1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/ Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: Skal ikke anmeldes se punkt 16. Wescor Gram Reagent A Decolorizer Katalog nr.: / Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes: Til laboratoriebrug. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: Triolab AS Vallensbækvej 35 Tlf.: DK-2605 Brøndby Fax: Ansvarlig for sikkerhedsdatablad ( ): Nødtelefon: (indenfor kontortid) 2. Fareidentifikation Klassificering af stoffet eller blandingen: Meget brandfarlig og giftig væske med mulige langtidsvirkninger. EU (67/548 eller 1999/45): F;R11 Xi;R36 T;R23/24/25-39/23/24/25 CLP (1272/2008): Flam. Liq 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 3;H311 Acute Tox. 3;H331 STOT SE 1;H370 Ordlyd af faresætninger - se nedenfor i punkt 2. Mærkningselementer: EU Indeholder: Methanol R 11: Meget brandfarlig. R 36: Irriterer øjnene. R 23/24/25: Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. R 39/23/24/25: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse. S 7: Emballagen skal holdes tæt lukket. S 16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S 36/37/39: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. S 45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Giftig CLP Indeholder: Methanol H225: Meget brandfarlig væske og damp. H301: Giftig ved indtagelse. H311: Giftig ved hudkontakt. H331: Giftig ved indånding. H370: Forårsager organskader. P233: Hold beholderen tæt lukket. Fare P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P307+P310: VED eksponering: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Andre farer: Ingen kendte. PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII. Meget brandfarlig Udgave 1 Revisionsdato: 20. juli 2010 Side 1 af 6

2 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Stoffer: - Blandinger: % w/w Stofnavn CAS EF-Nr. Index-nr. REACH reg.nr. Stofklassificering Note 60 Isopropylalkohol EU: F;R11 Xi;R36 R67 1 CLP: Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3;H Methanol X - EU: F;R11 T;R23/24/25-39/23/24/25 1 CLP: Flam. Liq. 2;H225 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3;H311 Acute Tox. 3; H331 STOT SE 1;H370 < 1 Safranin O EU: Xi;R36/38 2 CLP: Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 < 0,1 C.I. Basic red X - EU: Carc2;R45 2, 3 CLP: Carc. 1B;H350 < 1 Imidazol EU: Xn;R22 C;R34 Rep3;R63 - CLP: Acute Tox 3;H301 Skin Corr. 1B;H314 Rep 2;H361 < 0,2 Benzylalkohol EU: Xn;R20/22 4 CLP: Acute Tox. 3;H331 Acute Tox. 4;H302 1) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel. 2) Blandingen kan indeholde dette stof. 3) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. 4) Stoffet er kun indeholdt i SS-141A. Ordlyd af faresætninger - se punkt Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: Bring personen i frisk luft. Lette tilfælde: Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge. Svære tilfælde: Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtrækningen stoppet, gives kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance. Hud: Forurenet tøj fjernes straks. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Ved ubehag eller hudproblemer: Søg læge. Øjne: Skyl straks grundigt med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge. Skylningen fortsættes også under transport til læge/sygehus. Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning. Indtræffer opkastning, holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald straks ambulance. Forbrænding: Skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen ikke fastbrændt tøj fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge har overtaget behandlingen. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Irritation af lunger, hud og øjne. Indånding kan medføre hovedpine, svimmelhed, bedøvelse, synsforstyrrelser, opkastning og i større mængder bevidstløshed, blindhed og død. Organisk opløsningsmiddel kan give skader på bl.a. lever, nyrer og centralnervesystem (herunder hjerneskader). Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: Ved bevidstløshed: Tilkald straks læge eller ambulance. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue. 5. Brandbekæmpelse Slukningsmidler: Vandtåge (aldrig vandstråle - spreder branden), alkoholbestandigt skum, pulver eller kulsyre. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Undgå indånding af røggasser. Ved kraftig opvarmning eller brand dannes meget giftige gasser (primært carbonoxider). Anvisninger for brandmandskab: Fjern beholdere om muligt eller nedkøl med vand. Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling. Udgave 1 Revisionsdato: 20. juli 2010 Side 2 af 6

3 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Fjern antændelseskilder. Begræns spredning. Sørg for god udluftning. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udledning til kloak - se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Mindre mængder opsuges med en klud. Større mængder opsuges med granulat eller lign. Opsamles i egnede beholdere. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild - se punkt 13. Henvisning til andre punkter: Se ovenfor. 7. Håndtering og opbevaring Forholdsregler for sikker håndtering: Undgå indånding af dampe. Sørg for effektiv ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Efter brug afvask med rigelig vand og sæbe. Der skal være adgang til rigeligt vand, øjenskylleflaske og nødbruser. Må aldrig anvendes i nærheden af ild, gnister eller varme overflader. Rygning forbudt. Såfremt arbejdsprocessen er klassificeret iht. til At/Beredskabsstyrelsens bestemmelser, skal elektriske installationer m.v. overholde Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser. Normalt anses brand- og eksplosionsfare for effektivt forebygget, når dampkoncentrationen er under 25 % af nedre eksplosionsgrænse. God praksis er højst 10 % af nedre eksplosionsgrænse. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: I veltillukket originalbeholder ved stuetemperatur. Beskyt mod direkte lys og varme. Under lås, utilgængeligt for uvedkommende, adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.l. Brandsikkert. Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker skal nøje følges, herunder reglerne for brandfarligt oplag. Brandfareklasse: I-2 (Flammepunkt < 21 C Blandbar med vand). 1 oplagsenhed = 1 liter. Særlige anvendelser: Se anvendelse - punkt Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler Kontrolparametre: At. grænseværdi: 200 ppm = 260 mg/m 3 EH (Methanol) E = Stoffet har en EF-grænseværdi. H = Kan optages gennem huden. 200 ppm = 490 mg/m 3 (Isopropylalkohol) Ingen CSR. Ingen CSR. DNEL: PNEC: Eksponeringskontrol: Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Sørg for effektiv ventilation. Arbejd i stinkskab. Personlige værnemidler: Indånding: Hud: Ikke nødvendigt ved tilstrækkelig ventilation og kortvarig brug. Ved utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt maske med gasfilter type AX (brunt - mod organiske dampe med kogepunkt < 65 o C). Engangsfilter. Brug beskyttelseshandsker af butylgummi. Gennembrudstid ca. 3 timer. ALTox har reduceret handskeguidens gennembrudstid med ca. en faktor 3, da standardtesten EN er foretaget ved 23 C, mens temperaturen i praksis i handsken er ca. 35 C. Desuden strækkes elastiske handsker ved brug, så handsketykkelsen og dermed gennembrudstiden reduceres. Øjne: Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Ingen særlige. 9. Fysisk-kemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: Udseende: Rød væske Lugt: Karakteristisk af alkohol Lugttærskel (ppm): Ingen tilgængelige oplysninger ph: 8,7 ± 0,1 Smeltepunkt/frysepunkt ( o C): Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval ( o C): Dekomponeringstemperatur ( o C): Flammepunkt ( o C): 11 (lukket kop) Udgave 1 Revisionsdato: 20. juli 2010 Side 3 af 6

4 9. Fysisk-kemiske egenskaber (fortsat) Fordampningshastighed: Antændelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser (vol-%): 4-25 Damptryk (mmhg, 25 o C): Dampmassefylde (luft=1): Relativ massefylde (g/ml, 20 o C): Opløselighed: Blandbar med vand Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand, Log K ow : Selvantændelsestemperatur ( o C): Viskositet: Andre oplysninger: Indhold af flygtige stoffer (%): Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet: Ingen tilgængelige oplysninger. Kemisk stabilitet: Stabilt ved anbefalede opbevaringsbetingelser - se punkt 7. Fotosensitivt (danner langsomt peroxider). Risiko for farlige reaktioner: Antændeligt ved temperaturer over flammepunktet: 15 C. Dampe kan antændes af f.eks. en gnist, en varm flade eller en glød. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene er ved almindelig temperatur tungere end luft og kan spredes langs gulv m.v. Forhold, der skal undgås: Dannelse af gnister og gløder samt opvarmning og lys. Materialer, der skal undgås: Salpetersyre, svovlsyre, stærke oxidationsmidler, syreanhydrider, halogener og aluminium. Farlige nedbrydningsprodukter: Ved ophedning til meget høje temperaturer (spaltning) afgives meget giftige gasser (primært carbonoxider). 11. Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger: Fareklasse Data Test Datakilde Akut toksicitet: Inhalation LC 50 (rotte) = 83 mg/l/4h (Methanol) Ikke oplyst Dermal LD 50 (kanin) = mg/kg (Methanol) Ikke oplyst Oral LD 50 (rotte) = 5300 mg/kg (Methanol) Ikke oplyst Ætsning/irritation: Ingen hudirritation, kanin (Methanol) Hudætsning, kanin (Imidazol) Moderat øjenirritation, Kanin (Methanol / Isopropylalkohol) OECD 404 Draize Draize / Buehler Sensibilisering: Ingen hudsensibilisering, marsvin (Methanol) GPMT Ingen tilgængelige data for respiratorisk sensibilisering CMR: Ingen carcinogenicitet, mus (Methanol) Data for mutagenicitet er ikke entydige (Methanol) Ingen kræftfremkaldende effekt ved dyreforsøg (Isopropylalkohol) Ingen genotoxicitet ved in vitro tests (Isopropylalkohol) Ingen reproduktionstoxicitet ved dyreforsøg (Isopropylalkohol) Diverse Diverse Ames m.fl. Ikke oplyst Ikke oplyst Sandsynlige eksponeringsveje: Lunger, hud og mavetarmkanal. Symptomer: Indånding: Indånding af dampe eller forstøvet væske kan medføre irritation af luftvejene, ildebefindende, hovedpine, svimmelhed, bedøvelse, synsforstyrrelser, opkastning og i større mængder evt. bevidstløshed, blindhed og død. Hud: Kontakt med huden kan give irritation med rødme og smerter. Methanol kan optages gennem huden og ved omfattende kontakt medføre symptomer som nævnt under Indånding. Udgave 1 Revisionsdato: 20. juli 2010 Side 4 af 6

5 11. Toksikologiske oplysninger (fortsat) Øjne: Indtagelse: Kroniske virkninger: Kan medføre irritation med rødme og smerter. Kvalme, ubehag samt symptomer, som beskrevet under Indånding. Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organisk opløsningsmiddel kan give skader på bl.a. lever, nyrer og centralnervesystem (herunder hjerneskader og skader på synet). Langvarig eller gentagen hudkontakt kan pga. udtørringen medføre eksem og betændelse. In vitro forsøg med muse- og rottefostre eksponeret for Imidazol, har givet anledning til død og abnormaliteter - den mulige fosterbeskadigende virkning af stoffet hos mennesker er dog uklar. 12. Miljøoplysninger Toksicitet: Akvatisk Data Test (Medie) Datakilde Fisk LC 50 (Rasbora heteromorpha, 96h) = 4200 mg/l (Isopropylalkohol) Krebsdyr EC 50 (Ceriodaphnia dubia, 48h) = 11 mg/l (Methanol) EC 50 (Daphnia magna, 48h) = mg/l (Isopropylalkohol) ICULID Alger IC 50 (Pseudokirchneriella subcapitata, 96h) = mg/l (Methanol) EC 50 (Scenedesmus subspicatus, 72h) > 1000 mg/l (Isopropylalkohol) Persistens og nedbrydelighed: Methanol og Isopropylalkohol er let bionedbrydelig ifølge OECD 301 test. Bioakkumuleringspotentiale: Methanol og Isopropylalkohol: Log K ow < 1 - Ingen signifikant bioakkumulering. Mobilitet i jord: Methanol og Isopropylalkohol: K ow < 10 - Meget stor mobilitet i forventes i jordmiljøer. Resultater af PBT- og vpvb-vurdering: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII. Andre negative virkninger: Ingen kendte. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling: Efter endt brug kan reagenset normalt hældes i afløbet. Kontakt kommunens tekniske forvaltning for tilladelse herfor. Alternativt: Til kommunal opsamlingsplads eller Kommunekemi. Kemikalieaffaldsgruppe: Affaldsfraktion: EAK-kode: H (Rester) H (Absorptionsmidler forurenet med produktet) 14. Transportoplysninger EPA Ecotox Andre transportformer end de nævnte er ikke relevante. UN-nr.: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe: 1986 ALKOHOLER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. (Methanol og Isopropylalkohol) II (ADR/RID) Miljøfarer: Ingen. Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke relevant. 15. Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: Må ikke bruges af unge under 18 år (jf. dog Arbejdstilsynets bek. om unges arbejde). Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse). Kemikaliesikkerhedsvurdering: Ingen CSR. Udgave 1 Revisionsdato: 20. juli 2010 Side 5 af 6

6 16. Andre oplysninger Faresætninger angivet under punkt 2 og 3: R 11: Meget brandfarlig. R 20/22: Farlig ved indånding og ved indtagelse. R 22: Farlig ved indtagelse. R 23/24/25: Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. R 34: Ætsningsfare. R 36: Irriterer øjnene. R 36/38: Irriterer øjnene og huden. R 39/23/24/25: Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse. R 45: Kan fremkalde kræft. R 63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R 67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. H225: Meget brandfarlig væske og damp. H301: Giftig ved indtagelse. H302: Farlig ved indtagelse. H311: Giftig ved hudkontakt. H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H315: Forårsager hudirritation. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H331: Giftig ved indånding. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H350: Kan fremkalde kræft. H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. H370: Forårsager organskader. Forkortelser: At. = Arbejdstilsynet CMR = Carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesikkerhedsrapport) EC 50 = Effect Concentration 50 % (Effektkoncentration 50 %) DNEL = Derived No-Effect Level (Udledt nuleffektniveau) FW = Fresh Water (Ferskvand) GPMT = Guinea Pig Maximization Test LC 50 = Lethal Concentration 50 % (Dødelig koncentration 50 %) LD 50 = Lethal Dose 50 % (Dødelig dosis 50 %) PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig) PNEC = Predicted No-Effect Concentration (Beregnet nuleffektkoncentration) vpvb = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget persistent, meget bioakkumulerende) Litteratur: EPA Ecotox = US Environmental Protection Agency (database over økotoksikologiske data for kemiske stoffer) = International Uniform ChemicaL Database Information (International kemikaliedatabase med information om kemiske stoffer) Rådgivning om oplæring/instruktion: Produktet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i dette sikkerhedsdatablad. Yderligere oplysninger: Udarbejdet ud fra de oplysninger, der var til rådighed for ALTox a/s d. 20. juli Produktet skal ikke anmeldes til Produktregistret, da det importeres/produceres i mængder under 100 kg/år. Ændringer siden forudgående version: Ikke relevant. Udarbejdet af: ALTox a/s - Tonsbakken Skovlunde - Tlf Fax / SNS kvalitetskontrol PW Udgave 1 Revisionsdato: 20. juli 2010 Side 6 af 6

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: fib-tem 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: Strep A Rapid Test Strip, Reagent B,

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 10-02-2011 Erstatter: 30-08-2007 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fyringsolie

Læs mere

Brava Klæbefjerner Servietter. Sikkerhedsdatablad

Brava Klæbefjerner Servietter. Sikkerhedsdatablad 24. februar 2014 Version 2.0 Sikkerhedsdatablad Baseret på skabelonversion 3.0 Punkt 1 Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Produktkode:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-03-2013 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI STOP svamp og insekt 22/7

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: AbScent Lugtfjerner 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Hypercoat SB UVProtect Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15122014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: 2415876 Handelsnavn: Bencon AlSten og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bistro Lime 440 (RENS TIL KAFFEMASKINE)

SIKKERHEDSDATABLAD. Bistro Lime 440 (RENS TIL KAFFEMASKINE) Bistro Lime 440 (RENS TIL KAFFEMASKINE) Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Bistro Lime 440 (RENS TIL KAFFEMASKINE) SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere