Digital konceptudvikling PBA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital konceptudvikling PBA"

Transkript

1 Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015

2 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4 Uddannelsensformål...5 Målforlæringsudbytteforuddannelsentilprofessionsbacheloridigitalkonceptudvikling...5 Viden...5 Færdigheder...5 Kompetence...6 DigitalKonceptudvikling,kerneområder...6 Obligatoriskeuddannelseselementer...6 Studieretninger...9 Digitalkonceptudvikling...10 Uddannelsesforløb...10 Førstesemester...10 Andetsemester...10 Tredjesemester...10 Skematiskfremstillingafuddannelsesforløb...11 Læringsmål...12 Førstesemester...12 Konceptogforretningsudvikling,10ECTS...12 ProjektledelseA,5ECTS...12 Brugerundersøgelseogmetode,5ECTS...13 Teknologiforståelse,5ECTS...14 Videnskabsteori,5ECTS...14 Andetsemester...15 Kommunikationogmarketing,10ECTS...15 ProjektledelseB,5ECTS...16 DigitalCommerce,15ECTS...17 DigitalDesign,15ECTS...17 Tredjesemester...18 Praktikophold,15ECTS...18 Afsluttendebachelorprojekt,15ECTS...19 Bundneforudsætninger...20 Afleveringerkanværebundneforudsætninger...20

3 SkriftligafleveringiVidenskabsteori1.semester...20 Eksamensordning...21 Oversigtoverprøver semester porteføljeprøve semester...25 Praktikprøve...25 Afsluttendebachelorprojekt...25 Merit...27 Meritforvalgfrieuddannelseselementer...27 Forhåndsmerit...27 Dispensationsregler...28

4 Studieordningensfællesdel Gældendeforudbydereafuddannelsenidigitalkonceptudvikling DennestudieordningfordigitalkonceptudviklingerudarbejdetefterretningslinjerneiBekendtgørelseaf LovomerhvervsakademiuddannelserogprofessionsbacheloruddannelserogBekendtgørelseom erhvervsakademiuddannelserogprofessionsbacheloruddannelseraf29/06/2009. Uddannelsenerenfuldtidsuddannelsenormerettil1½studenterårsværk.Etstudenterårsværkeren fuldtidsstuderendesarbejdei1år.etstudenterårsværksvarertil60pointieuropeancredittransfer System(ECTS).Uddannelsenersåledesnormerettilialt90ECTS. Uddannelsensnavnogdimittendernestitel DimittenderfrauddannelsenharrettilatanvendetitlenProfessionsbacheloridigitalkonceptudvikling (PBAdigitalkonceptudvikling).DenengelsketitelerBusinessBachelorofDigitalConceptDevelopment (BScDigitalConceptDevelopment). Adgangtiluddannelsen Professionsbacheloruddannelsenidigitalkonceptudviklingerenoverbygningsuddannelsetil multimediedesigneruddannelsen,datamatikeruddannelsen,uddannelsentildesignteknologoge designeruddannelsen,dersåledesallegiverdirekteadganguddannelsen.adgangerdogbetingetafden enkelteinstitutionskapacitet. Andreansøgerekanfåadgangudfraenkonkretrealkompetencevurdering(f.eks.markedsføringsøkonom, serviceøkonomm.fl.). Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere Kandenenkelteuddannelsesinstitutionafkapacitetsmæssigeårsagerikkeoptagealleansøgerepå uddannelsen,skerudvælgelsenefterkaraktergennemsnitfraadgangsgivendeeksamensamtenindividuel vurderingafrealkompetencer.senærmerebeskrivelseafdeenkelteinstitutionersoptagelsesprocedure studieordningensinstitutionsdel.

5 Uddannelsensformål Formåletmeduddannelsentilprofessionsbacheloridigitalkonceptudviklingeratkvalificereden uddannedetilselvstændigvaretagelseafstrategiskogforretningsorienteretkonceptudviklingprimærtpå digitaleplatformeietglobaltperspektiv.uddannelsenkvalificererendvideretilarbejdeindenfordigital strategiskudviklingafcommerce,design,marketing,ogkommunikationskoncepterforinteraktive digitaleløsningerietglobaltperspektiv. Målforlæringsudbytteforuddannelsentilprofessionsbacheloridigital konceptudvikling Målforlæringsudbyttetomfatterdenviden,defærdighederogkompetencer,somen professionsbacheloridigitalkonceptudviklingskalopnåiuddannelsen. Viden Denuddannedehar: Videnomogkanreflektereovertrends,teoriogpraksisindenfordigitalkonceptudvikling Videnomogkanreflektereoverprojektledelse,brugerundersøgelse,metodeogteknologii udviklingenogimplementeringenafdigitalekoncepter Videnomogkanreflektereoverforskelligeformerforbrugerundersøgelseirelationtil videnskabeligmetodeogvidenskabsteori DenuddannedeindenforstudieretningenDigitalCommercehartillige: videnomogkanreflektereoverteoretiskogpraktiskstrategiogkonceptudviklingafdigitale handelsogserviceløsninger. videnomogkanreflektereoverlovgivningsbetydningforudviklingafdigitalehandelsog serviceløsninger. DenuddannedeindenforstudieretningenDigitalDesignhartillige: videnomogkanreflektereovermetoderogteorierindenforudviklingafværdiskabende strategiskdigitaltdesign videnomogkanreflektereoverinterkulturelleforholdsbetydningfordigitaldesignudviklingsom understøtterinternationalbranding. Færdigheder Denuddannedekan: Anvendemetoderogredskabertildybtgåendeanalyseafproblemfelter,trends,teoriogpraksis indenfordigitalkonceptudviklingafhandel,design,marketingogkommunikation. Vurdereogargumentereforvalgiforholdtilløsninger,udviklingsforløb,teknologiog projektledelse Vurdereeksisterendekoncepterogformidleløsningsforslagtiloptimeringafdissetil samarbejdspartnereogvirksomheder

6 Anvendevidenskabeligemetoderogredskabertilanalyse,undersøgelse,testogevalueringaf digitalekoncepter Reflektereoverpraksisirelationtilproblemstillingeriudviklingenafdigitalekoncepter DenuddannedeindenforstudieretningenDigitalCommercekantillige: anvendeogmestremetodertilvurderingafudviklingogtrendsindenformarkedermedhenblik påstrategiskudviklingafdigitalhandelogservice. vurdereogbegrundefrontogbackendsystemerssamspilirelationtiletkonceptsbæredygtighed ogskalerbarhedindenfordigitalhandelogservice. Formidlepraksisnæreogfagligeproblemstillingerogløsningertilsamarbejdspartnereogbrugere DenuddannedeindenforstudieretningenDigitalDesignkantillige: udvikledigitaledesignløsningerogbrugeroplevelserunderhensyntagentilinterkulturelleog internationaleproblemstillinger. formidlepraksisnæredesignmæssigeproblemstillingerogløsningertilsamarbejdspartnereog brugere. Kompetence Denuddannedekan: Udviklekonceptuelleprototyperpåkompleksehandelsløsninger,designløsninger,digitalt kampagnematerialeellerandredigitalekommunikationsløsninger. Udviklestrategiskekoncepterforkompleksdigitalhandel,design,marketingsamtkommunikation Sammenkoblerelevantefagligtteoretiskpraktiskeemner. Samarbejdeselvstændigtmedandrefaggrupperogeksternesamarbejdspartnereomudviklingaf digitalekoncepterogpåtagesigansvarindenforrammerneafenprofessioneletik. Identificereegnelæringsbehovogudviklevidenogfærdighederirelationtilegenjobprofil. DenuddannedeindenforstudieretningenDigitalCommercekantillige: håndterekompleksstrategiogkonceptudviklingafdigitalhandelogservice SkalselvstændigkunneindgåietfagligtogtværfagligtsamarbejdeindenforDigitalCommerce DenuddannedeindenforstudieretningenDigitalDesignkantillige: håndtereudviklingafdesign,somtagerudgangspunktibrugerensoplevelseafserviceniveaueti digitaleservices. håndtereudviklingafinnovativedesignprocessersamtiværksættedigitaleservicesog kommunikationsløsninger. DigitalKonceptudvikling,kerneområder Obligatoriskeuddannelseselementer Uddannelsensobligatoriskeelementertilrettelæggesindenforfølgendekerneområder: 1)Konceptogforretningsudvikling

7 2)Projektledelse 3)Redskabsfag Konceptogforretningsudvikling(20ECTS) Indhold:Konceptogforretningsudvikling,KommunikationogMarketing Mål:Denstuderendeskalarbejdemedstrategiskudviklingafdigitalekoncepterudfraværdiskabende forretningsmodeller.endvidereskaldenstuderendeanalysere,udvikleogrealiseremarketingsog kommunikationskonceptermedetstrategiskafsæt.denstuderendeskallæreatanalysere,udvikleog realiseredigitalekoncepterindenforkommunikationogmarketingudfraetstrategisksamtoperationelt afsæt. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: forretningsmodellersomrammeforværdiskabendekonceptudviklingiinterkultureltog internationaltperspektiv disciplinerindenforkommunikationogmarketingirelationtilatkonceptudvikle,skabeindhold ogværdi disciplinerderknyttersigtilstrategiskarbejdemeddigitalkommunikationogmarketing Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: konceptudviklingafdigitaleløsningerforcommerce,design,marketingogkommunikation markedsføringogkommunikationafonlineogofflineløsninger analyseogudviklingafkonceptuelleløsningerirelationtilkommunikationogmarketing Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: brancheogkulturbestemtebehovsamtmålformuleringer Denstuderendekanformidle: digitalekonceptertilrelevanteinteressenter Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: digitalemarketingogkommunikationsstrategier strategiskudvikling,planlægningoggennemførelseafkoncepterindenforkommunikationog marketingietværdiskabendeperspektiv Projektledelse(10ECTS) Indhold:ProjektledelseA,B Mål:Denstuderendeskaliforbindelsemedudviklingogimplementeringafdigitalekoncepterlæreat indgåiellerledeetprojektteam;detteirelationtileksterntsamarbejdeiforholdtilrammesætningaf projektet,interntsamarbejdeiforholdtilteamudviklingsamtvurderingogvalgafmetoderogressourcer. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: projektledelseirelationtilprojektmetoder,ledelseogstyringvedudviklingogimplementeringaf digitalekoncepter

8 Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: forhandling,budgettering,projektstyring,teamudvikling vurderingafbehovforspecifikkekompetenceritværfagligegrupper Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: strategiskevalgvedprojektledelseogkonceptudvikling etikogidentitetsomkonceptudvikleriprojektlederrollen Denstuderendekanformidle: projektetsrammertilinteressenteriløbetafetprojektscyklus Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: projektogteamudvikling tilbudsgivningogbudgettering Redskabsfag(15ECTS) Indhold:Videnskabsteori,Teknologi,Brugerundersøgelseog metode Mål:Denstuderendeskalkunneudføreformativeogsummativebrugerundersøgelserafuserexperience ogafbrugeroplevelseogadfærd.denstuderendeskalopnåforståelseforvidenskabsteoretiskeretninger ogsærligtopnåvidenom,hvordanvidenskabessamtforståkvantitativeogkvalitative undersøgelsesmetoderirelationtilvidenskabsteoriogmetodelære.denstuderendeskaldesuden selvstændigtkunnereflektereoverogforståsamspilletmellemmenneske,samfund,digitalemedierog teknologiskudviklingmedbaggrundirelevanteteorier,metoderoganalyser. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: summativeogformativebrugerundersøgelser videnskabsteoretiskeretningerogmetoder teknologisketrendsogderesbetydningfordigitalkonceptudvikling Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: anvendelseafvidenskabeligemetoderogredskabervedbrugerundersøgelserirelationtilanalyse afdigitalekoncepter videnskabsteoretisktilgangtilpraktiskproblemstillinger udviklingafdigitalekoncepterbaseretpåteknologiogværktøjertilfremmeafbrugeroplevelsen Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: kvalitetenafbrugerundersøgelsesmetoder videnskabsteoretiskafsætforprojektdesign relevantedigitaletrendsudfraetkreativtogstrategiskafsæt Denstuderendekanformidle: løsningerindenforbrugerundersøgelser videnskabsteoretiskekvalitetskriterier relevantedigitaletrends

9 Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: udviklingelleroptimeringafdigitalekonceptermedafsætibrugerundersøgelser envidenskabsteoretiskkontekst valgafrelevanteteknologierogværktøjerindenfordigitalekoncepter Studieretninger DigitalCommerce StudieretningenindenforDigitalCommercetilrettelæggesindenforfølgendekerneområde: Strategiskogdigitalkonceptogforretningsudviklingmedfokuspåcommerce. BeskrivelseafkerneområdeteratfindeunderDigitalCommerce,15ECTS,pås.17. DigitalDesign StudieretningenindenforDigitalDesigntilrettelæggesindenforfølgendekerneområde: Strategiskogdigitalkonceptogforretningsudviklingmedfokuspådesign. BeskrivelseafkerneområdeteratfindeunderDigitalDesign,15ECTS,pås.17.

10 Digitalkonceptudvikling Uddannelsesforløb Førstesemester 1.semestersformåleratintroduceredenstuderendetilflerfagligdigitalkonceptudvikling.Den studerendeskallæreatudvikleværdiskabendedigitalekonceptertilvirksomhederogorganisationermed fokuspåslutbrugeren.derersærligtfokuspå: Konceptudviklingpåtværsafplatforme Forståelseforogresearchaferhvervslivetsogkundernesbehov Styringafdigitalkonceptudviklinggennemprojektledelseogprojektteams Videnskabeligtbaseretudviklingogtestafløsningerogkoncepter Fageneer: Konceptogforretningsudvikling,10ETCS ProjektledelseA,5ECTS Brugerundersøgelserogmetode,5ECTS Videnskabsteori,5ECTS Teknologiforståelse,5ECTS Andetsemester 2.semestersformåleratgivemulighedforspecialiseringidigitalkonceptudvikling. 2.semesterbestårdelsaftostudieretninger,somdenstuderendeskalvælgeimellem(15ECTS),ogdelsaf toobligatoriskemoduler(15ects).semesteretsigtermodatgiveprofessionelspecialiseringog fordybelse. 2.semestersobligatoriskemodulerudgøresaf: Kommunikationogmarketing,10ECTS ProjektledelseB,5ECTS 2.semestersstudieretningerudgøresaf: DigitalDesign,15ECTS DigitalCommerce,15ECTS Institutionenafgør,hvilken/hvilkeafstudieretningernederudbydes.Dettevilskeunderhensyntagentil destuderendesinteresser,envurderingafaftagerbehovsamtinstitutionenskonkretekompetencefokus.i studieordningensinstitutionsdelpræciseres,hvilken/hvilkestudieretningerderudbydesafdenenkelte institution. Tredjesemester 3.semestersformåleratspecialiseredenstuderendeskompetenceriforholdtilatopbyggeen erhvervsrelevantprofil.detteskerdelsgennemvirksomhedspraktik,hvordenstuderendedeltageriet professioneltfagligtmiljøogdelsgennemdetafsluttendebachelorprojekt,derkantageudgangspunkti virksomhedspraktikken.praktikperiodenerplaceretumiddelbartindendetafsluttendebachelorprojekt.

11 3.semestersmoduler: Praktikophold,15ECTS Bachelorprojekt,15ECTS Skematiskfremstillingafuddannelsesforløb Førstesemester,obligatoriske elementer Andetsemester,obligatoriske elementerogspecialisering Tredjesemester, obligatoriske elementer 1.semester: Introduktiontilflerfaglig digitalkonceptudvikling 2.semester: Obligatoriskeelementer: Flerfagligdigital konceptudviklingirelationtil kommunikationogmarketing Valgfriuddannelseselementer: Specialiseringidigital konceptudvikling 3.semester: Praktikog Bachelorprojekt Konceptog forretningsudvikling 10ECTS KommunikationogMarketing 10ECTS Praktik 15ECTS ProjektledelseA 5ECTS ProjektledelseB 5ECTS Brugerundersøgelserog metode 5ECTS Studieretninger DenstuderendevælgerDigital DesignellerDigitalCommerce 15ECTS Bachelorprojekt 15ECTS Teknologiforståelse 5ECTS Videnskabsteori 5ECTS

12 Læringsmål Førstesemester Konceptogforretningsudvikling,10ECTS Denstuderendeskallæreatudvikledigitalekoncepter,der medafsætienforretningsforståelse skaberværdiforafsenderogmodtager.undervisningenskalfokuserepåkonceptuelforbedringeller nyudviklingafvirksomhedersogorganisationerskoncepterogløsningeriforholdtillokaloginternational digitalcommerce,digitaltdesign,digitalmarketingogdigitalkommunikation. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: forretningsmodellersomrammeforkonceptudvikling virksomhedsogledelsestrends værdiskabendekoncepterietinterkultureltoginternationaltperspektiv rollerogjobfunktionerindenforcommerce,design,marketingogkommunikationpådigitale platformegenerelt Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: atarbejdemedmodellerforforretningsudviklinginnovativtogstrategisk atfremstilleetkonceptueltdesignmedafsætiværdiskabelse konceptudviklingafdigitaleløsningerforcommerce,design,marketingogkommunikation idéudviklingsmetoderiprojektarbejde Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: forskelligebranchersbehovfordigitalkonceptudviklingmedafsætiforståelseforbrugerog marked Denstuderendekanformidle: praksisnæreogfagligeproblemstillingerogløsningertilsamarbejdspartnereogbrugere Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: strategiskogforretningsorienteretdigitalkonceptudvikling Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: udviklingafdigitalekoncepter ProjektledelseA,5ECTS Denstuderendeskallæreatindgåietprojektteamiforholdtilatudvikleogimplementerekoncepterog kommunikationsløsninger herundervaretageprojektlederrollen.denstuderendeskalværeistandtilat vurdereogvælgedenbedstegnedemetodetilomstændighederne. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: udviklingsmetodersbetydningforteamarbejdeogprojektet projektersressourcer,herunderteammedlemmer,tidogøkonomi

13 salgogforhandlingafdigitalekommunikationsløsninger Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: projektledelseherunderteamudvikling konflikthåndteringirelationtilteamoginteressenter indsamlingoganalyseafrelevanteinteressenterskravtildigitalekoncepter Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: projektmæssigeogkonceptuellevalgoverforrelevanteinteressenter Denstuderendekanformidle: praktiskeogfagligeproblemstillingerogprioriteringeriforbindelsemedudvikling,lederskabog styringafprojektertilsamarbejdspartnereogbrugere Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: teamudviklingsomprojektleder konflikteriprojektudviklingsteamsogmelleminteressenter Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: digitalekoncepteriforskelligekontekster Brugerundersøgelseogmetode,5ECTS Denstuderendeskalopnåforståelseafbrugerundersøgelsesombegrebogdetsanvendelse.Den studerendeskalkunneudføreformativeogsummativebrugerundersøgelserafoplevelseogadfærd,dvs. kunneudføreundersøgelsertidligtiudviklingsprocessensamtafdetfærdigekoncept.denstuderende skalkunnevurdereformativeogsummativeundersøgelseriforholdtilforskelligemetoders anvendelighed,oghvordanændringeriinformationsarkitekturogdesignkanoptimerebrugeroplevelsen. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: brugerundersøgelser/testsafbrugeroplevelseogbrugeradfærd informationsarkitekturogdesigniforholdtilbrugervenlighed internationaleoginterkulturelleforholdsindvirkningpåbrugeroplevelsenogpå undersøgelsesdesignet Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: anvendelseafvidenskabeligemetoderogredskabertilundersøgelseoganalyseafdigitale kommunikationsløsningersdesign,funktionalitet,brugervenlighedoginformationsarkitektur Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: brugerundersøgelsesmetoderskvalitetoghensigtsmæssighed Denstuderendekanformidle: løsningerindenforbrugerundersøgelsertilrelevanteinteressenter

14 Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: brugerundersøgelserafdigitalekommunikationsløsningeriforholdtilvidereudviklingafdisse Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: Relevanteinteressenterf.eks.designere,udviklereoginformationsarkitekteromkringopstillingog udførelseafbrugerundersøgelser Teknologiforståelse,5ECTS Denstuderendeskalselvstændigtkunnereflektereoverogforståsamspilletmellemmenneske,samfund, digitalemedierogteknologiskudviklingmedbaggrundirelevanteteorier,metoderoganalyser.denne videnskalviderekunneanvendesstrategiskogkreativttiludviklingaftværfagligedigitalekoncepterpå tværsafmedierogplatformebådelokaltogglobalt.endvidereskaldenstuderendehaveoverordnet indsigtidevigtigstetendenserindenforteknologiskudvikling,metoderogteorier,derharindflydelsepå tværfagligkonceptudvikling. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: samspilletmellemmenneske,samfund,digitalemedierogteknologi relevantetrendsogtendenserindenforteknologiskudvikling,derharindflydelsepåtværfaglig digitalkonceptudvikling fagligtspecifikketekniskekompetencerindenfordigitalkonceptudvikling Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: atbenytteværktøjerderfungerersombindeledmellemteknologiogbrugeroplevelser denteknologiskeudviklingsindvirkningiforholdtilbrugersituationer værktøjermedhenblikpåoptimeringaftværfagligtsamarbejdemelleminteressenter Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: relevantedigitaletrends Denstuderendekanformidle: relevantedigitaletrendstilinteressenter Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: valgafrelevantteknologiiforskelligebrugersituationer arbejdetmedprototyper Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: brugenafrelevanteværktøjeriforholdtilatoptimeredigitalebrugeroplevelser Videnskabsteori,5ECTS Denstuderendeskalopnåforståelseforvidenskabsteoretiskeretningerogvidenom,hvordanviden skabes.detteopnåsgennemforståelseforvidenskabsteoriogmetodelæresamtgennemkendskabtil grundlæggendevidenskabeligmetodeogevnentilatrelaterekvantitativeogkvalitative undersøgelsesmetodertilvidenskabsteoriogmetodelære.

15 Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: videnskabsteoretiskeparadigmerogmetodelæreiidehistorisksammenhæng grundlagetforopstillingafforskningsspørgsmål detvidenskabsteoretiskegrundlagforvidenskabeligemetoder Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: videnskabsteoriogmetodelæresombaggrundforatforståundersøgelser/testafbrugeroplevelse ogkrav formuleringafproblem,forskningsspørgsmål,undersøgelsesdesignoghypotese atudøvekildekritik Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: videnskabeligtafsætforundersøgelsesogprojektdesign Denstuderendekanformidle: videnskabsteoretiskekvalitetskriterier Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: envidenskabeligkontekst Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: videnskabsteoretiskbaseretkvalitetsarbejde Andetsemester Kommunikationogmarketing,10ECTS Denstuderendeskallæreatanalysere,udvikleogrealiseremarketingkoncepterforvirksomhederog organisationer,somkantiltrække,konvertereogfastholdebrugere/kunderpådenmesteffektivemåde. Denstuderendeskallæreatudviklekommunikationsstrategiskfunderededigitalekoncepterfor virksomhederogorganisationerpålokaleoginternationalemarkeder. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: digitalemarketingdiscipliner værdienafmarketingogkommunikationskonceptersbidragtilvirksomhedeneller organisationensbranding,service,salg,gensalgogorganisation,påetnationaltogglobaltmarked digitalegenrerogkommunikationsformerpåtværsafmedierogplatforme digitaldramaturgiogfortællerformer basaljuridiskforståelseindenformarketing,ipogpersondata Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: markedsanalysertilbeslutningsgrundlagfordigitaleindsatsområder storytellingisamspilmedbådeofflineogonlineløsninger

16 skabelseafindholdtildigitalemarketingogkommunikationsløsninger brugafonlineanalyseværktøjer Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: eksponering,effektogværdiidigitalekoncepter forskelligebranchersogkulturersbehovfordigitalkommunikationogmarketing Denstuderendekanformidle: alternativeløsningeroverforkunderogsamarbejdspartnere Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: digitalemarketingogkommunikationsstrategier atudvikle,planlæggeoggennemføredigitalekoncepterudfraetværdiskabendeperspektiv Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: interessenterindenfordetekniske,kreative/designmæssige,kommunikativeog forretningsstrategiskeområder ProjektledelseB,5ECTS Denstuderendeskallæreatvaretagekomplekseprojektlederopgaver.Denstuderendeskalbliveistand tilatvurdereogvælgemetodeiforholdtilprojektøkonomi.denstuderendeskalopnåatværeenaktiv medspilleriforhandlingssituationoghavekompetencertilatarbejdemedprioriteringafressourceri forholdtilatopnådenbedstmuligekvalitetiprojektarbejdet. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: projektersressourcer,herunderteammedlemmer,tidogøkonomi forskelligeprojektstyringsværktøjer forandringsledelse Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: ressourcestyringiformafbudgetter,tidsplanermv. komplekseforhandlingermedprojektetsinteressenteriforbindelsemedprojektforløbet projektledelsepåtværsafsektorerogbrancheroghåndtereskiftmellemprojektstyringsværktøjer Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: etik,egenrolleogidentitetsomkonceptudvikleriprojektlederrollen Denstuderendekanformidle: rammerogmålforprojektettildetsinteressenter Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: atstyreprojektersressourcer,herunderteammedlemmer,tidogøkonomi

17 Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: atforhandleogudarbejdetilbudogbudgettersamtinddrageinterneogeksterneinteressenter DigitalCommerce,15ECTS Denstuderendeskallæreatkonceptudvikledigitalecommerceogserviceplatformeogskabeeller videreudviklerelevantekommunikationskanaler.dererfokuspåhelhedenikonceptetgennem strategiskeovervejelser,optimeringogadministrationafløsninger. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: strategiogkonceptudviklingafshopsogserviceløsninger udviklingenpåinternationalemarkederfordigitalcommerce teknologierafbetydningforkonceptudviklingafdigitalcommerce Konceptudviklingirelationtillovgivningpånationaltoginternationaltniveauiforholdtil marketing,databaserogpersonfølsommeoplysninger Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: trendsindenforudviklingafdigitalcommerceogservice atoptimereenløsningoganbefalehvilkeparametre,dererrelevanteforetkoncepteller webshop Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: virksomhedersstrategiskeudviklingsmulighederfordigitalcommerce frontogbackendsystemerssamspilindenfordigitalcommerce teknologieriformaff.eks.cms,betalingsformerogplatforme strategieriforholdtilsamspilmellemofflineogonlineaktiviteterforenvirksomhed Denstuderendekanformidle: trendsindenforudviklingafdigitalcommerceogservice konceptuelleløsningerogvalgoverforinteressenter Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: strategiogkonceptudviklingafdigitalecommerceogserviceløsninger strategierforsalgogmersalgirelationtilmålingafbrugeradfærdogkonvertering Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: projektgruppermedspecialisterogskabeoverblikoverenløsningshelhedogdensbetydningfor salgogindtjening DigitalDesign,15ECTS Denstuderendeskallæreatudviklestrategiskfunderededesignkonceptertilvirksomhederog organisationerpålokaleoginternationalemarkeder. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: udviklingafdigitaleservices,dertagerudgangspunktibrugeresbehovoginteresser

18 hvordanservicedesignanvendesindenfordigitalcommerce,digitalreklameogandreformerfor digitalkommunikation brugerinddragendeprocesseriudviklingenafdigitaleservices digitaltdesign,derkanunderstøtteinternationalbrandingoganvendestilbrandingformål interkulturelleforholdsbetydningfordigitaldesignudvikling Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: udviklingafdigitalebrugeroplevelser,herunderinteraktionsoginterfacedesignsombyggerpå såvelfysiskesomgrafiskebrugergrænsefladerunderhensyntagentilinterkulturelleog internationaleproblemstillinger udviklingaftværmedialeløsninger Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: internationalbrandingoginterkulturelleforhold Denstuderendekanformidle: praksisnæreogfagligedesignmæssigeproblemstillingerogløsningertilsamarbejdspartnereog bruger Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: udviklingafservicedesign udviklingafinnovativedesignprocesserogiværksættelseafdigitaleservicesog kommunikationsløsninger valgafrelevanteværktøjertilkonceptudviklingsprocesser Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: designudvikling strategiogkonceptudviklingafdesignløsninger Tredjesemester Praktikophold,15ECTS Denstuderendeskallærenormerogguidelinesforatløseopgaverietprofessioneltfagligtmiljøforen virksomhedellerorganisationvedselvatdeltage. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: praktikvirksomhedensforretningsgrundlag detprofessionellemiljø,jobfunktioneroginteressenteripraktikvirksomheden Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: udførelsenafrelevanteopgaveripraktikvirksomheden

19 Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: egendeltagelseiopgaveløsning løsningerpåpraktikstedet professionensomdigitalkonceptudvikler Denstuderendekanformidle: praksisnæreogfagligeproblemstillingertilpraktikvirksomhedenssamarbejdspartnereogbrugere Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: praktikvirksomhedensnuværendearbejdemeddigitalkonceptudviklingsamtdensfremtidige kompetencebehovindenfordigitalkonceptudvikling Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: ansvarforopgaveløsning Denstuderendekanvidereudvikleegenvidenogfærdighedersamtidentificereegnelæringsbehovi tilknytningtil: mindsténprofessionipraktikvirksomheden Medudgangspunktiovennævntelæringsmål,fastlæggerdenstuderende,virksomhedenogvejlederenfra uddannelsenifællesskabmålfordenstuderendeslæringsudbytte. Praktikkenafsluttesmedenprøve,sombedømmesefter7trinsskalaen.Prøveformogprøvens tilrettelæggelseerfastsatafdenenkelteinstitutionogerbeskrevetiinstitutionsdelenafstudieordningen. Afsluttendebachelorprojekt,15ECTS Denstuderendeskalgennemprojektarbejdespecialiseresigietafgrænsetområdeindenfordigital konceptudviklingmedudgangspunktisamarbejdemedenvirksomhedellerorganisation. Formuleringsogstaveevne Staveogformuleringsevneindgåribachelorprojektet.Bedømmelsenerudtrykforenhelhedsvurderingaf detfagligeindholdsamtstaveogformuleringsevnen,idetdetfagligeindholdskalvægtestungest. Studerende,derkandokumentereenrelevantspecifikfunktionsnedsættelse,kansøgeomdispensation frakravetom,atstaveogformuleringsevneindgåribedømmelsen.ansøgningensendestiluddannelsen ogstilestillederenforuddannelsensenest4ugerførprøvensafvikling. Læringsmålforafsluttendebachelorprojekt Detafsluttendebachelorprojektskaldokumentere,atuddannelsensafgangsniveaueropnået,jf.bilag1i bekendtgørelsenfordigitalkonceptudvikleruddannelsen(beknr.609af04/06/2010): Målforlæringsudbyttetomfatterdenviden,defærdighederogkompetencer,somenkonceptudvikler skalopnåiuddannelsenogskaldokumentere,atuddannelsenslæringsudbytteeropnået,jf.afsnittet DigitalKonceptudvikling,kerneområder. Bedømmelse Individuel,eksterneksaminationmedudgangspunktiiprojektarbejdeudarbejdetindividueltellerien gruppeafnormaltoptil3studerende.dergivesenindividuelkarakter(7skalaen)udfraen

20 helhedsvurderingafetdigitaltkoncept,enkonceptuelprototypeelleretdigitaltprodukt,enrapportogen mundtligdel.prøvenkanførstfindestedefter,atafsluttendeprøveipraktikkenoguddannelsensøvrige prøvererbestået.fornærmerebeskrivelseafprøveformogprøvenstilrettelæggelsemv.henvisestil studieordningensbeskrivelseafuddannelsenseksaminer herunder3.semestersafsluttende bachelorprojekts.24. Bundneforudsætninger Afleveringerkanværebundneforudsætninger Denenkelteinstitutionstillerkravomflereafleveringeriløbetaf1.og2.semester,dererbundne forudsætningerogskalafleveresfor,atdenstuderendekanindskrivestil1.og2.semesters porteføljeprøve.detspecificeresenteniinstitutionsdelenellerisemesterplanen,hvilkeafleveringerder erbundneforudsætninger. Bundneforudsætningerermedtilatpåvisestudieaktivitetenfordenenkeltestuderende.Se studieordningensinstitutionsdelforstudieaktivitet. SkriftligafleveringiVidenskabsteori1.semester Dererénobligatorisk,individuelskriftligafleveringiforbindelsemedfagetVidenskabsteoripåførste semester.afleveringenskal,medrelationtilandrebundneforudsætningerpåsemesteret,belyse videnskabsteoretiskeparadigmer,metoderogdissesanvendelseiforholdtilundersøgelsesmetoder. Institutionenbestemmer,omafleveringenkanindgåiopgaveporteføljen. Derafleveres5normalsider. Afleveringenskalgodkendes,foratdenstuderendekanindskrivestil1.semestersporteføljeprøve. Rammerneforafleveringfastsættesafdenenkelteinstitution.

21 Eksamensordning Formåletmedeksamensordningeneratsikreuddannelsenskvalitet,ogatbeståede uddannelseselementerækvivalerertilsvarendeuddannelseselementerveddeinstitutioner,derudbyder uddannelsen. Foratsikresammenhængiundervisningenogmellemeksamenogundervisningfastlæggerdenenkelte uddannelsesinstitutionnærmerekravtileksamensprojektermv.semereheromistudieordningens institutionsdel. Oversigtoverprøver Semester Prøve ECTS Intern/ekstern prøve Eksamensformer fastlagtaf 1.sem. Portefølje 30 Ekstern Alleudbydereaf uddannelsen 2.sem. Portefølje 30 Ekstern Alleudbydereaf uddannelsen Praktikprøve 15 Intern Alleudbydereaf uddannelsen 3.sem Bachelorprojekt(rapportogdigitalt produkt) 15 Ekstern Alleudbydereaf uddannelsen Forathavebeståetdensamledeuddannelseskaldenstuderendehaveopnåetbeståelseskarakteren02i alleuddannelsensprøver. Produktkravtilobligatoriskeafleveringsopgaverfremgårafsærskilteretningslinjer,derertilgængeligepå denenkelteuddannelse. Læringsmåleneforuddannelseselementernepå1.og2.semestereridentiskemedlæringsmålenefor1. og2.eksterneeksamen. Allepræstationsbedømmelsererindividuelle.Såfremtderliggerengruppebaseretindsatstilgrundfor prøven,kandenstuderendesindsatsiforholdtilgruppeprocessenindgåibedømmelsen. 1.semester porteføljeprøve Dererénekstern,individuelporteføljeprøveefter1.semester.Prøvenbeståraf3dele: Opgaveportefølje

22 Synopsis Mundtligtforsvar Opgaveportefølje Opgaveporteføljenerenindividuel,beskrivendepræsentationaf3udpegedeeksamensafleveringerfra1. semester.opgaveporteføljenskalpræsentereafleveringerneogredegøreforprocesseniforbindelsemed udarbejdelsen dvs.casepræsentation,problemstilling,løsningogfagligeudfordringertilknyttet opgaveløsningen. Kravenetildetreafleveringerer: atafleveringerneafinstitutionenskalværeudpegetsompotentielleeksamensafleveringer,dvs. bundneforudsætningerfra1.semestersforløb afleveringernekanværedigitaltprodukt,konceptuelstrategiog/ellerfunktionelprototype,rapport m.m. Synopsis Synopsisskalindeholde: Enspecifikationafdefagligeudfordringerogproblemstillinger,denstuderendeønskeratfokuserepå iforholdtilafleveringerneogiforholdtillæringsmålfor1.semester Diskussionogrefleksionovervalgtteori,metodeoglitteratur Enkortrefleksionoverdenstuderendesfagligeudviklingpå1.semester,oghvordandenneforholder sigtilsineønskeromviderefagligkompetenceudvikling Max.3normalsider(1normalsideer2400anslaginkl.mellemrum) Ibilagvedlæggesskriftligetilbagemeldingerfordetreafleveringer Mundtligindividuelprøve Udgangspunktetfordenmundtligedelafeksamenersynopsis,somsammenmedopgaveporteføljen,er vurderetafeksaminatorogcensorføreksamen. Denmundtligeprøvevarer30minogbeståraffølgendeelementer: Kortoplægfradenstuderende:5min. Eksamensdialog:20min. Voteringogafgivelseafresultat:5min. Bedømmelse Dergivesenindividuelkarakterudfraenhelhedsvurderingafdeelementer,derindgåriprøven.Dvs. opgaveporteføljen,synopsisogdenmundtligepræstation.præstationenbedømmesudfra7trinsskalaen iforholdtilopfyldelseafformåloglæringsmålfor1.semester. Omprøve Omprøveafholdesumiddelbartførelleristartenafdetfølgendesemester.Omprøventager udgangspunktidenstuderendesforbedringafegenporteføljeogsynopsis. Sygeprøve Sygeprøvenafholdesumiddelbartførelleristartenafdetfølgendesemester.

23 2.semester porteføljeprøve Dererénekstern,individuelporteføljeprøveefter2.semester.Prøvenbeståraf3dele: Opgaveportefølje Synopsis Mundtligtforsvar Opgaveportefølje Opgaveporteføljenerenindividuel,beskrivendepræsentationaf3udpegedeeksamensafleveringerfra2 semester.opgaveporteføljenskalpræsentereafleveringerneogredegøreforprocesseniforbindelsemed udarbejdelsen,dvs.casepræsentation,problemstilling,løsningogfagligeudfordringertilknyttet opgaveløsningen. Kravenetildetreafleveringerer: atafleveringerneafinstitutionenskalværeudpegetsompotentielleeksamensafleveringer,dvs. bundneforudsætningerfra2.semestersforløb. afleveringernekanværedigitaltprodukt,konceptuelstrategiog/ellerfunktionelprototype,rapport m.m. Synopsis Synopsisskalindeholde: Enspecifikationafdefagligeudfordringerogproblemstillinger,denstuderendeønskeratfokuserepå iforholdtilafleveringerneogiforholdtillæringsmålfor2.semester Diskussionogrefleksionovervalgtteori,metodeoglitteratur Enkortrefleksionoverdenstuderendesfagligeudviklingpå2.semester,oghvordandenneforholder sigtilsineønskeromviderefagligkompetenceudvikling Max.3normalsider(1normalsideer2400anslaginkl.mellemrum) Ibilagvedlæggesskriftligetilbagemeldingerfordetreafleveringer Mundtligindividuelprøve Udgangspunktetfordenmundtligedelafeksamenersynopsis,somsammenmedopgaveporteføljen,er vurderetafeksaminatorogcensorføreksamen. Denmundtligeprøvevarer30minogbeståraffølgendeelementer: Kortoplægfradenstuderende:5min. Eksamensdialog:20min. Voteringogafgivelseafresultat:5min. Bedømmelse Dergivesenindividuelkarakterudfraenhelhedsvurderingafdeelementer,derindgåriprøven.Dvs. opgaveporteføljen,synopsisogdenmundtligepræstation.præstationenbedømmesudfra7trinsskalaen iforholdtilopfyldelseafformåloglæringsmålfor2.semester. Omprøve Omprøveafholdesumiddelbartførelleristartenafdetfølgendesemester.Omprøventager udgangspunktidenstuderendesforbedringafegenporteføljeogsynopsis.

24 Sygeprøve Sygeprøvenafholdesumiddelbartførelleristartenafdetfølgendesemester.

25 3.semester Praktikprøve Prøvenerinternogevaluererdenstuderendesindividuellelæringsmål,derforudforpraktikforløbeter fastlagtafdenstuderende,virksomhedenogvejlederenfrauddannelsen. Internprøve Denstuderendeevalueresiforholdtilpraktikforløbetvedudarbejdelseafenpraktikrapport. Institutionenfastsætternærmereretningslinjerforrapport,bilagogsupplerendemateriale,jf. studieordningensinstitutionsdel. Bedømmelse Denenkelteinstitutionsætterrammerneforpraktikprøvensafholdelse.Prøvenbedømmesefter7 trinsskalaen. Omprøve Denstuderendeharsomvedøvrigeeksaminerrettiltoomprøver. Afsluttendebachelorprojekt Prøvemedudgangspunktiprojektarbejdeudarbejdetindividueltelleriengruppeafnormaltoptil3 studerende.prøvenidetafsluttendebachelorprojektbestårafetdigitaltkoncept,enkonceptuelelleret digitaltprodukt,enrapportsamtenmundtligdel.prøvenafholdesvedudgangenaf3.semester. Denstuderendeskalspecialiseresigindenforetrelevantområdeafdigitalkonceptudvikling,herunder skaldenstuderendetilegnesigoganvendenyteoriudenforuddannelsenslæringsmålispecialiseringen. Aflevering Etdigitaltkoncept,derliggerindenforrammerneafuddannelsensoverordnedelæringsmål Enkonceptuelprototypeelleretdigitaltprodukt,somimødekommer(ellerløser)komplekse udfordringerknyttettildetdigitalekoncept Rapportpåmaksimalt30normalsiderplusmaksimalt15normalsiderpr.gruppemedlem,eksklusiv bilag Ennormalsideer2400tegninkl.mellemrumogfodnoter.Forside,indholdsfortegnelse,litteraturliste samtbilagtællerikkemedheri. Bilagerudenforbedømmelse Eksamen Individueleksaminationmedudgangspunktidetafleveredesamtmundtligtoplæg: Oplægfradenstuderende:10min. Eksamensdialog:20min. Voteringogafgivelseafresultat:10min. Bedømmelse Dergivesenindividuelkarakterudfraenhelhedsvurderingafdetafleverede,præsentationogindividuel eksamination.

26 Omprøve Projektetkanententageudgangspunktisammeproblemstillingsomdetprojektarbejde,dervargrundlag foridenordinæreprøveellerennyproblemstilling. Sygeprøve Sygeeksamenafholdesumiddelbartførelleristartenafdetfølgendesemester. Hvisinstitutionenvurderer,atdenstuderendehardeltagetietgruppeprojektitilnærmelsesvisfuldt omfang,afholdessygeeksamensomindividuelprøvemedudgangspunktigruppensprojektarbejde. Hvisinstitutionenvurderer,atdenstuderendeikkehardeltagetietgruppeprojektetitilnærmelsesvis fuldtomfang,afholdessygeeksamensomindividuelprojekteksamen.

27 Merit Institutionenkangodkende,atbeståedeuddannelseselementerellerdeleherafbeståetvedenanden institution,ækvivalerertilsvarendeuddannelseselementerellerdeleherafinærværendestudieordning. Hvisdetpågældendeuddannelseselementerbedømtefter7trinsskalaenveddeninstitution,hvor prøveneraflagt,ogækvivalereretheltfaginærværendestudieordning,overføreskarakteren.ialleandre tilfældeoverføresbedømmelsensom"bestået". Institutionenkangodkende,atbeståedeuddannelseselementerfraenandendanskellerudenlandsk videregåendeuddannelsetræderistedetforuddannelseselementer,dereromfattetafdenne studieordning.vedgodkendelseherafansesuddannelseselementetforgennemført,hvisdeterbestået efterreglerneomdenpågældendeuddannelse.bedømmelsenoverføressom"bestået". Denstuderendeharpligttilatoplyseomtidligerebeståedeuddannelseselementer,sommåantagesat kunnegivemerit. Meritforvalgfrieuddannelseselementer Beståedevalgfrieuddannelseselementerækvivalererdetilsvarendeuddannelseselementervedandre uddannelsesinstitutioner,somudbyderdenneuddannelsesåvelsomandreuddannelser. Forhåndsmerit Denstuderendekanansøgeomforhåndsmerit.VedforhåndsgodkendelseafstudieopholdiDanmarkeller udlandethardenstuderendepligttilefterendtstudieopholdatdokumenteredetgodkendte studieopholdsgennemførteuddannelseselementer.denstuderendeskaliforbindelsemed forhåndsgodkendelsengivesamtykketil,atinstitutionenefterendtstudieopholdkanindhentede nødvendigeoplysninger. Vedgodkendelseafforhåndsmeritansesuddannelseselementetforgennemført,hvisdeterbeståetefter reglerneomuddannelsen.

28 Dispensationsregler Uddannelsesinstitutionenkanfravige,hvadinstitutionenellerinstitutionerneselvharfastsati studieordningen,hvisdeterbegrundetiusædvanligeforhold.institutionernesamarbejderomenensartet dispensationspraksis. Institutionsdelen til studieordning for PBA-uddannelsen i Digital Konceptudvikling på EASJ Efterår 2015 Forord I dette afsnit findes en beskrivelse af den måde, hvorpå EASJ har arrangeret den institutionelle del af uddannelsen. Programmet vil blive gennemført på det campus, hvor der er søgt om optagelse. Både undervisning og virksomhedsbesøg kan foregå overalt i regionen og den studerende skal selv afholde transportudgifter i den forbindelse. Af denne beskrivelse fremgår hvilke prøver og eksamener er specifikke i forhold til EASJ, og hvor disse er placeret. Endelig informeres om: Studieophold i udlandet Krav til skriftlige opgaver og projekter Undervisnings- og arbejdsformer Regler om meritoverførsel Obligatorisk fremmøde Regler for sprogkundskaber Andre forhold Overgangsordninger Eksamensbestemmelser Tilmelding til eksamen Den studerende tilmeldes automatisk eksamen når afleveringer er indleveret rettidigt. Kravene vedrørende eksamen i Digital konceptudvikling er: 1. Tre afleveringer indgår i porteføljen til eksamen på henholdsvis første og andet semester. 2. Kravene til opgaverne introduceres i begyndelsen af hvert projektforløb. 3. Alle tre projekter i porteføljen er gruppeopgaver. Hvis et gruppemedlem ikke bidrager aktivt til gruppens arbejde, kan de øvrige medlemmer ekskludere et medlem. Dette kræver at underviserne informeres og godkender beslutningen.

29 4. En gruppe er blevet oprettet, når medlemmerne har registreret gruppesammensætningen hos den underviser/vejleder, der er ansvarlig for den pågældende gruppeinddeling. Gruppeinddelingen er ikke afsluttet før alle studerende i klassen er i grupper. Når grupperne er oprettet, er de studerende formelt medlemmer af en gruppe, hvilket betyder, at alt materiale, der er produceret i gruppen tilhører alle medlemmer. 5. Hvis en gruppe beslutter at opsplittes i løbet af et projekt, vil alt materiale udarbejdet op til tidspunktet for opdelingen, være tilgængelig for hvert medlem af gruppen. 6. Tilmelding til eksamen forudsætter studieaktiviteter som for eksempel studerendes deltagelse i kundebesøg, øvelser, evalueringer eller andre studieaktiviteter. I tilfælde af sygdom vil den studerende automatisk blive opfordret til re-eksamen senest to uger før re-eksamen finder sted. Sygdom på eksamensdagen skal dokumenteres med en lægeerklæring. Hvis en studerende ikke består bliver han / hun automatisk tilmeldt re-eksamen. Eksamensterminer og tider Fristen for indsendelse af digitale produktioner og skriftlige opgaver fastsættes løbende og specifikt i forbindelse med de detaljerede beskrivelser for hvert projekt. Regler for indsendelse af skriftlige opgaver og digitale prototyper Alle eksamensopgaver uploades i Wiseflow og registreres af administrationen på EASJ. Skriftlige opgaver og digitale prototyper uploades i Wiseflow. Alle medlemmer af en gruppe er ansvarlig for alt indholdet i en rapport og i et digitalt produkt / prototype. Gruppens medlemmer skal alle underskrive forsiden af opgaven. Alle svar / projekter / skriftlige afleveringer mv. skal uploades senest på det af fakultetet fastsatte tidspunkt som afleveringsfrist for opgaven. Hvis opgaven afleveres i intervallet mellem fristen for upload og en time efter, skal dette indtastes på forsiden af opgaven. Eksaminator og censor vil inkludere dette i deres vurdering af den studerendes præstation. Hvis tidsfristen overskrides med mere end en time, vil accept af materialet blive afvist og den studerende vil derfor have brugt en af hans / hendes eksamensforsøg. Regler for forsinkelse eller udeblivelse ved mundtlig eksamen Hvis den studerende kommer for sent, vil EASJ søge at tilbyde den studerende eksamen på samme dag. Hvis den studerende er forsinket i længere tid end den planlagte dag, vil dette blive betragtet som udeblivelse til eksamen. Den studerende vil således have brugt et af de tre forsøg, og kan deltage i næste re-eksamen. Regler om snyd og forsøg på at snyde i eksamen Hvis den studerende findes at have snydt i den skriftlige aflevering, den digitale prototype eller ved den mundtlige eksamen, vil den studerende modtage en skriftlig advarsel og/eller vil blive bedt om at forlade eksamenslokalet. Den studerende vil således have brugt et af sine tre forsøg. Hvis dette gentages bliver den studerende bortvist, og vil ikke være i stand til at genoptage sine studier.

30 Forordninger om afbrydelse af eksamen Hvis eksamen afbrydes af en uautoriseret person, har den studerende ret til at genstarte eksamen. Følgende har ret til at være til stede i eksamenslokalet under eksamen: Ansvarlig eksaminator, censor, eventuelle ekstra undervisere og personer, som den studerende har givet tilladelse til kan være tilstede. Valgfri fag/studieretning På 2. semester tilbyder vi to valgfrie elementer på hver 15 ECTS, henholdsvis Digital Commerce og Digital Design. Det giver den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et af disse områder. Begge valgfag udbydes udelukkende på engelsk men eksamen kan foregå på dansk eller engelsk efter eget valg. Den studerende vælger studieretning i oktober Valgfagene tilbydes fra marts Andre betingelser Studier i udlandet og meritoverførsel EASJ støtter de studerende i at finde uddannelsesmuligheder hos internationale institutioner, der svarer til læringsmålene for Digital konceptudviklings- programmet. EASJ kan anerkende uddannelseselementer succesfuldt gennemført på en anden institution som svarende til lignende elementer eller dele af programmet på Digital Konceptudvikling. Hvis programmet bedømmes på grundlag af syv-trinsskalaen, og svarer til ECTS under denne studieordning, kan karakteren overføres. EASJ kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller international videregående uddannelsesinstitution erstatter uddannelseselementer i dette program. Ved godkendelse heraf anses dette modul for at være afsluttet, hvis de er blevet gennemført i overensstemmelse med reglerne for den pågældende uddannelse. Bedømmelsen overføres som bestået". Orlov En studerende kan tage orlov af personlige årsager, hvis dette er tilladt af studieleder. Der henvises til EASJ s retningslinjer for orlov, og bestemmelser, der gælder for studerende, der tager orlov. Dispensation fra studiet Skulle særlige forhold gøre det nødvendigt, kan EASJ dispensere fra bestemmelser i uddannelsen, som ikke er fastsat i grundlaget for bekendtgørelsen. Klager Klager over afgørelser i henhold til denne studieordning indgives til EASJ. Fristen for indgivelse af klager er to uger fra den dag, hvor der meddeles den pågældende person, afgørelsen. En studerende kan appellere afgørelser foretaget af EASJ i henhold til denne uddannelse til Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klagen er to uger fra den dag, hvor der meddeles den pågældende person, afgørelsen. Klagen er rettet til Undervisningsministeriet, men indgives til institutionen. Institutionen udarbejder en erklæring som klageren har ret til at kommentere inden for en frist på en arbejdsuge. EASJ sender derefter klagen, EASJ s udtalelse og eventuelle kommentarer fra klageren til Undervisningsministeriet. Ikrafttræden

31 Dette program træder i kraft for studerende, med studiestart frai september Uddannelsen reguleres af følgende love og regler: Lov om erhvervsakademier: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om en lov om virksomheder Academy Programmer og professionelle Bachelor programmer. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser: nej. 636 af 29. juni 2009 Bekendtgørelse om kvalitet: Bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol af erhvervsakademiuddannelser. Bekendtgørelse om optagelse: Order no. 106 af 9. februar 2009 om adgang, indskrivning og orlov i de videregående uddannelser. Bekendtgørelse om eksamen: Order no. 714 af 27. juni 2012 om prøver og eksamen i erhvervsrettede studier programmer. Bekendtgørelse om eksamen kvaliteter: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. De akter, og bestillinger er til rådighed (på dansk) på

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning, august 2014

Studieordning, august 2014 Studieordning, august 2014 E-konceptudvikling, professionsbachelor E-concept Development, Professional Bachelor 0 Indhold - 1. Studieordningens fællesdel... 3 1.1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA)

Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning for E- konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Gældende fra september 2012 Indholdsfortegnelse Studieordningens fællesdel... 4 Uddannelsens lovmæssige grundlag... 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5 STUDIEORDNING DK E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor entrepreneurship og virtuel design og logistik) Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES

Læs mere

Forord... 4. Studieordningen... 5. Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5. Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Forord... 4. Studieordningen... 5. Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5. Uddannelsens navn og dimittendernes titel... Indhold Forord... 4 Studieordningen... 5 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 5 Uddannelsens formål... 6 Mål for læringsudbytte for Multimediedesigner

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik STUDIEORDNING Version 21. marts 2011 Denne studieordning gælder fra august 2012 optaget,

Læs mere