Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed"

Transkript

1 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret i dansk sammenhæng siden I en netop gennemført undersøgelse blandt 500 små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland fremgår det imidlertid, at halvdelen af de adspurgte direktører foretrækker at ansætte personer, der minder om virksomhedens nuværende ansatte. Mangfoldighed er især knyttet til bestemte brancher og større virksomheder. Mangfoldighed og etnicitet Tabel 1 nedenfor viser hvor mange virksomheder, opdelt på branche og virksomhedsstørrelse, der har ansat en medarbejder, som oprindeligt kommer fra et andet land end Danmark. Tabel 1 Virksomheder med ansatte fra andre lande end Danmark Har virksomheden ansat medarbejdere, som oprindeligt kommer fra et andet land end Danmark? Ja Nej Antal Alle 39% 61% 500/496 Primære erhverv og forsyning 64% 36% 25 Industri 44% 56% 99 Bygge- og anlæg 36% 64% 112 Handel med motorkøretøjer 24% 76% 29 Engroshandel og agentur 34% 66% 53 Detailhandel 36% 65% 31 Transport og post 26% 74% 35 Hotel og restauration 87% 13% 15 Videnservice 35% 65% 58 Anden service 40% 60% 43 Virksomhedsstørrelse 5-9 medarbejdere 31% 69% medarbejdere 39% 61% medarbejdere 51% 49% medarbejdere 68% 32% 44 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november gyldige svar vedr. brancher. 496 gyldige svar vedr. virksomhedsstørrelse. 1 Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) (2007): Innovation og mangfoldighed Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation. 1

2 39 procent af samtlige virksomheder angiver at have medarbejdere ansat, som oprindeligt kommer fra et andet land end Danmark. Andelen varierer dog markant fra branche til branche. Særligt hotel og restaurationsbranchen markerer sig ved at have mange ansat fra et andet oprindelsesland end Danmark. Også de primære erhverv og forsyning ligger med en andel på 64 procent i den øvre ende. Tallene for sidstnævnte dækker bl.a. over landbrugsmedhjælpere, hvoraf en stor andel kommer fra Østeuropa 2. Det er bemærkelsesværdigt, at kun 35 procent af virksomhederne inden for videnservice angiver at have medarbejdere ansat, der oprindelig kommer fra et andet land end Danmark. Ifølge rapporten Innovation og mangfoldighed Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation fra 2007 (FI 2007) øger virksomheder, der ansætter udenlandske medarbejdere, deres sandsynlighed for at være innovative med 30 procent, hvilket ikke mindst gælder for virksomheder, der lever af viden. Der er, som det fremgår af tabel 1, ligeledes en klar sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse og ansatte, som har et andet oprindelsesland end Danmark. Således angiver 68 procent af de adspurgte virksomheder med mere end 40 medarbejdere at have ansatte, der oprindeligt kommer fra et andet land end Danmark. Den tilsvarende andel for mikrovirksomheder med mindre end 10 medarbejdere er 31 procent. Der er en tæt sammenhæng mellem, hvorvidt virksomheden har ansat medarbejdere, som oprindeligt kommer fra et andet land end Danmark, og hvorvidt der tales forskellige sprog på arbejdspladsen. 25 procent af samtlige adspurgte virksomheder svarer bekræftende på, at der tales forskellige sprog på arbejdspladsen. Inden for hotel- og restaurationsbranchen samt de primære erhverv og forsyning er andelen imidlertid henholdsvis 56 og 43 procent. Begge er, som tidligere vist, brancher, hvor mange virksomheder har ansatte med andet oprindelsesland end Danmark. Ligeledes tales der i større udstrækning forskellige sprog på arbejdspladsen i større virksomheder sammenholdt med især mikrovirksomhederne med mindre end 10 ansatte. En mandeverden Betragtes mangfoldighed som et middel til innovation i virksomheden, er den mest udslagsgivende enkeltfaktor en balance mellem mænd og kvinder i medarbejderstaben (FI 2007). Den gennemsnitlige private danske virksomhed har ca. 25 procent kvindelige ansatte. Dette billede genfindes blandt de adspurgte virksomheder i region Midtjylland. Som Tabel 2 nedenfor viser, angiver 65 procent af samtlige adspurgte virksomheder at have flest mænd ansat. Kun 14 procent har flest kvinder ansat, mens den resterende andel angiver at have ca. lige mange mænd og kvinder ansat. Mere end 8 ud af 10 af de adspurgte virksomheder inden for de primære erhverv og forsyning; industrien; bygge- og anlægsbranchen; handel med motorkøretøjer samt 2 Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen havde ca udenlandske borgere fra de nye EU-lande opholdsgrundlag og lønindkomst i Danmark inden for landbrug, skovbrug og fiskeri i

3 transport og post angiver, at de har flest mænd ansat. Omvendt er detailhandelen og anden servicevirksomhed domineret af kvinder. Tabel 2 Kønsfordelingen i virksomhederne I hvilken grad har virksomheden ansat både mænd og kvinder? Ca. lige mange mænd og kvinder Flest mænd Flest kvinder Antal Alle 20% 65% 14% 504 Primære erhverv og forsyning 16% 72% 12% 25 Industri 10% 81% 9% 99 Bygge- og anlæg 5% 89% 5% 111 Handel med motorkøretøjer 10% 90% 0% 30 Engroshandel og agentur 29% 64% 7% 55 Detailhandel 50% 7% 43% 30 Transport og post 14% 87% 0% 37 Hotel og restauration 73% 7% 20% 15 Videnservice 32% 42% 25% 59 Anden service 33% 23% 44% 43 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november (504 svar). Hver 3. virksomhed har en klar overvægt af en eller flere aldersgrupper På spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden har ansat medarbejdere i forskellige aldersgrupper, angiver 67 procent af virksomhederne, at medarbejderstaben har sammen aldersspredning som i resten af samfundet, mens de resterende 33 procent vurderer, at der er en klar overvægt af en eller flere aldersgrupper blandt virksomhedens medarbejdere. Fordelingen er umiddelbart uafhængig af virksomhedsstørrelse, men varierer mellem de enkelte brancher. Tabel 3 nedenfor viser fordelingen. Det er især de primære erhverv og forsyning samt hotel og restauration, der har en skæv aldersfordeling sammenholdt med resten af samfundet. Undersøgelsen giver ikke mulighed for at gå i dybden med hvilke aldersgrupper, der er tale om. I den anden ende af skalaen angiver flest virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen at have en aldersspredning som i resten af samfundet. 3

4 Tabel 3 Aldersspredning i virksomhederne I hvilken grad har virksomhederne ansat medarbejdere i forskellige aldersgrupper? Aldersmæssig spredning som i resten af samfundet En klar overvægt af en eller flere aldersgrupper Antal Alle 67% 33% 498 Primære erhverv og forsyning 46% 54% 24 Industri 71% 29% 98 Bygge- og anlæg 80% 20% 108 Handel med motorkøretøjer 62% 38% 29 Engroshandel og agentur 56% 44% 55 Detailhandel 68% 32% 31 Transport og post 62% 38% 38 Hotel og restauration 47% 53% 15 Videnservice 62% 38% 58 Anden service 72% 28% 43 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november (504 svar). 6 ved ikke svar udeladt. Det rummelige arbejdsmarked At have medarbejdere ansat i virksomheden med nedsat arbejdsevne kan betragtes som en indikator på rummelighed en mangfoldighed, som retter sig mod social inklusion og virksomhedens samfundsansvar. Nedsat arbejdsevne kan f.eks. være ansatte med fysiske eller psykiske handicaps, hvoraf nogle ansættes i skånejob eller flexjob. I alt angiver 40 procent af de adspurgte virksomheder, at de har medarbejdere ansat, som ikke har fuld arbejdsevne. Hvorvidt virksomheden har ansatte med nedsat arbejdsevne afhænger, som tabel 4 nedenfor viser, i høj grad af branche. Derimod har virksomhedsstørrelse ikke umiddelbart en signifikant betydning. 4

5 Tabel 4 Virksomheder med ansatte, som ikke har fuld arbejdsevne Andel af virksomheder, der angiver at have følgende medarbejderkategorier ansat: Ansatte med fysiske handicaps Ansatte med psykiske handicaps Ansatte i skånejobs Ansatte i flexjob Antal Alle 18% 10% 13% 29% 502/503 Primære erhverv og forsyning 8% 12% 12% 32% 24/25 Industri 20% 6% 14% 35% 99 Bygge- og anlæg 11% 5% 11% 15% 111 Handel med motorkøretøjer 17% 7% 17% 21% 29 Engroshandel og agentur 22% 15% 18% 31% 55 Detailhandel 25% 16% 13% 39% 32 Transport og post 19% 5% 11% 35% 37 Hotel og restauration 21% 7% 7% 29% 14 Videnservice 17% 19% 9% 28% 58 Anden service 23% 16% 21% 47% 43 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november gyldige svar for ansatte med fysiske handicaps. 503 gyldige svar for øvrige kategorier. r, hvor jobindholdet er fysisk betonet, eksempelvis de primære erhverv og forsyning samt bygge- og anlægsbranchen, er mindre tilbøjelige til at ansætte medarbejdere med fysiske handicaps sammenholdt med de øvrige brancher. Modsat angiver 25 procent af de adspurgte virksomheder inden for detailhandelen, at de har ansatte med fysiske handicaps. Generelt er virksomhederne mere tilbøjelige til at ansætte medarbejdere med fysiske handicaps end medarbejdere med psykiske handicaps, idet kun 10 procent af virksomhederne har sådanne medarbejdere ansat. Den branche, hvor flest virksomheder har medarbejdere med psykiske handicaps ansat, er videnservice. Hvilken rolle disse medarbejdere spiller i virksomheden giver tallene os desværre ikke svar på. Næsten hver 3. virksomhed angiver at have folk ansat under flexjob-ordningen dvs. et job på nedsat tid eller med skånehensyn for folk, der skønnes for arbejdsduelige til at modtage førtidspension. Inden for anden service er det knap hver anden virksomhed, der angiver at have ansatte i flexjob. Det er også denne branche, som med 21 % har flest ansatte i skånejobs dvs. jobs til førtidspensionister med løntilskud til arbejdsgiveren. Teknologisk Institut har i øvrigt beregnet, at virksomheder, der har medarbejdere ansat med nedsat arbejdsevne, i 60 procent af tilfældene har medarbejdere ansat med flere forskellige årsager til den nedsatte arbejdsevne. 5

6 Mangfoldighed og uddannelse Den sidste indikator på mangfoldighed, som er medtaget i undersøgelsen, er uddannelse. Igen er virksomhedens størrelse og branche afgørende for, hvorvidt virksomheden har ansatte med mange forskellige uddannelser. Tabel 5 nedenfor viser fordelingen. Tabel 5 Virksomheder med ansatte med mange forskellige uddannelser Har virksomhedens ansatte mange forskellige uddannelser? Ja Nej Antal Alle 52% 48% 500/502 Primære erhverv og forsyning 67% 33% 24 Industri 65% 35% 99 Bygge- og anlæg 25% 75% 111 Handel med motorkøretøjer 45% 55% 29 Engroshandel og agentur 78% 22% 54 Detailhandel 39% 61% 31 Transport og post 44% 56% 36 Hotel og restauration 53% 47% 15 Videnservice 60% 40% 58 Anden service 65% 35% 43 Virksomhedsstørrelse 5-9 medarbejdere 44% 56% medarbejdere 50% 50% medarbejdere 68% 32% medarbejdere 86% 14% 44 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november gyldige svar vedr. brancher. 502 gyldige svar vedr. virksomhedsstørrelse. Ved ikke svar og ikke oplyst udeladt. 52 procent af samtlige virksomheder angiver at have ansatte med mange forskellige uddannelser. Dette dækker dog over et spænd fra 78 procent af virksomhederne inden for engroshandel og agentur, der angiver at have ansatte med mange forskellige uddannelser, til 25 procent inden for bygge- og anlægsbranchen. Betragtes svarfordelingen på virksomhedsstørrelser, angiver 86 procent af virksomhederne med mere end 40 medarbejdere, at de har ansatte med mange forskellige uddannelser. Dette er næsten en dobbelt så stor andel som hos mikrovirksomhederne med under 10 ansatte. Kontrolleres for brancher kan sammenhængen til virksomhedsstørrelse fortsat genfindes. Inden for bygge- og anlægsbranchen er andelen af mikrovirksomheder, som samtidig angiver at have ansatte med mange forskellige uddannelser på 19 procent. 6

7 Blandt de mellemstore virksomheder inden for samme branche er den tilsvarende andel 67 procent. Samme mønster genfindes også i de øvrige brancher. Mangfoldighed, vækst og innovation hænger sammen Virksomhedspanelet er blevet stillet i alt 11 spørgsmål om mangfoldighed i virksomheden. De 11 spørgsmål danner et indeks, der udtrykker mangfoldigheden i virksomheden. Jo flere spørgsmål virksomheden svarer ja til, des mere mangfoldig kan virksomheden siges at være. Virksomhederne svarer i gennemsnit ja til 2,9 spørgsmål. Tabel 6 Mangfoldighed, vækst og innovation Virksomhederne er blevet stillet i alt 11 spørgsmål, der indikerer mangfoldighed på arbejdspladsen. I gennemsnit svarer virksomhederne ja til 2,9 spørgsmål. I tabellerne nedenfor angives, hvor mange ja svar der i gennemsnit er givet fra forskellige typer af virksomheder. Innovation og mangfoldighed Virksomhedstype Ja svar Innovative virksomheder 3,4 Ikke innovative virksomheder 2,6 Vækst og mangfoldighed Virksomhedstype Ønsker højere vækst end andre i branchen Ja svar 3,2 Ønsker ikke vækst 2,6 Forventning til antal ansatte i næste kvartal Virksomhedstype Ja svar Forventer flere ansatte 3,5 Forventer færre ansatte 2,6 Har virksomheden en forretningsplan? Virksomhedstype Ja svar Ja 3,4 Nej 2,4 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november svar. Alle forskelle statistisk signifikante. Innovative virksomheder i denne undersøgelse er de 41 procent af virksomhederne, som har udviklet nye produkter eller services inden for des sidste to år. De innovative virksomheder svarer i gennemsnit ja til 3,4 mangfoldighedsspørgsmål. De øvrige virksomheder svarer i gennemsnit ja til 2,6 spørgsmål. Tilsvarende svarer virksomheder, der ønsker højere vækst end andre i branchen, i gennemsnit ja til 3,2 spørgsmål, hvorimod virksomheder, der ikke ønsker vækst svarer ja til 2,4 spørgsmål. Det er i god overensstemmelse med, at virksomheder, der forventer højere vækst i antal ansatte i det kommende kvartal svarer ja oftere. Virksomheder med en nedskrevet forretningsplan svarer ligeledes oftere ja end andre virksomheder. Med andre ord er der en klar positiv sammenhæng mellem mangfoldighed i virksomheden på den ene side og på den anden side innovative, vækstorienterede og målrettede virksomheder. 7

8 Sammenhængen mellem innovation og mangfoldighed blev i øvrigt også konstateret i undersøgelsen Innovation og mangfoldighed Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) (2007). Rip, Rap og Rup-effekten Rip, Rap og Rup-effekten er et udtryk for det fænomen, at virksomheder ansætter medarbejdere, som ligner dem, de har i forvejen eksempelvis hvad angår køn, uddannelse, alder og oprindelse. Som det blev nævnt indledningsvist, antyder vores undersøgelse, at Rip, Rap og Rup-effekten lever i bedste velgående i mange virksomheder i Region Midtjylland. Vi har derfor spurgt direkte til virksomhedens holdning til at ansætte medarbejdere med en anderledes profil, givet at de rette faglige kompetencer er til stede. Svarene fremgår af Figur 1 nedenfor: Figur 1 Rip, Rap og Rup-effekten i ansættelse af medarbejdere Hvis virksomheden skal besætte en stilling, og der er flere ansøgere, som har de rigtige kompetencer, vil I så foretrække en medarbejder, som adskiller sig fra de medarbejdere, I har i forvejen med hensyn til alder, etnicitet, social baggrund, uddannelse osv.? 2% 15% 33% En der adskiller sig En der minder om Ingen prioritering Ved ikke 50% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november svar. Halvdelen af de adspurgte virksomheder foretrækker at besætte en ledig stilling med en ansøger, som minder om de medarbejdere, virksomheden har i forvejen såfremt ansøgeren har de rigtige kompetencer. 33 procent har ingen prioritering, mens kun 15 procent foretrækker at ansætte en ansøger, som adskiller sig fra virksomhedens øvrige medarbejdere. Det er især branchen, som har betydning for udbredelsen af Rip, Rap og Rupeffekten. Inden for bygge- og anlægsbranchen foretrækker 64 procent således at ansætte en ansøger, der minder om virksomhedens nuværende medarbejdere. Den tilsvarende andel inden for hotel og restauration er 21 procent. Virksomhedens stør- 8

9 relse har også en signifikant betydning for fænomenet. Større virksomheder er mere tilbøjelige til at forsøge sig med anderledes profiler end mindre virksomheder. Endelig skal det bemærkes, at virksomheder, der ingen prioritering har, svarer ja til signifikant flere mangfoldighedsparametre jvf ovenstående afsnit. De svarer ja til 3,2 ud af de 11 mulige mangfoldighedsspørgsmål mens virksomheder, der vælger folk, der adskiller sig, svarer ja til 2,9. Virksomheder, der foretrækker medarbejdere, der minder om, svarer ja til 2,7 spørgsmål. FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske Vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i november Svarene er vægtet i forhold til branchefordelingen i Region Midtjylland. Det betyder, at der kan være små forskelle i procenter og antal på tværs af tabeller og figurer. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Søren Tranberg Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.:

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Jysk Analyse 15. september 2009 Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Arbejdskraft. Både store og små midtjyske virksomheder har lettere ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Jysk Analyse 15. september 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Mere end hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer

Region Syddanmarks Vækstbarometer Region Syddanmarks Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 4. kvartal 0 Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 00 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012 VÆKST BAROMETER oktober 0 Flad vækstoptimisme I Syddanmark Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen.

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark 20. februar 2009 Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark Figur 3 I hvilken grad køber virksomheden varer og ydelser via Internettet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 28% 20% 10% 0% 12% 13% 2%

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Investering og innovation 2011 Syv ud af ti virksomheder forventer at investere eller udvikle nye produkter, services, markeder eller egen organisation i 2011. Det gælder

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Optimismen tager et kraftigt dyk

Optimismen tager et kraftigt dyk Optimismen tager et kraftigt dyk Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 0 - - - -

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 3. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere