Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 18. september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 18. september 2009"

Transkript

1 Til stede: Poul Jensen, Lone Andersen, Lars Bøttern, Erling Gaasdal, Carsten Laustsen, Thorkild Søltoft Pedersen, Hans Østergaard, Katrine Robsøe (pkt. 1, 2, 3 og 13), Jasmin Thangavel (pkt. 1, 2, 3 og 13), Peter Roesgaard, Anna Mette Norlyk, Finn Rosgaard, John Frederiksen og Frede Haukrogh (referent) Ad 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen godkendt, dog med tilføjelse af ekstra punkt, pkt. 3a. Nyt fra revisor, som er fast punkt til hvert møde. Ad 2. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet den 29. maj 2009 Referatet godkendt og underskrevet. Ad 3. Økonomi (½ års regnskab/forecast) (bilag 3) John F kommenterede halvårsregnskabet, som er opjusteret og må betegnes som yderst tilfredsstillende. Periodeafgrænsning mellem 1. og 2. kvartal samt forskydninger i indkøb af undervisningsmidler påvirker dog driftsresultatet. Forecastet lyder nu på et positivt resultat på ca. 2.1 mio mod budgetteret Såvel indtægter som omkostninger er øget, og det forbedrede resultat må henføres til en betydelig aktivitetsstigning på VUC-området og flere VGT-elever i uændret antal klasser, med en optimal klassekvotient til følge. JF påpegede, at tilpasningsbeløbet samt besparelsen fra 2010 sfa. digitalisering af SU og administrative fællesskaber ville reducere resultatet med ca. 1.8 mio., hvorved det reelle resultat ville være et overskud på ca. 1%. Overtimeomfanget er reduceret med ansættelse af datavejleder. Selvrisikoen på ca indgår ikke i forecastet. I den efterfølgende drøftelse blev bl.a. nævnt: at der dels sker udbetaling af overtimer ved skoleårets afslutning, dels løbende og i nogle tilfælde anvendes overtimer som buffer for at imødegå evt. arbejdsmangel Formanden efterlyste en opsplitning af udgifterne til energi og senere også bygningsdrift og udtrykte anerkendelse af skolens økonomistyring. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Ad 3a. Nyt fra revisor Ingen bemærkninger. Ad 4. VUC aktivitetssituationen (bilag 4 uddelt på mødet) Frede H kommenterede det uddelte bilag med nyeste aktivitetsprognose. I kølvandet på den økonomiske krise er søgningen til VUC-uddannelse øget markant, spec. til de adgangsgivende fag i dagtilrettelæggelse, herunder et øget antal kommunehenviste. Der forventes en vækst i årskursisttallet på 30-40%. Såfremt konjunkturerne ikke vender inden næste år, må det overvejes, om der skal ske et udbud af centrale grundfag på VGT samt udbud af matematisk-naturvidenskabeligt fag på B-niveau mhp. indgåelse af garantiaftaler med VIA om flere uddannelser. Side 1 af 5

2 I den efterfølgende drøftelse blev bl.a. nævnt: om der er dialog med kommunen (i begrænset omfang, oplyste FH, men udviklingen i kommunefinansieret aktivitet er meget tilfredsstillende) at det må overvejes, om evt. udvidelse af VUC-aktiviteten skal ske i Tarm eller i Ringkøbing, hvor mulighederne for at bevare et voksenmiljø er bedre at løst ansat lærer evt. kunne betjene et B-niveau på VUC Formanden udbad sig til næste møde et oplæg fra ledelsen om studiemiljøet for VUCkursister på VGT. Med udgangspunkt i sidste bullet blev der stillet spørgsmål til, hvordan ledelsen var gået videre med de forslag, som fremkom på sidste møde til løsning af problemet med at skaffe matematisk-naturvidenskabelige lærere til VGT. Ledelsen oplyste, at overvejelserne endte med ansættelse af IT-tekniker, hvilket frigjorde lærerkraft i mangelfagene. Opgaverettelse ved ældre elever ville kun medføre en begrænset besparelse og skabe uklarhed om den faglige kompetence og det faglige ansvar. Undervisningsministeriet er restriktiv mht. godkendelse af lærerkompetence, hvilket fx vanskeliggør ansættelse af teknikumingeniøruddannede som gymnasielærere. Skolen planlægger at igangsætte lektiecafeer, som bl.a. kan betjenes af ældre elever. at læringen er vigtig, og at det er værdifuldt at have lærere med forskellige godkendte kompetencer at der er en læringsgevinst ved, at ældre elever medvirker i undervisningsopgaver Ad 5. Orientering om FFL 2010 (bilag 5 a&b) Rektor henviste til de udsendte bilag, som også indeholder de bebudede besparelser og takstreduktioner. Den forudsatte rationaliseringsgevinst ved øget it-anvendelse forekommer ham ikke realistisk. På næste bestyrelsesmøde vil forslag til budget 2010 blive fremlagt på baggrund af de tilsendte data. at skønt der er forståelse for rektors betænkeligheder, er det urealistisk at forvente forbedring i den endelig finanslov, og i sammenligning med andre områder ser det fornuftigt ud bygningstaksametret ser ligeledes fornuftigt ud, dog afhængigt af overtagelsesprisen. Orienteringen taget til efterretning. Ad 6. Orientering om bygningsovertagelse (bilag 6 a&b) Rektor henviste til det udsendte aktstykke og bebudede, at punktet vil blive grundigt behandlet på næste møde. Carl Bro-rapporten (som skolerne ikke har kendskab til) vil danne udgangspunkt for overtagelsesprisen, som fastsættes på grundlag af betalingsevne. Genbesøg for nylig af Arbejdstilsynet resulterer fortsat ikke i krav om bygningsændringer. Alt er i skønneste orden. I nær fremtid afholder ministeriet møde om sagen - leder og bestyrelsesformand deltager. Side 2 af 5

3 at bygningsovertagelsen giver gymnasierne en øget økonomisk frihed at store gymnasiers udvidelsesplaner kan true mindre gymnasier at det bliver aktuelt at overveje låneformer Ad 7. Udbud af studieretninger og valgfag (bilag 7 a,b&c) Rektor forklarede, at bilag 7a er ledelsens oprindelige forslag, som har været til høring i Pædagogisk Råd. Ift udbuddet ændres FY(A) til FY(B) i studieretning 1, retning 2 sløjfes (overflødiggjort af bioteknologi-retning) og i retning 9 ændres MU(A) til MU(B). Begrundelsen for de to første forslag er at øge elevernes valgmuligheder, mht. musik er det ud fra et ønske om i det mindste at få musik på B- niveau. Mht. valgfag var ændringsforslagene at tilbyde fysik og musik på A i STX (jf. begrundelserne for ændrede studieretninger) samt at tilbyde filosofi C og mediefag C på STX og HF for at gøre valgfagsudbuddet mere attraktivt for nye elever, måske især drenge, således at VGT kan måle sig med nærtliggende gymnasier. Pæd. Råd (bilag 7b) har udtrykt betænkelighed ved de beskæftigelsesmæssige konsekvenser for nuværende lærere, især i musik og billedkunst, hvis der udbydes nye, kreative valgfag, samt at muligheden for at etablere B-niveau i de to nævnte fag vil blive yderligere reduceret, til skade for skolens sociale liv og væsentlige arrangementer på skolen. Efterfølgende har ledelsen udarbejdet et nyt forslag, hvor retningen med MU(A) bevares, men fastholdt udbud af filosofi og mediefag. hvad faget mediefag omfatter at der blandt unge er en betydelig interesse for medier og det visuelle, og at det formodentlig vil tiltrække drenge og være et aktiv for et gymnasium i et udkantsområde at kan være usikkert, om mediefag vil tiltrække elever, at det formodentlig vil forstærke det pres, som musik og billedkunst i forvejen har oplevet sfa. reformen, hvorfor lærerne er betænkelige ved de beskæftigelsesmæssige konsekvenser (fremført af Peter R) at elevrådet er positivt ift. de foreslåede ændringer af studieretningerne samt indførelsen af filosofi og mediefag at der er bred forståelse for medarbejdernes synspunkter, men også at beskæftigelsen af lærerne på dette område ikke nødvendigvis vil blive påvirket af de foreslåede ændringer. Man mener, det er væsentligt, at VGT udbyder attraktive fag og studieretninger. Formanden konkluderede, at der i bestyrelsen generelt er tilslutning til ledelsens reviderede forslag og opfordrede denne til fortsat konstruktiv dialog med medarbejderne. Ad 8. Vedtagelse af elevferieplan (bilag 8) Nyt bilag omdelt, ændret sfa. busplanerne. Vedtaget som forelagt dog rettes sammentællingsfejl. Side 3 af 5

4 Ad. 9. Rapport vedr. opfyldelse af resultatlønskontrakt (bilag 9) Formanden gennemgik opgørelsen. Opfyldelsesgraden er beregnet til 88,86%. Bestyrelsen tilslutter sig dette. Ad. 10. Forslag til Resultatlønskontrakt (bilag 10 a&b) Rammen for en skole på VGT s størrelse er hævet til Det foreslås, at graden af lærertilstedeværelse i undervisningen hæves til 95% (mod før 92%). at 1a vedr. eksamensresultat ikke forekommer ambitiøs at 1b evt. kunne være mere fremadrettet mht. lærerressourcer at målet vedr. sygefravær evt. kan præciseres: statens samlede el. andre (små) gymnasiers? at indsatsområde 1 og 2 er målbare, men at 3 er problematisk mht. dette Formanden nævnte den ministerielle bemyndigelses passus om institutionslederens bemyndigelse til at indgå ledelseskontrakter med øvrige ledere. Formand og rektor fremkommer til næste møde med nyt forslag til resultatlønskontrakt på baggrund af de fremførte synspunkter. Ad. 11. Orientering om personaleseminaret FH redegjorde for programmet for personaleseminaret i Berlin, som har deltagelse af samtlige lærere samt 3 sekretærer og pedel. Undervisningen d. 24. september varetages af Det rullende Universitet Poul Jensen og Lars Bøttern samt et par medarbejdere er til stede under arrangementet. Øvrige planlagte undervisningslektioner omlægges til senere afholdelse. Ad. 12. Orientering om ny standardvedtægtsbekendtgørelse for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (bilag 12 a&b) Rektor orienterede. Den indebærer bl.a., at det er muligt at sidde i bestyrelsen efter 70. år. Den nye bekendtgørelse indarbejdes i evt. vedtægtsændring. Ad. 13. Siden sidst/nyt fra a) formanden: Intet nyt fra bestyrelsesforeningen. b) bestyrelsesmedl.: Intet at bemærke. c) VUC/HF- afd. leder: Nævnte de 2 store HF-klasser med stor udskiftning og venteliste til 1. HF. Endvidere samarbejdsprojekt med Ringkøbing-Skjern Museum på HF2. c) lærerne: PR uddelte GL-ark om attraktive arbejdspladser og lærernes prioriteringer. d) eleverne: Intet at bemærke e) TAP-personalet: Intet at bemærke f) rektor: Nævnte nyansættelserne på skolen, herunder den IT-ansvarlige (et velfungerende tiltag) samt en kontormedarbejder i jobtræning, skoleårets forløb indtil nu (herunder vellykkede forældre-elev-lærere arrangementer), at kantinen nu er forpagtet af Tarm Idrætscenter, og at et kantineudvalg med elev- og lærerrepræsentanter er etableret, at den Side 4 af 5

5 kommunale bustransportordningen hilses velkommen (dog med en betydelig administration) samt at kommunen har indkaldt til møde vedr. skolesamarbejde. Ad. 14. Videregivelse af informationer til medarbejdere og andre Alt kan videregives. Ad. 10. Evt. På spørgsmål fra Lone A oplyste rektor, at eksamensangst opleves som et voksende problem, og at 2 lærere på skolen som sædvanligt vil udbyde et kursus i foråret. PR oplyste, at busrute 41 bevares, men antal afgange uden for morgen og eftermiddag reduceres. Rute 69 fra Nr. Nebel er stadig usikker Poul Jensen, formand _ Lone Andersen Lars Bøttern _ Erling Gaasdal Katrine Robsøe _ Katja Robertsen Carsten Laustsen _ Anna Mette Norlyk Thorkild Søltoft Pedersen _ Peter Roesgaard Hans Østergaard _ Finn Rosgaard, sekretær Side 5 af 5

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm mandag den 22. marts 2010

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm mandag den 22. marts 2010 Til stede: Afbud: Poul Jensen, Lone Andersen, Erling Gaasdal, Carsten Laustsen, Thorkild Søltoft Pedersen (fra pkt.4), Hans Østergaard, Peter Roesgaard, Anna Mette Norlyk, Katrine Robsøe, Finn Rosgaard,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010 Til stede: Afbud: Poul Jensen, Lone Andersen, Erling Gaasdal, Thorkild Søltoft Pedersen, Hans Østergaard, Lars Bøttern, Peter Roesgaard (fra pkt. 3), Anna Mette Norlyk, Katrine Robsøe, Jasmin Thangavel,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 25. marts 2011

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 25. marts 2011 Til stede: Afbud: John Clausen (formand), Erling Gaasdal, Carsten Laustsen, Lars Bøttern, Hans Østergaard, Kent Thomsen (forlod mødet efter pkt. 7) Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Kirstine Aalborg

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium MUNKENSDAM GYMNASIUM Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk bedst til indsigt og udsyn Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 18. september

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007 Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23 maj 2007 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer- Hansen, Sarah Høj, Lis Vivi Fonnesbæk

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard.

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard. Bestyrelsesmøde fredag d. 23. marts 2012 Til stede: Fraværende med afbud: John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Katja Uth, Erling Gaasdal, Carsten Lausten, Kent Thomsen,

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd onsdag den 4. februar 2009 kl. 15.00 17.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe Lilliendal Jørgensen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CHR, PL, HF, KVN, PBB, EF, NSK, PB, ES, BKG, BB, TEF, TV. Skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen samt Lars Nedenskov Kristensen

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium MUNKENSDAM GYMNASIUM Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk bedst til indsigt og udsyn Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 25. september

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) næstform. Torben Bugge (TB) Susanne Markussen (SM) Dan Skovgaard Larsen (DS) Kim Kristensen (KK) Lene

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere