SIKKERHEDSDATABLAD. Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Shandon (Chemisorbent) Filter 1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes: Dampfilter til laboratoriebrug Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: AXLAB A/S Bygstubben 12 Tlf Vedbæk Fax Ansvarlig for sikkerhedsdatablad ( ): Torben Petersen 1.4. Nødtelefon: (Giftlinjen døgnåben alle dage). PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Ifølge REACH (1907/2006) er filteret en artikel og kræver derfor ikke fareklassificering iht. CLP (1272/2008) Mærkningselementer: Ingen Andre farer: Støv fra filteret kan muligvis frigives ved håndtering og udgøre en fare for miljø og sundhed se punkt 4, 8, 11 og 12. PBT/vPvB: Stoffet er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger: % w/w Stofnavn CAS EFnr. Indexnr. REACH reg.nr. Stofklassificering 8090 Aluminiumoxid Kaliumper EU: O;R8 Xn;R22 N;R50/53 (M=10) manganat CLP: Ox. Sol. 2;H272 Acute Tox. 4;H302 Aquatic Acute 1;H400 (M=10) Aquatic Chronic 1;H410 Ordlyd af faresætninger se punkt 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: Bring personen i frisk luft. Lette tilfælde: Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge. Svære tilfælde: Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtrækningen stoppet, gives kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance. Hud: Fjern forurenet tøj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge. Øjne: Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge. Skylningen fortsættes også under transport til læge/sygehus. Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning. Indtræffer opkastning holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald straks ambulance. Forbrænding: Skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen ikke fastbrændt tøj fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge har overtaget behandlingen Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Irritation af hud, øjne og slimhinder med mulige synsskader, smerter, besværet vejrtrækning og i alvorlige tilfælde lungeødem (vand i lungerne) med symptomer (åndenød), der kan opstå flere timer efter indånding. Indtagelse kan give kvalme, opkastning, lavt blodtryk og i alvorlige tilfælde chok og død. Langvarig udsættelse kan skade nervesystem og hjerne Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: Ved bevidstløshed: Tilkald straks læge eller ambulance. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue. Udgave 2 Revisionsdato: 22. august 2014 Side 1 af 5

2 PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler: Brug egnede slukningsmidler mod omgivende brand Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Kaliumpermanganat er ikke brandbart i sig selv, men vedligeholder en brand på samme måde som oxygen (ilt). Kan antænde brandbare materialer. Undgå indånding af røggasser. Fjern beholdere om muligt eller nedkøl med vand. Undgå indånding af røggasser. Ved kraftig opvarmning eller brand dannes meget giftige gasser: Bl.a. kaliumoxid Anvisninger for brandmandskab: Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Brug personlige værnemidler se punkt 8. Fjern antændelseskilder/brandbare materialer. Begræns spredning og støvudvikling Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udledning til kloak se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Opsamles og håndteres som kemikalieaffald. Efterskyl med vand. Videre håndtering af spild se punkt Henvisning til andre punkter: Se ovenfor. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Undgå støvdannelse og spredning. Sørg for effektiv ventilation ved støvende arbejde. Undgå indånding af støv samt kontakt med hud, øjne og klæder. Skift straks forurenet tøj. Vask straks, hvis huden bliver forurenet. Der skal være adgang til rigeligt vand, øjenskylleflaske og nødbruser. Må aldrig anvendes i nærheden af ild, gnister eller varme overflader Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: I veltillukket beholder på tørt, køligt og velventileret sted. 7.3 Særlige anvendelser: Se anvendelse punkt 1. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre: At. grænseværdi: 5 mg/m 3 (Aluminiumoxid, beregnet som Al, total) 2 mg/m 3 (Aluminiumoxid, beregnet som Al, respirabel) 0,2 mg/m 3 (Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, beregnet som Mn) DNEL/PNEC: Ingen CSR Eksponeringskontrol: Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Sørg for effektiv ventilation ved støvdannelse. Personlige værnemidler: Indånding: Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt. Ved støvdannelse: Anvend godkendt maske (EN149) med partikelfilter P1. Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger. Hud: Ved kontakt med filter: Brug beskyttelseshandsker (EN374) af nitril. Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af alle indholdsstofferne, så det må anbefales at udskifte handsken efter brug. Øjne: Tætsluttende beskyttelsesbriller (EN166) ved håndtering der medfører støvdannelse. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Ingen særlige. PUNKT 9: Fysiskkemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: Udseende: Rødviolet fast stof Lugt: Ingen Lugttærskel: ph: Smeltepunkt/frysepunkt ( o C): Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval ( o C): Dekomponeringstemperatur ( o C): Flammepunkt ( o C): Fordampningshastighed: Antændelighed (fast stof, luftart): Øvre/nedre antændelses eller eksplosionsgrænser (vol%): Udgave 2 Revisionsdato: 22. august 2014 Side 2 af 5

3 PUNKT 9: Fysiskkemiske egenskaber (fortsat) Damptryk (mmhg, 20 o C): Dampmassefylde (luft=1): Relativ massefylde (kg/cm 3 ): Opløselighed: Fordelingskoefficient: noktanol/vand, Log K ow : Selvantændelsestemperatur ( o C): Viskositet: Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: Ikke brandbart i sig selv, men vedligeholder brand på samme måde som oxygen Andre oplysninger: Ingen relevante. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet: Ingen tilgængelige oplysninger Kemisk stabilitet: Almindeligvis stabilt. Kaliumpermanganat er ikke brandbart i sig selv, men vedligeholder brand på samme måde som oxygen Risiko for farlige reaktioner: Ingen kendte Forhold, der skal undgås: Undgå dannelse af gnister, gløder, opvarmning. Fugt Materialer, der skal undgås: Stærke oxidationsmidler og reduktionsmidler, stærke syrer og metaller. Kaliumpermanganat kan danne eksplosive blandinger og kan evt. selvantænde med reducerende eller brandbare forbindelser. Faren forøges ved tilstedeværelse af meget stærke syrer Farlige nedbrydningsprodukter: Ved ophedning til meget høje temperaturer (spaltning) afgives meget giftige gasser: Bl.a. kaliumoxid. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger: Fareklasse Data (For kaliumpermanganat) Test Datakilde Akut toksicitet: Inhalation Ingen tilgængelige data Dermal Ingen tilgængelige data Oral LD 50 (mus) = 750 mg/kg Ikke oplyst IUCLID Ætsning/irritation: Ætsning af øjne, mennesker Ingen tilgængelige data for hudirritation/ætsning Ikke oplyst IUCLID Sensibilisering: Ingen tilgængelige data CMR: Ingen tilgængelige anvendelige data for mutagenicitet og carcinogenicitet TD Lo (hanrotte, oral) = 513 mg/kg 5D før parring: Paternal effects Sandsynlige eksponeringsveje: Lunger, hud og mavetarmkanal. Symptomer: Indånding: Hud: Øjne: Indtagelse: Kroniske virkninger: Ikke oplyst IUCLID Kan virke irriterende på luftvejene med halssmerter, hoste og hæshed. Høje koncentrationer kaliumpermanganat kan medføre besværet vejrtrækning og i alvorlige tilfælde lungeødem (vand i lungerne) med symptomer (åndenød), der kan opstå flere timer efter påvirkningen. Tilstanden kræver lægebehandling. Kan virke stærkt irriterende med rødme, brunfarvning af huden og evt. smerter, ætsningsskader og sår. Kan virke stærkt irriterende med rødme og smerter. Mulighed for varige synsskader. Kan give irritation i mund, hals og mave med kvalme, opkastning (evt. blodigt), lavt blodtryk, skader på nyrer og lever. I alvorlige tilfælde chok og død. Estimeret dødelig dosis for ren kaliumpermanganat: 10 g. Langvarig udsættelse for manganforbindelser kan medføre forgiftning med skader på nervesystem og hjerne. Kaliumpermanganat har medført arvelige genetiske skader i dyreforsøg på gnavere. Der er dog utilstrækkelige data til konklusion for mennesker. Udgave 2 Revisionsdato: 22. august 2014 Side 3 af 5

4 PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet: Akvatisk Data (For kaliumpermanganat) Test (Medie) Datakilde Fisk LC 50 (Gambusia affinis, 96 timer) = 12 mg/l Ikke oplyst (FW) IUCLID Krebsdyr EC 50 (Daphnia magna, 48 timer) = 0,084 mg/l Ikke oplyst (FW) EPA Ecotox Alger EC 50 (Pseudokirschneriella subcapitata, 72 timer) = 0,45 mg/l Ikke oplyst (FW) EPA ecotox Persistens og nedbrydelighed: Metoder til bestemmelse af den biologiske nedbrydelighed gælder ikke for uorganiske stoffer Bioakkumuleringspotentiale: Ingen tilgængelige data Mobilitet i jord: Resultater af PBT og vpvbvurdering: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII Andre negative virkninger: Ingen kendte. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling: Filtrene skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings og afhentningsordning. Kemikalieaffaldsgruppe: EAKkode: O PUNKT 14: Transportoplysninger UNnr.:Ingen UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ingen Transportfareklasse(r): Ingen Emballagegruppe: Ingen Miljøfarer: Ingen Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBCkoden:. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: Ifølge REACH (1907/2006) er filteret en artikel og kræver derfor ikke fareklassificering iht. CLP (1272/2008). Krav om arbejdspladsbrugsanvisning, da materialet indeholder > 1 % af et stof, der er optaget på Arbejdstilsynets grænseværdiliste (bilag 3.4) Anden mærkning: PRnr.: Skal ikke anmeldes se punkt Kemikaliesikkerhedsvurdering: Ingen CSR. PUNKT 16: Andre oplysninger Forkortelser: At. = Arbejdstilsynet CMR = Carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesikkerhedsrapport) DNEL = Derived NoEffect Level (Udledt nuleffektniveau) EC 50 = Effect Concentration 50 % (Effektkoncentration 50 %) FW = Fresh Water (Ferskvand) LC 50 = Lethal Concentration 50 % (Dødelig koncentration 50 %) LD 50 = Lethal Dose 50 % (Dødelig dosis 50 %) PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig) PNEC = Predicted NoEffect Concentration (Beregnet nuleffektkoncentration) TD Lo = Toxic Dose Low (Laveste skadelige dosis) vpvb = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget persistent, meget bioakkumulerende) Udgave 2 Revisionsdato: 22. august 2014 Side 4 af 5

5 PUNKT 16: Andre oplysninger (fortsat) Litteratur: EPA Ecotox = Environmental Protection Agency (Database med økotoksikologiske data) IUCLID = International Uniform ChemicaL Database Information (International kemikaliedatabase med information om kemiske stoffer) Rådgivning om oplæring/instruktion: Produktet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i dette sikkerhedsdatablad. Yderligere oplysninger: Filteret skal ikke anmeldes til Produktregistret, da det ikke er omfattet af reglerne for anmeldelse. Ændringer siden forudgående version: 116. Udarbejdet af: Altox a/s Tonsbakken Skovlunde Tlf / BN kvalitetskontrol PW Udgave 2 Revisionsdato: 22. august 2014 Side 5 af 5

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: fib-tem 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: Strep A Rapid Test Strip, Reagent B,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Brava Klæbefjerner Servietter. Sikkerhedsdatablad

Brava Klæbefjerner Servietter. Sikkerhedsdatablad 24. februar 2014 Version 2.0 Sikkerhedsdatablad Baseret på skabelonversion 3.0 Punkt 1 Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Produktkode:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15122014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: 2415876 Handelsnavn: Bencon AlSten og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: AbScent Lugtfjerner 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-03-2013 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI STOP svamp og insekt 22/7

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan Spray 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 10-02-2011 Erstatter: 30-08-2007 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fyringsolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bistro Lime 440 (RENS TIL KAFFEMASKINE)

SIKKERHEDSDATABLAD. Bistro Lime 440 (RENS TIL KAFFEMASKINE) Bistro Lime 440 (RENS TIL KAFFEMASKINE) Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Bistro Lime 440 (RENS TIL KAFFEMASKINE) SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stoffets navn Handelsnavn Identifikationsnummer Registreringsnummer Synonymer Polyvinylacetal

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse AGROTAIN DRIMAXX Registreringsnummer Synonymer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere