ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015

2 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro er en af landets 24 byretter, og retskredsen omfatter kommunerne Holstebro, Thisted, Morsø, Struer og Lemvig. Retten er organiseret i specialafdelinger med en retsafdeling, en foged- og en skifteafdeling samt en administration med hovedkontor i Holstebro og et fast bemandet afdelingskontor i Thisted. Sagerne behandles som udgangspunkt ved hovedtingstedet i Holstebro bortset fra visse borgernære sager med værneting i Thisted og Morsø kommuner, som foretages på afdelingskontoret i Thisted. Afdelingskontoret har åbent 4 dage om ugen. Om fredagen samles alle medarbejderne i Holstebro som et led i at fastholde retten som en enhed og styrke ensartetheden i forhold til rettens brugere. Retten i Holstebro består af en præsident og 5 yderligere dommere samt 6 retsassessorer/dommerfuldmægtige, 1 administrationschef, ca. 26 kontormedarbejdere, 3 elever, en servicemedarbejder og en vagtfunktionær. Derudover er der ansat et antal stævningsmænd, der er beskikket til at forkynde indkaldelser til visse retsmøder. Bygningen, som retten tog i brug i 2012, er nu yderligere digitaliseret med lydoptageudstyr i alle retssale og 4 retssale med mulighed for at afholde digitale retsmøder. Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond har deponeret kunst til flere retssale og ventearealer. Kunsten kan ses på rettens hjemmeside. Der er installeret digitale skærme med retslister ved alle retssalene samt en digital storskærm, der hurtigt giver et overblik over dagens retsmøder. I 2014 har der været særlig fokus på sikkerhed, og der er installeret videoovervågning på gangarealerne uden for retssale og mødelokaler. Politiet bistår retten med sikkerhedskontrol i forbindelse med afviklingen af straffesager, hvor der antages at kunne opstå sikkerhedsmæssige problemer. 2. Resultater i 2014 Kort om DOMHUS-modellen DOMHUS-modellen er en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en række indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes et centralt element i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle udfordringer og styrker identificeres. Neden for gennemgås resultaterne for 2014 opdelt på de enkelte resultattemaer efter modellen.

3 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende arbejdspladser Samarbejdsrelationer 3 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole Vi løser vores opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet STRATEGISK Administrationschef LEDELSE FAGLIG LEDELSE PERSONALELEDELSE Driftsledelse og organisering Effektive Arbejdsprocesser EFFEKTIVITET FAGLIG KVALITET TRIVSEL, MOTIVATION SAGSBEHANDLINGSTID BRUGEROPLEVET KVALITET OMDØMME Resultat 1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) Der har i 2014 for retten samlet været et fald i antallet af vægtede afsluttede sager. Det dækker over et fald i afsluttede straffesager, civile sager og skiftesager, mens der har været en stigning i afsluttede fogedsager og notarialforretninger. Udviklingen for retssager, skiftesager og notarialforretninger svarer til tendensen for byretterne samlet, men modsat for så vidt angår fogedsager. I 2014 opnåede Retten i Holstebro en samlet produktivitet på 100,8. Der har i 2014 i alle afdelinger været særlig fokus på at forkorte gennemløbstiderne og samtidig bevare en høj produktivitet. Produktiviteten er dog faldet ligesom for byretterne samlet. Det dækker over et fald i produktivitet for alle sagsområder bortset fra fogedsager. Resultat 2: Sagsbehandlingstid (målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid) Retten har nået de centralt fastsatte mål for sagsbehandlingstider for alle sagskategorier bortset fra visse insolvensskiftesager og voldtægtssager. Det ses på figurerne nedenfor.

4 4

5 5

6 6 Både for civile sager og straffesager er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid således faldet. Der er i den forbindelse opnået nogle gode resultater for så vidt angår småsager, forældreansvarssager og navnlig ægteskabssager. Behandlingen af ægteskabssager har været et indsatsområde, og den øgede opmærksomhed har givet et godt resultat. For skiftesager er sagsbehandlingstiderne generelt tilfredsstillende. Sagsbehandlingstiden for udleveringer af boudlæg er længere end gennemsnittet, men sagsbehandlingstiden for udleveringer af uskiftede boer, privat skiftede boer og forenklet private skifter ligger væsentligt under gennemsnittet. Fogedretten er fortsat i top for så vidt angår sagsbehandlingstid. Resultat 3: Faglig kvalitet Der har i 2014 fortsat været fokus på kvalitet og ensartethed. I foråret afholdt præsidenten og de øvrige dommere et seminar om retssagernes fordeling og ledelsen og administrationen af retsafdelingen. Retsafdelingen gennemførte senere på året et leanforløb omkring behandlingen af civile sager og straffesager. I leanprocessen blev inddraget vejledningen om behandling af civile sager ved byretterne, og målet er en mere ensartet sagsbehandling med færre fingeraftryk på den enkelte sag. Der er gennemført et mentorforløb, hvor en fuldmægtig har fulgt en dommer med henblik på kvalitets- og kompetenceudvikling. Samtlige medarbejdere har modtaget undervisning i domstolsspecifik og almen it, hvilket har medvirket til at højne kvaliteten omkring det digitale arbejde. Juristerne ved retterne i Herning, Viborg og Holstebro har sammen med anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi afholdt en temadag om digitale straffesager. Retten har fortsat fokus på fleksibilitet, herunder ved at flere medarbejdere er beskæftiget i forskellige afdelinger eller med flere sags- og arbejdsområder. Resultat 4: Brugeroplevet kvalitet Retten har på baggrund af resultatet af en brugerundersøgelse fra 2013 arbejdet målrettet i 2014 for at øge mulighederne for digital kommunikation. På området for civile sager er Retten i Holstebro den ret, der har anvendt digital kommunikation mest. Resultat 5: Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal Det gennemsnitlige sygefravær har i 2014 været på 7,3 dag. Dette er en lille stigning fra Det lidt højere sygefravær må antages at skyldes, at der har været en del sygdom af flere dages varighed. For at styrke det kollegiale fællesskab og kommunikation direkte mellem ledelsen og personalet afholdes der hver fredag morgen møde for hele personalet, hvor ledelsen informerer om, hvad der er sket, og hvor personalet har mulighed for at komme til orde. Personaleomsætningen har i 2014 været på 14,1%.

7 7 Der har i løbet af året været stor fokus på den interne kommunikation i huset. Informationer samles på Intra, så alle ved, hvor der skal søges. Hele personalet har en dag i sensommeren afholdt temadag på en kro med vandring i naturen. Resultat 6: Omdømme mv. (kommunikation og PR-indsats) Der er fortsat stor interesse for rettens virke og bygning, og der har i 2014 været afholdt et betydeligt antal rundvisninger og orienteringsmøder efter lukketid med rettens personale og foreninger med interesse herfor. Der har i 2014 været ansat en sommerfuldmægtig i 4 uger. Sommerfuldmægtigen har været rundt i alle afdelinger og fået et overordnet kendskab til arbejdet ved en byret. Retten har orienteret om afgørelser ved offentliggørelse på hjemmesiden af domsresuméer, navnlig i civile sager og straffesager. 3. Udviklingsaktiviteter i 2015 Rettens udviklingsaktiviteter for 2015 er beskrevet i handlingsplanen, som ses via dette link:

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET Hovedkonti på finansloven: 11.41.01 Domstolsstyrelsen (driftsbevilling) 11.41.02 Retterne (driftsbevilling) 11.41.04

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009

Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009 Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009 1. Indledning Dette dokument indeholder Domstolsstyrelsens strategi for de kommende fire år og styrelsens handlingsplan for 2009. Strategi- og handlingsplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

Status for implementering af domstolsreformen

Status for implementering af domstolsreformen Status for implementering af domstolsreformen April 2009 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 J.nr. 4202-2009-2

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011:

Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011: Handlingsplan 2011 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2011 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2011: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Videreudvikle

Læs mere

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Kortlægning af Københavns Byret 7 3.1. Organisation 7 3.2. Opgaver 10 3.3. Arealanvendelse 18 3.4. Vurdering af datakvaliteten 19 3.5. Samlet

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM

ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM ANKLAGERFAGLIG STOLTHED Anklagemyndigheden har og skal have en stærk kvalitetskultur. Anklagemyndigheden arbejder hver eneste dag med straffesager, der kan have vidtrækkende

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen.

Handlingsplan 2010. - Nedbringelse af sagsbehandlingstider. - Digitalisering. - Kvalitet, service og effektivitet i sagsbehandlingen. Handlingsplan 2010 Sø- og Handelsretten har - i overensstemmelse med den overordnede strategi 2010 for Danmarks Domstole - følgende overordnede mål i 2010: - Nedbringelse af sagsbehandlingstider - Digitalisering

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

TEMA Sikkerhed i retterne

TEMA Sikkerhed i retterne # 20 JUNI 2015 Magasin for Danmarks Domstole TEMA Sikkerhed i retterne Ganske vist er der nu indført adgangskontrol i nogle retter, men ved domstolene skal sikkerhed og tryghed altid gå hånd i hånd med

Læs mere

danmarks domstole Domstolsstyrelsen, december 2001 Formand for bestyrelsen

danmarks domstole Domstolsstyrelsen, december 2001 Formand for bestyrelsen 10 December 2001 DANMARKS DOMSTOLE Effektiv ressourceanvendelse Måling af kvalitet ved domstolene i Holland Hård hverdag i byretten Digitalisering af Danmarks Domstole danmarks domstole Forord Indhold

Læs mere

Mål og strategi 2012-2015

Mål og strategi 2012-2015 Mål og strategi 2012-2015 2012-2015 2 Mål og strategi 2012-2015 Fokus på kvalitet Anklagemyndigheden har i de senere år gennemlevet den største modernisering i vores knap 100-årige historie. Vi har etableret

Læs mere