SIKKERHEDSDATABLAD. Indhold : 1000 gram = 1600 pellets a 0,6 g. Hver pellet udvikler 0,2 g fosforbrinte. 56 g aluminiumphosphid /100 g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. Indhold : 1000 gram = 1600 pellets a 0,6 g. Hver pellet udvikler 0,2 g fosforbrinte. 56 g aluminiumphosphid /100 g"

Transkript

1 Trinol Fosforbrinte Gnavermiddel 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Trinol Fosforbrinte Gnavermiddel Leverandør: Trinol A/S Havnegade Nørresundby Telefon: Telefax: Ansvarlig for sikkerhedsdatablad PR-nr.: Gnavermiddel nr. : Nødtelefon: Side 1/6 Den nationale giftinformation: Giftlinjen, tlf da Anvendelsesområde: Bekæmpelsesmiddel Anvendelse: Gnavermiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise 2. FAREIDENTIFIKATION: Væsentligste farer for mennesker og miljø: Meget giftig ved indtagelse. Udvikler giftig gas ved kontakt med syrer. Udvikler giftig gas ved kontakt med vand. Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Afgiver giftige phosphingasser. 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER: Indhold : 1000 gram = 1600 pellets a 0,6 g. Hver pellet udvikler 0,2 g fosforbrinte. 56 g aluminiumphosphid /100 g Indeholder: CAS-nr: EF-nr.: %: Kemisk navn: Klassificering: Anm.: Note: % % aluminiumphosphid Tx, F, N R28, R32, R50, R15/29 Ammoniumcarbamat R22 Ae 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER: I tvivlstilfælde skal læge kontaktes. Forgiftningssymptomer indtræffer øjeblikkeligt. En hurtig indsats er afgørende for at redde liv. Indånding: Flyt straks den tilskadekomne til frisk luft. Tilkald straks læge eller ambulance. Oplys at forgiftningen skyldes fosforbrinte. Lad den skadede være halvt siddende, i ro og varme. Øjenkontakt: Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Søg straks læge. Hudkontakt: Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Søg straks læge. Anvend handsker ved førstehjælp (se pkt 8). Indtagelse: Tilkald straks læge eller ambulance. Fremkald opkastning. Giv intet at drikke og forsøg ikke at fremkalde opkastning, hvis tilskadekomne er bevidstløs. Forbrænding: Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen. 5. BRANDBEKÆMPELSE: Egnede slukningsmidler:

2 Der må KUN anvendes tørt sand til brandslukning. Der må IKKE anvendes vand, da det vil kunne danne brand og eksplosioner. Slukningsmidler som ikke må anvendes: Der må IKKE bruges vand, da det kan medføre brand eller eksplosion. Særlige farer: Der vil dannes giftige gasser bl.a phosphin. Personlige værnemidler: Undgå indånding af røggas. Brug luftforsynet åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt ved brandslukning. Undgå at slukningsvandet når kloak eller afløb. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD: Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Uvedkommende holdes væk. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Undgå berøring med stof som frigøres. Undgå kontakt med produkt, undgå hud og øjekontakt. Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet: Undgå udledning til kloak, vandløb, søer og lignende. Ved risiko for forurening skal miljømyndigheden straks underrettes. Metoder til oprydning: Stop udstrømningen/lækagen hvis det kan ske uden risiko, undgå kontakt med spildet; brug personlige værnemidler i fornødent omfang. Undgå at spildet kommer i kloak, vandløb eller forurener jordbund og vegetation. Spildet opsamles i egnet beholder. Spild opsamles med industristøvsuger, kost eller lignende for genbrug/bortskaffelse. Undgå støvdannelse under håndtering af spild. Opsamlet spild anbringes i lukket beholder mærket med indholdet. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13. For at undgå utilsigtede reaktioner må sammenblanding med andre kemikalier ikke finde sted. Forurenet jord fjernes. Undgå kontakt med vand under opsamling af spild. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING: Håndtering: Undgå hud og øjenkontakt. Undgå at få produkt i munden. Må ikke komme i kontakt med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Hænderne skal vaskes ved arbejdstids ophør og før eventuelle pauser. Arbejdstøj, som anvendes ved arbejde med materialerne, må ikke bæres ved indtagelse af måltiderne. Rygning og brug af åben ild forbudt. Hæld aldrig vand på produktet. Åbning af beholder skal ske i frisk luft. Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Opbevares adskilt fra vand, syrer, alkaliske hydroxider og oxiderende materialer (f.eks. nitrater og klorater). Opbevares i lukket originalemballage. Opbevares i aflåst skab eller rum med tydeligt mærkning af indhold. Advarselstavlen skal være med sort kant på gul baggrund og være mindst 16 X 16 cm. Der må ikke opbevares andet end meget giftige produkter i samme rum. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER: Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Sørg for adgang til øjenskylleflaske og håndvask med rindende håndvarmt vand i arbejds- og opbevaringslokaler. Beskyttelse af åndedrætsorganer: Brug åndedrætsværn med gasfilter B (gråt). Brug luftforsynet åndedrætsværn i snævre og lukkede rum. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved høje koncentrationer. Beskyttelse af hænder: Beskyttelseshandsker af nitril eller acrylonitril anvendes. Gennembrudstid for handskematerialet er ukendt. Vær opmærksom på at produktet kan trænge gennem handsken, hvorfor hyppige handskeskift er nødvendige. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges. Beskyttelse af øjne: For at undgå kontakt med øjne, skal der bruges tætsluttende beskyttelsesbriller. Beskyttelse af huden: Anvend særligt arbejdstøj. Beklædning, som er blevet forurenet med produktet skal aftages med det samme. Vask forurenet tøj, før det bruges igen. Øjenskylleflaske og nødbruser skal forefindes på arbejdspladsen. Side 2/6

3 Side 3/6 Grænseværdier: Cas Phosphin : 0,1 ppm; 0,15mg/m³. 9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER: Fysisk tilstand: Farve: Lugt: Vægtfylde: Kogepunkt: Smeltepunkt: Vandopløselig: Piller Grå Karakteristisk 2,55 kg/l >1000 C >1000 C Uopløselig 10. STABILITET OG REAKTIVITET: Stabilitet: Produktet er stabilt ved normal anvendelse. Produktet er stabilt hvis det ikke blandes med andre stoffer. Forhold, der skal undgås: Undgå støvdannelse. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Må ikke blandes med vand eller syre da der vil blive dannet brandfarlige og giftige gasser bl.a. PHOSPHIN. Materialer, der skal undgås: Vand og syrer. Da der vil dannes giftige gasser. Farlige nedbrydningsprodukter: Giftige gasser af Phosphin. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER: Indånding: Meget giftig ved indånding af den gas som produktet afgiver, nårdet er taget ud af beholderen. Hoste, svimmelhed, hovedpine, kvalme, ildebefindende, stakåndethed, opkast og irritation af luftvejene. Der vil kunne opstå forgiftning med evt. død, da produktet vil reagere med fugtigheden i mund og hals og frigive phosphin. Phosphin kan medføre lungeødem (vær opmærksom på at reaktionen kan komme efter adskillige timer - hvorfor den tilskadekomne skal være under lægelig opsyn flere timer efter udsættelse), kredsløbsforstyrrelser, nerveskader og medføre død. Huden: Kan virke hudirriterende. Symptomer er rødme af huden, svie, brændende fornemmelse i huden. Øjnene: Virker irriterende og kan fremkalde rødme og svie. Reagerer med fugtigheden i øjnene. Indtagelse: Meget giftig ved indtagelse. Mavesmerter, krampe, hovedpine, svimmelhed, kollaps, chok, opkast, bevidstløshed og i værste fald død. Indtages produktet vil der pga. fugtigheden i hals og mave frigives phosphin, og ovennævnte symptomer vil kunne opstå enkeltvis eller alle alt efter mængden der indtages. Vær opmærksom på at forgiftningssymptomer kan optræde adskillige timer efter indtagelse. Første forgiftningssymptomer er : øresusen, kvalme, trykken for bryst, angst, svimmelhed, mavesmerter, opkast og diarré. LD50 oral rotte = 7271 mg/kg (aluminium phosphid) LC50 inh. rotte/30 min = 34,6ppm (aluminium phosphid 12. MILJØOPLYSNINGER: Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten: Meget giftig for organismer, der lever i vand. EC50 /48h (grønalge) = 0,375 mg/l (aluminium phosphid) LC50 /96h (fisk) = 0,058 mg/l (aluminium phosphid) Mobilitet: Reagerer med vand og danner brandfarlige og giftige gasser.

4 Side 4/6 Nedbrydelighed: Ikke bionedbrydelig (uorganisk). Phosphin nedbrydes i atmosfæren i løbet af 5-28 dage. Andre skadelige virkninger: Meget giftig for vandmiljøet. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. Produktet er meget giftig for fugle og dyr. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE: Tom emballage må ikke genanvendes. Tom emballage og rester afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tom emballage skal nedsænkes i en udendørs stående beholder med rigeligt vand inden den afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Bortskaffelse: Bortskaffes efter kommunens regulativ om farligt affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. affaldsbekendtgørelsen. Kemikalieaffaldsgruppe: T EAK-kode (affaldskatalog nr.): Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer 14. TRANSPORTOPLYSNINGER: ADR/RID: Unnr: Klasse: Emballagegruppe: Farenr: Stof betegnelse: I ALUMINIUMPHOSPHID IMDG: Unnr: Klasse: Emballagegruppe: EmS: Stof betegnelse: I F-G, S-N IATA: Unnr: 1397 Klasse: 4.3 Emballagegruppe: Stof betegnelse: ALUMINIUM PHOSPHIDE I ALUMINIUM PHOSPHIDE Tunnelrestriktionskode: (E) IMDG: Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l. ADR: Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i emballager over 5 kg/l. 15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING: 56 g / 100 g Etiketten skal udformes ith. bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indeholder: aluminiumphosphid Mærkning:

5 Side 5/6 F R28 Meget giftig ved indtagelse. R32 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. R15/29 Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser. Meget brandfarlig N Miljøfarlig T+ Meget giftig Særlig mærkning: ADVARSEL: Meget giftig ved indånding af den gas, som produktet afgiver, når det er taget ud afbeholderen. Åbning af beholderen skal ske i fri luft. Brug pulver eller kulsyreslukker ved brand. Brug ikke vand. Efter arbejdet skal lederen indsamle de udleverede beholdere og øvrige redskaber samt eventuelle rester. Opbevares tørt, tæt tillukket og køllgt i aflåst, dertil egnet rum adskilt fra syrer og vand, hvortil kun indehaveren af førnævnte bevis har nøglen. Tom emballage skal nedsænkes i en udendørs stående beholder med rigeligt vand inden den afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Tom emballage må ikke genanvendes. Anvendelsesbegrænsninger: Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Må kun anvendes til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Skal udlægge på en sådan måde at børn, husdyr og andre dyr ikke udsættes for forgiftning. Må ikke udlægges inden for en afstand af 10 m fra bebyggelse. Må ikke udlægges i regnvejr eller tæt tåge. Krav til særlig uddannelse: Må kun anvendes af personer, der af Miljøstyrelsen har fået særlig tilladelse hertil. Må kun anvendes af personer der har bevis for at have gennemført et giftkursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrinse med fosforbrinteudviklende midler. Medhjælpere arbejder under lederens opsyn og ansvar. De skal være forsynet med de foreskrevne personlige værnemidler og skal være nøje instrueret om arbejdets udførelse og den dermed forbundne risiko. 16. ANDRE OPLYSNINGER: R-sætninger: R22 Farlig ved indtagelse. R28 Meget giftig ved indtagelse. R32 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. R15/29 Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

6 Produktet må kun forhandles hvis forhandleren har indhentet tilladelse (fra Miljøstyrelsen) til dette. Produktet må kun sælges i detailhandlen og en gros til købere, som har indhentet rekvisition til at købe det. Råd om oplæring/instruktion: Vedrørende uddannelse, se punkt 15. Afsluttende bemærkning: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Kilder: AT-Vejledning C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer - August AT-Vejledning A Gravides og ammendes arbejdsmiljø- jan BEK nr. 239 af 6. april Bekendtgørelse om unges arbejde. BEK nr. 292 af 26. april Arbejde med stoffer og materialer - samt ændringsbekendtgørelse nr. 496 af 27. maj BEK nr. 559 af 4. juli med ændringer. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer. BEK nr. 329 af 16. maj Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 923 af 28. sep Listen over farlige stoffer. BEK nr. 558 af 19. juni Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt ændringer. BEK nr. 360 af 24. maj Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler samt ændringer. BEK nr. 533 af 18. juni Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt ændringer. ADR-konventionen og IMDG-koden. Europaparlamentets forordning nr. 1907/2006: REACH. Rettelser: Pkt. 1,13,15. Udarbejdet af: PBB / Bureau Veritas HSE Denmark Sidst revideret af: PBendtsen Side 6/6

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: 3036% PRnr.: 416058 Anvendelse: Industrielt formål SDS udarbejdet den: 31012008 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer Anvendelse: Forseglingsmiddel SDS udarbejdet den: 02-04-2009 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22).

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22). SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Fuchsin Produkt nr.: 831008 PR-nr.: Anvendelse: Undervisning/laboratorieforsøg SDS udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0421CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0420CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Hypercoat SB UVProtect Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn TRÆOLIE, INDENDØRS Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1299965 Udarbejdelsesdato: 16-11-2005 Revision: 24-09-2008 / TBM Anvendelse: Til behandling af

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15122014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: 2415876 Handelsnavn: Bencon AlSten og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker Olie til Skifer & Klinker Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere