s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r"

Transkript

1 s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

2 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt, når vi i efteråret 2011 kigger frem mod Det er et rigtigt godt afsæt for de kommende års arbejde, som vi har skabt sammen ved at agere ansvarligt og professionelt og det kan vi være rigtig stolte af! Nu gælder det at holde fast i den udvikling og blive ved med at udfordre os selv og vores egen praksis, så vi til stadighed kan skabe gode vilkår for både borgere og medarbejdere. aktuelle og langsigtede udfordringer og prioriterer dermed nogle overordnede temaer, som vi mener, er væsentlige for kommunens udvikling som en del af den offentlige sektor. Ledetråden 2012 sætter fokus på tre temaer, som i år både vil have et strategisk og et tværgående perspektiv. Nytænkning af velfærdsydelserne innovation og forenkling Mere tværfaglighed sammenhængende offentlig sektor Den gode arbejdsplads det fælles ansvar Vi ønsker med ledetråden at sætte en retning for det kommende års arbejde. Som en del af en offentlige sektor bliver vi i vores arbejde påvirket af de dagsordner, der gælder på landsplan. Vi skal derfor tage udgangspunkt i både nationale og lokale udfordringer, når vi opstiller mål for kommunens udvikling. Med en ny regering vil kommunerne blive påvirket af de dagsordner, som regeringsgrundlaget sætter. Den nye regering vil som andre nye regeringer - søsætte nye projekter og se nogle andre løsninger på de udfordringer, som præger samfundet i øjeblikket. Som det var tydeligt i valgkampen, er den største udfordring den danske økonomi og fremtidens velfærd. Vi vil som kommune og den største leverandør af offentlige serviceydelser skulle bidrage til at gennemføre de politiske målsætninger som den nye regering sætter. Med ledetråden har vi forsøgt at give vores bud på, hvordan vi de kommende år ledelsesmæssigt kan håndtere de Temaerne bygger videre på spor og indsatsområder fra sidste års ledetråd. Ledetrådens temaer bliver konkretiseret på to måder: i nogle strategiske projekter, som er forankret i direktionen og i centrenes og institutionernes årsplaner. Hvis vi skal lykkes med de intentioner ledetråden beskriver, er det afgørende, at temaerne bliver omsat og udfoldet til praksis. Som inspiration til det arbejde er der opstillet nogle refleksionsspørgsmål, som kan give input til drøftelserne. Ledetråd 2012 er blevet til på baggrund af drøftelser direktionen og i chefforum. Forud for den endelige vedtagelse af ledetråden har den været forelagt Ledercirklen, Hovedudvalget og Økonomiudvalget. På vegne af direktionen Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør

3 Strategiske og tværgående temaer Nytænkning af velfærdsydelserne innovation og forenkling Hvordan ser fremtidens kommune ud hvilke ydelserne er det, vi skal levere til borgerne fremadrettet? Netop nu har vi mulighed for at stille os de spørgsmål. Vores frikommunestatus giver os en oplagt chance for at prøve alle vores gode ideer af til gavn for borgerne og der er behov for fornyelse på alle fronter. Borgernes efterspørgsel på velfærdsydelserne vil ikke blive mindre med årerne, hvorfor politikerne vil forvente af os, at vi nytænker ydelserne, så der også fremadrettet er råd til at fastholde et højt serviceniveau. Den dagsorden, der nu gælder, er derfor mere innovation og mere radikale fornyelser. Vi finder sikkert ikke den optimale løsning i første forsøg, så vi må fremdrive en større risikovillighed i organisationen, der starter i ledelsen og som må afspejles i forslag til nye løsninger på faglige, økonomiske og strukturelle udfordringer. Vi skal have fokus på at forenkle arbejdsgange ud fra en målsætning om, at mindre bureaukrati og mere digitalisering kan frigøre ressourcer til kerneydelserne. Vi skal imidlertid ikke blot foretage nytænkning for at slippe for bøvlet, men også for at kunne skabe nogle helt nye måder at gøre tingene på, som kan være med til at modernisere fx den måde vi tænker skole på. Som ledelse fremmer vi indsatser, der fornyer velfærdsydelserne til gavn for borgerne. Det overordnede strategiske perspektiv på dette tema er således at skabe rammer for, at vi udnytter muligheder som frikommune optimalt og at sikre, at alle i kommunen bruger lejligheden til at tænke nyt. Vi skal således som ledere igangsætte processer, der medvirker til, at vi som organisation får skabt den kulturændring det kræver at kunne udfordre den måde, vi gør tingene på. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, hvad den generelle frikommunestatus og de konkrete ændringer betyder både for ledelsesrollen og for medarbejderne, hvorfor det er væsentligt at inddrage både ledelses- og MED-organisationen og sammen tale om de forandringer, der skal ske. Derudover er der naturligvis fokus på de frikommuneforsøg vi igangsætter. Visionen for vores frikommune lægger vægt på, at de forsøg vi ansøger om, er ambitiøse og bidrager til at få skabt en mere frisat offentlig sektor. På skoleområdet ønskes fx at skabe en mere fleksibel skole, end vi har i dag, mens man på beskæftigelsesområdet ønsker at blive fritaget fra nogle af de tidskrævende regler og i stedet blive målt på resultater. På digitaliseringsområdet fokuseres i høj grad på en øget digital kontakt med borgerne. Det koster i gennemsnit 75 kr., når en borger henvender sig personligt, mens selvbetjening koster 20. kr. Derfor har vi i kommunens kanalstrategi borgernes anvendelse af selvbetjeningsløsninger i centrum. Udviklingen af kommunens hjemmeside vil være et middel i forhold til at øge brugen af selvbetjening. Digitalisering og øget anvendelse af teknologi er dermed i bredere forstand et vigtigt element i nytænkning af kommunens service. Digitaliseringsstrategien sætter en ambitiøs retning for kommunens digitale udvikling. Det er vigtigt, at kommunens ledere kan være fyrtårne i digitaliseringen, hvorfor der sættes fokus på digital ledelse. I de kommende år skal vi prioritere udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger. Det er et område, hvor vi vil

4 kunne øge kvaliteten af vores ydelser betydeligt og understøtte et godt arbejdsmiljø, hvis vi lykkes med at etablere nogle velfungerende og tidssvarende løsninger. Det er samtidigt et forholdsvist uafprøvet område, hvorfor det kan være en fordel at indgå i tværkommunalt samarbejder fx med støtte fra fonde. Et andet af de kommende års nøgleord for nytænkning af den offentlige sektor bliver frivillighed. Det frivillige arbejde skal ikke overtage kommunale serviceydelser, men perspektivet skal i højere grad være, at alle skal bidrage til og deltage i udviklingen samfundet. Frivillige støtter børnene i kommunen På bibliotekerne laver frivillige borgere lektiecafe for klasses eleverne. På foreningsområdet hjælper fritidsmentorer børnene til at få en god start i de lokale foreninger. Det kan være at følge børnene til træning de første par gange indtil de føler sig sikre. Det kan også være at introducere forældrene til det frivillige foreningsliv og de forventninger og forpligtelser der hører med til at være del af fællesskabet i en forening. Vi skal understøtte en udvikling, hvor vi har aktive borgere og medborgere og er sammen om at gøre Fredensborg Kommune til et godt sted at bo. Vi har som ledelse en forventning om, at dette perspektiv bliver tænkt ind rundt omkring på kommunens arbejdspladser. Beskeden er i virkeligheden simpel: Vi skal hele tiden forsøge at tænke på, hvordan vi kan gøre tingene på en måde, som vil være mere optimal for både borgerne og ansatte i Fredensborg Kommune. Og lige netop i 2012 og de fire år som følger har vi en unik mulighed for at udfordre ikke bare os selv, men også lovgivningen grundet vores frikommunestatus.

5 Mere tværfaglighed - sammenhængende offentlig sektor Som kommune leverer vi serviceydelser til borgerne, men for at den enkelte borger oplever en sammenhængende ydelse, er det nødvendigt, at vi samarbejder på tværs. Det være sig både internt i kommunen og med aktører uden for kommunen. Fx på sundhedsområdet skal vi binde aktører tættere sammen. Det gør sig ikke kun gældende inden for fagområdet, men også mellem sundhedsområdet og ældreområdet eller socialområdet. Vi kan således sikre, at borgerens vej gennem eksempelvis sygehus, genoptræning og plejecenter er en sammenhængende rejse, hvor vi har den viden, der skal til for at hjælpe borgeren også på de områder, der ikke lige hører til hos os. Vi skal modarbejde sektortænkning og i stedet udnytte viden og kompetencer på tværs og binde aktører sammen således at vi løser opgaverne sammen og med udgangspunkt i borgerens situation, således at borgeren oplever, at vi er en del af en sammenhængende offentlig sektor. Som ledelse fremmer vi initiativer, der øger tværfagligheden med udgangspunkt i borgerens perspektiv. Det er vigtigt, at vi som kommune er åbne over for det omgivende samfund og ser og tager de muligheder, som åbner sig for nye samarbejder og netværk. Vi samarbejder allerede med aktører uden for kommunen med henblik på at skabe en mere kvalificeret ydelse for borgerne, fx på erhvervsområdet. Vi har på flere områder netværk med samarbejdspartnere fra andre sektorer, fx på sundhedsområdet og klimaområdet, men det er væsentligt, at vi løbende udvikler vores samarbejdsrelationer, så vi yder en sammenhængende ydelse. Yderligere deltagelse i faglige netværk både internt og eksternt kan være en væsentlig faktor med henblik på at skabe mere sammenhæng og større faglighed, hvorfor det også er vigtigt, at vi som ledere opfordrer og understøtter vores medarbejderes deltagelse i netværk. Det ene netværk fører til det andet På sundhedsområdet indgår vi mange forskellige samarbejder med aktører uden for kommunen. Der er formelle netværk, som udspringer af arbejdet med Sundhedsaftalen, som kommunerne indgår med Regionen. Det lovmæssige krav vedrørende netværk har imidlertid øget det tværkommunale samarbejde og medført, at der nu også indgåes uformelle netværk, som har været med til at kvalificere arbejdet og skabe synergier på tværs af sundhedsområdet. En måde at sikre at vi som organisation arbejder tværfagligt er ved, at vi til stadighed overvejer om den måde, vi organiserer os på, giver det bedste grundlag for at arbejde på tværs. Fredensborg Kommune har gennem flere år oprettet kompetenceteam på tværs af centrene for at fremme det tværgående drifts- og udviklingsperspektiv inden for forskellige områder. Teamene bidrager til en professionalisering af videns- og udviklingsarbejdet i kommunen. Vi skal have et fokus på, hvilken læring vi kan drage af arbejdet i kompetenceteamene til andre samarbejder. Vi arbejder som organisation også tværgående med større strategiske projekter. Fx den nye planstrategi, som sætter fokus på udviklingen af det fysiske i byen. Strategien har imidlertid indsatsområder, der går på tværs af flere områder i kommunen. Vi vil derfor med strategien søge at skabe sammenhæng mellem forskellige områder. I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på fælles kompetenceudvikling. Ved

6 at deltage på uddannelser og kurser på tværs af organisationen og andre nordsjællandske kommuner, etablerer vi et fælles sprog og en personlig kontakt, som kan være fordrende for efterfølgende samarbejde. Et andet initiativ er jobbytteordningen, der fungerer som et pilotprojekt på rådhuset og for administrative medarbejdere decentralt, hvor medarbejdere der bytter job opnår en større helhedsforståelse og tværfaglighed. Digital forvaltning og anvendelse af digitale administrative systemer både journal- og fagsystemer kan være med til at skabe en større tværfaglighed, da vi herigennem kan videndele. Det kræver imidlertid intelligente systemer og en velfungerende IT-infrastruktur i hele kommunen, hvilket er et fokusområde for direktionen. Men det kræver bestemt også, at medarbejderne rustes til at tage de teknologiske muligheder i anvendelse. Det handler i høj grad om at få skabt arbejdsgange, der inddrager og udvikler de teknologiske muligheder, hvilket vi bl.a. understøtter via LEAN-projekter.

7 Den gode arbejdsplads det fælles ansvar Fredensborg Kommune ligger fortsat blandt de mest attraktive arbejdspladser i Nordsjælland. Vi har gode vilkår for både ledere og medarbejdere med bl.a. kompetenceudvikling og attraktive personalegoder. Den gode arbejdsplads skabes imidlertid i høj grad i det daglige samarbejde mellem leder og medarbejder og medarbejderne imellem. Det er væsentligt, at vi som ledere skaber nogle motiverende rammer, som kan grundlag for at engagere medarbejdere, som derigennem også får lyst til at tage et ansvar for at fastholde et godt arbejdsklima. Som ledelse fremmer vi det fælles ansvar for arbejdspladsen. Det er altafgørende for enhver arbejdsplads, at man har medarbejdere der trives ved at gå på arbejde. Engagerede og kompetente medarbejdere går glade på arbejde og leverer gerne noget ekstra. Det er derfor vigtigt, at vi får skabt den forståelse i organisationen, at vi alle har en indflydelse på, om kollegaen ved siden af har lyst til gå på arbejde. MED-organisationen er et af de vigtige mødesteder til at tale sammen om den gode arbejdsplads. Det er væsentligt, at både ledere og medarbejdere deltager aktivt i arbejdet i MED-udvalgene, og at der skabes en sammenhæng mellem de forskellige MED-udvalg. Netop fremtidens arbejdsplads bliver et tema i MEDudvalgenes arbejde i det kommende år. Gode arbejdspladser drives af dygtige ledere, der leder både de medarbejdere, der har brug for en nærværende ledelse samt de medarbejdere, hvor behovet i højere grad er inspiration og overordnet ledelse. Jo bedre ledere jo bedre trivsel! Derfor søsættes en række nye ledelsesudviklingstiltag der bl.a. sætter fokus på ledelse tæt på borgeren, lederens ledelsesrum og lederens personlige platform. Men samtidig er det vigtigt, at der er en bevidsthed om, at det gode arbejdsmiljø i stor udtrækning skabes i samspillet mellem medarbejderne. Det er derfor væsentlig, at alle medarbejdere tager ansvar for arbejdsglæde og trivsel. Handling bag ordene På Pleje- og aktivitetscenteret Mergeltoften er der en fælles opmærksomhed på at gøre arbejdspladsen bedre. Både ledere og medarbejdere tager aktivt del i arbejdet med APV er, herunder ikke mindst at gøre noget ved de problemer, som APV en beskriver og få igangsat handlinger. Arbejdsmiljøgruppen (som består af lederen og to medarbejdere) sørger for, at arbejdsmiljøet er fokus og drøftes blandt medarbejderne. Men de øvrige medarbejdere tager ansvaret på sig og giver blandt andet input til, hvordan problemer kan løses. I 2011 gennemføres trivselsundersøgelsen, som bliver et at de vigtigste redskaber til dialog om den gode arbejdsplads. Sammen skal vi sørge for at følge op på resultaterne, så vi kan fremme dét, der giver os blod på tanden til at levere en ekstra indsats og gøre det sjovt at arbejde. Også i skal vi fremme arbejdet med mere nærvær og bl.a. lokalt drøfte fraværskultur og følge op på vejledningen fra fravær til nærvær. Endelig lanceres i et nyt initativ, bl.a. taget af personaleorganisationerne, under titlen På toppen hele arbejdslivet som er en række tilbud og initiativer, der handler om at forberede ledere og medarbejdere på at få mest muligt ud af den sidste tredjedel af arbejdslivet.

8 Inspiration arbejdet med de tre temaer for 2012 Direktionens ledetråd er en del af kommunens styringsfilosofi. Lederne har ansvar for at konkretisere og omsætte de tre temaer i deres årsplaner. Som inspiration til dette kan man tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål. Der kan findes yderligere inspiration til arbejdet med årsplaner på Medarbejderportalen. Nytænkning af velfærdsydelserne innovation og forenkling - Hvor kan vi gøre tingene på en nemmere måde? - Er der nogle regler, der hæmmer os i vores arbejde? - Hvordan får vi de gode ideer i spil? - Hvor kan vi effektivisere vores administrative processer? - Hvordan kan vi fremme risikovillighed? - Er der områder, hvor vi kan blive mere digitale? - Hvor og hvordan er vi som ansatte selv digitale ambassadører? - Hvordan kan vi inddrage borgerne og frivillige i udviklingen af kommunen? - Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at inddrage borgerne og frivillige? Mere tværfaglighed - sammenhængende offentlig sektor - Hvornår giver tværfagligt samarbejde mening? - Hvordan får vi kendskab til hinandens fagligheder? - Hvordan kan vi blive bedre til at videndele? - Hvem burde vi samarbejde med, som vi ikke samarbejder med i dag? - Er der nogle vi tidligere samarbejdede med, som vi ikke samarbejder så meget med mere? - Hvad hæmmer samarbejdet med andre fagligheder og faggrupper uden for kommunen? - Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at samarbejde på tværs? - Kan vi bruge digitale hjælpemidler til videndeling? Den gode arbejdsplads det fælles ansvar - Hvad gør det sjovt at gå på arbejde? - Hvilken ledelse fremmer en god arbejdsplads? - Hvad skal vi især fokusere på i vores kommende trivselsundersøgelse? - Hvad kan vi gøre for at forbedre vores trivsel og arbejdsmiljø? - Hvornår har vi lyst til at gå på arbejde og hvornår har vi ikke? - Hvordan får vi mere ud af vores møder i MED?

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Fremtidens offentlige sektor

Fremtidens offentlige sektor Fremtidens offentlige sektor Tag ansvar Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 10. maj 2014. Fremtidens offentlige sektor Den offentlige sektor sætter rammer for vores samfund

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation.

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation. 1 Forord Nytænkning og vilje til forandring er vores mulighed for at møde de udfordringer, som vi står overfor: Flere børn og ældre i kombination med en dalende arbejdsstyrke. Allerede fra 2011 vil dobbelt

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 29. oktober 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 4. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere