Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter denne vision, og tager afsæt i Aarhus Kommunes Børn og Unge Politik om at udvikle personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, der er glade og sunde, og som deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber. Strategien sikrer en fokuseret og prioriteret digitalisering, der gavner både den pædagogiske og administrative praksis. Digitalisering er ikke et mål i sig selv, men et middel til at understøtte Børn og Unges effektmål for forældresamarbejde, læring og udvikling, trivsel og sundhed og rummelighed. Konkret bidrager digitaliseringsstrategien til opnåelse af de overordnede effektmål ved at: Side 1 af 8 BØRN OG UNGE Aarhus Kommune understøtte en tidlig indsats sikre bedre progression for alle børn sikre stærkere forældresamarbejde, herunder bedre forældrekommunikation og vejledning understøtte medarbejdernes arbejdstilrettelæggelse og bidrage til optimering af ressourcer Endelig sikrer digitalisering en tidssvarende og effektiv kommunikation internt i Børn og Unge og eksternt med Børn og Unges forældre og samarbejdsparter. Strategien fokuserer især på at skabe sammenhængende forløb i et 0-18 års perspektiv, stille digitale arbejdsværktøjer til rådighed for alle medarbejdere, udvikle digitale kompetencer i den virkelighed, som Børn og Unges medarbejdere arbejder i, samt sikre en mere tydelig fordeling af ansvar og opgaver i relation til digitalisering. Disse fokusområder består af fire prioriterede temaer, som er målrettet opgaveløsningen i alle afdelinger i Børn og Unge centralt som decentralt: 1. Ny organisering og governancemodel for Børn og Unges digitaliseringsindsats 2. Sammenhængende pædagogiske forløb. Digitalisering af den pædagogiske praksis i et 0-18års perspektiv 3. Alle medarbejdere i Børn og Unge har adgang til relevante itværktøjer og har de rette digitale kompetencer 4. Fortsat fokus på digitalisering af administrative processer Med temaerne forholder Børn og Unge sig både proaktivt til de udefrakommende forventninger i de nationale initiativer, de fælles initiativer i Aarhus Kommune og til egne forretningsmæssige behov og modenhedsniveau. Børn og Unge ser positivt på den globale udvikling, hvor digitaliseringen kan bidrage til større samhørighed og hvor kommunikation og videndeling kan foregå på tværs af kulturelle skel og grænser.

2 I takt med, at Børn og Unge fører strategien ud i livet, vil børn, unge og deres forældre opleve en større sammenhæng gennem mere transparente og helhedsorienterede pædagogiske forløb, hvor relevant information om det enkelte barn altid står til rådighed. Forældre vil i stigende grad opleve at blive inddraget aktivt i barnets læring og trivsel gennem bedre mulighed for kommunikation, videndeling og opfølgning. Samtidig vil overgange f.eks. fra daginstitution til skole eller mellem skolen og fritids-/ungdomstilbud opleves som glidende med udgangspunkt i det enkelte barn. Side 2 af 8 Børn og unge vil opleve, at it i højere grad er en integreret del af hverdagen. Læringen bliver øget og foregår på nye og spændende måder. Med digitalisering vil læring kunne foregå uafhængigt af tid og rum, og allerede fra barnets første år vil digital dannelse være et centralt begreb. Børn og unge vil gennem hele deres opvækst have mulighed for at gemme deres produktioner og oplevelser digitalt og kunne tilgå dem i skyen. Medarbejdere og ledere i Børn og Unge vil opleve et styrket fagligt fællesskab med bedre adgang til viden og deling af viden om børn og unge. Videndeling og opfølgning vil både handle om sundhedsindsatser i tandpleje og sundhedspleje, og læringsforløb og trivselsindsatser i skole, dagtilbud samt fritids- og ungdomsskoletilbud.. Medarbejdere og ledere vil opleve mere effektive og smidige arbejdsgange og bedre muligheder for digital kommunikation både internt i Børn og Unge og eksternt med samarbejdsparter. Fællesskabet om digitalisering bliver styrket gennem en ny organisering af digitaliseringsindsatsen, en governancemodel samt kompetenceudvikling. Med en mere strategisk tilgang til digitalisering vil medarbejdere og ledere opleve en større grad af koordinering og prioritering af indsatser på tværs af Børn og Unge. Ledere og medarbejdere vil samtidig skulle forholde sig til, hvordan digitalisering skaber værdi ved at tænke digitalisering ind i eksisterende handleplaner, Endelig vil Børn og Unges samarbejdsparter opleve, at det bliver lettere at kommunikere digitalt med Børn og Unge, og at Børn og Unge agerer endnu mere proaktivt i relation til digitalisering. Eksterne rammer for digitaliseringen i Børn og Unge De eksterne rammer for digitaliseringen i Børn og Unge er dels nationale initiativer og dels initiativer på kommuneniveau i Aarhus Kommune. Blandt de nationale initiativer er det fælles brugerportalsinitiativ, den fællesoffentlige strategi for digital velfærd og folkeskolereformen de vigtigste initiativer. Aftalen om konkretisering af det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen indebærer en ny fælles infrastruktur og fastlæggelse af nationale standarder samt en kommunal anskaffelse af it-systemer, der understøtter kommunikation, læring og trivsel på folkeskoler. Som led i Strategi for digital velfærd ( ) er der gennemført en række analyser med relevans for børne- og ungeområdet, herunder analyser af effekten ved digitale læremidler samt udbredelse af digitale læremidler i daginstitutioner. Der er endnu ikke indgået bindende aftaler på baggrund af analyserne, men Børn og Unge følger de fællesoffentlige og fælleskommu-

3 nale strategier, der sammen med ny lovgivning og de årlige økonomiforhandlinger stiller nye krav til digitalisering. Folkeskolereformen betyder nye vilkår for forældreinddragelse, lærernes arbejdstilrettelæggelse og en mere varieret undervisning, hvor it er redskab til at imødekomme disse krav. For eksempel kan digitale læringsforløb understøtte lærernes arbejdstilrettelæggelse og digitale læremidler kan sikre en mere differentieret undervisning, målrettet til den enkelte elev. Det er vigtigt, at Børn og Unge fortsat fokuserer på at bruge digitaliseringsstrategiens konkrete projekter til konkret at understøtte implementeringen af reformen. Side 3 af 8 På kommuneniveau deltager Børn og Unge aktivt i det fælles arbejde i Aarhus Kommune med kanalstrategi og fremtidens kommunikationsplatforme, sikkerhedspolitik mv. Børn og Unge skal desuden sikre de rette forudsætninger for interessevaretagelse, så indsatsen på kommuneniveau så godt som muligt understøtter Børn og Unges strategi. Børn og Unge vurderer løbende mulighederne for samarbejde med andre aktører, herunder andre magistratsafdelinger, både hvad angår de nationale initiativer og initiativer på kommuneniveau. Fra strategi til handling Strategien er suppleret med en handleplan som på et overordnet niveau beskriver de konkrete projekter, som Børn og Unge i de kommende år planlægger at gennemføre. Projekterne vil løbende blive vurderet og justeret i forhold til organisationens behov. Samtidig skal digitaliseringsstrategien understøttes af lokale planer for, hvordan digitalisering skaber værdi for dagtilbud, skoler og Børn og Unges fælles funktioner. Dette understøtter, at Børn og Unge udnytter digitalisering bedst muligt med respekt for de fælles rammer for digitalisering. Den digitale vej til øget læring, trivsel og lige muligheder Tema 1: Ny organisering og governancemodel for Børn og Unges digitaliseringsindsats Børn og Unge vil reorganisere digitaliseringsindsatsen og etablere en tværgående digitaliseringsenhed ledet af en Digitaliseringschef. Dette sker med henblik på at skabe en entydig indgang til digitalisering. Afdelingen får blandt andet til opgave at sikre en effektiv implementering af digitaliseringsstrategien, lede strategiske og tværgående projekter samt understøtte en modning af Børn og Unges organisation til at arbejde med digitaliseringsprojekter og høste gevinsterne. Med denne strategi ønsker Børn og Unge at arbejde mere strategisk med digitalisering, og i de kommende år implementere en række store og tværgående initiativer i form af brugerportalen, visionen om viden følger barnet og fælles mail- og kalenderservice. Det forudsætter en samlet styring og koordinering på tværs af forretningsområder. Digitaliseringsafdelingen skal fungere internt som en sparringspartner til Børn og Unges faglige områder og samtidig agere proaktivt i forhold til forventningerne om digitalisering i Børn og Unges omverden

4 For at sikre et stærkere fokus på digitalisering som strategisk ressource til at understøtte faglige mål vil Børn og Unge i forbindelse med reorganiseringen arbejde hen imod, at en del af Børn og Unges nuværende It-opgaver flyttes ind under Fælles It (FIT) i Borgmesterens Afdeling. Der er tale om opgaver vedrørende drift og teknisk support af det pædagogiske net og lokale fagsystemer. Det konkrete snit i forhold til opgavernes placering vil blive afklaret i første halvår i Side 4 af 8 Omorganiseringen skal sikre et stærkere fokus på Børn og Unges kerneopgaver gennem digitalisering og samle ensartede opgaver om drift og netværk ét sted. Èn fælles it-enhed på tværs af Aarhus Kommune sikrer samtidig et større kompetencefællesskab omkring drift, netværk og teknologier samt stordriftsfordele. Governancemodel for digitalisering Digitaliseringsafdelingen vil sammen med den øvrige organisation udarbejde og beslutte en fælles governancemodel for digitalisering i Børn og Unge. Governancemodellen vil tydeliggøre ansvar og opgaver i relation til digitalisering for at understøtte en mere sammenhængende og fokuseret digitaliseringsindsats. Governancemodellen fokuserer på fem centrale dimensioner: Digitaliseringsstrategi It-arkitektur og sammenhænge mellem systemer It-infrastruktur-strategi Applikationer Investeringer og finansiering Digitaliseringsafdelingen vil som led i arbejdet med governance beskrive og standardisere kritiske processer i relation til digitalisering omkring anskaffelse af it-løsninger, håndtering af udbud i Børn og Unge, projektinitiering og finansieringsmodeller. Tema 2: Sammenhængende pædagogiske forløb. Digitalisering af den pædagogiske praksis i et 0-18års perspektiv Børn og Unge vil være i front med at udnytte it for at skabe læring for alle børn og unge. Digitalisering rummer et stort potentiale for et øget læringsudbytte, differentieret læring og bedre opfølgning og involvering af forældre som en aktiv ressource i at øge læringen og skabe de bedste betingelser for det enkelte barn. Børn og Unge har allerede høstet mange erfaringer med digitalisering af den pædagogiske praksis og vil nu bruge digitalisering til at skabe en større sammenhængskraft mellem Børn og Unge og familierne, og internt i Børn og Unge på tværs af institutioner og områder. Digitalisering understøtter især: Viden følger barnet, så familier og medarbejdere i Børn og Unge kan følge barnets læring, trivsel og fremadrettede muligheder; lige fra sundhedsplejen, over dagtilbuddet til livet i og siden efter folkeskolen. Én samlet indgang til kommunikation mellem Børn og Unge og familierne, så samarbejdet med familierne styrkes og forældrene i højere grad involveres som aktive medspillere.

5 Fokus på det enkelte barns progression, f.eks. gennem læringshjul og sprogvurderinger, så børnene får bedre forudsætninger for læring, trivsel og udvikling fremadrettet, og således at man ledelsesmæssigt kan følge bedre op på indsatserne. Viden følger barnet Børn og Unge vil i strategiperioden arbejde for at realisere et mål om, at viden følger barnet med det formål at understøtte tværfaglige forløb og sikre glidende overgange i barnets liv. Den viden, der fremover følger barnet, kan være forskellige typer af informationer og materialer. Det kan være statusnoter og vurderinger vedrørende barnets udvikling, herunder progression og trivsel. Men også barnets produktioner som f.eks. tegninger, opgaver og præsentationer fra daginstitutionen, skolen og fritidstilbuddet. Den viden, der følger barnet, skal være tilgængelig for relevant fagligt personale, barnet og forældre. Visionen understøtter derfor, at familien i endnu højere grad bliver en aktiv medspiller i samarbejdet om barnets trivsel, læring og udvikling. Det sker ved at skabe et stærkere fælles sprog omkring læring, trivsel og muligheder på tværs af Børn og Unges faggrupper, som kan bidrage til at kvalificere dialogen omkring barnet. Endelig giver adgangen til information en styrket mulighed for at handle på det enkelte barns situation og for at sikre en tidlig indsats. Som led i en foranalyse tænkes målet om, at viden følger barnet, sammen med igangværende initiativer om tidlig indsats, udbredelse af digitalt læringshjul 0-6 år og digitalisering af elevplaner. Desuden skal juridiske aspekter om dataadgang og etiske aspekter om, hvilke informationer der udstilles, vurderes nærmere. Én samlet digital indgang mellem Børn og Unge og familierne Børn og Unge vil samtidig arbejde for at realisere, at den digitale kommunikation mellem forældre, personale, børnene og de unge fungerer optimalt. Det betyder fx, at den enkelte bruger får én samlet indgang et såkaldt dashboard - at der så vidt muligt anvendes single-sign-on og at nye og eksisterende portaler og kommunikationssystemer kan tilgås uafhængigt af platform eller leverandør. På denne måde vil digitalisering skabe øget sammenhængskraft både mellem Børn og Unge og familierne, mellem det pædagogiske, sundhedsfaglige og administrative personale i Børn og Unge og på tværs af områder og institutioner i Børn og Unge. Digitaliseringen bidrager endvidere til, at der kan introduceres læringsplatforme, digitale læremidler og andre værktøjer, der sikrer den bedst mulige arbejdstilrettelæggelse for medarbejderne og det bedst mulige faglige udbytte for børnene og de unge. Børn og Unge ser det nationale brugerportalsinitiativ som et vigtigt tiltag, som muliggør øget sammenhæng og understøtter 0-18-års perspektivet. Børn og Unge vil aktivt søge at påvirke processen om brugerportalsinitiativet i retning af denne understøttelse. I første omgang vil Børn og Unge vurdere, hvordan de nuværende løsninger understøtter en sammenhængende tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde, herunder planlægning, mål, trivsel, digital kommunikation og samarbejde. Herefter vil Børn og Unge overveje, om der skal anskaffes ny it, hvor Børn og Unge afventer udmeldinger fra KL om en fælleskommunal anskaffelsesstrategi. Side 5 af 8

6 Børn og Unge vil fra begyndelsen skabe sammenhæng imellem skole, dagtilbud, fritids- og ungdomsskole samt sundhedsområdet, og går dermed videre end brugerportalsinitiativet. Dette kræver, at der bliver taget stilling til, hvordan sammenhængen etableres i fht. de it-arkitekturmæssige muligheder. Formålet med brugerportalen er pt. at sikre en mere sammenhængende læringsproces og understøtte bedre forældrekommunikation og vejledning til forældre, samt at sikre at forældre i endnu højere grad involveres aktivt i børnenes læring og trivsel. Desuden understøtter indsatsen medarbejdernes arbejdstilrettelæggelse. Side 6 af 8 Fokus på det enkelte barns progression fra et tidligt stadie Børn og Unge vil også fokusere på digitalisering af de materialer, der allerede i dag anvendes til at vurdere og følge op på barnets trivsel, læring og udvikling, herunder læringshjulet og sprogvurderinger. Digitaliseringen af sprogvurderingerne vil understøtte forældrekommunikation og vejledning i fht. børns sproglige udvikling allerede fra et tidligt stadie. Den nye digitale udgave af sprogvurderingsmaterialet kan anvendes fra 3-års alderen og vil på denne måde kunne understøtte den videndeling og overdragelse, som finder sted i forbindelse med overgang til skole, ligesom det i skolen vil være muligt at følge barnets sproglige udvikling bagud i forhold til tidligere resultater. Digitaliseringen giver desuden mulighed for smartere arbejdsgange, og på sigt også mulighed for at foretage analyser af børnenes progression. Tema 3: Alle medarbejdere i Børn og Unge har adgang til relevante it-værktøjer og har de rette digitale kompetencer Der er behov for at arbejde for at øge it-tilgængeligheden i Børn og Unge, herunder adgang til it-udstyr og relevante applikationer for medarbejderne. Tilgængelighed er nødvendigt for at kunne etablere tidssvarende og effektive kommunikationsveje internt i Børn og Unge og eksternt til Børn og Unges samarbejdsparter. Tilgængelighed er samtidig en vigtig forudsætning for yderligere kvalificering af den pædagogiske praksis. Samtidig vil Børn og Unge sikre, at medarbejdernes kompetencer til at anvende it-systemerne bliver forbedret, idet det er en vigtig forudsætning for at kunne bruge systemerne bedst muligt i henhold til kerneopgaven. Behovet for bedre it-tilgængelighed Ikke alle medarbejdere i Børn og Unge har adgang til et fælles mail- og kalendersystem i det daglige arbejde. Knap af Børn og Unges ca medarbejdere har således ikke mulighed for at kommunikere digitalt med omverdenen på en sikker måde og er henvist til at kommunikere gennem enten ledelsesniveauet eller de administrative funktioner. Det besværliggør kommunikation og udveksling af viden. Børn og Unge vil i strategiperioden arbejde for, at alle medarbejdere i Børn og Unge får adgang til sikre mail- og kalenderservices. Der vil blive gennemført en analyse, der afdækker behov og vurderer forskellige løsningsscenarier. I forbindelse hermed vurderes det, om mail- og kalenderfunktionalitet kan tænkes ind i forhold til det kommende brugerportalsinitiativ. For at kunne arbejde og kommunikere digitalt er der ligeledes behov for, at alle medarbejdere har adgang til de nødvendige og relevante it-værktøjer. Børn og Unge vil i strategiperioden arbejde for at sikre dette.

7 Når it-tilgængeligheden øges, stiger behovet for digitale kompetencer. Børn og Unge vil arbejde på at udvikle medarbejdernes kompetencer, så itsystemerne anvendes så effektivt som muligt. Forventningen er, at alle medarbejdere har basale it-kompetencer, herunder viden om bedste praksis for brugen af de vigtigste it-systemer. Herudover er der behov for, at nogle medarbejdere er kompetente til at indgå i digitaliseringsprojekter, mens enkelte medarbejdere har digitalisering som speciale og er Børn og Unges spidskompetencer inden for f.eks. projekt- og programledelse, business case, it-arkitektur, udbud mv. Side 7 af 8 Arbejdet med at løfte det generelle kompetenceniveau er en vigtigt forudsætning for at nå i mål med Børn og Unges generelle digitaliseringstiltag, fordi ledere og medarbejdere er selve grundlaget for at lykkes med digitaliseringen. Behovet for digitale kompetencer Udvikling af medarbejdere og lederes digitale kundskaber er en central indsats, der tænkes ind i al kompetenceudvikling i Børn og Unge. Anvendelsen af digitale redskaber sker i forbindelse med løsning af kerneopgaven og kan ikke ses løsrevet herfra, men er netop et redskab til at løse kerneopgaven mere effektivt og med højere kvalitet. Børn og Unge vil i strategiperioden sikre nødvendig kompetenceopbygning og fokusere på digitale kompetencer som led i sin rekruttering. For at understøtte kompetenceudviklingen er der behov for en sideløbende indsats omkring digital ledelse, således at Børn og Unges ledere går forrest og prioriterer brugen og udviklingen af digitale arbejdsværktøjer. Digital ledelse vil være en integreret del af indsatsen for at øge det generelle kompetenceniveau. Børn og Unge vil samtidig kompetenceudvikle de decentrale eksperter på skolerne og sikre, at det såkaldte 32+ netværk kan anvendes bredere. Endelig vil Børn og Unge udvikle en projektmodel eller et sæt leveregler for digitaliseringsprojekter, der kobles til kompetenceudviklingen. Modellen vil stille krav om evaluering af projekter og vurdering af effekt. Tema 4: Fortsat fokus på digitalisering af den administrative praksis Børn og Unge vil fortsat have fokus på at styrke digitaliseringen af den administrative praksis således, at de administrative processer bedst muligt understøtter arbejdet med Børn og Unges kerneopgave. Digitalisering medvirker til at sikre enkle og effektive løsninger af administrationsopgaverne for ledere og medarbejdere i de administrative fællesskaber decentralt og i fællesfunktionerne. Tilrettelæggelsen af indsatsen skal tage højde for nationale initiativer som bl.a. Digitaliseringsstyrelsens såkaldte bølgeplaner, som indeholder processen for obligatoriske selvbetjeningsløsninger, obligatorisk Digital Post og andre fælleskommunale initiativer som bl.a. fælles it-løsninger, datasikkerhed og Aarhus Kommunes Kanalstrategi Da en stadig større del af organisationens digitale systemer er enten tværkommunale eller tværmagistratslige vil Børn og Unge målrettet søge indflydelse ved at tage del i drøftelser, formulere forretningskrav og løbende vurdere nye digitale muligheder for aktivt at medvirke til udviklingen af digitale løsninger, der understøtter Børn og Unges strategier og indsatser.

8 Børn og Unge vil udnytte mulighederne i de eksisterende it-løsninger fuldt ud til gavn for både kerneopgaven og den administrative opgaveløsning. I arbejdet med løbende at udnytte både de nye digitale muligheder og de eksisterende digitale løsninger mere effektivt er det vigtigt at forholde sig til følgende dimensioner: Aktiv medvirken ved nationale og kommunale digitale udviklingsprocesser Helhedsorienteret koordinering af digitaliseringen på det administrative område Kontinuerlig udvikling af den digitale administrative praksis Tydelig governance omkring systemansvar og samlet vurdering af systemportefølje Fokus på kompetencer og løbende uddannelse Faktisk anvendelse af it-systemer efter bedste praksis og fælles retningslinjer Fuld udnyttelse af systemet (fx ibrugtagning af relevante moduler, systemtilgængelighed på mobile enheder mv.) Etablering af systemintegration og/ eller relevante snitflader mellem it-systemer En udbredt og dokumenteret viden om forretningsprocesser udgør forudsætningen for at kunne optimere udnyttelsen af de digitale løsninger. Børn og Unge har allerede igangsat projektet God decentral administration, som har fokus på effektivisering og et kvalitativt løft af den administrative opgaveløsning decentralt. Resultaterne herfra vil udgøre vigtige pejlemærker for fortsat udvikling og harmonisering i brugen af de administrative it-værktøjer. En afgørende forudsætning for at kunne lykkes med god decentral administration er, at de digitale løsninger fungerer sikkert og effektivt. Her har fællesfunktionerne et særligt ansvar for at sikre enkle og entydige retningslinjer for at anvende de digitale løsninger. Det drejer sig bl.a. om administrative vejledninger, beskrivelser af Børn og Unges sagsgange samt procedurer for datasikkerhed. I forbindelse med systemejerskabet for Børn og Unges digitale løsninger følger en væsentlig opgave med at sikre, at de digitale løsninger udnyttes fuldt ud for at opnå den mest effektive opgaveløsning. Det skal derfor løbende vurderes, om it-systemer faktisk anvendes efter bedste praksis, centralt som decentralt. Der er således snitflader til digitaliseringsstrategiens indsatser om governance og kompetencer. Side 8 af 8

Digitaliseringsstrategi Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi Børn og Unge Digitaliseringsstrategi Børn og Unge Strategiens formål er at sikre en fokuseret og prioriteret digitalisering i Børn og Unge, der understøtter både den pædagogiske og den administrative praksis Digitalisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygti- ge de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøti

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI KOMMUNERNES IT-ARKITEKTURRÅD, DEN 6. SEPTEMBER 2016 BRUGERPORTALSINITIATIVET SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI Kommunernes it-arkitekturråd, den 6. september 2016 v/ Kit Roesen Anskaffelse af læringsplatforme

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Status pt. for arkitektur og standarder Fællesoffentlig standardiseringsgruppe

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016 OMSTILLING TIL EN NY SKOLE FORÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY SKOLE FORÅR 2016 Om undersøgelsen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i den senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014 Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014: Program Kort om budgetprocessen Forslag til fokus i Budget 2014 Med indlagte drøftelser af hhv. Fælles sprog 0-18 Tegn på kvalitet 0-6 Tegn på succesfuld

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital samarbejdsplatform og læringsplatform den 23. april 2015 Sted: Comwell Middelfart Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Udvikling over 30 35 år Programmering i ungdomsskolen Tekstbehandling og regneark Piccolo og piccoliner Datalokaler Pædagogisk læringscenter Mobile arbejdspladser

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Brugerportalinitiativet fremtidens digitale platforme for

Læs mere