STRATEGI FOR DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR MOD BEDRE DIGITAL SERVICE, ØGET EFFEKTIVISERING OG STÆRKERE SAMARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI FOR DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2007-2010 MOD BEDRE DIGITAL SERVICE, ØGET EFFEKTIVISERING OG STÆRKERE SAMARBEJDE"

Transkript

1 STRATEGI FOR DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR MOD BEDRE DIGITAL SERVICE, ØGET EFFEKTIVISERING OG STÆRKERE SAMARBEJDE Regeringen, KL og Danske Regioner Juni 2007

2 Strategi for digitalisering af den offentlige sektor Mod bedre digital service, øget effektivisering og stærkere samarbejde Juni 2007 Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution Herstedvang 4, 2620 Albertslund Telefon Fax: Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads København K Telefon Design: Advice A/S Tryk: Schultz Grafisk A/S Oplag: 4000 stk. Pris: 50 kr. ISBN: Elektronisk publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på:

3 forord INDHOLDSFORTEGNELSE forord SIDE 4 bedre digital service, effektivisering og samarbejde SIDE 5 strategisk indsatsområde 1: bedre digital service SIDE 9 Digitaliseringen skal gøre den offentlige service lettere tilgængelig for borgere og virksomheder Side 9 Sammenhængende services med borgere og virksomheder i centrum Side 10 Fokuseret og målrettet kommunikation med borgere og virksomheder Side 10 Brugerdreven serviceudvikling Side 12 Sikker og tryg håndtering af data i den offentlige sektor Side 12 strategisk indsatsområde 2: digitalisering skal muliggøre øget effektivisering Side 15 Fra administration til borgernær omsorg og service Side 15 Omdrejningspunktet skal være de organisatoriske forandringer Side 15 Gevinsterne skal kvantificeres og dokumenteres Side 16 strategisk indsatsområde 3: STÆRKERE samarbejde skal skabe digital sammenhæng SIDE 19 En fælles retning kræver flere fælles beslutninger Side 19 Udgangspunktet for digitalisering er de enkelte domæneområder Side 19 Den offentlige sektors it-systemer skal tale samme sprog Side 21 Fælles udvikling indebærer fælles drift Side 21

4 forord De digitale muligheder skal udnyttes endnu bedre. Den offentlige sektor skal levere en bedre, mere sammenhængende og effektiv digital service til borgere og virksomheder. Den ambition skal digitaliseringsstrategien løfte. Med den nye strategi går Regeringen, KL og Danske Regioner for tredje gang sammen om at sætte fælles mål og tage fælles initiativer for en øget og effektiv digitalisering i den offentlige sektor frem mod Digital forvaltning har bevæget sig langt de sidste år. I dag er digitalisering en naturlig del af opgavevaretagelsen overalt i den offentlige sektor og Danmark indtager en global førerposition indenfor digital forvaltning. Denne position skal vi fastholde og udvikle. Skal vi løfte digitaliseringen til et nyt niveau er kodeordene prioritering og koordinering. Strategien sætter derfor fokus på gevinsterne ved digitalisering gennem digitalisering, der er målrettet mod at skabe forbedringer i servicen til borgere og virksomheder digitalisering, der flytter ressourcer fra administration til borgernær service koordinering og prioritering af digitaliseringsindsatsen i den offentlige sektor gennem mere forpligtende tværgående samarbejde på alle niveauer Strategien understøtter en langsigtet udvikling mod en sammenhængende og effektiv digitalisering af den offentlige sektor. Med strategien får de enkelte myndigheder derfor en ny ramme for digitaliseringsindsatsen frem til Regeringen, KL og Danske Regioner Juni

5 Bedre digital service, effektivisering og samarbejde Den offentlige sektor har gennem en årrække anvendt digitalisering til at forbedre administration og serviceudbud. Indsatsen har på mange måder været succesfuld. I dag er digitalisering en naturlig del af opgavevaretagelsen overalt i den offentlige sektor og Danmark indtager en global førerposition inden for digitaliseret, offentlig forvaltning. Store dele af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og den offentlige sektor foregår i dag elektronisk. Det har på mange områder betydet, at de offentlige myndigheder leverer services hurtigere og mere effektivt end for blot få år siden. Udviklingen betyder samtidig, at den fortsatte indsats skal harmonere med de nye udfordringer og udnytte de muligheder, der naturligt opstår i et mere digitaliseret samfund. Den offentlige sektor er kun begyndt at realisere digitaliseringens mange fordele. En fortsat succesfuld digitalisering forudsætter, at vi bygger videre på lokale, nationale og internationale erfaringer på det digitale område og samtidig sikrer, at initiativerne kombineres til et sammenhængende offentligt serviceudbud. De næste fire års indsats skal derfor tegnes gennem en national strategi for digitalisering af den offentlige sektor med tre overordnede strategiske indsatsområder: Bedre digital service, Øget effektivisering og Stærkere samarbejde. Strategien bygger videre på de to tidligere strategier for digital forvaltning. Den første strategi for markerede først og fremmest opstarten til det fælles samarbejde mellem de tre forvaltningsniveauer om digitalisering, som stadig er grundtanken bag den danske tilgang til digitalisering. Den anden strategi for fik sat skub i udviklingen af den interne digitalisering af den offentlige sektor. Målsætningerne for den nye strategiperiode løfter igen ambitionsniveauet og sætter nye standarder for udviklingen af borgerservices og sammenhæng på tværs af det offentlige. Den nye strategi indebærer bedre og mere forpligtende samarbejde og understreger, at gennemførelsen af de konkrete digitaliseringstiltag fortsat vil være forankret i de enkelte offentlige myndigheder. Projekt Digital Forvaltning I forbindelse med økonomiaftalen for 2002 blev Projekt Digital Forvaltning etableret. Den første fællesoffentlige strategi for digital forvaltning blev udarbejdet i Regeringen og de kommunale parter besluttede i juni 2003 at forlænge projektet til udgangen af 2006, og i februar 2004 blev den anden strategi for digital forvaltning lanceret. For at sikre samlet fokus på digitaliseringen som en del af den offentlige moderniseringspolitik besluttede parterne i 2005 at etablere Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder. Samarbejdet mellem regeringen, kommunerne og regionerne om Projekt Digital Forvaltning blev med økonomiaftalen for 2008 forlænget til og med Projektet følger dermed nærværende strategis tidsramme. De tre overordnede strategiske indsatsområder dækker over selvstændige hovedtemaer. Men indsatsområderne indgår også i et indbyrdes samspil. Rigtigt gennemført digitalisering muliggør både bedre service og kvalitet og frigør samtidig ressourcer ved, at opgaverne kan udføres mere enkelt og effektivt. 5

6 BEDRE DIGITAL SERVICE ØGET EFFEKTIVISERING GENNEM DIGITALISERING STÆRKERE FORPLIGTENDE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING Med indsatsområdet Bedre digital service foretages en grundlæggende prioritering, så digitalisering sker på de områder, hvor den har størst effekt for både borgere og virksomheder og for den offentlige sektor. Digitaliseringen skal gøre den offentlige service lettere tilgængelig for borgere og virksomheder og øge graden af selvbetjening. OECD-anbefalinger OECD lavede i 2005 en evaluering af digital forvaltning i Danmark. Rapporten konkluderer, at Danmark er nået langt, og at arbejdet er organiseret rigtigt. I denne strategi præsenteres nye svar på de væsentligste af OECD s anbefalinger, der blandt andet var: Gennemfør flere borgercentrerede initiativer. Mere fokus på sammenhæng mellem digitale kanaler og ikke-digitale kanaler. Bedre brug af business cases og systematisk monitorering af it-omkostninger. Indfør obligatoriske ordninger, særligt inden for forretnings- og it-arkitektur og standarder. Fokus på den fællesoffentlige styringsmodel. Bedre digital service betyder dermed, at de offentliges ydelser i højere grad skal være individuelle og sammenhængende, så de understøtter de enkelte borgere og virksomheders dagligdag, uafhængigt af den bagvedliggende forvaltningsmæssige organisering. Samtidigt skal udformningen af ydelserne også sikre, at borgerne føler sig trygge ved de digitale kanaler. Digital effektivisering er nødvendig, fordi den offentlige sektors ressourcer i højere grad skal koncentreres om personalekrævende, borgernær omsorg og service. De grundlæggende samfundsforhold nødvendiggør en tilpasning og udvikling af den offentlige sektor. Befolkningsudviklingen gør, at andelen af danskere i den erhvervsaktive alder falder i den kommende strategiperiode. Samtidigt vil den offentlige sektor møde øgede krav om valgmuligheder, gennemsigtighed og kvalitet. Det er derfor afgørende, at digitalisering fremadrettet i højere grad bidrager til effektivisering af opgavevaretagelsen. De offentlige myndigheder skal arbejde mere systematisk med at realisere gevinster i forbindelse med digitaliseringsprojekter, bl.a. gennem forandringsledelse og organisatoriske tilpasninger. Der skal sættes mål og følges op på brugen af de digitale løsninger og fællesoffentlige standarder. Og der vil blive lagt vægt på at anskueliggøre nytteværdien i gennemførte digitaliseringsprojekter. 6

7 Et stærkere forpligtende samarbejde om digitalisering skal være det afgørende element i videreudvikling af den måde, hvorpå den offentlige sektor organiserer digitaliseringen. Fra 1. januar 2007 har kommunalreformen medført større og mere bæredygtige enheder. Dette har i sig selv forbedret rammerne for digitaliseringsindsatsen. Der er behov for et stærkere tværgående engagement og samarbejde både inden for den offentlige sektor og imellem det offentlige og det private marked. Denne strategi præciserer ansvarsfordelingen for digitaliseringen mellem de enkelte myndigheder, nye fælles digitaliseringsbestyrelser på de enkelte domæneområder på tværs af sektorer, myndighedsniveauer og de nationale aktører. Samtidigt introducerer strategien en mere systematisk opfølgning og dokumentation af den samlede offentlige sektors digitaliseringsarbejde. Det gælder bl.a. opfølgning på den teknologiske udvikling, vedligeholdelse af fælles standarder og sikring af tværgående dataadgang mellem myndighederne. Øget samarbejde og koordinering ændrer dog ikke ved, at den væsentligste indsats i forhold til den videre digitalisering fortsat ligger i de konkrete digitaliserings- og moderniseringstiltag hos den enkelte kommune, region og statslige organisation. De enkelte myndigheder har ansvaret for, at det sker. For at sikre den bedste og billigste udvikling af offentlige digitale løsninger skal markedet udnyttes og inddrages i den offentlige it-udvikling. Selv om det offentlige samlet set repræsenterer en betydelig efterspørgsel på it-markedet, vil fuld udnyttelse af det potentiale først kunne udfoldes ved samarbejde og kobling til udviklingen i den private sektor og det globale it-marked. Udviklingen af digital forvaltning skal i videst muligt omfang baseres på internationale markedsudviklede, åbne, fællesoffentlige standarder. 7

8

9 STRATEGISK INDSATSOMRÅDE 1 Bedre digital service Digitaliseringen skal gøre den offentlige service lettere tilgængelig for borgere og virksomheder Borgere og virksomheder skal opleve den offentlige sektor som tilgængelig og serviceorienteret. Den digitale kommunikation skal foregå, når det er belejligt og på måder, som borgerne og virksomhederne oplever som værdifulde og målrettede. Denne ambition er først opfyldt, når borgerne og virksomhederne i videst mulig omfang kan betjene sig selv og nemt følge sine egne sager. For at understøtte den størst mulige digitalisering af kontakten med den offentlige sektor skal al skriftlig kommunikation kunne foregå digitalt. For at gøre den direkte kontakt mellem borgerne og virksomhederne så smidig og effektiv som mulig, skal der ske en automatisering eller forenkling af de bagvedliggende forretningsprocesser på alle områder. Systemer skal endvidere kunne kommunikere med hinanden, hvor det er muligt, og hvor det giver service- og forretningsmæssig mening. Borgerportalen og Virksomhedsportalen giver borgere og virksomheder et samlet overblik over deres forhold med det offentlige og deres muligheder ved samlet og overskueligt at præsentere mange offentlige myndigheder og institutioners services og informationer. Det overblik kan både ske via portalerne og via den enkelte myndigheds hjemmeside ved at integrere indhold fra borger.dk. Det skaber sammenhæng i det offentliges tilbud, krav og muligheder for den enkelte borger og virksomhed. I perioden vil både Borgerportalen og Virksomhedsportalen, i samarbejde med en lang række myndigheder og institutioner, danne ramme for en tilpasset og personificeret indgang til det offentlige med et samlet overblik over alle mellemværender mellem borgerne og virksomhederne og de offentlige myndigheder. Portalerne er dermed også løftestang for en serviceorienteret arkitektur, der muliggør, at services udviklet til portalerne kan vises og integreres på andre relevante offentlige hjemmesider. Tilgængeligheden skal ligeledes styrkes via en fleksibel kommunikation mellem den offentlige sektor og borgerne samt virksomhederne. Kommunikationen skal være målrettet brugernes dagligdag og kommunikationsmønstre. Derfor indføres bl.a. påmindelser via SMS i forbindelse med lægebesøg, aftaler med sygehuse og andre relevante kontakter mellem den offentlige sektor og brugerne. Borgere og virksomheder skal med ét klik kunne vælge at modtage alle breve fra det offentlige digitalt. Borger.dk Borger.dk er den fællesoffentlige digitale servicekanal for borgerne. Med udbygningen af borger.dk og myndighedernes udvikling af digitale services på borger.dk kommer borgerne til at opleve et digitalt serviceløft. Dette vil gøre digital selvbetjening mere attraktivt og mere udbredt og baner dermed vejen for, at der opnås betydelige administrative lettelser og besparelser i kommuner, regioner og statslige myndigheder. Borger.dk er en ramme og katalysator for bedre tværgående samarbejde om borgerservice mellem myndighederne i den offentlige sektor. Virk.dk Virk.dk er den fællesoffentlige servicekanal for virksomhederne. Her kan virksomhederne gennemføre alle deres indberetninger til det offentlige og få relevant information om offentlige serviceydelser. Sigtet med Virk.dk er, at virksomhederne let og hurtigt skal kunne få gennemført deres indberetninger. Virk.dk skal give virksomhederne konkrete administrative lettelser i deres daglige arbejde. Dermed får virksomhederne tid til det væsentlige, nemlig at drive virksomhed. Primo 2008 vil en ny og forbedret udgave af Virk.dk blive lanceret. Offentlige institutioner har et særligt ansvar for, at hjemmesider og services er tilgængelige for alle. Internettet giver mange grupper i befolkningen nye muligheder for at kommunikere og interagere med det offentlige på egen hånd. Blinde, motorisk handicappede og andre grupper skal kunne tilgå offentlige hjemmesider og anvende digitale services ved simple hjælpemidler. 9

10 Sammenhængende services med borgere og virksomheder i centrum Borgerne og virksomhederne er udgangspunktet for den offentlige sektors arbejde. Den borger- eller virksomhedsrettede service skal derfor være overskuelig og til rådighed, der hvor borgeren eller virksomheden har sin kontaktflade med den offentlige sektor. De kommunale borgerservicecentre og de tværgående borger- og virksomhedsportaler spiller her en afgørende rolle. Digitaliseringsstrategien har derfor som målsætning at videreudvikle de offentlige portaler, så de bliver centrale kontaktflader mellem borgere, virksomheder og den offentlige sektor. Tilgængelige data på tværs af myndigheds- eller forvaltningsskel er en forudsætning for, at offentlige myndigheder kan levere en sammenhængende og nærværende service. I strategiperioden vil der derfor blive igangsat et arbejde med væsentlige borger- og virksomhedsforløb, der skal forbedre servicetilbud, dataanvendelse, effektivisering af sagsbehandling samt forenkling af de eksisterende regler. På samme vis skal der arbejdes målrettet for, at udveksling af data på tværs af myndigheder sker digitalt. Det er målsætningen, at borgere og virksomheder i videst muligt omfang kun skal aflevere oplysninger til det offentlige én gang. Det skal derfor sikres, at den offentlige sektor i så høj grad som muligt genbruger data på tværs af sektorer og myndighedsniveauer. I den forbindelse skal der sikres en bedre adgang til træk på fællesoffentlige nøgledata. Det indebærer endvidere, at indsatsen i forhold til fællesoffentlige standarder styrkes med henblik på at sikre ensartethed og gennemsigtighed i offentlige data. Fokuseret og målrettet kommunikation med borgere og virksomheder De offentlige myndigheder skal i den kommende strategiperiode arbejde med en fokusering af kommunikationskanalerne over for borgerne og virksomhederne. Borgere og virksomheder skal, overalt hvor det er muligt, opleve at få en afklaring eller en afgørelse af deres sag ved første kontakt med den offentlige sektor. Herudover skal brugerne tilskyndes til at bruge de kanaler, som er billigst for den offentlige sektor. I den forbindelse er det vigtigt, at der på specifikke områder med mange transaktioner etableres målsætninger for levering af service via de forskellige kanaler (fysisk fremmøde, brev, telefonopkald, SMS, , transaktion via internettet, system-til-system etc.), og at anvendelsen af de forskellige kommunikationsformer løbende vurderes. For at understøtte den størst mulige anvendelse af digitale kanaler skal den offentlige sektor samarbejde om at muliggøre, at al relevant, skriftlig kommunikation med borgerne senest i 2012 kan foregå digitalt. På virksomhedsområdet er målsætningen, at kommunikationen med virksomhederne skal foregå digitalt fra For at fastholde borgere og virksomheder i deres brug af digitale services er det nødvendigt løbende at følge op på brugen af den digitale kommunikation, dels for at forbedre servicen, dels for at opfange nye behov hos brugerne. 10

11 Den fælles offentlige kanalstrategi skal sikre fokuseret kommunikation KANALSTRATEGI BORGER / VIRKSOMHED PERSONLIGT MØDE INTERNET TELEFON DET OFFENTLIGE Der udarbejdes en ny fællesoffentlig strategi for, hvordan de offentlige services skal tilbydes borgere og virksomheder (en kanalstrategi). Den nye borgerportal, virksomhedsportalen og kommunalreformens vision om kommunerne som hovedindgang til den offentlige sektor vil være væsentlige elementer heri. Inden for rammerne af den overordnede kanalstrategi er målsætningen for de kommende år, at der på relevante domæner udarbejdes specifikke strategier for, hvordan servicen bedst og mest effektivt leveres til borgere og virksomheder. 11

12 Der skal endvidere arbejdes mere målrettet med at gøre digital kommunikation og digitale løsninger obligatoriske på konkrete områder. Særligt på virksomhedsområdet er vurderingen, at der kan gennemføres tiltag, hvor eksisterende analoge kommunikationsformer erstattes af digitale. Mulighederne for obligatorisk digital kommunikation skal også undersøges på borgerområdet. Eksempelvis skal det på uddannelsesområdet undersøges, om det kan gøres obligatorisk at bruge digitale selvbetjeningsløsninger, når der skal ansøges om uddannelsesstøtte. Brugerdreven serviceudvikling Kun i tæt kontakt med borgere og virksomheder er det muligt at tilrettelægge relevante servicetilbud, så de opfylder de væsentligste behov. I dag udvikles kun 16 pct. af de digitale services i et samarbejde med borgere og virksomheder. Erfaringer med innovation i den private sektor viser imidlertid, at et grundigt kendskab til brugernes behov og ønsker er centralt, hvis man skal have succes med at udforme ydelser, der opfattes som nytteskabende. De forskellige traditioner mellem den private og den offentlige sektor for involvering af borgere og virksomheder er en af årsagerne til, at private digitale services er mere benyttede. Mens bankforretning, rejsebestilling, nethandel og udveksling af specialinteresser har opnået et afgørende gennembrud, er der endnu begrænset udbud og efterspørgsel efter offentlige digitale services. Persondataloven Persondataloven opstiller en række regler for databehandling af personlige oplysninger, således at borgere og virksomheder kan have tillid til at personfølsomme oplysninger, som afgives til det offentlige, behandles korrekt og med den fornødne fortrolighed. Nye digitaliseringsinitiativer, der vedrører behandling af data, udformes i overensstemmelse med disse regler, således at der fortsat er grundlag for befolkningens tillid til de offentlige systemer. Sikkerhedsstandard For at styrke it-sikkerheden i den offentlige sektor er it-sikkerhedsstandarden DS 484 valgt som grundlag for sikkerhedsarbejdet. DS484 har bidraget til at styrke sikkerhedsniveauet i den offentlige sektor og givet myndighederne et effektivt værktøj til håndtering af de sikkerhedsmæssige aspekter, som følger af den offentlige sektors digitalisering. Brugernes behov og ønsker skal i højere grad inddrages i udviklingen af de offentlige digitale løsninger. Dette kan ske ved at spørge udvalgte fokusgrupper, anvende brugerpaneler og inddrage brugerne i udviklingen af digitale serviceydelser mv. Sikker og tryg håndtering af data i den offentlige sektor Borgere og virksomheder har generelt stor tillid til den danske offentlige sektor. Det er afgørende, at denne tillid opretholdes og udbygges i forbindelse med den igangværende, gennemgribende digitalisering af det danske velfærdssamfund. Informationer og tjenester skal være tilgængelige og beskyttede, således at alle kan have tillid til, at de er korrekte, pålidelige og behandles med den fornødne fortrolighed. Derfor skal spørgsmål om sikkerhed og tryghed fortsat udgøre en helt central del af den danske digitaliseringsindsats. Reglerne om god databehandlingsskik skal i forbindelse med iværksættelse af nye initiativer fortsat sikre borgerne den fornødne fortrolighed, ligesom en fælles standard for håndtering af it-sikkerhed (DS 484) skal udbredes til hele den offentlige sektor. Det skal ske på en sådan måde, at myndighederne fortsat kan give borgere og virksomheder en effektiv og sammenhængende service. Endvidere nedsættes en tværoffentlig arbejdsgruppe med henblik på fortsat at fremme privacy-hensyn i udviklingen af den offentlige forvaltning. Borgerne og virksomhedernes tillid skal desuden styrkes ved at give bedre mulighed for at få indsigt i deres egne sager og overblik over hele deres situation i forhold til det offentlige. Derfor skal borgere og virksomheder digitalt kunne følge med i behandlingen af deres egne sager og se, hvilke oplysninger der ligger til grund for sagen. Det er herudover målsætningen, at en forbedret og brugervenlig løsning til digital signatur i løbet af strategiperioden udbredes til borgere og virksomheder, og at den er fuldt anvendelig i de offentlige digitale servicetilbud. Udgangspunktet er godt. Allerede i 2006 var 98 pct. af de offentlige myndigheder i stand til at modtage og sende e-post, signeret med digital signatur, og medio 2007 er der udstedt over en million digitale signaturer. 12

13 Målsætninger og initiativer, der skal sikre bedre digital service Borgere og virksomheder skal opleve en tilgængelig og serviceorienteret offentlig sektor Der udarbejdes i regi af STS en handlingsplan for, hvordan andelen af straksafgørelser kan øges med mindst 15 pct.* i Fra 2008 vil borgere og virksomheder kunne modtage påmindelser om aftaler med det offentlige via SMS. Borgerportalen danner en fællesoffentlig digital servicekanal for borgerne. Borgerportalen danner også ramme for udvikling af fællesoffentlige standarder og principper for digital borgerservice hos alle myndigheder. I 2010 bør alle digitale selvbetjeningsløsninger integreres fuldt ud i borgerportalen. I 2012 skal borgerportalen være fuldt udviklet med alle digitale selvbetjeningsløsninger fuldt integreret. Virksomhedsportalen er den fællesoffentlige servicekanal over for virksomhederne. I 2009 skal virksomhederne kunne tilgå alle statslige og kommunale erhvervsrettede digitale indberetningsløsninger via virksomhedsportalen gennem single sign-on med digital signatur. I 2010 gennemføres 75 pct. af virksomhedernes indberetninger digitalt. Tilgængeligheden på hjemmesider skal fremmes, bl.a. ved at der indføres obligatoriske krav til tilgængelighed i forbindelse med obligatorisk brug af åbne standarder i det offentlige. Den offentlige sektor skal tilbyde sammenhængende services og sætte borgere og virksomheder i centrum for sin opgaveløsning Digitale borgertemaer (som fx Min bolig og Mine børn ) udvikles på alle væsentlige serviceområder senest i I 2008 implementeres en løsning for digitale geografiske kort på borgerportalen og virksomhedsportalen for at give borgere og virksomheder en visuel service og lette adgangen til data på tværs af myndigheder. I 2007 iværksættes en analyse af potentialet for og de juridiske udfordringer ved fælles drift af udvalgte offentlige registre. Formålet er at sikre en mere effektiv ressourceanvendelse og bedre genbrug af data. Kommunikationskanalerne mellem den offentlige sektor og borgerne og virksomhederne skal målrettes og styrkes, således at de digitale kanaler fremmes mest muligt Borgere og virksomheder kan fra 2010 vælge at modtage alle breve mv. fra det offentlige i en digital dokumentboks på Borgerportalen og Virksomhedsportalen. I 2010 kan 25 pct.* af de transaktioner, der i dag foregår via almindelig indberetning fra virksomhederne til det offentlige, gennemføres som system-til-system-løsninger. Mulighederne for at gøre digitale selvbetjeningsløsninger obligatoriske for it-parate grupper skal undersøges. I første omgang overvejes obligatorisk anvendelse af digitale løsninger for ansøgning af SU, virksomheders indberetning af sygefravær, registrering af nye virksomhedsoplysninger hos myndigheder samt stiftelse af aktie- og anpartsselskaber. Den offentlige sektor skal målrettet inddrage borgere og virksomheder i udviklingen af de digitale løsninger I 2007 udvælges de 10 væsentligste virksomhedsforløb med henblik på at optimere forløbene via digitalisering, regelforenkling, genbrug af data mv. 30 væsentlige kommunale, regionale og statslige digitale borgerservices integreres fuldt ud i Borgerportalen i Modeller for inddragelse af borgere og virksomheder i udviklingen af digitale services skal gøres tilgængelige for offentlige myndigheder. Der skal sikres en fortsat sikker og tryg håndtering af data i den offentlige sektor Den digitale signatur videreudvikles. Senest 2009 skal borgere og virksomheder kunne benytte den digitale signatur i alle løsninger, hvor brugeren har behov for at kunne verificere sig. En fælles standard og/eller løsning til tværgående understøttelse af fuldmagter og samtykke skal lanceres i En løsning til at give borgere og virksomheder overblik over deres sager i offentlige sagsog dokumenthåndteringssystemer (FESD) lanceres i Der nedsættes en tværoffentlig arbejdsgruppe med henblik på fortsat at fremme privacyhensyn i udviklingen af den offentlige forvaltning. Arbejdet skal blandt andet tage sit udgangspunkt i det eksisterende Privacy Forum og It-sikkerhedspanelets anbefalinger. *Inden den endelige procentsats fastsættes, skal den nuværende status afdækkes. 13

14 14

15 STRATEGISK INDSATSOMRÅDE 2 Digitalisering skal muliggøre øget effektivisering Fra administration til borgernær omsorg og service Den danske offentlige sektor skal være blandt de bedste i verden til at udnytte teknologi til at effektivisere opgaveløsningen. Dette er afgørende for at imødekomme de stigende krav til den offentlige sektor i takt med, at øget velstand skaber individuelle og dermed også forskelligartede behov. Som følge af den demografiske udvikling kan antallet af offentligt ansatte i de kommende år ikke stige. Det er i den forbindelse et væsentligt mål fortsat at effektivisere den offentlige administration og give grundlag for bedre styring og tilrettelæggelse af de mere personalekrævende serviceområder, så en større andel af de offentligt ansattes tid kan anvendes til borgernær service. Samtidig skal måderne, hvorpå den offentlige service tilvejebringes, til stadighed udvikles. Myndighederne oplever allerede i stigende grad, at digitaliseringsprojekter frigør ressourcer og bidrager til at forenkle arbejdsgangene. Det skal sikres, at flest mulige af de administrative rutiner automatiseres eller forenkles. Samtidigt skal flere af borgerne og virksomhedernes henvendelser, ansøgninger mv. til det offentlige kunne behandles og afgøres digitalt, så snart det offentlige har modtaget de nødvendige oplysninger. Sideløbende hermed skal arbejdet med at digitalisere og effektivisere de interne arbejdsprocesser i den offentlige sektor naturligvis fortsætte. I den forbindelse skal det undersøges, om der på nogen områder vil være gevinster ved i højere grad digitalt at understøtte den administrative opgavevaretagelse i fællesskab. Omdrejningspunktet skal være de organisatoriske forandringer De største gevinster opnås kun, hvor digitaliseringsinitiativer ses i sammenhæng med gennemførelsen af organisatoriske forandringer og ændrede arbejdsgange. Dette kræver stor indsats fra den offentlige sektors politikere, ledere og medarbejdere, ligesom det forudsætter metoder og midler til at skabe grundlaget for forandringen eksempelvis kompetenceudvikling, arbejdsprocesomlægninger samt en effektiv kommunikationsstrategi over for borgere, virksomheder og offentligt ansatte. Effektiv digitalisering, der skaber grundlag for mere kvalitet for pengene, forudsætter en vedholdende ledelsesmæssig opmærksomhed. Målrettet forandringsledelse er således en helt afgørende forudsætning for realiseringen af de fulde potentialer ved digitaliseringen. Digitalisering skal derfor være et centralt element i de offentlige organisationers samlede strategier for arbejdet med kvalitet og effektivisering. 15

16 Kommunernes digitale strategi Kommunernes digitale strategi sætter rammerne for, hvordan digitaliseringsindsatsen i kommunerne prioriteres, så digitale initiativer skaber løsninger dér, hvor effekterne for borgere, virksomheder og kommunernes ressourceanvendelse er størst. Kommunerne skal formulere standarder for opgaveløsning og it og samle indkøbskraften, så leverandørerne på markedet mødes med et samlet kommunalt behov. Standarderne skal sætte flere it-leverandører i stand til at udvikle og vedligeholde kommunale it-løsninger. Regionernes digitale målsætninger Danske Regioner har igangsat formuleringen af overordnede regionale principper og visioner for digital forvaltning i tæt sammenspil med de regionale parter. Dokumentet vil bidrage til at sikre, at både de specifikt regionale målsætninger og de fællesoffentlige målsætninger efterleves på bedste vis. EPJ og sundhed.dk vil blive videreudviklet som en del af projektet. Kommunerne sætter i ledelsesudviklingen særligt fokus på, hvor og hvordan topledelsen stiller krav og følger op på digitaliseringsprojekter. Kommunernes digitale strategi fremhæver således behovet herfor. De nye regioner vil udarbejde nye digitaliseringsmålsætninger, der vil være retningsgivende for den regionale digitalisering og de regionale bidrag til det fællesoffentlige samarbejde fremover. På det statslige område vil digitalisering indgå som et nyt minimumskrav i de kommende effektiviseringsstrategier. Der skal sættes klare og målbare mål for digitaliseringen, følges op på resultaterne blandt myndigheder og ydes god projektstyring. Udgangspunktet herfor er godt. 77 pct. af de statslige myndigheder har i dag en it-strategi, der er ajourført inden for de seneste to år. Kravet om fokus på mulighederne for effektivisering gennem digitalisering føjer sig til den række af krav, som i øvrigt møder de offentlige ansatte i disse år blandt andet at kunne håndtere konstant omstilling, skabe sammenhæng til andre dele af den offentlige sektor og sikre attraktive arbejdspladser for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere. Gevinsterne skal kvantificeres og dokumenteres Et omdrejningspunkt i denne strategiperiode er fastsættelse af mål og opfølgning på digitaliseringen gennem veldokumenterede effektvurderinger og systematisk anvendelse af projektstyringsmetoder. Fortsat opbakning til modernisering gennem digitalisering forudsætter, at de enkelte digitaliseringsinitiativer kan betale sig i form af bedre service og/eller omkostningsreduktioner. Bedre digital service og øget effektivisering fordrer velunderbyggede beslutningsoplæg vedrørende økonomi, risiko, sikkerhed mv., inden der iværksættes større projekter/initiativer samt at der løbende følges op på disse gennem systematisk projektstyring. Derfor skal viden om projektstyrings- og økonomivurderingsmetoder mv. udbredes som led i digitaliseringsstrategien. Økonomiske aspekter kan udgøre hele eller dele af de effektvurderinger, som skal være styrende for prioriteringen af digitaliseringsindsatsen. Strategiske hensyn, it-infrastrukturelle formål, administrativ betydning for borgere og virksomheder eller kvalitative forbedringer kan også udgøre grundlaget for beslutninger om iværksættelse af nye initiativer, så effektvurderinger anvendes offensivt til at fremme den offentlige sektors digitale udvikling. Ligegyldigt formålet skal kravet dog være, at effekterne dokumenteres. 16

17 Målsætninger og initiativer, der skal muliggøre øget effektivisering Ledelsesmæssig engagement og fokus på digitalisering skal sikre, at den offentlige sektor er blandt de bedste til at realisere gevinster af digitalisering Mindst 75 pct. af alle digitaliseringsprojekter skal hvert år frigøre ressourcer. Mindst 25 pct. skal gøre det i høj grad. For at sætte ledelsesmæssig fokus på digitalisering udarbejdes i 2007 en ny vejledning for de statslige effektiviseringsstrategier, hvor digitalisering bliver gjort til et obligatorisk indsatsområde. KL gennemfører i 2007 projekt Digital ledelse bl.a. med henblik på, at ledelsen i alle kommuner har fokus på at stille krav om dokumentation af effekter af digitalisering. De nye regioner har sat digitalisering i fokus ved at indsætte it-direktører i den øverste ledelse i alle regioner. Målet er at styrke digitaliseringen, både strategisk og organisatorisk. Konsekvent effektvurdering samt dokumentation af digitaliseringsindsatsen skal målrette de offentlige digitaliseringsinitiativer I 2007 udvikles fællesoffentlige business case-værktøjer. Værktøjerne skal bruges af de statslige myndigheder og bør bruges af de regionale og kommunale myndigheder. Der følges systematisk op på anvendelsen af værktøjerne. Alle offentlige myndigheder skal i alle større digitaliseringsprojekter bruge systematiske projektstyringsmetoder. Der følges systematisk op på anvendelsen af værktøjerne. Der gennemføres en kommunikationsindsats over for offentlige topledere om anvendelsen af systematiske projektstyringsmetoder og uddannelse af projektledere. 17

18 18

19 STRATEGISK INDSATSOMRÅDE 3 Stærkere samarbejde skal skabe digital sammenhæng En fælles retning kræver flere fælles beslutninger Den offentlige sektor er præget af en høj grad af kompleksitet, når antallet af ydelser til borgere og virksomheder, antallet af medarbejdere og mængden af forskellige forvaltningsprocesser samt understøttende it-systemer ses i sammenhæng. Den høje kompleksitet og ønsket om en modulopbygget it-arkitektur i den offentlige sektor gør, at et samlet overblik over myndighedernes digitalisering bliver stadigt vigtigere. For at sikre sammenhæng og for at kunne prioritere digitaliseringsindsatsen bedre skal flere beslutninger træffes i forpligtende fællesskaber. Beslutningerne skal baseres på bedre overblik og grundigere indsigt i, hvilke ydelser og arbejdsprocesser det vil være mest værdifuldt at digitalisere, og hvilke løsninger der kan genbruges på tværs. Udgangspunktet for digitalisering er de enkelte domæneområder Udgangspunktet for øget forpligtende koordinering skal være nedsatte digitaliseringsbestyrelser inden for de enkelte domæneområder. Domænebestyrelserne vil blive tillagt ansvaret for at fremsætte forslag til tværgående digitaliseringsprojekter inden for deres domæneområde. Initiativerne skal tage udgangspunkt i konkrete forretningsmæssige behov, der som minimum kan finansieres af afledte effektiviseringer eller omprioriteringer inden for domænet. Med domæner tænkes på større, velafgrænsede områder af den offentlige sektor, hvor de opgaver, der skal løses i forhold til borgere og virksomheder, optræder i velafgrænsede sammenhænge på tværs af ressortområder, myndighedsniveauer og relevante parter. De enkelte digitaliseringsbestyrelser skal være repræsenteret af de hovedinteressenter, uanset myndighedsniveau, der er med til at frembringe services og træffe beslutninger inden for det givne domæneområde. Dette indebærer inddragelse af de offentlige myndigheder samt i en række tilfælde også private aktører. Områderne kan bestå af dele af et eller flere ministeriers ressort og kommunale og regionale ansvarsområder. Organisatorisk kan bestyrelserne blive bistået af projektenheder eller stabsfunktioner fra en eller flere af de deltagende myndigheder. Der skal på de enkelte domæneområder udarbejdes handlingsplaner, der sikrer koordineret, effektiv og målrettet digital udvikling. De enkelte domæners sammenhæng til det nationale niveau skal opnås ved, at de respektive domæners handlingsplaner udformes og gennemføres inden for rammerne af den samlede strategi for digitalisering af den offentlige sektor. Endvidere skal der sikres sammenhæng til den eksisterende koordinering på området, herunder sekstorstandardiserings- og it-arkitekturudvalg. Sidstnævn Eksempler på tværgående indsatsområder Sundhedsområdet Sundhedsområdets EPJ-bestyrelse skal fremme udviklingen og udbredelsen af elektroniske patientjournaler i sundhedsvæsenet og styrke digitaliseringen på tværs af sundhedsvæsenet. Bestyrelsens arbejde skal således munde ud i en ny strategi for it i sundhedsvæsenet og sikre udviklingen af en fælles it-arkitektur og EPJ-platform efter fælles standarder. Geodata-området Servicefællesskabet for Geodata udvikler en ramme for geodataudviklingen i Danmark, der sikrer en samordning samt et sammenhængende geografisk administrationsgrundlag på tværs af emneområder og forvaltningsniveauer. Et centralt projekt i dette samarbejde er det såkaldte FOT-samarbejde, hvor kommunerne og Kort- og Matrikelstyrelsen samarbejder om et fælles kortgrundlag, målrettet offentlig forvaltning. I 2007 har EU desuden vedtaget et direktiv (INSPIRE-direktivet), der indeholder en ramme for opbygning af en fælles europæisk geografisk infrastruktur. Dette direktiv vil også blive normgivende for væsentlige offentlige datasamlinger i Danmark. Børneområdet Et andet eksempel på en tværgående digital indsats er børneområdet. Under temaet Mine børn sammensætter kommunerne, regioner og staten en række digitale services, fx indskrivning til skole og daginstitution samt skole-hjemkontakt, som et samlet tema på borgerportalen. Temaerne tager udgangspunkt i en naturlig afgrænsning for borgeren, men for den offentlige sektor rummer digitaliseringen heraf elementer fra en lang række myndigheder og niveauer. 19

20 te spiller især en rolle i forhold til at sikre de tværgående hensyn, for så vidt angår standarder og it-arkitektur. Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS) Styregruppen har i sin nuværende form eksisteret siden 2005 og består af Finansministeriet (formand), Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL, Danske Regioner. Parterne er repræsenteret ved hhv. departementschefer og administrerende direktører. Styregruppen refererer til Regeringen, KL og Danske Regioner. Styregruppen har ansvar for at koordinere tværoffentlige digitaliseringsinitiativer. Styregruppen sekretariatsbetjenes af den Digitale Taskforce. Den Digitale Taskforce er en projektbaseret enhed placeret i Finansministeriet, der består af instationerede medarbejdere fra Staten, KL og Danske regioner. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ansvaret for udviklingen af den generelle informations- og kommunikationsteknologianvendelse i det danske samfund. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling skal sikre, at en avanceret og kreativ udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologi understøtter regeringens vision om, at Danmark bliver et førende videnssamfund. Det er regeringens mål at: Kvalificere danskerne til fremtidens videnssamfund Skabe vækst i dansk erhvervsliv Udvikle den offentlige sektor Regeringen, KL og Danske Regioner tager i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger stilling til organiseringen og oprettelsen af relevante domænebestyrelser og prioriterer udarbejdelsen af handlingsplaner i domænerne. Digitaliseringen skal baseres på den rette balance mellem relevante fælles bindende beslutninger og decentral selvbestemmelse både i staten, regionerne og kommunerne. Udgangspunktet vil være, at opgaver og ansvar for digitalisering placeres så tæt på de enkelte myndigheder som muligt. Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS) vil på nationalt niveau bidrage med koordination og fælles rammebeslutninger om udviklingen af den offentlige sektors digitalisering, der har betydning på tværs af domænernes handlingsplaner. Disse rammer skal på den ene side sikre sammenhæng på tværs, højere kvalitet og bedre samlet økonomi og på den anden side skabe mere tryghed i de beslutninger, der træffes af domænebestyrelserne og i de enkelte myndigheder. Indsatsområder, som koordineres af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS) Processer: Fælles processer skal gennemføres på standardiseret form på tværs af hele den offentlige sektor, fx efaktura, NemKonto mv. Regelforenkling: Der skal løbende fokuseres på muligheder for regelforenkling i forlængelse af digitaliseringsprojekter eksempelvis i forbindelse med implementeringen af eindkomst. Løsninger: Fælles it-løsninger skal udbydes på tværs af den offentlige sektor, eksempelvis brugerrettighedsstyring mv. Incitamenter: Problemstillinger mellem myndigheder i forbindelse med en skæv fordeling af nettogevinsterne ved digitalisering skal løses, og de rette incitamenter for, at borgerne reelt anvender de tilbudte løsninger, skal sikres. Arkitektur: Der skal tilvejebringes en fællesoffentlig forretnings- og it-arkitektur, baseret på åbne standarder, fælles metoder, krav og anbefalinger. Infrastruktur: Der skal etableres fællesoffentlige services, baseret på åbne standarder til sikker og pålidelig udveksling af data og hurtig etablering af nye løsninger og processer. Hertil kommer fælles metoder, krav og anbefalinger for formater for dataudveksling. Sikkerhed: Der skal udvikles fælles sikkerhedsløsninger mv. fx i forhold til digital signatur. 20

21 Den offentlige sektors it-systemer skal tale samme sprog INDHOLDSFORTEGNELSE Den offentlige sektor skal både gennem dannelse af tværgående projekter og fælles, generelle tiltag samstemme it-udviklingen. Målet er at holde udviklingsomkostningerne nede og fremme mulighederne for at genbruge data. Dette vil i sidste ende være med til at sikre, at de offentlige it-systemer kan tale sammen. For at sikre den størst mulige forretningsmæssige og it-mæssige sammenhæng i de borger- og virksomhedsbaserede ydelser og services vil de enkelte myndigheder herudover blive forpligtet til at følge et samlet sæt krav og anbefalinger, når der etableres nye tværgående digitale løsninger til brug for de fællesoffentlige portaler. I forlængelse af Folketingets beslutning om anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige er det endvidere et særskilt indsatsområde løbende at sikre, at der indføres obligatoriske, åbne standarder i takt med, at relevante åbne standarder udvikles. Det er endvidere en målsætning, at alle digitale informationer, som det offentlige udveksler med borgere, virksomheder og institutioner, så vidt muligt er baseret på åbne standarder. En mere effektiv offentlig sektor skal tage udgangspunkt i forretnings- og it-arkitekturen for at tilvejebringe og udvikle et strategisk overblik mellem det offentliges ydelser, processer og it-løsninger. Arkitekturarbejdet skal dels fokusere på sammenhæng mellem enkelte systemer, dels skal det identificere muligheder for fælles løsninger, rammebetingelser og moduler med henblik på bedre digitale tjenester, genbrug af data mellem myndigheder, effektivisering og besparelser. De senere års erfaringer med blandt andet e-dagene, e-fakturering, NemKonto mv. viser, at der igennem sådanne initiativer kan sikres væsentlige besparelser og kvalitetsforbedringer. Den offentlige sektor skal derfor fortsætte med at gennemføre fælles initiativer og projekter, der hvor det er relevant. Fælles udvikling indebærer fælles drift Hvor administration og services over for borgere og virksomheder hænger tæt sammen på tværs af myndigheder, vil det være hensigtsmæssigt, at udvikling, implementering og drift af standarder og services håndteres i tværgående fællesskab. Det forudsætter en veldefineret ansvars- og rollefordeling mellem de involverede myndigheder. Dette gælder eksempelvis i etableringen af driften af de sammenhængende borger- og virksomhedsforløb, der skal præsenteres på borger- og virksomhedsportalerne. Og det gælder konkrete løsninger som eksempelvis fællesoffentlig brugerstyring. Åbne standarder Den væsentligste forudsætning for at skabe sammenhæng mellem it-systemer med forskellige funktioner, leveret af forskellige leverandører, er at sikre, at it-systemerne er baseret på de samme åbne standarder. En åben standard betyder: at standarden skal være fuldstændig dokumenteret og offentlig tilgængelig. at standarden skal være frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementering og anvendelse, hverken nu eller i fremtiden. at standarden vedligeholdes i et åbent forum via en åben proces (standardiseringsorganisation). Forretnings- og it-arkitektur En sammenhængende forretningsog it-arkitektur er en forudsætning for at kunne realisere det fulde potentiale ved den samlede digitaliseringsindsats. Sammenhæng mellem de enkelte offentlige systemer skabes ved, at enkelte projekter opbygges i overensstemmelse med de krav, der stilles i fællesskab. At der er et systematisk sammenspil mellem organiseringen af forretningen og it-arkitekturen sikrer endvidere, at der er fokus på, om løsningen skaber værdi for borgere, virksomheder og de offentlige myndigheder. 21

22 Målsætninger og initiativer for stærkere samarbejde og digital sammenhæng Flere beslutninger skal træffes i forpligtende fællesskab I strategiperioden skal der udpeges bestyrelser, som er ansvarlige for digitalisering, kanalstrategier og standardisering på de udvalgte domæner. Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS) skal sikre koordination og forberede fælles rammebeslutninger om udviklingen af den offentlige sektors digitalisering. Markedsføring af større digitale løsninger der har relation til borger.dk og virk.dk koordineres med henblik at skabe øget effekt af markedsføringsindsatsen. De første sæt af obligatoriske, åbne standarder tages i brug 1. januar Herefter skal alle myndigheder bruge de obligatoriske, åbne standarder, med mindre der kan dokumenteres væsentlige grunde til ikke at overholde disse standarder. Den offentlige sektors it-systemer skal tale samme sprog I samspil med domænebestyrelserne laves der i 2008 en handlingsplan for udvikling af den samlede forretnings- og it-arkitektur i den offentlige sektor. Handlingsplanen skal bl.a. basere sig på en kortlægning af mulighederne for effektiviseringsgevinster og fælles løsninger og standarder. Der skal i gennemføres business case analyser af et antal fælles initiativer. Eksempler herpå er fælles løsninger eller standarder, som fx en indbetalingsløsning, en blanketløsning og andre serviceorienteret infrastrukturløsninger. I 2008 gennemføres et nyt udbud af FESD-rammeaftalen for at sikre udbredelse af ESDH og forbedre det offentliges indkøbsmuligheder, for så vidt angår pris, kvalitet og funktionalitet. Senest januar 2009 udvikles et sæt fællesoffentlige it-arkitekturkrav for alle offentlige myndigheder. De fælles rammer omfatter brug af arkitekturmetoder, standarder og sikkerhedspolitik. Fælles udvikling styrkes gennem fælles drift I 2007 udarbejdes retningslinjer for etablering af driftssamarbejder for it-løsninger på tværs af den offentlige sektor. Der etableres en fælles løsning (bruger- og rettighedsstyring), så borgere og virksomheder nemt og sikkert kan få adgang til alle relevante offentlige services, og således at det bliver lettere at administrere offentlige medarbejderes adgang til systemer hos andre myndigheder. 22

23 23

24

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Hvorfor nye administrative systemer i Fredericia Kommune?

Hvorfor nye administrative systemer i Fredericia Kommune? * Hvorfor nye administrative systemer i Fredericia Kommune? Michael Jensen/Tim Hansen CONNECTING Tværgående centrale initiativer og rammer 2 En række forhold skaber rammerne for it og digitalisering nogle

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor v. Michael Bang Kjeldgaard IT- og Telestyrelsen Oslo 11. september 2008 Lessons learned Velfungerende ramme for koordinering Tilgang der matcher modenhedsniveau

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Muligheder og udfordringer for digital forvaltning. Digital forvaltning i Danmark

Muligheder og udfordringer for digital forvaltning. Digital forvaltning i Danmark Muligheder og udfordringer for digital forvaltning Digital forvaltning i Danmark Den offentlige sektors strategi 2004-06 Thomas Nielsen, Den Digitale Taskforce Ålborg, d. 2. juni 2004 Dagsorden Mange internationale

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm.

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. KL s syn på digitalisering Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. direktør i KL Kommunalreformen gik på to ben: 1) Borgeren i centrum o o

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere