FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. overgangsritual fanekravene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. overgangsritual fanekravene."

Transkript

1 April 2012 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Overgangsritualer og fanekrav Lige siden tidernes morgen har der i alle samfund eksisteret overgangsritualer; mest kendte er ritualerne i forbindelse med overgangen fra barn til voksen. Også på Frederiksborg Gymnasium og HF har der gennem tiderne udviklet sig forskellige overgangsritualer. For et par hundrede år siden blev nye elever modtaget med stokkeslag af de ældre elever, der på to rækker lod de medbragte kæppe danse på de nye elevers rygge. Den slags overgangsritualer har gennem tiderne været svære at udrydde. Ubehagelige overgangsritualer for nye, usikre grundskoleelever, der for første gang gik ind her på skolen som nye gymnasieelever, levede i bedste velgående, da jeg kom til Frederiksborg Gymnasium og HF i Dengang blev de nye elever budt velkommen med malede trusler på fliserne på vejen ned til skolen, hvor der stod, at de nye elever sutterne skulle dø. Helt så galt gik det dog ikke. Enkelte elever blev smidt i søen. Andre blev bundet til bruserne i baderummene, og andre blev lænket til dørene. Disse overgangsritualer fik jeg dog heldigvis sammen med lærerne afskaffet i løbet af et par år. Tilbage er kun det mere hyggelige overgangsritual fanekravene. På fortrappen kan man her i foråret læse alle de krav som afgangsklasserne stiller til underklasserne (2.g- og 1.hfklasserne), krav som de skal opfylde, før de kan få overdraget den eftertragtede fane. Et af de meget underholdende krav er, at underklassen skal optræde for hele skolen til morgensamlingen. Kun de færreste elever undlader derfor i foråret at komme til de to ugentlige morgensamlinger, hvor klasserne underholder. En på mange måder festlig afslutning for de klasser, der får huen på til sommer. Men inden vognene med de glade studenter og hf ere kan forlade skolen for sidste gang den 29. juni, skal afgangseleverne igennem det forsømte forår med den ene krævende eksamen efter den anden. Også disse eksaminer er en slags overgangsritual, der markerer, at nu er det slut med at gå i skole. Nu begynder et helt nyt liv udenfor de trygge rammer på Frederiksborg Gymnasium og HF. Heldigvis bliver de fleste elever tilbage på skolen og kan efter en velfortjent sommerferie se frem til et eller to nye skoleår på Christian IV s gamle skole, alt imens 448 nye elever for første gang skal i gang med en gymnasieuddannelse her på skolen heldigvis uden overgangsritualer med stokkeslag, ufrivillig badning i søen eller lænkning til brusere og døre. Nej, de nye elever bliver budt velkommen af deres ældre kammerater med interesse og åbenhed. For sådan er det heldigvis blevet på Frederiksborg Gymnasium og HF. Peter Kuhlman, rektor

2 Kvalitetssikring Evaluering af grundforløbet i 1.g Som led i skolens kvalitetssikring har alle elever evalueret undervisningen i de enkelte fag i januar måned. Samtidig har alle 1g-klasserne evalueret deres grundforløb, hvilket svarer til uddannelsens første semester. Både evalueringerne i enkeltfagene og den samlede evaluering af grundforløbet er obligatoriske og skal bruges af såvel lærere, team som ledelse til at danne sig et indtryk af undervisningen og elevernes udbytte af samme. I grundforløbsevalueringen bliver eleverne spurgt om, hvordan de har oplevet fagenes samarbejde, arbejdet med elevernes kompetenceudvikling, deres brug af lectio som administrativ og pædagogisk platform, det skriftlige arbejde og de tværgående fag som Almen sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt grundforløb (NV). Evalueringen af grundforløbet er generelt positiv. Eleverne synes, at lektiemængden og det skriftlige arbejde har været passende, men at fordelingen af de skriftlige arbejder har været noget ujævn. Mht. lectio skriver eleverne, at de dagligt bruger lectio som redskab, men først og fremmest til at informere sig i deres skema. I forbindelse med Almen Sprogforståelse er det tydeligt, at det er de sproglige og samfundsfaglige klasser, der vurderer forløbet bedst, hvilket måske kan forklares med, at netop disse klasser i deres udgangspunkt er mere sprogligt interesserede end de naturvidenskabelige klasser. Til gengæld bliver Naturvidenskabeligt Grundforløb og den afsluttende eksamen generelt vurderet positivt uanset studieretning, og der er da også flere elever, der anfører, at de faktisk er blevet mere interesserede i naturvidenskab efter dette introducerende forløb. Evalueringerne bliver brugt af såvel lærere, team, ledelse som udvalg til at revidere det kommende skoleårs grundforløb som led i skolens samlede kvalitetsarbejde. Ditte Smith, pæd. leder Frederiksborg Gymnasium og HFs forældrefond har til formål at hjælpe elever, der har svært ved at betale for f.eks. studierejser og længere ekskursioner. Støtten ydes typisk i form af rentefrie lån. Desuden har Forældrefonden mulighed for at uddele et antal legater. I Forældrefondens dueslag på rød gang kan du finde girokort, hvis du vil yde et bidrag til fonden, eller du kan gøre det elektronisk til konto nr i Nordea eller konto nr i Danske Bank. Vi er taknemmelige for ethvert bidrag! Hvis du vil søge hjælp fra Forældrefonden, kan du enten henvende dig til mig på skolen, eller via en lærer eller studie- vejleder, eller på tlf eller sende en mail til: Du kan også downloade et ansøgningsskema fra skolens hjemmeside eller selv tage et i Forældrefondens dueslag. Anne-Vibeke Bjergstrøm

3 Eksamen Eksamensafvikling Onsdag den 23. maj 2012 offentliggøres hele eksamensplanen for alle. For et par år siden forkortede man fra ministeriets side eksamensperioden. En konsekvens heraf er blevet, at de skriftlige og mundtlige eksamener ofte bliver blandet således at der ligger mundtlige eksamener i mellem de skriftlige. Typisk men ikke altid er det faget Amen Studieforberedelse, der eksamineres i i mellem de skriftlige eksamener. Det er Ministeriet for Børn og Uddannelse (MBU), der bestemmer hvilke fag, eleverne kommer til eksamen i. Udtaget, som det kaldes, bliver i bogstaveligste forstand lavet med en random choice -knap, som man trykker på. Det er således fuldstændig tilfældigt, hvilke fag man kommer til eksamen i dog med følgende begrænsninger: 1. Alle skal op i Almen Studieforberedelse 2. Alle skal have mindst tre karakterer fra skriftlige eksaminer på eksamensbeviset 3. Alle skal have mindst tre karakterer fra mundtlige eksaminer på eksamensbeviset. 4. Alle skal have afviklet mindst én eksamen efter 2g. 5. Alle A-niveaufag med en skriftlig dimension skal afsluttes med mindst én eksamen (enten mundtlig eller skriftlig). Sune Bek, vicerektor. Eksamensvejledning Inden offentliggørelsen af årets skriftlige og mundtlige eksamen, vil alle elever blive informeret om de særfaglige krav til eksamen i de enkelte fag, og eleverne vil via lectios studieplan kunne læse og udskrive fagenes undervisningsbeskrivelse og dermed eksamenspensum. For nogle fag skal spørgsmålene desuden være tilgængelige på nettet inden eksamen. I løbet af maj måned vil eleverne endvidere få udleveret en trykt eksamenspjece med vejledning i at gå til eksamen, brug af IT til eksamen og information om eksamenernes form og tilladte hjælpemidler. Eksamenspjecen kan også hentes på skolens hjemmeside: elever/vejledninger. Umiddelbart inden sidste skoledag vil eleverne desuden blive informeret om mundtlig eksamen ved en morgensamling. Ditte Smith, pæd. leder Eksamensklager Det sker hvert år, at en elev er utilfreds med en skriftlig eller mundtlig eksamenskarakter og derfor ønsker at klage. Det vil altid være en god idé at snakke med rektor om karakteren. Beslutter man sig for at klage, skal man følge nogle ganske bestemte retningslinjer. 1. Man skal klage senest 2 uger efter, man har fået oplyst karakteren. 2. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Man kan klage over eksamensspørgsmålet, materialet til spørgsmålet og spørgsmålet sammenholdt med det i undervisningen gennemgåede stof. Man kan klage over prøveforløbet og/eller over bedømmelsen, dvs. karakteren. Husk, klagen skal være begrundet. Det nytter ikke noget at sige, at jeg i årskarakter har fået en meget højere karakter, eller jeg synes jeg klarede mig godt og svarede på alle spørgsmål. Hvis man klager over en skriftlig eksamen, kan man altid få udleveret en kopi af opgavebesvarelsen. Når rektor har modtaget klagen, sender han den til censor (og lærer hvis det drejer sig om en mundtlig eksamen). Censor og lærers svar på klagen sendes

4 Eksamen herefter til eleven, der har klaget. Eleven kan så kommentere censors og lærers vurdering af klagen. Herefter træffer rektor beslutning om, hvordan klagen skal afgøres. Her er der følgende muligheder: 1. Tilbud om ombedømmelse af den skriftlige eksamensopgave. 2. Tilbud om ny eksamen. 3. Afvisning af klagen. Hvis eleven får tilbudt ombedømmelse eller ny eksamen, kan resultatet blive en lavere karakter. Hvis rektor afviser klagen, kan eleven klage skriftligt gennem rektor til Undervisningsministeriet over rektors afgørelse. Peter Kuhlman, Rektor OBS. Det er elevernes eget ansvar at have installeret de relevante ordbøger på deres medbragte pc, samt have en gyldig licens til TI- Inspire husk at tjekke det inden eksamen! Eksamenstræning Der vil igen i år blive afholdt eksamenstræningskursus. Et kursus består af tre mødegange, nemlig tirsdag d 1. maj, mandag d 7. maj og onsdag d 16. maj alle dage kl Bliver du meget nervøs til eksamen hektisk, desperat eller stresset? Har du prøvet, at klappen går ned? Alt er sort? Så meld dig til dette kursus. Vi vil prøve at give dig nogle praktiske råd om det at gå til eksamen. Rådene er generelle og går ikke på de enkelte fag. Her må faglæreren træde til. Ingen kan det hele. Vi prøver at få dig til at kende din styrke og erkende dine svagheder. Vi prøver at få dig til at arbejde med dine svage punkter. Vi prøver også at vise dig nogle afspændingsteknikker og vejrtrækningsøvelser, som du kan anvende før eksamen, i forberedelseslokalet og under eksaminationen. Du skal tilmelde dig kurset hos JK senest torsdag 19.april. Put en seddel i JK s dueslag på rød gang med navn, klasse og mobilnummer, så vil du modtage en sms snarest derefter med mødetid samt lokale. HUSK det er DIG, der er hovedpersonen!!!! Jørgen Kloch, lærer Velkommen til FG s forårskoncert onsdag den 18.april og torsdag den 19.april. Begge dage fra kl i festsalen.

5 Bliv bedre til at gå til eksamen Få kontrol over din krop og lær at trække vejret! Når vi om et par måneder tager hul på skoleårets afsluttende eksamener, så er det samtidig også startskuddet til både koldsved, tvivl på egne evner og højtid for de berømte klapper, der har det med at gå ned på de mest irriterende tidspunkter; lige foran lærer og censor. Men det er der råd for. FG tilbyder kurser i bl.a. at tøjle sin eksamensangst. Det er især pigerne, der slås med eksamensangst. De stiller større krav til sig selv og er knap så gode som drengene til at kunne lade som om, at de kan stoffet, hvis de synes, der er huller i deres viden. Men med enkle virkemidler er det faktisk muligt at få større kontrol over sin angst, og der er tre faser at forberede sig i. Det er i læseferien op til eksamen, umiddelbart lige før eksamen og under selve eksaminationen. Øv dig hjemmefra Eksamen er også et skuespil, hvor kropssproget spiller en rolle. Man kan selvfølgelig ikke bluffe sig igennem, hvis man ingenting ved, men man skal omvendt heller ikke sætte sig selv bagud på point, før man har åbnet munden. Derfor er det vigtigt at sidde rigtigt på stolen, rette ryggen og gerne sidde lidt fremlænet og med begge fødder solidt plantet i gulvet. Det giver en god balance i kroppen, og dermed har man automatisk mere kontrol over sig selv og situationen, end hvis man sidder lidt skævt med det ene ben overskrævs på det andet. Jeg opfordrer altid eleverne på eksamenstræningskurset til at gennemspille eksamen og øve situationen derhjemme i god tid, hvor de foruden at sidde rigtigt på stolen eller stå ved stoleryggen, hvis de skal til stående eksamen også øver sig i at tale højt. Målet er at opnå en fortrolighed med situationen. Undgå panikken Og hvis man så havner i den situation, at man siger noget forkert, så skal man træne sig selv i ikke at gå i panik, men i stedet lære at acceptere, at det er ok at lave fejl. Vi er jo trods alt mennesker, og selv de mest professionelle laver også fejl, og laver man en fejl, må man rette den, og hvis klappen går ned, så vær forberedt på enten at tage en tår vand for at vinde lidt tid, og hvis det ikke er nok, så sig, at du kommer tilbage til det punkt lidt senere. Det kan måske også være en hjælp at få sin lærer til at omformulere det spørgsmål, hvor det gik galt. Der er flere udveje, og dem skal man være bevidste om. For alt i verden skal man ikke begynde at skælde sig selv ud, så risikerer man at gå endnu mere i sort, og når man taler om egentlig eksamensangst, så er det i hvert fald vigtigt at berolige sig selv og støtte sig selv frem for at piske stemningen yderligere op og overlade styringen til lærer og censor. Selvros skal man derfor ikke gå af vejen for, hvis det kniber med selvværdet. Hvis man altid siger til sig selv, at man er dårlig, så bliver man i hvert fald ikke bedre. Rul rundt på gulvet En af favoritøvelserne på eksamenstræningskurset kræver en del overvindelse og skal udføres umiddelbart inden selve eksamenen. Det lyder måske fjollet, men det hjælper faktisk at lægge sig på gulvet og rulle rundt, så alle dele af kroppen bliver berørt. Det giver hjernen noget andet og helt konkret at tænke på i stedet for alle mulige eksamensscenarier, hvor man ender med næsten at gå i panik, før man skal i gang. Træk vejret På eksamenstræningskurset skal man lære at trække vejret! Der findes forskellige vejrtrækningsøvelser, men en af de gode er den øvelse, hvor man spænder alle muskler i kroppen og holder vejret i et par sekunder for herefter at ånde ud og slappe af. Det medfører, at næste vejrtrækning bliver dybere. Det er godt at kunne få fat i den dybe vejrtrækning. Når man er angst, trækker man vejret mere overfladisk, og det kan betyde, at man bliver svimmel, og det er samtidig sværere at koncentrere sig, når hjernen ikke får ilt nok, og man er i det hele taget mere anspændt, hvis man ikke får trukket vejret dybt nok. Derfor kan det være en god øvelse lige før, man går ind til eksamen, at tage et par dybe vejrtrækninger. Jørgen Kloch

6 Kulturnyt Læseklubben Den lune læsehule "Jeg æder mig selv som lyng" er den let sære, men dragende titel på Olga Ravns dugfriske digtsamling. Olga Ravn er noget af det hippeste på den litterære sene just nu. Hun anmelder litteratur i to så forskellige medier som Femina og Information og behersker altså uproblematisk høj såvel som en mere tilgængelig stil. Seneste er hun blevet eksponeret som en slags talskvinde for en ung generation af energiske, hårde og kropslige kvinder i litteraturen. Bogens forside "prydes" af et kvindebryst, hvor huden er skrællet af, så blodårer og kirtelvæv blottes. Samlingen bærer undertitlen "Pigesind" med en slet skjult henvisning til vores allesammens (T)ove Ditlevsen. Der er altså lagt godt med brænde i den litterære kakkelovn. Det bliver hipt og fedt og interessant, og det bliver TIRSDAG D. 24. APRIL i Studiecentret efter 4. modul. Jacob Nyboe, lærer Billedkunst Så er det snart tid til FG s forårsudstilling. Billedkunstog designholdene udstiller deres arbejde på rød gang i hovedbygningen og på gangene i den nye bygning i uge 16. Udstillingen vil vise eksempler på praktisk arbejde fra undervisningen, og som noget helt nyt udstilles elementer af holdenes eksamensprojekter også. Deltagerne i frivillig billedkunst og alle andre interesserede er også inviteret til at deltage i udstillingen med for eksempel maleri, tegning, fotos, grafik osv. Alle er velkomne til at deltage! Værkerne hænges op klassevis i uge 15, og nedtagningen vil ske i uge 17. Ophængning skal aftales med din design- eller billedkunstlærer eller ved at kontakte Jesper Bek (JB) på Lectio. Billedkunstlærerne Filmklub Med snart to år på bagen byder filmklubben stadig alle velkommen til en oplevelse i mørket! En gang om måneden mødes FG s største filmnørder efter skole og ser en god film sammen, og du er også inviteret. Efter en lang dag i skolen er både lærere og elever velkommen til at svinge forbi mediefagslokalerne, hvor popcorn og sodavand deles ud, inden lyset slukkes og filmen sættes i gang. Er man heldig, kan det være, at en filmkyndig elev holder et kort oplæg om filmens instruktør, genre eller blot en række fun facts om filmen, inden den starter. I år har filmklubben bl.a. vise klassikere som Fear and loathing in Las Vegas, Alien og Donnie Darko, og vi regner med at slutte af med et brag af en film. Desuden glæder vi os også til at se alle jeres hjemmeproducerede film, som kan deltage i skolens prestigefyldte filmpris, Den gyldne hane. Den sidste fremvisning i år bliver d. 8. maj, og filmklubben glæder sig til at se jer alle kom glad! En entusiastisk filmklub

7 Kulturnyt FG har fået sin egen kunstforening Der var engang for længe længe siden en ung mand, som havde en vision; han ville have mere elevfremstillet kunst og kultur på sit gymnasium. Så han kæmpede og kæmpede for sin sag, og han klarede mange forhindringer for at oprette det, vi i dag kalder for Kunst & Kultur Komitéen. Kunst & Kultur Komitéen jamen, hvad er det nu lige den komité laver? Er det ikke bare en lille lukket gruppe, som prøver at virke sofistikerede med deres såkaldte kunst og kultur? Nej. Kunst & Kultur Komitéen er en komité for dig! Dig, som er en kreativ sjæl på Frederiksborg Gymnasium. Dig, som gerne vil have indflydelse på skolens udsmykning og kulturelle indhold. Dig, som har en masse gode idéer til, hvordan hverdagen i skolen bliver lidt sjovere og lidt mere spændende. Dig, som synes, det er fedt at male. Dig, som elsker at tage fotografier. Dig, som kan lide at spille musik. Dig, som er god til at finde mærkværdige YouTube videoer. Dig, som er ekspert med en computer. Dig, som bager gode kager. Dig, som gerne vil være del af et fællesskab. Dig, som gerne vil være med til at skabe noget i din gymnasietid. Kunst & Kultur Komitéen er til for lige netop dig det vigtigste er, at du har lyst til at være med til at skabe fede (og flotte) rammer på FG og give dine medstuderende lidt ekstra kunst og kultur med på vejen i deres ellers så kedelige og alt for almindelige hverdag. Komitéen har nu eksisteret i godt et halvt år og på den korte tid er flere projekter blevet ført ud i livet; der er blevet sat intet mindre end tre kunstudstillinger op to i K-bygningen og en på rød gang. Og der er planer om flere kunstudstillinger i fremtiden, og husk nu kære venner, at alle og her menes absolut alle, som har noget på hjerte uanset tegne- og maleegenskaber kan bidrage med kunst til udstillingerne! Men, hvis du da ikke har gået med bind for øjnene det sidste halve år, så har du højst sandsynligt fået øje på kunstudstillingerne. Det, du ikke har fået øje på, er vores igangværende arbejde i Kunst & Kultur Komitéen, som ikke er helt klart til offentligheden endnu. Her kan vi bl.a. fortælle om vores helt egen QR-kode, som via. Smartphone-app en sender dig videre til vores nye hjemmeside, hvor der hver dag vil komme et nyt finurligt link til en nyttig eller unyttig side, som sætter mere kultur på din hverdag og måske også bringer et smil til dine læber. Komitéen har også snuset til det at lave en elevradio på FG; en radio, som vil komme til at spille den musik, som eleverne selv ønsker; en radio, hvor der kan diskuteres skolerelateret, kunstrelateret eller det nyeste hot gossip på skolen; en radio, som kommer til at indeholder lige præcis, hvad du synes, den skal indeholde; en radio, som alle kommer til at høre og som du kan have en stor indflydelse på vi i Kunst & Kultur Komitéen mangler nemlig nogle engagerede medstuderende, der har lyst til at gøre drømmen om en elevstyret radio til virkelighed. Har du en lys idé om et projekt, der indeholder kunst eller kultur eller begge, som burde realiseres på FG s mørke gange? Har du lyst til at være med i et radio-team på FG, og være med fra starten af, når Danmarks fedeste elevradio skabes? Eller har du en trang til at bage en kage til komitéen? Så er du mere end velkommen til at kontakte os via. facebook-gruppen Kunst & Kultur Komitéen på FG eller møde op til et af vores møder, som foregår hver onsdag i spisefrikvarteret i studiecentret. Kunst & Kultur Komitéen

8 Kulturnyt Forårskoncert 18. og 19. april En af Frederiksborg Gymnasium og HF s forårsbebudere er de to forårskoncerter, vi afholder henholdsvis onsdag d.18. april kl og torsdag d. 19. april kl i Festsalen. Torsdag vil der efter koncerten være en ekstrakoncert i kantinen, hvor der vil blive serveret øl og vand, skrålet til fællessang - skolens Big Band med solister vil underholde med årets tophits fra efterårskoncert og musical. Udover at det er et tilløbsstykke begge aftener, så er det en enestående chance for at høre, hvad vore dygtige elever på C-, B- og A-niveau kan præstere. Der vil være klasseoptræden, grupper, solister, skolens kor, jazz, rock og klassiske musikindslag. Vi glæder os til at se jer alle. Musiklærerne Dramatik *Tre meget forskellige søstre mødes til gravøl efter deres mors død.*fem prostituerede piger og drenge spiller scener fra deres rodede liv. *En pige chokerer sin veninde når de mødes på café. *I en parodi på et talkshow, prøver værten at hjælpe en hjælpeløs pige finde sin far. *I en absurd komedie prøver to fortabte mennesker som aldrig har lært at være centrum i deres eget liv at finde meningen i tilværelsen. *En ung pige med et dårligt hjerte banker på himlens dør og søger trøst hos sin bedstemor. *En hjemvendt soldat fra Afghanistan har svært ved at være normal igen. *En række scenarier, hvor en pige prøver at fortælle sin mor at hun er lesbisk. *Fire piger er i byen til en polterabend, men hvor er den kommende brud? *En sketch om et besøg hos en pølsevogn. *3 piger vil gennemgå ritualer for at blive supervoksne. *Findes den eneste ene? Dette er blot et udpluk af de korte stykker, som dramaelever på 3 hold arbejder på i forårssemesteret. Drama er et overvejende projektorienteret fag. Eleverne deler sig ind i grupper, vælger et stykke, som de vil opføre til dramaaften og bruger stort set al deres dramatid på at indstudere stykket. De starter med intens analyse af stykket og karaktererne. De fordeler rollerne, lærer replikkerne uden ad, og lave scenografi og kostumer. Desuden arbejder de sammen med en partnergruppe, hvor de ser på hinandens produktioner og giver hinanden feedback. Man kan komme og se dem optræde: 1r dr. tirsdag d.17. april, 2012 (LB). 1atu dr. tirsdag d. 24. april, 2012 (FH). 1sxyz dr. tirsdag d. 1. maj, 2012 (FH). Til eksamen viser eleverne igen deres forestilling og også gerne for et publikum. Dramalærerne Gør en god gerning i dag - støt forældrefonden og støt dermed FG s økonomisk betrængte elever. konto nr i Nordea; eller konto nr i Danske Bank.

9 Studietur 2.g. 2.y på biotech-tur i Firenze Hvad ligger der i ordet studietur for en studerende? Betyder det et væld af kulturelle og videnskabelige skatte, eller er det blot et andet ord for rustur med lærer på? En studietur er legemliggørelsen af store oplevelser og fællesskab med dem, man har grædt blod, sved og tårer med det sidste halve år af 2.g, og den er derfor af stor betydning: her får man chancen for at slappe af med ens medstuderende samtidig med at høste frugterne af det forudgående arbejde med såvel bioteknologi som historie. Det er desuden en mulighed for et socialt samvær med andre end dem, man normalt ikke er sammen med i hverdagen. Studieturen spænder altså over flere fakulteter: det faglige og det sociale. Det er ikke kun det faglige formål, der vægtes højest, når studieturen arrangeres det er til dels også det sociale. Firenze er ikke en stor by men det er en by, som har en lang og interessant historie. Den gemmer på mange kulturskatte og har gennem tiden rummet kunstgenier såsom Dante, Leonardo da Vinci og Michelangelo. Efter et langt forløb med renæssancens genier og deres værker, såsom Den Skumfødte Venus af Boticelli, Venus fra Ubino af Tizian samt Den Hellige Familie af Buonarotti så vi dem endelig under vores besøg på de berømte Uffizi-gallerier. Det var en storslået oplevelse endelig at se disse mesterværker live. Det samme gælder for selve byen Firenze, der også rummer storslående arkitektur som Domkirken Santa Maria del Fiore, Ponte Vecchio broen over Arnofloden, samt Piazza della Signoria, pladsen foran Palazzo Vecchio, med dets tilhørende harem af statuer, eksempelvis en kopi af Michelangelos David. Santa Maria del Fiore Foruden de arkitektoniske vidundere lod vi os også fornøje med det bioteknologiske Firenze. Området Toscana er blandt andet kendt for dets udsøgte vine og aromatiske olivenolier, så det var derfor af yderste vigtighed at besøge vingårde og tilhørende analyselaboratorier. Vores besøg på Castellani Vine i Pontedera bød på et indblik i den forretningsmæssige del af vinproduktionen, samt den kemiske del. Vi så hele produktionen af vin, fra vinrankerne til det færdige resultat i flasker og kasser, der var klar til at blive shippet til resten af verden. På vingården Det interessante var imidlertid de strikse retningslinjer for, hvor druerne skal plukkes, hvordan vinen skal forarbejdes, og hvordan flaskerne skal mærkes. Analyselaboratorierne er derfor det vigtigste skridt mod godkendelsen af et produkt for en vinproducent. Chianti Classicos analyselaboratorium i Tarvanelle illustrerede netop dette: her blev vinene udelukkende analyseret for deres kvaliteter, såsom hvor druen er plukket, indholdet af svovl og andre ke-

10 mikalier, samt indholdet af polyphenoler. Et tilsvarende analyselaboratorium for olivenolie besøgte vi i Firenze: Handelskammerets analyselaboratorium. Her hørte vi især om olivenoliens kvaliteter og fik desuden mulighed for at smage på olier af forskellig kvalitet for os smagte det hele en anelse af bøgetræ, mens forskellen sikkert havde været mere signifikant for en trænet olivensmager. Det er ikke kun kunst, men også videnskab, der har blomstret i renæssancens Firenze. Den berømte matematiker og fysiker Galileo Galilei har lagt navn til det berømte museum for naturvidenskabens historie i midtbyen "Museo Galileo. Med en dygtig guide blev vi ført gennem tidens største opfindelser op til nu, deriblandt kikkerten, mikroskopet og kortlægningen af den nye verden. Som rejsemål for kommende studieture kan Firenze varmt anbefales til fagligt såvel som socialt interesserede studerende og lærere. Byen er letgenkendelig med dets skrånende gader, som alle fører til mindst én attraktion, som du har set før, og florentinerne er hjælpsomme mennesker du vil IKKE fare vild. Med dets farverige og livlige natteliv, dens gode made og søde mennesker, blandet med de storslåede og historisk vigtige kulturskatte og de rige muligheder for oplevelsen af disse er Firenze et sikkert rejsemål. Bliv ej fortvivlet, hvis du farer vild: for vi ved jo, at alle vejer fører til Domkirken. Af Helene og Nanna 2.y

11 Påskeferie 2-9. april April Uge 15 2hf KS4 2b,t,u,v,w AT6 Fre. 13. CU-fest Uge 16 2a,m,s,x,y,z AT6 Tirs :00 1g dramaaften Ons :00 Forårskoncert Tors :00 Forårskoncert Uge 17 1hf studierejse - Berlin 1g udvekslingstur - Mirandola Tirs :30 1g dramaaften Fre. 27. Maj Tirs. 1 Ons.2. Tors :00 FG s fodboldturnering Q-aften 18:30 1g dramaaften Modeshow 1g skr. årsprøve Store Bededag 4. maj Uge 19 Ons. 9. Fre. 11. Uge 20 Ons hf KS eksamensprojekt 1hf historieopgaven 1g løbeevent Sidste CU-fest 1g/2g årsprøver Delvis offentliggørelse af eksamen Kristi Himmelfart 17. maj Uge 21 Ons.23. Skr. årsprøve/eksamen Endelig offentliggørelse af eksamen Pinseferie 28. maj Juni Fre.1. Fre.8. Ons.27. Tors. 28. Fre hf/2g sidste skoledag 1g afleverer da-/hi-opgave Sidste eksamensdag 18:00 2hf/3g gallamiddag 12:00 1g/1hf/2g afslutning i klasser 13:00 1g/1hf/2g afslutning i festsal 9:00 2hf translokation 11:00 3g translokation

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Forår over Frederiksborg Gymnasium og HF 2013. Heldigvis har vi dokumentation for, at Frederiksborg Gymnasium

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Forår over Frederiksborg Gymnasium og HF 2013. Heldigvis har vi dokumentation for, at Frederiksborg Gymnasium April 2013 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Forår over Frederiksborg Gymnasium og HF 2013 Skal man vurdere, om Frederiksborg Gymnasium og HF er en god skole, kan man se på søgetallene

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015 Uge 32: 3.-7. august AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF Sidste udgave 23. juni 2015 Mandag den 3. august Tirsdag den 4. august Onsdag den 5. august: Torsdag den 6. august: Fredag

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret)

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Uge 32: 4.-8. august AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Mandag den 4. august Tirsdag den 5. august Onsdag den

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse 1 Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse videre på et af universiteterne efter studentereksamen,

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV REGLER OM EKSAMEN 2 PRØVERNES FORM OG TILLADTE HJÆLPEMIDLER 2 Matematik-screening 2 Skriftlig AP-prøve 2 Mundtlig AP-prøve 2 Mundtlig NV-prøve

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29 Evaluering af grundforløbet -1- Eleverne i grundforløbet har besvaret et elektronisk spørgeskema i dagene lige før juleferien. Besvarelserne er sket tidsmæssigt umiddelbart efter prøverne i NV og AP. Det

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. 1 Indholdsfortegnelse - Hvilke fag skal du op i - Forberedelse af eksamen - Skriftlig eksamen - Mundtlig eksamen - Sygdom - Sygeeksamen - Karakterer for skriftlige eksamener - Dit karaktergennemsnit -

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Vestfyns Gymnasium, maj 2015

Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Du har fået / får udleveret hæftet om Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni 2015. Her kan du finde alle officielle bekendtgørelse vedr.

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Velkommen på Esbjerg Gymnasium

Velkommen på Esbjerg Gymnasium Velkommen på Esbjerg Gymnasium Velkommen på EG Kære kommende 1.g er & 1.hf er Om kort tid starter du på Esbjerg Gymnasium. Det bliver starten på en rejse mod viden, oplevelser, nye venskaber og udfordringer.

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

DEN GODE EKSAMEN. Hvad kan jeg gøre for at blive bedre til at gå til eksamen?

DEN GODE EKSAMEN. Hvad kan jeg gøre for at blive bedre til at gå til eksamen? DEN GODE EKSAMEN Hvad kan jeg gøre for at blive bedre til at gå til eksamen? De tre etaper Læseperioden - og nej, det er ikke en ferie! DAGEN!! Dagen derpå Læseferien - planlægning er ALT! Før læse ferien

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Velkommen til 1.g- og 1.hf-eleverne Velkommen tilbage til skolen til 2.hf-, 2.g- og 3.

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Velkommen til 1.g- og 1.hf-eleverne Velkommen tilbage til skolen til 2.hf-, 2.g- og 3. September 2013 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor Velkommen til 1.g- og 1.hf-eleverne Velkommen tilbage til skolen til 2.hf-, 2.g- og 3.g-eleverne Aldrig før i skolens historie

Læs mere

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 i vinterferien uge 7 DRAMA MED SVED PÅ PANDEN JAZZCAMP FOR PIGER MUSIK PÅ IPAD FANTASTISKE FIGURER FILMGYS VELKOMMEN TIL FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 Her er din mulighed

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Tips og Tricks til eksamen

Tips og Tricks til eksamen Tips og Tricks til eksamen 15.05.2013 Program Præsentation Udfordringerne i forbindelse med eksamen Inden eksamen Under eksamen Om eksamensangst Praktisk produkt Erhvervs case Synopsis Kort projekt Langt

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Det var sjovt at være med, fordi vi hyggede os, og det var spændende, fordi der var rigtige professionelle med.

Det var sjovt at være med, fordi vi hyggede os, og det var spændende, fordi der var rigtige professionelle med. Hvad synes du om at være med i operaprojektet? Det har været sjovt, fordi vi fik lov til at arbejde med professionelle, og vi fik også nogle oplevelser for livet, og dirigenten og instruktøren var så søde.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Velkommen til Nørre G og 1Gb

Velkommen til Nørre G og 1Gb Velkommen til Nørre G og 1Gb Program Præsentation af teamleder og tutor Divs. informationer om at være elev på NG Kommende 1b elever laver aktivitet med tutorerne forældre og teamleder går ud Fælles afslutning

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Elevevaluering af grundforløbet på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Elevevaluering af grundforløbet på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Elevevaluering af grundforløbet på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Eleverne i grundforløbet har besvaret et elektronisk spørgeskema i dagene 19. og. december. Besvarelserne er sket tidsmæssigt umiddelbart

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere