Digital konceptudvikling PBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital konceptudvikling PBA"

Transkript

1 Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015

2 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4 Uddannelsensformål...5 Målforlæringsudbytteforuddannelsentilprofessionsbacheloridigitalkonceptudvikling...5 Viden...5 Færdigheder...5 Kompetence...6 DigitalKonceptudvikling,kerneområder...6 Obligatoriskeuddannelseselementer...6 Studieretninger...9 Digitalkonceptudvikling...10 Uddannelsesforløb...10 Førstesemester...10 Andetsemester...10 Tredjesemester...10 Skematiskfremstillingafuddannelsesforløb...11 Læringsmål...12 Førstesemester...12 Konceptogforretningsudvikling,10ECTS...12 ProjektledelseA,5ECTS...12 Brugerundersøgelseogmetode,5ECTS...13 Teknologiforståelse,5ECTS...14 Videnskabsteori,5ECTS...14 Andetsemester...15 Kommunikationogmarketing,10ECTS...15 ProjektledelseB,5ECTS...16 DigitalCommerce,15ECTS...17 DigitalDesign,15ECTS...17 Tredjesemester...18 Praktikophold,15ECTS...18 Afsluttendebachelorprojekt,15ECTS...19 Bundneforudsætninger...20 Afleveringerkanværebundneforudsætninger...20

3 SkriftligafleveringiVidenskabsteori1.semester...20 Eksamensordning...21 Oversigtoverprøver semester porteføljeprøve semester...25 Praktikprøve...25 Afsluttendebachelorprojekt...25 Merit...27 Meritforvalgfrieuddannelseselementer...27 Forhåndsmerit...27 Dispensationsregler...28

4 Studieordningensfællesdel Gældendeforudbydereafuddannelsenidigitalkonceptudvikling DennestudieordningfordigitalkonceptudviklingerudarbejdetefterretningslinjerneiBekendtgørelseaf LovomerhvervsakademiuddannelserogprofessionsbacheloruddannelserogBekendtgørelseom erhvervsakademiuddannelserogprofessionsbacheloruddannelseraf29/06/2009. Uddannelsenerenfuldtidsuddannelsenormerettil1½studenterårsværk.Etstudenterårsværkeren fuldtidsstuderendesarbejdei1år.etstudenterårsværksvarertil60pointieuropeancredittransfer System(ECTS).Uddannelsenersåledesnormerettilialt90ECTS. Uddannelsensnavnogdimittendernestitel DimittenderfrauddannelsenharrettilatanvendetitlenProfessionsbacheloridigitalkonceptudvikling (PBAdigitalkonceptudvikling).DenengelsketitelerBusinessBachelorofDigitalConceptDevelopment (BScDigitalConceptDevelopment). Adgangtiluddannelsen Professionsbacheloruddannelsenidigitalkonceptudviklingerenoverbygningsuddannelsetil multimediedesigneruddannelsen,datamatikeruddannelsen,uddannelsentildesignteknologoge designeruddannelsen,dersåledesallegiverdirekteadganguddannelsen.adgangerdogbetingetafden enkelteinstitutionskapacitet. Andreansøgerekanfåadgangudfraenkonkretrealkompetencevurdering(f.eks.markedsføringsøkonom, serviceøkonomm.fl.). Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere Kandenenkelteuddannelsesinstitutionafkapacitetsmæssigeårsagerikkeoptagealleansøgerepå uddannelsen,skerudvælgelsenefterkaraktergennemsnitfraadgangsgivendeeksamensamtenindividuel vurderingafrealkompetencer.senærmerebeskrivelseafdeenkelteinstitutionersoptagelsesprocedure studieordningensinstitutionsdel.

5 Uddannelsensformål Formåletmeduddannelsentilprofessionsbacheloridigitalkonceptudviklingeratkvalificereden uddannedetilselvstændigvaretagelseafstrategiskogforretningsorienteretkonceptudviklingprimærtpå digitaleplatformeietglobaltperspektiv.uddannelsenkvalificererendvideretilarbejdeindenfordigital strategiskudviklingafcommerce,design,marketing,ogkommunikationskoncepterforinteraktive digitaleløsningerietglobaltperspektiv. Målforlæringsudbytteforuddannelsentilprofessionsbacheloridigital konceptudvikling Målforlæringsudbyttetomfatterdenviden,defærdighederogkompetencer,somen professionsbacheloridigitalkonceptudviklingskalopnåiuddannelsen. Viden Denuddannedehar: Videnomogkanreflektereovertrends,teoriogpraksisindenfordigitalkonceptudvikling Videnomogkanreflektereoverprojektledelse,brugerundersøgelse,metodeogteknologii udviklingenogimplementeringenafdigitalekoncepter Videnomogkanreflektereoverforskelligeformerforbrugerundersøgelseirelationtil videnskabeligmetodeogvidenskabsteori DenuddannedeindenforstudieretningenDigitalCommercehartillige: videnomogkanreflektereoverteoretiskogpraktiskstrategiogkonceptudviklingafdigitale handelsogserviceløsninger. videnomogkanreflektereoverlovgivningsbetydningforudviklingafdigitalehandelsog serviceløsninger. DenuddannedeindenforstudieretningenDigitalDesignhartillige: videnomogkanreflektereovermetoderogteorierindenforudviklingafværdiskabende strategiskdigitaltdesign videnomogkanreflektereoverinterkulturelleforholdsbetydningfordigitaldesignudviklingsom understøtterinternationalbranding. Færdigheder Denuddannedekan: Anvendemetoderogredskabertildybtgåendeanalyseafproblemfelter,trends,teoriogpraksis indenfordigitalkonceptudviklingafhandel,design,marketingogkommunikation. Vurdereogargumentereforvalgiforholdtilløsninger,udviklingsforløb,teknologiog projektledelse Vurdereeksisterendekoncepterogformidleløsningsforslagtiloptimeringafdissetil samarbejdspartnereogvirksomheder

6 Anvendevidenskabeligemetoderogredskabertilanalyse,undersøgelse,testogevalueringaf digitalekoncepter Reflektereoverpraksisirelationtilproblemstillingeriudviklingenafdigitalekoncepter DenuddannedeindenforstudieretningenDigitalCommercekantillige: anvendeogmestremetodertilvurderingafudviklingogtrendsindenformarkedermedhenblik påstrategiskudviklingafdigitalhandelogservice. vurdereogbegrundefrontogbackendsystemerssamspilirelationtiletkonceptsbæredygtighed ogskalerbarhedindenfordigitalhandelogservice. Formidlepraksisnæreogfagligeproblemstillingerogløsningertilsamarbejdspartnereogbrugere DenuddannedeindenforstudieretningenDigitalDesignkantillige: udvikledigitaledesignløsningerogbrugeroplevelserunderhensyntagentilinterkulturelleog internationaleproblemstillinger. formidlepraksisnæredesignmæssigeproblemstillingerogløsningertilsamarbejdspartnereog brugere. Kompetence Denuddannedekan: Udviklekonceptuelleprototyperpåkompleksehandelsløsninger,designløsninger,digitalt kampagnematerialeellerandredigitalekommunikationsløsninger. Udviklestrategiskekoncepterforkompleksdigitalhandel,design,marketingsamtkommunikation Sammenkoblerelevantefagligtteoretiskpraktiskeemner. Samarbejdeselvstændigtmedandrefaggrupperogeksternesamarbejdspartnereomudviklingaf digitalekoncepterogpåtagesigansvarindenforrammerneafenprofessioneletik. Identificereegnelæringsbehovogudviklevidenogfærdighederirelationtilegenjobprofil. DenuddannedeindenforstudieretningenDigitalCommercekantillige: håndterekompleksstrategiogkonceptudviklingafdigitalhandelogservice SkalselvstændigkunneindgåietfagligtogtværfagligtsamarbejdeindenforDigitalCommerce DenuddannedeindenforstudieretningenDigitalDesignkantillige: håndtereudviklingafdesign,somtagerudgangspunktibrugerensoplevelseafserviceniveaueti digitaleservices. håndtereudviklingafinnovativedesignprocessersamtiværksættedigitaleservicesog kommunikationsløsninger. DigitalKonceptudvikling,kerneområder Obligatoriskeuddannelseselementer Uddannelsensobligatoriskeelementertilrettelæggesindenforfølgendekerneområder: 1)Konceptogforretningsudvikling

7 2)Projektledelse 3)Redskabsfag Konceptogforretningsudvikling(20ECTS) Indhold:Konceptogforretningsudvikling,KommunikationogMarketing Mål:Denstuderendeskalarbejdemedstrategiskudviklingafdigitalekoncepterudfraværdiskabende forretningsmodeller.endvidereskaldenstuderendeanalysere,udvikleogrealiseremarketingsog kommunikationskonceptermedetstrategiskafsæt.denstuderendeskallæreatanalysere,udvikleog realiseredigitalekoncepterindenforkommunikationogmarketingudfraetstrategisksamtoperationelt afsæt. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: forretningsmodellersomrammeforværdiskabendekonceptudviklingiinterkultureltog internationaltperspektiv disciplinerindenforkommunikationogmarketingirelationtilatkonceptudvikle,skabeindhold ogværdi disciplinerderknyttersigtilstrategiskarbejdemeddigitalkommunikationogmarketing Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: konceptudviklingafdigitaleløsningerforcommerce,design,marketingogkommunikation markedsføringogkommunikationafonlineogofflineløsninger analyseogudviklingafkonceptuelleløsningerirelationtilkommunikationogmarketing Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: brancheogkulturbestemtebehovsamtmålformuleringer Denstuderendekanformidle: digitalekonceptertilrelevanteinteressenter Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: digitalemarketingogkommunikationsstrategier strategiskudvikling,planlægningoggennemførelseafkoncepterindenforkommunikationog marketingietværdiskabendeperspektiv Projektledelse(10ECTS) Indhold:ProjektledelseA,B Mål:Denstuderendeskaliforbindelsemedudviklingogimplementeringafdigitalekoncepterlæreat indgåiellerledeetprojektteam;detteirelationtileksterntsamarbejdeiforholdtilrammesætningaf projektet,interntsamarbejdeiforholdtilteamudviklingsamtvurderingogvalgafmetoderogressourcer. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: projektledelseirelationtilprojektmetoder,ledelseogstyringvedudviklingogimplementeringaf digitalekoncepter

8 Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: forhandling,budgettering,projektstyring,teamudvikling vurderingafbehovforspecifikkekompetenceritværfagligegrupper Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: strategiskevalgvedprojektledelseogkonceptudvikling etikogidentitetsomkonceptudvikleriprojektlederrollen Denstuderendekanformidle: projektetsrammertilinteressenteriløbetafetprojektscyklus Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: projektogteamudvikling tilbudsgivningogbudgettering Redskabsfag(15ECTS) Indhold:Videnskabsteori,Teknologi,Brugerundersøgelseog metode Mål:Denstuderendeskalkunneudføreformativeogsummativebrugerundersøgelserafuserexperience ogafbrugeroplevelseogadfærd.denstuderendeskalopnåforståelseforvidenskabsteoretiskeretninger ogsærligtopnåvidenom,hvordanvidenskabessamtforståkvantitativeogkvalitative undersøgelsesmetoderirelationtilvidenskabsteoriogmetodelære.denstuderendeskaldesuden selvstændigtkunnereflektereoverogforståsamspilletmellemmenneske,samfund,digitalemedierog teknologiskudviklingmedbaggrundirelevanteteorier,metoderoganalyser. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: summativeogformativebrugerundersøgelser videnskabsteoretiskeretningerogmetoder teknologisketrendsogderesbetydningfordigitalkonceptudvikling Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: anvendelseafvidenskabeligemetoderogredskabervedbrugerundersøgelserirelationtilanalyse afdigitalekoncepter videnskabsteoretisktilgangtilpraktiskproblemstillinger udviklingafdigitalekoncepterbaseretpåteknologiogværktøjertilfremmeafbrugeroplevelsen Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: kvalitetenafbrugerundersøgelsesmetoder videnskabsteoretiskafsætforprojektdesign relevantedigitaletrendsudfraetkreativtogstrategiskafsæt Denstuderendekanformidle: løsningerindenforbrugerundersøgelser videnskabsteoretiskekvalitetskriterier relevantedigitaletrends

9 Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: udviklingelleroptimeringafdigitalekonceptermedafsætibrugerundersøgelser envidenskabsteoretiskkontekst valgafrelevanteteknologierogværktøjerindenfordigitalekoncepter Studieretninger DigitalCommerce StudieretningenindenforDigitalCommercetilrettelæggesindenforfølgendekerneområde: Strategiskogdigitalkonceptogforretningsudviklingmedfokuspåcommerce. BeskrivelseafkerneområdeteratfindeunderDigitalCommerce,15ECTS,pås.17. DigitalDesign StudieretningenindenforDigitalDesigntilrettelæggesindenforfølgendekerneområde: Strategiskogdigitalkonceptogforretningsudviklingmedfokuspådesign. BeskrivelseafkerneområdeteratfindeunderDigitalDesign,15ECTS,pås.17.

10 Digitalkonceptudvikling Uddannelsesforløb Førstesemester 1.semestersformåleratintroduceredenstuderendetilflerfagligdigitalkonceptudvikling.Den studerendeskallæreatudvikleværdiskabendedigitalekonceptertilvirksomhederogorganisationermed fokuspåslutbrugeren.derersærligtfokuspå: Konceptudviklingpåtværsafplatforme Forståelseforogresearchaferhvervslivetsogkundernesbehov Styringafdigitalkonceptudviklinggennemprojektledelseogprojektteams Videnskabeligtbaseretudviklingogtestafløsningerogkoncepter Fageneer: Konceptogforretningsudvikling,10ETCS ProjektledelseA,5ECTS Brugerundersøgelserogmetode,5ECTS Videnskabsteori,5ECTS Teknologiforståelse,5ECTS Andetsemester 2.semestersformåleratgivemulighedforspecialiseringidigitalkonceptudvikling. 2.semesterbestårdelsaftostudieretninger,somdenstuderendeskalvælgeimellem(15ECTS),ogdelsaf toobligatoriskemoduler(15ects).semesteretsigtermodatgiveprofessionelspecialiseringog fordybelse. 2.semestersobligatoriskemodulerudgøresaf: Kommunikationogmarketing,10ECTS ProjektledelseB,5ECTS 2.semestersstudieretningerudgøresaf: DigitalDesign,15ECTS DigitalCommerce,15ECTS Institutionenafgør,hvilken/hvilkeafstudieretningernederudbydes.Dettevilskeunderhensyntagentil destuderendesinteresser,envurderingafaftagerbehovsamtinstitutionenskonkretekompetencefokus.i studieordningensinstitutionsdelpræciseres,hvilken/hvilkestudieretningerderudbydesafdenenkelte institution. Tredjesemester 3.semestersformåleratspecialiseredenstuderendeskompetenceriforholdtilatopbyggeen erhvervsrelevantprofil.detteskerdelsgennemvirksomhedspraktik,hvordenstuderendedeltageriet professioneltfagligtmiljøogdelsgennemdetafsluttendebachelorprojekt,derkantageudgangspunkti virksomhedspraktikken.praktikperiodenerplaceretumiddelbartindendetafsluttendebachelorprojekt.

11 3.semestersmoduler: Praktikophold,15ECTS Bachelorprojekt,15ECTS Skematiskfremstillingafuddannelsesforløb Førstesemester,obligatoriske elementer Andetsemester,obligatoriske elementerogspecialisering Tredjesemester, obligatoriske elementer 1.semester: Introduktiontilflerfaglig digitalkonceptudvikling 2.semester: Obligatoriskeelementer: Flerfagligdigital konceptudviklingirelationtil kommunikationogmarketing Valgfriuddannelseselementer: Specialiseringidigital konceptudvikling 3.semester: Praktikog Bachelorprojekt Konceptog forretningsudvikling 10ECTS KommunikationogMarketing 10ECTS Praktik 15ECTS ProjektledelseA 5ECTS ProjektledelseB 5ECTS Brugerundersøgelserog metode 5ECTS Studieretninger DenstuderendevælgerDigital DesignellerDigitalCommerce 15ECTS Bachelorprojekt 15ECTS Teknologiforståelse 5ECTS Videnskabsteori 5ECTS

12 Læringsmål Førstesemester Konceptogforretningsudvikling,10ECTS Denstuderendeskallæreatudvikledigitalekoncepter,der medafsætienforretningsforståelse skaberværdiforafsenderogmodtager.undervisningenskalfokuserepåkonceptuelforbedringeller nyudviklingafvirksomhedersogorganisationerskoncepterogløsningeriforholdtillokaloginternational digitalcommerce,digitaltdesign,digitalmarketingogdigitalkommunikation. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: forretningsmodellersomrammeforkonceptudvikling virksomhedsogledelsestrends værdiskabendekoncepterietinterkultureltoginternationaltperspektiv rollerogjobfunktionerindenforcommerce,design,marketingogkommunikationpådigitale platformegenerelt Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: atarbejdemedmodellerforforretningsudviklinginnovativtogstrategisk atfremstilleetkonceptueltdesignmedafsætiværdiskabelse konceptudviklingafdigitaleløsningerforcommerce,design,marketingogkommunikation idéudviklingsmetoderiprojektarbejde Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: forskelligebranchersbehovfordigitalkonceptudviklingmedafsætiforståelseforbrugerog marked Denstuderendekanformidle: praksisnæreogfagligeproblemstillingerogløsningertilsamarbejdspartnereogbrugere Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: strategiskogforretningsorienteretdigitalkonceptudvikling Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: udviklingafdigitalekoncepter ProjektledelseA,5ECTS Denstuderendeskallæreatindgåietprojektteamiforholdtilatudvikleogimplementerekoncepterog kommunikationsløsninger herundervaretageprojektlederrollen.denstuderendeskalværeistandtilat vurdereogvælgedenbedstegnedemetodetilomstændighederne. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: udviklingsmetodersbetydningforteamarbejdeogprojektet projektersressourcer,herunderteammedlemmer,tidogøkonomi

13 salgogforhandlingafdigitalekommunikationsløsninger Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: projektledelseherunderteamudvikling konflikthåndteringirelationtilteamoginteressenter indsamlingoganalyseafrelevanteinteressenterskravtildigitalekoncepter Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: projektmæssigeogkonceptuellevalgoverforrelevanteinteressenter Denstuderendekanformidle: praktiskeogfagligeproblemstillingerogprioriteringeriforbindelsemedudvikling,lederskabog styringafprojektertilsamarbejdspartnereogbrugere Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: teamudviklingsomprojektleder konflikteriprojektudviklingsteamsogmelleminteressenter Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: digitalekoncepteriforskelligekontekster Brugerundersøgelseogmetode,5ECTS Denstuderendeskalopnåforståelseafbrugerundersøgelsesombegrebogdetsanvendelse.Den studerendeskalkunneudføreformativeogsummativebrugerundersøgelserafoplevelseogadfærd,dvs. kunneudføreundersøgelsertidligtiudviklingsprocessensamtafdetfærdigekoncept.denstuderende skalkunnevurdereformativeogsummativeundersøgelseriforholdtilforskelligemetoders anvendelighed,oghvordanændringeriinformationsarkitekturogdesignkanoptimerebrugeroplevelsen. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: brugerundersøgelser/testsafbrugeroplevelseogbrugeradfærd informationsarkitekturogdesigniforholdtilbrugervenlighed internationaleoginterkulturelleforholdsindvirkningpåbrugeroplevelsenogpå undersøgelsesdesignet Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: anvendelseafvidenskabeligemetoderogredskabertilundersøgelseoganalyseafdigitale kommunikationsløsningersdesign,funktionalitet,brugervenlighedoginformationsarkitektur Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: brugerundersøgelsesmetoderskvalitetoghensigtsmæssighed Denstuderendekanformidle: løsningerindenforbrugerundersøgelsertilrelevanteinteressenter

14 Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: brugerundersøgelserafdigitalekommunikationsløsningeriforholdtilvidereudviklingafdisse Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: Relevanteinteressenterf.eks.designere,udviklereoginformationsarkitekteromkringopstillingog udførelseafbrugerundersøgelser Teknologiforståelse,5ECTS Denstuderendeskalselvstændigtkunnereflektereoverogforståsamspilletmellemmenneske,samfund, digitalemedierogteknologiskudviklingmedbaggrundirelevanteteorier,metoderoganalyser.denne videnskalviderekunneanvendesstrategiskogkreativttiludviklingaftværfagligedigitalekoncepterpå tværsafmedierogplatformebådelokaltogglobalt.endvidereskaldenstuderendehaveoverordnet indsigtidevigtigstetendenserindenforteknologiskudvikling,metoderogteorier,derharindflydelsepå tværfagligkonceptudvikling. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: samspilletmellemmenneske,samfund,digitalemedierogteknologi relevantetrendsogtendenserindenforteknologiskudvikling,derharindflydelsepåtværfaglig digitalkonceptudvikling fagligtspecifikketekniskekompetencerindenfordigitalkonceptudvikling Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: atbenytteværktøjerderfungerersombindeledmellemteknologiogbrugeroplevelser denteknologiskeudviklingsindvirkningiforholdtilbrugersituationer værktøjermedhenblikpåoptimeringaftværfagligtsamarbejdemelleminteressenter Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: relevantedigitaletrends Denstuderendekanformidle: relevantedigitaletrendstilinteressenter Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: valgafrelevantteknologiiforskelligebrugersituationer arbejdetmedprototyper Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: brugenafrelevanteværktøjeriforholdtilatoptimeredigitalebrugeroplevelser Videnskabsteori,5ECTS Denstuderendeskalopnåforståelseforvidenskabsteoretiskeretningerogvidenom,hvordanviden skabes.detteopnåsgennemforståelseforvidenskabsteoriogmetodelæresamtgennemkendskabtil grundlæggendevidenskabeligmetodeogevnentilatrelaterekvantitativeogkvalitative undersøgelsesmetodertilvidenskabsteoriogmetodelære.

15 Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: videnskabsteoretiskeparadigmerogmetodelæreiidehistorisksammenhæng grundlagetforopstillingafforskningsspørgsmål detvidenskabsteoretiskegrundlagforvidenskabeligemetoder Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: videnskabsteoriogmetodelæresombaggrundforatforståundersøgelser/testafbrugeroplevelse ogkrav formuleringafproblem,forskningsspørgsmål,undersøgelsesdesignoghypotese atudøvekildekritik Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: videnskabeligtafsætforundersøgelsesogprojektdesign Denstuderendekanformidle: videnskabsteoretiskekvalitetskriterier Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: envidenskabeligkontekst Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: videnskabsteoretiskbaseretkvalitetsarbejde Andetsemester Kommunikationogmarketing,10ECTS Denstuderendeskallæreatanalysere,udvikleogrealiseremarketingkoncepterforvirksomhederog organisationer,somkantiltrække,konvertereogfastholdebrugere/kunderpådenmesteffektivemåde. Denstuderendeskallæreatudviklekommunikationsstrategiskfunderededigitalekoncepterfor virksomhederogorganisationerpålokaleoginternationalemarkeder. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: digitalemarketingdiscipliner værdienafmarketingogkommunikationskonceptersbidragtilvirksomhedeneller organisationensbranding,service,salg,gensalgogorganisation,påetnationaltogglobaltmarked digitalegenrerogkommunikationsformerpåtværsafmedierogplatforme digitaldramaturgiogfortællerformer basaljuridiskforståelseindenformarketing,ipogpersondata Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: markedsanalysertilbeslutningsgrundlagfordigitaleindsatsområder storytellingisamspilmedbådeofflineogonlineløsninger

16 skabelseafindholdtildigitalemarketingogkommunikationsløsninger brugafonlineanalyseværktøjer Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: eksponering,effektogværdiidigitalekoncepter forskelligebranchersogkulturersbehovfordigitalkommunikationogmarketing Denstuderendekanformidle: alternativeløsningeroverforkunderogsamarbejdspartnere Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: digitalemarketingogkommunikationsstrategier atudvikle,planlæggeoggennemføredigitalekoncepterudfraetværdiskabendeperspektiv Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: interessenterindenfordetekniske,kreative/designmæssige,kommunikativeog forretningsstrategiskeområder ProjektledelseB,5ECTS Denstuderendeskallæreatvaretagekomplekseprojektlederopgaver.Denstuderendeskalbliveistand tilatvurdereogvælgemetodeiforholdtilprojektøkonomi.denstuderendeskalopnåatværeenaktiv medspilleriforhandlingssituationoghavekompetencertilatarbejdemedprioriteringafressourceri forholdtilatopnådenbedstmuligekvalitetiprojektarbejdet. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: projektersressourcer,herunderteammedlemmer,tidogøkonomi forskelligeprojektstyringsværktøjer forandringsledelse Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: ressourcestyringiformafbudgetter,tidsplanermv. komplekseforhandlingermedprojektetsinteressenteriforbindelsemedprojektforløbet projektledelsepåtværsafsektorerogbrancheroghåndtereskiftmellemprojektstyringsværktøjer Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: etik,egenrolleogidentitetsomkonceptudvikleriprojektlederrollen Denstuderendekanformidle: rammerogmålforprojektettildetsinteressenter Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: atstyreprojektersressourcer,herunderteammedlemmer,tidogøkonomi

17 Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: atforhandleogudarbejdetilbudogbudgettersamtinddrageinterneogeksterneinteressenter DigitalCommerce,15ECTS Denstuderendeskallæreatkonceptudvikledigitalecommerceogserviceplatformeogskabeeller videreudviklerelevantekommunikationskanaler.dererfokuspåhelhedenikonceptetgennem strategiskeovervejelser,optimeringogadministrationafløsninger. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: strategiogkonceptudviklingafshopsogserviceløsninger udviklingenpåinternationalemarkederfordigitalcommerce teknologierafbetydningforkonceptudviklingafdigitalcommerce Konceptudviklingirelationtillovgivningpånationaltoginternationaltniveauiforholdtil marketing,databaserogpersonfølsommeoplysninger Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: trendsindenforudviklingafdigitalcommerceogservice atoptimereenløsningoganbefalehvilkeparametre,dererrelevanteforetkoncepteller webshop Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: virksomhedersstrategiskeudviklingsmulighederfordigitalcommerce frontogbackendsystemerssamspilindenfordigitalcommerce teknologieriformaff.eks.cms,betalingsformerogplatforme strategieriforholdtilsamspilmellemofflineogonlineaktiviteterforenvirksomhed Denstuderendekanformidle: trendsindenforudviklingafdigitalcommerceogservice konceptuelleløsningerogvalgoverforinteressenter Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: strategiogkonceptudviklingafdigitalecommerceogserviceløsninger strategierforsalgogmersalgirelationtilmålingafbrugeradfærdogkonvertering Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: projektgruppermedspecialisterogskabeoverblikoverenløsningshelhedogdensbetydningfor salgogindtjening DigitalDesign,15ECTS Denstuderendeskallæreatudviklestrategiskfunderededesignkonceptertilvirksomhederog organisationerpålokaleoginternationalemarkeder. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: udviklingafdigitaleservices,dertagerudgangspunktibrugeresbehovoginteresser

18 hvordanservicedesignanvendesindenfordigitalcommerce,digitalreklameogandreformerfor digitalkommunikation brugerinddragendeprocesseriudviklingenafdigitaleservices digitaltdesign,derkanunderstøtteinternationalbrandingoganvendestilbrandingformål interkulturelleforholdsbetydningfordigitaldesignudvikling Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: udviklingafdigitalebrugeroplevelser,herunderinteraktionsoginterfacedesignsombyggerpå såvelfysiskesomgrafiskebrugergrænsefladerunderhensyntagentilinterkulturelleog internationaleproblemstillinger udviklingaftværmedialeløsninger Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: internationalbrandingoginterkulturelleforhold Denstuderendekanformidle: praksisnæreogfagligedesignmæssigeproblemstillingerogløsningertilsamarbejdspartnereog bruger Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: udviklingafservicedesign udviklingafinnovativedesignprocesserogiværksættelseafdigitaleservicesog kommunikationsløsninger valgafrelevanteværktøjertilkonceptudviklingsprocesser Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: designudvikling strategiogkonceptudviklingafdesignløsninger Tredjesemester Praktikophold,15ECTS Denstuderendeskallærenormerogguidelinesforatløseopgaverietprofessioneltfagligtmiljøforen virksomhedellerorganisationvedselvatdeltage. Viden Denstuderendeharudviklingsbaseretvidenomogkanforståogreflektereover: praktikvirksomhedensforretningsgrundlag detprofessionellemiljø,jobfunktioneroginteressenteripraktikvirksomheden Færdighed Denstuderendekananvendemetoderogredskabersamtmestredefærdigheder,derknyttersigtil: udførelsenafrelevanteopgaveripraktikvirksomheden

19 Denstuderendekanvurderepraksisnæreogteoretiskeproblemstillingersamtbegrundeogvælge relevanteløsningsmodellerirelationtil: egendeltagelseiopgaveløsning løsningerpåpraktikstedet professionensomdigitalkonceptudvikler Denstuderendekanformidle: praksisnæreogfagligeproblemstillingertilpraktikvirksomhedenssamarbejdspartnereogbrugere Kompetence Denstuderendekanhåndterekomplekseogudviklingsorienteredesituationerirelationtil: praktikvirksomhedensnuværendearbejdemeddigitalkonceptudviklingsamtdensfremtidige kompetencebehovindenfordigitalkonceptudvikling Denstuderendekanselvstændigtindgåifagligtogtværfagligtsamarbejdeirelationtil: ansvarforopgaveløsning Denstuderendekanvidereudvikleegenvidenogfærdighedersamtidentificereegnelæringsbehovi tilknytningtil: mindsténprofessionipraktikvirksomheden Medudgangspunktiovennævntelæringsmål,fastlæggerdenstuderende,virksomhedenogvejlederenfra uddannelsenifællesskabmålfordenstuderendeslæringsudbytte. Praktikkenafsluttesmedenprøve,sombedømmesefter7trinsskalaen.Prøveformogprøvens tilrettelæggelseerfastsatafdenenkelteinstitutionogerbeskrevetiinstitutionsdelenafstudieordningen. Afsluttendebachelorprojekt,15ECTS Denstuderendeskalgennemprojektarbejdespecialiseresigietafgrænsetområdeindenfordigital konceptudviklingmedudgangspunktisamarbejdemedenvirksomhedellerorganisation. Formuleringsogstaveevne Staveogformuleringsevneindgåribachelorprojektet.Bedømmelsenerudtrykforenhelhedsvurderingaf detfagligeindholdsamtstaveogformuleringsevnen,idetdetfagligeindholdskalvægtestungest. Studerende,derkandokumentereenrelevantspecifikfunktionsnedsættelse,kansøgeomdispensation frakravetom,atstaveogformuleringsevneindgåribedømmelsen.ansøgningensendestiluddannelsen ogstilestillederenforuddannelsensenest4ugerførprøvensafvikling. Læringsmålforafsluttendebachelorprojekt Detafsluttendebachelorprojektskaldokumentere,atuddannelsensafgangsniveaueropnået,jf.bilag1i bekendtgørelsenfordigitalkonceptudvikleruddannelsen(beknr.609af04/06/2010): Målforlæringsudbyttetomfatterdenviden,defærdighederogkompetencer,somenkonceptudvikler skalopnåiuddannelsenogskaldokumentere,atuddannelsenslæringsudbytteeropnået,jf.afsnittet DigitalKonceptudvikling,kerneområder. Bedømmelse Individuel,eksterneksaminationmedudgangspunktiiprojektarbejdeudarbejdetindividueltellerien gruppeafnormaltoptil3studerende.dergivesenindividuelkarakter(7skalaen)udfraen

20 helhedsvurderingafetdigitaltkoncept,enkonceptuelprototypeelleretdigitaltprodukt,enrapportogen mundtligdel.prøvenkanførstfindestedefter,atafsluttendeprøveipraktikkenoguddannelsensøvrige prøvererbestået.fornærmerebeskrivelseafprøveformogprøvenstilrettelæggelsemv.henvisestil studieordningensbeskrivelseafuddannelsenseksaminer herunder3.semestersafsluttende bachelorprojekts.24. Bundneforudsætninger Afleveringerkanværebundneforudsætninger Denenkelteinstitutionstillerkravomflereafleveringeriløbetaf1.og2.semester,dererbundne forudsætningerogskalafleveresfor,atdenstuderendekanindskrivestil1.og2.semesters porteføljeprøve.detspecificeresenteniinstitutionsdelenellerisemesterplanen,hvilkeafleveringerder erbundneforudsætninger. Bundneforudsætningerermedtilatpåvisestudieaktivitetenfordenenkeltestuderende.Se studieordningensinstitutionsdelforstudieaktivitet. SkriftligafleveringiVidenskabsteori1.semester Dererénobligatorisk,individuelskriftligafleveringiforbindelsemedfagetVidenskabsteoripåførste semester.afleveringenskal,medrelationtilandrebundneforudsætningerpåsemesteret,belyse videnskabsteoretiskeparadigmer,metoderogdissesanvendelseiforholdtilundersøgelsesmetoder. Institutionenbestemmer,omafleveringenkanindgåiopgaveporteføljen. Derafleveres5normalsider. Afleveringenskalgodkendes,foratdenstuderendekanindskrivestil1.semestersporteføljeprøve. Rammerneforafleveringfastsættesafdenenkelteinstitution.

21 Eksamensordning Formåletmedeksamensordningeneratsikreuddannelsenskvalitet,ogatbeståede uddannelseselementerækvivalerertilsvarendeuddannelseselementerveddeinstitutioner,derudbyder uddannelsen. Foratsikresammenhængiundervisningenogmellemeksamenogundervisningfastlæggerdenenkelte uddannelsesinstitutionnærmerekravtileksamensprojektermv.semereheromistudieordningens institutionsdel. Oversigtoverprøver Semester Prøve ECTS Intern/ekstern prøve Eksamensformer fastlagtaf 1.sem. Portefølje 30 Ekstern Alleudbydereaf uddannelsen 2.sem. Portefølje 30 Ekstern Alleudbydereaf uddannelsen Praktikprøve 15 Intern Alleudbydereaf uddannelsen 3.sem Bachelorprojekt(rapportogdigitalt produkt) 15 Ekstern Alleudbydereaf uddannelsen Forathavebeståetdensamledeuddannelseskaldenstuderendehaveopnåetbeståelseskarakteren02i alleuddannelsensprøver. Produktkravtilobligatoriskeafleveringsopgaverfremgårafsærskilteretningslinjer,derertilgængeligepå denenkelteuddannelse. Læringsmåleneforuddannelseselementernepå1.og2.semestereridentiskemedlæringsmålenefor1. og2.eksterneeksamen. Allepræstationsbedømmelsererindividuelle.Såfremtderliggerengruppebaseretindsatstilgrundfor prøven,kandenstuderendesindsatsiforholdtilgruppeprocessenindgåibedømmelsen. 1.semester porteføljeprøve Dererénekstern,individuelporteføljeprøveefter1.semester.Prøvenbeståraf3dele: Opgaveportefølje

22 Synopsis Mundtligtforsvar Opgaveportefølje Opgaveporteføljenerenindividuel,beskrivendepræsentationaf3udpegedeeksamensafleveringerfra1. semester.opgaveporteføljenskalpræsentereafleveringerneogredegøreforprocesseniforbindelsemed udarbejdelsen dvs.casepræsentation,problemstilling,løsningogfagligeudfordringertilknyttet opgaveløsningen. Kravenetildetreafleveringerer: atafleveringerneafinstitutionenskalværeudpegetsompotentielleeksamensafleveringer,dvs. bundneforudsætningerfra1.semestersforløb afleveringernekanværedigitaltprodukt,konceptuelstrategiog/ellerfunktionelprototype,rapport m.m. Synopsis Synopsisskalindeholde: Enspecifikationafdefagligeudfordringerogproblemstillinger,denstuderendeønskeratfokuserepå iforholdtilafleveringerneogiforholdtillæringsmålfor1.semester Diskussionogrefleksionovervalgtteori,metodeoglitteratur Enkortrefleksionoverdenstuderendesfagligeudviklingpå1.semester,oghvordandenneforholder sigtilsineønskeromviderefagligkompetenceudvikling Max.3normalsider(1normalsideer2400anslaginkl.mellemrum) Ibilagvedlæggesskriftligetilbagemeldingerfordetreafleveringer Mundtligindividuelprøve Udgangspunktetfordenmundtligedelafeksamenersynopsis,somsammenmedopgaveporteføljen,er vurderetafeksaminatorogcensorføreksamen. Denmundtligeprøvevarer30minogbeståraffølgendeelementer: Kortoplægfradenstuderende:5min. Eksamensdialog:20min. Voteringogafgivelseafresultat:5min. Bedømmelse Dergivesenindividuelkarakterudfraenhelhedsvurderingafdeelementer,derindgåriprøven.Dvs. opgaveporteføljen,synopsisogdenmundtligepræstation.præstationenbedømmesudfra7trinsskalaen iforholdtilopfyldelseafformåloglæringsmålfor1.semester. Omprøve Omprøveafholdesumiddelbartførelleristartenafdetfølgendesemester.Omprøventager udgangspunktidenstuderendesforbedringafegenporteføljeogsynopsis. Sygeprøve Sygeprøvenafholdesumiddelbartførelleristartenafdetfølgendesemester.

23 2.semester porteføljeprøve Dererénekstern,individuelporteføljeprøveefter2.semester.Prøvenbeståraf3dele: Opgaveportefølje Synopsis Mundtligtforsvar Opgaveportefølje Opgaveporteføljenerenindividuel,beskrivendepræsentationaf3udpegedeeksamensafleveringerfra2 semester.opgaveporteføljenskalpræsentereafleveringerneogredegøreforprocesseniforbindelsemed udarbejdelsen,dvs.casepræsentation,problemstilling,løsningogfagligeudfordringertilknyttet opgaveløsningen. Kravenetildetreafleveringerer: atafleveringerneafinstitutionenskalværeudpegetsompotentielleeksamensafleveringer,dvs. bundneforudsætningerfra2.semestersforløb. afleveringernekanværedigitaltprodukt,konceptuelstrategiog/ellerfunktionelprototype,rapport m.m. Synopsis Synopsisskalindeholde: Enspecifikationafdefagligeudfordringerogproblemstillinger,denstuderendeønskeratfokuserepå iforholdtilafleveringerneogiforholdtillæringsmålfor2.semester Diskussionogrefleksionovervalgtteori,metodeoglitteratur Enkortrefleksionoverdenstuderendesfagligeudviklingpå2.semester,oghvordandenneforholder sigtilsineønskeromviderefagligkompetenceudvikling Max.3normalsider(1normalsideer2400anslaginkl.mellemrum) Ibilagvedlæggesskriftligetilbagemeldingerfordetreafleveringer Mundtligindividuelprøve Udgangspunktetfordenmundtligedelafeksamenersynopsis,somsammenmedopgaveporteføljen,er vurderetafeksaminatorogcensorføreksamen. Denmundtligeprøvevarer30minogbeståraffølgendeelementer: Kortoplægfradenstuderende:5min. Eksamensdialog:20min. Voteringogafgivelseafresultat:5min. Bedømmelse Dergivesenindividuelkarakterudfraenhelhedsvurderingafdeelementer,derindgåriprøven.Dvs. opgaveporteføljen,synopsisogdenmundtligepræstation.præstationenbedømmesudfra7trinsskalaen iforholdtilopfyldelseafformåloglæringsmålfor2.semester. Omprøve Omprøveafholdesumiddelbartførelleristartenafdetfølgendesemester.Omprøventager udgangspunktidenstuderendesforbedringafegenporteføljeogsynopsis.

24 Sygeprøve Sygeprøvenafholdesumiddelbartførelleristartenafdetfølgendesemester.

25 3.semester Praktikprøve Prøvenerinternogevaluererdenstuderendesindividuellelæringsmål,derforudforpraktikforløbeter fastlagtafdenstuderende,virksomhedenogvejlederenfrauddannelsen. Internprøve Denstuderendeevalueresiforholdtilpraktikforløbetvedudarbejdelseafenpraktikrapport. Institutionenfastsætternærmereretningslinjerforrapport,bilagogsupplerendemateriale,jf. studieordningensinstitutionsdel. Bedømmelse Denenkelteinstitutionsætterrammerneforpraktikprøvensafholdelse.Prøvenbedømmesefter7 trinsskalaen. Omprøve Denstuderendeharsomvedøvrigeeksaminerrettiltoomprøver. Afsluttendebachelorprojekt Prøvemedudgangspunktiprojektarbejdeudarbejdetindividueltelleriengruppeafnormaltoptil3 studerende.prøvenidetafsluttendebachelorprojektbestårafetdigitaltkoncept,enkonceptuelelleret digitaltprodukt,enrapportsamtenmundtligdel.prøvenafholdesvedudgangenaf3.semester. Denstuderendeskalspecialiseresigindenforetrelevantområdeafdigitalkonceptudvikling,herunder skaldenstuderendetilegnesigoganvendenyteoriudenforuddannelsenslæringsmålispecialiseringen. Aflevering Etdigitaltkoncept,derliggerindenforrammerneafuddannelsensoverordnedelæringsmål Enkonceptuelprototypeelleretdigitaltprodukt,somimødekommer(ellerløser)komplekse udfordringerknyttettildetdigitalekoncept Rapportpåmaksimalt30normalsiderplusmaksimalt15normalsiderpr.gruppemedlem,eksklusiv bilag Ennormalsideer2400tegninkl.mellemrumogfodnoter.Forside,indholdsfortegnelse,litteraturliste samtbilagtællerikkemedheri. Bilagerudenforbedømmelse Eksamen Individueleksaminationmedudgangspunktidetafleveredesamtmundtligtoplæg: Oplægfradenstuderende:10min. Eksamensdialog:20min. Voteringogafgivelseafresultat:10min. Bedømmelse Dergivesenindividuelkarakterudfraenhelhedsvurderingafdetafleverede,præsentationogindividuel eksamination.

26 Omprøve Projektetkanententageudgangspunktisammeproblemstillingsomdetprojektarbejde,dervargrundlag foridenordinæreprøveellerennyproblemstilling. Sygeprøve Sygeeksamenafholdesumiddelbartførelleristartenafdetfølgendesemester. Hvisinstitutionenvurderer,atdenstuderendehardeltagetietgruppeprojektitilnærmelsesvisfuldt omfang,afholdessygeeksamensomindividuelprøvemedudgangspunktigruppensprojektarbejde. Hvisinstitutionenvurderer,atdenstuderendeikkehardeltagetietgruppeprojektetitilnærmelsesvis fuldtomfang,afholdessygeeksamensomindividuelprojekteksamen.

27 Merit Institutionenkangodkende,atbeståedeuddannelseselementerellerdeleherafbeståetvedenanden institution,ækvivalerertilsvarendeuddannelseselementerellerdeleherafinærværendestudieordning. Hvisdetpågældendeuddannelseselementerbedømtefter7trinsskalaenveddeninstitution,hvor prøveneraflagt,ogækvivalereretheltfaginærværendestudieordning,overføreskarakteren.ialleandre tilfældeoverføresbedømmelsensom"bestået". Institutionenkangodkende,atbeståedeuddannelseselementerfraenandendanskellerudenlandsk videregåendeuddannelsetræderistedetforuddannelseselementer,dereromfattetafdenne studieordning.vedgodkendelseherafansesuddannelseselementetforgennemført,hvisdeterbestået efterreglerneomdenpågældendeuddannelse.bedømmelsenoverføressom"bestået". Denstuderendeharpligttilatoplyseomtidligerebeståedeuddannelseselementer,sommåantagesat kunnegivemerit. Meritforvalgfrieuddannelseselementer Beståedevalgfrieuddannelseselementerækvivalererdetilsvarendeuddannelseselementervedandre uddannelsesinstitutioner,somudbyderdenneuddannelsesåvelsomandreuddannelser. Forhåndsmerit Denstuderendekanansøgeomforhåndsmerit.VedforhåndsgodkendelseafstudieopholdiDanmarkeller udlandethardenstuderendepligttilefterendtstudieopholdatdokumenteredetgodkendte studieopholdsgennemførteuddannelseselementer.denstuderendeskaliforbindelsemed forhåndsgodkendelsengivesamtykketil,atinstitutionenefterendtstudieopholdkanindhentede nødvendigeoplysninger. Vedgodkendelseafforhåndsmeritansesuddannelseselementetforgennemført,hvisdeterbeståetefter reglerneomuddannelsen.

28 Dispensationsregler Uddannelsesinstitutionenkanfravige,hvadinstitutionenellerinstitutionerneselvharfastsati studieordningen,hvisdeterbegrundetiusædvanligeforhold.institutionernesamarbejderomenensartet dispensationspraksis. Institutionsdelen til studieordning for PBA-uddannelsen i Digital Konceptudvikling på EASJ Efterår 2015 Forord I dette afsnit findes en beskrivelse af den måde, hvorpå EASJ har arrangeret den institutionelle del af uddannelsen. Programmet vil blive gennemført på det campus, hvor der er søgt om optagelse. Både undervisning og virksomhedsbesøg kan foregå overalt i regionen og den studerende skal selv afholde transportudgifter i den forbindelse. Af denne beskrivelse fremgår hvilke prøver og eksamener er specifikke i forhold til EASJ, og hvor disse er placeret. Endelig informeres om: Studieophold i udlandet Krav til skriftlige opgaver og projekter Undervisnings- og arbejdsformer Regler om meritoverførsel Obligatorisk fremmøde Regler for sprogkundskaber Andre forhold Overgangsordninger Eksamensbestemmelser Tilmelding til eksamen Den studerende tilmeldes automatisk eksamen når afleveringer er indleveret rettidigt. Kravene vedrørende eksamen i Digital konceptudvikling er: 1. Tre afleveringer indgår i porteføljen til eksamen på henholdsvis første og andet semester. 2. Kravene til opgaverne introduceres i begyndelsen af hvert projektforløb. 3. Alle tre projekter i porteføljen er gruppeopgaver. Hvis et gruppemedlem ikke bidrager aktivt til gruppens arbejde, kan de øvrige medlemmer ekskludere et medlem. Dette kræver at underviserne informeres og godkender beslutningen.

29 4. En gruppe er blevet oprettet, når medlemmerne har registreret gruppesammensætningen hos den underviser/vejleder, der er ansvarlig for den pågældende gruppeinddeling. Gruppeinddelingen er ikke afsluttet før alle studerende i klassen er i grupper. Når grupperne er oprettet, er de studerende formelt medlemmer af en gruppe, hvilket betyder, at alt materiale, der er produceret i gruppen tilhører alle medlemmer. 5. Hvis en gruppe beslutter at opsplittes i løbet af et projekt, vil alt materiale udarbejdet op til tidspunktet for opdelingen, være tilgængelig for hvert medlem af gruppen. 6. Tilmelding til eksamen forudsætter studieaktiviteter som for eksempel studerendes deltagelse i kundebesøg, øvelser, evalueringer eller andre studieaktiviteter. I tilfælde af sygdom vil den studerende automatisk blive opfordret til re-eksamen senest to uger før re-eksamen finder sted. Sygdom på eksamensdagen skal dokumenteres med en lægeerklæring. Hvis en studerende ikke består bliver han / hun automatisk tilmeldt re-eksamen. Eksamensterminer og tider Fristen for indsendelse af digitale produktioner og skriftlige opgaver fastsættes løbende og specifikt i forbindelse med de detaljerede beskrivelser for hvert projekt. Regler for indsendelse af skriftlige opgaver og digitale prototyper Alle eksamensopgaver uploades i Wiseflow og registreres af administrationen på EASJ. Skriftlige opgaver og digitale prototyper uploades i Wiseflow. Alle medlemmer af en gruppe er ansvarlig for alt indholdet i en rapport og i et digitalt produkt / prototype. Gruppens medlemmer skal alle underskrive forsiden af opgaven. Alle svar / projekter / skriftlige afleveringer mv. skal uploades senest på det af fakultetet fastsatte tidspunkt som afleveringsfrist for opgaven. Hvis opgaven afleveres i intervallet mellem fristen for upload og en time efter, skal dette indtastes på forsiden af opgaven. Eksaminator og censor vil inkludere dette i deres vurdering af den studerendes præstation. Hvis tidsfristen overskrides med mere end en time, vil accept af materialet blive afvist og den studerende vil derfor have brugt en af hans / hendes eksamensforsøg. Regler for forsinkelse eller udeblivelse ved mundtlig eksamen Hvis den studerende kommer for sent, vil EASJ søge at tilbyde den studerende eksamen på samme dag. Hvis den studerende er forsinket i længere tid end den planlagte dag, vil dette blive betragtet som udeblivelse til eksamen. Den studerende vil således have brugt et af de tre forsøg, og kan deltage i næste re-eksamen. Regler om snyd og forsøg på at snyde i eksamen Hvis den studerende findes at have snydt i den skriftlige aflevering, den digitale prototype eller ved den mundtlige eksamen, vil den studerende modtage en skriftlig advarsel og/eller vil blive bedt om at forlade eksamenslokalet. Den studerende vil således have brugt et af sine tre forsøg. Hvis dette gentages bliver den studerende bortvist, og vil ikke være i stand til at genoptage sine studier.

30 Forordninger om afbrydelse af eksamen Hvis eksamen afbrydes af en uautoriseret person, har den studerende ret til at genstarte eksamen. Følgende har ret til at være til stede i eksamenslokalet under eksamen: Ansvarlig eksaminator, censor, eventuelle ekstra undervisere og personer, som den studerende har givet tilladelse til kan være tilstede. Valgfri fag/studieretning På 2. semester tilbyder vi to valgfrie elementer på hver 15 ECTS, henholdsvis Digital Commerce og Digital Design. Det giver den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et af disse områder. Begge valgfag udbydes udelukkende på engelsk men eksamen kan foregå på dansk eller engelsk efter eget valg. Den studerende vælger studieretning i oktober Valgfagene tilbydes fra marts Andre betingelser Studier i udlandet og meritoverførsel EASJ støtter de studerende i at finde uddannelsesmuligheder hos internationale institutioner, der svarer til læringsmålene for Digital konceptudviklings- programmet. EASJ kan anerkende uddannelseselementer succesfuldt gennemført på en anden institution som svarende til lignende elementer eller dele af programmet på Digital Konceptudvikling. Hvis programmet bedømmes på grundlag af syv-trinsskalaen, og svarer til ECTS under denne studieordning, kan karakteren overføres. EASJ kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller international videregående uddannelsesinstitution erstatter uddannelseselementer i dette program. Ved godkendelse heraf anses dette modul for at være afsluttet, hvis de er blevet gennemført i overensstemmelse med reglerne for den pågældende uddannelse. Bedømmelsen overføres som bestået". Orlov En studerende kan tage orlov af personlige årsager, hvis dette er tilladt af studieleder. Der henvises til EASJ s retningslinjer for orlov, og bestemmelser, der gælder for studerende, der tager orlov. Dispensation fra studiet Skulle særlige forhold gøre det nødvendigt, kan EASJ dispensere fra bestemmelser i uddannelsen, som ikke er fastsat i grundlaget for bekendtgørelsen. Klager Klager over afgørelser i henhold til denne studieordning indgives til EASJ. Fristen for indgivelse af klager er to uger fra den dag, hvor der meddeles den pågældende person, afgørelsen. En studerende kan appellere afgørelser foretaget af EASJ i henhold til denne uddannelse til Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klagen er to uger fra den dag, hvor der meddeles den pågældende person, afgørelsen. Klagen er rettet til Undervisningsministeriet, men indgives til institutionen. Institutionen udarbejder en erklæring som klageren har ret til at kommentere inden for en frist på en arbejdsuge. EASJ sender derefter klagen, EASJ s udtalelse og eventuelle kommentarer fra klageren til Undervisningsministeriet. Ikrafttræden

31 Dette program træder i kraft for studerende, med studiestart frai september Uddannelsen reguleres af følgende love og regler: Lov om erhvervsakademier: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om en lov om virksomheder Academy Programmer og professionelle Bachelor programmer. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser: nej. 636 af 29. juni 2009 Bekendtgørelse om kvalitet: Bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol af erhvervsakademiuddannelser. Bekendtgørelse om optagelse: Order no. 106 af 9. februar 2009 om adgang, indskrivning og orlov i de videregående uddannelser. Bekendtgørelse om eksamen: Order no. 714 af 27. juni 2012 om prøver og eksamen i erhvervsrettede studier programmer. Bekendtgørelse om eksamen kvaliteter: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. De akter, og bestillinger er til rådighed (på dansk) på

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling [udarbejdet 01.08.2018] 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 4 4. Beskrivelser af

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende)

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) EKSAMENSREGLER Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) Dette dokument indeholder de overordnede eksamensregler for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensregler er indskrevet

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2018 Udarbejdet 17.8.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 20.02.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 636 af 29/06/2009 Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 150.54C.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1521

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 21-08-2018

Læs mere

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 01.08.2018 1/12 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 1 Indhold Studieordningens fællesdel...

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 31.8.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Gældende for 2018 29. november 2018 1/9 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet den 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230

Læs mere

EKSAMENSKATALOG. Byggekoordinator

EKSAMENSKATALOG. Byggekoordinator EKSAMENSKATALOG for Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk Indhold 1. Indledning... 3

Læs mere

Praktikophold, 15 ECTS Afsluttende bachelorprojekt, 15 ECTS Bundne forudsætninger Afleveringer kan være bundne forudsætninger...

Praktikophold, 15 ECTS Afsluttende bachelorprojekt, 15 ECTS Bundne forudsætninger Afleveringer kan være bundne forudsætninger... Indhold Studieordningens fællesdel... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 4 Adgang til uddannelsen... 4 Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere... 4 Uddannelsens formål... 5 Mål for læringsudbytte

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Gældende for 2018 20 august 2018 1/8 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk

Læs mere

Studieordning, august 2015

Studieordning, august 2015 Studieordning, august 2015 Professionsbachelor i digital konceptudvikling Bachelor s Degree Programme in Digital Concept Development 0 Indhold 1. Studieordningens fællesdel... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 21-08-2018

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 01.08.18 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Fuldførelse

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 for oeapt17f

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2015 Jordbrugsteknolog (AK) AP degree in Agro Business and Landscape Management Version 1.1 Side 0 af 14 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1 1. Studieordningens rammer...2

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

STUDIEORDNING SYDDANSK UNIVERSITET FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED

STUDIEORDNING SYDDANSK UNIVERSITET FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED STUDIEORDNING FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSERNE VED DET TEKNISKE FAKULTET DEN 11. MARTS 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 01.08.2018 Indhold Indhold... 1 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Ikke-bestået eksamen... 3

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 20.08.2018

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborantuddannelsen. Årgang Gældende for efterår Udarbejdet /10

Eksamenskatalog for Laborantuddannelsen. Årgang Gældende for efterår Udarbejdet /10 Eksamenskatalog for Laborantuddannelsen Årgang 2018 Gældende for efterår-2018 Udarbejdet 31-07-2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

AUGUST PROFESSIONSBACHELOR I DIGITAL KONCEPTUDVIKLING Bachelor s Degree Programme in Digital Concept Development (BA) Studieordning

AUGUST PROFESSIONSBACHELOR I DIGITAL KONCEPTUDVIKLING Bachelor s Degree Programme in Digital Concept Development (BA) Studieordning AUGUST 2017 PROFESSIONSBACHELOR I DIGITAL KONCEPTUDVIKLING Bachelor s Degree Programme in Digital Concept Development (BA) Studieordning TABLE OF CONTENTS 1 Studieordningens rammer (Institutionel)... 5

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 20.08.2018

Læs mere

Digital Konceptudvikling

Digital Konceptudvikling Digital Konceptudvikling Studieordning_Institutionel del September 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tidsmæssig placering af prøverne... 3 Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020 Eksamenskatalog for IT Teknologuddannelsen Gældende for årgang 2018/2020 Termin Sommer 2018 2018 08 14 INDHOLD 1. Indledning...1 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre...1 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...2

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag September 2017 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

Eksamenskatalog for Autoteknolog

Eksamenskatalog for Autoteknolog Eksamenskatalog for Autoteknolog Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk Indhold

Læs mere

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala Rettelsesblad til studieordningen del 2-2014 Datamatikeruddannelsen - Institutionsdel Rettet 15. marts 2017 af GS: 1.1. Oversigt over prøverne og den tidsmæssige placering Oversigt over prøverne med angivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor

Eksamenskatalog for Finansbachelor Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for årgang 2018-2022 Udarbejdet 18. august 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Digital konceptudvikling (PBA) Erhvervsakademi MidtVest

Digital konceptudvikling (PBA) Erhvervsakademi MidtVest Studieordning 2015-2016 Digital konceptudvikling (PBA) Erhvervsakademi MidtVest August 2015 Gl. Landevej 2 DK-7400 Herning Tlf. +45 96275700 E: eamv@eamv.dk www.eamv.dk Valdemar Poulsen Vej 4 DK-7500 Holstebro

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Gældende for studiestart efterår 2018 OEAAM18eda udarbejdet 21.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Revideret april 2012, august 2011, jf. studieordningens 21. Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Skabelon til STUDIEORDNINGER. XX Uddannelse

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Skabelon til STUDIEORDNINGER. XX Uddannelse UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT 10.6.2017 Skabelon til STUDIEORDNINGER XX Uddannelse 1 Indledning... 6 2 Uddannelsens opbygning... 6 3 Opbygning og indhold... 6 4 Studieordningens fællesdel... 6 5 Uddannelsens

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 for veapt17ed1f

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 Indhold Studieordningens fællesdel... 4

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017 Gældende for Efterår 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor. Gældende for september

Eksamenskatalog for Finansbachelor. Gældende for september Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for september 2017-19 Udarbejdet 18. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

STUDIEORDNING for Uddannelsen til professionsbachelor i digital konceptudvikling. Revideret

STUDIEORDNING for Uddannelsen til professionsbachelor i digital konceptudvikling. Revideret STUDIEORDNING for Uddannelsen til professionsbachelor i digital konceptudvikling Revideret 01.08.18 Indholdsfortegnelse 1 Studieordningens rammer 4 1.1 Ikrafttrædelsesdato 5 1.2 Overgangsordninger 5 1.3

Læs mere

STUDIEORDNING. Digital Konceptudvikling

STUDIEORDNING. Digital Konceptudvikling STUDIEORDNING for Digital Konceptudvikling Del II: Lokaldel Ikrafttrædelse: 15.08.18 Indhold 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 2. Lokale fagelementer... 3 2.1. User Experience Design... 3

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 15.08.2018 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Fuldførelse af prøver... 3 Ikke-bestået

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, optaget efteråret 2016

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, optaget efteråret 2016 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, optaget efteråret 2016 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2016/2017 og efterårs/forårssemestret 2017/2018 oeapt16ed17m 08-11-2017

Læs mere

Lokal Studieordning, AAU, STUDIEORDNING for Adgangskursus til ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitet

Lokal Studieordning, AAU, STUDIEORDNING for Adgangskursus til ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitet STUDIEORDNING for Adgangskursus til ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitet Gældende fra 14.08.2018 I henhold til bekendtgørelse nr. 364 af 17/04/2016 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne,

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.1 Revideret september 2015 1. Indholdsfortegnelse Institutionsdel... 1 2. Studieordningens

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Prøve: Udvikling

Læs mere

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag

Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag Studievejledning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag September 2009 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Aarhus Universitet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEVEJLEDNING

Læs mere

STUDIEORDNING. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del II: Lokaldel Ikrafttrædelse: 15.08.2018 Revideret: 15.10.2018 Indhold Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 Lokale fagelementer... 3 Prøver på

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 hold veapt17ed1p

Læs mere

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Gældende for efterår 2018 OEAAM18FDA & OEAAM17EDA udarbejdet 21.08.2018 1/9 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf.

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Jordbrugsteknologuddannelsen

Jordbrugsteknologuddannelsen Jordbrugsteknologuddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 16.08.2018 1/12 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk Indhold 1.

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere