Digitalisering til grøn velfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015"

Transkript

1 Digitalisering til grøn velfærd Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi

2 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi... 7 Beslutningsstruktur g digital ledelse (gvernance)... 8 Rådhusbyggeri sikker drift med minimalt tab af prduktivitet... 9 De umiddelbare gevinster skal høstes It-sikkerhed Drift g servicering Evaluering af strategiske indsatsmråder Side 2 af 14

3 Indledning Nærværende it-strategi, Digitalisering til grøn velfærd bygger på Rebild Kmmunes generelle strategier g plitikker g er et væsentligt element til at håndtere de generelle digitaliseringsudfrdringer, Rebild Kmmune står ver fr. Strategien er en ramme fr de kmmende års arbejde med IT- g digitaliseringsindsatsen i Rebild kmmune. Digitalisering til grøn velfærd afløser Rebild Kmmunes itstrategi Udfrdringerne: Det digitale krydspres udfrdrer kmmunens budgetter Der er øknmiske udfrdringer i frbindelse med mlægningen af det kmmunale it-leverandørmarked med pbrud af mnpler g betaling fr services, der håndteres andetsteds (f.eks. Udbetaling Danmark, hvr vi skal betale fr systemanvendelse). Vi kan imødese stigende priser i kraft af frtsat betaling til eksisterende leverandør(er), samtidig med at vi frventeligt vil skulle investere i medudvikling g medfinansiering af nye løsninger, typisk udviklet via KOMBIT. Der er øknmiske udfrdringer i frbindelse med gennemførelsen af den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi, hvr strategiens 6 spr medfører investeringer g efterfølgende mlægninger af såvel administrative pgaver sm serviceydelser. Det vurderede effektiviseringsptentiale vil blive gjrt til genstand fr drøftelse i de årlige kmmunefrhandlinger, g derfr kendes det fulde besparelsesptentiale ikke. Ifølge Finansministeriet kan den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi medføre et fald i udligning på lidt under 15 mi. kr. pr år, når strategien er fuldt indfaset i Nye systemer til nye pgaver øger risiken Omlægning af administrative pgaver g serviceydelser sammenhldt med tilførelse af nye pgaver bl.a. inden fr det nære sundhedsvæsen øger kmpleksiteten g dermed risiken i den kmmunale anvendelse af it g digitalisering. Vi skal indføre nye rutiner, løse nye pgaver g indføre nye systemer g nyt udstyr til at løse disse pgaver. It skal integreres i et stadig stigende antal arbejdsprcesser hvr sm helst, når sm helst g med hvilken sm helst enhed. Priritering af digitalisering skal være i ledelsens fkus Når digitalisering skal gøre s bedre til at løse flere pgaver mere effektivt g med høj kvalitet, stiller det krav m en handlekraftig g sammenhængende it-ledelse. Omstillingsprcesser g innvering af tværgående frretningsgange med it g digitalisering stiller krav m krdinerende prcesser mellem frretningen g it. På den måde fkuseres der bedst muligt på, at frretningen prfiterer af investeringer i it g digitalisering g kan priritere derudfra. Metde Arbejdet med digitaliseringsstrategien påbegyndtes prim nvember 2012 g frventes plitisk gdkendt inden udgangen af 1. kvartal Grundlaget fr udarbejdelse af strategien hviler på interviews af direktin, chefer g af disse udpegede nøglepersner (prjektledere, ansvarlige fr fagsystemer, funktins- g teamledere). Strategien realiseres gennem knkrete prjekter. Disse besluttes i strategisk ledergruppe efter vr prjektmdel g håndteres via vre tværgående prjektrapprteringsværktøjer. Side 3 af 14

4 Digitalisering sætter rammer g retning Digitalisering er med til at skabe rammer g sætte retning fr vres arbejde i Rebild Kmmune. Med it g digitalisering skal Rebild Kmmune Skabe værdi Indfri mål Løse prblemer Grundlaget g fundamentet fr al itudvikling, -investering, -drift g supprt hviler på, at betjeningen af brgere g virksmheder skal være i fkus. Det vil sige, at vi skal stræbe md det højst mulige udbytte ved at anvende eksisterende såvel sm nye løsninger ptimalt. Fr at imødekmme ønsket m det størst mulige udbytte kan det blive nødvendigt med pririteringer g investeringer, hvrfr digitaliseringsindsatsen skal være en del af strategiske ledelses beslutningsprcesser. Der skal træffes strategiske valg fr at sikre, at det øknmiske råderum til investeringer i digitalisering g en vedligehldelse af eksisterende løsningsprtefølje. Grundlæggende skal der være fkus på et sammenhængende g driftsstabilt it-miljø. Dette hviler på målsætninger m effektiv udnyttelse af it g priritering af systemers vigtighed ud fra at kunne servicere brgeren bedst muligt. Der skal være fkus på, at effektiv udnyttelse af it g realisering af gevinster skal skabe det øknmiske grundlag fr at kunne tænke nyt g gerne grønt. Der skal være fkus på, at vi er i stand til at skabe de rette rammer g udfylde dem med de pririteringer vi fretager, g de ressurcer vi har til rådighed. Det giver det bedste grundlag fr at skabe en prfessinel g ledelsesmæssig pririteret it- g digitaliseringsindsats i de kmmende år, hvr digitalisering vil stå højt på den natinale dagsrden (gdt 12 % af alle lvfrslag i 2013 tager udgangspunkt i digitalisering). Fra brgerens perspektiv kan it g digitalisering give mere ensrettet g hmgen sagsbehandling udnytter vi systemer g løsninger gdt nk på den ene side g bruger vi de rigtige systemer i markedet? Ledergruppen, Center Sundhed Brgerne mødes af lvkrav m at betjene sig selv via nettet, fx at ansøge m en ffentlig ydelse. Det stiller krav til s m at ændre alle de administrative arbejdsgange, sådan at digitalisering mfatter alle prcesser, ikke kun den brgerrettede ansøgningsprces. Claus Hlm, Centerchef Brgerservice Måske bruger vi fr meget tid på at frfølge prjekter, sm vi ikke kan nå eller har øknmisk mulighed fr at gennemføre. Nanna Linnemann, Ellen Kragh g Luise Gammelhlm Pulsen, Center Kultur g Fritid Vi skal have ryddet p i systemerne g vurdere, hvilke der er must have g hvilke der kan undværes. Jesper Dahlgaard, Centerchef Arbejdsmarked Der skal findes en løsning, der støtter den samlede rganisatin, pririteringer skal være kendt. Anne Marie Hlm, Centerchef Sundhed Gevinsterne skal pgøres på m manuelle arbejdsgange kan realiseres. Der skal være fkus på business cases g hele tiden vurderes m gevinsterne hentes. Lars Peter Schu, direktør Side 4 af 14

5 I den frbindelse skal vi knstant stille s selv spørgsmålet m, hvrdan vi får vre egne kmpetencer til at følge med. Set i relatin til sklemrådet, sm ttalt set rummer langt de fleste brugere, er det krydsningen mellem viden g infrastruktur der er i højsædet der skal skabes sammenhæng mellem prcesser g kmpetencer på sklerne fr at sikre, at eleverne kan pnå ptimal digital læring. Vi har behv fr pkvalificering ift. at lede digitaliseringsprjekter g -pgaver, så medarbejderne kan udnytte mulighederne. Maja Trp, Fællescenter HR g Udvikling Generelt er der brug fr kmpetencer i frandringsledelse, digital mdenhed hs tpledelsen g digitale kmpetencer i ledergruppe g byråd. Claus Hlm, Centerchef Brgerservice Side 5 af 14

6 Indsatsmråder De natinale initiativer g vre egne ønsker til it g digitalisering lægger p til følgende indsatsmråder: Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi placering af det frretningsmæssige g praktiske ansvar fr udførelse g resultatskabelse. Beslutningsstruktur, digital ledelse g gvernance implementering af værktøjer, metder g mdeller der sikrer tværgående ledelsesfkus. Rådhusbyggeri vi skal inden fr strategiperiden bygge g flytte ind i nyt byggeri De umiddelbare gevinster skal høstes hvis der er plagte muligheder fr digitalisering, skal de på baggrund af nærmere beskrivelse (business cases) pririteres g evt. implementeres. It-sikkerhed set ud fra den kmpleksitetsgrad der er ift. anvendelse af it-systemer g bl.a. lagring af dkumentatin, skal it-sikkerhedsplitikken revideres g indstilles til plitisk gdkendelse inden udgangen af juni måned Drift g servicering ift. fastlæggelse af servicekrav g dkumentatin fr verhldelse skal servicebeskrivelse fr såvel administrativ IT såvel sm skle IT revideres g indstilles til administrativ gdkendelse inden udgangen af juni måned Side 6 af 14

7 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi Fkus fr den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi er venstående 3 mråder. Disse 3 mråder er udmøntet i seks spr med i alt 36 initiativer. Sm en del af at frankre frandringsprcesser med it g digitalisering i frretningen, er der placeret et verrdnet frretningsansvar. Det vil sige initiering, prjektering, implementering rapprtering med indfrielse af de givne mål. Arbejdet med at indfri digitaliseringsstrategiens mål g ptentiale vil være afhængig af tværgående g handlekraftigt lederskab. De enkelte prjekters frretningsmæssige placering i rganisatinen betyder ikke nødvendigvis, at den rganisatriske ramme er inden fr ét enkelt center. Obligatrisk digital service sm fælleskmmunal standardisering af gedatamrådet jf. nedenfr er blandt ngle af de prjekter, der har tværgående karakter. Det er vigtigt, at der bliver taget ansvar fr pgaven i de Priritering g rapprtering af prjekter berørte centre g vigtigt med ledelsesfkus herpå. (fremdrift, risici m.m.) sker i strategisk Derudver bør prjekterne implementeres jf. den aftalte ledergruppe, jf. beslutning m at frankre prjektmdel g de invlverede prjektledere, styregrupper digitaliseringsfrum i strategisk g prjektdeltagere bør kende deres rller g pgaver. ledergruppe ( P ). Charles Lydersen, Fællescenter It g Digitalisering Side 7 af 14

8 Beslutningsstruktur g digital ledelse (gvernance) Frmålet er at styrke Rebild Kmmunes muligheder fr at gennemføre digitaliseringsprjekter med de frventede krav til effektivisering g reduktin af mkstninger, jf. løbende kmmunefrhandlinger, samt sikkerhed (jf. Rebild Kmmunes sikkerhedsplitik). Succeskriterierne er at ledelsen af Rebild Kmmune plever, at: der skabes verblik ver kmmunens digitaliseringsprjekter g gruppen deltager aktivt i at træffe beslutninger m prjekters videre frløb der skabes verblik ver, hvilke prjekter der tilfører værdi g hvrdan denne værdi kan kvantificeres der vil kunne tilføres relevante prjektledelseskmpetencer til de prjekter, Rebild Kmmune pålægges at gennemføre der ud fra kvalificering vil kunne gennemføres digitaliseringsprjekter, sm er strategisk funderet g dkumenteret skriftligt i Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategier. Digital ledelse implementeres i løbet af 2013, bl.a. med: uddannelsestilbud til ledere g tværgående uddannelsesfrløb fr udvalgte prjektledere g knsulenter (inden udgangen af 3. kvartal 2013) indførelse af fælles værktøjskasse, prjektstyringsværktøj g prjektrapprteringsmdel (til udgangen af 1. kvartal 2013) Med digital ledelse sættes frnyet fkus på den gvernancestruktur, sm er udarbejdet i 2011, g sm skal indarbejdes i digital Når det er vist, at systemerne kan fungere skal prcesserne ledelse i Rebild Kmmune. pririteres, så effektivisering kan høstes. Der er brug fr Det vil sige, at alle beslutninger der flere kntante g knsekvente beslutninger ift. effektivisering af prcesser. vedrører fælleskmmunal digitaliseringsstrategi, Rebild Kmmunes Allan Hübertz, Centerchef Sekretariat digitaliseringsfnd g anskaffelsen af nye frretningssystemer besluttes i g rapprteres til strategisk ledergruppe til evt. direkte igangsætning eller til videre plitisk gdkendelse. Digitalisering skal hjælpe til at nå de mål, der er fr rganisatinen således der skabes værdi, følges p på gevinsterne g evalueres. Anne Marie Hlm, Centerchef Sundhed Side 8 af 14

9 Rådhusbyggeri sikker drift med minimalt tab af prduktivitet I fråret 2014, er det planen at rådhuset i Støvring flytter i nyt byggeri. Det er Fællescenter it g digitaliserings mål, at der fkuseres på sikker drift med minimalt tab af prduktivitet før, under g efter bygning af g indflytning i byggeriet. Med etablering af et it center i rådhusbyggeriet skabes den vigtigste tekniske grundfrudsætning fr, at der i det hele taget kan arbejdes med digitalisering. Etableringen i rådhusbyggeriet med ny it infrastruktur vil derfr være et altverskyggende nøgleprjekt fr Fællescenter it g digitalisering i strategiperiden. Der vil derfr såvel i frbindelse med planlægning g gennemførelse af byggeriet være interaktiv deltagelse fra it g digitalisering, således at den første medarbejder der sætter sig på sin nye arbejdsplads kan arbejde it-mæssigt fra første dag. Side 9 af 14

10 De umiddelbare gevinster skal høstes Generelt skal it- g digitalisering i sidste ende frbedre muligheder fr at støtte medarbejderne i at levere effektive serviceydelser til brgerne. Langt den vervejende del af disse mråder, er der gså fkus på i den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi. Derudver har Rebild Kmmune selv peget på en række muligheder, der skal vurderes. Mulighederne skal vurderes ud fra en nærmere angivet beskrivelse, der redegør fr: ptentiale, succeskriterier g mål mkstninger risici invlvering af interessenter g rganisatin g evaluering Digitalisering betyder, at vi skal væk fra papirerne, vi skal håndtere dkumenter digitalt, så hverdagen bliver lettere. Peter Mikael Andreasen, Centerchef Familie g Handicap I den dialg der har været med rganisatinen, bliver der peget på en lang række mråder, sm er nævnt nedenfr. Områderne afklares i den prces, der er fastlagt fr etablering af prjekter i rganisatinen. Kmmunikatin med brgeren Én hjemmeside sm indgang fr brgere g virksmheder (dette prjekt er etableret, g målet er at have første versin af hjemmesiden klar i 2. kvartal 2013). SMS-tjenester Brgernes egen adgang til sagsdata Anvendelse af sciale medier Digital receptin De fire sidstnævnte prjektmråder skal nærmere afklares i strategiperiden. Fleksibilitet i arbejdsdagen fr administrativt ansatte Anvendelse af tablet-udstyr Anvendelse af systemer fkus på mere integratin g tværgående systemsammenhæng Videknference Kmpetencer til at udnytte nuværende g fremtidige muligheder Anvendelse af gegrafiske infrmatinssystemer i sagsbehandling Autmatiseret indberetning af ferie g kørselsgdtgørelse Print med kde Sklernes anvendelse af it-udstyr Individualisering af udstyr bring yur wn device (BYOD) g pgradering af netværkskapacitet Prjektet er delvist en udløber af den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi Den digitale skle g har tilknytning til Rebild Kmmunes egen strategi fr Fremtidens flkeskle. Netværkskapacitet tilpasses løbende g der er fkus på mulighederne fr BYOD. Side 10 af 14

11 Teknlgi til at styrke grøn velfærd hs brgerne g i eget hus Det er den gennemgående vurdering på besvarelserne fra rganisatinen, at der er perspektiv i at styrke indsatsen med teknlgi, sm giver effektivisering af levering af en række af Rebild Kmmunes kerneydelser servicen til brgerne. Velfærdsteknlgi hs visiterede brgerne selvskyllende tiletter, telemedicin, videchat med brgerne, hjemmetræning med kendt teknlgi, vurdering af elektrnisk udstyr f.eks. vendeseng m.fl. Derudver er der fkus på, at digital vervågning, elektrnisk styring g grøn energi i det mfang det er muligt g vurderes effektfuldt kan nedbringe Rebild Kmmunes mkstninger til en række mråder. Naturpleje herunder kntrl af vandstand Digital rapprtering af tilstand fr bygningsmasse Digital rapprtering af tilstand fr (udvalgte) vejstrækninger Transfrmatrer i gulvene, hvr der kmmer mange brgere. Vi bør samle rganisatinen i ét hus, der mangler synergi. Der kan ikke effektiviseres mere ift. drift, al den stund der gså skal pririteres ressurcer til prjekter. Peter Jensen, Centerchef Øknmi Side 11 af 14

12 It-sikkerhed Generelt er der en høj tilfredshed med it-sikkerheden g de prcedurer der er etableret fr at sikre itsikkerheden. I frbindelse med lagring af data er det dg rganisatinens pfattelse, at der skal nærmere beskrivelse til af prcedurer fr datapbevaring ledsaget af stikprøvevise kntrller. Der er et ønske m, at it-sikkerhed frmuleres ind sm en del af de enkelte rganisatriske enheders administrative retningslinjer, g indgår sm en del af ledelsestilsynet. Derudver er der et behv fr, at plitikken fr it-sikkerhed revideres g implementeres sm en del af rganisatinens digitale ledelse. Strategien indebærer ikke ændringer i frhld til styring af kntraktfrhld på itsystemer, sm vurderes at være tilfredsstillende. I frhld til det aktuelle trusselbillede er it-sikkerheden tilstrækkelig. Men hvis ngen havde nde hensigter, så ville de sikkert nemt kunne få adgang Peter Buksti, Center Børn g Unge Side 12 af 14

13 Drift g servicering Der håndteres årligt mellem 7 g supprthenvendelser af frskellig karakter. Der er gennemgående tilfredshed med håndteringen af henvendelserne, på baggrund af den serviceaftale, der er i rganisatinen i frhld til anvendelse af it g m supprt af it. Det er et ønske fra de døgnbemandede mråder, at en bredere supprtdækning ud ver administratinens åbningstid kunne være hensigtsmæssig. Der er generelt fkus på, at der skal være et smalt srtiment i udstyr fr at ptimere supprtmulighederne mest muligt. Men mvendt er der gså et enkelt ønske m at kunne individualisere yderligere. Der er således gennemgående tilfredshed med de fællesrdninger, der er rammen fr levering af pc er g telefni. Der er gså et generelt fkus på, at det er nødvendigt at priritere, således henvendelser til supprt der handler m udbedring af service til brgere har frrang. Internt betyder det, at der er en verrdnet priritering af følgende: Kmmunikatin Aktivt udstyr g internetfrbindelse Egne systemer Exchange SBSYS TM TAND NOVAX TABULEX MAP INFO Intranet Hjemmeside Eksternt servicerede systemer KMD OPUS KMD CARE KMDs fagsystemer iøvrigt DUBU WORKBASE UU-VEJLEDNING Der er fra Fællescenter it g digitaliserings side et ønske m at fasthlde g m muligt frbedre supprten g ptimere rganisatinens it-anvendelse. Kan supprt g service leveres mere effektivt sammenlignet med andre kmmuner? Er der behv fr at øge kmpetencer g viden i rganisatinen m ptimal anvendelse af it? Hvr mfattende er spildtiden i frbindelse med anvendelse af Rebild Kmmunes it-løsninger. Dette er blt ngle af de spørgsmål, der skal besvares i den kmmende strategiperide fr at kunne analysere m vi kan g skal ændre adfærd ift. it-anvendelse. Side 13 af 14

14 Evaluering af strategiske indsatsmråder Nærværende strategis indsatsmråder skal besluttes ud fra Rebild Kmmunes gvernancemdeller g vil ud fra psitiv kvalificering indgå i Rebild Kmmunes prjektprgram g efterfølgende evalueres i Rebild Kmmunes ledelsessystem. Interessenter, der vurderes til at have part i de prjekter, der etableres i frlængelse af nærværende strategi, vil få mulighed fr at give udtryk fr synspunkter gennem høringsperider. Side 14 af 14

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Aftale om sundheds-it

Aftale om sundheds-it Regeringen Danske Reginer Aftale m sundheds-it 12. juni 2010 Regeringen g Danske Reginer er enige m en klarere g mere frpligtende kurs fr sundheds-it udviklingen de kmmende år. Fkus skal være på at understøtte

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Formål og forventet effekt Formålet med udbud/tildeling af nyt omsorgsjournalsystem til Social- og Sundhedsafdelingen er, at:

Formål og forventet effekt Formålet med udbud/tildeling af nyt omsorgsjournalsystem til Social- og Sundhedsafdelingen er, at: Baggrund Der blev i fråret 2014 lavet demnstratiner fra KMD, CSC g Avale g der blev frsøgt udarbejdet en kravspecifikatin til det nye msrgsjurnalsystem med udgangspunkt i den kravspecifikatin til msrgsjurnalsystemet,

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Høringssvar fra AU IT s ledergruppe i forbindelse med Forslag til beslutninger som opfølgning

Høringssvar fra AU IT s ledergruppe i forbindelse med Forslag til beslutninger som opfølgning Mdtager(e): Rektr Ntat Høringssvar fra AU IT s ledergruppe i frbindelse med Frslag til beslutninger sm pfølgning på prblemanalysen Ledergruppen i AU IT har drøftet frslaget på et seminar den 9. september

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling af antallet af unge der påbegynder rdinær uddannelse følges via løbende rapprt/pgørelse hvert halve år. Månedlig status g pgørelse på antallet af unge

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere