KOMPETENCESTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017"

Transkript

1 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk øget fokus på at styrke efteruddannelses-indsatsen for lærere og pædagoger. Det fremgår af den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen. I forbindelse med skolereform har regeringen indgået en aftale med KL om fuld kompetencedækning i Og det er aftalt, at alle kommuner skal udarbejde en kompetenceplan for skoleområdet. I Fredericia udarbejder vi ikke blot en kompetenceplan for skoleområdet, da vi som led i vores arbejde med kapacitetsopbygning 1 af både dagtilbud, skole, fritid og forvaltning ønsker en samlet kompetencestrategi og en dynamisk kompetenceplan, der sikrer størst mulig udbytte og sammenhæng i opgaveløsning og ruster alle medarbejdere til at møde fremtidens udfordringer. Kompetencestrategien for skal være med til at sikre, at vi fortsat udvikler og uddanner ledere, pædagogiske medarbejdere og konsulenter på børne- og ungeområdet, så alle - i et stærkt fagligt fællesskab - formår at understøtte opgaveløsningen på en tidssvarende og professionel måde. 1.2 Rammen Der er to ting, der er rammesættende for denne kompetencestrategi: Det ene er Fredericia Kommunes samarbejdsaftale med Ålborg Universitet, som er gældende for perioden Dette udviklingsarbejde har et meget stærkt fokus på kapacitetsopbygning af hele det pædagogiske personale. Aftalen handler om at gøre os i stand til at kunne træde ind i et nyt uddannelsesmæssigt paradigme, hvor udvikling af dagtilbud og skolers pædagogiske praksis sker på baggrund af forskningsbaseret viden. I denne forbindelse er capacity building et bærende princip. Det andet fokuspunkt er den digitale udvikling, herunder det offentliges satsning på digital kommunikation med borgerne, men også de digitale muligheder i relation til den pædagogiske indsats. En meget stor del af de forældre og børn som vi i dag står overfor i dagtilbud og skoler har forventninger om, at kommunen benytter sig af og udnytter de digitale muligheder fuldt ud, hvilket kræver at ledere og medarbejdere på børne- og ungeområdet arbejder på flere forskellige digitale platforme - i forskellige sammenhænge - for at kunne være i dialog og indgå i udviklingen af det offentlige uddannelsessystem. 1 Jf. samarbejdsaftalen med Ålborg Universitet / LSP

2 Kompetencestrategien er afsættet for en mere konkret kompetenceplan, som der skal arbejdes med dynamisk, og som kræver tæt koordinering med ledere, medarbejdere, forskere og andre leverandører for at kunne realiseres. Kompetenceplanen sigter mod, at alle bliver en del af en samlet kompetenceudvikling, der betyder, at ledere, pædagogiske medarbejdere og konsulenter vil få ny viden og læring, som de, gennem et tæt samspil, skal arbejde med at omsætte i daglig praksis. 1.3 Pejlemærker Mål og prioriterede områder Medarbejdere i dagtilbud, på skolerne og i støttestrukturen skal have kompetencer så de, i et professionelt samspil, kan løfte kommunale strategier, på en måde så det får en positiv effekt på børn og unges trivsel og læringseffekt. Strategierne er: - Inklusion og AKT - Literacy - Naturfag - Mad, måltider og bevægelse - IT og digital dannelse - Kommunikation Ledere, læringsvejledere og andre udpegede ressourcepersoner skal have kompetencer, så de på en professionel måde, bidrager til at løfte alle pædagogiske medarbejdere og lærer-/pædagogteam således, at deres pædagogiske praksis i højere grad knytter an til forskningsinformeret viden på området. Bundne mål for kompetenceudvikling på folkeskoleområdet Kommunen er forpligtet på at sikre, at 95 pct. af alle timer i 2020 varetages af en lærer med undervisningskompetence. Det betyder, at undervisningen varetages af lærere med linjefag eller kompetencer svarende til dette. 2 Dette gælder alle fag og alle klassetrin. Målet er et niveau på mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i I Fredericia er niveauet (december 2014) på 86,3%. Mål og prioriterede områder for dagplejen: Faglig opdatering Sundhedsfremme 2 Der er udarbejdet et afdækningsværktøj af KL, BKF, Skolelederne og DLF, som lederne tager afsæt i, når lærernes undervisningskompetence skal vurderes. 3 Den samlede opgørelse sker på kommuneniveau. Side 2

3 1.4 Den lærende organisation og ledelsesansvaret Børne- og ungeområdet skal være kendetegnet ved, at alle ledere og det pædagogiske personale, enkeltvis og i fællesskab, tilegner sig ny viden, som smitter af på den løbende udvikling af den pædagogiske praksis i henhold til børnenes og de unges behov. Det er også et kendetegn, at leder og medarbejdere i fællesskab arbejder sammen om at få ny viden forankret i organisationen. Det er et ledelsesansvar at følge op på og støtte op om at medarbejdere lykkes med at få ny viden omsat. Opfølgning er en gammel ledelsesdyd, som ofte forsømmes i en fortravlet hverdag, og dermed tabes meget på gulvet (Hildebrandt og Brandt) En særdeles vigtig prioritering i dagtilbud og skoler i forbindelse med udmøntningen af kompetenceplanen er, at der sker en høj prioritering af pædagogisk ledelse. Det er ligeledes vigtigt, at alle ledere er i tæt dialog med støttestrukturen (PUC 4, VRC 5, Administrativt sekretariat og PPR 6 ) og løbende får forventningsafstemt således, at lederne får en god og professionelle hjælp til at understøtte arbejdet med at få ny viden omsat og indarbejdet i institutionernes og skolernes praksis. Ledelsen af distriktsskolen og distriktsinstitutionen har til opgave at gøre brug af alle de muligheder der er for at samarbejde med hinanden om at opnå bedst mulig kompetencedækning at have opmærksomhed rettet mod ansættelsesstrategier, så den bedste kompetencedækning sikres at skabe rum til faglig dialog om børnenes læringsudbytte samt teamets analyse og og refleksion over egen praksis at skabe rammer og processer for medarbejderne, så de løbende opbygger viden og forståelse for, hvordan de bedst kan løfte inklusionsopgaven 1.5 Behov Behovet for kompetenceudvikling afdækkes i distrikterne og i støttestrukturen senest ved udgangen af først kvartal Afdækningen sker bla. i forbindelse med MUS, TUS, GRUS eller andre individuelle udviklingsplaner. En oversigt over andelen af undervisningen, der varetages af lærere med undervisningskompetence foreligger primo 2015 for hver af skolerne. Der vil årligt blive iværksat kompetenceløft der sikre, at kommunen når det bundne mål i 2018 (mindst 90%). 4 Pædagogisk Udviklingscenter (afdeling i Børn og Unge) 5 Videns- og Ressourcecenter (afdeling i Børn og Unge) 6 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (afdeling i Familie- og Børnesundhed) Side 3

4 1.6 Valg af metoder til kompetenceudvikling Der findes en række forskellige metoder til læring og kompetenceudvikling. Der er de formelle, planlagte og ofte eksternt forlagte kursus- og uddannelsesforløb samt de internt planlagte opgavenære udviklingsforløb. De formelle kursus- og uddannelsesforløb er ofte kendetegnet ved et højt teoretisk niveau som kan skabe baggrund for en kompetenceudvikling med et mere langsigtet perspektiv. Desuden findes en lang række uformelle interne læringsformer og processer, som ofte knytter an til de daglige arbejdsopgaver og er tæt forbundet med arbejdsgrupper/netværk af kollegaer og læringsmiljøet. Disse interne metoder egner sig godt til en mere problembaseret, praksisnær kompetenceudvikling. Det er væsentligt at valg af metode og indhold tager udgangspunkt i en balance mellem de strategisk overvejelser i distrikterne og udviklingsmålene for den enkelte medarbejder og/eller arbejdsfællesskabet. Dette er illustreret nedenfor. Distriktets behov indsatsområder (udspringer af bl.a. LSP-resultater m.m.) Medarbejderens behov og ønsker Individuel udviklingsplan, MUS, TUS, GRUS Arbejdsfællesskabet, teamets behov Der skal derfor anvendes metoder til kompetenceudvikling, der sikrer en relevant sammensætning mellem intern og ekstern læring, så der sker tilpas med forstyrrelser i relation til egen/gruppens pædagogiske praksis. Overvejelser over metoder til kompetenceudvikling bør tage udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner og tidligere kompetenceforløb gennemført i Fredericia Kommune på børne- og ungeområdet 7. PUC, VRC og LSP (AAU) vil bistå med at kvalificere et godt metodevalg. 1.7 Løbende opfølgning - evaluering Arbejdet med at følge systematisk op på kompetenceudviklingen og de konkrete læringsresultater skal være en naturlig del af arbejdet i Børn og Unge. Ledere og konsulenter i støttestrukturen har et særligt ansvar for at det sker. Evaluering af sammenhæng mellem indsats, læreprocesser og resultater er dog en kompliceret størrelse. I Fredericia løftes denne indsats derfor i samarbejde med Ålborg Universitet og COK frem til Der er gode erfaringer med forløb der kombinerer et højt teoretisk niveau med praksisnære aktionslæringsforløb. Der er også på nogle skoler gode erfaringer med større fælles løft, som er målrettet alle pædagogiske medarbejdere på samme matrikel (ex. trio-grupper). Job-swop kan også være en metode. Side 4

5 Hvert forår drøftes kompetenceplanen med lederne ift. behov og forankring af viden i institutionerne/skolerne/fritidstilbuddene. Første gang i marts Kompetenceplanen forelægges en gang årligt Børne- og Uddannelsesudvalget. Der nedsættes en følgegruppe, som indkaldes ca. 2 gange årligt eller efter behov. Følgegruppen består i 2015 af: Claus Bülow Anni Thomsen, Lars Wahlun Pedersen Egon Sørensen Klavs Jensen Stephan Raahede Kristiansen Per Breckling Helle Secher-Kiib Lone Rasmussen Børne- og ungechef Skole- og centerleder PUC afdelingsleder Distriktsskoleleder Distriktsinstitutionsleder Chefkonsulent HR, DLF Lærerkredsformand BUPL Fællestillidsrepræsentant FOA Faglig sekretær Side 5

6 1.8 Finansiering Midler til at løfte kompetenceplanen 2015 (de foreløbige midler opgjort 1.kvartal 2015): Ca. 1,8 mio kr. 34 mio. ca. 16 mio. Program for læringsledelse (LSP) Midler: A.P.Møller Fonden (21 mio. tildelt LSP, COK og 12 kommuner) dækker kun skoleområdet Midler: Kommunal medfinansiering Kompetenceløft ift. inklusionsopgaven Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (vikardækning) Midler: Kommunal medfinansiering kr. årligt kr. årligt Udgiftsneutral Kompetenceudvikling af skoleledere 2015 (Pædagogisk ledelse) Midler: Undervisningsministeriet Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i skolen (Undervisningskompetence m.m.) Midler: Undervisningsministeriet 2014 Generelt kompetenceløft af erfarne dagplejere Midler: AMU Ca kr. årligt Ad hoc kompetenceløft af ledere, pæd. medarbejdere og konsulenter (dagtilbud skoler) Ex. naturfagsvejledere/ambassadører, PLUCere m.m. Midler: Kommunale (PUC udviklingsmidler) kr. Kompetenceløft af lærere i innovation og entreprenørskab (Forår 2015 / seks lærere fra Fredericia) Puljemidler: Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med Trekantområde Danmark (projektejer) Puljer der søges til yderligere kompetenceløft: A.P. Møller Fonden (Skoler) -Innovation og entreprenørskab (søger i 2015 for skoleåret , ) Se en mere detaljeres udmøntning af midlerne i Børn og Unges kompetenceplan (foreligger foråret 2015). Side 6

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC Plan for Kompetenceudvikling 2011-2014 Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010 2 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj 2011 1 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION I VORDINGBORG KOMMUNE

STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION I VORDINGBORG KOMMUNE STATUS PÅ ARBEJDET MED INKLUSION I VORDINGBORG KOMMUNE Indhold 1. Indledning...1 1.1 Resume...2 1.2 Forståelse af begreber...7 1.3 Forskelle på ledelsens og medarbejdernes svar...8 2. Ledelse og styring

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere