STRUER KOMMUNE MAJ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUER KOMMUNE MAJ 2009"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN

2 HVAD BETYDER DET? DEFINITION AF DETAILHANDELSUDTRYK BRUTTOETAGEAREAL Samtlige arealer til butiksformål - eksempelvis salgsareal, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum mv. DAGLIGVARER Varer som indgår i den daglige husholdning. Omfatter butikker som eksempelvis supermarked, købmand, døgnkiosk, bager, slagter, frugt- og grønt, vin, blomster mv. DETAILHANDEL Butikker, der forhandler varer til private kunder. ORDLISTE LOKALKØBSANDEL Disse tal dækker over handelsbalancen i kommunen. Indeks 100 betyder, at der er en omsætning svarende til, at alle borgere handler indenfor kommunegrænsen. Hvis lokalkøbsandelen er under 100, betyder det, at borgerne handler mere udenfor kommunegrænsen med en lavere omsætning til følge. På tilsvarende vis, hvis lokalkøbsandelen er over 100. SÆRLIGT PLADSKRÆVENDE VAREGRUPPER Er grupper af varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingsarealer, eksempelvis biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer og møbler. RAMME TIL BUTIKSFORMÅL Angiver det maksimale bruttoetageareal til etablering af nye butikker, udvidelse af eksisterende butikker samt omdannelse til butiksformål indenfor et afgrænset område. UDVALGSVARER Varer der forbruges over længere tid og ikke indkøbes lige så ofte som dagligvarer. Omfatter butikker som eksempelvis tøj, sko, isenkram, radio og TV, bøger, ure, legetøj, foto, cykler mv. 2

3 INDHOLD 1A UDDRAG AF 5 1 HVORFOR ENS BAGGRUND PLANLÆGNING AF DETAILHANDEL REGERINGENS DETAILHANDELSUDVALG 8 2 BEHOV OG MÅLSÆTNINGER DETAILHANDEL - HVAD ER BEHOVET 9 3 DETAILHANDELSSTRUKTUR DEN REGIONALE DETAILHANDELSSTRUKTUR CENTERSTRUKTUR OG DETAILHANDEL LOKALT ÆNDRINGER I DEN EKSISTERENDE STRUKTUR 12 4 DETAILHANDELSUDVIKLINGEN UDVIKLINGEN I STRUER LOKALKØBSANDELE UDVIKLINGEN I TAL OMSÆTNING I DETAILHANDELEN 17

4 4

5 1A UDDRAG AF INDARBEJDELSE AF TE- MAPLAN I KOMMUNE- PLAN Temaplan Detailhandel - en detailhandelsplan for Struer Kommune - blev vedtaget af Struer Byråd 20. juni Planen er i 2009 blevet indarbejdet i Struer Kommuneplan Temaplanen kan dermed i princippet udgå som selvstændigt dokument. Temaplanen indeholder imidlertid redegørelse for detailhandelsstrukturen i den del af kommunen, der ligger syd for Oddesund. Denne del er bevaret i dette uddrag af Temaplan Detailhandel. Afsnit 2.2 Målsætninger for detailhandlen, og afsnit 2.3, Strategi for at opfylde målsætningerne er med ændringer indarbejdet i Struer Kommuneplan , og er derfor taget ud. Endvidere er hele kapitel 5 Rammer indarbejdet i kommuneplanen. Her er der foretaget mindre ændringer, hvilket der er redegjort for i Struer Kommuneplan , under afsnittet Detailhandel. 5

6 6

7 1 HVORFOR 1.1 ENS BAGGRUND Detailhandelen i Danmark gennemlever i disse år en stor udvikling, med stor efterspørgsel og markante ændringer til følge. Dette scenarie er også virkelighed i Struer Kommune, hvor efterspørgslen er ændret i løbet af de sidste år. Det er derfor vigtigt at tage planlægningen indenfor detailhandelsområdet op til revision, så de fremtidige rammer og udviklingsmuligheder i kommunen fremtidssikres og præsenteres for de involverede parter. På det overordnede lovmæssige plan er detailhandelsplanlægning ligeledes et centralt område, der ved lovændringerne i henholdsvis 1997 og 2002 er blevet inddraget i Planloven. Disse ændringer har betydet, at der er kommet større fokus på planlægningen af detailhandel - og fra de handlendes side lovens begrænsninger - hvilket nu har medført, at regeringen har nedsat et udvalg, der skal se nærmere på reglerne for blandt andet butikkernes størrelse og placering udenfor bymidten. Tidligere var det amterne, der stod for detailhandelsplanlægningen - også i byerne. Men denne kompetence er med lovændringen i 2002 overført til kommunerne, når de har fastsat bestemmelser om detailhandelsplanlægning i kommuneplanen. Med den endelige vedtagelse af denne detailhandelsplan vil Struer Kommune således overtage kompetencen, og kan derfor - indenfor visse rammer - fastlægge udvikling og afgrænsning af områderne til butiksformål. Detailhandelsplanen omhandler i bred forstand de forskellige aspekter indenfor den kommunale detailhandelsplanlægning. Der vil således være en gennemgang af de lov- og planmæssige krav, en beskrivelse af udviklingen, en fastsættelse af mål for detailhandelen samt ikke mindst fastsættelse af rammer og fysiske afgrænsninger af de enkelte områder i kommunen. 1.2 PLANLÆGNING AF DETAILHANDEL Med planlovens revisioner i 1997 og 2002 er detailhandelsplanlægning blevet et vigtigt element i planlægningen. Ifølge planloven er det amternes og kommunernes opgave at planlægge for udlæg af detailhandelsområder. Ved planlovsændringen i 2002 blev hovedparten af kompetencen vedrørende detailhandelsplanlægning overført fra amterne til kommunerne LOVENS FORMÅL I 1997 blev der tilføjet nye bestemmelser til Planloven. Disse bestemmelser rettede sig udelukkende mod detailhandel, og havde til formål at styrke og udvikle en bæredygtig detailhandel i hele landet. Med baggrund i disse bestemmelser skal planlægningen af detailhandel: fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer, sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik, fremme en samfundsmæssig bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede KRAV TIL PLACERING AF DETAILHANDEL Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by. Der er dog visse undtagelser, hvor det er muligt at udlægge butiksarealer udenfor den centrale del af en by. Der kan således udlægges: mindre arealer til butikker, der alene skal betjene en begrænset del af en by, bydel, landsby, sommerhusområde eller lignende, arealer til butikker, som alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, der ikke kan indpasses i de centrale områder af en by eller bydel, HOVEDSTRUKTUR 7

8 KAPITEL 1 arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler arealer til butiksformål, i det omfang det af hensyn til et bevaringsværdigt bymiljø ikke er muligt at udlægge tilstrækkelige arealer i den centrale del af byen BYRÅDETS OPGAVER I overensstemmelse med de punkter, der er nævnt ovenfor i og 1.2.2, skal Byrådet udarbejde bestemmelser i kommuneplanens hovedstruktur og rammer for indholdet af lokalplaner for arealudlæg til butiksformål. Byrådet skal i den forbindelse fastsætte rammer for placering af arealer til butiksformål fastsætte det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål fastsætte maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker AMTETS OPGAVER Selv om en stor del af kompetencen for detailhandel er overført til kommunerne, skal amtet dog stadig udarbejde regionplanretningslinier for beliggenheden af og de maksimale bruttoetagearealer for butikker, når butiksstørrelserne overstiger m 2 bruttoetageareal for dagligvarer eller m 2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker beliggenheden af og det maksimale bruttoetageareal for byggeri til butiksformål i bydelscentre og aflastningsområder, når det samlede bruttoetageareal i et område overstiger m REGERINGENS DETAILHANDELSUDVALG Regeringen har medio 2005 besluttet at nedsætte et detailhandelsudvalg, der blandt andet skal se nærmere på butikkernes størrelse og placering i fremtiden. Målet er en opdatering og præcisering af planlovens regler om detailhandel, hvilket eventuelt resulterer i et lovforslag i efteråret Planlovens nuværende regler gælder således indtil da, hvorfor der ikke er ændret i den gældende praksis. I forhold til denne detailhandelsplan, betyder det umiddelbart ikke noget, at detailhandelsudvalget arbejder med en eventuel ændring af reglerne, mens planen udarbejdes. Lokal butiksforsyning - Grønnedal Lokal butiksforsyning - Grønnedal 8

9 2 BEHOV OG MÅLSÆTNINGER 2.1 DETAILHANDEL - HVAD ER BEHOVET? DETAILHANDEL - I DANMARK På landsplan er der stor aktivitet på detailhandelsområdet. Efterspørgslen efter ledige centrale arealer er stor, butikkerne bliver større, antallet af discountbutikker stiger markant, der kommer flere butikscentre, ligesom arealerne til især butikker til særligt pladskrævende varegrupper i byernes randområder udvides markant. Denne udvikling ser umiddelbart ud til at fortsætte i de kommende år, hvilket betyder, at konkurrencen om kunderne vil blive stadigt større, ligesom det stiller krav til planlægningen i de forskellige byer og kommuner DETAILHANDEL - I STRUER Udviklingen på landsplan gentager sig til dels i Struer Kommune og i særdeleshed i selve Struer. Efterspørgslen efter ledige arealer til butiksformål er stigende, ligesom det er begrænset hvor mange ledige butikslokaler der er. Henvendelserne retter sig mod forskellige butikstyper, men ikke mindst dagligvarebutikker og butikker til særligt pladskrævende varegrupper er i fokus. Struer er det naturlige center i kommunen, men med kort afstand til Holstebro og den deraf følgende skarpe konkurrence, er det ikke givet, at den nuværende status og markedsandel kan fastholdes. En detailhandelsplan, der fastsætter rammerne for udviklingen og de enkelte detailhandelsområder, kan være med til at fastholde den positive udvikling, der er i gang. Uanset hvor god planlægningen er, er det ingen garanti for en fortsat positiv udvikling, da det i den sidste ende er markedskræfterne, der bestemmer, om der sker en udvikling. Men detailhandelsplanen angiver rammerne, hvilket er en forudsætning for, at der kan ske en udvikling. Butik i Vejrum Butik i Resenstad HOVEDSTRUKTUR 9

10 KAPITEL 2 Et af de centrale parkeringsarealer i Smedegade - Struer by 10

11 3 DETAILHANDELSSTRUKTUR 3.1 DEN REGIONALE DETAIL- HANDELSSTRUKTUR RINGKJØBING AMT Struer Kommune er som en del af Ringkjøbing Amt - indtil den endelige vedtagelse af denne plan - underlagt de retningslinier og rammer, der er fastsat i regionplanen for Ringkjøbing Amt. Bestemmelserne, som omfatter udpegning af områder og tildeling af rammer, fremgår af tillæg nr. 7 til Regionplan 1997 Detailhandelsplanlægning. Dette tillæg er stadig gældende. Dog med den tilføjelse, at Regionplan 2005 fastsætter, at udvalgsvarebutikker kan være m 2 i stedet for de oprindelige m LANDSDELSCENTER MIDT-VEST Struer Kommune udgør sammen med Herning, Holstebro og Ikast kommuner Landsdelscenter Midt-Vest. Som landsdelscenter skal de fire byer tilsammen kunne rumme butikker med så specialiserede varer, at de har betydning for hele midt- og vestjylland. Hvis ikke de findes her, er det således nødvendigt at søge til andre landsdele for at købe de pågældende varer. Som en del af Landsdelscenter Midt-Vest skal det være muligt at etablere sådanne butikker i Struer, som forsyner hele landsdelen. Om butikkerne vil etablere sig kan vi ikke bestemme, men det er et krav, at mulighederne er til stede. Det vil sige, at det gennem planlægningen skal sikres, at der er udlagt tilstrækkelige arealer til butiksformål, at der kan etableres de ønskede butiksstørrelser samt ikke mindst at der forefindes en tilstrækkelig ramme, så de pågældende butikker kan etableres. Disse krav vil som udgangspunkt gælde i alle kommuner, der planlægger for detailhandel. Men som landsdelscenterkommune er kravene større, da de krav der følger i den forbindelse skal kunne opfyldes. Særligt i den geografiske afgrænsning af detailhandelsområderne og den ramme der er til nye butikker og omdannelse til butiksformål er det vigtigt at der er tilstrækkelige forhold der gør, at det er muligt at leve op til kravene. 3.2 CENTERSTRUKTUR OG DETAILHANDEL LOKALT CENTERSTRUKTUR Struer Kommune er opdelt i en række centre. Centerstrukturen fremgår nedenfor, hvor det nævnes, hvilke muligheder, der skal være i forhold til detailhandel. CENTERSTRUKTUR KOMMUNECENTER STRUER skal kunne rumme butikker, hvis varegrupper henvender sig til hele egnen og kommunen. Denne service søges bevaret og udbygget. BREDGADE BYDELSCENTER ØLBYVEJ BREMDAL skal kunne rumme de fornødne arealer til lokalområdets forsyning med dagligvarer og hyppigt fornyede udvalgsvarer. Serviceniveauet skal så vidt muligt bevares og udbygges. ASP-LINDE LOKALCENTER HJERM HUMLUM skal kunne rumme de fornødne arealer til lokalområdets forsyning med dagligvarer og hyppigt fornyede udvalgsvarer. Serviceniveauet skal så vidt muligt bevares og udbygges. FOUSING LANDSBYCENTER RESENSTAD VEJRUM VENØ BY skal så vidt muligt opretholde - og eventuelt udvide - den eksisterende service. HOVEDSTRUKTUR 11

12 KAPITEL 3 Ud over de ovennævnte centertyper planlægges der i forhold til detailhandel også for mindre butikker til forsyning af et lokalområde Butikker med særligt pladskrævende varegrupper arealer til salg af produktionsvirksomheders egne produkter. I regionplantillæg nr. 7 er der for dels de forskellige typer af centerområder og dels for de forskellige butikstyper fastsat nærmere bestemmelser, som kommunen skal overholde. For de enkelte butikstyper er der fastsat hvilken størrelse den enkelte butik maksimalt må have. Disse størrelser er grundlæggende fastsat ud fra de gældende regler i Planloven. For de enkelte områder til detailhandel er der fastsat en ramme, der angiver hvor meget bruttoetageareal der kan etableres eller omdannes til butiksformål. Indenfor de fastsatte rammer kan kommunen give tilladelse til etablering af detailhandel. 3.3 ÆNDRINGER I DEN EKSISTE- RENDE STRUKTUR I detailhandelsplanen fastsættes på tilsvarende vis maksimale butiksstørrelser, ramme til etablering af og omdannelse til butiksformål samt den geografiske afgrænsning af de enkelte centre. Den skitserede centerstruktur fastholdes som den er, men der sker dog enkelte ændringer i forhold til de eksisterende grænser og bestemmelser: justering af Østergade/centrum, Smedegade og Havnen med en skarpere afgrænsning i forhold til de faktiske forhold udvidelse af bymidteområdet ved Holstebrovej/Industrivej udvidelse af bydelscentret ved Bredgade fastsættelse af de primære områder med mulighed for etablering af butikker til særligt pladskrævende varegrupper. 12

13 4 DETAILHANDELSUDVIKLINGEN 4.1 UDVIKLINGEN I STRUER Som nævnt i kapitlet Behov og målsætninger, følger detailhandelsudviklingen i Struer den generelle udvikling i nabobyerne og på landsplan. Der er en tendens til, at butikkerne samles i centrene i byerne, og at det bliver stadig mere vanskeligt at opretholde den sidste butik i de mindre byer og lokalcentre. Netop udviklingen med at butikkerne samles i større enheder - enten i form af gågader eller deciderede butikscentre - er med til at presse de handlende i både Struer by og i kommunen generelt. Det skyldes, at Struer er en del af handelsoplandet til Holstebro, og det er derfor en væsentlig konkurrenceparameter, hvad der sker her. Men netop derfor er det vigtigt, at der fokuseres på udviklingsmulighederne for detailhandelen i Struer - dels i bymidten og dels i de enkelte centre rundt omkring i kommunen. I bymidten er der kun ganske få ledige butikslokaler, og der er ikke umiddelbart mulighed for at bygge nyt. Detailhandelen i bymidten er koncentreret omkring gågaden og den parallelle gade Smedegade. Disse og de omkringliggende gader indeholder mange ældre og bevaringsværdige huse, da det er den oprindelige gamle midtby, der udgør hovedparten af bebyggelsen. Hvis dette miljø og denne karakter af Struer skal bevares, er det umiddelbart vanskeligt at pege på en udvidelse af bymidten. Hvis der fortsat skal være mulighed for at udvikle detailhandelen i Struer er det derfor nødvendigt at se på andre områder end kun den traditionelt afgrænsede bymidte. Forhåbentligt vil der stadig ske en udvikling indenfor bymidtens eksisterende rammer, men det er også nødvendigt at se nærmere på udvidelsesmulighederne i de øvrige centre i Struer. Formålet er at skabe udviklingsmuligheder for de forskellige typer af detailhandel i Struer by generelt, så det er muligt at fastholde Struer som en god handelsby med et varieret butiksudbud. Hvis ikke der skabes muligheder for at udvide og ikke mindst udvikle detailhandelen, vil det nok være vanskeligt at fastholde kunderne og den handel og det butiksmiljø, der eksisterer i dag. Konkurrencen på detailhandelsområdet bliver konstant større - både internt i kommunen og i forhold til omegnskommunerne - hvorfor det er særdeles vigtigt at arbejde for en positiv udvikling i hele kommunen. 4.2 LOKALKØBSANDELE I forbindelse med Ringkjøbing Amts planlægning for detailhandel, er der for alle kommunerne angivet udviklingen i de såkaldte lokalkøbsandele. Lokalkøbsandelene angiver en kommunes andel af henholdsvis daglig- og udvalgsvarehandelen i forhold til indbyggertallet. Hvis lokalkøbsandelen er 100, svarer det til, at borgerne lægger 100% af deres handel lokalt. Hvis den er under 100 køber borgerne mere ind uden for kommunen, og hvis den er over 100 er der flere fra andre kommuner, der lægger deres indkøb i kommunen. I tabellerne på side 12 vises udviklingen i lokalkøbsandelene for Struer Kommune. Til sammenligning er tallene for nabobyerne og hele Ringkjøbing Amt nævnt. HOVEDSTRUKTUR Holstebrovej 13

14 DAGLIGVARER ÆNDRING i % STRUER ,2 HOLSTEBRO LEMVIG ,7 5,8 RINGKJØBING AMT ,4 Struer Kommune har fastholdt og øget lokalkøbsandelen for dagligvarehandelen. Samme udvikling er sket i nabokommunerne og i hele amtet som helhed. Den nuværende konkurrence på dagligvaremarkedet vil nok have påvirket disse tal, så andelen for Struer er blevet højere. Struer har ry for at være en god by til dagligvareindkøb, og med den repræsentation, der efterhånden er i byen, er man på dette område konkurrencedygtig i forhold til nabokommunerne. UDVALGSVARER KAPITEL ÆNDRING i % STRUER ,4 HOLSTEBRO LEMVIG ,9-17,2 RINGKJØBING AMT ,7 Lokalkøbsandelen for udvalgsvarehandel har derimod udviklet sig negativt - hvilket også gælder i både Struer Kommune, nabokommunerne og amtet som helhed. Udvalgsvarebutikkerne er som udgangspunkt meget specialiserede, og der skal derfor et større kundeunderlag til, for at de kan overleve. Tendensen er derfor, udvalgsvarebutikkerne samler sig i de centrale dele af de større byer eller i forbindelse med større centre. Som en samlet enhed har de større tiltrækningskraft, end hvis de lå mere spredt i eksempelvis lokalcentrene. Det samme er sket i Struer, men der er heldigvis stadig andet end dagligvarebutikker mange andre steder end i Struer bymidte. Udviklingen er dog ikke til at tage fejl af - heller ikke i Struer Kommune. DAGLIG- OG UDVALGSVARER ÆNDRING i % STRUER ,9 HOLSTEBRO LEMVIG ,0-5,8 RINGKJØBING AMT ,0 Samlet set er der altså sket en nedgang i detailhandelen, men som det fremgår trækker dagligvarehandel og udvalgsvarehandel i hver sin retning. For en kommune som Struer gælder det om at fastholde niveauet i forhold til dagligvarer, mens nedgangen indenfor udvalgsvarerne gerne skal bremses. Hvis der så ydermere kan ske en udvikling og udvidelse af lokalkøbsandelene vil det være optimalt, men det kræver, at der er nogle udviklingsmuligheder for detailhandelen. Denne detailhandelsplan vil medvirke til at fastsætte rammerne for den udvikling og de muligheder, der skal være indenfor detailhandelen. Konkurrencen på detailhandelsområdet vil ikke blive mindre i de kommende år, så derfor er det vigtigt, at rammerne for en udvikling er til stede. Så er det op til markedet at vurdere, om der er basis for yderligere udvikling. 14

15 4.3 UDVIKLINGEN I TAL Lokalkøbsandelene giver et generelt billede af den udvikling, der er sket i blandt andet Struer Kommune. I dette afsnit præsenteres en række tabeller, der mere konkret kommer ind på den udvikling, der er sket i Struer Kommune. Det være sig i forhold til udviklingen i eksempelvis antallet af butikker, det samlede bruttoetageareal samt de enkelte centre og områder af kommunen ANTAL BUTIKKER OG BRUTTOETAGEAREAL TABEL 1: ANTAL BUTIKKER FORDELT PÅ CENTRE BY/CENTER BUTIKKER I 1999 BUTIKKER I 2003 BUTIKKER I 2005 ÆNDRING /- (%) Asp/Linde Bremdal Hjerm Humlum Øvrige land og landsbyer Struer by Østergade/centrum Smedegade Havnen Holstebrovej Ølbyvej Bredgade Øvrig by Erhvervsområder I ALT HOVEDSTRUKTUR TABEL 2: M 2 BUTIKKER FORDELT PÅ CENTRE BY/CENTER M 2 I 1999 M 2 I 2003 M 2 I 2005 ÆNDRING /- (%) Asp/Linde Bremdal Hjerm Humlum Øvrige land og landsbyer Struer by Østergade/centrum Smedegade Havnen Holstebrovej Ølbyvej Bredgade Øvrig by Erhvervsområder I ALT

16 Som det fremgår af tabellerne på foregående side, er der sket en mindre stigning i henholdsvis antallet af butikker og antal kvadratmeter anvendt til butiksformål. Langt hovedparten af kommunens butikker er koncentreret i Struer. 78 % af alle butikkerne er placeret her, og disse butikker udgør i alt 86 % af kommunens butiksareal. Disse tal understreger, at det er Struer by, der er kraftcentret i kommunen rent detailhandelsmæssigt. Da der - undtagen i Struer by - er tale om et forholdsvis lavt antal butikker, er tallene meget påvirkelige, hvis blot en eller to butikker lukker eller åbner. På den baggrund er det svært at fastslå noget konkret for udviklingen i lokalcentre mv. Hvis tabellerne var lavet ud fra de nye justerede områder og med de igangsatte byggeprojekter indregnet, ville de negative tal for områderne Holstebrovej og Ølbyvej have været positive i stedet for negative. Men som nævnt tidligere er der hele tiden en udvikling i gang i forhold til detailhandelsplanlægning. Det vil således altid være et øjebliksbillede, der fremkommer, og det må man så forholde sig til. Som det fremgår af tabel 2 er langt størstedelen af stigningen sket i erhvervsområderne. Det er således primært butikkerne med pladskrævende varegrupper, der står for stigningen. Men generelt er det en forholdsvis positiv udvikling, hvor der de fleste steder som minimum er status quo UDVIKLINGEN FORDELT PÅ BUTIKSTYPER KAPITEL 4 TABEL 3: UDVIKLINGEN FORDELT PÅ BUTIKSTYPER BY/CENTER DAGLIGVARER UDVALGSVARER SÆRLIGT PLADS- KRÆVENDE VARE- GRUPPER Asp Bremdal Fousing Hjerm Humlum Linde Resen Toftum Vejrum Venø Ølby Ølbyvej Bredgade Smedegade Holstebrovej Havnen Bymidten Øvrig by Erhvervsomr I ALT

17 Tabel 3 viser hvordan udviklingen har været indenfor de enkelte områder, når udgangspunktet er de tre forskellige butikstyper. Det der er særligt vigtigt at notere sig ud fra den tabel er, at dagligvareforsyningen i lokalcentrene opretholdes. Der er således forsat både kømand, slagter og bager i Humlum, mens der er købmand i Hjerm og Asp samt en tankstation med de fornødne dagligvarer i Linde. Det er vigtigt, at denne type butikker kan opretholdes i disse centre. Generelt er der tale om nogle forholdsvis små udsving indenfor de tre butikstyper, men igen kan det konkluderes, at det primært er indenfor afgrænsningen af Struer by, at udviklingen sker. I forhold til det markante fald i udvalgsvarebutikkerne i både Humlum og Resen er det primært nogle mindre kunstværksteder og lignende, der ikke eksisterer mere. Det er således ikke butikker der umiddelbart er nødvendige for lokalsamfundene, der er forsvundet. Men generelt sætter alle butikker gang i lokalsamfundene, og det er derfor vigtigt, at også denne type butikker er tilstede. 4.4 OMSÆTNING I DETAILHANDELEN I en analyse, som Ringkjøbing Amt har fået udarbejdet, er der lavet opgørelser over udviklingen i omsætningen i detailhandelen i Struer Kommune. TABEL 4: OMSÆTNINGSUDVIKLING (I KR.) ÆNDRING FRA Dagligvarer % Tøj og sko % Øvrige udvalgsvarer % Som det fremgår af tabellen har der været en stigning i omsætningen indenfor henholdsvis dagligvarer og tøj og sko, mens der har været et fald i forhold til de øvrige udvalgsvarer. I analysen er det nævnt at inflationen i ovennævnte periode fra 1998 til 2003 har været 12,9 %. Hvis udviklingen i omsætningen over årene sammenholdes med en inflation på 12,9 % ser udviklingen i omsætningen ikke længere så god ud. Så er det kun dagligvarebranchen, der kan præstere en reel udvikling. Både tøj og sko samt øvrige udvalgsvarer har således oplevet et forholdsvis stort fald i omsætningen. 17

STRUER KOMMUNE JUNI 2006 TEMAPLAN DETAILHANDEL EN DETAILHANDELSPLAN FOR STRUER KOMMUNE

STRUER KOMMUNE JUNI 2006 TEMAPLAN DETAILHANDEL EN DETAILHANDELSPLAN FOR STRUER KOMMUNE STRUER KOMMUNE JUNI 2006 TEMAPLAN DETAILHANDEL EN DETAILHANDELSPLAN FOR STRUER KOMMUNE TILLÆG NR. 11 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 HVAD BETYDER DET? DEFINITION AF DETAILHANDELSUDTRYK BRUTTOETAGEAREAL

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser.

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser. DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 5. Kontor J.nr. D 3012-0512 Ref. HW/AL Den 23. januar 1998 Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune Tillæg nr. 17 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd August 2005 Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune - udvidelse af et byggemarked i Overlund VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-4-03 Tillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) Sortebog Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) Side: Indholdsfortegnelse 4 Lov nr. 535 af 6.

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE DETAILHANDEL Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE 1 Forord Byrådet vedtog i møde den 22. februar 2001 nærværende kommuneplantillæg om detailhandel endeligt. Med planen fastlægges retningslinier for

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Indhold 2 Formål 3 Redegørelse

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen.

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen. 9 Detailhandel I dette kapitel beskrives detailhandelsstrukturen i kommunen, hvor der bl.a. på baggrund af en analyse af detailhandelen, er udpeget bymidter, bydelscentre og lokalcentre i byerne og givet

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen. Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen. Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen for detailhandelsstrukturen Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 1 Titel Udviklingen i region-,

Læs mere

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Titel Vejledning om detailhandelsplanlægning Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Jens Schultz Hansen Rasmus Hee Haastrup Omslag

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Udvalgets overvejelser og anbefalinger

Udvalgets overvejelser og anbefalinger Udvalgets overvejelser og anbefalinger Planlægning er et gode, som medvirker til at skabe kvalitet i byerne Detailhandlen spiller en afgørende rolle for bymidtens og byens liv. Hvordan byerne ser ud og

Læs mere

Kommuneplantillæg 363-35. Detailhandelsplan for Maribo, Stokkemarke, Nørreballe/Østofte og Bandholm

Kommuneplantillæg 363-35. Detailhandelsplan for Maribo, Stokkemarke, Nørreballe/Østofte og Bandholm Kommuneplantillæg 363-35 Detailhandelsplan for Maribo, Stokkemarke, Nørreballe/Østofte og Bandholm Oktober 2007 ANNONCETEKST i Extraposten den 12. november 2007 og Lollandsposten den 13. november 2007

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Byrådets visioner og mål: mulighed for, at både bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 69 Offentligt 8. november 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Fornyelse af detailhandelsbestemmelserne) 1 I lov om planlægning, jf.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Dato: 09-08-2013 J.nr.: 2013313 Bemærkning til debatoplæg vedrørende Detailhandel i Rønne (med fokus på etablering

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Detailhandel. Detailhandelsanalyse

Detailhandel. Detailhandelsanalyse Detailhandel Definition af detailhandel Detailhandel rummer lokaler eller bygninger, hvorfra der sælges varer. En butik er en fast forretningsenhed, hvorfra der sælges varer til private, dvs. slutbrugeren.

Læs mere

RIBE BY NORD ESBJERG KOMMUNE DETAILHANDELSOMRÅDET - FØTEX

RIBE BY NORD ESBJERG KOMMUNE DETAILHANDELSOMRÅDET - FØTEX RIBE BY NORD ESBJERG KOMMUNE DETAILHANDELSOMRÅDET - FØTEX Tillæg nr. 1 til LOKALPLAN 02.06 9. oktober 2007 Denne lokalplan er udarbejdet af Teknik & Miljø, Plan, Esbjerg Kommune. Lokalplanen er vedtaget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder TÅRNBY KOMMUNE Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder ORIENTERING Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen herunder udviklingsmulighederne

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Udvalget for Planlægning og Detailhandel

Udvalget for Planlægning og Detailhandel Udvalget for Planlægning og Detailhandel Til drøftelse på udvalgets 4. møde den 31. januar 2006 Pkt. 5 Sekretariatet J. nr. 014-00133 Ref. BVP/MCH Den 23. januar 2006 Oplæg til debat om byer og bykvalitet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

december 2011 Detailhandelsplanlægningen i praksis

december 2011 Detailhandelsplanlægningen i praksis december 2011 Detailhandelsplanlægningen i praksis Detailhandelsplanlægningen i praksis COWI A/S for Naturstyrelsen Layout & fotos af COWI A/S December 2011 2 Indhold Detailhandelsplanlægningen i praksis...1

Læs mere

Forudsætninger. Odder by

Forudsætninger. Odder by sag nr. 120104 dok nr. 118657 TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning Miljøministeriet Naturstyrelsen Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 1. december 2011 KOLOFON Titel: Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 Udgiver: Miljøministeriet, december 2011 Ansvarlig

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Regionplan 1997-2008. Detailhandel REGIONPLAN 1997-2008 TILLÆG 9

Regionplan 1997-2008. Detailhandel REGIONPLAN 1997-2008 TILLÆG 9 1 Regionplan 1997-008 TILLÆG LÆG 9 Detailhandel August 001 3 Indhold Indledning... 4 Retningslinier... 5 Kap. 3 Detailhandel... 5 3.1 Planlægning i de afgrænsede detailhandelsområder... 5 3. Planlægning

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

2.6 Detailhandel.qxd. Amtsrådets mål. Gågade i Odense Foto Fyntour

2.6 Detailhandel.qxd. Amtsrådets mål. Gågade i Odense Foto Fyntour 19-12-2005 17:53 Side 2 Gågade i Odense Foto Fyntour 2.6 Detailhandel 2.6 Detailhandel.qxd Amtsrådets mål at der skabes muligheder for udviklingen af en detailhandel, som sikrer forbrugerne gode indkøbsmuligheder

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Vejledning om detailhandelsplanlægning

Vejledning om detailhandelsplanlægning Vejledning om detailhandelsplanlægning Planlægning og byudvikling INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1 Detailhandelsplanlægning formål og overblik 4 1.1 Større fleksibilitet i den kommunale detailhandelsplanlægning

Læs mere

Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen. Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen. Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen for detailhandelsstrukturen Miljø- og energiministerens redegørelse 2000 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 1 Titel Udviklingen i region-,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Odder Kommunes tilvejebringelse af kommuneplantillæg nr. 35 for detailhandel i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om Odder Kommunes tilvejebringelse af kommuneplantillæg nr. 35 for detailhandel i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. marts 2005 J.nr.: 03-33/700-0225 MJE Afgørelse i sagen om

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Notat opsamling på idé høring om detailhandel i Haderslev Sydby

Notat opsamling på idé høring om detailhandel i Haderslev Sydby Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. juli 2011 Sagsident: 11/11911 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Høje-Taastrup kommune Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion 3 2. Forhandlere af særligt pladskrævende varegrupper

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015 Udvikling af ejendomme til butiksformål Copsum 20. maj 2015 Intro: Udviklingen i krav fra kæderne Udviklingen i krav fra investorerne Optimering af butiksejendomme Planlovens betydning for butiksejendomme

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Dette notat er forvaltningens vurdering af og kommentarer til Bech-Bruuns notat af 12. februar 2014 vedr. Jafi, Lundborgvej 2A i Viborg.

Dette notat er forvaltningens vurdering af og kommentarer til Bech-Bruuns notat af 12. februar 2014 vedr. Jafi, Lundborgvej 2A i Viborg. Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk www.viborg.dk Notat Vurdering af Bech-Bruun notat af 12. februar 2014 Dato: 02.april 2014 Sagsbehandler: vpbbp Direkte tlf.:

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej EBELTOFT Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej 28. september 2010 Vibæk Strandvej Strandvej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo:

Læs mere

Tillæg nr. 27. Udkast Kommuneplan Butikscentre ved Beethovensvej og ved Døesvej, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 27. Udkast Kommuneplan Butikscentre ved Beethovensvej og ved Døesvej, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 27 Kommuneplan 2009 Butikscentre ved Beethovensvej og ved Døesvej, Holstebro Udkast 19-02-2014 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel

Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel Hovedstruktur og retningslinjer Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel Randers Kommune ønsker med dette kommuneplantillæg at fastsætte rammerne for detailhandel i hele kommunen, primært Paderup

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m² Høringsfrist til 13. juni 2008 Forslag til Landsplandirektiv om

Læs mere