جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان"

Transkript

1 جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

2 جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke; Jeppe Johansen, Lisbeth Jensen, Birgit Heie دبری انتشاراتی Lisbeth Jensen طراحی گرافیک Falck & musen عکس Peter Dahlerup ترمجه Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice چاپ Svendborg Tryk این مطالب هم بصورت چاپی و هم در اینرتنت وجود دارد شابک چاپی: ISBN شابک اینرتنت: ISBN مطالب اینرتنت در سایت زیر عنوان Værktøjer موجود است. انتشار با مهکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت جذب در جامعه نارش Studie og Erhverv Kratbjerg Fredensborg تلفن: ایمیل:

3 فهرست مقدمه 3 به فرزندتان کمک کنید تا آینده خوبی داشته باشد 4 راهنامیی درباره حتصیل و کار 6 حتصیالت جوانان (Ungdomsuddannelse) 9 حتصیالت حرفه ای (Erhvervsuddannelser) 11 رشوع 13 EUD ساختار این حتصیالت حتصیالت دبریستانی uddannelser) (De Gymnasiale 22 Stx )دیپلم دبریستان( 23 Hhx )دیپلم بازرگانی( 24 Htx )دیپلم فنی( 25 Hf )دیپلم آمادگی( 27 امکانات متعدد 27 کالس دهم 29 مدرسه تکمیلی )Efterskole( 30 مدرسه تولیدی 32 حتصیالت حرفه وفن پایه - egu 33 حتصیالت جوانان نوع ویژه 33 امکانات ویژه برای جوانانی که در سن باال به کشور آمده اند 34 مدرسه خانه داری و کارهای دستی 34 مدرسه جوانان )Ungdomsskole( اطالعات عملی 36

4 مقدمه 3 مهه جوانان حق دارند حتصیل کنند ولی از آنان هم تواقعات و انتظاراتی مطالبه میشود! بعد از کالس هنم جوانان امکانات زیادی برای ادامه حتصیل دارند. در این جزوه که توسط انتشارات Studie og erhverv a.s برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت جذب در جامعه هتیه شده است میتوان درباره حتصیالت خمتلف برای جوانان و امکانات جدید مطالبی خواند. پارملان در ماه ژوئن 2007 یکرسی مواد قانونی را بتصویب رسانده است که بر اساس آن انتقال از مدرسه پایه به حتصیالت جوانان هبرت شده و مهچننی راهنامئی جوانان و والدین آهنا را حتکیم و هدف آنرا مشخصرت میکند. با تغیری دادن کالس دهم دوره های معرفی در کالس هشتم برقراری ارتباط بنی کالس هنم و دهم برنامه کمک از مرشد )mentor( تغیریات در حتصیالت حرفه ای و راهنامیی مشخصرت توجه جدی شده که تعداد بیشرتی از جوانان حتصیلی را رشوع کنند و بپایان رسانند. این حق جوانان است و جامعه نیز به آن نیاز دارد. داشتن یک حتصیل مهم است. ضامنتی برای کسب کار نیست اما شانس و امکان کسب شغل و حقوق خوب را بمراتب بیشرت میسازد. مهچننی حتصیل بر رشد فردی جوان در طی دوران زندگی تأثری دارد. از جوانان انتظاراتی مریود. آنان باید در آموزش فعاالنه و با آمادگی قبلی رشکت نامیند. بعالوه یکرسی رشایط درسی نیز وجود دارد که توجه به آن مهم بوده و جوانان باید آهنا را رعایت کنند. یک نصیحت خوب آنست که تا حد امکان اطالعاتی درباره امکانات حتصیالت موجود کسب نمود. کمک و یاری میتوان از بنی انواع خمتلف حتصیالت یکی را انتخاب کرد. بنابراین جوانان در انتخاب نوع حتصیل خود و اغلب هم برای بپایان رساندن آن به کمک و راهنامئی نیاز دارند. والدین نفوذ زیادی در انتخاب حتصیالت جوانان دارند. لذا مهم است که والدین با حتصیالت و بازار کار آشنائی داشته تا بتوانند در انتخاب آن به فرزند خود کمک کنند. مهم است که رشته حتصیلی انتخاب شده نشانگر توانائی ها عالقه و خواسته های جوانان باشد تا با رغبت حتصیلی را رشوع و بپایان رسانند. مهم است که توقعاتی از حتصیل فرزند خود داشت نه توقعاتی آنقدر زیاد که خطر ترک حتصیل پیش آید و نه آنقدر کم که جوان در طی حتصیل خود با چالش های صحیحی مواجه نگردد. این جزوه میتواند مروری بر حتصیالت متعدد و امکانات موجود باشد. برای اطالعات و راهنامئی بیشرت میتوان به مشاوران حتصیلی جوانان )UU-vejleder( و راهنامی حتصیلی )UddannelsesGuiden( سایت مراجعه نمود. با احرتام Bertel Haarder وزیر آموزش و پرورش

5 به فرزندتان کمک کنید تا آینده خوبی داشته باشد حتصیل کلید کسب کار است. در این کشور رسم است و انتظار مریود که مهه جوانان حتصیل کنند. حتصیل کردن شانس کسب یک زندگی با شغل و حقوق خوب را بیشرت میکند تا بتوان روی پای خود ایستاد. مهچننی حتصیل کردن نریوی کار حتصیل کرده در جامعه را تضمنی و حفظ رفاه ما را میرس میسازد. حتصیل مهم است اغلب الزمه کسب کار ثابت داشتن حتصیالت است. حتقیقات نشان داده که خطر بیکاری در صورت نداشتن حتصیالت بمراتب بیشرت است. الزمه اکثر مشاغل یک نوع حتصیل است که حداقل حتصیالت جوانان و اغلب حتصیالت عالی میباشد. حتصیل کردن میتواند وقت زیادی میربد و سعی و کوشش الزم دارد ولی باعث پیرشفت فرد میشود و برایش جالب است. پیرشفت در مهه موارد جامعه بسیار رسیع است و حتصیالت و مشاغل نیز با رسعت تغیری میکنند. این بدان معنی است که شخص جمبور است حتصیل کند و در طی طول عمر خود نیز ادامه حتصیل دهد. مهچننی مهم است که با تغیریاتی که پیش می آید توجه و آشنائی داشت. مهم است که در انتخاب نوع حتصیل آگاه بود که این حتصیل شامل چیست و اجازه کسب چه نوع مشاغلی را میدهد. 4 حتصیل برای مهه امروز در مقایسه با گذشته امکانات حتصیل بیشرت است. بعضی از رشته ها کتابی و نظری )تئوری( است و بعضی دیگر فنی و عملی. دوره حتصیالت متفاوت است. بعضی کوتاه مدت و بعضی طویل املدت هستند. در بعضی از رشته های حتصیلی برای مثال حتصیالت حرفه ای رتبه های متفاوتی وجود دارد که میتوان در زماهنای خمتلف ترک حتصیل کرد و جمددا حتصیل را از رس گرفت و ادامه داد. در مهه رشته های حتصیلی رشایط درسی وجود دارد. در رشته نظری مطالعه و کارهای نوشتنی فراوان است. در رشته فنی توجه بیشرت روی مهارت های عملی است و باید معلومات درسی خوبی از نظر مثال زبان دانامرکی و ریاضی داشت. بعضی رشته های حتصیلی با حقوق است و در بعضی دیگر میتوان کمک مالی حتصیلی دولتی )SU( دریافت نمود.

6 راهنامیی درباره حتصیل و کار مشاوره در مدرسه پایه در مدرسه معلم و مشاور حتصیلی جوانان دانش آموزان و والدین را راهنامئی میکنند. اغلب در رابطه با انتخاب حتصیل وکار کمک گرفتن از یک راهنام فکر خوبی است که میتواند در انتخاب حتصیل و شغل شخص را یاری کند. این افراد با رشته های حتصیلی و کار آشنائی دارند و میتوانند به جوانان کمک کنند تا رشته حتصیلی صحیحی را انتخاب نامیند. بنابراین با مرکز راهنامئی حملی مرکز مشاوره حتصیلی جوانان Uddannelsesvejledning( )Ungdommens متاس بگریید. مشاور حتصیلی جوانان بصورت انفرادی راهنامئی میکند. بدین معنی که مشاور با جوانان در مورد حتصیل و کار صحبت میکند. مشاور حتصیلی جوانان هم در هتیه دفرتچه حتصیل )Uddannelsesbog( به دانش آموزان کمک میکند. در کالس هنم یا دهم دانش آموزان با یک نقشه حتصیل )Uddannelsesplan( دفرتچه حتصیل خود را متام میکنند و در آن مینویسند که چه رشته حتصیلی را انتخاب کرده اند. 7 تعدادی از اصطالحاتی که در رابطه با راهنامئی و مشورت بکار برده میشوند در زیر عنوان شده است: : UU مرکز مشاوره حتصیلی جوانان : UU-center عنوان دیگر مرکز مشاوره حتصیلی جوانان : UU-vejleder )مشاور حتصیلی جوانان( یک شخص جمرب که جوانان و والدین را از نظر حتصیل و کار راهنامئی میکند : Uddannelsesbog ( دفرتچه حتصیل( توضیحات دانش آموز درباره نحوه کار و خوش بودن او در مدرسه پایه : Uddannelsesplan )نقشه حتصیل( توضیحات دانش آموز از نظر انتخاب رشته حتصیلی و فکر درباره آینده : SU کمک مالی حتصیلی دولتی که مهه افراد باالی 18 سال میتوانند تقاضا کنند مرکز مشاوره حتصیلی جوانان (UU) در UU مهه جوانان تا 25 سالگی میتوانند از نظر رشته حتصیلی و کار راهنامئی شوند. UU با مدارس در رابطه با کمک به جوانان در انتخاب رشته حتصیلی مهکاری دارد. UU بشکل مراکز در رسارس کشور تشکیالتی دارد. مهم است که والدین در طی دوران مدرسه پایه به افکار فرزندشان توجه نشان دهند. فکر خوبی است که والدین مطالبی را که در دفرتچه حتصیل و نقشه حتصیل ذکر شده بخوانند و درباره آن با فرزندشان صحبت کنند. از آنجا که والدین باید نقشه حتصیل را امضاء کنند مهم میباشد که با رشته حتصیلی که فرزندشان بعد از پایان مدرسه پایه انتخاب کرده است آشنائی داشته باشند. بعد از پایان مدرسه پایه رشوع حتصیل پس از رشوع یکی از حتصیالت جوانان میتوان از مشاوران مرکز حتصیلی استفاده نمود. آنان میتوانند درباره مهه موارد مربوط به حتصیل کمک کنند. بعد از پایان مدرسه پایه عدم رشوع حتصیالت جوانان جوانان زیر 25 سال که بعد از کالس هنم یا دهم ترک حتصیل کرده اند میتوانند با مرکز مشاوره حتصیلی جوانان )UU-center( حمل خود مشورت کنند. این نکته مربوط به جوانانی است که رشته حتصیلی را رشوع نکرده و یا قبل از به پایان رساندن رشته حتصیلی ترک حتصیل کرده اند. 6 مشاور حتصیلی جوانان (UU-vejleder) مشاور حتصیلی جوانان دارای حتصیالتی است که بر طبق آن قادر است جوانان و والدین را از نظر حتصیل و کار راهنامئی کند. مشاور حتصیلی جوانان در پیدا کردن اطالعات درباره رشته های خمتلف حتصیلی کمک میکند و اطالع دارد که الزمه هر رشته حتصیلی چیست. جوان و والدین هبمراهی مشاور رشته های حتصیلی را که جوان مایل و قادر است حتصیل کند پیدا میکنند. مرکز مشاوره حتصیلی جوانان در حمل شام از مرکز مشاوره حتصیلی جوانان در حمل خود کمک بخواهید. آدرس و شامره تلفن از طریق مدارس کتابخانه ها و یا سایت کسب میشود. مشاوران از مهه رشته های حتصیلی مطلع هستند ولی مهم است که والدین و جوان نیز خود در حتقیق از امکانات خمتلف عالقه نشان بدهند. در این رابطه میتوان از طریق سایت دیدار از مراکز خمتلف حتصیلی و یا مراجعه به کتابخانه اطالعاتی کسب نمود.

7 ابزار انتخاب رشته حتصیلی دفرتچه حتصیل (Uddannelsesbog) )کالس ششم تا هنم(: یک وسیله کمکی است که دانش آموزان در مدرسه با آن رسوکار دارند. دانش آموزان از وضع خود در مدرسه میگویند. مهچننی درباره آرزوها برای آینده خود و رشته حتصیلی که در فکر آن هستند صحبت میکنند. نقشه حتصیل (Uddannelsesplan) )کالس هنم تا دهم(: یک نقشه شخصی است که در آن خواسته ها و انتخاب رشته حتصیلی دانش آموز ترشیح شده است. مهچننی این نقشه توانائی های دانش آموز را توصیف و فعالیتهائی که بمنظور راهنامئی در آن رشکت داشته دربردارد. نقشه حتصیل تا کالس دهم یا حتصیل مورد انتخاب دانش آموزادامه دارد. این نقشه باید توسط مشاور والدین و دانش آموز امضاء شود. حتصیالت جوانان مدل زیر بشکل ساده و با چند مثال امکانات خمتلف حتصیلی را بعد از کالس هنم و دهم نشان میدهد. فلش ها نشان میدهند که رشته حتصیلی منجر به کسب کار یا حتصیالت بیشرت میشود. در صفحات بعدی درباره هر یک از رشته های حتصیلی مطالبی میخوانید. شغل یا حتصیل 9 کارآموزی (Erhverspraktik): معموال در عرض کالس هنم دانش آموزان سعی میکنند برای مدت یک هفته یا بیشرت در رشکتی کار کنند. به دانش آموزان این امکان داده میشود که کارهای خمتلفی را امتحان کنند تا متوجه شوند که به چه شغلی عالقه مند هستند تا پس از پایان مدرسه در آن رشته حتصیل کنند. دوره های معرفی (Introduktionskurser): دانش آموزان کالس هشتم میتوانند برای یک مدت کوتاه در کالس های درس یک یا چندین رشته حتصیلی رشکت کنند تا بتوانند بدین وسیله از رشایط و امکانات حتصیلی آگاهی یابند. )از اول آگست )2008 حتصیالت حرفه ای یکسال و نیم تا 5½ سال برای مثال بنا آهنگر نانوا برقکار فروشنده دستیار امور اجتامعی و هبداشت حتصیالت دبریستانی 3 سال کالس هنم یا دهم امکانات دیگر تا 2 سال برای مثال مدرسه تکمیلی مدرسه تولیدی حتصیالت حرفه وفن پایه egu Stx Hhx Htx 2( Hf سال( "پل سازی" (Brobygning): دوره "پل سازی" بخشی از برنامه کالس هنم * و کالس دهم میباشد. دانش آموزان در کالس های درس یک یا چندین رشته حتصیلی رشکت میکنند تا متوجه شوند آیا میتوانند از پس آن رشته برآیند و یا عالقه دارند در آن رشته حتصیل کرده و مشغول بکار شوند یا نه. دوره "پل سازی" میتواند در یک مدرسه فنی و یا دبریستان گذرانده شود. مرشد (Mentor): یک فرد بزرگسال است که جوان را در طی حتصیل کمک و راهنامئی میکند. دانش آموزان کالس هنم که در صورت ادامه حتصیل خطر آنست با مشکالتی مواجه شوند میتوانند از یک mentor کمک بخواهند تا از نظر شخصی و درسی به آهنا کمک کند. دالئل خوب برای حتصیل: امکانات هبرت برای کار حقوق بیشرت رشد شخصی اعتامد بنفس مقام در طی حتصیل باید با میل حتصیل کرد هر روز رس وقت حارض شد تکالیف را انجام داد در کالس درس فعال بود احساس مسئولیت کرد و مستقل بود. * از اول آگست 2008

8 حتصیالت حرفه ای حتصیالت حرفه ای )EUD( برای جوانان با عالقه به شغلی است که در آن درسهای تئوری با کار عملی ادغام شده باشد بدین معنی که در آن هم از فکر و هم از دست استفاده میشود. نوع کار مشخص است و اغلب میتوان مستقیام نتیجه کار خود را دید. پس از کالس هنم و دهم جوان میتواند حتصیالت حرفه ای را در یک آموزشگاه یک رشکت و یا یک مؤسسه رشوع کند. در این حمل حرفه و فنی یاد داده میشود. در مهه رشته های حتصیلی ختصص و مهارت درکاری کسب میشود. مهچننی میتوان مستقال رشوع بکار کرد و رشکت خود را تأسیس نمود. بعالوه میتوان در صورت متایل ادامه حتصیل داد. 11 حتصیالت خمتلف حتصیالت حرفه ای خمتلفی وجود دارد که میتوان از بنی آهنا انتخاب کرد. این حتصیالت رشته های فراوانی را دربردارند و دوره آهنا از یکسال و نیم تا پنج سال و نیم است. برای مثال: اگر شخص مایل است در رشته محل و نقل و لژیستیک حتصیل کند میتواند شغل رانندگی یا انبارداری را انتخاب نامید. اگر شخص بکار با وسائل نقلیه عالقه مند است میتواند رشته مکانیکی یا آهنگری بدنه را انتخاب کند. در رابطه با کارهای ساختامنی میتوان در رشته بنائی عایقکار فنی یا نجاری حتصیل کرد. در رابطه با خدمات ساختامنی و مرصف میتوان در رشته دستیار خدماتی نگهبان حفاظتی یا تکنسنی خدمات ساختامنی حتصیل کرد. اگر شخص عالقه دارد با حیوانات گیاهان و طبیعت کار کند میتواند مثال رشته های باغبانی کشاورزی یا تکنسنی جنگل و طبیعت را انتخاب نامید. اگر کار با مواد غذائی ترجیح داده میشود میتوان مثال مشاغل قصابی آشپزی یا پیشخدمتی را انتخاب کرد. در رابطه با بدن و سبک و مد میتوان رشته های آرایشگری و زیبائی پوست را انتخاب نمود و در رابطه با بخش وسائل ارتباط مجعی میتوان مثال در رشته تولیدات فیلم و تلویزیون حتصیل کرد. 10

9 جوانانی که مایلند در بوتیک یا اداره و بانک کار کنند میتوانند رشته هائی مانند فروشندگی حتصیالت اداری و دفرتی و حتصیالت امور مالی را انتخاب کنند. تولید و توسعه شامل یکرسی رشته های حتصیلی مانند مکانیکی ظریف پالستیک سازی و آهنگری میباشد. اگر عالقه در جهت برق کنرتل و کامپیوتر است حتصیالتی چون procesoperatør datatekniker یا برقکار ممکن است. جوانانی که به رشته های هبداشت پرستاری یا امور تربیتی عالقه دارند میتوانند رشته های حتصیلی مانند دستیار امور اجتامعی و هبداشت یا دستیار دندانپزشک را انتخاب کنند. مراحل حتصیالت حرفه ای رشوع حتصیل میتوان به سه طریق حتصیالت حرفه ای را رشوع کرد: از طریق مدرسه که با مرحله پایه در مدرسه رشوع میشود از طریق کارآموزی که در یک رشکت و قبل از دوره پایه رشوع میشود آموزش نزد استاد )Mesterlære( که در عرض سال اول آموزش بصورت عملی در یک رشکت است و در خالل آن فقط به مقدار کمی در مدرسه آموزش داده میشود. 13 پذیرش از آگست 2008 مهه رشته های حتصیلی به دسته های پذیرش زیر تقسیم شده اند: اتومبیل هواپیام و وسائل نقلیه دیگر ساختامن خدمات ساختامنی و مرصفی حیوانات گیاهان و طبیعت بدن و سبک خوراک برای انسان تولیدات رسانه های گروهی جتارت تولید و توسعه برق کنرتل و کامپیوتر هبداشت پرستاری و امور تربیتی محل و نقل و لژیستیک برای جوانانی که مایلند حتصیالت پایه در امور تربیتی یا حتصیالت دستیار امور اجتامعی و هبداشت را بگذرانند دوره پایه داوطلبانه است در صورتیکه شخص بعد از کالس هنم حداقل یکسال حتصیل کرده و یا سابقه کار داشته باشد. من لوله کش هستم. باید یک حمل کارآموزی پیدا کرد. به چندین حمل رفتم تا اینکه جائی را پیدا کردم بصورت امتحانی در یک رشکت کار کردم و نشان دادم که آدم کاری هستم و میتوانم مستقل کار کنم. امروز واقعا از کارم راضیم. خالد 24 ساله رشایط پذیرش برای رشوع دوره پایه باید مقررات آموزش اجباری بر طبق قانون مدارس را شامل بود مثال کالس هنم را متام کرد. برای ورود به دوره اصلی باید دوره پایه را قبول شد و در اکثر رشته های حتصیلی هم باید یک حمل کارآموزی داشت. 12 حمدودیت در پذیرش در بعضی از رشته های حرفه ای هر ساله فقط تعداد معینی دانش آموز پذیرفته میشود مگر آنکه با یک رشکت قرارداد حتصیلی داشت. یعنی این رشته ها در پذیرش حمدودیت دارند. در بعضی از رشته ها مانند دروس خالقه رسا نه های گروهی حتی دوره پایه هم در پذیرش حمدودیت دارد *. در بعضی از رشته های حتصیلی دیگر مثال حتصیالت پایه امور تربیتی و دستیار امور اجتامعی و هبداشت فقط برای دوره اصلی تعداد پذیرفته شدگان معنی است. * از اول آگست 2008

10 اگر شخص در رشته ای حمل کارآموزی پیدا کرده باشد مهیشه در آن رشته پذیرفته خواهد شد. ضامنت حتصیل مهه دانش آموزان پس از پایان دوره پایه حق دارند که در رشته مشرتک انتخابی خود ادامه حتصیل بدهند. اما انتخاب آزاد در مهه رشته های حتصیلی یک دسته پذیرش میرس نیست. در صورتیکه شخص حمل کارآموزی داشته باشد حق دارد رشته حتصیلی را که در پذیرش حمدودیت دارد رشوع نامید. 15 آموزش آموزش در آموزشگاه ها میباشد. راهنامئی در صورت برخورد با مشکالتی در طی حتصیل و یا در فکر ترک حتصیل بودن مهم است که به مشاوران حتصیلی و مشاوران حرفه یا معلم رابط مراجعه نمود. در مهه حتصیالت حرفه ای مشاوران حتصیلی و مشاوران حرفه حضور دارند که به دانش آموزان کمک میکنند. در رابطه با مهه مسائل مربوط به گذراندن دوره حتصیل انجام تکالیف عادات مطالعه خوشی و غریه میتوان راهنامئی و کمک دریافت نمود. مهیشه میتوان به مشاور حتصیلی جوانان )UU-vejleder( هم مراجعه کرد که میتواند به مهه سؤاالت درباره حتصیل و مهچننی انتخاب رشته صحیح حتصیلی جوابگو باشد. معلم رابط بعنوان دانش آموز حتصیالت حرفه ای یک معلم رابط در اختیار دانش آموز قرار میدهند تا در طی دوره حتصیل او را کمک و یاری نامید. مهراه با معلم رابط باید دانش آموز یک نقشه حتصیل )ص 8( هتیه کند. در این نقشه دوره حتصیالت آینده طول مدت آن و دروسی که دانش آموز باید انتخاب کند ترشیح شده و این نقشه بمرور جتدیدنظر میشود. مرشد (Mentor) این امکان وجود دارد که در طی دوران حتصیل به یک مرشد وابسته بود. مرشدی یک نوع کمک است بدین ترتیب که یک نفر بزرگسال جمرب )یک مرشد( در رابطه با خوشی و راحتی و رشد شخصی جوان را راهنامئی و کمک میکند. در مهه رشته های حرفه ای و در صورت نیاز میتوان به یکی از کارکنان مدرسه بعنوان مرشد شخصی وابسته شد. برای مثال میتوان نیاز به مرشد را در نقشه حتصیل عنوان کرد. دوره کارآموزی / پیش کارآموزی جوانان بنی 15 تا 18 سال که مقررات آموزش در قانون مدارس را شاملند در بعضی حرفه ها میتوانند برای مدت سه تا ششامه بعنوان کارآموز حقوق بگری با رشکتی قرارداد استخدامی ببندند. هدف از برنامه کارآموزی آنست که پس از آن یک قرارداد حتصیلی بسته شود. کار در رشکت باعث میشود که جوان با یکرسی وظایف شغلی در یک رشته خاص آشنا شود. مرکز مشاوره حتصیلی جوانان میتواند به جوان در هتیه قرارداد دوره کارآموزی کمک کند. در بعضی از رشته ها به این برنامه پیش کارآموزی میگویند. ساختار این حتصیالت 14 من آنقدر از رفتن به مدرسه خوشحال نبودم. امروز نانوا هستم. رشته حتصیلم سه سال و هفت ماه طول کشید. سه سال آنرا در یک نانوائی کارآموزی میکردم. کار سختی بود اما اجازه داشتم کارهیا زیادی را امتحان کنم و از حمل راضی بودم. تونی 25 ساله دروس تئوری و عملی یک رشته حتصیلی حرفه ای شامل یک دوره پایه و یک دوره اصلی است که هم در مدرسه و هم در یک رشکت یا مؤسسه گذرانده میشود. جوان میتواند حتصیل خود را در مدرسه و یا رشکت رشوع کند. حتصیل با امتحان استادی / امتحان ختصصی متام میشود. الزمه آموزش آنست که شخص فعال و مستقل باشد. جوان موظف است که هم در آموزش در مدرسه و هم در دوره کارآموزی رشکت حارض و فعال باشد.

11 اگر جوان متایل بیشرتی به آموزش عملی دارد میتوان در اکثر رشته های حتصیلی قراردادی با یک رشکت منقعد ساخت که بر طبق آن بخش اول حتصیل را در آنجا گذراند. این را آموزش نزد استاد )mesterlære( مینامند. زمانیکه جوان رشکتی را پیدا کرد که حارض است قرارداد حتصیلی بشکل mesterlære با او ببندد باید یک نقشه حتصیل در رابطه با مواردی که جوان باید در رشکت یاد بگرید هتیه نمود. آموزشگاه در این مورد کمک میکند. در تقریبا مهه حتصیالت حرفه ای دور کارآموزی بیشرت از دوره درس مدرسه است. من رشته دستیار امور اجتامعی و هبداشت را خوانده ام. تو باید به خودت ایامن داشته باشی. درس خواندن زیاد کار میربد. هر روز باید به مدرسه رفت و تکالیف زیاد است. اما اگر شخص به خود ایامن داشته باشد میتواند از پس آن برآید. لوئیزه 21 ساله دوره پایه در مهه حتصیالت حرفه ای بخش مدرسه با یک دوره پایه رشوع میشود که آموزش بشکل تئوری و عملی است. دوره پایه شامل یک قسمت اجباری معموال بمدت 20 هفته و یک قسمت انتخابی است. جمموعه های دوره پایه باعث میشوند که به دانش آموزان برای بپایان رساندن حتصیالت حرفه ای آموزش الزم داده شود. هر جمموعه مهیشه شامل دروس اجباری و دروس مربوطه میباشد که در مجع "اهداف کسب مهارت" نیز نامیده میشوند. بعالوه بسته به نیاز آموزش دانش آموز جمموعه دوره پایه نیز قسمت های انتخابی خمتلف دربر دارد. 17 جمموعه های دوره پایه از اول ژانویه 2008 مدارس عالوه بر دوره های پایه معمولی یکرسی دوره های پایه برنامه ریزی شده خاص هم ارائه میدهند که جمموعه های دوره پایه نامیده میشود. این جمموعه ها میتواند برای دانش آموزانی که تردید دارند و نیز دانش آموزانی که معلومات درسیشان ضعیف است مناسب باشد. برای مثال دانش آموزانی که به یک چهارچوب اجتامعی ثابت و یا آموزش با امکانات انتخابی کمرت نیاز دارند. مهچننی مدارس میتوانند این جمموعه های دوره پایه را نیز به دانش آموزانی که انتخاب رشته حتصیلی آنان مشخص و واقعی بوده برای مثال دانش آموزان با قرارداد حتصیلی یا حتصیالت سابق و یا با جتربه کاری طویل املدت پیشنهاد کنند. هنوز دوره های انفرادی موجود به دانش آموزانی که ترجیح میدهند شخصا دوره پایه خود را مهراه با امکانات انتخابی متعدد برنامه ریزی کنند پیشنهاد میشود. در طی دوره پایه دانش آموز باید دوره اصلی را انتخاب کند. دوره اصلی دوره اصلی از چندین دوره در مدرسه و کارآموزی در یک حمل کار تشکیل شده است. بمنظور رشوع دوره اصلی باید دوره پایه را گذراند و قبول شد و در یک رشکت یا نزد یک صاحبکار تأئید شده اجازه کارآموزی )قرارداد حتصیلی( داشت. 16 این حتصیل با یک امتحان / امتحان استادی / امتحان ختصصی متام میشود. حمل کارآموزی آموزشگاه در پیدا کردن حمل کارآموزی کمک میکند و شخص باید در این رابطه فعال بوده و خود نیز دنبال جا باشد. مهیشه پیدا کردن جای کارآموزی آسان نیست! الزم است که جوان فعال صبور و حارض باشد برای گرفتن جا سفر کند. مهم است که هرگز قطع امید نکرد. داشتن کار در ساعات فراغت میتواند امتیازی مثبت باشد. اگر جوان خود مراجعه نامید و روحیه مثبتی داشته باشد و تأثری خوب از خود بگذارد شانس بیشرتی است که موفق شود. والدین باید در پیدا کردن حمل کارآموزی جوان را کمک و محایت کنند. از دوستان آشنایان و بقیه فامیل کمک بخواهید. شاید آهنا کسی را بشناسند کارآموزی در مدرسه اگر نتوان جائی برای کارآموزی پیدا کرد میتوان در بعضی از رشته های حتصیلی در مدرسه کارآموزی کرد. بدین معنی که

12 قسمت عملی بجای یک رشکت در آموزشگاه گذرانده میشود. باید عمال نشان داد که جوان تالش خود را برای پیدا کردن حمل کارآموزی کرده است تا بتواند در مدرسه کارآموزی کند. حتصیالت دبریستانی 19 تقسیم رتبه و درجه اکثر حتصیالت حرفه ای رتبه بندی شده اند تا شخص امکان بیشرتی داشته باشد که در یک رتبه درس را خامته دهد. هر رتبه به مشاغل خمتلف در بازارکار مربوط میشود. هر رتبه اجازه ادامه رتبه های بعدی را میدهد. جوانان با معلومات خوب درسی میتوانند درجه های باالتر یک درس را انتخاب کنند. مهچننی میتوان یک درس را عوض کرد اگر برای ادامه حتصیل امهیت داشته باشد. حتصیالت حرفه ای انفرادی به بعضی از دانش آموزان حتصیالت حرفه ای انفرادی پیشنهاد میشود. این حتصیل شامل بخش هائی از یک یا چندین رشته حتصیلی خمتلف میباشد و بشکل آموزش در مدرسه و کارآموزی در یک رشکت است. مدرسه مهراه با یک رشکت دوره حتصیل را برنامه ریزی میکند. حتصیالت حرفه ای کوتاه مدت حتصیالت حرفه ای کوتاه مدت هم وجود دارند. مانند بقیه حتصیالت از دوره پایه و دوره اصلی تشکیل شده اند. دوره اصلی البته کوتاهرت است )یک تا یکسال و نیم(. مهچننی میتوان این حتصیالت حرفه ای کوتاه مدت را بصورت mesterlære گذراند. حتصیالت دبریستانی برای دانش آموزانی است که مایلند حتصیالت عالی کنند. این حتصیالت بدین قرار است: Stx دیپلم دبریستان 3( سال( Hhx دیپلم بازرگانی 3( سال( Htx دیپلم فنی 3( سال( HF دیپلم آمادگی 2( سال( آمادگی برای حتصیالت عالی حتصیالت دبریستانی جوانان را برای حتصیالت عالی مثال در دانشگاهها سمینارها و مدارس پرستاری آماده میسازد. طرق خمتلف کار و درس و مطالعه آموخته میشود. باید آمادگی آنرا داشت که در حتصیالت دبریستانی تکالیف منزل زیاد است. تکالیف منزل در طی حتصیل داش آموزان باید تعدادی گزارشات بزرگ کتبی حتویل بدهند. باید انتظار داشت که برای هر روز تکلیف منزل است. والدین باید توجه داشته باشند که به منظور انجام تکالیف وقت و آرامش الزم در منزل برای فرزندانشان فراهم آورند. 18 حقوق و SU میتوان حتصیل خود را در یک آموزشگاه یک رشکت یا یک مؤسسه آغاز نمود. اگر حتصیل در یک رشکت یا مؤسسه رشوع شود در طی حتصیل حقوق پرداخت میشود. اگر حتصیل از آموزشگاه رشوع شود میتوان تقاضای کمک مالی حتصیلی دولتی )SU( داد و پس از رشوع دوره اصلی حقوق پرداخت میشود. جوانان باالی 18 سال میتوانند بنا به مقررات تقاضای SUکنند. در خالل کارآموزی در مدرسه کمک مالی بابت کارآموزی پرداخت میشود. آموزش عالوه بر آموزش معمولی در حتصیالت دبریستانی گردش های علمی بخش مهمی از آموزش را تشکیل میدهند. از مجله بدینوسیله طرز مهکاری آموخته میشود. بعالوه برنامه های دسته مجعی مانند تئاتر بازدید از موزه و سخنرانی هم برای دانش آموزان میباشد.

13 دروس حتصیالت دبریستانی شامل یکرسی دروس اجباری گرایش های حتصیلی و دروس انتخابی میباشد و دروس متفاوت است و بستگی به رشته انتخابی دبریستانی دارد. آموزش و امتحان در سطوح خمتلف انجام میشود. رشایط پذیرش برای پذیرش در stx hhx یا htx باید کالس هنم یا دهم مدرسه را متام کرد و یا در آن حد درس خواند. مستقیام از کالس هنم یا دهم تقاضای پذیرش داد. * در امتحان هنائی اجباری مدرسه قبول شد بنی 2 تا 4 سال در زبان های فرانسه یا آملانی در صورتیکه که دروس انتخابی هستند درس خواند. یک نقشه حتصیل تأئید شده داشت. اگر معلامن و مشاور تردید داشته باشند که آیا دانش آموز میتواند این حتصیل را متام کند میتوان از او امتحان ورودی گرفت. این امتحان در مدرسه ای که تقاضای پذیرش آن داده شده انجام میشود. 21 مشاور حتصیلی مهه حتصیالت دبریستانی مشاوران حتصیلی دارند که به دانش آموزان در رابطه با درس خواندن عادات حتصیلی و غریه کمک و راهنامئی میکنند. در صورت برخورد با مشکالتی در طی حتصیل و یا در فکر ترک حتصیل بودن مهم است که به مشاوران حتصیلی رجوع شود. 20 * متحان هنائی مدرسه بعد از کالس هنم دو امتحان زبان دانامرکی کتبی و شفاهی یک امتحان در دروس ریاضی زبان انگلیسی و فیزیک/شیمی دو امتحان قرعه کشی شده از مجله در دروس زبان انگلیسی درس دینی تاریخ علوم اجتامعی جغرافیا زیست شناسی زبان آملانی یا زبان فرانسه بعنوان دروس پیشنهادی. امتحان کالس دهم مدرسه باید کالس دهم را با امتحانات زبان دانامرکی ریاضی زبان انگلیسی زبان آملانی زبان فرانسه و فیزیک/شیمی متام کرد. مهچننی میتوان در بعضی از دروس امتحان هنائی مدرسه را داد.

14 Stx )دیپلم دبریستان( Stx یک اطالعات کلی درباره تاریخ فرهنگ علوم طبیعی و اوضاع اجتامعی ارائه میدهد و پایه ورود به حتصیالت عالی میباشد. این حتصیل یک حتصیل دبریستانی معمولی است که شامل یک دوره پایه بمدت ششامه و یک دوره رشته حتصیلی بمدت دو سال و نیم میباشد. دوره پایه دوره پایه شامل مهه دانش آموزان میشود. در طی آن یکرسی دروس و روش کار که باید بعدا در دبریستان از آهنا استفاده کرد معرفی میشود. رشته حتصیلی بعد از دوره پایه باید یک رشته حتصیلی انتخاب شود که مدت آن دو سال و نیم است. یک رشته حتصیلی از سه درس تشکیل شده که در یک جهت حتصیلی هستند. این دروس هبم ارتباط دارند و جهت درسی دیپلم را نشان میدهند. دانش آموزانی که یک رشته حتصیلی مشرتک را انتخاب میکنند مهکالس میشوند. رشته های حتصیلی یک دبریستان میتواند با یک دبریستان دیگر فرق داشته باشد ولی مهه آهنا در زمینه های علوم طبیعی علوم اجتامعی یا علوم انسانی / زبان میباشند. Hhx )دیپلم بازرگانی( Hhx برای جوانانی است که به جتارت و زبان عالقه دارند. Hhx بخصوص ورود به مشاغل در بخش خصوصی را میرس میسازد. بعد از این دیپلم میتوان تقاضای پذیرش در حتصیالت عالی را داد. Hhx از یک دوره پایه بمدت ششامه و یک دوره رشته ای بمدت دو سال و نیم تشکیل شده است. 23 دروس عالوه بر دروس رشته حتصیلی دروس اجباری مانند زبان دانامرکی زبان انگلیسی ریاضی فیزیک علوم دینی علوم اجتامعی باستان شناسی ورزش و زبان خارجی دیگر نیز تدریس میشود. مهچننی باید یک درس هنری مانند موسیقی یا کاردستی بعالوه حداقل دو تا از دروس زیست شناسی شیمی و جغرافیای طبیعی خواند. مهچننی درس انتخابی مانند رسانه های گروهی آموخته میشود. رشایط پذیرش به ص 20 در بخش حتصیالت دبریستانی رجوع شود. دوره پایه دوره پایه شامل مهه دانش آموزان میشود. در طی آن یکرسی دروس و روش کار که باید در حتصیل از آهنا استفاده کرد معرفی میشود. رشته حتصیلی بعد از دوره پایه باید یک رشته حتصیلی انتخاب شود که مدت آن دو سال و نیم است. یک رشته حتصیلی از سه درس تشکیل شده که در یک جهت حتصیلی هستند. این دروس هبم ارتباط دارند و جهت درسی دیپلم را نشان میدهند. دانش آموزانی که یک رشته حتصیلی مشرتک را انتخاب میکنند مهکالس میشوند. رشته های حتصیلی در دبریستان بازرگانی در زمینه های اقتصاد بازاریابی و روابط بنی املللی میباشند. 22 دروس عالوه بر دروس رشته حتصیلی دروس اجباری مانند زبان دانامرکی زبان انگلیسی ریاضی علوم اجتامعی یک زبان خارجی دیگر فروش اقتصاد جتاری حقوق بازرگانی تاریخ معارص و اقتصاد بنی املللی نیز تدریس میشود. مهچننی دروس انتخابی مانند علوم کامپیوتر فلسفه و علوم مالی تدریس میشود. من واقعا مطمئن بودم که باید به دبریستان بروم اما حقیقتا بیشرت به مسائل بازرگانی و جتارت و شاید هم به صادرات و بازاریابی کشش داشتم. در عوض مدرسه بازرگانی و دیپلم hhx انتخاب کردم. امروز از این بابت خوشحامل. امالیه 19 سال رشایط پذیرش به ص 20 در بخش حتصیالت دبریستانی رجوع شود.

15 Htx )دیپلم فنی( HF )دیپلم آمادگی( Htx برای جوانانی است که به تکنیک و علوم طبیعی عالقه دارند. این حتصیل بخصوص ورود به مشاغل در بخش خصوصی و یا حتصیالت عالی در دروس فنی را میرس میسازد. HF برای جوانانی است که به حتصیالت گسرتده نظری )تئوری( مهراه با مطالعات و مترینات کتبی عالقه مند هستند. HF مانند بقیه حتصیالت دبریستانی جموز ورود به حتصیالت عالی کوتاه مدت یا متوسط را میدهد. Htx از یک دوره پایه بمدت ششامه و یک دوره رشته ای بمدت دو سال و نیم تشکیل شده است. دوره HF دو سال است. 25 دروس اجباری مهه باید دروس زبان دانامرکی زبان انگلیسی ریاضی ورزش و یک درس عملی/موسیقی مانند طراحی یا موسیقی را داشته باشند. عالوه بر آن هم دو گروه درسی برتتیب دروس فرهنگی و اجتامعی )تاریخ علوم دینی و علوم اجتامعی( و علوم طبیعی )زیست شناسی جغرافیا و شیمی( وجود دارد. دروس انتخابی باید حداکثر چهار درس انتخابی را انتخاب کرد که جوان مایل است در زمینه آهنا ادامه حتصیل بدهد. رشایط پذیرش دوره پایه دوره پایه شامل مهه دانش آموزان میشود. در طی آن یکرسی دروس و روش کار که باید در حتصیل از آهنا استفاده کرد معرفی میشود. رشته حتصیلی بعد از دوره پایه باید یک رشته حتصیلی انتخاب شود که مدت آن دو سال و نیم است. یک رشته حتصیلی از سه درس تشکیل شده که در یک جهت حتصیلی هستند. این دروس هبم ارتباط دارند و جهت درسی دیپلم را نشان میدهند. دانش آموزانی که یک رشته حتصیلی مشرتک را انتخاب میکنند مهکالس میشوند. رشته های حتصیلی در دبریستان فنی در زمینه های علوم طبیعی تکنولوژی ارتباطات و هبداشت میباشند. دروس عالوه بر دروس رشته حتصیلی دروس اجباری مانند زبان دانامرکی زبان انگلیسی ریاضی درس فنی تکنولوژی تاریخ تکنولوژی ارتباطات / علوم کامپیوتر علوم اجتامعی فیزیک شیمی و زیست شناسی نیز تدریس میشود. مهچننی در سطح انتخابی دروس انتخابی مانند اقتصاد بازرگانی برنامه ریزی و زبان فرانسه تدریس میشود. رشایط پذیرش به ص 20 در بخش حتصیالت دبریستانی رجوع شود. امتحان کالس دهم دروس زبان دانامرکی زبان انگلیسی و ریاضی را گذراند. امتحان هنائی مدرسه یا امتحان کالس دهم درس فیزیک/شیمی را گذراند. باید بنی دو تا چهار سال زبان فرانسه یا آملانی را آموزش دید و یا امتحان هنائی مدرسه بعد از قرعه کشی یا امتحان کالس دهم این دروس را گذراند. مستقیام بعد از کالس دهم تقاضای پذیرش داد. یک نقشه حتصیل تأئید شده داشت. HF برای بزرگساالن میتوان دیپلم HF را بصورت دروس جداگانه گرفت گرچه چندین سال از ترک حتصیل گذشته باشد. میتوان از طریق برداشتن تک تک دروس و اتصال آهنا هبم یک دیپلم کامل HF درست کرد. 24

16 امکانات متعدد کالس دهم کالس دهم داوطلبانه است و رشوع حتصیالت جوانان را میرس میسازد. این آموزش برای جوانانی است که بعد از گذراندن مدرسه نیاز به تقویت سطح درسی خود دارند و برای دانش آموزانی است که در انتخاب حتصیالت جوانان خود مشکوک هستند. دانش آموزان کالس دهم باید فعال باشند و میتوانند خود در مورد اینکه در طی ساعات درس چه باید کرد تصمیم بگریند. 27 آموزش کالس دهم از یک بخش اجباری و یک بخش انتخابی تشکیل شده است. بخش اجباری شامل دروس زبان دانامرکی ریاضی و زبان انگلیسی است. عالوه بر آن یک گزارش اجباری درباره حتصیل و کار بنا به انتخاب شخصی هم جزو برنامه است. این گزارش باید با نقشه حتصیل ارتباط داشته باشد. دروس انتخابی مدارس با هم فرق دارند ولی برای نمونه میتواند ورزش علوم اجتامعی علوم طبیعی تکنولوژی و ارتباطات یا iværksætteri )برنامه ریزی و اقدام بکار( باشد. 26 من میخواستم به دبریستان بروم ولی زبان دانامرکیم آنقدر خوب نبود. در عوض کالس دهم را رشوع کردم و بعد از آن به htx )دبریستان فنی( رفتم. سخت بود و نمرات امتحانیم باال نبود. اما قبول شدم و امروز در دانشگاه کپنهاک فیزیک میخوانم. ارکان 22 ساله "پل سازی" مهه دانش آموزان باید یک دوره دو هفته "پل سازی" را بگذرانند که در عرض این مدت در کالس درس یکی از حتصیالت جوانان رشکت میکنند. بعالوه میتوان تا چهار هفته داوطلبانه در برنامه "پل سازی" رشکت نمود. مهچننی میتوان به کارآموزی یا دیدار از حمل کار رفت. به ص 8 مراجعه شود.

17 Efterskole مدرسه تکمیلی امتحان پایانی در پایان کالس دهم میتوان یا امتحان کالس دهم و یا امتحان هنائی کالس هنم مدارس را گذراند. نقشه حتصیل دانش آموز مهراه با خانه و مدرسه )مشاور حتصیلی جوانان( نقشه حتصیل خود را هتیه میکند. این نقشه پایه و اساس خوبی برای انتخاب نوع صحیح حتصیل بعد از کالس دهم میباشد. میتوان کالس دهم را در جاهای خمتلف مانند مدرسه معمولی مرکز آموزش کالس دهم مدرسه ملی یا در efterskole )مدرسه تکمیلی( گذراند. تعداد زیادی efterskole را انتخاب میکنند تا سعی نامیند روی پای خود بایستند و خود را هبرت بشناسند. Efterskole برای دانش آموزان 14 تا 18 ساله است. دانش آموزان در حمل مدرسه زندگی میکنند ولی میتوانند چند بار آخر هفته به منزل بروند. Efterskole مدرسه ملی است که بابت اقامت درآن باید پول پرداخت. دولت هم یک کمک مالی میپردازد. آموزش حمتوی و سطح آموزش مانند کالس هشتم تا دهم مدارس عادی است. در اکثر مدارس Efterskole میتوان امتحان هنائی کالس هنم یا امتحان کالس دهم را گذراند. آموزش مانند مدارس معمولی از ماه آگست رشوع و در ماه ژوئن متام میشود. 29 مدارس Efterskole در رسارس کشور وجود دارند. اکثر مدارس Efterskole عالمت مشخصه و خصوصیات خود را دارند. این نکته میتواند از نظر اعتقادات یا در زمینه درسی باشد. برای مثال: ورزش طبیعت و حمیط زیست زبان و فرهنگ موسیقی تئاتر و هنر خانه داری و تغذیه آموزش خاص در بعضی از مدارس به دانش آموزانی که برایشان دنبال کردن درس مشکل است آموزش فوق العاده خاص پیشنهاد میشود. در سایت لیست مدارس Efterskole وجود دارد. 28

18 تا یک سوم دوره مدرسه تولیدی را میتوان در مدارس دیگر گذراند. برای مثال آموزش دروس عمومی در VUC و یا بخشی از دوره پایه را در یک آموزشگاه. دانش آموزانی که یک دوره مدرسه تولیدی را برای مدت بیش از سه ماه بگذرانند باید معموال آنرا با دوره های دو تا پنج هفته ای که باعث کسب مهارت میشوند ادغام کنند. بعالوه رشکت کنندگان میتوانند در آغاز هر ششامه بمدت چهار هفته یک دوره کارآموزی داشته باشند. آموزش بصورت کارهای عملی در مثال کارگاه های زیر است: چوب و فلز نساجی و طراحی آشپزخانه و کافه تریا باغبانی و کشاورزی کامپیوتر و ارتباطات دروس موسیقی/ابتکاری حقوق در مدرسه تولیدی به دانش آموز کمک مالی حتصیل در مدرسه )skoleydelse( پرداخت میشود. 31 رشایط پذیرش مدارس تولیدی به جوانان زیر 25 سال که حتصیالت جوانان را نگذرانده و یا در حال حارض رشایط رشوع چننی حتصیلی را دارا نیستند و یا ترک چننی حتصیلی کرده اند پیشنهاد میشود. باید کالس هنم را متام کرده باشند و یا به طریق دیگری دوره آموزش اجباری مدارس را گذرانده باشند. مدرسه تولیدی )Produktionsskole( آموزش در مدارس تولیدی بر پایه کار عملی و تولید میباشد و برای جوانانی است که هنوز آمادگی رشوع حتصیالت جوانان را ندارند. آموزش بصورت انفرادی برنامه ریزی میشود. قبل از رشوع مدرسه تولیدی باید مرکز مشاوره حتصیلی جوانان برآورد کند که شخص جزو گروه مورد نظر مدارس تولیدی است یا نه. اگر جا باشد میتوان در هر موقع سال مدرسه را رشوع کرد و حداکثر یکسال به آنجا رفت. 30 هدف از این آموزش حتکیم رشد فردی جوانان و هبرت ساختن امکانات آنان برای گذراندن حتصیل و کسب کار میباشد. در مدرسه تولیدی جوان مهارهتائی کسب میکند که به وی کمک کرده تا بتواند یکی از انواع حتصیالت جوانان را بگذراند. تقاضای پذیرش باید به مدرسه مربوطه حتویل داده شود. در سایت میتوان لیست مدارس تولیدی را پیدا کرد. آموزش آموزش بشکل فعالیتهائی در کارگاههای خمتلف است که کارهای عملی و حل مسائل با آموزش نظری )تئوری( ادغام شده است. بعالوه آموزش دروس معمولی که جوان را آماده رشوع یکی از حتصیالت جوانان میسازد در این مدارس ارائه داده میشود.

19 حتصیالت حرفه وفن پایه egu Egu برای جوانان زیر 30 سال است که بالفاصله رشایط پذیرش انواع دیگر حتصیالت جوانان را دارا نیستند. حتصیل بصورت انفرادی برنامه ریزی میشود. وضعیت مالی در طی دوران کارآموزی حقوق شاگردی و در دوران حتصیل در مدرسه کمک حتصیل در مدرسه )skoleydelse( پرداخت میشود. دوره این حتصیل در درجه اول عملی است و بنی دوره های آموزش در مدرسه و دوره های کارآموزی تقسیم شده است. معموال دوره آن دو سال است ولی در رشایط خاص میتوان مدت آنرا برای یکسال متدید نمود. بعد از egu بعد از پایان egu مهارت در حرفه و فن کسب شده و میتوان با داشتن امتیاز در حرفه ای ادامه حتصیل داد. مدت دوره ها ئی که در مدرسه گذرانده میشود بنی 20 تا 40 هفته متغری است و معموال شامل دوره های آموزشی حتصیالت حرفه ای است. جوان مهراه با یک مشاور حتصیل خود را برنامه ترتیب میدهد. مشاور در عرض متام دوره حتصیل جوان را مهراهی کرده و در صورت برخورد با مشکالت او را کمک میکند. کارآموزی دوره های کارآموزی در یک یا چندین حمل کار و یا بشکل کارآموزی کارگاهی در یک مدرسه فنی مدرسه تولیدی یا امثال آن طی میشود. رشایط پذیرش باید کالس هنم را متام کرد باید زیر 30 سال داشت نباید مشغول به حتصیل از مجله در مدارس تولیدی بود نباید اشتغال بکار داشت نباید رشایط گذراندن یکی دیگر از حتصیالت جوانان را که باعث کسب مهارت میشود دارا بود. تقاضای پذیرش باید تسلیم مرکز مشاوره حتصیلی جوانان شود. 33 زمینه های درسی میتواند از اینقرار باشند: اتومبیل و فلز بوتیک و دفرتداری آشپزخانه و کافه تریا ساختامن امور تربیتی و پرستاری حتصیالت جوانان نوع ویژه به جوانانی که نیازهای خاصی دارند بعد از پایان مدرسه پایه یک حتصیالت سه ساله جوانان پیشنهاد میشود. این حتصیل برای جوانانی است که عقب افتاده هستند و مهچننی جوانانی که برایشان امکان ادامه نوع دیگری از حتصیالت جوانان وجود ندارد. 32 در صورت نیاز میتوان کمک و آموزش فوق العاده دریافت کرد. این حتصیل مناسب با صالحیتها و عالقه های هر جوان برنامه ریزی میشود. هنگام رشوع حتصیل باید زیر 25 سال داشت. هدف کمک به رشد شخصی و هبرت ساختن امکانات جوان برای یک زندگی مستقل و فعال است. پذیرش از طریق مشاور حتصیلی جوانان امکان دارد. امکانات ویژه برای جوانانی که در سن باال به کشور آمده اند برای نوجوانانی که در سن باال یعنی در سن 14 سالگی یا بیشرت به دانامرک آمده اند امکانات ویژه ای وجود دارد. دروس معمولی )مثال در VUC یا مدرسه زبان( ولی با تأکید بر آموزش زبان دانامرکی درس داده میشود.

20 مدرسه خانه داری و کارهای دستی اطالعات عملی در این مدارس آشپزی خانه داری نظافت شخصی نساجی خیاطی رنگکاری و غریه آموخته میشود. مهچننی دروس عادی مدرسه نیز تدریس میشود. مدارس خانه داری و کارهای دستی مدارس ملی هستند که بابت رشکت در آهنا باید پول پرداخت. دولت و کمون هم به این مدارس کمک مالی مینامیند. برای اطالعات بیشرت به سایت رجوع شود. تقاضانامه دانش آموزان کالس هنم و دهم یکبار در سال تقاضا میکنند تا در حتصیالت جوانان پذیرفته شوند. فرم تقاضا را میتوان از طریق سایت دریافت و پر کرد. مدرسه جوانان رشکت در مدرسه جوانان داوطلبانه و برای جوانانی است که مایلند چیزهای بیشرتی یاد بگریند. تدریس هم در روز و هم در شب است و در بعضی موارد نیز میتوان درسی را با امتحان هنائی متام کرد. در بعضی جاها میتوان آموزش فوق العاده زبان دانامرکی )تا پایان سن 25 سال( دریافت نمود. رشکت در کالس رایگان است. تقاضانامه باید حداکثر تا پانزدهم مارچ به مدرسه ای که دانش آموزان به آن مریود حتویل داده شود. مدرسه تقاضانامه و نقشه حتصیل دانش آموز را به مدرسه مورد نظر میفرستد. دانش آموزانی که به کالس هنم یا دهم نمریوند باید فرم تقاضا را از طریق سایت پر نموده و به مدرسه ای که بیشرت مورد نظرشان است ارسال دارند. میتوان در عرض سال تقاضای پذیرش داد. در صورت تقاضای پذیرش در egu مدرسه تولیدی یا حتصیالت جوانان نوع ویژه باید با مشاور حتصیلی متاس گرفت. در رابطه با تقاضانامه میتوان از مشاور حتصیلی جوانان یا مرکز مشاوره حتصیلی جوانان کمک خواست. 35 برای اطالعات بیشرت در مورد امکانات موجود در نزدیکی حمل زندگیتان با مرکز حملی مشاوره حتصیلی جوانان متاس بگریید. اگر جوان مایل باشد که به efterskole برود باید بمنظور پذیرش مستقیام و خیلی رسیع با مدرسه مورد نظر متاس بگرید. وضعیت مالی آموزش در طی حتصیالت جوانان رایگان است. این نکته البته در مورد مدارس خانه داری و کارهای دستی صادق نیست. در مهه مراکز حتصیالت جوانان باید دانش آموزان خود بابت مثال لغتنامه ماشنی حساب و کاغذ پول پرداخت کنند. 34 SU )کمک مالی حتصیلی دولتی( زمانیکه جوان 18 سال متام داشته باشد میتواند کمک مالی حتصیلی دولتی )SU( تقاضا کند. میزان مبلغ آن بستگی به درآمد والدین و حمل زندگی جوان )در منزل نزد پدر و مادر یا جدا از آنان( دارد. از طریق SU نیز میتوان وام با هبره کم گرفت. این کمک نیز شامل اتباع خارجی ساکن دانامرک میشود من مهیشه عاشق تکنیک بودم بنابراین رشته procesoperatør را انتخاب کرده ام. دقیق بودن و خیلی منظم کار کردن باب میل من است. در مدرسه هم به فیزیک و شیمی خیلی عالقه داشتم. دنیاال 20 ساله

21 البته باید رشایط دیگری را نیز دارا باشند. برای اطالعات بیشرت به مراجعه کنید. رفت و آمد در حتصیالت جوانان که دانش آموز حقوق دریافت نمیکند میتوان بابت رفت و آمد تقاضای کمک مالی کرد. در این مورد از حمل حتصیل سؤال نامئید. برای اطالعات بیشرت درباره کار و حتصیل به سایت رجوع کنید. 36

22 Farsi جوانان در راه اطالعات درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان بعد از کالس هنم یا دهم برای جوانان امکانات حتصیل فراوان است. در این جزوه بطور خمترص اکثر رشته های حتصیلی ترشیح شده است. درباره حتصیالت حرفه ای حتصیالت دبریستانی حتصیالت حرفه و فن پایه مدارس تولیدی و غریه مطالبی بخوانید و درباره مسائلی چون وضعیت مالی و تقاضانامه اطالعاتی کسب نامئید. مشاوران حتصیالت جوانان میتوانند اطالعات و راهنامئی های بیشرتی در اختیار بگذارند. این جزوه توسط انتشارات درس و کار و با مهکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت جذب در جامعه منترش شده است. این جزوه مهچننی زیر عنوان vejledere Værktøjer for در سایت موجود است.

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان

Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان Persisk børnelitteratur ادبیات فارسی برای کودکان 2008/2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را میتوان روی

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی*

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی* *مبانی آمزش مطالعات اجتماعی* ( درسنامه آزمایشی برای دانشجیان رشتهی علم تربیتی( ملفان: دکترحسین د ائی زاده دکتر امین دائی زاده دکتر ایمان رضائیان عض هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز مدرس دانشگاه فرهنگیان

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere