POLITIK nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning"

Transkript

1 DIGITALISERINGS- POLITIK nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning

2 Indhold OVERORDNEDE OG TVÆRGÅENDE HOLDNINGER Overordnede og tværgående holdninger Rammevilkår og fremtiden for de danske kommuner Formål og indhold i politikken Formål med politikken Opbygning af digitaliseringspolitikken Vision og principper Vision Overordnede rammer og tværgående strategiske principper Strategiske temaer TEMA 1: Digital velfærd TEMA 2: Digitale kanaler og borgerservice TEMA 3: Administrative digitale processer TEMA 4: Digitale kompetencer Fundament for digitaliseringspolitikken Rammevilkår og fremtiden for de danske kommuner Danske kommuner er under pres fra flere sider. Der er udsigt til en markant demografisk udvikling med flere ældre og færre unge. Det forventes at den kommunale service følger med tiden, så bl.a. borgerne kan få en god service med en høj grad af fleksibilitet og kvalitet. Det betyder, at kommunerne er nødt til at effektivisere deres nuværende arbejdsprocesser, samtidig med at de skal genopfinde sig selv gennem innovation af processer og indsatser. Kort sagt, skal det offentlige levere mere service og kvalitet for de samme penge eller samme service og kvalitet billigere. Derfor har Esbjerg Kommune udarbejdet en ambitiøs fremadrettet digitaliseringspolitik, som skaber rammerne for den fremadrettede digitale udvikling i Esbjerg Kommune, og den kontekst som de digitale løsninger indgår i. Politikken skal være med til at ruste os til igangværende og mulige fremtidige forandringer. BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING Grafen illustrerer befolkningsudviklingen indekseret frem til 2040 (2012 = index 100). Søjlerne viser, at den unge befolkningsgruppe og den arbejdsdygtige del af befolkningen omtrent holder sig på samme niveau fra 2012 frem til Derimod stiger den ældre del af befolkningen kraftigt med hele 84 pct. INDEX år år 70 + Figur 1 Befolkningsfremskrivning for Danmark generelt fra dialogudspillet Digital velfærd

3 FORMÅL OG INDHOLD I POLITIKKEN Formål med politikken Digitaliseringspolitikken har til formål at sætte rammen for kommunens digitale udvikling, så der proaktivt investeres i teknologi, der skal optimere arbejdsgange, understøtte mestringsstrategier og effektivisere serviceleverancer. Digitaliseringspolitikken rummer den samlede kommunale anvendelse af it-teknologi i bredest mulig forstand, og dækker alle kommunale opgaveområder. Opbygning af digitaliseringspolitikken Politikken består af en overordnet vision, som understøttes af fem tværgående strategiske principper samt fire strategiske temaer med tilhørende pejlemærker. Herudover hviler politikken på Det digitale fundament, som sikrer de rette rammebetingelser for politikken, herunder it-sikkerhed, it-arkitektur, infrastruktur mv. For hvert tema er der endvidere formuleret nogle målsætninger. Vision: Digitalisering skaber nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning 1. Skab samlede servicekoncepter Tværgående strategiske principper 2. Tag højde for den menneskelige faktor 3. Vurder den totale effekt 4. Følg eller forklar 5. Eksekver Strategiske temaer TEMA 1 DIGITAL VELFÆRD TEMA 2 DIGITALE KANALER OG BORGERSERIVICE TEMA 3 ADMINISTRATIVE DIGITALE PROCESSER TEMA 4 DIGITALE KOMPETENCER PEJLEMÆRKE PEJLEMÆRKE PEJLEMÆRKE PEJLEMÆRKE Digitalisering hjælper os med at sikre sammenhængende og effektiv velfærd Digitalisering er med til at tilbyde borgerne service via effektive kanaler Digitalisering bidrager til en mere effektiv administration Digitalisering giver ledelse, medarbejdere og borgere nye muligheder for at løse eksisterende udfordringer MÅLSÆTNINGER MÅLSÆTNINGER MÅLSÆTNINGER MÅLSÆTNINGER DET DIGITALE FUNDAMENT Figur 2 Overblik over elementer i digitaliseringspolitikken 4 5

4 VISION OG PRINCIPPER Vision Digitalisering skaber nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning I Esbjerg Kommune oplever borgerne: At det er nemt at betjene sig selv, via brugervenlige og tilgængelige digitale løsninger At kommunen eller andre aktører hjælper til at blive digitalt parat At digitaliseringen gør det lettere at blive selvhjulpet og mestre eget liv At digitaliseringen er med til at skabe en høj og konsistent kvalitet i kommunens tilbud I Esbjerg Kommune oplever medarbejderne: At fleksible og effektive digitale arbejdsredskaber understøtter kerneopgaverne i hverdagen At det bliver nemmere at yde en konsistent service og indsats i den rette kvalitet At det bliver nemmere at finde relevante informationer, videndele og samarbejde på tværs At digital læring og kreativitet prioriteres, så det bliver lettere at bidrage til innovationen I visionen om digitalisering indgår de to nøglebegreber effektiv og innovativ. Effektiv: Effektiv betyder, at kommunen maksimerer forretningsresultaterne gennem forskellige effektiviseringsinstrumenter. Effektivisering kan være i form af en bedre kvalitet, hurtigere resultater, billigere løsninger eller ved at frigøre ressourcer. Det kan også handle om at reducere omkostninger til de kommunale indsatser eller services. Det afgørende er, at digitaliseringsindsatsen er med til at skabe mere service og kvalitet for de samme penge eller den samme service og kvalitet for færre penge. Innovativ: Esbjerg Kommune har valgt at satse på innovation, som en vej til at imødekomme nogle af fremtidens udfordringer. Innovation kan foregå på mange forskellige niveauer og fokusere på forskellige ting fx hvad det er for en indsats og kvalitet man leverer, borgerens serviceoplevelse, processerne, organiseringen eller hvor og hvordan man leverer servicen. Innovation skal åbne for en ny måde at tænke og agere på både hos borgerne, som fremover skal modtage indsatser på en ny måde og hos medarbejderne, som skal levere indsatserne. Innovation er derfor med til at skabe nye digitale måder at løse udfordringer på. Det kan være gennem udvikling og nytænkning, ved at anvende ny teknologi, men det kan også være ved at anvende eksisterende teknologi på nye måder, eller i en anden kontekst. I Esbjerg Kommune oplever ledere og politikere: At det bliver nemmere at skabe nye effektive arbejdsgange og innovative services At der stilles større krav til digitalt lederskab, implementeringsevne og gevinstrealisering At der skabes fokus på de digitale muligheder I Esbjerg Kommune oplever samarbejdspartnere og samfundet generelt: At kommunen engagerer sig, i den samfundsmæssige- og digitale dagsorden At kommunen agerer professionelt, og kommunikerer via effektive digitale kanaler At kommunen er med på at afprøve nye samarbejds- og partnerskabsmodeller At kommunen er en aktiv medspiller på tværs af sektorer, herunder i det sammenhængende sundhedsvæsen 6 7

5 DIGITALISERINGSPOLITIK VISION OG PRINCIPPER Overordnede rammer og tværgående strategiske principper Digitaliseringspolitikken reguleres overordnet af internt og eksternt besluttede regler, lovgivning og økonomiske rammer. Politikken respekterer endvidere fællesoffentlige strategier og initiativer, samt øvrige vedtagne politikker, strategier og projekter i kommunen, herunder: Den fælleskommunale- og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi For at skabe et solidt udgangspunkt i arbejdet med digitalisering i Esbjerg Kommune, er der udformet fem strategiske principper, der gælder generelt for digitalisering samt på tværs af de forskellige temaer i politikken. Der er tale om følgende strategiske principper, som vi er forpligtiget til at tage højde for i forbindelse med beslutninger og vurderinger i digitaliseringsprojekter: Princip 1: Skab samlede servicekoncepter Den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd Den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet Regionale strategier, herunder it-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark Princip 5: Princip 2: Eksekver Tag højde for den menneskelige faktor Projekt Strategier for velfærdsteknologi på områderne Borger & Arbejdsmarked og Sundhed & Omsorg. Den eksisterende kanalstrategi Kommunens it-sikkerhedspolitik De forskellige udbudsprojekter, som KOMBIT har igangsat Princip 4: Princip 3: Følg eller forklar Vurder den totale effekt Deling af data som f.eks. FMK og Shared Care platformen Den fælleskommunale rammearkitektur Referencearkitekturer, f.eks referencearkitekturer på sundhedsområdet Figur 3. De fem principper i digitaliseringspolitikken 8 9

6 VISION OG PRINCIPPER Princip 1: Skab samlede servicekoncepter Vi skaber samlede digitale servicekoncepter, som fungerer i helhed og understøtter borgernes aktuelle behov og livssituation. Ofte involverer velfungerende servicekoncepter mange enkeltstående opgaver på tværs af enheder og faggrupper. Det betyder, at vi skal tænke i den samlede værdikæde for borgeren, herunder også proces og serviceoplevelse. Det betyder ydermere, at vi skal turde udfordre den traditionelle opgavedeling og ydelsessammensætning, så vi undgår suboptimering. Det kan eksempelvis være gennem nye snitflader imellem direktørområderne, internt eller mellem kommunerne, regionerne, staten og andre aktører. Når vi skaber et nyt servicekoncept, sørger vi også for at sikre en faglig bæredygtighed og sammenhæng i opgaveløsningen for medarbejderne, og som giver værdi for borgeren eller andre aktører. I et samlet servicekoncept, er der ofte nogen der høster, mens andre sår. Princip 2: Tag højde for den menneskelige faktor Vi tager altid afsæt i brugeren, når vi digitaliserer, hvad enten der er tale om interne brugere, borgeren eller eksterne samarbejdspartnere. Her er forståelsen for den menneskelige faktor afgørende. Dette gælder, når der skal udvikles og implementeres nye digitale løsninger. I fremtiden vil vi i endnu højere grad gøre brug af personas 1, involvere 10 medarbejdere både centralt og decentralt og borgere fra de områder, hvor vi vil implementere nye digitale services. Princip 3: Vurder den totale effekt Vi udarbejder business cases og prioriterer vores projekter, ud fra den totale effekt. Det betyder, at vi skal kunne levere mere service og kvalitet for de samme penge eller den samme service og kvalitet for færre penge. Det afgørende er, at vi både tager højde for kvantitative økonomiske effekter samt de mere kvalitative både positive og negative. Det kan eksempelvis være, at borgerne får en bedre livskvalitet og i højere grad bliver i stand til at planlægge egen hverdag. Vi følger op og evaluerer, om vi har nået målene i projekterne. Der kan gennemføres enkeltprojekter af innovativ og explorativ karakter, som ikke har en veldokumenteret business case. Det kan eksempelvis være relevant på sundhedsområdet, hvor der skal være plads til afprøvning af nye løsninger under hensyntagen til it-sikkerhedspolitiske retningslinjer. 1 Personas er fiktive karakterer, som er skabt til at repræsentere forskellige brugertyper inden for et sæt af demografiske, holdningsmæssige eller adfærdsmæssige forhold. Det er derfor en repræsentation af mål og adfærd af en gruppe af brugere. Princip 4: Følg eller forklar Esbjerg Kommune tilslutter sig, i videst muligt omfang, fællesoffentlige it-løsninger og standarder, ligesom vi prioriterer færdigudviklede og standardiserede it-løsninger. Det gør vi, fordi vi ikke er så forskellige fra andre kommuner, at vi behøver unikke løsninger og fordi velafprøvede løsninger, for det meste, giver mere sikre og hurtigere resultater. Hvis der bliver foreslået en it-løsning/et projekt, hvor der allerede er et fællesoffentligt alternativ, som ikke ønskes anvendt, skal forslaget til it-løsningen/projektet følges af en forklaring, der redegør nærmere for de omstændigheder, der ligger bag fravigelsen. Redegørelsen indgår i den samlede vurdering af it-løsningen/projektet. Vi prioriterer aktiv deltagelse i udviklingen af fællesoffentlige it-løsninger og andre digitaliseringsaktiviteter. Derfor samarbejder vi med andre kommuner, Regioner, KL og KOMBIT og vi bidrager aktivt til det fællesoffentlige, hvor vi i kraft af vores faglige niveau og størrelse, kan bidrage med viden og ressourcer, som kan give os bedre løsninger. Samtidig gør det os bedre rustet til at håndtere initiativer fra centralt hold. Princip 5: Eksekver I Esbjerg Kommune er vi gode til at sætte den strategiske retning og finde på nye spændende projekter og initiativer. Men vi skal være endnu bedre til at kommer fra idé til handling, implementering og gevinstrealisering dvs., at vi skal være bedre til at eksekvere vores projekter. God eksekvering kræver god ledelse og projektledelse, en organisation som er motiveret og bakker op. Det forudsætter tydelighed om visioner, mål, effekter og gevinster, som kan skabe grundlaget for motivation og løbende opfølgning på indsatsen og en løbende prioritering af rammer og mål. Samtidig skal der fokus på forankring og reel udmøntning. En forbedret eksekveringsevne kan være med til at sikre, at vi får implementeret nye digitale redskaber og arbejdsgange i bund, og skabt de nødvendige resultater. 11

7 STRATEGISKE TEMAER For at realisere politikkens vision, er der udpeget fire strategiske temaer: TEMA 1: Digital velfærd TEMA 2: Digitale kanaler og borgerservice TEMA 3: Administrative digitale processer TEMA 4: Digitale kompetencer TEMA 1: Digital velfærd PEJLEMÆRKE: Digitalisering hjælper os med at sikre sammenhængende og effektive velfærdsindsatser. Indhold og afgrænsning af temaet I Esbjerg Kommune handler Digital velfærd om, at udnytte digitale informations- og kommunikationsteknologier til at skabe fremtidens velfærdsindsatser. Digitaliseringen skal eksempelvis være med til at løse nogle af de nogle store udfordringer der er på sundheds- og omsorgsområdet, hvor det bliver vanskeligt at imødekomme borgernes behov for sundhedsindsatser indenfor de økonomiske rammer, hvis der ikke gøres noget. Digitaliseringen kan understøtte ambitionerne om at forbedre eller fastholde velfærden gennem udveksling af data, informationer og kommunikation. Politikken afgrænser sig dermed fra den simple 12 velfærdsteknologi, som eksempelvis, robotstøvsugere, spiserobotter og lifte i plejeboliger. Temaet defineres inden for følgende fire indsatsområder 2 : Sundhedsområdet Der er tale om tre målgrupper. Borgere, der har behov for varig hjælp, borgere, der har behov for hjælp i en periode samt borgere med behov for sundhedsforebyggende indsatser. Mestring er en væsentlig faktor i de to sidste målgrupper. Socialområdet Målgruppen består af de svageste borgere i kommunen, eksempelvis borgere med handicaps og borgere med misbrugsproblemer. Det er særligt de borgere, som har brug for en tilbagevendende ydelse, der skal være i fokus, så indsatsen bliver omkostningseffektiv Undervisningsområdet Målgruppen er lærere og elever, som skal kunne udnytte digitale læringsmidler i undervisningen Beskæftigelsesområdet Målgruppen er alle ledige. Målgruppen på beskæftigelsesområdet har særligt overlap til målgrupperne inden for sundheds- og socialområdet 2 De første tre områder er indsatsområderne fra det fællesoffentlige udspil om Digital Velfærd fra 2013 På de forskellige områder kan der både være individuelle indsatser og indsatser til grupper, så forskellige målgrupper får forskellige tilbud. På velfærdsområderne arbejder Esbjerg Kommune med forskellige strategier for læring og mestring. Her spiller digitale redskaber en afgørende rolle. Mestring handler om at give de borgere, som er i målgruppen, den nødvendige støtte, læring og relevante redskaber, så de får kontrol og kan klare mere selv. Det handler om at gøre borgeren til mester, så de bliver mest muligt selvhjulpne. Derfor skal vi tilbyde borgerne relevante digitale services, der har fokus på hverdagslivets opgaver. De digitale services er kendetegnet ved at være læringsorienterede og fremadrettede for den enkelte borger med mulighed for at træde ud af nuværende tilbudsramme og kompetenceniveau. Figur 4 Forskellige formål med den digitale velfærdsindsats For at give adgang for flest mulige borgere, bestræber Esbjerg Kommune sig på at gøre de digitale muligheder platformsuafhængige. Derved kan borgeren, i videst muligt omfang, bruge deres eget udstyr til at kommunikere med kommunen PC, tablet, smartphones osv. På områder, hvor levering af digital velfærd kræver særligt it-udstyr og infrastruktur, skal vi medvirke til at skabe en smart organisering og logistik. Herudover arbejder Esbjerg Kommune målrettet på at understøtte relevante referencearkitekturer på de forskellige sektorområder, så data nemt kan nyttiggøres og deles. Der har været gennemført mange pilotprojekter på området for digital velfærd. I fremtiden vil Esbjerg Kommune sætte øget fokus på at høste gevinsterne af de digitale teknologier. I den forbindelse prioriterer vi forskellige typer af indsatser med forskellige formål: 13

8 STRATEGISKE TEMAER Projekterne er kendetegnet ved målrettet fokus på brugerdreven innovation med medarbejder- og borgerinvolvering. Herudover er det vigtigt, at projekterne følger kommunens projektmodel, så projekterne kommer hurtigt fra pilotstadiet til en driftssituation, eller at de bliver lukket, hvis der er behov for det. Målsætninger for temaet Vi gør borgerne til aktive medspillere Vi har fokus på brugerdreven udvikling, test og implementering af løsningerne Vi får overblik over vores projekter og teknologier, så vi kan lære af hinanden på tværs Vi er fyrtårn på udvalgte områder og bruger succeserne i vores branding og markedsføring Vi høster gevinsterne og sætter de gode ideer i drift TEMA 2: Digitale kanaler og borgerservice PEJLEMÆRKE: Digitalisering er med til at tilbyde borgerne service via effektive kanaler Indhold og afgrænsning af temaet Afsættet for arbejdet med digitale kanaler og borgerservice i Esbjerg Kommune er, at borgerne er ressourcestærke og digitalt parate. Samtidig er det udgangspunktet, at digital service er god service, fordi borgerne i stigende grad efterspørger fleksible services, hvor de kan betjene sig selv, når det passer dem. Vi har forståelse for, at der er en gruppe af svage borgere, som skal have særlig hjælp, men vi går målrettet efter at nedbringe antallet af borgere i denne gruppe. Dette sker via gode digitale selvbetjeningsløsninger, digitale kanaler i borgernes eget hjem fx måleudstyr og interaktive skærme, kompetenceudvikling, fuldmagtsløsninger 3, samarbejde med nye partnere mv. Temaet handler i høj grad om, hvordan de digitale kanaler kan erstatte nogle af de fysiske indgange og kontaktpunkter, da det er en central forudsætning for at kunne høste digitaliseringsgevinsterne. Esbjerg Kommune fortsætter digitaliseringen af borgerserviceområdet med etablering af et lokalt kommunalt kontaktcenter og en strategi for én indgang til kommunen. I fremtiden styrkes den kanalstrategiske indsats endvidere gennem yderligere digitalisering af kontakten med borgerne i de decentrale led i kommunens serviceproduktion. Her skal vi prioritere fælles strategiske indsatser med fælles målsætninger. Med henblik på at skabe det naturlige afsæt for at gennemføre en effektiv kanalprioritering i fremtiden, med borgerens behov i centrum både på de centrale og decentrale områder i kommunen vil vi skabe et klart og fælles billede af de forskellige målgrupper, deres adfærd og henvendelsesmønstre, i forhold til vores opgaver og nuværende services. Den væsentlige pointe er her, at opgaven og målgruppen er med til at definere kanalen derfor er det nødvendigt at få et godt overblik. De centrale målgrupper under dette tema er: Børnefamilier, som er en af de største digitale målgrupper og generelt meget parate Børn og unge, som er en målgruppe, der er påvirkelige og skal gøres digitalt parate De ældre, som ikke altid har de digitale kompetencer, men ofte er indstillet på at lære det Målsætninger for temaet Kanalstrategien skal være ajourført Vi skaber et klart og fælles billede af indgange, målgrupper og opgaver, så vi kan gennemføre en begavet kanalprioritering Vi følger bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening Vi prioriterer og gennemfører nye kanalstrategiske initiativer i de decentrale led af organisationen Vi skaber en konsistent service på tværs af kontaktpunkter og kanaler det kræver fælles vidensbase, servicemål og serviceværdier på tværs 3 Fuldmagtsløsninger anvendes, så man eksempelvis kan anvende digitale løsninger på vegne af en pårørende. Det anvendes også professionelt af revisorer og advokater på vegne af borgere og virksomheder

9 STRATEGISKE TEMAER TEMA 3: Administrative digitale processer TEMA 4: Digitale kompetencer PEJLEMÆRKE: Digitalisering bidrager til en mere effektiv administration PEJLEMÆRKE: Digitalisering giver ledelse, medarbejdere og borgere nye muligheder for at løse eksisterende udfordringer Indhold og afgrænsning af temaet Temaet beskæftiger sig med de administrative digitale processer, som understøttes af forskellige typer af administrativ it. Det er et bredt tema, som dækker det meste af den traditionelle it til kommunikation, intern administration, HR, sagsbehandling, elektronisk kommunikation mellem sektorerne osv.. Temaet dækker blandt andet over interne selvbetjeningsløsninger, portaler, videokonferenceudstyr, ESDH, Office, fælles fagsystemer, GIS, ledelsesinformation, HR, økonomistyring, It-servicedesk, licenshåndtering, snitflader, håndholdte koncepter mv. I Esbjerg Kommune er der allerede implementeret administrativ it på de fleste områder, så strategien er at intensivere arbejdet med styring, implementering og ledelse af de digitale processer, da det er nøglen til at høste gevinsterne. Under dette tema ligger også de mange nye fælleskommunale administrative systemer og fagsystemer, som kommer fra KOMBIT, samt en række forskellige komponenter i rammearkitekturen. De nye systemer fra KOMBIT, forventes at stille store krav til Esbjerg Kommune som organisation i form af projektledelse, teknisk omstillingsparathed og implementeringskraft. Målsætninger for temaet Vi prioriterer forandringsledelse og forandringsparathed Vi skaber tværgående synlighed over projekter og ressourcer, så vi kan videndele Vi beskriver og optimerer vores processer og arbejdsgange Vi vælger bevidst, hvor vi gerne vil være innovative Indhold og afgrænsning af temaet Digitale kompetencer handler basalt set om at ledere, medarbejdere og borgere i Esbjerg Kommune skal kunne udnytte de digitale muligheder og værktøjer. Men det handler også om at skabe gode forandringskompetencer og en forandringsevne, så vi kan ændre og effektivisere vores arbejdsgange. Her er det afgørende, at man kan se formålet og meningen med digitaliseringen. Hvis det ikke er klart, bliver det svært at udbrede de digitale kompetencer og den ønskede praksis. I øvrigt henvises til strategien for digitale kompetencer

10 FUNDAMENT FOR DIGITALISERINGSPOLITIKKEN Arbejdet med digitalisering i kommunen er altid forankret i basisorganisationen det er direktørområderne, der har det faglige og forretningsmæssige ansvar for at gennemføre digitaliseringen. Direktionen beslutter de overordnede principper for it, som konkretiserer samarbejdet mellem direktørområderne og it-afdelingen, herunder it-arkitektur, it-infrastruktur, it-endeudstyr samt udvikling, drift og support af platform og løsninger. For at optimere udnyttelsen af kommunens it-ressourcer gennem tværgående optimering og sikre at it-løsningerne overholder de glædende regler, er It-chefen kontraktholder for alle kommunale kontrakter, der vedrører it, dette gælder både hardware, software og it-baserede eksterne services

11 Digitalisering & IT Torvegade 74 Tlf.: Esbjerg Kommune Kommunikation Januar 2014

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering 1. Indledning: Aarhus Kommune ønsker med denne digitaliseringsstrategi at fokusere

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Bedre muligheder for borgere og virksomheder

Bedre muligheder for borgere og virksomheder Bedre muligheder for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Indhold Digitalisering binder kommunen sammen.... 2 Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder... 3

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere