Digitaliseringsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi 2010-2013"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi Marts 2010 Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 1 af 39

2 Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ VISION PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER SERVICE TIL BORGERNE SAMMENHÆNG INVESTERING STYRING KULTUR BILAG 1 HANDLINGSPLAN BILAG 2 INITIATIVER BILAG 3 MÅL Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 2 af 39

3 1. Resumé Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2009/2010 over en periode på ca. 6 måneder fra august 2009 til januar Der har været bred involvering fra Rødovre Kommune. KMD har bistået Rødovre Kommune i dette arbejde. Der har været tale om en strategiproces med det formål at beskrive den overordnede vision, pejlemærker og principper for digitaliseringen i Rødovre Kommune. Desuden er der formuleret en række initiativer og mål med henblik på realisering af strategien. Specielt for 2010 er der udarbejdet en handlingsplan med mål og højt prioriterede initiativer. Strategiens fokus er effektiv opgaveløsning. Strategien er udarbejdet med udgangspunkt i en kortlægning af status for digitalisering i Rødovre Kommune i sommeren 2009, herunder også at afdække eventuelle behov og ideer for fremtiden. Efterfølgende er der gennemført en række workshops med deltagelse af ledelse og medarbejdere fra Rødovre Kommunes forvaltningsområder. Fokus for de gennemførte workshops har været at skabe grundlaget for udvikling af digitaliseringsstrategien. Dette er sket gennem inspiration fra eksterne oplægsholdere og gennem deltagernes mulighed for aktivt at diskutere og fremkomme med forslag til indhold af strategien. Arbejdet med digitaliseringsstrategien er foregået efter følgende strategimodel: Strategimodel Hvor vil vi gerne hen? Hvordan kommer vi derhen? Interne rammer Vision og pejlemærker Eksterne rammer Styrende principper Direktionens strategi og udviklingsplan Serviceplan Kommuneplan Initiativer og mål Fælles offentlig digitaliseringsstrategi KL-strategi Borger.dk Hvor er vi nu? Status Modellen har været udgangspunkt for såvel strategiprocessen som for dette strategidokument. Desuden har modellen sikret løbende fokus på sammenhæng mellem på den ene side Rødovre Kommunes digitaliseringsstrategi og på den anden side de forvaltningsmæssige visioner/strategier i Rødovre Kommune hhv. tværoffentlige strategier/rammer for digitalisering. En kommende teknologistrategi, jf. et af Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 3 af 39

4 initiativerne i bilag 2, vil tage udgangspunkt i de forvaltningsmæssige visioner/strategier og digitaliseringsstrategien. Digitaliseringsstrategien består af 6 dele: Vision, som er den overordnede vision for digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2. Pejlemærker, som er en uddybning af visionen med mere konkrete pejlemærker (delvisioner). Pejlemærker beskrives nærmere i afsnit 3. Principper, som udtrykker konkrete retningslinier/leveregler i forhold til digitaliseringen med henblik på at sikre en ramme for udviklingen i retning af vision og pejlemærker. Principperne beskrives nærmere i afsnit 3. Handlingsplan 2010, som er mål for 2010 samt højt prioriterede initiativer beskrevet som business cases. Initiativer, som indeholder de store som små aktiviteter og projekter, der i strategiforløbet er kommet frem. Listen over initiativer er ikke udtømmende, men skal sammen med andre initiativer bidrage til at realisere digitaliseringsstrategien. Listen over initiativer er dynamisk i den forstand, at den løbende skal opdateres og prioriteres. Oversigten over initiativer fremkommet i strategiforløbet findes i grupperet form i bilag 2. Mål, som er en række målsætninger, der skal sikre, at man hele tiden bevæger sig i retning af at realisere vision og pejlemærker. En oversigt over målsætningerne findes i grupperet form i bilag 3. Sammenhængen mellem de enkelte dele kan illustreres på følgende måde: Rød tråd Vision Pejlemærker Principper Mål Initiativer Overordnet Flere års holdbarhed Konkret Kortere levetid Dynamisk Vision, pejlemærker og principper er det overordnede, der skal virke i de fire år strategien dækker, mens mål og initiativer er noget der løbende udvikles og ændres i takt med udviklingen. Via 5 fokusområder skabes der sammenhæng fra vision, via pejlemærker, målsætninger og principper til konkrete initiativer i handlingsplanen. Disse fokusområder er: Service til borgerne er digitaliseringsinitiativernes hovedmål både i form af direkte services og i form af at etablere grundlaget for bedre service. Ved borgerne forstås udover almindelige borgere også virksomheder, foreninger m.m. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 4 af 39

5 Sammenhæng er væsentlig fordi vores processer skal hænge sammen både internt i organisationen og med eksterne. Rødovre Kommune er en aktiv del af de fællesoffentlige initiativer. Investering er et udtryk for at vores digitaliseringsinitiativer i den kommende periode skal kunne betale sig. Styring er for at vi kan sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcer - økonomiske og menneskelige og dokumentation af vores resultater. Kultur er den måde vi arbejder og samarbejder på og den måde vi fortsat udvikler vores arbejdsplads på. Forud for arbejdet med digitaliseringsstrategien blev der gennemført et forløb med afdækning af den nuværende status i forhold til digitaliseringen. Et resumé af denne statusafdækning er beskrevet i bilag 4. Rødovre Kommunes Digitaliseringsstrategi er gældende for perioden Digitaliseringsstrategiens fokus har været på digitaliseringen af administrationen. Det er forventningen, bl.a. fra KL, at kommunerne også for alvor skal tage hul på digitalisering af de omkostningstunge serviceområder som fx skole og ældrepleje. Derfor bør denne strategi evt. justeres inden for et par år, så den tager højde herfor. Figuren nedenfor giver et overblik over digitaliseringsstrategien: Vision Digitalisering med mål og mening 2. September 2008 Service til borgerne Sammenhæng Investering Styring Kultur Pejlemærker Vi etablerer og udbygger vores digitale services med udgangspunkt i borgernes behov og for at opnå kvalitet og effektivitet i vores opgaveløsning Vi digitaliserer for at fremme og lette tværgående arbejde indenfor kommunen og i forhold til vores omverden Vi investerer i digitalisering for at opnå en ensartet og bedre opgaveløsning for derigennem at give en bedre service Vi har en klar og effektiv styringsmodel, der styrer vores digitalisering Vi har en digital kultur, hvor organisation, ledere og medarbejdere tænker, arbejder og udvikler sig digitalt Principper Vi inddrager borgerne i udvikling af nye digitale løsninger Vi udfordrer og hjælper borgerne i forhold til brugen af de digitale løsninger Vi evaluerer løbende vores eksisterende løsninger Vi fokuserer på helhedsløsninger, der binder opgaver og processer sammen på tværs i kommunen Vi deltager aktivt i udvikling af fællesoffentlige løsninger og initiativer Vi opsamler og deler viden om, hvordan vi arbejder digitalt Vi inddrager medarbejderne i udviklingen af vores digitale løsninger Vi anvender gerne standardiserede og/eller eksisterende løsninger Vi sikrer og synliggør en kvalitetsmæssig og økonomisk gevinst i forbindelse med digitaliseringsinitiativer Vi gennemfører vores digitaliseringsinitiativer i overensstemmelse med vores projektmodel Vi har en effektiv og serviceorienteret itorganisation, der er klar og entydig Vi kommunikerer målrettet, klart og tydeligt Vi tager vores ansvar og roller alvorligt i digitaliseringen Vi fokuserer på at udvikle alles digitale kompetencer Vi sikrer mobilitet og fleksibilitet i medarbejdernes itanvendelse Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 5 af 39

6 2. Vision Visionen skal i strategiperioden sikre, at der skabes et solidt fundament for den fortsatte udvikling med digitalisering af Rødovre Kommune. Vision Digitalisering med mål og mening Vi digitaliserer, hvor det giver mening for borgerne og Rødovre Kommune, og når vi investerer i digitalisering, har vi fokus på realisering af mål og effekt Vi digitaliserer hvor det giver mening i både økonomisk og driftsmæssig forstand, og baserer os gerne på standardiserede løsninger, der er best practice i markedet. Vi skal fremover beskrive og dokumentere de økonomiske og driftsmæssige aspekter af digitaliseringsprojekter således, at vi kan vurdere og retfærdiggøre projekterne der skal være mening med initiativet. Vi foretrækker standardiserede løsninger, hvor det er muligt. Når vi investerer i digitalisering, skal der altid opstilles mål herfor. Vi betragter alle digitaliseringsinitiativer som investeringer, og de skal opvise en business case, der er positiv i forhold til de mål, der er med initiativet. Målene kan være øget effektivitet, bedre kvalitet, bedre styring, bedre service overfor borgerne eller ønsket om at skabe en mere fleksibel opgaveløsning/arbejdsplads. Vi implementerer effektivt og smart og plads til innovation og udvikling er nøgleord i et hvert digitaliseringsprojekt. Vi skal i de kommende år have fokus på en effektiv implementering af digitaliseringsinitiativer med henblik på at opnå de resultater, vi sigter efter. Vi stræber efter at gøre det på en smart måde og således, at der er plads til innovation og udvikling. Vi prioriterer at den indre fabrik og service for borgerne hænger sammen. Udvikling af digitale services for borgerne er af høj prioritet, men løsningerne skal hænge sammen med vores interne arbejdsprocesser og må ikke give anledning til anvendelse af flere ressourcer i den samlede proces. Vi følger og deltager aktivt i de fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer. Der tages hele tiden nye initiativer til udvikling af fællesoffentlige digitale services, og vi skal være en del heraf og være parate til at implementere. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 6 af 39

7 3. Pejlemærker og principper Visionen for digitalisering af Rødovre Kommune i perioden kan udmøntes i 5 pejlemærker: Service til borgerne Sammenhæng Investering Styring Kultur Pejlemærker Vi etablerer og udbygger vores digitale services med udgangspunkt i borgernes behov og for at opnå kvalitet og effektivitet i vores opgaveløsning Vi digitaliserer for at fremme og lette tværgående arbejde indenfor kommunen og i forhold til vores omverden Vi investerer i digitalisering for at opnå en ensartet og bedre opgaveløsning for derigennem at give en bedre service Vi har en klar og effektiv styringsmodel, der styrer vores digitalisering Vi har en digital kultur, hvor organisation, ledere og medarbejdere tænker, arbejder og udvikler sig digitalt Hvert pejlemærke understøttes af tre styrende principper. Principperne kan opfattes som et sæt leveregler, der skal overholdes i forhold til de digitaliseringsinitiativer, der skal bringe os i retning af at realisere vision, pejlemærker og målsætninger. Dette betyder konkret, at alle tiltag og beslutninger vedr. digitalisering skal vurderes og godkendes i forhold til principperne. Principperne træder i kraft ved godkendelsen af digitaliseringsstrategien. Den praktiske implementering af principperne vil ske bl.a. via de initiativer, der er beskrevet i bilag 2. Service til borgerne Sammenhæng Investering Styring Kultur Vi inddrager borgerne i udvikling af nye digitale løsninger Vi fokuserer på helhedsløsninger, der binder opgaver og processer sammen på tværs i kommunen Vi inddrager medarbejderne i udviklingen af vores digitale løsninger Vi gennemfører vores digitaliseringsinitiativer i overensstemmelse med vores projektmodel Vi tager vores ansvar og roller alvorligt i digitaliseringen Vi udfordrer og hjælper borgerne i forhold til brugen af de digitale løsninger Vi deltager aktivt i udvikling af fællesoffentlige løsninger og initiativer Vi anvender gerne standardiserede og/eller eksisterende løsninger Vi har en effektiv og serviceorienteret itorganisation, der er klar og entydig Vi fokuserer på at udvikle alles digitale kompetencer Vi evaluerer løbende vores eksisterende løsninger Vi opsamler og deler viden om, hvordan vi arbejder digitalt Vi sikrer og synliggør en kvalitetsmæssig og økonomisk gevinst i forbindelse med digitaliseringsinitiativer Vi kommunikerer målrettet, klart og tydeligt Vi sikrer mobilitet og fleksibilitet i medarbejdernes itanvendelse Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 7 af 39

8 3.1 Service til borgerne Vi etablerer og udbygger vores digitale services med udgangspunkt i borgernes behov og for at opnå kvalitet og effektivitet i vores opgaveløsning Borgerne skal opleve, at den digitaliserede opgaveløsning er til gavn for dem og giver dem en effektiv sagsbehandling. Vores opgaveløsning skal for borgeren altid hænge sammen - fra borger til sagsbehandler og på tværs af forvaltningsområder. Vores løsninger tager primært udgangspunkt i borgernes behov og situation. Vi sikrer, at fællesoffentlige initiativer der tilvejebringer løsninger for borgernes anvendelse er tilgængelige, som en del af vores services. Vi arbejder aktivt med at motivere borgerne til at anvende de digitale løsninger. Principper Princip 1 Vi inddrager borgerne i udvikling af nye digitale løsninger. Det betyder, at vi på udvalgte projekter inddrager borgerne når vi behovs afdækker -, udvikler - og tager digitale løsninger i anvendelse. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at vores borgere i videst muligt omfang får løsninger, de har behov for og ønsker at anvende. Princip 2 Vi udfordrer og hjælper borgerne i forhold til brugen af de digitale løsninger. Det betyder, at vi uddanner borgerne i brugen af vores digitale løsninger og at vi, på udvalgte områder, har mulighed for at lukke for servicekanaler til fordel for de digitale løsninger. Det er vigtigt, fordi det bidrager til at skabe større kvalitet og effektivitet og mere tilfredse borgere. Princip 3 Vi evaluerer løbende vores eksisterende løsninger. Det betyder, at vi løbende optimerer anvendelsen af vores eksisterende digitale løsninger, både i forhold til medarbejderne og borgerne. Det er vigtigt, fordi vi herigennem sikrer en større effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen og kan levere en bedre service overfor borgerne. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 8 af 39

9 3.2 Sammenhæng Vi digitaliserer for at fremme og lette tværgående arbejde indenfor kommunen og i forhold til vores omverden Digitaliseringsinitiativer skal fremme sammenhænge på tværs af opgaver og på tværs af forvaltningsområder. Vores løsninger implementeres under respekt for sammenhæng til andre forvaltningsområder, deres opgaver og processer. Vi skal altid sikre, at vi har et overblik over den opgave der skal løses, og hvordan vi forventer, at den skal løses i fremtiden. Vi skal kunne stille kvalificerede krav til vores leverandører og samarbejdsparter. Vi vil sikre at deling og tilgængelighed til viden er understøttet maksimalt inden for lovgivningens rammer, i vores digitaliseringsinitiativer, for at opnå både effektivitet og kvalitet i vores opgaveløsning. Vi ser ikke sammenhæng som udelukkende et internt mål. Vi ønsker også med vores digitaliseringsinitiativer at medvirker til at skabe sammenhæng med eksterne parter (kommuner, offentlige myndigheder m.v.). Principper Princip 1 Vi fokuserer på helhedsløsninger, der binder opgaver og processer sammen på tværs i kommunen. Det betyder, at vi prioriterer anvendelse af digitale løsninger der fremmer samarbejde og helhedstænkning, herunder arbejde på tværs af afdelinger og geografi. Det er vigtigt, fordi behovet for integration og sammenhænge i løsninger, er stor. Princip 2 Vi deltager aktivt i udvikling af fælles offentlige løsninger og initiativer. Det betyder, at vi vil prioritere deltagelsen i udviklingen og afprøvningen af fælles offentlige digitaliserings initiativer højt. Det er vigtigt, fordi det er en mulighed for at påvirke initiativerne, det minimerer omkostningerne og det er med til at skabe en god forberedelse til implementering af løsningerne. Princip 3 Vi opsamler og deler viden om, hvordan vi arbejder digitalt. Det betyder, at erfaringer, gode historier m.m. om digitaliseringsinitiativer opfanges og formidles via relevante medier/kanaler, f.eks. intranettet, møder m.m. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 9 af 39

10 Det er med at skabe motivation, stolthed, trivsel, mindske teknologifrygten, skabe nye ideer samt udbrede kendskabet til mulighederne ved digitalisering. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 10 af 39

11 3.3 Investering Vi investerer i digitalisering for at opnå en ensartet og bedre opgaveløsning for derigennem at give en bedre service Vi betragter alle digitaliseringsinitiativer som investeringer, og de skal opvise en business case der er positiv i forhold til de mål, der er med initiativet. Målene kan være øget effektivitet, kvalitet, bedre styring eller ønsket om at skabe en mere fleksibel opgaveløsning/arbejdsplads. Vi undersøger altid, om der findes standardiserede løsninger og/eller best pratices i markedet, og anvender i videst mulig omfang disse. Digitaliseringsinitiativet skal føre til en bedre opgaveløsning, eller skabe forudsætning for at realisere en sådan. Den bedre opgaveløsning kan både være i forhold til den interne proces, men også i forhold til at give borgerne en bedre service. I vores arbejde med at skabe digitaliseringsløsninger sikrer vi i forhold til tilrettelæggelse, implementering og anvendelse, at det sker ud fra et ønske om at arbejde smart. Med smart mener vi blandt andet at automatisere rutineprægede og manuelle arbejdsgange, at eliminere dobbeltarbejde, at begrænse administrativt arbejde der ikke er værdiskabende for organisationen. Fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer betragtes på samme måde som initiativer, der udspringer af Rødovre Kommunes egen organisation. Principper Princip 1 Vi inddrager medarbejderne i udviklingen af vores digitale løsninger. Det betyder, at medarbejderne inddrages og høres i vidt omfang i udviklingstiltag på digitaliseringsområdet. Det er vigtigt, fordi der herigennem sikres effektive digitale løsninger, som understøtter medarbejdernes arbejdsfunktioner. Princip 2 Vi anvender gerne standardiserede og/eller eksisterende løsninger. Det betyder, at vi fortrinsvis anvender løsninger, som er udviklet af andre og som er velafprøvede. Det er vigtigt, fordi vi kun i begrænset omfang ønsker at investere i egenudviklede løsninger. Princip 3 Vi sikrer og synliggør en kvalitetsmæssig og økonomisk gevinst i forbindelse med digitaliseringsinitiativer. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 11 af 39

12 Det betyder, at alle digitaliseringsinitiativer skal dokumentere, hvilke kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster initiativet vil skabe samt indeholde en plan for, hvordan det realiseres og måles. Det er vigtigt, fordi det skaber et prioriteringsgrundlag og sikrer fokus på realisering af kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 12 af 39

13 3.4 Styring Vi har en klar og effektiv styringsmodel, der styrer vores digitalisering Vores arbejde med digitaliseringsinitiativer er baseret på klare roller og ansvarsfordeling og på en entydig og gennemsigtig beslutningsproces. Styring af digitaliseringsinitiativer sker gennem et sæt af metoder og værktøjer, som er obligatorisk at anvende. Vores styringsmodeller omfatter alle aspekter af digitalisering; anskaffelse, implementering, support samt drift og vedligeholdelse. Vi følger løbende op på prioriteringer, fremdrift og resultater. Vores styringsmodel hænger sammen med vores øvrige styringsmodeller og principper, og vi anvender dem både på tværgående projekter og på lokale projekter inden for det enkelte forvaltningsområde. Digitaliseringsinitiativerne skal forankres i og understøtte Rødovre Kommunes gældende strategier. Digitalisering er et integreret element i vores almene ledelsesrolles opgaver og ansvar. Gennem vores kommunikation omkring digitaliseringsinitiativer både nye og realiserede, skal vi sikre viden i organisationen om projekternes resultater både positive og negative. Vi bruger også kommunikation som et aktivt værktøj til at afstemme forventninger og aflive myter omkring digitaliseringsprojekterne. Styring og beslutningsprocesser er forankret i direktionen. Principper Princip 1 Vi gennemfører vores digitaliseringsinitiativer i overensstemmelse med vores projektmodel. Det betyder, at alle digitaliseringsinitiativer skal overholde de retningslinier, der er beskrevet i vores projektmodel. Det er vigtigt, fordi vi herigennem fremmer en struktureret, ensartet og effektiv gennemførelse af digitaliseringsinitiativerne Princip 2 Vi har en effektiv og serviceorienteret it-organisation, der er klar og entydig. Det betyder, at effektivitet og service er højt prioriteret i itorganisationen, og at referenceforhold, roller og ansvar er klare og entydige. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 13 af 39

14 Det er vigtigt, fordi it-organisationen er en serviceorganisation, der skal arbejde effektivt, hvilket bl.a. understøttes af, at referenceforhold, roller og ansvar er klare og entydige. Princip 3 Vi kommunikerer målrettet, klart og tydeligt. Det betyder, at nye tiltag, beslutninger, strategier, vejledninger, gode historier m.m. målrettes til de forskellige medarbejdergrupper og kommunikeres i et klart og tydeligt sprog. Det er vigtigt, fordi det bidrager til at informere, motivere og afstemme forventninger. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 14 af 39

15 3.5 Kultur Vi har en digital kultur, hvor organisation, ledere og medarbejdere tænker, arbejder og udvikler sig digitalt Vi betragter det som en væsentlig del af vores strategi, at alle handler og tænker i digitalisering og medvirker til konstant at forbedre vores anvendelse af digitale løsninger. Dette skal fremme samarbejde og skabe en effektiv organisation og opgaveløsning. Vi er som medarbejder i organisationen forpligtet til at medvirke til og tage initiativ til digitalisering. Digitalisering indgår som et naturligt element i ledelsesopgaven og i vores udvikling af medarbejdere i organisationen. Når vi har truffet en beslutning om digitalisering, bakker vi alle op om den og arbejder fuldt for dens realisering. Vores kultur sikrer også, at vi udfordrer og motiverer borgerne til at anvende de digitale services som vi tilbyder. Vi ser kompetenceudvikling som dels en uddannelsesopgave, men også som et element i den daglige opgaveløsning, hvor vi udvikler hinanden, på tværs og inden for egen organisation. Vores digitaliseringsløsninger skal understøtte mobilitet og fleksibilitet i forhold til medarbejdernes planlægning af arbejde, i forhold til tid og sted. Principper Princip 1 Vi tager vores ansvar og roller alvorligt i digitaliseringen. Det betyder, at alle på forskellige niveauer er ansvarlig overfor den rolle, de har i digitaliseringen. Det er vigtigt, fordi det sikrer at digitaliseringsstrategien efterleves og implementeres. Princip 2 Vi fokuserer på at udvikle alles digitale kompetencer. Det betyder, at vi vil sikre opbygningen af de digitale kompetencer via uddannelse og andre kompetenceudviklende tiltag målrettet de forskellige ledere og medarbejderkategorier. Det er vigtigt, fordi det er med til at sikre at digitale løsninger kan anvendes optimalt og er en forudsætning for, at digitaliseringsstrategien kommer til at virke. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 15 af 39

16 Princip 3 Vi sikrer mobilitet og fleksibilitet i medarbejdernes it-anvendelse. Det betyder, at medarbejdere tilbydes størst mulig fleksibilitet og mobilitet i den digitale opgavevaretagelse med respekt for standardisering og sikkerhed. Det er vigtigt, fordi det skaber trivsel og et godt arbejdsliv, således at kompetente og ansvarlige medarbejdere til stadighed tiltrækkes og fastholdes i kommunen. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 16 af 39

17 Bilag 1 Handlingsplan 2010 Handlingsplanen indeholder de projekter, som er strategisk udvalgt og prioriteret i løbet af 2010 for at realisere vision, pejlemærker og målsætninger i digitaliseringsstrategien. Fokus i handlingsplanen er 2010, men der er taget projekter med, hvor forberedelsen skal begynde i 2010 for at kunne implementeres i efterfølgende år. Projekterne i handlingsplanen er grupperet efter digitaliseringsstrategiens fokusområder: Service til borgerne, Sammenhæng, Investering, Styring samt Kultur. Grupperingen tager udgangspunkt i projektets overordnede fokusområde. De fleste projekter kunne grupperes i flere kategorier, men optræder af hensyn til overblikket kun under ét fokusområde. Projekterne i handlingsplanen for 2010 er valgt ud fra disse tre kilder: Bilag 2 med initiativer, som i strategiprocessen er blevet udpeget som relevante i forhold til realisering af digitaliseringsstrategien RK s samlede IT-projektoversigt, som er opdelt i: IT-projektoversigt, som udspringer af de enkelte forvaltningers digitaliseringsbehov og IKTprojekter, som er IT-projekter, der udspringer fra IKT-kontoret Investeringsoversigten fra Budget 2010 Handlingsplan 2010 består af: Oversigt over projekter, der prioriteres i 2010, hvor der for hvert projekt er angivet et tidsperspektiv Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 17 af 39

18 OVERSIGT OVER PROJEKTER: ff Initiativer 1 kvt. 2. kvt 3. kvt 4. kvt Service til borgerne Strategi for digital borgerbetjening edag3 Digitalisering af byggesager Sammenhæng Standard programpakke / Image Investering Nyt ESDH-system Nyt økonomisystem Ledelsesinformationssystem: LIS Forberedelse Forberedelse Større infrastrukturprojekter (kabling mv.) Omsorgssystem Udbud af fagsystemer Styring Arbejdsgangsbeskrivelse, ITbestillinger Sikkerhedspolitik Udvikling af projektmodel Kultur Remote adgang / Tokenløsning Færdiggørelse af Projekt om PC øer Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 18 af 39

19 Bilag 2 Initiativer Nedenstående oversigt dokumenterer de store og små initiativer, der i strategiprocessen er blevet udpeget som relevante i forhold til at realisere visionen, pejlemærkerne og målsætningerne. Oversigten over initiativer er ikke udtømmende, men skal sammen med andre initiativer bidrage til at realisere digitaliseringsstrategien. De primære kilder til initiativerne er: Statusafdækningen Workshoppene i strategiforløbet Den brugerorienterede it-strategi I det videre arbejde med udmøntning af digitaliseringsstrategien vil oversigten løbende blive prioriteret, udbygget og opdateret i form af en egentlig handlingplan. Initiativerne i det følgende afsnit, er grupperet efter digitaliseringsstrategiens fokusområder: Service til borgerne Sammenhæng Investering Styring Kultur Det skal bemærkes, at denne gruppering ikke altid er entydig, da et givet initiativ kan tilhøre flere fokusområder. Der arbejdes på nuværende tidspunkt og frem til den 8. januar 2010 videre med beskrivelserne af formåls- og løsningsbeskrivelser for enkelte initiativer. Det videre arbejde består blandt andet i at udarbejde business cases for de respektive initiativer. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 19 af 39

20 Service til borgerne Digital borgerservice Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Det overordnede formål er, at gøre de digitale kanaler til borgernes, virksomhedernes og foreningernes foretrukne. Der skal således ske en øget, samlet digital servicering af brugere, borgere, foreninger og erhvervsliv i Rødovre. Projektet består af to delprojekter: 1. Udarbejdelse af en strategi for anvendelse af digitale kanaler til borgerbetjening, der tager udgangspunkt i målgrupper og opgavernes løsning. 2. Udbredt anvendelse af de nuværende digitale løsninger, så borgerne i højere grad anvender dem. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Produktet af delprojekt 1 skal være en strategi - blandt andet med forslag til etablering af digitale løsninger i forhold til målgrupper, samt forslag til organisering. Produktet af delprojekt 2 vil f.eks. være udpegning af digitale ambassadører i borgerservice, som kan hjælpe borgerne med anvendelse af de digitale løsninger. Sammenhæng Revision af håndtering Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) For de ansatte i Rødovre Kommune, der benytter IT i opgaveløsningen, er et af de største systemer der anvendes. Målt i hvor mange der bruger systemet og hvor tit. Og målt i Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 20 af 39

21 hvad der produceres i systemet (antal dokumenter). Det er derfor fortsat vigtigt at se på anvendelse af . Dette var også et vigtigt element i sidste IT strategis største projekt Kommunikation uden grænser Det ønskes at opnå yderligere forbedringer, inden for en mindre indsats. Forbedringer i service og i effektivisering inden for eksisterende økonomi. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Håndtering af , politikker m.v. revurderes med henblik på at optimere anvendelsen af s som effektivt kommunikationsredskab i RK: Reduktion af manuel e- mailhåndtering og gruppepostkasser) Fuld udbytte af nuværende e- mailværktøjer Udvidelse af åbningstider for modtagelse Investering Anvendelse af Cirius Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Det overordnede formål er at få en bedre forvaltningsskik i anvendelsen af Cirius, hvilket vil give fordele her og nu samt være en nødvendig forberedelse til at tage et nyt esdh-system i brug. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Produktet skal være et katalog over arbejdsgange og funktionaliteter, der dels sætter fokus på arbejdsopgaver der kan gennemføres uden væsentlige investeringer i Cirius, dels peger på funktionaliteter, der kan giver mere effektive arbejdsgange men kræver væsentlige investeringer i Cirius, og derfor sættes på standby. Investeringshorisonten skønnes for kort. Disse funktionaliteter bringes i forbere- Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 21 af 39

22 delse af et nyt ESDH. Nyt ESDH-system Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Den planlagte anskaffelse af et nyt ESDH-system skal ske under hensyntagen til digitaliseringsstrategien Rødovre Kommune har en række systemer til elektronisk dokumenthåndtering og sagshåndtering. Herunder 5 databaser af systemet Cirius (generel, personale, miljø, klient og juridisk). Som generelle systemer, er både mail og drev væsentlig større end Cirius (de 5 samlet), for mange fagområder er sagshåndtering ved hjælp af fagspecifikke systemer såvel KMD som andre i langt større fokus og nytte, end de generelle systemer. Alle disse mange systemer har vidt forskellig alder, og har vidt forskellige behov, og muligheder, for interaktion med hverandre. Det har længe indgået i den overordnede plan, at der skal indføres nyt ESDH, underforstået til erstatning af Cirius, og underforstået til større udbredelse og anvendelse end Cirius. Dette er i sig selv et meget stort projekt økonomisk, tidsmæssigt, og i forhold til produktionen. Det er derfor afgørende, at projektet bliver håndteret bedst muligt. Derfor skal projektet som det første beskrives som et led i og under hensyntagen til digitaliseringsstrategien. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Det er afgørende at der arbejdes med, og beskrives nærmere: Hvad vil vi skifte, og hvorfor? Hvilke fordele kan vi opnå og hvordan Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 22 af 39

23 opnår vi det? Hvilke ulemper kan vi forvente, og hvordan imødegår vi dem? Etablering af ledelses- og informationssystem Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Beskrivelse af løsning og funktionalitet Skabelse af et fælles referencepunkt på tværs af forvaltningerne for en dialog om kommunens fremtidige udvikling Formidling af et beslutningsgrundlag til alle niveauer i organisationen Effektivisering af medarbejdernes arbejdsgange Forbedring af såvel kvalitet som kvantitet af de tilgængelige data Forbedring af muligheden for at følge op på de mål, der er stillet centralt og decentralt Sikring af tilstedeværelsen af den nødvendige dokumentation ved udskiftning af medarbejdere Overbygning på økonomisystem og fagsystemer til dannelse af ledelsesinformation. Eventuelt udbud sammen med økonomisystem. Nyt økonomisystem Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Et af hovedargumenterne for at skifte økonomisystem skal findes i brugervenligheden. Det er meldinger fra forvaltninger og decentrale enheder, at det nuværende økonomisystem ikke er meget brugervenligt og ikke giver alle brugere en nem adgang til relevante data på kommunens tværgående områder specielt løn og personale samt økonomi. Endvidere forventes en væsentlig øko- Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 23 af 39

24 nomisk gevinst ved at konkurrenceudsætte et nyt økonomisystem gennem offentligt udbud. Der henvises i øvrigt til kommissoriet (ciriussag ) Beskrivelse af løsning og funktionalitet Det er forventningen at et nyt økonomisystem vil tilbyde forøgede funktionaliteter i forhold til: Daglig anvendelse Indbetalinger Anlægsstyring og registrering Ressource- og aktivitetsstyring Dispositionsstyring Budgetopfølgning Budgetlægning Regnskab Likviditetsstyringsmodul med snitflade/sammenhæng til ressourcestyringssystem. IT systematik og sammenhæng over til kommunens øvrige økonomisystemer, som lønsystemet og kommunens overordnede IT systemer Sammenhæng over til en evt. ny økonomisk styringsstrategi Debitorsystemet Effektivisering Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Det overordnede formål er at udarbejde en oversigt over små og store effektiviseringstiltag og effektiviseringsområder, hvor der med fordel kan digitaliseres. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Produktet skal være et katalog, der giver en oversigt over områder, produktion og arbejdsgange, hvor der med fordel kan digitaliseres (rejseafregning via intranettet o.lign.). Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 24 af 39

25 Styring Styring af itu og digitalisering (Itgovernance) Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Som et vigtigt tema i digitaliseringsstrategien, og i direktionens optakt til strategiprocessen, er et ønske om at forbedre den daglige styring af it og digitalisering i hele organisationen. Formålet er at understøtte digitaliseringsstrategiens vision, pejlemærker, principper og målsætning. At sikre en ledelsesmæssig gennemskuelighed, at forbedre servicen, at øge nytten af it og digitalisering, og at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Vi har arbejdet med dele af disse områder over de seneste år. Imens er der sket en begrebsdannelse generelt, således at den daglige styring af it og digitalisering i hele organisationen har fået betegnelsen IT governance, og der er kommet et begrebsapparat med en systematisering af området. Der arbejdes med IT governance i 3 trin: 1. Kortlægning og beskrivelse af hvilke beslutninger og metoder, der indtil nu er besluttet og taget i anvendelse inden for området 2. Temadiskussion direktionen og system-ejergruppen (alt efter den fremtidige organisering) af mulige indsatsområder; prioritering og ambitionsniveau. 3. Udvikling af IT governance indsatsområderne (en række aktiviteter/projekter) Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 25 af 39

26 Det skal bemærkes, at enkelte af ITgovernance indsatsområderne behandles som selvstændige business cases. Evalueringspolitik Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Det overordnede mål med en evalueringspolitik er at fremme en kultur, hvor evaluering, måling og medarbejderinddragelse tænkes som en selvfølgelig del af IT- og digitaliseringsprojekter. Evalueringer m.m. skal medvirke til at skabe læring og udvikling af digitalisering i Rødovre Kommune. Der vil være uhensigtsmæssigheder i den nuværende og fremtidige digitalisering, der kan opfanges og adresseres, når der foretages målinger og når medarbejdernes erfaringer samt viden fra repræsentanter fra IT-organisationen indsamles og udnyttes til fulde. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Evalueringspolitikken skal udstikke retningslinier og mål for evalueringsindsatsen for digitaliseringsområdet. I politikken skal det blandt andet defineres, hvad der skal måles på, hvilke målemetoder der kan benyttes, hvor ofte der bør evalueres, hvilken evalueringsproces der bør gennemføres inden frigivelse af et nyt IT-system/-funktion, hvordan evalueringer omsættes til forbedringsaktiviteter etc. Eksempler på måleområder og evalueringsmetoder, som politikken vil omhandle: IT-brugertilfredshed, IT- og digitaliseringsprojekter, Benchmarking med andre kommuner, IT-økonomi, digitaliseringseffekter, eksisterende ITløsninger, IT-support, svartider fra helpdesk, SLA-aftaler m.m. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 26 af 39

27 Projektmodel og tilhørende beslutningsstruktur Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc.) Formålet er at udvikle en projektmodel, der understøtter digitaliseringsstrategien og som bl.a. har større fokus på nytteværdi. Projektmodellen skal anvendes til styring, organisering og forankring af digitaliseringsprojekter i RK. Modellen skal synliggøre projekternes nytteværdi og give en forbedret projektstyring i alle faser af et projektforløb: 1. Ved tilblivelse af nye projekter og beslutning om igangsættelse. 2. Ved styring af projektgennemførelsen så tidsrammer og projektplan følges og 3. ved afslutning af projekter, herunder vurdering af resultater og effekter. Beskrivelse af løsning og funktionalitet For modellen skal bl.a. gælde, at man i projektforberedelsen indledningsvis beskriver ideerne, og disse vurderes nærmere i et forprojekt/businesscase. Modellen skal bl.a. fra start synliggøre investeringen, den forventede løsning, gevinster/nytteværdi og risici. Modellen skal bidrage til, at projektleder og -deltageres roller og ansvar er klare og veldefinerede. Modellen skal synliggøre effekter og sikre at effekter realiseres (effektmåling). Modellen skal udvikles, så den spiller sammen med de beslutningsstrukturer, der opbygges i den nye organisering på digitaliseringsområdet. (organisationsprojektet). Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 27 af 39

28 Porteføljestyring Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Formålet er at udvikle en porteføljestyring i RK, der understøtter digitaliseringsstrategien og spiller sammen med de øvrige nye styringsinstrumenter på digitaliseringsområdet. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Porteføljestyringen skal skabe overblik og klarhed over IT-projekter i RK. Porteføljestyringskonceptet i RK skal udtænkes, således at det sikrer en bedre og mere effektiv styring af den samlede portefølje af IT-projekter. Løsning og funktionalitet skal ses i tæt sammenhæng med det kommende ITorganisationsprojekt. Beredskabsplan Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Det overordnede formål er at få udarbejdet en plan for risikostyring og katastrofeplanlægning i forbindelse med ikke forudsigelige større IT-nedbrud. Planen skal tillige tage højde for ITnedbrud, der er forudsigelige forstået på den måde, at vi ved, at de kommer, men ikke hvornår, eksempelvis strømafbrydelser. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Beskrive og prioritere hvilke processer og aktiviteter, der skal varetages i en periode uden IT, samt beskrive hvorledes der skal prioriteres i forhold til en nøddriftsituation af IT-systemer. Derudover skal undersøges muligheden for at indgå i et nødberedskabssamarbejde med andre kommuner ved IT-nedbrud. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 28 af 39

29 It-service Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Formålet er at levere effektiv drift, support og vedligeholdelse af IT løsninger. Det skal aftales hvad der skal leveres (serviceniveau), således at det gøres let målbart, at der leveres det ønskede servicemål. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Først skal det afdækkes hvilket serviceniveau, der skal være for drift, og for support. Dette skal i sidste ende aftales i direktionen. Der skal (videre-) udvikles og implementeres processer for styring, leverance og opfølgning på drift, support og vedligeholdelse af it-løsninger i Rødovre Kommune. Disse aktiviteter kan ikke stå alene, men har dels en sammenhæng med IT organisationsprojektet, dels en sammenhæng med flere af de øvrige indsatsområder under digitaliseringsstrategien. Erfaringerne fra såvel Rødovre Kommune, som fra andre organisationer private som offentlige - viser at ønsket om en effektiv IT organisation, sammen med kravet om opfyldelse af specifikke målbare servicemål, ofte af organisation opfattes som et tab af fleksibilitet. Det er derfor nødvendigt at projektet foregriber dette ved at skabe en stærk forankring i ledelsen, og en god kommunikation. Teknologistrategi Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) At udarbejde en opdateret teknologistrategi. Teknologistrategien har til formål at Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 29 af 39

30 understøtte digitaliseringsstrategien. Teknologistrategien er en hvidbog, som IKT kontorets arbejde med driften støtter sig op af, og som er den teknologiske ramme for arbejdet med IT systemer i hele organisationen. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Der er tidligere (senest 2006) udarbejdet teknologibeskrivelser. Med udgangspunkt i dette beskrives den nuværende besluttede teknologiplatform. Hertil lægges et forecast, et bud på hvordan teknologien vil udvikle sig de næste år. Der vil naturligt være nogle teknologiske valg, som beskrives og bringes i direktionen. På IKT kontoret forankres teknologi strategien, også i det daglige arbejde. Den sværeste øvelse er at sikre at teknologistrategien også i nødvendigt omfang bliver en del af systemejerskabets arbejdsområde. Denne del af processen tilrettelægges i systemejer gruppen, eller det forum der bedst svarer hertil i den fremtidige organisering. Økonomistyring Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Forbedret grundlag for økonomistyring af IT-området i RK. Eventuelle implikationer som følge af en (eventuel) implementering af ny styringsstrategi i RK er som udgangspunkt ikke medtaget. Dog kan det være naturligt at sammentænke nogle af de økonomistyringsmæssige udfordringer på IT-området med processen omkring udarbejdelse og implementering af en ny styringsstrategi i RK. Beskrivelse af løsning og funktionalitet I forbindelse med digitaliseringsarbejdet er følgende indsatsområder frem- Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 30 af 39

31 kommet: 1. Kontoplan og konteringspraksis 2. Udgiftsfordelingen 3. Gennemskuelighed i prissætning af ydelser 4. Regler for gevinsthjemtagning 5. Klar sondring mellem drifts- og anlægsudgifter 6. Tidligere tilgængelige prislister 7. Finansieringsmodel hvor effektivisering og tilbagebetaling sker i forbindelse med implementering af løsningerne frem for upfront.. Ad 1) Økonomigruppen beslutter i samarbejde med IKT-chefen hvilke tværgående grupperinger, det er hensigtsmæssigt at oprette på tværs af de budgetansvarlige enheder og i forlængelse heraf præciseres konteringspraksis. Ad 4, 5 og 7) En klarere sondring mellem drifts- og anlægsudgifter. Det er forventningen, at en ny styringsstrategi og som følge heraf ændrede procedurer vil betyde, at der vil være mulighed for en klarere sondring mellem drifts- og anlægsudgifter. I den nuværende model for udarbejdelse af prioriteringsforslag (budget 2010) er der indarbejdet mulighed for at indarbejde forslag til effektiviseringer, der er kendetegnede ved at fordre en merudgift (anlæg eller drift) til at starte med, men efterfølgende indebærer besparelser på driften. Ad 2, 3 og 6) Principperne for prissætningen præciseres og godkendes af direktionen. Det er vigtigt at principperne er tydelige og let tilgængelige. I forlængelse heraf er det målet, at prislisten forelægges direktionen til godkendelse i december året før priserne Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 31 af 39

32 er gældende. Økonomi og Analyse forventer i løbet af 2010 at i værksætte en analyse af anvendelse og principper for internt afregning i RK. I dette arbejde bør afregningen af ydelser m.m. fra IKT-kontoret tillige indgå og i forlængelse heraf en principiel stillingtagen til om og i hvilket omfang, der skal være intern afregning i RK (art 9). Kommunikationsstrategi for digitaliseringsområdet Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Der skal være kendskab/ejerskab til digitaliseringsstrategien i organisationen. Kendskabet/ejerskabet differentieres i forhold til placering i organisationen. I forlængelse af implementeringsfasen skal kommunikationen tilrettelæggelse så det videre digitale arbejde bliver kommunikeret på måder, der tager udgangspunkt i målgruppers forskellige muligheder med vores kommunikationskanaler. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Der skal udarbejdes en kommunikationsplan dels for implementeringen af digitaliseringsstrategien dels for den fortsatte, daglige kommunikation. I forhold til den daglige kommunikation findes allerede i dag en stor stamme af IT-information i RK, der er tilgængeligt enten på Komposten, Ledernet eller i Lotus Notes. Denne spredning af informationer via flere kanaler er ikke brugervenlig og der skal oprettes én indgang, hvor der kan findes IToplysninger over en bred kam. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 32 af 39

33 Kultur Kompetenceudvikling / modning Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Baggrund: Ikke alle medarbejdere og ledere har de fornødne kompetencer til at anvende alle relevante IT-systemer korrekt og effektivt. Dette gælder både den funktionelle betjening af systemerne og de digitale arbejdsgange. Mål: Det overordnede mål er at sikre opbygningen af de digitale kompetencer via behovsorienteret uddannelse og andre kompetenceudviklende tiltag målrettet de forskellige leder- og medarbejderkategorier. Herigennem skal det sikres, at ledere og medarbejdere kan anvende kommunens digitale løsninger optimalt, hvilket er en forudsætning for realisering af digitaliseringsstrategien. Kort sagt skal organisationen modnes til bedre at kunne håndtere de digitale udfordringer. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Den samlede løsning består af systematisk og behovsorienteret uddannelse af medarbejdere, ledere og andre kompetenceudviklingsinitiativer på digitaliseringsområdet. For at opnå endnu større effektivitet og bedre ressourceudnyttelse skal kommunen tilbyde uddannelse inden for standard IKT-platformen og inden for fagsystemerne, som de enkelte forvaltninger har. Uddannelse vil kunne tilbydes som e-læring, kurser med egne eller eksterne undervisere, systematisk sidemandsoplæring m.v. Der udbydes i dag kurser af denne art, men det skal ske mere systematisk og visse kurser skal være obligatoriske alt efter, hvilken funktion den enkelte medarbejder har. Kommunens lederuddannelser skal ud- Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 33 af 39

34 over de aspekter, som de dækker i dag, sætte større fokus på det digitale lederskab (se business casen Digital ledelse ). De nationale edag-krav, kommunens fokus på digitalisering af sager m.m. stiller nemlig krav til ledere på alle niveauer om kendskab og brug af kommunens IT-løsninger og digitalisering generelt. Andre initiativer til understøttelse af kompetenceudvikling: ITkompetenceprofiler for jobfunktioner, digitale kompetencer som obligatorisk del af MUS, lønsedler i E-boks, procesforbedringsagenter på forskellige områder etc. Digital ledelse Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Statusnotatet peger på, at der er behov for et større ledelsesmæssigt fokus på digitalisering. Formålet er at få defineret, hvad digital ledelse er, og hvordan det skal udmøntes i den daglige ledelsesopgave. Et væsentligt element i projektet vil være at få indarbejdet digital ledelse i igangværende og kommende initiativer, der retter sig mod lederne. Projektet skal understøtte realiseringen af it-strategien og det færdige organisationsprojekt. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Kravene til digital ledelse bør indgå i uddannelsen af nye ledere. Både den administrative intro-uddannelse men bør også indgå i forbindelse med introduktionen til ledelsesgrundlaget (selvom digitalisering ikke er nævnt direkte). Skal indgå som et naturligt element i al arbejde med strategier og politikker Kan f.eks. være et relevant tema for Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 34 af 39

35 det årlige seminar i fagchefforum samt et tilbagevendende emne i vores forskellige cheffora. Skal indgå som et element i et fremtidigt koncept for lederudviklingssamtaler (vægtning afhængig af lederens jobfunktion) Bør have stort fokus i forbindelse med kommunikationen og lanceringen af den færdige IT-strategi og det færdige organisationsprojekt. Mobilitet og fleksibilitet Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Det overordnede mål er, at kommunens medarbejdere skal have mulighed for at kunne arbejde uafhængig af tid og sted Dette skal ske ved at indføre hjemmearbejdspladser samt trådløse adgange til det administrative net i kommunens bygninger. Billedet af den traditionelle arbejdsplads, hvor alle medarbejdere arbejder synkront foran hver sin pc, hører en svunden tid til. Nine-to-five bliver til always-on. Infrastrukturen spiller en vigtig rolle, når målet er at gøre arbejdet uafhængig af tid og sted. Mobilitet er for mange analogt med en bærbar pc, en smartphone eller andre smarte gadgets. Men mobilitet handler dybest set om tilgængelighed. Spørgsmålet er, hvordan kommunen tilgodeser medarbejdernes stigende behov for at kunne håndtere arbejdsopgaver fra forskellige lokationer? Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 35 af 39

36 Beskrivelse af løsning og funktionalitet Hjemmearbejdsplads: Opkobling af hjemmepc til kommunens netværk, udgør ikke i sig selv en større risiko, end når andre arbejdsstationer bliver koblet til kommunes netværk. Det forhold, at hjemmearbejdspladsen er i et mindre kontrolleret miljø, (medarbejderens hjem) og udvekslingen af data mellem hjemme-pc en og kommunens netværk sker via et netværk uden for kommunens kontrol (internettet eller en teleudbyders tele/data netværk), nødvendiggør, at der udarbejdes særlige retningslinjer til overholdelse af kommunens ITsikkerhedspolitik og gældende regler i øvrigt. Der kan for eksempel være en risiko for, at hjemmearbejdspladserne glemmes, når der skal foretages opdateringer af det centrale IT-udstyr. Hvis dette sker, kan hjemmearbejdspladserne udgøre en potentiel risiko for hele kommunen. Som alternativ til hjemmearbejdspladser er Token en mulighed. Det er en løsning, der giver medarbejderne mulighed for at gå på kommunens forskellige IT-systemer på en hvilken som helst computer med internetopkobling. Trådløst netværk: Trådløst netværk er smart men det kan også være meget farligt, hvis sikkerheden ikke er i top. Den trådløse teknologi er kommet for at blive og den fungerer, hvis man er fornuftig i sit valg af udstyr og fokuserer på sikkerheden i et trådløst netværk. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 36 af 39

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Bilag: IKT-arkitektur. IKT-arkitektur i Faaborg-Midtfyn Kommune 2006-2010

Bilag: IKT-arkitektur. IKT-arkitektur i Faaborg-Midtfyn Kommune 2006-2010 Bilag: IKT-arkitektur IKT-arkitektur i Faaborg-Midtfyn Kommune 2006-2010 OSG-IKT Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Overordnet model for IKT-arkitekturen... 2 1.2 Den nationale strategi

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsstrategi 2012 15 Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag Århus Kommune Organisering af it-drift Projektgrundlag Rambøll Management den 16. september 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Vision, mål og principper for it-drift 3 2.1 Vision for it-drift

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere