Dagpenge og ledighed. Resumé. Ivan Erik Kragh (+45)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagpenge og ledighed. Resumé. Ivan Erik Kragh (+45) 60 68 13 05"

Transkript

1 Resumé Side 1 af 14

2 Indhold 1.1 Principper for ledighedsforsikring Fagforeningsmodel Efficienslønsmodel Ny kompensationsgrad i ADAM Incitamentet til at arbejde Deltagelsesbeslutningen Side 2 af 14

3 1 Indledning Dagpengesystemet spiller en vigtig og helt central rolle i forhold til det danske arbejdsmarked. Sammensætningen af på den ene side et efficient dagpengeniveau, og på den anden side en dækning der ikke resulterer i en lavere fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Risikoen for at miste sit arbejde og blive ledig gør, at mange ønsker at tegne en forsikring, der sikre dem en indkomst såfremt man bliver ledig. Grundlæggende ønsker mange, at undgå en række usikkerheder, og i tilfældet at minimere de hhv. økonomiske og personlige tab som en periode med ledighed kan medføre. Analysen er delt op i tre hovedafsnit. I første afsnit redegøres der for den teoretiske forklaring på ufrivillig ledighed. Den ufrivillige ledighed forklares med udgangspunkt i hhv. en fagforegningsmodel og en efficienslønsmodel. I næste hovedafsnit analyseres ledighed og forklaringen på ledighed empirisk. I første del arbejdes der med ledighedsbegrebet i Danmarks Statistiks makroøkonomiske model ADAM. Dernæst analyseres sammenhængen mellem incitamentet til at være i arbejde og om folk rent faktisk er i arbejde. I sidste hovedafsnit analyseres der på effekterne af at reducere hhv. dagpengeperiode og dagpengesatsen. Der tages primært udgangspunkt i (Det Økonomiske Råd, 2014) og (Smith, 2015). Dernæst analyseres der på deltagelsesblutningen for dagpengemodtagere såfremt kompensationsgraden reduceres. 1.1 Principper for ledighedsforsikring Adverseselectionproblem Som udgangspunkt kan ledighedsforskring varetages af både det private forskringsmarked og som et gode udbudt af det offentlige system. Der kan som følge af asymetrisk information mellem forsikringstager og forskringsgiver opstå en ikke efficient tilstand på markedet. Situationen beskrives som, og forekommer når en forsikringsgiver har mindre information om de potentielle forsikringstagers individuelle ledighedsrisiko end køberne selv. Forsikringsselskabet kan dermed ikke fastsætte en forsikringspræmie der tilsvarer den enkeltes ledighedsrisiko 1. Forsikringsselskabet fastsætter da en præmie svarende til den gennemsnitlige ledighedsrisiko blandt forsikringstagerne. Det må derfor antages, at personer med en relativ høj ledighedsrisiko vælger at forsikre sig, mens personer med en relativ lav ledighedsrisiko i højere grad vil fravælge en forsikring pga. den gennemsnitlige forsikringspræmie ikke afspeljer dennes ledighedsrisiko. Konsekvensen af adverse selection er, at der for de personer med sjældne eller korte ledighedsperioder, vil mangle en god forsikringsdækning. Dette er udfra et samfundsøkonomisk perskpektiv et efficiensproblem. MoralHazardproblem Et centralt og omdiskuteret problem, er tendensen hvor en forsikringsdækning i højere grad reducerer de forsikredes incitament til aktivt af søge efter et job, acceptere et til rådighed stillet job og til at fastholde deres job, når de er i beskæftigede. Dette skyldes at ledighedsforsikringen netop reducerer forskellen mellem at være ledig og i beskæftigelse, og dermed reduceres omkostningerne ved at være ledig. Det er endvidere i praksis umuligt for forsikringsselskaberne at overvåge, hvordan de forsikrede opfører sig. Denne konsekvens af forsikringstagernes adfærd kaldes, og resultatet heraf er, at forsikringsgiver hæver forsikringspræmien som kompensation for moral hazard problemet. Dette medfører at det generelt vil blive dyre at tegne en ledighedsforsikring og markedet bliver derved mindre udbredt ift. samfundets ønske. 1 En forsikring er aktuarisk fair, når det forventet antal indbetalinger svarer til det forventet antal udbetalinger. Side 3 af 14

4 Dog vil en offentlig intervention ikke afhjælpe moral hazard-problematikken i ledighedsforsikring. Det forsøges indvidere i mange lande af afhjælpe dele af problemet, ved at stille krav og føre kontrol med de lediges indsats i jobsøgningen. Lever den ledige ikke op til de gældende krav udløser dette ofte sanktioner som eksempelvis en midlertidig reduktion af ledighedsydelsen. Det er endvidere stadig ikke muligt fuldt ud at sikre, at den ledige har det ønsket aktivitetsniveau i jobsøgningen. Der skal således foretages en lang række overvejelser når man ønkser at indrette et ledighedsforsikringssystem, idet der er et klart trade-off mellem forsikringsdækning og incitamenter. Et højere ydelsesniveau eller en længere ydelsesperiode, reducerer indkomsttabet og forbrugsnedgangen ved ledighed, men trækker samtidig i retning af en mindre intensiv jobsøgning og beskæftigelsesgrad. En ledighedsforsikring skal derfor tage højde for, at de negative incitamenseffekter og ledighedsniveau ikke overstiger de gavnlige effekter af ledighedsforsikringen. Side 4 af 14

5 2 Teoretisk analyse Hvis der i løndannelsen gives anledning til en mindsteløn, er en ligevægtstilstand på arbejdsmarkedet ikke længere en selvfølge, som ellers er tilfældet i den klassiske model. Såfremt nogle ledige sætter deres resavationsløn under mindstelønnen, er ledigheden ikke længere frivillig og der opsår dermed et uønsket ledighedsnivau. I henhold til den økonomiske teori beskrives løndannelse ofte med udgangspunkt i en fagforeningsmodel eller en efficienslønmodel. Begge typer af modeller gennemgås i det efterfølgende. 2.1 Fagforeningsmodel I en klassisk fagforeningsmodel varetages lønmodtagernes interesse af en fagforening, der har til formål at maksimere medlemmernes samlede nytte ved at være medlem af fagforeningen. Nytteværdien påvirkes af forholdet mellem den mindsteløn som fagforeningen sætter og den løn medlemmerne alternativt kunne have fået udbetalt i ledighedsforsikring. Fagforeningen sætter dermed den optimale løn ved at maksimere medlemmernes forventede nytteværdi. I optimum vil marginalnytten af en lønstigning for de beskæftigede medlemmer være lig med marginalnyttetabet for de, som mister beskæftigelse og dermed overgår til ledighedsforsikringen. Fagforningen kan dermed drage nytte af at ofre en højere beskæftigelse for til gengæld at opnå en højere løn for de beskæftigede medlemmer og der opstår dermed en ufrivillig ledighed. Fagforeningen maksimerer medlemmernes samlede nyttefunktion ved egenrådigt, at sætte lønnen under bibetingelse af virksomhedernes efterspørgsel af arbejdskraft. Det antages dermed, at virksomhederne profitmaksimerer. Virksomhederne har i deres beslutningsproblem ikke mulighed for at påvirke lønnen, men har ret til at sætte beskæftigelsen under et givet lønniveau. Virksomhedernes prisfastsættelse sker ud fra en omkostningsfunktion. Forudsat konkurrence på produktionsmarkederne, vil en højere prisfastsættelse betyde en lavere efterspørgsel efter arbejdskraft og dermed lavere beskæftigelse. Da lønniveauet påvirker virksomhedernes omkostninger, er beskæftigelsen en funktion af lønnen. Det antages dermed, at der i lønforhandelingerne mellem fagforeninger og virksomhederne dermed bestemmes et strukturelt ledighedsniveau. 2.2 Efficienslønsmodel I praksis er de enkelte fagforeninger sluttet sammen i et fælles fagforbrund, der forhandler løn med arbejdsgiverorganisationer indenfor samme område. Da fagforeningernes lønforhandlinger sker på et centralt niveau, har de alle indflydelse på mindstelønningerne, som de enkelte virksomheder skal betale. Det kan i mellemtiden for en lang række virksomheder betale sig, at give en løn, der overstiger den overenskomstbestemte mindsteløn. Dette sker fordi virksomhederne ønsker at give medarbejderne et incitament til at være mere effektive, tiltrække kvalificeret arbejdskraft og ikke mindst for at holde på eksisternde medarbejdere. Såvel den enkelte virksomheds motivation af medarbejrene som virksomhedernes indbyrdes konkurrence om den bedste arbejdskraft medfører en decentral lønglidning, der sætter lønniveauet i den enkelte virksomhed yderligere over mindstelønnen. Dette fænomen kan forklares ved hjælp af efficienslønmodellerne 2. Grundidéen er, at arbejdskraftens produktion måles i effektivitetsenheder. Til en enhed output går der en effektiv enheds arbejdskraft, hvor hver af virksomhedens ansatte har en produktivitet, der antages at vokse i forholdet mellem virksomhedens løn og alternativlønnen samt ved ledighed. En virksomhed antages derfor enten at profitmaksimerer med hensyn til løn og arbejdskraft eller minimere enhedslønomkostningerne (lønomkostninger pr. produceret værdi), hvilket gøres, når en lønstigning på 1 pct. vil få den ansatte til at yde 1 pct. effektivitetsenheder. Denne optimalitetsbetingelse kaldes Solowbetingelsen. 2 Efficiency-wage model blev først introduceret af Alfred Marshall og er senere blevet viderebygget af Robert Solow (1981). Side 5 af 14

6 3 Empirisk analyse 3.1 Ny kompensationsgrad i ADAM Danmarks Statistiks makroøkonomiske model ADAM 3 er opbygget efter en klassisk fagforeningsmodel, hvor dagpengenes kompensationsgrad alene udgør alternativlønnen i tilfælde af ledighed. Ydelsesniveauet er konstant i tilfælde af ledighed, uanset ledighedsperiodens længe og bidrager til at bestemme fagforegningens lønkrav. ADAM er opbygget sådan, at ledigheden på langt sigt vender tilbage til det strukturelle niveau. Den strukturelle ledighed bestemmes ud fra dagpengenes kompensationsgrad. Dagpengenes kompensationsgrad er modelleret som den indeksregulerede gennemsnitlige årlige sats for dagpenge sat ift. gennemsnitslønnen i industrien. Dagpengenes kompensationsgrad er modelleret udfra den gennemsnitlige årlige dagpenge sats ift. gennemsnitslønnen i industrien. Dagpengesats = Tyd Uld Hvoraf Tyd er de samlede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge (mio. kr.) og Uld er det samlede antal af dagpengemodtagere (1.000 pers.). = Ha lna (1 tsya) Hvoraf Ha er den årlige aftalte arbejdstid pr. beskæftigede, lna er den gennemsnitlige timeløn for en person ansat i industrien og tsya er arbejdsmarkedsbidragssatsen. Kompensationsgrad = Dagpengesats = Tyd/Uld Ha lna (1 tsya) Det fremgår dermed, at årslønnen for en person ansat i industrien korrigeres for det forhold, at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af arbejdsløshedsdagpenge. Anm.: Kilde: Den aftalte arbejdstid Ha er opgjort som (222 arbejdsdage 7.4 timer pr. dag) = timer pr. beskæftigede. Danmarks Statistik, ADAM Jun13. Den gennemsnitlige årlige sats for dagpenge indgår eksogent i modellen, mens lønniveauet i industrien bestemmes endogent. Lønrelationen er i ADAM opbygget som en udvidet Phillipskurve og er vigtig i forhold til at sikre, at modellen når sin langsigtede ligevægt. Som udgangspunkt tager ADAM kun udgangspunkt i dagpengene når kompensationsgraden skal udregnes. Som nævnt beregnes et skøn for den strukrelle ledighed med udgangspunkt i dagpengenes kompensationsgrad, men i takt med at man løbende har reduceret dagpengeperioden tages der ikke højde for, at ledige overgår til bistandsydelser eksempelvis kontanthjælp inden ledighedsperiodens ophør. I praksis var det muligt indtil 1994 at få dagpenge i en ubegrænset periode, men i forbindelse med blev der fastsat en maksimal dagpengeperiode på syv år. Man har i alt reduceret dagpengeperioden til 2 år 4. Det kan derfor forventes at dele af ledig overgår til kontanthjælp inden de når i beskæftigelse. En ny langsigetet ledighed bulw skal derfor tage højde for at efter ADAM: Annual Danish Aggregated Model 4 I forbindelse med Arbejdsmarkedsreformens Del I, II og III reducerede man dagpenge perioden fra syv til fire år. I forbindelse med Genopretningsaftalen (2010) halverede man dagpengeperioden til to år. Reformen blev udskud til januar Side 6 af 14

7 indgår både dagpengene og kontanthjælp i beregningen af kompensationsgraden. ( bulw = β 0 + β 1 btyd (1 d94) + d94 ( Uld btyd + Ulk Ul Ul } {{ } )) btyrka (3.1) Hvoraf er kontanthjælpens kompensationsgrad for en arbejer i industrien er opbygget efter samme princip som dagpengenes kompensationsgrad. Der er indvidere indsat en dummy for 1994 for at korriger for forholdet mellem overgangen fra dagpenge til kontanthjælp i kompensationsgraden før og efter Pct. 60 Pct. 60 Pct. af arbejdsstyrken 16 Pct. af arbejdsstyrken Oprindelige kompensationsgrad Ny Kompensationsgrad Strukturel bruttoledighed Faktisk bruttoledighed Anm.: Kilde: Fra 1990 til 1999 bygger opgørelsen af udgifter til A-dagpenge på tal fra ADAM s Databank. Fra 2000 til 2014 er udgifterne til A-dagpenge opgjort ekskl. Aktiverede dagpengemodtagere. I estimationen af den strukruelle bruttoledighed ses der bort fra personer i støttet beskæftigelse. Den strulkturelle bruttoledighed antages at være tilstanden, hvor ledighedsniveauet følger en stabil pris- og lønudvikling på nogle års sigt. Danmarks Statistik, ADAM, NABP10, NABB10, OFF10, AULAAR, Finansministeriet samt egne beregninger. Fra 1990 til 1994 udgjorde andelen af dagpengemodtagere på ca. 75 pct. af nettoledige. Frem til 2003 stiger andelen af nettoledige dagpengemodtagere til 85 pct., frem mod 2008 falder andelen af nettoledeige dagpengemodtagere til 77 pct., der målt i antal personer er det laveste i 40 år. I 2008 var der i alt nettoledige (1.9 pct. af arbejdsstyrken), heraf var personer dagpengemodtagere. Som følge af reduktionen af dagpengeperioden i 2013 falder andelen af nettoledige dagpengemodtagere til det niveauet fra 1984 til Kontanthjælpens kompensationsgrad for en arbejder i industrien falder kraftigt i perioden 2008 til 2014 fra 47 pct. til 37 pct. hvilket i høj grad ses på den nye kompensationsgrad ift. den oprindelige i ADAM. Man kan som tidligere nævnt ikke bruge ADAMs skøn for den langsigtet ledighed bulw (3.1) som et udtryk eller estimation for den strukturelle ledighed. Dette skyldes, at den strukturelle ledighed ikke kun afhænger af forhandlingerne mellem fagforeninger og virksomheder, men såvel arbejdsstyrke samt demografi. Side 7 af 14

8 3.2 Incitamentet til at arbejde Vi har tidligere påvist, at en reduktion af den gennemsnitlige kompensationsgrad for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har medført et fald i den strukturelle ledighed. Om hvorvidt en person har incitament til at arbejde afhænger ikke kun af kompensationsgradens størrelse før skat, men i høj grad også af en række tillægsydelser og omkostninger, som er forbundet med at være i arbejde frem for at være på overførselsindkomst. I Finansministeriet og det tidligere Økonomi- og Indenrigsministeriet benytter man nettokompensationsgraden til at afgøre om hvorvidt en person har et incitament til at være i arbejde. Nettokompensationsgraden afspejler forholdet mellem den disponible indkomst som modtagere af overførselsindkoms i pct. af den disponible indkomst som beskæftiget. Nettokompensationsgraden tager i modsætning til bruttokompensationsgraden højde for transportomkostninger til og fra arbejde, en gradvis reduktion i udvalgte indkomstbestemte overførsler og tillægsydelser samt andre forhold mv. 5 Det er belyst af hhv. danske som internationale studier, at kompensationsgraden spiller en væsentlig rolle for incitamentet til at være i arbejde. Danskerne er overordnet set i høj grad villige til at arbejde, det ses blandt andet af at Danmark i 2014 havde den syvende højeste beskæftigelsesfrekvens blandt EUs medlemslande. For personer med en kompensationsgrad på mellem 0-60 pct. er beskæftigesesfrekvensen omkring 95 pct., hvilket svare til ca ledige personer. For personer med høje kompensationsgrader, svarende til pct., ses det at beskæftigelsesgraden falder til ca. 73 pct., der er dermed stærke indikatorer på, at kompensationsgraden er afgørende for incitamentet til at være i arbejde og om folk rent faktisk er i arbejde. Størstedelen af alle ledighedsforsikrede har et klart incitament til være i arbejde. I gennemsnit vil en ledighedsforsikret beskæftiget gå 40 pct. ned i disponibel indkomst. ca. 12 pct. af alle ledighedsforsikrede har en lav økonomisk tilskyndelse til at være i arbejde. I 2011 var der ca forsikrede- og ikkeforsikrede personer med en nettokompensationsgrad på 80 pct. og derover, heraf var mere end hver 4. ledig. Ca. hver 3. ledige forsikrede havde en nettokompensationsgrad mellem 80 og 100 pct. og dermed et lavt incitament til at finde et arbejde. Beskæftigelsesgrad, pct. Beskæftigelsesgrad, pct. Pct. Pct Forsikrede Vægtet gennemsnit Nettokompensationsgrad, pct. Ledige forsikrede Alle forsikrede Anm.: Kilde: Nettokompensationsgraden er forholdet mellem den disponible indkomst for en overførelsesindkomstmodtager og en beskæftiget. Figur 3.3 indholder en opgørelse af ca. 1.7 mio ledighedsforsikredes beskæftigelsesgrad fordelt på kompensationsgrad. Den vægtede beskæftigelsesgrad bygger på tal for forsikrede og ikke-forsikrede. Svar på Finansudvalget Alm.del spm. 154 samt egne beregninger. 5 Økonomi- og Indenrigsministeriet - Fordeling og Incitamenter, Side 8 af 14

9 Den negative sammenhæng mellem nettokompensationsgraden og beskæftigesesgraden afspejler først og fremmest en større andel af delåresbeskæftigede (dvs. personer, der er ledige en del af året) og fuldt ledige m.fl. blandt ledighedsforsikrede med relativt høje nettokompensationsgrader. Da beskæftigelsesgraden ikke er nul ved en nettokompensationsgrad på 100 pct. tyder det dermed på, at andre forhold end det økonomiske incitament kan spille en væsentlig rolle for, om en person er i beskæftigelse eller ej. Det gælder blandt andet rådighedsforpligtelsen i dagpenge- og kontanthjælpssystemet, følelsen af at bidrage positivt til samfundet samt betydningen og følelsen af at kunne forsørge sig selv. Side 9 af 14

10 4 Reduktion af dagpengeperioden Der har i de senere år i højere grad været et fokus på dagpenge og ledighed. I forbindelse med Genopretningsaftalen (2010) vedtog den siddende regering at halvere dagpengeperioden fra fire til to år. I udarbejdelsen af Genopretningsaftalen anslog Beskæftigelsesministeriet, at til fuldtidspersoner ville miste retten til dagpenge i år , ved årets udgang havde ca personer opbrugt retten til dagpenge. Beskæftigelsesministeriets beregninger har dermed givet anledning til spørgsmål om effekterne og ikke mindst kvaliteten af Finans- og Beskæftigelsesministeriets beregninger. I maj 2014 havde ca personer opbrugt retten til dagpenge, hvoraf 88 pct. havde overgået til et andet forsørgelsesgrundlag, herunder arbedsmarkedsydelsen og kontanthjælp mv.. Af de ca personer med et ukendt forsørgelsesgrundlag kan det ikke fastslås, hvormange der står uden et forsørgelsgrundlag. Dette kan skyldes, at personer i denne gruppe kan være omfattet af en ægtefælles gensidig forsørgelsespligt eller har valgt, at forlade lønmodtageretilværelsen og er startet som selvstændig. Dagpengeperiodens betydning for hvornår, ledige finder beskæftigelse, ses tydeligt ved at betragte afgangsraten fra ledighed til beskæftigelse opdelt på ugeniveau. Afgangsraten er et udtryk for den betinget sandsynlighed for at komme i beskæftigelse. forudsat man er ledig til tiden t. (Det Økonomiske Råd, 2014) finder, at der for de udvalgte ledighedsforløb i hhv og 2011, er en klar sammenhæng mellem udsigten til at opbruge dagpegeretten og afgangsraten optil og efter dagpengeperioden. Gruppen fra 2008 havde i alt 208 ugers dagpengeret, svarende til en 4 års dagpengeperiode. Gruppen fra 2011 havde til sammenligning en dagpengeperiode på 104 uger (2 år). Pct. Pct. 7 7 Under uddannelse 11% 6 Dagp. ophører 6 Dagp. ophører Ukendt 12% Lønnet arbejde 27% Anden offentlig ydelse 50% (4 års dagp.) 2011 (2 års dagp.) Anm.: I kategorien Lønnet arbejde indgår personer der har fået tilkendt et seniorjob, hvilket svare til 7.3 pct. af de i alt ca personer. I figur 4.2 er der anvendt et 6 ugers centreret glidende gennemsnit. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Jobindsats, Det Økonomiske Råd - Dansk Økonomi, efteråret 2014 samt egne beregninger. 6 Jf. AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 464 ( ) Side 10 af 14

11 I 2008 var afgangsraten i starten af ledighedsforløbet på mellem 6-7 pct. hvilket i høj grad skyldes, den underliggende konjunktur, der i perioden gjorde det nemmere for ledige hurtigt at finde beskæftigelse. Sammenlignet var afgangsraten i begyndelsen af ledighedsforløbet for 2011-gruppen på mellem 3-4 pct.. Denne forskel kan tilskrives det overophedet arbejdsmarked i Regeringen nedsatte i juni 2014 en Dagpengekommission, der ved udgangen af 2015 skal komme med forslag til, hvordan dagpengesystemt kan fremtidssikres. Kommissionen består af hhv. fagøkonomer, interesseorganisationer og universitetsprofessorer. Dagbladet Politiken lækkede i sommeren 2015 den endnu ikke færdige rapport fra kommissionen. I rapporten anslås det, at den strukturelle beskæftigelseseffekt af dagpengereformen ligger omkring personer, når reformen er fuldt indfaset. En sammenligning mellem (Det Økonomiske Råd, 2014) og (Smith, 2015) viser, at der kun er mindre forskelle mellem de estimerede adfærdseffekter, som ligger bag DØR s analyse og Dagpengekommissionens analyse. Det Økonomiske Råd har estimeret en strukturel beskæftigelseseffekt på personer, der dermed er personer højere end Dagpengekommissionens bud. Samlet set tyder analyserne på, at det afgørende for den større anslået effekt hos DØR skyldes, at DØR kun har set på første ledighedsforløb indenfor dagpengeperioden, mens Dagpengekommissionen ser på alle ledighedsforløbende. DØR har valgt at tage udgangspunkt i personer i alderen år, mens DPK har fortaget beregninger på de årige. 4.1 Deltagelsesbeslutningen Indretningen af et nyt dagpengesystem påvirker dagpengemodtagernes beslutning om at være i beskæftigelse eller at stå uden for arbejdsmarkedet. Vi har tidligere kigget på den teoretiske tilgang til begrebet ledighed og ufrivillig ledighed, dels forklaret af en klassisk fagforeningsmodel samt en efficienslønsmodel. (Kleven og Kreiner, 2003) finder på baggrund af data fra Danmark og en række OECD lande, en repræsentativ deltagelseselasticitet på mellem -0.2 og Resultaterne fra (Kleven og Kreiner, 2003) ligger til baggrund for Finansministeriets beregninger af deltagelseseffekten ved ændringer i ydelsesniveauer. 7 Virkningen på arbejdsmarkedsdeltagelsen af ændringer i de økonomiske incitamenter kan beregnes efter flere metoder, (Skatteministeriet, 2008) benytter følgende relation som udgangspunkt for beregningerne: P i d i i P i = ε 1 d i i (4.1) P i = P i (ε d i i 1 d i i hvor P i er antallet af personer omfattet af ordning i, i er kompensationsgraden ved at være på ordningen frem for at være i beskæftigelse, ε er deltagelseselasticiten og d i er erhvervsfrekvensen for ordning i s målgruppe. Erhvervsfrekvensen antages i beregningerne at være 76.3 pct. 8 for befolkningen på ordninger, der forudsættes at kunne øge deltagelsen. Deltagelseselasticiteten ε angives her som den procentive ændring i gruppen erhvervsdeltagelse som følge af, at kompensationsgraden ændres med en procent. Udtrykket ε(d/(1 d)) er en afgangselasticitet, der ganget på den procentvise ændring i kompensationsgraden, giver den procentvise afgang fra de forskellige ordninger (herunder dagpengemodtagere). Med udgangspunkt i hhv. (Skatteministeriet, 2008) og (Kleven og Kreiner, 2003) antages det, at deltagelseselasticiteten ε = 0.25, vi får da, at afgangselasticiteten er givet ved /( ) = En reduktion af dagpengenes kompensationsgrad på 10 pct., vil da øge arbejdsmarkedsdeltagelsen ) (4.2) 7 Det bemærkes, at deltagelseselasticiteterne ikke kan bruges til at udregne effekten af skatteændringer, hertil bruger Finansministeriet en elasticitet svarende til Det skal dog bemærkes, at nyere litteratur peger på, at elasticiteten kan være højere. 8 Erhvervsfrekvensen er beregnet som det historiske gennemsnit fra på baggrund af data fra RAS. Side 11 af 14

12 med 8.1 pct.. I 2014 var der registreret fuldtids dagpengemodtagere, en reduktion af dagpengenes kompensationsgrad på 10 pct., vil da få fuldtidspersoner til at forlade dagpengeordningen og søge ordinær beskæftigelse. Deltagelseselasticitet ε Arbejdsmarkedsdeltagelse,, P i Afgangselasticitet,, ( P i /P i ) Anm.: Kilde: Opgørelsen dækker arbejdsløshedsdagpengemodtagere (fuldtidspersoner, bruttoledige) fra Deltagelseselasticiteterne er valgt med udgangspunkt i (Kleven og Kreiner, 2003). Egne beregninger. Dagpengekommissionen har lavet en ligende analyse, hvor de ser på de økonomiske konsekvenser af en ydelsesstigning på 10 pct.. Dagpengekommissionen finder, at en stigning i dagpengesatsen på 10 pct. vil betyde, at antallet af dagpengemodtagere vil stige med personer samt at den offentlige saldo efter adfærd og tilbagekøb permanent vil blive forringet med 2.6 mia. kr.. Den samlede beskæftigelse forventes at blive permanent reduceret med ca personer Dagpengemodtagere Beskæftigede Øvrige Anm.: Kilde: Øvrige dækker over kontanthjælp og andre offentlige overførsler som sygedagpenge, SU samt selvforsørgelse. Dagpengekommissionen - Dagpenemodellen, 2015, Teknisk analyse rapport. Side 12 af 14

13 5 Konklusion Dagpengenes kompensationsgrad spiller en central rolle i strukturerne på det danske arbejdsmarked. Analysen tog udgangspunkt i en hhv. teoretisk og empirisk analyse af sammenhængen mellem dagpengenes kompensationsgrad og den strukturelle ledighed. I den teoretiske analyse, kan den strukturelle ledighed forklares udfra hhv. en fagforeningsmodel og en efficienslønsmodel. I fagforeningsmodellen er den strukturelle ledighed et udtryk for, at fagforeningerne sætter en mindsteløn, mens virksomhederne fastsætter beskæftigelsen. Beskæftigelsen antages at være en funktion af lønnen, hvor virksomhederne efterspørger en højere mængde arbejdeskraft til lave lønninger, men efterspørgslen falder ved en højere mindsteløn. Gabet mellem mindstelønnen og ligevægtstilstanden er udtryk for en ufrivillig arbejdsløshed. I efficienslønsmodellen argumententeres der for, at det for virksomhederne kan betale sig, at give en løn der ligger over markedsniveauet. Dette er et udtryk for, at virksomhederne ligger i konkurrence med hinanden om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, holde på allerede eksisterende medarbejdere. I denne situation vil der igen opstå en ufrivillig ledighed, hvor nogle udbydder deres arbejdskraft, uden at komme i arbejde. I afsnit 3 tages der i første del udgangspunkt i en empiriske analyse af sammenhængen mellem dagpengenes kompensationsgrad budet på et strukturelt ledighedsnuveau. Den empiriske analyse bygger på Danmarks Statistiks makroøkonomiske model ADAM, og tager udgangspunkt i bulw, der er hjælpevariabel i lønrelationen. ADAM-modellen er opbygget efter en klassisk fagforeningsmodel, hvor dagpengesatsen er den eneste alternativløn til en arbejdsindkomst. I 1994 bliver dagpengeperioden begrænset hvilket modellen ikke tager højde for. Den nye kompensationsgrad tager derfor højde for både dagpengenes- og kontanthjælpens kompensationsgrad jf. (Knudsen, 2012). Incitamenter betyder noget for hvor stor en andel af folk som er i beskæftigelse. I dette afsnit undersøges beskæftigelsesfrekvensen for forsikret- og ikke-forsikret ledige i Heraf fremgår det, at beskæftigelsesfrekvensen falder, når kompensationsgraden overstiger 60 pct.. For personer med en kompensationsgrad over 80 pct. er beskæftigelsesgraden omkring 70 pct.. Både Det Økonomiske Råd og Dagpengekommissionen finder en klar sammenhæng, mellem udsigten til at opbruge dagpengeretten og afgangsraten til beskæftigelse optil og efter dagpengeperiodens ophør. Analyser finder på baggrund af (Skatteministeriet, 2008) og (Smith, 2015) at en reduktion af dagpengenes kompensationsgrad på 10 pct. vil øge arbejdsmarkedsdeltagelsen med personer, svarende til en afgangselasticitet på 0.81 pct. ved en ændring i dagpengenes kompensationsgrad på 1 pct.. (Smith, 2015) finder, at en ydelsesstigning på 10 pct. i det første år af dagpengeperioden, vil forringe den offentlige saldo med 2.6 mia. kr. Der er en mindre uenighed om beskæftigelsesvikrningen af dagpengereformen, hvor DØR beregner er en effekt på personer mens Dagpengekommissionen kommer frem til en beskæftigelseseffekt på personer. Dette skyldes, at DØR kun har set på første ledighedsforløb indenfor dagpengeperioden, mens Dagpengekommissionen ser på alle ledighedsforløbende. Side 13 af 14

14 Litteratur Det Økonomiske Råd (2008). Principper i skattepolitik, Dansk Økonomi, efteråret Det Økonomiske Råd (2014). Dagpengesystemet, Dansk Økonomi, efterår Hermansen, M. N. (2014). Effekter af en toårig dagpengeperiode på beskæftigelse og ledighed: En foreløbig evaluering af dagpengereformen. Technical report, De Økonomiske Råds Sekretariat. Kleven, H. J. og Kreiner, C. T. (2003). The marginal cost of public funds in oecd countries: Hours of work versus labor force participation.. Knudsen, C. (2012). Knudsen, Christina - Ny relation for den strukturelle ledighed og analyse af en reduceres dagpengeperiode i ADAM.. Larsen, B. (2006). Larsen, Brian - Motivationseffekten af aktivering.. LO (2006). Landsorganisationen i Danmark - Dagpengesystemet, En analyse af dagpengesystemets dækning. Skatteministeriet (2008). Skatternes Økonomiske Virkning. Rapport om StØV, Skatteministeriet. Smith, N. (2015). Dagpengekommissionen - Dagpenemodellen, Teknisk analyse rapport. Side 14 af 14

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET II.1 Indledning Reform af dagpengesystemet Analyse af ændringer i dagpengesystemet Dagpenge forsikrer indkomst, mens kontanthjælp sikrer forsørgelse Dagpengereformen fra 2010

Læs mere

Rapport om Skatternes Økonomiske Virkning (StØV)

Rapport om Skatternes Økonomiske Virkning (StØV) Rapport om Skatternes Økonomiske Virkning (StØV) Januar 2008 ISBN: 87-90922-83-2 I. Teoretisk og metodisk gennemgang af StØV-modellen II. Virkninger af personskatter i StØV eksempler/stilleskruer III.

Læs mere

Understøttelse ved ledighed i syv lande

Understøttelse ved ledighed i syv lande Understøttelse ved ledighed i syv lande Niels Henning Bjørn Anne Kristine Høj De Økonomiske Råds Sekretariat Arbejdspapir 2014:2 Sekretariatet udgiver arbejdspapirer, hvori der redegøres for tekniske,

Læs mere

5. Arbejdsmarkedets tilpasning til reformer Nyt kapitel

5. Arbejdsmarkedets tilpasning til reformer Nyt kapitel 5. Arbejdsmarkedets tilpasning til reformer Nyt kapitel 5.1 Indledning Analyserne i kapitel 3 peger på, at strukturerne på arbejdsmarkedet har været robuste overfor det økonomiske tilbageslag, og at det

Læs mere

Effekter af en toårig dagpengeperiode på beskæftigelse og ledighed: En foreløbig evaluering af dagpengereformen

Effekter af en toårig dagpengeperiode på beskæftigelse og ledighed: En foreløbig evaluering af dagpengereformen Effekter af en toårig dagpengeperiode på beskæftigelse og ledighed: En foreløbig evaluering af dagpengereformen Mikkel Nørlem Hermansen De Økonomiske Råds Sekretariat Arbejdspapir 2014:3 Sekretariatet

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2012

Dansk Økonomi Efterår 2012 Dansk Økonomi Efterår 2012 Danish Economy Autumn 2012 English Summary Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 27 I.1 Indledning

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

HVAD VIRKER FOR LEDIGE UNGE?

HVAD VIRKER FOR LEDIGE UNGE? HVAD VIRKER FOR LEDIGE UNGE? En vidensopsamling om effekterne af ydelsessystemets indretning og den aktive beskæftigelsesindsats Januar 2014 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde 20A, 3.

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2014

Dansk Økonomi Efterår 2014 Dansk Økonomi Efterår 2014 Danish Economy Autumn 2014 English Summary Konjunkturvurdering Dagpengesystemet Formandskabet Dansk Økonomi, efterår 2014 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model Millionen Bagsiden af den danske flexicurity-model Af Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

KAPITEL III DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK EFTER ÅR 2000

KAPITEL III DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK EFTER ÅR 2000 Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL III DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK EFTER ÅR 2000 III.1 Indledning Stærkt arbejdsmarked Kan ledigheden fortsat falde, og kan arbejdsstyrken øges? Forklaringer på lav ledighed

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Rapport 9901 December 1999 Published by Centre for Labour Market and Social Research Universitetsparken, Building 350

Læs mere

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING KAPITEL II INDKOMSTFORDELING II.1 Indledning Kapitlets fokus Ønsket grad af lighed et politisk anliggende Lighed i muligheder eller udfald? Et af velfærdssamfundets formål er at sikre en rimelig fordeling

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 1999 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 16 arbejdsgiverorganisationer inden for industri, handel, transport, service og

Læs mere

LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE

LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE November 213 LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: November

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn Peter Foxman Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Hvad bestemmer tilbagetrækningstidspunktet? 4 3.

Læs mere

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2001 KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK II.1 Indledning Stort fokus på indkomstfordelingen Meget lige indkomstfordeling i Danmark Økonomiske argumenter for og imod lighed

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere