Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag 10. december 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag 10. december 2010"

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag 10. december 2010 Til stede: John Clausen, Hans Østergaard (deltog i pkt. 1, 2, 3 og 8), Lars Bøttern, Erling Gaasdal, Carsten Laustsen, Kent Thomsen, Martin Kristensen, Hans Henrik Danielsen, Kirstine Aalborg Nielsen, Finn Rosgaard, John Frederiksen og Frede Haukrogh (referent) Fraværende: Katja Uth, Katrine Robsøe 1. Godkendelse af dagsordenen Pkt. 10: Lærere og TAP-personale sammenfattes under medarbejdere. Pkt. 8 rykkes frem på dagsordenen. Hermed dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet den 17. september 2010 De medarbejderudpegede medlemmer har fremsat ønske om en række tilføjelser til referatet. De ønsker endvidere, at det fremgår, hvem der har udtalt hvad på mødet, således at andre, eksempelvis medarbejdere, kan få et dækkende indtryk af synspunkter fremført på mødet. Dette afstedkom en drøftelse af referatets omfang og form, herunder fordele og ulemper ved at overgå til beslutningsreferat. Fra flere sider blev der udtrykt tilfredshed med den hidtidige referatpraksis frem for at overgå til længere referater og en højere grad af personliggørelse af drøftelserne. Formanden konkluderede, at hidtidig referatpraksis fastholdes. Ethvert medlem kan efter ønske få sit synspunkt ført til referat med personmarkering. De medarbejdervalgte repræsentanter opfordres til at fremkomme med deres tilføjelser til referatet fra sidste møde, og disse vil indgå i dette referat. Fra medarbejderside er fremført følgende kommentarer til referatet af mødet den 17. september: Ad.8 Medarbejderrepræsentanterne gjorde opmærksom på at debat bør foregå på et fælles møde for alle medarbejdere. Medarbejderrepræsentanterne gjorde opmærksom på at der er en overrepræsentation af Engelsk A Samf B i de udbudte studieretninger. Ad.10 I referatet: I den efterfølgende debat fremkom kommentarer og spørgsmål vedr. opfyldelsen af kontrakten. Medarbejderrepræsentanterne gjorde opmærksom på at der i referatet mangler en uddybelse af kommentarer og spørgsmål?. Fx mangler diskussionen af hvordan målopfyldelsen skulle beregnes procenttallene angav et overslag fra formanden, men vi mener der savnes talgrundlag til at vurdere målopfyldelsesgraden. Medarbejderrepræsentanterne undrede sig over hvordan øges andelen af lærerressourcer i skoleåret 2009/2010 ift. sidste skoleår, som anvendes på følgende opgaver.. kunne opfyldes af uændrede forhold. Fx eksamensangst. Ad.11 I referatet:..om såvel fravær som frafald skal indgå fsa. eleverne. Dette afklares og indarbejdes i givet fald. Medarbejderrepræsentanterne gjorde opmærksom på at det fremgår af bemyndigelsen at elevfravær og frafald skal indgå. Indarbejdelse af disse mangler i kontrakten er en forudsætning for at den kan træde i kraft. Medarbejderrepræsentanterne udtrykte undren overfor hvorfor langtidssygdom generelt er udeladt. I referatet: at forbedring af elevernes IT-adgang kunne indgå (ledelsen oplyste, at opgradering er forestående) Medarbejderrepræsentanterne gør opmærksom på at forslaget gik på trådløs adgang ikke IT generelt. 1

2 Medarbejderrepræsentanterne gjorde opmærksom på at ifølge bemyndigelsen skal bestyrelsen også godkende udmøntningen af resultatlønnen. Det er ikke nok at det bliver forelagt bestyrelsen. I referatet: På dette grundlag tilsluttede bestyrelsen sig forslaget til resultatlønskontrakt. Da man på mødet ikke fik en afklaring på elevfravær og derfor ikke havde set den endelige resultatlønskontrakt, blev der på mødet ikke taget stilling til om der var tilslutning til resultatlønskontrakten. I referatet: Med henblik på at tilvejebringe et vurderingsgrundlag for opfyldelsesgraden i fremtidige kontrakter udarbejdes for dette skoleår en opgørelse af ressourceanvendelsen. Diskussionen af opdeling af det første punkt A1 i resultatlønskontrakten er ikke taget med. Medarbejderrepræsentanterne mente at man skal kunne sammenligne før og efter vha. nøgletal. Medarbejderrepræsentanterne gjorde opmærksom på at mange af kravene til kontrakten allerede er opfyldt på forhånd. Diskussion af bullits i de første punkter og præciseringen heraf er ikke medtaget. Medarbejderrepræsentanterne påpegede at den kommende kontrakt skal på nettet modsat den foregående som før mødet endnu ikke var blevet placeret på hjemmesiden. Rektor gør opmærksom på, at Undervisningsministeriets bemyndigelsesbrev forelå dateret den 18. juni Resultatopgørelse for 3. kvartal og forecast 2010 John F kommenterede kvartalsregnskabet, som udviser et tilfredsstillende resultat. Alle tal ligger over budgettet, fordi elevtallet er øget (påvirker indtægter og omkostninger). Driftsresultatet ekskl. bygninger er 1,9 mio. (med bygninger: 3,5 mio heraf skal nogle poster hensættes, især til vedligeholdelse). Forecast for 2010: forventet +1,1 mio. på driften, heri indregnet bygningstakst, afskrivning, planlagt renovering af 2 opholdsområder samt vinduer. Derfor er forecast-resultatet dårligere end tidligere udmeldt. Desuden er den ekstra 1% besparelse indregnet i 2010, fordi det er blevet muligt. Driftsresultatet ligger tæt på budgettet for I den følgende korte drøftelse blev der udtrykt tilfredshed med resultatet og de foretagne dispositioner, ligesom der blev stillet afklarende spørgsmål til afskrivningsprincipperne. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 4. Budgetforslag 2011 med overslag for årene 2012 og 2013 samt bilag til Budgetforslag 2011 Rektor uddelte ekstra bilag fra Rektorforeningen om konsekvenser af finanslovsaftalen (som den er kendt nu) samt ekstra bilag fra revisionsfirmaet og henviste til et par trykfejl i det fremsendte bilag. John F viste og kommenterede en powerpoint-præsentation om budgetudfordringen (baseret på UVM s udmeldte tal for de aftalte besparelser). Den fremtidige udfordring er stor, idet den negative budgetændring for VGT ligger på mellem 1,6 og 2,9 mio. pr. år de kommende 4 år, baseret på nuværende aktivitet, mere hvis yderligere dispositionsbegrænsninger el. manglende PL-regulering vedtages. Nævnte elevtals- og klassegrundlaget samt de indarbejdede budgetforudsætninger her på skolen, herunder at der er foretaget budgettilpasninger ift budget/ faktisk forbrug ( ). Desuden har SU vedtaget besparelser på , og den negative effekt heraf er stærkt begrænset. Andre poster i besparelseskataloget blev drøftet men ikke vedtaget i denne omgang. Omtalte investeringsbudgettet på for det kommende regnskabsår, samt vedligeholdelsesplanen for 2011, omfattende i alt (hvilket i givet fald gør det muligt at overføre ca. ½ mio. til næste år). Resultatet for 2011 forventes at blive på (bemærkelsesværdigt lavt, men omfatter også ca i selvrisiko). I overslagsårene 2012 og 2013 forventes et minus på hhv. ca og 2

3 , hvilket vil kræve besparelser/rationaliseringer. En proces bør igangsættes i foråret En ændring af klassetallet vil kun have positiv effekt, hvis kvotienten forbedres. Det netop foretagne studieretningsvalg har medført øgede omkostninger, men alles ønsker er opfyldt. Rektor oplyste, at aftalen med kommunens biblioteksvæsen om bibliotekarordning er opsagt, for at skolen kan stå frit fra 2012, men en fortsættelse i et eller andet omfang er ikke udelukket. I debatten blev det foreslået, at der afsættes midler til udviklingstiltag samt en udbygning af hjemmesiden med inddragelse af sociale medier. John oplyste, at dette indgår i en umiddelbart forestående opgradering af hjemmesiden, bl.a. med brug af Facebook. Rektor udtrykt åbenhed ift. at opprioritere strategiarbejdet og nævnte skolens øgede informationsindsats efter ansættelsen af journalist. Formanden takkede for en grundig gennemgang, erkendte de økonomiske udfordringer, men fremhævede det positive i den konstruktive dialog i SU, at efteruddannelsesmuligheden er bevaret og at bygningerne er i god stand. Budgetforslaget hermed godkendt. 5. Nyt fra revisor Rektor orienterede om foretaget kasseeftersyn og lønrevision - intet at bemærke. 6. Resultatlønskontrakt Formanden mindede om, at der efter drøftelse på sidste møde er foretaget ændringer i forslaget. Martin påpegede, at elevfravær stadig ikke er indbygget, som det jf. bemyndigelsen skal være. Formanden gav tilsagn om at undersøge sagen og i givet fald indarbejde det i kontrakten samt medtage formuleringen i dette referat. Under denne forudsætning godkendtes forslaget til ny resultatlønskontrakt. Efterfølgende er det afklaret, at det ikke er muligt at foretage en valid sammenligning af fraværsprocenter år for år, idet disse ikke foreligger på skolen, men kun i det aktuelle år. Rektor skal derfor iværksætte en procedure, så elevers fraværsprocenter gemmes år for år, hvorved en sammenligning kan foregå og mål kan opsættes. Formanden er derfor af den opfattelse, at der desuden for sættes et mål for frafaldsprocenten på HF, således at den for den nuværende årgang , skal være mindst 5%-point lavere end for årgangen , Forslag til bestyrelsesmøder i 2011 Tiltrådt. 8. Høringssvar til den hemmelige direktionsrapport (bilag udsendt) Formanden oplyste, at han og rektor har engageret sig i spørgsmålet, og man har bestræbt sig på at udtrykke VGT s opfattelse og interesse i en sober og behersket form. Kunne have ønsket en højere grad af inddragelse og orientering, men vil benytte sig af kommunens invitation til at fremkomme med høringssvar (henviste til forslaget). Hans Ø erklærede sig enig i vigtigheden af at arbejde for VGT, er opmærksom på kulturforskelles betydning, men hæftede sig også ved fremtidsperspektiverne i rapporten og opfordrede til at forholde 3

4 sig konstruktivt til den. Foreslog at høringssvaret indledes med en beklagelse af, at processen var indledt uden dialog med de involverede, men at man afsluttede konstruktivt med at lægge op til dialog og møde. Dette forslag blev støttet af andre bestyrelsesmedlemmer. Erling G erklærede sig enig og understregede, at byrådet har pålagt direktionen opgaven og at det er sædvanlig procedure at sende i høring inden politisk behandling. Hemmeligholdelsen var begrundet i den politiske procedure, ikke med henblik på bearbejdning inden offentliggørelse. Uddannelsesområdet vil opleve betydelige ændringer og udviklinger i de kommende år, bl.a. i lyset af faldende ungdomsårgange, og øget samarbejde vil være nødvendigt for at bevare uddannelsesudbuddet. VGT bør indgå konstruktivt i dette. Lars B havde foretrukket en mere faktuel og mindre politisk rapport. Kent tilsluttede sig ændringsønskerne, forudså nødvendigheden af øget samarbejde fremover, men efterlyste en roligere proces på den korte bane, også mht. VGT s placering. Formanden enig i, at VGT s vilje til samarbejde skal understreges, og der bør igangsættes samarbejdsprojekter. Rektor kunne tilslutte sig mange af de fremførte synspunkter, men fandt også anledning til at påpege forskellene mellem de gymnasiale uddannelser. I den forbindelse gjorde han endnu engang opmærksom på, at der findes tre 3 årige gymnasiale uddannelser (STX, HHX og HTX) samt en 2 årig gymnasial uddannelse (HF). For de 3 årige var der det særkende, at de var studieretningsopbyggede, hvor eleverne ikke kunne gå på tværs af uddannelserne. Kun på nogle få valgfag kunne man blande uddannelserne. Man måtte også acceptere, at det er Folketinget, der fastlægger uddannelsespolitikken Men bestyrelsen kan selvfølgelig beslutte en fusion. I den forbindelse advarede han mod de økonomiske konsekvenser f. eks tab af grund- og udkantstilskud og selvfølgelig også de betydelige anlægsinvesteringer, der skulle bruges samt de begrænsede synergigevinster i den forbindelse. Han foretrak ligeledes konkrete, lokalt funderede udviklingsprojekter frem for urealistiske tanker om at tiltrække universitetsuddannelser. Foreslog følgende tilføjelser til forslaget: I det indledende afsnit tilføjes: Bestyrelsen finder det selvfølgelig også beklageligt, at rapporten blev lækket, før der kunne foregå en politisk drøftelse. Tilføjelse til slutningen: Med baggrund i 25 års horisonten står bestyrelsen selvfølgelig til rådighed for en drøftelse og dialog med kommunen af ungdomsuddannelsernes fremtid i vort lokalområde sammen med udvikling af nye uddannelsestilbud. Bestyrelsen tilsluttede sig, at formanden fremsender høringssvaret med disse ændringer indarbejdet. 9. Nyt fra HF/VUC Frede opsummerede de elementer i finansloven, som vedrører VUC, som ligger i forlængelse af genopretningsplanen tidligere på året, og som har baggrund i statens behov for besparelser kombineret med stærkt stigende udgifter til VUC-aktiviteten. De omfatter forøgelse af deltagergebyrerne (stærkest for efterlønnere og pensionister), forringelse af SVU-ordningen samt fuld deltagerbetaling for folk med videregående uddannelse. Dette vil medføre en betydelig reduktion i VUC-aktiviteten, efter hans vurdering måske op til 30%, idet faldet i kursisttallet vil fjerne grundlaget for en række hold og reducere holdkvotienten, ligesom VUC s bidrag til institutionens driftsgrundlag reduceres. Han udtrykte accept af, at VUC skal bære sin del af besparelserne og til enhver tid skal løse de opgaver, som prioriteres politisk, men forudser samtidig at udtyndingen af fagudbuddet og evt. nedlæggelse af udbudssteder, 4

5 lokalt og på landsplan, reelt vil afholde en række af VUC s kernekursister fra at gennemføre en uddannelse og især ramme udkantsområder. Fusioneringen med VGT gør det dog muligt at bevare et om end reduceret VUC-fagudbud selv under disse vilkår. Erling beklagede, at VUC s aktivitetsområde indskrænkes, også i lyset af, at kommunens samlede beskæftigelsesaktiviteter står over for en revision. John nævnte, at UBST endnu ikke har udarbejdet huslejekontrakt med Ringkøbing Gymnasium. VGT ønsker formodentlig ikke at indgå kontrakt for mere end 3 år for at bevare muligheden for evt. at samle VUC-aktiviteten i Tarm. 10. Siden sidst/nyt fra Bestyrelsesformanden Deltager i bestyrelsesforeningsseminar i januar. Omtalte gymnasiets 125 års jubilæum i 2012 markering bør snart besluttes. Selve dagen er 10. september. Bestyrelsesmedlemmerne Erling G oplyste, at byrådet skal behandle forslag om en videreførelse af transportordningen for eleverne med egenbetaling på 1500 for 1. halvår af 2011, måske med videreførelse herefter. Der er stillet spørgsmålstegn ved, om det hidtidige behov er reelt, noget som elevrådsformanden kan genkende. Kent omtalte et kommende boligprojekt i Tarm, som evt. kan være interessant for rekruttering af lærere til VGT. Medarbejderne De to medarbejderudpegede repræsentanter har været på regnskabskursus. Lærerne har en travl tid, og pedellen føler sig belastet. Eleverne Formanden er i gang med bestyrelseskursus. 1. g erne glade for at studieretningsønskerne er blevet opfyldt. Rådet er i gang med undersøgelse af brug af Facebook i undervisningen. Rektor Beklagede, at Midttrafik havde sløjfet nogle afgange i starten af uge 51. Derfor opfordring til kommunen om at fastlægge en fælles ferieplan for hele kommunen. Erling viderebringer. Alle studieretninger og udbudte sprogfag blev oprettet (uddelte bilag). Fsa. spansk kan senere holdsammenlægning komme på tale. Der oprettes et ekstra, uforudset tyskhold samt i næste skoleår et ekstra psykologi-hold og ekstra biologi-hold det følgende skoleår. Omtalte godt arrangement med lanciergeneralprøve i Tarm Idrætscenter og julefest på skolen. Omtalte vellykket elevambassadørkursus. Brobygningsforløb afholdt på udmærket vis giver i perioder pres på lærerne. Studierejserne i 2.g og 2. HF (gode ture) samt indenlands ekskursioner i 1. og 3. årgang. Omtalte en læreropsigelse og en langvarig sygemelding. Fortsat ubesat pedelstilling. VGT med i civilingeniør-projekt, hvor 1 person er ansat til undervisning/opkvalificering. 11. Videregivelse af informationer til medarbejdere og andre Alt kan videregives. 5

6 12. Evt. Intet at bemærke John Clausen Lars Bøttern Hans Henrik Danielsen Erling Gaasdal Martin Kristensen Carsten Lausten Kirstine Aalborg Nielsen Katrine Robsøe Katja Uth Hans Østergaard Kent Thomsen Finn Rosgaard, sekretær 6

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 25. marts 2011

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 25. marts 2011 Til stede: Afbud: John Clausen (formand), Erling Gaasdal, Carsten Laustsen, Lars Bøttern, Hans Østergaard, Kent Thomsen (forlod mødet efter pkt. 7) Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Kirstine Aalborg

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm mandag den 22. marts 2010

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm mandag den 22. marts 2010 Til stede: Afbud: Poul Jensen, Lone Andersen, Erling Gaasdal, Carsten Laustsen, Thorkild Søltoft Pedersen (fra pkt.4), Hans Østergaard, Peter Roesgaard, Anna Mette Norlyk, Katrine Robsøe, Finn Rosgaard,

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard.

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard. Bestyrelsesmøde fredag d. 23. marts 2012 Til stede: Fraværende med afbud: John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Katja Uth, Erling Gaasdal, Carsten Lausten, Kent Thomsen,

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010 Til stede: Afbud: Poul Jensen, Lone Andersen, Erling Gaasdal, Thorkild Søltoft Pedersen, Hans Østergaard, Lars Bøttern, Peter Roesgaard (fra pkt. 3), Anna Mette Norlyk, Katrine Robsøe, Jasmin Thangavel,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14

Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14 Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14 TR-gruppen (AF og Jø) og ledelsen (CA og AT) har ved en række møder drøftet hvordan de nye bestemmelser om arbejdstid i OK-13 bedst kan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) næstform. Torben Bugge (TB) Susanne Markussen (SM) Dan Skovgaard Larsen (DS) Kim Kristensen (KK) Lene

Læs mere

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: Publikation: Budget - Skolebestyrelsen Hæfte 3 Skolebestyrelsen Hæfte 3 Budget Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007 Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer- Hansen, Sarah Høj, Lis Vivi Fonnesbæk

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

HSU HR OG ORGANISATION

HSU HR OG ORGANISATION K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 15. JANUAR 2014 Forum HSU HR OG ORGANISATION Møde afholdt: 4. december 2013 Sted: Udvalgsværelse 1 HR-ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2003

Ordinær generalforsamling November 2003 Ordinær generalforsamling November 2003 Indhold Forord 4 Bestyrelsen 5 Endelig dagsorden 6 Sammenhæng i indsatsen 7 Opfølgning på Hvordan knækker vi kurven? 7 Vejledning om tavshedspligt 8 Reform af vejledningsindsatsen

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere