s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r"

Transkript

1 s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

2 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt, når vi i efteråret 2011 kigger frem mod Det er et rigtigt godt afsæt for de kommende års arbejde, som vi har skabt sammen ved at agere ansvarligt og professionelt og det kan vi være rigtig stolte af! Nu gælder det at holde fast i den udvikling og blive ved med at udfordre os selv og vores egen praksis, så vi til stadighed kan skabe gode vilkår for både borgere og medarbejdere. aktuelle og langsigtede udfordringer og prioriterer dermed nogle overordnede temaer, som vi mener, er væsentlige for kommunens udvikling som en del af den offentlige sektor. Ledetråden 2012 sætter fokus på tre temaer, som i år både vil have et strategisk og et tværgående perspektiv. Nytænkning af velfærdsydelserne innovation og forenkling Mere tværfaglighed sammenhængende offentlig sektor Den gode arbejdsplads det fælles ansvar Vi ønsker med ledetråden at sætte en retning for det kommende års arbejde. Som en del af en offentlige sektor bliver vi i vores arbejde påvirket af de dagsordner, der gælder på landsplan. Vi skal derfor tage udgangspunkt i både nationale og lokale udfordringer, når vi opstiller mål for kommunens udvikling. Med en ny regering vil kommunerne blive påvirket af de dagsordner, som regeringsgrundlaget sætter. Den nye regering vil som andre nye regeringer - søsætte nye projekter og se nogle andre løsninger på de udfordringer, som præger samfundet i øjeblikket. Som det var tydeligt i valgkampen, er den største udfordring den danske økonomi og fremtidens velfærd. Vi vil som kommune og den største leverandør af offentlige serviceydelser skulle bidrage til at gennemføre de politiske målsætninger som den nye regering sætter. Med ledetråden har vi forsøgt at give vores bud på, hvordan vi de kommende år ledelsesmæssigt kan håndtere de Temaerne bygger videre på spor og indsatsområder fra sidste års ledetråd. Ledetrådens temaer bliver konkretiseret på to måder: i nogle strategiske projekter, som er forankret i direktionen og i centrenes og institutionernes årsplaner. Hvis vi skal lykkes med de intentioner ledetråden beskriver, er det afgørende, at temaerne bliver omsat og udfoldet til praksis. Som inspiration til det arbejde er der opstillet nogle refleksionsspørgsmål, som kan give input til drøftelserne. Ledetråd 2012 er blevet til på baggrund af drøftelser direktionen og i chefforum. Forud for den endelige vedtagelse af ledetråden har den været forelagt Ledercirklen, Hovedudvalget og Økonomiudvalget. På vegne af direktionen Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør

3 Strategiske og tværgående temaer Nytænkning af velfærdsydelserne innovation og forenkling Hvordan ser fremtidens kommune ud hvilke ydelserne er det, vi skal levere til borgerne fremadrettet? Netop nu har vi mulighed for at stille os de spørgsmål. Vores frikommunestatus giver os en oplagt chance for at prøve alle vores gode ideer af til gavn for borgerne og der er behov for fornyelse på alle fronter. Borgernes efterspørgsel på velfærdsydelserne vil ikke blive mindre med årerne, hvorfor politikerne vil forvente af os, at vi nytænker ydelserne, så der også fremadrettet er råd til at fastholde et højt serviceniveau. Den dagsorden, der nu gælder, er derfor mere innovation og mere radikale fornyelser. Vi finder sikkert ikke den optimale løsning i første forsøg, så vi må fremdrive en større risikovillighed i organisationen, der starter i ledelsen og som må afspejles i forslag til nye løsninger på faglige, økonomiske og strukturelle udfordringer. Vi skal have fokus på at forenkle arbejdsgange ud fra en målsætning om, at mindre bureaukrati og mere digitalisering kan frigøre ressourcer til kerneydelserne. Vi skal imidlertid ikke blot foretage nytænkning for at slippe for bøvlet, men også for at kunne skabe nogle helt nye måder at gøre tingene på, som kan være med til at modernisere fx den måde vi tænker skole på. Som ledelse fremmer vi indsatser, der fornyer velfærdsydelserne til gavn for borgerne. Det overordnede strategiske perspektiv på dette tema er således at skabe rammer for, at vi udnytter muligheder som frikommune optimalt og at sikre, at alle i kommunen bruger lejligheden til at tænke nyt. Vi skal således som ledere igangsætte processer, der medvirker til, at vi som organisation får skabt den kulturændring det kræver at kunne udfordre den måde, vi gør tingene på. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, hvad den generelle frikommunestatus og de konkrete ændringer betyder både for ledelsesrollen og for medarbejderne, hvorfor det er væsentligt at inddrage både ledelses- og MED-organisationen og sammen tale om de forandringer, der skal ske. Derudover er der naturligvis fokus på de frikommuneforsøg vi igangsætter. Visionen for vores frikommune lægger vægt på, at de forsøg vi ansøger om, er ambitiøse og bidrager til at få skabt en mere frisat offentlig sektor. På skoleområdet ønskes fx at skabe en mere fleksibel skole, end vi har i dag, mens man på beskæftigelsesområdet ønsker at blive fritaget fra nogle af de tidskrævende regler og i stedet blive målt på resultater. På digitaliseringsområdet fokuseres i høj grad på en øget digital kontakt med borgerne. Det koster i gennemsnit 75 kr., når en borger henvender sig personligt, mens selvbetjening koster 20. kr. Derfor har vi i kommunens kanalstrategi borgernes anvendelse af selvbetjeningsløsninger i centrum. Udviklingen af kommunens hjemmeside vil være et middel i forhold til at øge brugen af selvbetjening. Digitalisering og øget anvendelse af teknologi er dermed i bredere forstand et vigtigt element i nytænkning af kommunens service. Digitaliseringsstrategien sætter en ambitiøs retning for kommunens digitale udvikling. Det er vigtigt, at kommunens ledere kan være fyrtårne i digitaliseringen, hvorfor der sættes fokus på digital ledelse. I de kommende år skal vi prioritere udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger. Det er et område, hvor vi vil

4 kunne øge kvaliteten af vores ydelser betydeligt og understøtte et godt arbejdsmiljø, hvis vi lykkes med at etablere nogle velfungerende og tidssvarende løsninger. Det er samtidigt et forholdsvist uafprøvet område, hvorfor det kan være en fordel at indgå i tværkommunalt samarbejder fx med støtte fra fonde. Et andet af de kommende års nøgleord for nytænkning af den offentlige sektor bliver frivillighed. Det frivillige arbejde skal ikke overtage kommunale serviceydelser, men perspektivet skal i højere grad være, at alle skal bidrage til og deltage i udviklingen samfundet. Frivillige støtter børnene i kommunen På bibliotekerne laver frivillige borgere lektiecafe for klasses eleverne. På foreningsområdet hjælper fritidsmentorer børnene til at få en god start i de lokale foreninger. Det kan være at følge børnene til træning de første par gange indtil de føler sig sikre. Det kan også være at introducere forældrene til det frivillige foreningsliv og de forventninger og forpligtelser der hører med til at være del af fællesskabet i en forening. Vi skal understøtte en udvikling, hvor vi har aktive borgere og medborgere og er sammen om at gøre Fredensborg Kommune til et godt sted at bo. Vi har som ledelse en forventning om, at dette perspektiv bliver tænkt ind rundt omkring på kommunens arbejdspladser. Beskeden er i virkeligheden simpel: Vi skal hele tiden forsøge at tænke på, hvordan vi kan gøre tingene på en måde, som vil være mere optimal for både borgerne og ansatte i Fredensborg Kommune. Og lige netop i 2012 og de fire år som følger har vi en unik mulighed for at udfordre ikke bare os selv, men også lovgivningen grundet vores frikommunestatus.

5 Mere tværfaglighed - sammenhængende offentlig sektor Som kommune leverer vi serviceydelser til borgerne, men for at den enkelte borger oplever en sammenhængende ydelse, er det nødvendigt, at vi samarbejder på tværs. Det være sig både internt i kommunen og med aktører uden for kommunen. Fx på sundhedsområdet skal vi binde aktører tættere sammen. Det gør sig ikke kun gældende inden for fagområdet, men også mellem sundhedsområdet og ældreområdet eller socialområdet. Vi kan således sikre, at borgerens vej gennem eksempelvis sygehus, genoptræning og plejecenter er en sammenhængende rejse, hvor vi har den viden, der skal til for at hjælpe borgeren også på de områder, der ikke lige hører til hos os. Vi skal modarbejde sektortænkning og i stedet udnytte viden og kompetencer på tværs og binde aktører sammen således at vi løser opgaverne sammen og med udgangspunkt i borgerens situation, således at borgeren oplever, at vi er en del af en sammenhængende offentlig sektor. Som ledelse fremmer vi initiativer, der øger tværfagligheden med udgangspunkt i borgerens perspektiv. Det er vigtigt, at vi som kommune er åbne over for det omgivende samfund og ser og tager de muligheder, som åbner sig for nye samarbejder og netværk. Vi samarbejder allerede med aktører uden for kommunen med henblik på at skabe en mere kvalificeret ydelse for borgerne, fx på erhvervsområdet. Vi har på flere områder netværk med samarbejdspartnere fra andre sektorer, fx på sundhedsområdet og klimaområdet, men det er væsentligt, at vi løbende udvikler vores samarbejdsrelationer, så vi yder en sammenhængende ydelse. Yderligere deltagelse i faglige netværk både internt og eksternt kan være en væsentlig faktor med henblik på at skabe mere sammenhæng og større faglighed, hvorfor det også er vigtigt, at vi som ledere opfordrer og understøtter vores medarbejderes deltagelse i netværk. Det ene netværk fører til det andet På sundhedsområdet indgår vi mange forskellige samarbejder med aktører uden for kommunen. Der er formelle netværk, som udspringer af arbejdet med Sundhedsaftalen, som kommunerne indgår med Regionen. Det lovmæssige krav vedrørende netværk har imidlertid øget det tværkommunale samarbejde og medført, at der nu også indgåes uformelle netværk, som har været med til at kvalificere arbejdet og skabe synergier på tværs af sundhedsområdet. En måde at sikre at vi som organisation arbejder tværfagligt er ved, at vi til stadighed overvejer om den måde, vi organiserer os på, giver det bedste grundlag for at arbejde på tværs. Fredensborg Kommune har gennem flere år oprettet kompetenceteam på tværs af centrene for at fremme det tværgående drifts- og udviklingsperspektiv inden for forskellige områder. Teamene bidrager til en professionalisering af videns- og udviklingsarbejdet i kommunen. Vi skal have et fokus på, hvilken læring vi kan drage af arbejdet i kompetenceteamene til andre samarbejder. Vi arbejder som organisation også tværgående med større strategiske projekter. Fx den nye planstrategi, som sætter fokus på udviklingen af det fysiske i byen. Strategien har imidlertid indsatsområder, der går på tværs af flere områder i kommunen. Vi vil derfor med strategien søge at skabe sammenhæng mellem forskellige områder. I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på fælles kompetenceudvikling. Ved

6 at deltage på uddannelser og kurser på tværs af organisationen og andre nordsjællandske kommuner, etablerer vi et fælles sprog og en personlig kontakt, som kan være fordrende for efterfølgende samarbejde. Et andet initiativ er jobbytteordningen, der fungerer som et pilotprojekt på rådhuset og for administrative medarbejdere decentralt, hvor medarbejdere der bytter job opnår en større helhedsforståelse og tværfaglighed. Digital forvaltning og anvendelse af digitale administrative systemer både journal- og fagsystemer kan være med til at skabe en større tværfaglighed, da vi herigennem kan videndele. Det kræver imidlertid intelligente systemer og en velfungerende IT-infrastruktur i hele kommunen, hvilket er et fokusområde for direktionen. Men det kræver bestemt også, at medarbejderne rustes til at tage de teknologiske muligheder i anvendelse. Det handler i høj grad om at få skabt arbejdsgange, der inddrager og udvikler de teknologiske muligheder, hvilket vi bl.a. understøtter via LEAN-projekter.

7 Den gode arbejdsplads det fælles ansvar Fredensborg Kommune ligger fortsat blandt de mest attraktive arbejdspladser i Nordsjælland. Vi har gode vilkår for både ledere og medarbejdere med bl.a. kompetenceudvikling og attraktive personalegoder. Den gode arbejdsplads skabes imidlertid i høj grad i det daglige samarbejde mellem leder og medarbejder og medarbejderne imellem. Det er væsentligt, at vi som ledere skaber nogle motiverende rammer, som kan grundlag for at engagere medarbejdere, som derigennem også får lyst til at tage et ansvar for at fastholde et godt arbejdsklima. Som ledelse fremmer vi det fælles ansvar for arbejdspladsen. Det er altafgørende for enhver arbejdsplads, at man har medarbejdere der trives ved at gå på arbejde. Engagerede og kompetente medarbejdere går glade på arbejde og leverer gerne noget ekstra. Det er derfor vigtigt, at vi får skabt den forståelse i organisationen, at vi alle har en indflydelse på, om kollegaen ved siden af har lyst til gå på arbejde. MED-organisationen er et af de vigtige mødesteder til at tale sammen om den gode arbejdsplads. Det er væsentligt, at både ledere og medarbejdere deltager aktivt i arbejdet i MED-udvalgene, og at der skabes en sammenhæng mellem de forskellige MED-udvalg. Netop fremtidens arbejdsplads bliver et tema i MEDudvalgenes arbejde i det kommende år. Gode arbejdspladser drives af dygtige ledere, der leder både de medarbejdere, der har brug for en nærværende ledelse samt de medarbejdere, hvor behovet i højere grad er inspiration og overordnet ledelse. Jo bedre ledere jo bedre trivsel! Derfor søsættes en række nye ledelsesudviklingstiltag der bl.a. sætter fokus på ledelse tæt på borgeren, lederens ledelsesrum og lederens personlige platform. Men samtidig er det vigtigt, at der er en bevidsthed om, at det gode arbejdsmiljø i stor udtrækning skabes i samspillet mellem medarbejderne. Det er derfor væsentlig, at alle medarbejdere tager ansvar for arbejdsglæde og trivsel. Handling bag ordene På Pleje- og aktivitetscenteret Mergeltoften er der en fælles opmærksomhed på at gøre arbejdspladsen bedre. Både ledere og medarbejdere tager aktivt del i arbejdet med APV er, herunder ikke mindst at gøre noget ved de problemer, som APV en beskriver og få igangsat handlinger. Arbejdsmiljøgruppen (som består af lederen og to medarbejdere) sørger for, at arbejdsmiljøet er fokus og drøftes blandt medarbejderne. Men de øvrige medarbejdere tager ansvaret på sig og giver blandt andet input til, hvordan problemer kan løses. I 2011 gennemføres trivselsundersøgelsen, som bliver et at de vigtigste redskaber til dialog om den gode arbejdsplads. Sammen skal vi sørge for at følge op på resultaterne, så vi kan fremme dét, der giver os blod på tanden til at levere en ekstra indsats og gøre det sjovt at arbejde. Også i skal vi fremme arbejdet med mere nærvær og bl.a. lokalt drøfte fraværskultur og følge op på vejledningen fra fravær til nærvær. Endelig lanceres i et nyt initativ, bl.a. taget af personaleorganisationerne, under titlen På toppen hele arbejdslivet som er en række tilbud og initiativer, der handler om at forberede ledere og medarbejdere på at få mest muligt ud af den sidste tredjedel af arbejdslivet.

8 Inspiration arbejdet med de tre temaer for 2012 Direktionens ledetråd er en del af kommunens styringsfilosofi. Lederne har ansvar for at konkretisere og omsætte de tre temaer i deres årsplaner. Som inspiration til dette kan man tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål. Der kan findes yderligere inspiration til arbejdet med årsplaner på Medarbejderportalen. Nytænkning af velfærdsydelserne innovation og forenkling - Hvor kan vi gøre tingene på en nemmere måde? - Er der nogle regler, der hæmmer os i vores arbejde? - Hvordan får vi de gode ideer i spil? - Hvor kan vi effektivisere vores administrative processer? - Hvordan kan vi fremme risikovillighed? - Er der områder, hvor vi kan blive mere digitale? - Hvor og hvordan er vi som ansatte selv digitale ambassadører? - Hvordan kan vi inddrage borgerne og frivillige i udviklingen af kommunen? - Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at inddrage borgerne og frivillige? Mere tværfaglighed - sammenhængende offentlig sektor - Hvornår giver tværfagligt samarbejde mening? - Hvordan får vi kendskab til hinandens fagligheder? - Hvordan kan vi blive bedre til at videndele? - Hvem burde vi samarbejde med, som vi ikke samarbejder med i dag? - Er der nogle vi tidligere samarbejdede med, som vi ikke samarbejder så meget med mere? - Hvad hæmmer samarbejdet med andre fagligheder og faggrupper uden for kommunen? - Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at samarbejde på tværs? - Kan vi bruge digitale hjælpemidler til videndeling? Den gode arbejdsplads det fælles ansvar - Hvad gør det sjovt at gå på arbejde? - Hvilken ledelse fremmer en god arbejdsplads? - Hvad skal vi især fokusere på i vores kommende trivselsundersøgelse? - Hvad kan vi gøre for at forbedre vores trivsel og arbejdsmiljø? - Hvornår har vi lyst til at gå på arbejde og hvornår har vi ikke? - Hvordan får vi mere ud af vores møder i MED?

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Direktionens årsplan

Direktionens årsplan Direktionens årsplan 2019 Indhold Indledning 3 Fortælling, vision og pejlemærker 3 Fokusområder i Direktionens årsplan 2019 4 Mål for 2019 med central forankring 7 Mål for 2019 for institutioner og afdelinger

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Direktionens Ledetråd 2014

Direktionens Ledetråd 2014 Direktionens Ledetråd 2014 En innovativ kommune indefra og ud Kære ledere 2013 var et begivenhedsrigt år. Det skyldes ikke mindst kommunalvalget, men også de store reformer på beskæftigelses- og skoleområdet,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

PUS. Personlige Udviklings Samtaler. Vejledning

PUS. Personlige Udviklings Samtaler. Vejledning PUS Personlige Udviklings Samtaler Vejledning Velkommen til PUS I 2007 indførte vi i Fredensborg Kommune personlige udviklingssamtaler, som en vigtig del af det, at være ansat i Fredensborg Kommune, med

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Udvidet job- og personprofil. Stillingen

Udvidet job- og personprofil. Stillingen Udvidet job- og personprofil Stillingen Faaborg-Midtfyn Kommune er den geografisk største kommune på Fyn. Kommunen har ca. 52.000 indbyggere fordelt over ca. 65 større og mindre byer, der alle har det

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK. Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer

LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK. Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer Kommunalbestyrelsens vision: Ledelsesgrundlaget i Jammerbugt kommune er skabt

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver kompetente medarbejdere og ledere, der vil arbejde for en bæredygtig arbejds- og samarbejdskultur, hvor

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået.

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået. Skolepolitik Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den Gode Skole i Silkeborg Kommunes skolevæsen

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE

POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE POLITIK POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler og prioriterer,

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

VisitDenmark - Kulturmåling 2015 (VisitDenmark - Kulturmåling 2014)

VisitDenmark - Kulturmåling 2015 (VisitDenmark - Kulturmåling 2014) Performance : 4,10 (4,12) Importance : 4,25 (4,28) Respondenter : 91 (93) Organisation 3,87 (3,94) 5.0 Økonomi 4,06 (4,10) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,34 (4,18) 3.0 Interessenter 3,94 (3,97) Afdeling/enhed 4,39

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017 Stillings- og personprofil Overtandlæge Frederikssund Kommune August 2017 Opdragsgiver Frederikssund Kommune Adresse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Telefon: 47 35 10 00 www.frederikssund.dk

Læs mere

Derfor taler vi om robusthed

Derfor taler vi om robusthed Side 1 I dette hæfte fortæller vi, hvad vi i Gentofte kommune mener med robusthed. Både når det gælder kommunen som organisation, og når det gælder arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Hæftet udtrykker

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

IT og digitalisering i folkeskolen

IT og digitalisering i folkeskolen 08:00 100% Aabenraa Kommune Forord Udfordringer Det skal vi lykkes med Tre strategiske spor Rammer Veje ind i digitaliseringen IT og digitalisering i folkeskolen Godkendt af Aabenraa Kommunes Byråd den

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Notat. Oplæg til ny administrativ organisation

Notat. Oplæg til ny administrativ organisation Notat Oplæg til ny administrativ organisation Fredericia Kommune December 2018 Indhold Baggrund... 2 Målsætninger og principper for ny organisering... 4 Borger- og interessentperspektivet:... 4 Forvaltningsperspektivet...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Godkendt i xx den xx.xx.2010 Digitalisering i Viborg Kommune skal understøtte en helhedsorienteret og effektiv service over for borgere og virksomheder effektivisere de kommunale

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Direktionens ledetråd

Direktionens ledetråd Direktionens ledetråd 2 FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Forord 3 Fremtidens udfordringer 4-5 Effekt for borgerne 6-7 indsatser der virker Faglighed og kompetence 8-9 en arbejdsplads i udvikling Samarbejde

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2018-2020 Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Indhold Baggrund og formål... 3 MED og arbejdsmiljøarbejdet mod 2020... 4 Styrket psykiske

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere