- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007 realiseret et underskud på kr. 1,6 mio. før skat (EBT), hvilket er kr. 4,5 mio. bedre end til tilsvarende periode af Resultatet før skat for perioden 1. januar 30. juni 2007 blev et underskud på kr. 9,9 mio. - Resultatet er bedre end selskabets forventninger. - Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af De associerede selskaber Sport Nord A/S og 9000 Lux A/S bidrager i 2. kvartal 2007 med et positivt resultat på kr. 0,6 mio. - AaB overtog den 1. august 2007 bygningerne til AaB College - etape II på Hadsundvej 184. AaB forventer fortsat at videresælge etape II i løbet af efteråret Sportsligt erobrede fodbold i maj måned bronzemedaljer og ishockey fik tidligere på året sølvmedaljer. - For år 2007 forventes fortsat et overskud før skat i niveauet kr. 20 mio. - Egenkapitalen andrager pr. 30. juni 2007 kr. 125,4 mio. Med venlig hilsen AALBORG BOLDSPILKLUB A/S Per Søndergaard Pedersen Bestyrelsesformand Evt. henvendelser bedes rettet til Pers Søndergaard på Side 1 af 8

2 Ledelsesberetning og kommentarer: Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007 realiseret et underskud på kr. 1,6 mio. før skat, hvilket er kr. 4,5 mio. bedre end til tilsvarende periode af I perioden 1. januar 30. juni 2007 er realiseret et underskud på kr. 9,9 mio. før skat - kr. 6,4 mio. dårligere end til tilsvarende periode af Eksklusive nettoindtægter fra salg af spillere er resultatet kr. 2,4 mio. dårligere end resultatet for tilsvarende periode af Resultatet for 1. halvår 2007 er bedre end forventet. Den negative resultatudvikling i forhold til 1. halvår 2006 kan primært henføres til den planlagte indkøring af de nye aktiviteter i AaB College og AaB Konference. Omsætningen i 2. kvartal 2007 er realiseret med kr. 30,4 mio. hvilket er en stigning på kr. 13 mio. i forhold til samme periode af For hele 1. halvår 2007 er omsætningen på kr. 52,6 mio. en stigning i forhold til 2006 på kr. 9 mio. Salget af Jimmy Nielsen indgår i spillersalg i 2. kvartal Rasmus Würtz er solgt i begyndelsen af juli måned og vil først indgå i regnskabet for 3. kvartal Renoveringen af bygningerne til college - Hadsundvej etape II - har været et stort projekt i 2. kvartal Entreprisen er i første omgang betalt med koncernens likvide midler. Der er etableret en midlertidig finansiering, som kan benyttes indtil etape II sælges, hvilket fortsat forventes at ske i løbet af efteråret Koncernens egenkapital andrager pr. 30. juni 2007 kr. 125,4 mio. ved en samlet balancesum på kr. 226,4 mio. AaB Fodbold: AaB realiserede målsætningen i sæsonen 2006/07 via slutplaceringen i SAS Ligaen som nr pladsen gav adgang til TOTO cuppen, hvor holdet efter sejre i to runder nu har opnået adgang til UEFA cuppens 2. kvalifikationsrunde. AaB møder det finske hold Helsinki, og vil med en samlet sejr opnå adgang til UEFA Cuppens 1. runde. De sportslige resultater har medført, at fodbold har realiseret større indtægter i 1. halvår 2007 end i tilsvarende periode af I 2006 blev dog realiseret større indtægter på salg af spillere end i 1. halvår af 2007, hvor salget af Jimmy Nielsen indgår. I juli måned er Rasmus Würtz solgt til et betydeligt mio. beløb trods det faktum, at Würtz kun havde 6 måneder tilbage af kontrakten med AaB. For at bevare det sportslige niveau, har ledelsen valgt at afsætte en væsentlig del af indtægten ved salget af Rasmus Würtz til nye spillere. AaB Fodbold har i 1. halvår 2007 realiseret et underskud på kr. 1 mio. før skat, hvilket er kr. 3 mio. dårligere end tilsvarende periode af Ses bort fra netto- Side 2 af 8

3 indtægt ved salg af spillere er resultatet for 1. halvår 2007 dog kr. 1 mio. bedre i 1. halvår AaB Håndbold: AaB Håndbold opnåede en placering som nr. 6 i ligaen i den forgangne sæson. Ledelsen ser optimistisk på fremtiden, og forventer allerede fra den kommende sæson fremgang såvel sportsligt som økonomisk. Håndboldafdelingen kan konstatere en stigende interesse fra såvel sponsorer som tilskuere. Der er allerede disponeret flere sæsonkort end i den forgangene sæson, og flere nye sponsorer kommer til. I juni måned indgik AaB aftale om et nyt hovedsponsorat med Nordjysk Elhandel gældende fra den kommende sæson og to år frem. AaB Håndbold har realiseret et underskud i 1. halvår 2007 på ca. kr. 2 mio., mod et underskud i 1. halvår 2006 på kr. 1 mio. AaB Ishockey: AaB Ishockey fik for 4. år i træk - sølvmedaljer i ligaen. AaB har til den kommende sæson fået sammensat en trup, som forventes igen at kunne blande sig i toppen. I den kommende sæson skal alle kampe afvikles i den nye Gigantium Isarena. De markant forbedrede faciliteter forventes fortsat at forbedre driften så markant, at ishockey fremover som minimum præsterer et 0 resultat. Økonomisk har AaB Ishockey realiseret et underskud i 1. halvår af 2007 på kr. 0,8 mio. kr. 0,2 mio. bedre end det realiserede underskud i 1. halvår AaB Konference: Udviklingen af AaB Konferences aktiviteter på Hadsundvej forløber fortsat planmæssigt. I 2. halvår etableres hotel i de værelser, der hidtil har huset AaB College. AaB vil drive hotellet i samarbejde med Zleep Hotels. AaB forventer at opnå synergi på såvel drift og salg via dette samarbejde. Resultatet i 1. halvår 2007 blev et underskud før skat på kr. 1,7 mio., hvoraf kr. 0,6 mio. kan henføres til indkøring af nye aktiviteter. Resultatet er kr. 0,5 mio. dårligere end det realiserede underskud i 1. halvår 2006 på kr. 1,2 mio. AaB College: I august måned 2007 starter elever det nye skoleår på AaB College, hvilket er over 100 flere end i det seneste skoleår. Side 3 af 8

4 AaB College er først fuldt implementeret om 2 år, og antallet af elever til det kommende skoleår er i overensstemmelse med målet om at nå minimum 300 elever på dette tidspunkt. AaB College har i overensstemmelse med det forventede realiseret et underskud på ca. kr. 2 mio. før skat i første halvår af Associerede virksomheder: I 2. kvartal 2007 blev resultatandelen fra de associerede selskaber 9000 Lux A/S og Sport Nord A/S et overskud på kr. 0,6 mio. AaB s resultatandel blev for de første 6 måneder af 2007 et underskud på kr. 0,5 mio. For hele 2007 forventes et positivt resultatbidrag fra de associerede aktiviteter. Hændelser efter regnskabsperiodens udløb: AaB overtog den 1. august 2007 etape II på Hadsundvej 184. Der er etableret en kreditfacilitet til finansiering af dels købesummen dels den igangværende ombygning. Ombygningen forventes afsluttet i november måned Etape II forventes fortsat solgt i løbet af efteråret Forventninger til fremtiden: I 2007 forventes fortsat et overskud før skat i niveauet kr. 20 mio. Den væsentligste betingelse til opnåelsen af dette overskud er, at der som forventet realiseres en gevinst på salget af bygningerne i etape II på Hadsundvej, der fra 1. august 2007 huser AaB College. Selvom koncernen gennem de senere år har spredt sine aktiviteter ud på flere forretningsområder, er der fortsat en økonomisk risiko såfremt de sportslige resultater svigter. Anvendt regnskabspraksis: Delårsrapporten er udarbejdet efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er endvidere aflagt efter en før skat betragtning, hvorfor der ikke foretages skattemæssige korrektioner i perioden 1. januar 30. juni 2007, hvilket er i overensstemmelse med princippet for samme periode i foregående år. Side 4 af 8

5 Resultatopgørelse og Balance aflægges i hele tusinde kroner. Delårsrapporten er ikke revideret af selskabets statsautoriserede revisorer. Side 5 af 8

6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 30. juni 2007 Aalborg den 14. august 2007 Direktion Lars Vadsholt Jørgensen Økonomidirektør Bestyrelse Per Søndergaard Pedersen Formand Eigild Bødker Christensen Næstformand Ole Mølgaard Jesper Møller Christensen Poul Sørensen Finn V. Nielsen Jørn Simonsen Side 6 af 8

7 RESULTATOPGØRELSE: 2. kvartal kvartal halvår halvår 2006 Entreindtægter Sponsorer TV og radio rettigheder Præmie og deltagerindtægter Spillersalg og leje Andre indtægter Indtægter i alt Personaleudgifter Andre driftsudgifter Resultat før af- og nedskrivninger (EBITA) Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af associeret virksomhed Finansielle poster Ordinært resultat før skat (EBT) BALANCE: Aktiver: Immaterielle aktiver Kontraktrettigheder Materielle aktiver Kapitalandele i associeret virksomhed Udskudt skatteaktiv Finansielle aktiver i øvrigt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver i øvrigt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver: Aktiekapital Særlig fond Andre reserver Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 7 af 8

8 EGENKAPTALFORKLARING: Aktie- Særlig Overført I alt kapital Fond resultat Egenkapital 1. januar Salg af egne aktier Resultat 1. halvår Egenkapital 30. juni halvår halvår 2006 Indre værdi pr. aktie 35,0 35,5 Resultat pr. aktie (EPS) Neg. Neg. Udbytte pr. aktie 0 0 Børskurs pr. aktie 38,8 32,4 Overskudsgrad Neg. Neg. Soliditet 55,4 79,4 Gennemsnitligt antal ansatte Side 8 af 8

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning...

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v............................................................... 4 Koncernoversigt.......................................................................

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S Københavns Fondsbørs BØRSMEDDELELSE NR. 2007/4 Aalborg, den 28. marts 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S Bestyrelsen i AaB A/S har dags dato, onsdag 28. marts 2007, behandlet og godkendt årsregnskabsmeddelelsen

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Selskabsoplysninger...3. Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5

Selskabsoplysninger...3. Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Ledelsesberetning m.v. Indledning...6 AaB Fodbold...7 AaB Håndbold...8 AaB Ishockey...8

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Nøgletal 4-5 Highlights 6 Året der gik 7-8 Ledelsesberetningen 9-21 Ledelsespåtegning 22 Den uafhængige revisors påtegning 23-24 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 1 af 1 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 1. kvartalsrapport Brøndby IF offentliggør i dag selskabets første kvartalsrapport siden noteringen på Københavns Fondsbørs i 1987. - Politikken med at udsende kvartsrapporter

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2012 17. APRIL 2013

FORMANDSBERETNING 2012 17. APRIL 2013 FORMANDSBERETNING 2012 17. APRIL 2013 2012 har været et spændende år for AaB A/S både på og uden for banen. På banen blev det til en 7. plads i Superligaen i sæsonen 2011/2012 og en flot 3. plads efter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr. 31.12.2013

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport for 2011 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Ledelsesberetning 7-20 Resultatopgørelse 21-22 Totalindkomstopgørelse 23 Balance

Læs mere

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Århus Elite A/S Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for Århus Elite A/S har på et møde d. 30. september 2005 behandlet og godkendt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere