Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //"

Transkript

1 Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage bag // Type 6002

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page _MI_0508.indd :37:59

3 OBH Nordica Manicure- og Pedicuresæt Før brug Før manicure- og pedicuresættet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Tilbehør Safirkegle Fjerner forsigtigt tør hud, hård hud og ligtorne på fodsåler og hæle. Velegnet til behandling af større overflader. Filtkegle Polering af neglekant efter neglene er filet samt til rengøring af neglefladen. Polér altid i cirklende bevægelser og lad ikke filtkeglen polere på samme sted i længere tid. Safir-slibeskive Filer og former neglene. Den yderste del roterer ikke for derved at sikre, at neglene files præcist uden at der sker forbrændinger på huden af den snurrende del. Safircylinder Sliber neglefladen for at reducere neglefladens tykkelse og forebygge indgroede negle. Lille safircylinder Anvendes til behandling af indgroede negle ved at reducere neglefladens tykkelse og under neglekanten. Rund safirskive Anvendes til forsigtigt at fjerne hård hud på ligtorne. Anvendelse Dette apparat er udelukkende beregnet til behandling af hænder (manicure) og fødder (pedicure). Vælg det ønskede slibe- eller polértilbehør og sæt det fast i apparatets åbning med et let tryk. For at fjerne tilbehøret skal man trække tilbehør og apparat fra hinanden, medens apparatet holdes i en lige vinkel. Inden stikket sættes i stikkontakten skal regulatoren stå på 0. Når stikket er sat i stikkontakten, tændes apparatet ved at indstille regulatoren på den ønskede hastighed. Hver gang apparatet anvendes, bør man starte ved lav hastighed og derefter øge hastigheden efter behov. Alt file- og slibetilbehør er belagt med safirkorn. Dette sikrer ekstrem lang levetid og gør det næsten umuligt at slide tilbehøret op. Tryk ikke hårdt, men før tilbehøret forsigtigt over den overflade, der skal behandles. Før apparatet med lette tryk i cirkler over det aktuelle område. Slibetilbehøret virker ikke på blødgjort eller fugtig hud. Behandlingen bør derfor ikke ske sammen med vand eller i fodbad. Fjern aldrig hudens hornlag, da det kan skade hudens naturlige beskyttelse _MI_0508.indd :38:00

4 Sørg for at det roterende hoved altid kan bevæge sig frit. Det skal altid kunne rotere, da apparatet ellers kan blive overophedet og tage skade. Påfør fugtighedscreme på de behandlede steder efter brug af apparatet. Apparatet slukkes ved at sætte hastighedsregulator på 0 og derefter trække stikket ud af stikkontakten. OBS! Kontrollér resultatet under behandlingen. Dette gælder især for diabetikere, der har nedsat følelse i hænder og fødder og derfor lettere kan tage skade. Rengøring Træk altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring Rengør apparatet med en let fugtet klud. Hvis apparatet er meget beskidt, kan kluden fugtes med en mild sæbeopløsning Hvis der af hygiejniske årsager er behov for yderligere rengøring, kan tilbehøret rengøres med en klud eller børste fugtet i desinficerede middel (kan købes på apoteket) Anvend ikke kemiske rengøringsmidler eller skuremidler til rengøring af apparatet Apparat og ledning må ikke neddyppes i vand eller andre væsker Vigtigt Ved brug kan der udvikles høj varme på huden. Kontrollér regelmæssigt resultatet under behandlingen. Dette gælder især for diabetikere, der har nedsat følelse og lettere kan tage skade. Vær forsigtig, når apparatet kører på de høje omdrejningstal. Sluk apparatet med det samme ved beskadigelse eller driftsforstyrrelser. Apparatet må ikke anvendes mere end 20 minutter ad gangen. Derefter skal der holdes en pause på ca. 15 minutter for at sikre, at motoren ikke overophedes. Brug ikke apparatet, når du bader. Opbevar ikke apparatet på steder, hvor det kan falde ned i badekar eller vask. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Adapterens stik skal altid være taget ud af stikkontakten, når apparatet ikke bruges, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt ved rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Produktet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer, der ikke har kendskab til/erfaring med apparatet, med mindre brugen sker under opsyn eller efter instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn i nærheden af apparatet for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned fra bordkanten. 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet må kun anvendes under opsyn. 10. Apparatet må kun anvendes sammen med originaltilbehøret. 11. Efterse altid apparat, adapter, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare _MI_0508.indd :38:00

5 12. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet indsæt symbol Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 6002 Netspænding: Indgang: 230V vekselstrøm / 50Hz Udgang: 18V jævnstrøm / 250mA Omdrejningstal: 2200v/min 5700v/min Adapter 6 stk. slibetilbehør Opbevaringstaske Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _MI_0508.indd :38:00

6 OBH Nordica Manikyr- och pedikyrset Innan användning Innan manikyr- och pedikyrslipen tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas till framtida bruk. Tillbehör Safirkägla Avlägsnar försiktigt torr hud, förhårdnader och liktornar på fötter och hälar. Passar för behandling av större ytor. Filtkägla Polering av nagelkanten efter filning samt rengöring av nagelytan Polera alltid i cirklande rörelser och låt inte filtkäglan polera på samma ställe under längre tid. Safirskiva Filar och formar naglar. Den yttre fattningen roterar inte för att möjliggöra exakt filning av naglarna utan att huden bränns av det snurrande höljet. Safircylinder Slipar ned ytan på naglar för att minska tjockleken och förebygga inåtväxande naglar. Liten safircylinder Används för friläggning av invuxna naglar och att fräsa bort döda nagelpartier. Rund safirfräs Används för att försiktigt avlägsna hård hud och liktornar. Användning Denna apparat är endast avsedd för behandling av händer (manikyr) och fötter (pedikyr). Välj önskat slip- eller polertillbehör och fäst den i apparatens öppning. Tillbehöret sitter fast då hela den hexagon formade delen på tillbehörens fästpinne är intryckt i apparatens öppning. För att avlägsna tillbehöret drar man det rakt ut från öppningen på apparaten. Innan kontakten ansluts till vägguttaget skall hastighetsreglaget vara inställt på 0. När kontakten är ansluten, startar man apparaten genom att föra hastighetsreglaget till önskad hastighet. Börja varje användning med lågt varvtal och öka hastigheten efter behov. Alla fil- och sliptillbehör är belagda med safirkorn. Detta garanterar extremt lång livstid samt gör tillbehören nästan omöjliga att slita ut. Tryck inte hårt utan för tillbehören försiktigt över den yta som skall behandlas. För apparaten (med lätt tryck) i cirklar över aktuella områden. Sliptillbehören har ingen effekt på blöt eller fuktig hud. Därför bör ingen behandling göras i vattenbad. 6 Avlägsna aldrig hornskiktet på huden, då kan man skada hudens naturliga skydd. Se till att axeln alltid kan röra sig fritt. Den får inte förhindras att rotera, eftersom apparaten då kan apparaten överhettas och ta skada. Applicera fuktighetskräm på de behandlade partierna efter varje användning. Apparaten stängs av genom att dra ned hastighetsreglaget till 0 och sedan dra ut kontakten ur vägguttaget. 6002_MI_0508.indd :38:00

7 OBS! Kontrollera resultatet under arbetets gång. Detta gäller särskilt diabetiker som har sämre känsel i händer och fötter och därför lättare kan ta skada. Rengöring Drag alltid ur kontakten ur vägguttaget innan rengöring! Rengör apparaten med en lätt fuktad trasa. Vid starkare nedsmutsning kan trasan också fuktas med en svag tvållösning. Om det finns behov av extra hygienisk rengöring, kan tillbehören rengöras med en trasa eller borste fuktad i bakteriedödande medel (finns att köpa på apotek). Använd inte kemiska rengöringsmedel eller skurmedel vid rengöringen. Doppa aldrig apparat eller sladd i vatten eller annan vätska. Viktigt! Vid användning kan hög värme utvecklas på huden. Kontrollera regelbundet resultatet under behandlingen. Detta gäller särskilt diabetiker, som är mindre smärtkänsliga och lättare kan skadas. Arbeta försiktigt med de högre varvtalen och var särskilt uppmärksam under arbetets gång. Stäng genast av apparaten vid skador eller driftstörningar. Apparaten får inte användas mer än 20 minuter utan paus. Denna paus måste vara ca 15 minuter och förhindrar att motorn överhettas. Använd inte apparaten när du badar eller duschar. Förvara inte apparaten på ställen, där den kan falla ner i badkar eller tvättställ. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 9. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 10. Apparaten får endast användas med originaltillbehör. 11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 12. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten _MI_0508.indd :38:00

8 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica 6002 Nätspänning: Ingång: 230V växelspänning / 50Hz Utgång: 18V likspänning / 250mA Varvtal: 2200 v/min v/min Adapter 6st sliptillbehör Förvaringsfodral Rätten till löpande ändringar förbehålles _MI_0508.indd :38:01

9 OBH Nordica Manikyr og Pedikyr sett Før bruk Før produktet tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Tilbehør Safirkjegle Fjerner forsiktig tørr hud, hard hud og liktorn på føtter og hæl. Passer for behandling av store flater. Filtkjegle Polering av neglene etter filing og rengjøring. Poler alltid i sirklede bevegelser og la ikke filtkjeglen polere på samme sted i lengre tid. Safirskive Filer og former neglene. Det ytterste grepet roterer ikke for å muliggjøre eksakt filing av neglene, men huden kan brenne av det snurrende dekselet. Safirsylinder Sliper ned overflaten på neglene for å minke tykkelsen og forebygge innvokste negler. Liten safirsylinder Brukes til fjerning av innvokste negler og å fjerne døde neglebånd. Rund safirfil Brukes til å fjerne forsiktig hard hud på liktorn. Bruken Dette apparatet er kun beregnet for behandling av hender (manikyr) og føtter (pedikyr). Velg ønsket slipe eller polerings deler og sett den i apparatets åpning. Delen sitter fast når hele den heksagon formede delen på festepinnen er trykt inn i apparatets åpning. For å fjerne delen drar man den rett ut fra åpningen på apparatet. Før støpslet settes i kontakten skal hastighetsreguleringen være innstilt på 0. Når støpslet er tilkoblet starter man apparatet med å sette hastighetsreguleringen til ønsket hastighet. Begynn alltid med lav hastighet og øk hastigheten etter behov. Alle file og slipedelene er belagt med safirkorn. Dette garanterer ekstremt lang levetid og gjør delene nesten umulig å bli utslitt. Trykk ikke hardt men før delen forsiktig over det som skal behandles. Før apparatet med lett hånd i sirkler over det aktuelle området. Slipedelene har ingen effekt på våt eller fuktig hud. Derfor bør ingen behandling skje i badekar. Arbeid aldri horisontalt da det kan skade hudens naturlige beskyttelse. Pass på at akselen alltid bevege seg fritt. Den må ikke forhindres i å bevege seg, da apparatet kan overopphetes og kan ta skade. Smør fuktighetskrem på de behandlede stedene etter behandling. Apparatet slås av ved å sette hastighetsregulatoren på 0 og deretter dra støpslet ut av kontakten _MI_0508.indd :38:01

10 OBS! Kontroller resultatet under arbeidets gang. Dette gjelder spesielt diabetiker som har dårlig følelse på hender og føtter og derfor lettere kan ta skade. Rengjøring Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring. Rengjør apparatet med en fuktig klut. Ved sterkere tilsmussing kan kluten fuktes med et svakt rengjøringsmiddel. Hvis det er behov for ekstra hygienisk rengjøring, kan delene rengjøres med en klut eller børste som er fuktet i bakteriedrepende middel (fås kjøpt på apotek). Bruk ikke kjemiske rengjøringsmidler eller skuremiddel ved rengjøringen. Dypp aldri apparat eller ledningen i vann eller andre væsker. Viktig! Ved bruk kan det utvikles høy varme på huden. Kontroller regelmessig resultatet under behandlingen. Dette gjelder spesielt diabetiker som er mer følsomme og lettere kan skades. Arbeid forsiktig på høy hastighet og vær spesielt påpasselig under arbeidet.. Slå av apparatet vist det er skadet eller ved driftsforstyrrelse. Apparatet skal ikke brukes mer enn 20 minutter uten pause. Pausen må være på ca 15 minutter og forhindrer at motoren overopphetes. Bruk ikke apparatet når du bader eller dusjer. Oppbevar ikke apparatet på steder hvor det kan falle ned i badekar eller håndvask. Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten etter bruk, når det tas deler av og settes deler på og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild el. 9. Apparatet skal kun brukes under tilsyn. 10. Apparatet skal kun brukes med originaldeler. 11. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 12. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter(hfi/ PFI/HPFI- rele- brytestrøm maks. 30 ma ). Kontakt evt. en autorisert el- installatør. 13. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk _MI_0508.indd :38:01

11 14. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal miljøstasjon. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøps kvittering skal medbringes i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres til butikken der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postbok 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica 6002 Nettspenning: Inngang: 230V vekselspenning / 50Hz Utgang: 18V likespenning / 250mA Omdr: 2200v/min v/min Adapter 6 stk slipedeler Oppbevaringsetui Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _MI_0508.indd :38:01

12 OBH Nordica -manikyyri- ja pedikyyrisetti Ennen käyttöä Ennen kuin manikyyri- ja pedikyyrisetti otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa on käyttöohje luettava huolellisesti ja säästettävä myöhempää tarvetta varten. Tarvikkeet Safiiripintainen kartio Poistaa varovasti kuivaa ihoa, kovettumia ja liikavarpaita jaloista ja kantapäistä. Soveltuu isohkojen alueiden käsittelyyn. Huopapintainen kartio Viilauksen jälkeiseen kiillottamiseen sekä kynsipinnan puhdistamiseen. Kiillota aina pyörivin liikkein äläkä anna kartion kiillottaa samaa kohtaa liian pitkää aikaa. Safiriiripintainen levy Hioo ja muotoilee kynsiä. Tarkkaa hiontaa auttaa se, että laipan pääty ei pyöri, jolloin se ei polta ihoa. Safiiripintainen sylinteri Ohentaa kynttä hiomalla kynnen pintaa, vähentäen samalla kynnen kasvua sisäänpäin. Pieni safiiripintainen sylinteri Käytetään sisäänpäin kasvaneiden kynsien irrottamiseen sekä kuolleiden kynnenosien poistamiseen. Karkea safiiripintainen terä Käytetään liikavarpaiden kovan ihon hellävaraiseen poistamiseen. Laitteen käyttö Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan käsien (manikyyri) ja jalkojen (pedikyyri) käsittelyyn. Valitse haluamasi hioma- tai kiillotuskärki ja kiinnitä se laitteen istukkaan. Kärki on kunnolla paikallaan kun koko sen kuusikulmainen osuus on laitteen istukassa. Kärki irrotetaan vetämällä se ulos laitteen istukasta. Ennen kuin pistotulppa liitetään pistorasiaan on laitteen nopeudenvalitsin asetettava 0-asentoon. Kun pistotulppa on pistorasiassa, laite käynnistetään asettamalla nopeudenvalitsin haluttuun asentoon. Jokainen käyttökerta tulee aloittaa alhaisella kierrosluvulla ja kasvattaa kierroslukua tarpeen mukaan. Jokaisessa hiomakärjessä on safiiripinnoite, joka merkitsee erittäin pitkää käyttöikää, joten on käytännössä mahdotonta kuluttaa niitä loppuun. Älä paina laitetta voimalla, vaan käsittele haluamaasi aluetta kevyesti. Liikuta laitetta kevyin, pyörivin liikkein haluamallasi alueella. Hiomakärki ei tehoa märkään eikä kosteaan ihoon, joten laitetta ei tule käyttää kylvyn yhteydessä _MI_0508.indd :38:02

13 Älä koskaan poista sarveista iholta, koska samalla ihon oma suoja vaurioituu. Huolehdi, että laitteen moottorinakseli pääsee pyörimään vapaasti. Ellei näin ole, niin on mahdollista, että moottori kuumenee liikaa ja vaurioituu. Levitä käsitellyille kohdille kosteusvoidetta jokaisen käsittelykerran jälkeen. Laite kytketään pois päältä siirtämällä nopeudenvalitsin 0-asentoon ja irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. HUOMAA! Käsittelyn kestäessä on tulosta tarkisteltava säännöllisesti. Tämä koskee erityisesti diabeetikoita, joiden käsien ja jalkojen tuntoaisti on heikentynyt ja saattavat helpommin vahingoittaa itseään. Puhdistus Ennen puhdistusta on pistotulppa irrotettava pistorasiasta! Puhdista laite nihkeällä liinalla. Mikäli lika on tiukemmassa, liina voidaan kostuttaa laimealla pesuaineliuoksella. Mikäli tarpeellista, niin hygieenisempi puhdistus voidaan suorittaa liinalla tai harjalla, joka on kostutettu desinfioivalla liuoksella (saatavissa apteekeista). Puhdistukseen ei tule käyttää kemiallisia tai hankaavia puhdistusaineita. Laitetta tai sen liitosjohtoa ei tule upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Tärkeää! Käsittelyn aikana iho kuumenee voimakkaasti. Käsittelyn kestäessä on tulosta tarkisteltava säännöllisesti. Tämä koskee erityisesti diabeetikoita, joiden tuntoaisti on heikentynyt ja saattavat helpommin vahingoittaa itseään. Korkeampaa kierroslukua käytettäessä on syytä olla erityisen varovainen työskentelyn aikana. Sammuta laite heti mahdollisen vahingon tapahtuessa tai jos laitteen toiminnassa on häiriö. Laitetta ei tule käyttää enempää kuin 20 minuuttia tauotta. Tämän jälkeen tulee pitää n. 15 minuutin tauko, jotta moottori ei kuumene liikaa. Laitetta ei tule käyttää kylvyn tai suihkun aikana. Laitetta ei tule säilyttää siten, että se voi pudota kylpyammeeseen tai pesualtaaseen. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 voltin vaihtojännitteeseen ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, osaa kiinnitettäessä tai irrotettaessa ja ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen eikä muihin nesteisiin. 5. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Valvo etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Huolehdi, ettei liitosjohto jää vapaasti riippumaan pöydältä _MI_0508.indd :38:02

14 8. Älä aseta laitetta keittolevylle tai sen läheisyyteen, tai avotulen tai muun sellaisen läheisyyteen. 9. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 10. Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita. 11. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 12. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 13. Laite on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. 14. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 6002 Verkkojännite 230 V 50 Hz Moottorijännite 18 Vdc 250 ma Kierrosluku kierr./min Verkkolaite Erilaisia kärkiä 6 kpl Säilytyskotelo Oikeus muutoksiin pidätetään _MI_0508.indd :38:02

15 OBH Nordica Manicure and Pedicure set Before use Before you use the appliance for the first time, read the instruction manual carefully, and save it for future use. Attachments Sapphire cone Gently removing dry skin, hard skin and calluses from the soles of the feet and heels. Felt cone Polishing the edge of the nail after filing as well as for cleaning the nail surface. Always polish in circular movements and do not let the felt cone rotate at the same place during a longer time. Sapphire grinding disk Filing and shaping nails. The external head is not rotating to make careful shaping of the nails easier and to avoid burning the skin at the same time. Sapphire cylinder Treating the surface of the nails to reduce thickness and prevent ingrowing nails. Sapphire small cylinder Treating ingrowing nails by reducing thickness both on surface and under the nail edge. Sapphire circle Gently removes hard skin on corns. Use This appliance is intended for treatment of hands (manicure) and feet (pedicure). Select suitable attachment and slide it into the opening of the appliance using slight pressure. To remove it, pull the attachment and the appliance apart while keeping them in a straight position. Before starting the appliance, make sure the switch is in position at 0. Start the appliance by pressing the switch and select the required speed. Always start with a lower speed and increase speed carefully. All grinding and filing attachments have a sapphire coating, which guarantee life long quality. Always press the attachment carefully to the surface to be treated. Guide the appliance in circular movements over the parts to be treated. The grinding attachments will have no effect on softened or moist skin. Therefore, do not use the appliance with water or in a foot bath _MI_0508.indd :38:02

16 Never remove the top surface of the skin. This can cause serious damage and pain. Ensure that the rotating head can move freely. The rotating head must not be permanently jammed; otherwise the appliance will overheat and suffer damage. Apply a moisturizing cream to all treated areas after use. The appliance is switched off by pressing the switch back to 0 and unplugging the adaptor. Important! Check the result during treatment. This applies especially to diabetics, as their hand and feet are less sensitive to pain. Cleaning and care Always unplug the appliance before cleaning! Clean the appliance with a slightly damp cloth. If required for hygienic reasons, clean the attachments with a cloth moisturized with disinfection liquid (available for purchase at pharmacy). Do not use any chemical cleaner scouring agent for cleaning. Never immerse the appliance in water or other liquid. Important! During use, the skin can be warmed up. Therefore, it is very important to check the result regularly during treatment. Any signs of damage or malfunction, immediately switch off the appliance. The appliance should not be used continuously more than 20 minutes. After this time, let the appliance await a pause of 15 minutes to prevent damage due to overheating of the motor. Do not use the appliance when showering or bathing. Do not store the appliance were it can fall into a bath or wash bin. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 8. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 9. The appliance should only be used under supervision. 10. The appliance must only be operated using original accessories. 11. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard _MI_0508.indd :38:03

17 12. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma). Check with your installer. 13. The appliance is for domestic use only. 14. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: +46 (0) Technical data OBH Nordica V AC Revolutions per minute: 2200 rpm/min 5700 rpm/min Adapter 6 grinding and polishing attachments Storage bag With reservation for running changes _MI_0508.indd :38:03

18 _MI_0508.indd :38:03

19 _MI_0508.indd :38:03

20 SE/MI/6002/0508 SE/CPE/3069/ _MI_0508.indd :38:10

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) 6403_6405_MB_1011.indd 1 2011-10-14 14:43:53 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere