Digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi 2010-2013"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi Marts 2010 Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 1 af 39

2 Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ VISION PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER SERVICE TIL BORGERNE SAMMENHÆNG INVESTERING STYRING KULTUR BILAG 1 HANDLINGSPLAN BILAG 2 INITIATIVER BILAG 3 MÅL Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 2 af 39

3 1. Resumé Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2009/2010 over en periode på ca. 6 måneder fra august 2009 til januar Der har været bred involvering fra Rødovre Kommune. KMD har bistået Rødovre Kommune i dette arbejde. Der har været tale om en strategiproces med det formål at beskrive den overordnede vision, pejlemærker og principper for digitaliseringen i Rødovre Kommune. Desuden er der formuleret en række initiativer og mål med henblik på realisering af strategien. Specielt for 2010 er der udarbejdet en handlingsplan med mål og højt prioriterede initiativer. Strategiens fokus er effektiv opgaveløsning. Strategien er udarbejdet med udgangspunkt i en kortlægning af status for digitalisering i Rødovre Kommune i sommeren 2009, herunder også at afdække eventuelle behov og ideer for fremtiden. Efterfølgende er der gennemført en række workshops med deltagelse af ledelse og medarbejdere fra Rødovre Kommunes forvaltningsområder. Fokus for de gennemførte workshops har været at skabe grundlaget for udvikling af digitaliseringsstrategien. Dette er sket gennem inspiration fra eksterne oplægsholdere og gennem deltagernes mulighed for aktivt at diskutere og fremkomme med forslag til indhold af strategien. Arbejdet med digitaliseringsstrategien er foregået efter følgende strategimodel: Strategimodel Hvor vil vi gerne hen? Hvordan kommer vi derhen? Interne rammer Vision og pejlemærker Eksterne rammer Styrende principper Direktionens strategi og udviklingsplan Serviceplan Kommuneplan Initiativer og mål Fælles offentlig digitaliseringsstrategi KL-strategi Borger.dk Hvor er vi nu? Status Modellen har været udgangspunkt for såvel strategiprocessen som for dette strategidokument. Desuden har modellen sikret løbende fokus på sammenhæng mellem på den ene side Rødovre Kommunes digitaliseringsstrategi og på den anden side de forvaltningsmæssige visioner/strategier i Rødovre Kommune hhv. tværoffentlige strategier/rammer for digitalisering. En kommende teknologistrategi, jf. et af Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 3 af 39

4 initiativerne i bilag 2, vil tage udgangspunkt i de forvaltningsmæssige visioner/strategier og digitaliseringsstrategien. Digitaliseringsstrategien består af 6 dele: Vision, som er den overordnede vision for digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2. Pejlemærker, som er en uddybning af visionen med mere konkrete pejlemærker (delvisioner). Pejlemærker beskrives nærmere i afsnit 3. Principper, som udtrykker konkrete retningslinier/leveregler i forhold til digitaliseringen med henblik på at sikre en ramme for udviklingen i retning af vision og pejlemærker. Principperne beskrives nærmere i afsnit 3. Handlingsplan 2010, som er mål for 2010 samt højt prioriterede initiativer beskrevet som business cases. Initiativer, som indeholder de store som små aktiviteter og projekter, der i strategiforløbet er kommet frem. Listen over initiativer er ikke udtømmende, men skal sammen med andre initiativer bidrage til at realisere digitaliseringsstrategien. Listen over initiativer er dynamisk i den forstand, at den løbende skal opdateres og prioriteres. Oversigten over initiativer fremkommet i strategiforløbet findes i grupperet form i bilag 2. Mål, som er en række målsætninger, der skal sikre, at man hele tiden bevæger sig i retning af at realisere vision og pejlemærker. En oversigt over målsætningerne findes i grupperet form i bilag 3. Sammenhængen mellem de enkelte dele kan illustreres på følgende måde: Rød tråd Vision Pejlemærker Principper Mål Initiativer Overordnet Flere års holdbarhed Konkret Kortere levetid Dynamisk Vision, pejlemærker og principper er det overordnede, der skal virke i de fire år strategien dækker, mens mål og initiativer er noget der løbende udvikles og ændres i takt med udviklingen. Via 5 fokusområder skabes der sammenhæng fra vision, via pejlemærker, målsætninger og principper til konkrete initiativer i handlingsplanen. Disse fokusområder er: Service til borgerne er digitaliseringsinitiativernes hovedmål både i form af direkte services og i form af at etablere grundlaget for bedre service. Ved borgerne forstås udover almindelige borgere også virksomheder, foreninger m.m. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 4 af 39

5 Sammenhæng er væsentlig fordi vores processer skal hænge sammen både internt i organisationen og med eksterne. Rødovre Kommune er en aktiv del af de fællesoffentlige initiativer. Investering er et udtryk for at vores digitaliseringsinitiativer i den kommende periode skal kunne betale sig. Styring er for at vi kan sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcer - økonomiske og menneskelige og dokumentation af vores resultater. Kultur er den måde vi arbejder og samarbejder på og den måde vi fortsat udvikler vores arbejdsplads på. Forud for arbejdet med digitaliseringsstrategien blev der gennemført et forløb med afdækning af den nuværende status i forhold til digitaliseringen. Et resumé af denne statusafdækning er beskrevet i bilag 4. Rødovre Kommunes Digitaliseringsstrategi er gældende for perioden Digitaliseringsstrategiens fokus har været på digitaliseringen af administrationen. Det er forventningen, bl.a. fra KL, at kommunerne også for alvor skal tage hul på digitalisering af de omkostningstunge serviceområder som fx skole og ældrepleje. Derfor bør denne strategi evt. justeres inden for et par år, så den tager højde herfor. Figuren nedenfor giver et overblik over digitaliseringsstrategien: Vision Digitalisering med mål og mening 2. September 2008 Service til borgerne Sammenhæng Investering Styring Kultur Pejlemærker Vi etablerer og udbygger vores digitale services med udgangspunkt i borgernes behov og for at opnå kvalitet og effektivitet i vores opgaveløsning Vi digitaliserer for at fremme og lette tværgående arbejde indenfor kommunen og i forhold til vores omverden Vi investerer i digitalisering for at opnå en ensartet og bedre opgaveløsning for derigennem at give en bedre service Vi har en klar og effektiv styringsmodel, der styrer vores digitalisering Vi har en digital kultur, hvor organisation, ledere og medarbejdere tænker, arbejder og udvikler sig digitalt Principper Vi inddrager borgerne i udvikling af nye digitale løsninger Vi udfordrer og hjælper borgerne i forhold til brugen af de digitale løsninger Vi evaluerer løbende vores eksisterende løsninger Vi fokuserer på helhedsløsninger, der binder opgaver og processer sammen på tværs i kommunen Vi deltager aktivt i udvikling af fællesoffentlige løsninger og initiativer Vi opsamler og deler viden om, hvordan vi arbejder digitalt Vi inddrager medarbejderne i udviklingen af vores digitale løsninger Vi anvender gerne standardiserede og/eller eksisterende løsninger Vi sikrer og synliggør en kvalitetsmæssig og økonomisk gevinst i forbindelse med digitaliseringsinitiativer Vi gennemfører vores digitaliseringsinitiativer i overensstemmelse med vores projektmodel Vi har en effektiv og serviceorienteret itorganisation, der er klar og entydig Vi kommunikerer målrettet, klart og tydeligt Vi tager vores ansvar og roller alvorligt i digitaliseringen Vi fokuserer på at udvikle alles digitale kompetencer Vi sikrer mobilitet og fleksibilitet i medarbejdernes itanvendelse Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 5 af 39

6 2. Vision Visionen skal i strategiperioden sikre, at der skabes et solidt fundament for den fortsatte udvikling med digitalisering af Rødovre Kommune. Vision Digitalisering med mål og mening Vi digitaliserer, hvor det giver mening for borgerne og Rødovre Kommune, og når vi investerer i digitalisering, har vi fokus på realisering af mål og effekt Vi digitaliserer hvor det giver mening i både økonomisk og driftsmæssig forstand, og baserer os gerne på standardiserede løsninger, der er best practice i markedet. Vi skal fremover beskrive og dokumentere de økonomiske og driftsmæssige aspekter af digitaliseringsprojekter således, at vi kan vurdere og retfærdiggøre projekterne der skal være mening med initiativet. Vi foretrækker standardiserede løsninger, hvor det er muligt. Når vi investerer i digitalisering, skal der altid opstilles mål herfor. Vi betragter alle digitaliseringsinitiativer som investeringer, og de skal opvise en business case, der er positiv i forhold til de mål, der er med initiativet. Målene kan være øget effektivitet, bedre kvalitet, bedre styring, bedre service overfor borgerne eller ønsket om at skabe en mere fleksibel opgaveløsning/arbejdsplads. Vi implementerer effektivt og smart og plads til innovation og udvikling er nøgleord i et hvert digitaliseringsprojekt. Vi skal i de kommende år have fokus på en effektiv implementering af digitaliseringsinitiativer med henblik på at opnå de resultater, vi sigter efter. Vi stræber efter at gøre det på en smart måde og således, at der er plads til innovation og udvikling. Vi prioriterer at den indre fabrik og service for borgerne hænger sammen. Udvikling af digitale services for borgerne er af høj prioritet, men løsningerne skal hænge sammen med vores interne arbejdsprocesser og må ikke give anledning til anvendelse af flere ressourcer i den samlede proces. Vi følger og deltager aktivt i de fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer. Der tages hele tiden nye initiativer til udvikling af fællesoffentlige digitale services, og vi skal være en del heraf og være parate til at implementere. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 6 af 39

7 3. Pejlemærker og principper Visionen for digitalisering af Rødovre Kommune i perioden kan udmøntes i 5 pejlemærker: Service til borgerne Sammenhæng Investering Styring Kultur Pejlemærker Vi etablerer og udbygger vores digitale services med udgangspunkt i borgernes behov og for at opnå kvalitet og effektivitet i vores opgaveløsning Vi digitaliserer for at fremme og lette tværgående arbejde indenfor kommunen og i forhold til vores omverden Vi investerer i digitalisering for at opnå en ensartet og bedre opgaveløsning for derigennem at give en bedre service Vi har en klar og effektiv styringsmodel, der styrer vores digitalisering Vi har en digital kultur, hvor organisation, ledere og medarbejdere tænker, arbejder og udvikler sig digitalt Hvert pejlemærke understøttes af tre styrende principper. Principperne kan opfattes som et sæt leveregler, der skal overholdes i forhold til de digitaliseringsinitiativer, der skal bringe os i retning af at realisere vision, pejlemærker og målsætninger. Dette betyder konkret, at alle tiltag og beslutninger vedr. digitalisering skal vurderes og godkendes i forhold til principperne. Principperne træder i kraft ved godkendelsen af digitaliseringsstrategien. Den praktiske implementering af principperne vil ske bl.a. via de initiativer, der er beskrevet i bilag 2. Service til borgerne Sammenhæng Investering Styring Kultur Vi inddrager borgerne i udvikling af nye digitale løsninger Vi fokuserer på helhedsløsninger, der binder opgaver og processer sammen på tværs i kommunen Vi inddrager medarbejderne i udviklingen af vores digitale løsninger Vi gennemfører vores digitaliseringsinitiativer i overensstemmelse med vores projektmodel Vi tager vores ansvar og roller alvorligt i digitaliseringen Vi udfordrer og hjælper borgerne i forhold til brugen af de digitale løsninger Vi deltager aktivt i udvikling af fællesoffentlige løsninger og initiativer Vi anvender gerne standardiserede og/eller eksisterende løsninger Vi har en effektiv og serviceorienteret itorganisation, der er klar og entydig Vi fokuserer på at udvikle alles digitale kompetencer Vi evaluerer løbende vores eksisterende løsninger Vi opsamler og deler viden om, hvordan vi arbejder digitalt Vi sikrer og synliggør en kvalitetsmæssig og økonomisk gevinst i forbindelse med digitaliseringsinitiativer Vi kommunikerer målrettet, klart og tydeligt Vi sikrer mobilitet og fleksibilitet i medarbejdernes itanvendelse Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 7 af 39

8 3.1 Service til borgerne Vi etablerer og udbygger vores digitale services med udgangspunkt i borgernes behov og for at opnå kvalitet og effektivitet i vores opgaveløsning Borgerne skal opleve, at den digitaliserede opgaveløsning er til gavn for dem og giver dem en effektiv sagsbehandling. Vores opgaveløsning skal for borgeren altid hænge sammen - fra borger til sagsbehandler og på tværs af forvaltningsområder. Vores løsninger tager primært udgangspunkt i borgernes behov og situation. Vi sikrer, at fællesoffentlige initiativer der tilvejebringer løsninger for borgernes anvendelse er tilgængelige, som en del af vores services. Vi arbejder aktivt med at motivere borgerne til at anvende de digitale løsninger. Principper Princip 1 Vi inddrager borgerne i udvikling af nye digitale løsninger. Det betyder, at vi på udvalgte projekter inddrager borgerne når vi behovs afdækker -, udvikler - og tager digitale løsninger i anvendelse. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at vores borgere i videst muligt omfang får løsninger, de har behov for og ønsker at anvende. Princip 2 Vi udfordrer og hjælper borgerne i forhold til brugen af de digitale løsninger. Det betyder, at vi uddanner borgerne i brugen af vores digitale løsninger og at vi, på udvalgte områder, har mulighed for at lukke for servicekanaler til fordel for de digitale løsninger. Det er vigtigt, fordi det bidrager til at skabe større kvalitet og effektivitet og mere tilfredse borgere. Princip 3 Vi evaluerer løbende vores eksisterende løsninger. Det betyder, at vi løbende optimerer anvendelsen af vores eksisterende digitale løsninger, både i forhold til medarbejderne og borgerne. Det er vigtigt, fordi vi herigennem sikrer en større effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen og kan levere en bedre service overfor borgerne. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 8 af 39

9 3.2 Sammenhæng Vi digitaliserer for at fremme og lette tværgående arbejde indenfor kommunen og i forhold til vores omverden Digitaliseringsinitiativer skal fremme sammenhænge på tværs af opgaver og på tværs af forvaltningsområder. Vores løsninger implementeres under respekt for sammenhæng til andre forvaltningsområder, deres opgaver og processer. Vi skal altid sikre, at vi har et overblik over den opgave der skal løses, og hvordan vi forventer, at den skal løses i fremtiden. Vi skal kunne stille kvalificerede krav til vores leverandører og samarbejdsparter. Vi vil sikre at deling og tilgængelighed til viden er understøttet maksimalt inden for lovgivningens rammer, i vores digitaliseringsinitiativer, for at opnå både effektivitet og kvalitet i vores opgaveløsning. Vi ser ikke sammenhæng som udelukkende et internt mål. Vi ønsker også med vores digitaliseringsinitiativer at medvirker til at skabe sammenhæng med eksterne parter (kommuner, offentlige myndigheder m.v.). Principper Princip 1 Vi fokuserer på helhedsløsninger, der binder opgaver og processer sammen på tværs i kommunen. Det betyder, at vi prioriterer anvendelse af digitale løsninger der fremmer samarbejde og helhedstænkning, herunder arbejde på tværs af afdelinger og geografi. Det er vigtigt, fordi behovet for integration og sammenhænge i løsninger, er stor. Princip 2 Vi deltager aktivt i udvikling af fælles offentlige løsninger og initiativer. Det betyder, at vi vil prioritere deltagelsen i udviklingen og afprøvningen af fælles offentlige digitaliserings initiativer højt. Det er vigtigt, fordi det er en mulighed for at påvirke initiativerne, det minimerer omkostningerne og det er med til at skabe en god forberedelse til implementering af løsningerne. Princip 3 Vi opsamler og deler viden om, hvordan vi arbejder digitalt. Det betyder, at erfaringer, gode historier m.m. om digitaliseringsinitiativer opfanges og formidles via relevante medier/kanaler, f.eks. intranettet, møder m.m. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 9 af 39

10 Det er med at skabe motivation, stolthed, trivsel, mindske teknologifrygten, skabe nye ideer samt udbrede kendskabet til mulighederne ved digitalisering. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 10 af 39

11 3.3 Investering Vi investerer i digitalisering for at opnå en ensartet og bedre opgaveløsning for derigennem at give en bedre service Vi betragter alle digitaliseringsinitiativer som investeringer, og de skal opvise en business case der er positiv i forhold til de mål, der er med initiativet. Målene kan være øget effektivitet, kvalitet, bedre styring eller ønsket om at skabe en mere fleksibel opgaveløsning/arbejdsplads. Vi undersøger altid, om der findes standardiserede løsninger og/eller best pratices i markedet, og anvender i videst mulig omfang disse. Digitaliseringsinitiativet skal føre til en bedre opgaveløsning, eller skabe forudsætning for at realisere en sådan. Den bedre opgaveløsning kan både være i forhold til den interne proces, men også i forhold til at give borgerne en bedre service. I vores arbejde med at skabe digitaliseringsløsninger sikrer vi i forhold til tilrettelæggelse, implementering og anvendelse, at det sker ud fra et ønske om at arbejde smart. Med smart mener vi blandt andet at automatisere rutineprægede og manuelle arbejdsgange, at eliminere dobbeltarbejde, at begrænse administrativt arbejde der ikke er værdiskabende for organisationen. Fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer betragtes på samme måde som initiativer, der udspringer af Rødovre Kommunes egen organisation. Principper Princip 1 Vi inddrager medarbejderne i udviklingen af vores digitale løsninger. Det betyder, at medarbejderne inddrages og høres i vidt omfang i udviklingstiltag på digitaliseringsområdet. Det er vigtigt, fordi der herigennem sikres effektive digitale løsninger, som understøtter medarbejdernes arbejdsfunktioner. Princip 2 Vi anvender gerne standardiserede og/eller eksisterende løsninger. Det betyder, at vi fortrinsvis anvender løsninger, som er udviklet af andre og som er velafprøvede. Det er vigtigt, fordi vi kun i begrænset omfang ønsker at investere i egenudviklede løsninger. Princip 3 Vi sikrer og synliggør en kvalitetsmæssig og økonomisk gevinst i forbindelse med digitaliseringsinitiativer. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 11 af 39

12 Det betyder, at alle digitaliseringsinitiativer skal dokumentere, hvilke kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster initiativet vil skabe samt indeholde en plan for, hvordan det realiseres og måles. Det er vigtigt, fordi det skaber et prioriteringsgrundlag og sikrer fokus på realisering af kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 12 af 39

13 3.4 Styring Vi har en klar og effektiv styringsmodel, der styrer vores digitalisering Vores arbejde med digitaliseringsinitiativer er baseret på klare roller og ansvarsfordeling og på en entydig og gennemsigtig beslutningsproces. Styring af digitaliseringsinitiativer sker gennem et sæt af metoder og værktøjer, som er obligatorisk at anvende. Vores styringsmodeller omfatter alle aspekter af digitalisering; anskaffelse, implementering, support samt drift og vedligeholdelse. Vi følger løbende op på prioriteringer, fremdrift og resultater. Vores styringsmodel hænger sammen med vores øvrige styringsmodeller og principper, og vi anvender dem både på tværgående projekter og på lokale projekter inden for det enkelte forvaltningsområde. Digitaliseringsinitiativerne skal forankres i og understøtte Rødovre Kommunes gældende strategier. Digitalisering er et integreret element i vores almene ledelsesrolles opgaver og ansvar. Gennem vores kommunikation omkring digitaliseringsinitiativer både nye og realiserede, skal vi sikre viden i organisationen om projekternes resultater både positive og negative. Vi bruger også kommunikation som et aktivt værktøj til at afstemme forventninger og aflive myter omkring digitaliseringsprojekterne. Styring og beslutningsprocesser er forankret i direktionen. Principper Princip 1 Vi gennemfører vores digitaliseringsinitiativer i overensstemmelse med vores projektmodel. Det betyder, at alle digitaliseringsinitiativer skal overholde de retningslinier, der er beskrevet i vores projektmodel. Det er vigtigt, fordi vi herigennem fremmer en struktureret, ensartet og effektiv gennemførelse af digitaliseringsinitiativerne Princip 2 Vi har en effektiv og serviceorienteret it-organisation, der er klar og entydig. Det betyder, at effektivitet og service er højt prioriteret i itorganisationen, og at referenceforhold, roller og ansvar er klare og entydige. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 13 af 39

14 Det er vigtigt, fordi it-organisationen er en serviceorganisation, der skal arbejde effektivt, hvilket bl.a. understøttes af, at referenceforhold, roller og ansvar er klare og entydige. Princip 3 Vi kommunikerer målrettet, klart og tydeligt. Det betyder, at nye tiltag, beslutninger, strategier, vejledninger, gode historier m.m. målrettes til de forskellige medarbejdergrupper og kommunikeres i et klart og tydeligt sprog. Det er vigtigt, fordi det bidrager til at informere, motivere og afstemme forventninger. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 14 af 39

15 3.5 Kultur Vi har en digital kultur, hvor organisation, ledere og medarbejdere tænker, arbejder og udvikler sig digitalt Vi betragter det som en væsentlig del af vores strategi, at alle handler og tænker i digitalisering og medvirker til konstant at forbedre vores anvendelse af digitale løsninger. Dette skal fremme samarbejde og skabe en effektiv organisation og opgaveløsning. Vi er som medarbejder i organisationen forpligtet til at medvirke til og tage initiativ til digitalisering. Digitalisering indgår som et naturligt element i ledelsesopgaven og i vores udvikling af medarbejdere i organisationen. Når vi har truffet en beslutning om digitalisering, bakker vi alle op om den og arbejder fuldt for dens realisering. Vores kultur sikrer også, at vi udfordrer og motiverer borgerne til at anvende de digitale services som vi tilbyder. Vi ser kompetenceudvikling som dels en uddannelsesopgave, men også som et element i den daglige opgaveløsning, hvor vi udvikler hinanden, på tværs og inden for egen organisation. Vores digitaliseringsløsninger skal understøtte mobilitet og fleksibilitet i forhold til medarbejdernes planlægning af arbejde, i forhold til tid og sted. Principper Princip 1 Vi tager vores ansvar og roller alvorligt i digitaliseringen. Det betyder, at alle på forskellige niveauer er ansvarlig overfor den rolle, de har i digitaliseringen. Det er vigtigt, fordi det sikrer at digitaliseringsstrategien efterleves og implementeres. Princip 2 Vi fokuserer på at udvikle alles digitale kompetencer. Det betyder, at vi vil sikre opbygningen af de digitale kompetencer via uddannelse og andre kompetenceudviklende tiltag målrettet de forskellige ledere og medarbejderkategorier. Det er vigtigt, fordi det er med til at sikre at digitale løsninger kan anvendes optimalt og er en forudsætning for, at digitaliseringsstrategien kommer til at virke. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 15 af 39

16 Princip 3 Vi sikrer mobilitet og fleksibilitet i medarbejdernes it-anvendelse. Det betyder, at medarbejdere tilbydes størst mulig fleksibilitet og mobilitet i den digitale opgavevaretagelse med respekt for standardisering og sikkerhed. Det er vigtigt, fordi det skaber trivsel og et godt arbejdsliv, således at kompetente og ansvarlige medarbejdere til stadighed tiltrækkes og fastholdes i kommunen. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 16 af 39

17 Bilag 1 Handlingsplan 2010 Handlingsplanen indeholder de projekter, som er strategisk udvalgt og prioriteret i løbet af 2010 for at realisere vision, pejlemærker og målsætninger i digitaliseringsstrategien. Fokus i handlingsplanen er 2010, men der er taget projekter med, hvor forberedelsen skal begynde i 2010 for at kunne implementeres i efterfølgende år. Projekterne i handlingsplanen er grupperet efter digitaliseringsstrategiens fokusområder: Service til borgerne, Sammenhæng, Investering, Styring samt Kultur. Grupperingen tager udgangspunkt i projektets overordnede fokusområde. De fleste projekter kunne grupperes i flere kategorier, men optræder af hensyn til overblikket kun under ét fokusområde. Projekterne i handlingsplanen for 2010 er valgt ud fra disse tre kilder: Bilag 2 med initiativer, som i strategiprocessen er blevet udpeget som relevante i forhold til realisering af digitaliseringsstrategien RK s samlede IT-projektoversigt, som er opdelt i: IT-projektoversigt, som udspringer af de enkelte forvaltningers digitaliseringsbehov og IKTprojekter, som er IT-projekter, der udspringer fra IKT-kontoret Investeringsoversigten fra Budget 2010 Handlingsplan 2010 består af: Oversigt over projekter, der prioriteres i 2010, hvor der for hvert projekt er angivet et tidsperspektiv Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 17 af 39

18 OVERSIGT OVER PROJEKTER: ff Initiativer 1 kvt. 2. kvt 3. kvt 4. kvt Service til borgerne Strategi for digital borgerbetjening edag3 Digitalisering af byggesager Sammenhæng Standard programpakke / Image Investering Nyt ESDH-system Nyt økonomisystem Ledelsesinformationssystem: LIS Forberedelse Forberedelse Større infrastrukturprojekter (kabling mv.) Omsorgssystem Udbud af fagsystemer Styring Arbejdsgangsbeskrivelse, ITbestillinger Sikkerhedspolitik Udvikling af projektmodel Kultur Remote adgang / Tokenløsning Færdiggørelse af Projekt om PC øer Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 18 af 39

19 Bilag 2 Initiativer Nedenstående oversigt dokumenterer de store og små initiativer, der i strategiprocessen er blevet udpeget som relevante i forhold til at realisere visionen, pejlemærkerne og målsætningerne. Oversigten over initiativer er ikke udtømmende, men skal sammen med andre initiativer bidrage til at realisere digitaliseringsstrategien. De primære kilder til initiativerne er: Statusafdækningen Workshoppene i strategiforløbet Den brugerorienterede it-strategi I det videre arbejde med udmøntning af digitaliseringsstrategien vil oversigten løbende blive prioriteret, udbygget og opdateret i form af en egentlig handlingplan. Initiativerne i det følgende afsnit, er grupperet efter digitaliseringsstrategiens fokusområder: Service til borgerne Sammenhæng Investering Styring Kultur Det skal bemærkes, at denne gruppering ikke altid er entydig, da et givet initiativ kan tilhøre flere fokusområder. Der arbejdes på nuværende tidspunkt og frem til den 8. januar 2010 videre med beskrivelserne af formåls- og løsningsbeskrivelser for enkelte initiativer. Det videre arbejde består blandt andet i at udarbejde business cases for de respektive initiativer. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 19 af 39

20 Service til borgerne Digital borgerservice Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Det overordnede formål er, at gøre de digitale kanaler til borgernes, virksomhedernes og foreningernes foretrukne. Der skal således ske en øget, samlet digital servicering af brugere, borgere, foreninger og erhvervsliv i Rødovre. Projektet består af to delprojekter: 1. Udarbejdelse af en strategi for anvendelse af digitale kanaler til borgerbetjening, der tager udgangspunkt i målgrupper og opgavernes løsning. 2. Udbredt anvendelse af de nuværende digitale løsninger, så borgerne i højere grad anvender dem. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Produktet af delprojekt 1 skal være en strategi - blandt andet med forslag til etablering af digitale løsninger i forhold til målgrupper, samt forslag til organisering. Produktet af delprojekt 2 vil f.eks. være udpegning af digitale ambassadører i borgerservice, som kan hjælpe borgerne med anvendelse af de digitale løsninger. Sammenhæng Revision af håndtering Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) For de ansatte i Rødovre Kommune, der benytter IT i opgaveløsningen, er et af de største systemer der anvendes. Målt i hvor mange der bruger systemet og hvor tit. Og målt i Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 20 af 39

21 hvad der produceres i systemet (antal dokumenter). Det er derfor fortsat vigtigt at se på anvendelse af . Dette var også et vigtigt element i sidste IT strategis største projekt Kommunikation uden grænser Det ønskes at opnå yderligere forbedringer, inden for en mindre indsats. Forbedringer i service og i effektivisering inden for eksisterende økonomi. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Håndtering af , politikker m.v. revurderes med henblik på at optimere anvendelsen af s som effektivt kommunikationsredskab i RK: Reduktion af manuel e- mailhåndtering og gruppepostkasser) Fuld udbytte af nuværende e- mailværktøjer Udvidelse af åbningstider for modtagelse Investering Anvendelse af Cirius Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Det overordnede formål er at få en bedre forvaltningsskik i anvendelsen af Cirius, hvilket vil give fordele her og nu samt være en nødvendig forberedelse til at tage et nyt esdh-system i brug. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Produktet skal være et katalog over arbejdsgange og funktionaliteter, der dels sætter fokus på arbejdsopgaver der kan gennemføres uden væsentlige investeringer i Cirius, dels peger på funktionaliteter, der kan giver mere effektive arbejdsgange men kræver væsentlige investeringer i Cirius, og derfor sættes på standby. Investeringshorisonten skønnes for kort. Disse funktionaliteter bringes i forbere- Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 21 af 39

22 delse af et nyt ESDH. Nyt ESDH-system Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Den planlagte anskaffelse af et nyt ESDH-system skal ske under hensyntagen til digitaliseringsstrategien Rødovre Kommune har en række systemer til elektronisk dokumenthåndtering og sagshåndtering. Herunder 5 databaser af systemet Cirius (generel, personale, miljø, klient og juridisk). Som generelle systemer, er både mail og drev væsentlig større end Cirius (de 5 samlet), for mange fagområder er sagshåndtering ved hjælp af fagspecifikke systemer såvel KMD som andre i langt større fokus og nytte, end de generelle systemer. Alle disse mange systemer har vidt forskellig alder, og har vidt forskellige behov, og muligheder, for interaktion med hverandre. Det har længe indgået i den overordnede plan, at der skal indføres nyt ESDH, underforstået til erstatning af Cirius, og underforstået til større udbredelse og anvendelse end Cirius. Dette er i sig selv et meget stort projekt økonomisk, tidsmæssigt, og i forhold til produktionen. Det er derfor afgørende, at projektet bliver håndteret bedst muligt. Derfor skal projektet som det første beskrives som et led i og under hensyntagen til digitaliseringsstrategien. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Det er afgørende at der arbejdes med, og beskrives nærmere: Hvad vil vi skifte, og hvorfor? Hvilke fordele kan vi opnå og hvordan Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 22 af 39

23 opnår vi det? Hvilke ulemper kan vi forvente, og hvordan imødegår vi dem? Etablering af ledelses- og informationssystem Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Beskrivelse af løsning og funktionalitet Skabelse af et fælles referencepunkt på tværs af forvaltningerne for en dialog om kommunens fremtidige udvikling Formidling af et beslutningsgrundlag til alle niveauer i organisationen Effektivisering af medarbejdernes arbejdsgange Forbedring af såvel kvalitet som kvantitet af de tilgængelige data Forbedring af muligheden for at følge op på de mål, der er stillet centralt og decentralt Sikring af tilstedeværelsen af den nødvendige dokumentation ved udskiftning af medarbejdere Overbygning på økonomisystem og fagsystemer til dannelse af ledelsesinformation. Eventuelt udbud sammen med økonomisystem. Nyt økonomisystem Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Et af hovedargumenterne for at skifte økonomisystem skal findes i brugervenligheden. Det er meldinger fra forvaltninger og decentrale enheder, at det nuværende økonomisystem ikke er meget brugervenligt og ikke giver alle brugere en nem adgang til relevante data på kommunens tværgående områder specielt løn og personale samt økonomi. Endvidere forventes en væsentlig øko- Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 23 af 39

24 nomisk gevinst ved at konkurrenceudsætte et nyt økonomisystem gennem offentligt udbud. Der henvises i øvrigt til kommissoriet (ciriussag ) Beskrivelse af løsning og funktionalitet Det er forventningen at et nyt økonomisystem vil tilbyde forøgede funktionaliteter i forhold til: Daglig anvendelse Indbetalinger Anlægsstyring og registrering Ressource- og aktivitetsstyring Dispositionsstyring Budgetopfølgning Budgetlægning Regnskab Likviditetsstyringsmodul med snitflade/sammenhæng til ressourcestyringssystem. IT systematik og sammenhæng over til kommunens øvrige økonomisystemer, som lønsystemet og kommunens overordnede IT systemer Sammenhæng over til en evt. ny økonomisk styringsstrategi Debitorsystemet Effektivisering Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Det overordnede formål er at udarbejde en oversigt over små og store effektiviseringstiltag og effektiviseringsområder, hvor der med fordel kan digitaliseres. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Produktet skal være et katalog, der giver en oversigt over områder, produktion og arbejdsgange, hvor der med fordel kan digitaliseres (rejseafregning via intranettet o.lign.). Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 24 af 39

25 Styring Styring af itu og digitalisering (Itgovernance) Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Som et vigtigt tema i digitaliseringsstrategien, og i direktionens optakt til strategiprocessen, er et ønske om at forbedre den daglige styring af it og digitalisering i hele organisationen. Formålet er at understøtte digitaliseringsstrategiens vision, pejlemærker, principper og målsætning. At sikre en ledelsesmæssig gennemskuelighed, at forbedre servicen, at øge nytten af it og digitalisering, og at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Vi har arbejdet med dele af disse områder over de seneste år. Imens er der sket en begrebsdannelse generelt, således at den daglige styring af it og digitalisering i hele organisationen har fået betegnelsen IT governance, og der er kommet et begrebsapparat med en systematisering af området. Der arbejdes med IT governance i 3 trin: 1. Kortlægning og beskrivelse af hvilke beslutninger og metoder, der indtil nu er besluttet og taget i anvendelse inden for området 2. Temadiskussion direktionen og system-ejergruppen (alt efter den fremtidige organisering) af mulige indsatsområder; prioritering og ambitionsniveau. 3. Udvikling af IT governance indsatsområderne (en række aktiviteter/projekter) Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 25 af 39

26 Det skal bemærkes, at enkelte af ITgovernance indsatsområderne behandles som selvstændige business cases. Evalueringspolitik Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Det overordnede mål med en evalueringspolitik er at fremme en kultur, hvor evaluering, måling og medarbejderinddragelse tænkes som en selvfølgelig del af IT- og digitaliseringsprojekter. Evalueringer m.m. skal medvirke til at skabe læring og udvikling af digitalisering i Rødovre Kommune. Der vil være uhensigtsmæssigheder i den nuværende og fremtidige digitalisering, der kan opfanges og adresseres, når der foretages målinger og når medarbejdernes erfaringer samt viden fra repræsentanter fra IT-organisationen indsamles og udnyttes til fulde. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Evalueringspolitikken skal udstikke retningslinier og mål for evalueringsindsatsen for digitaliseringsområdet. I politikken skal det blandt andet defineres, hvad der skal måles på, hvilke målemetoder der kan benyttes, hvor ofte der bør evalueres, hvilken evalueringsproces der bør gennemføres inden frigivelse af et nyt IT-system/-funktion, hvordan evalueringer omsættes til forbedringsaktiviteter etc. Eksempler på måleområder og evalueringsmetoder, som politikken vil omhandle: IT-brugertilfredshed, IT- og digitaliseringsprojekter, Benchmarking med andre kommuner, IT-økonomi, digitaliseringseffekter, eksisterende ITløsninger, IT-support, svartider fra helpdesk, SLA-aftaler m.m. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 26 af 39

27 Projektmodel og tilhørende beslutningsstruktur Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc.) Formålet er at udvikle en projektmodel, der understøtter digitaliseringsstrategien og som bl.a. har større fokus på nytteværdi. Projektmodellen skal anvendes til styring, organisering og forankring af digitaliseringsprojekter i RK. Modellen skal synliggøre projekternes nytteværdi og give en forbedret projektstyring i alle faser af et projektforløb: 1. Ved tilblivelse af nye projekter og beslutning om igangsættelse. 2. Ved styring af projektgennemførelsen så tidsrammer og projektplan følges og 3. ved afslutning af projekter, herunder vurdering af resultater og effekter. Beskrivelse af løsning og funktionalitet For modellen skal bl.a. gælde, at man i projektforberedelsen indledningsvis beskriver ideerne, og disse vurderes nærmere i et forprojekt/businesscase. Modellen skal bl.a. fra start synliggøre investeringen, den forventede løsning, gevinster/nytteværdi og risici. Modellen skal bidrage til, at projektleder og -deltageres roller og ansvar er klare og veldefinerede. Modellen skal synliggøre effekter og sikre at effekter realiseres (effektmåling). Modellen skal udvikles, så den spiller sammen med de beslutningsstrukturer, der opbygges i den nye organisering på digitaliseringsområdet. (organisationsprojektet). Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 27 af 39

28 Porteføljestyring Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Formålet er at udvikle en porteføljestyring i RK, der understøtter digitaliseringsstrategien og spiller sammen med de øvrige nye styringsinstrumenter på digitaliseringsområdet. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Porteføljestyringen skal skabe overblik og klarhed over IT-projekter i RK. Porteføljestyringskonceptet i RK skal udtænkes, således at det sikrer en bedre og mere effektiv styring af den samlede portefølje af IT-projekter. Løsning og funktionalitet skal ses i tæt sammenhæng med det kommende ITorganisationsprojekt. Beredskabsplan Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Det overordnede formål er at få udarbejdet en plan for risikostyring og katastrofeplanlægning i forbindelse med ikke forudsigelige større IT-nedbrud. Planen skal tillige tage højde for ITnedbrud, der er forudsigelige forstået på den måde, at vi ved, at de kommer, men ikke hvornår, eksempelvis strømafbrydelser. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Beskrive og prioritere hvilke processer og aktiviteter, der skal varetages i en periode uden IT, samt beskrive hvorledes der skal prioriteres i forhold til en nøddriftsituation af IT-systemer. Derudover skal undersøges muligheden for at indgå i et nødberedskabssamarbejde med andre kommuner ved IT-nedbrud. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 28 af 39

29 It-service Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Formålet er at levere effektiv drift, support og vedligeholdelse af IT løsninger. Det skal aftales hvad der skal leveres (serviceniveau), således at det gøres let målbart, at der leveres det ønskede servicemål. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Først skal det afdækkes hvilket serviceniveau, der skal være for drift, og for support. Dette skal i sidste ende aftales i direktionen. Der skal (videre-) udvikles og implementeres processer for styring, leverance og opfølgning på drift, support og vedligeholdelse af it-løsninger i Rødovre Kommune. Disse aktiviteter kan ikke stå alene, men har dels en sammenhæng med IT organisationsprojektet, dels en sammenhæng med flere af de øvrige indsatsområder under digitaliseringsstrategien. Erfaringerne fra såvel Rødovre Kommune, som fra andre organisationer private som offentlige - viser at ønsket om en effektiv IT organisation, sammen med kravet om opfyldelse af specifikke målbare servicemål, ofte af organisation opfattes som et tab af fleksibilitet. Det er derfor nødvendigt at projektet foregriber dette ved at skabe en stærk forankring i ledelsen, og en god kommunikation. Teknologistrategi Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) At udarbejde en opdateret teknologistrategi. Teknologistrategien har til formål at Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 29 af 39

30 understøtte digitaliseringsstrategien. Teknologistrategien er en hvidbog, som IKT kontorets arbejde med driften støtter sig op af, og som er den teknologiske ramme for arbejdet med IT systemer i hele organisationen. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Der er tidligere (senest 2006) udarbejdet teknologibeskrivelser. Med udgangspunkt i dette beskrives den nuværende besluttede teknologiplatform. Hertil lægges et forecast, et bud på hvordan teknologien vil udvikle sig de næste år. Der vil naturligt være nogle teknologiske valg, som beskrives og bringes i direktionen. På IKT kontoret forankres teknologi strategien, også i det daglige arbejde. Den sværeste øvelse er at sikre at teknologistrategien også i nødvendigt omfang bliver en del af systemejerskabets arbejdsområde. Denne del af processen tilrettelægges i systemejer gruppen, eller det forum der bedst svarer hertil i den fremtidige organisering. Økonomistyring Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Forbedret grundlag for økonomistyring af IT-området i RK. Eventuelle implikationer som følge af en (eventuel) implementering af ny styringsstrategi i RK er som udgangspunkt ikke medtaget. Dog kan det være naturligt at sammentænke nogle af de økonomistyringsmæssige udfordringer på IT-området med processen omkring udarbejdelse og implementering af en ny styringsstrategi i RK. Beskrivelse af løsning og funktionalitet I forbindelse med digitaliseringsarbejdet er følgende indsatsområder frem- Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 30 af 39

31 kommet: 1. Kontoplan og konteringspraksis 2. Udgiftsfordelingen 3. Gennemskuelighed i prissætning af ydelser 4. Regler for gevinsthjemtagning 5. Klar sondring mellem drifts- og anlægsudgifter 6. Tidligere tilgængelige prislister 7. Finansieringsmodel hvor effektivisering og tilbagebetaling sker i forbindelse med implementering af løsningerne frem for upfront.. Ad 1) Økonomigruppen beslutter i samarbejde med IKT-chefen hvilke tværgående grupperinger, det er hensigtsmæssigt at oprette på tværs af de budgetansvarlige enheder og i forlængelse heraf præciseres konteringspraksis. Ad 4, 5 og 7) En klarere sondring mellem drifts- og anlægsudgifter. Det er forventningen, at en ny styringsstrategi og som følge heraf ændrede procedurer vil betyde, at der vil være mulighed for en klarere sondring mellem drifts- og anlægsudgifter. I den nuværende model for udarbejdelse af prioriteringsforslag (budget 2010) er der indarbejdet mulighed for at indarbejde forslag til effektiviseringer, der er kendetegnede ved at fordre en merudgift (anlæg eller drift) til at starte med, men efterfølgende indebærer besparelser på driften. Ad 2, 3 og 6) Principperne for prissætningen præciseres og godkendes af direktionen. Det er vigtigt at principperne er tydelige og let tilgængelige. I forlængelse heraf er det målet, at prislisten forelægges direktionen til godkendelse i december året før priserne Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 31 af 39

32 er gældende. Økonomi og Analyse forventer i løbet af 2010 at i værksætte en analyse af anvendelse og principper for internt afregning i RK. I dette arbejde bør afregningen af ydelser m.m. fra IKT-kontoret tillige indgå og i forlængelse heraf en principiel stillingtagen til om og i hvilket omfang, der skal være intern afregning i RK (art 9). Kommunikationsstrategi for digitaliseringsområdet Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Der skal være kendskab/ejerskab til digitaliseringsstrategien i organisationen. Kendskabet/ejerskabet differentieres i forhold til placering i organisationen. I forlængelse af implementeringsfasen skal kommunikationen tilrettelæggelse så det videre digitale arbejde bliver kommunikeret på måder, der tager udgangspunkt i målgruppers forskellige muligheder med vores kommunikationskanaler. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Der skal udarbejdes en kommunikationsplan dels for implementeringen af digitaliseringsstrategien dels for den fortsatte, daglige kommunikation. I forhold til den daglige kommunikation findes allerede i dag en stor stamme af IT-information i RK, der er tilgængeligt enten på Komposten, Ledernet eller i Lotus Notes. Denne spredning af informationer via flere kanaler er ikke brugervenlig og der skal oprettes én indgang, hvor der kan findes IToplysninger over en bred kam. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 32 af 39

33 Kultur Kompetenceudvikling / modning Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Baggrund: Ikke alle medarbejdere og ledere har de fornødne kompetencer til at anvende alle relevante IT-systemer korrekt og effektivt. Dette gælder både den funktionelle betjening af systemerne og de digitale arbejdsgange. Mål: Det overordnede mål er at sikre opbygningen af de digitale kompetencer via behovsorienteret uddannelse og andre kompetenceudviklende tiltag målrettet de forskellige leder- og medarbejderkategorier. Herigennem skal det sikres, at ledere og medarbejdere kan anvende kommunens digitale løsninger optimalt, hvilket er en forudsætning for realisering af digitaliseringsstrategien. Kort sagt skal organisationen modnes til bedre at kunne håndtere de digitale udfordringer. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Den samlede løsning består af systematisk og behovsorienteret uddannelse af medarbejdere, ledere og andre kompetenceudviklingsinitiativer på digitaliseringsområdet. For at opnå endnu større effektivitet og bedre ressourceudnyttelse skal kommunen tilbyde uddannelse inden for standard IKT-platformen og inden for fagsystemerne, som de enkelte forvaltninger har. Uddannelse vil kunne tilbydes som e-læring, kurser med egne eller eksterne undervisere, systematisk sidemandsoplæring m.v. Der udbydes i dag kurser af denne art, men det skal ske mere systematisk og visse kurser skal være obligatoriske alt efter, hvilken funktion den enkelte medarbejder har. Kommunens lederuddannelser skal ud- Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 33 af 39

34 over de aspekter, som de dækker i dag, sætte større fokus på det digitale lederskab (se business casen Digital ledelse ). De nationale edag-krav, kommunens fokus på digitalisering af sager m.m. stiller nemlig krav til ledere på alle niveauer om kendskab og brug af kommunens IT-løsninger og digitalisering generelt. Andre initiativer til understøttelse af kompetenceudvikling: ITkompetenceprofiler for jobfunktioner, digitale kompetencer som obligatorisk del af MUS, lønsedler i E-boks, procesforbedringsagenter på forskellige områder etc. Digital ledelse Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Statusnotatet peger på, at der er behov for et større ledelsesmæssigt fokus på digitalisering. Formålet er at få defineret, hvad digital ledelse er, og hvordan det skal udmøntes i den daglige ledelsesopgave. Et væsentligt element i projektet vil være at få indarbejdet digital ledelse i igangværende og kommende initiativer, der retter sig mod lederne. Projektet skal understøtte realiseringen af it-strategien og det færdige organisationsprojekt. Beskrivelse af løsning og funktionalitet Kravene til digital ledelse bør indgå i uddannelsen af nye ledere. Både den administrative intro-uddannelse men bør også indgå i forbindelse med introduktionen til ledelsesgrundlaget (selvom digitalisering ikke er nævnt direkte). Skal indgå som et naturligt element i al arbejde med strategier og politikker Kan f.eks. være et relevant tema for Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 34 af 39

35 det årlige seminar i fagchefforum samt et tilbagevendende emne i vores forskellige cheffora. Skal indgå som et element i et fremtidigt koncept for lederudviklingssamtaler (vægtning afhængig af lederens jobfunktion) Bør have stort fokus i forbindelse med kommunikationen og lanceringen af den færdige IT-strategi og det færdige organisationsprojekt. Mobilitet og fleksibilitet Hvad er det overordnede formål (forbedret service, økonomi, effektivisering etc?) Det overordnede mål er, at kommunens medarbejdere skal have mulighed for at kunne arbejde uafhængig af tid og sted Dette skal ske ved at indføre hjemmearbejdspladser samt trådløse adgange til det administrative net i kommunens bygninger. Billedet af den traditionelle arbejdsplads, hvor alle medarbejdere arbejder synkront foran hver sin pc, hører en svunden tid til. Nine-to-five bliver til always-on. Infrastrukturen spiller en vigtig rolle, når målet er at gøre arbejdet uafhængig af tid og sted. Mobilitet er for mange analogt med en bærbar pc, en smartphone eller andre smarte gadgets. Men mobilitet handler dybest set om tilgængelighed. Spørgsmålet er, hvordan kommunen tilgodeser medarbejdernes stigende behov for at kunne håndtere arbejdsopgaver fra forskellige lokationer? Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 35 af 39

36 Beskrivelse af løsning og funktionalitet Hjemmearbejdsplads: Opkobling af hjemmepc til kommunens netværk, udgør ikke i sig selv en større risiko, end når andre arbejdsstationer bliver koblet til kommunes netværk. Det forhold, at hjemmearbejdspladsen er i et mindre kontrolleret miljø, (medarbejderens hjem) og udvekslingen af data mellem hjemme-pc en og kommunens netværk sker via et netværk uden for kommunens kontrol (internettet eller en teleudbyders tele/data netværk), nødvendiggør, at der udarbejdes særlige retningslinjer til overholdelse af kommunens ITsikkerhedspolitik og gældende regler i øvrigt. Der kan for eksempel være en risiko for, at hjemmearbejdspladserne glemmes, når der skal foretages opdateringer af det centrale IT-udstyr. Hvis dette sker, kan hjemmearbejdspladserne udgøre en potentiel risiko for hele kommunen. Som alternativ til hjemmearbejdspladser er Token en mulighed. Det er en løsning, der giver medarbejderne mulighed for at gå på kommunens forskellige IT-systemer på en hvilken som helst computer med internetopkobling. Trådløst netværk: Trådløst netværk er smart men det kan også være meget farligt, hvis sikkerheden ikke er i top. Den trådløse teknologi er kommet for at blive og den fungerer, hvis man er fornuftig i sit valg af udstyr og fokuserer på sikkerheden i et trådløst netværk. Digitaliseringsstrategi Rødovre Kommune Side 36 af 39

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Udkast Digitaliseringsstrategi

Udkast Digitaliseringsstrategi Udkast Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning tendenser i tiden... 3 2 Tilblivelse og opbygning... 3 3 Forretningsmæssige målsætninger...

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1.

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. juni 2007 Århus Kommune IT- Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes IT-strategi 1. Resume Vedlagt denne Byrådsindstilling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere