DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE 1995 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 99. Udgave Januar 1995 IVER C. WEILBACH & CO. A/S 1995

3 Nærværende udgave er afsluttet den 31. december 1994, således at der er medtaget skbe, der var rstreret senest denne dato. Iver C. Welbach & Co. A/S Tryk JBK Offset ApS, Ishøj ISSN

4 Indledende bemærknnger Key to the lst Indholdsfortnelse Index Sde V I Fortnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for danske skbe 1 Lst of sgnal letters (rado call sgns) of Dansh shps II Rster over de Søværnet tlhørende skbe 69 Lst of Dansh warshps III Rster over danske skbe af en bruttotonnage på 20 eller derover med undtagelse af Søværnets skbe skbe hjemmehørende på Færøerne 73 Lst of Dansh shps excludng warshps and shps belongng to the Faroe Islands Fortnelse over skbe afsnt III, der har ændret navn sden sdste udgave 324 Lst of shps contaned n secton III, whch have changed ther names snce the last edton IV Rster over redererne for de afsnt III optagne danske skbe, rederer for fskeskbe undtaget 325 Lst of Dansh shpowners contaned n secton III excludng owners of fshng vessels Tllæg Supplement 1. Indledende bemærknnger vedrørende det færøske rster 345 Key to the lst of shps belongng to the Faroe Islands A Fortnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for færøske skbe 349 Lst of sgnal letters (rado call sgns) of Faroese shps B Rster over skbe hjemmehørende på Færøerne 357 Lst of shps belongng to the Faroe Islands Tabeller Tables 2. Statstske tabeller vedrørende handelsflådens størrelse m.m 375 Statstc tables of the mercantle marne Eventuelle fejl eller mangler bedes venlgst meddelt Søfartsstyrelsen, Vermundsgade 38 C, Postboks 2605, 2100 Ø. Telefon For Færøernes vedkommende henvses tl vejlednngen sde 347.

5 Indledende bemærknnger tl vejlednng benyttelsen af skbslstens rstre Afsnt I I henhold tl Sølovens 4 tldeles der ethvert dansk skb, herunder søværnets skbe, et kendngssgnal, der tllge tjener som skbets kendngsbstaver (matrkelnummer) radokaldesgnal. Kendngssgnalet tldeles for rstrerngsplgtge skbe med en bruttotonnage på 20 derover efter bestemmelserne den nternatonale telekommunkatonskonventon nden for seren OUAA-OZZZ. Den samme sere anvendes for skbe, der er optaget Dansk Internatonalt Skbsrster, efterfulgt af tal fra 2-6. For kke-rstrerngsplgtge skbe, der er optaget Skbsrstret, tldeles kendngssgnalet nden for sererne XPAA-XPJZ, 5PAA-5PZZ, 5QAA-5QTZ, XP2000-XP5999 OU2000-OU9999. I fortnelsen over kendngssgnaler er optaget alle danske skbe, der er optaget Skbsrstret eller Dansk Internatonalt Skbsrster ordnet efter kendngssgnalernes alfabetske numerske rækkefølge. Fortnelsen omfatter såvel rstrerede skbe med en bruttotonnage på 20 derover som skbe med en bruttotonnage mellem 5 20, der er blevet rstreret på ejerens bærng. Skbe med en bruttotonnage mellem 5 20, der er blevet rstreret på ejerens bærng, fndes kke opført lsterne over skbe rederer (afsnt III IV samt tllæggets afsnt a). Kendngssgnalet OXXO er ndtl vdere forbeholdt tl anvendelse som radokaldesgnal ved rerngsudsendelser tl samtlge danske skbe, kendngssgnalet OYDR benyttes som transmssonsassstancesgnal (kollektvt kaldesgnal) tl hjælp for skbe, der med bstand af mellemlggende statoner ønsker at opnå forbndelse med statoner, som lgger uden for deres en statons rækkevdde. Afsnt II I dette afsnt er opført Søværnets skbe skbe tlhørende Hjemmeværnet (HJV). Rstrerede skbe under Forsvarsmnsteret, herunder særdeleshed skbe, tlhørende cvle nsttutoner, fndes opført under afsnt III IV. Afsnt III I dette afsnt er optaget alle rstrerede danske skbe, skbe Dansk Internatonalt Skbsrster med en bruttotonnage på 20 eller derover. Skbe med en bruttotonnage mellem 5 20, der er blevet rstreret på ejerens bærng, er altså kke optaget dette afsnt. Skbe med kontrolnr. X er rstrerngsplgtge skbe, der tllge er målt henhold tl Industrmnsterets crkulære om målng af skbe af 15. maj 1984, hvs bruttorstertonnage er under 20 tons. Spalte 1. Kendngssgnal, se bemærknnger ovenfor tl afsnt I. Kontrol-nr. er den betnelse, som af Søfartsstyrelsen er tldelt skbet. Kontrolnummeret består af et bstav et løbenummer for skbet*). Bstavet kontrolnummeret svarer tl følgende katorer af skbe. A. Klassede passagerskbe J. Ude sejlskbe med hjælpemaskne B. Ude passagerskbe K. Ude sejlskbe C. Klassede dampskbe L. Boreplatforme -skbe D. E. Klassede motorskbe Klassede sejlskbe med hjælpemaskne M. Lægtere andet materel uden fremdrvnngsmddel F. Klassede sejlskbe S. Lejrskoleskbe m.v. G. Ude dampskbe V. Bevarngsværdge skbe H. Ude motorskbe X. Skbe med BT over 20 ( BRT under 20 tons) *) Kontrol-nr. tldeles kke skbe med en bruttotonnage under 20.

6 VI Havnekendngsnummeret består af et eller to bstaver, der vser, hvlket dstrkt skbet er hjemmehørende. Havnekendngsnumre tldeles af Søfartsstyrelsen, Skbsrstret. IMO-nummeret, som er dentsk med Lloyd's Rster (LR) nummer, vl blve tldelt alle skbe med en bruttotonnage > 100 med undtagelse af bl.a. fskeskbe. Nummeret vl følge et skb hele dets levetd, så selv om det skfter flag. Spalte 2. Skbets navn hjemsted. Såfremt et skb har ændret navn sden sdste udgave af Skbslsten, fremgår dette af fortnelsen, sde 324. Spalte 3. Byggenr., byggeår værft. Oplysnnger om ombygnnger er kke medtaget under hensyn tl uskkerheden ved skønnet over hvlke tlfælde, der forelgger en ombygnng, der kke står oplysnnger tl rådghed for redaktonen tl belysnng af spørgsmålet om den enkelte ombygnngs betydnng for skbets værd. Spalte 4. Skbets brutto- nettotonnage. Den 18. jul 1982 trådte»den nternatonale konventon om målng af skbe, 1969«kraft. Brutto- nettotonnagen er ubenævnte størrelser kan kke drekte sammenlgnes med breberne bruttorstertonnage nettorstertonnage. Bruttotonnagen er et udtryk for rumndhold af alle lukkede rum skbet. Nettotonnagen er udtryk for rumndholdet af skbets lastrum. Bernngen af nettotonnagen sker efter en formel, hvor ndgår rumndhold af lastrum, skbets dybgang tl sommerlastevandlne (for passagerskbe) passagertallet. Bruttotonnagen BT nettotonnagen NT opgves for skbe af en længde på 24 m derover hele tal for skbe af en længde under 24 m med 1 decmal. Spalte 5. Skbets hoveddmensoner. For skbe med nternatonalt målebrev (1969), angves hoveddmensoner. Længden er 96% af den totale længde målt på en vandlne, som lgger 85% af den mndste dybde over kølens overkant, eller længden fra forstævnens forkant tl rorstammens mdte på nævnte vandlne, såfremt denne længde er større. I skbe konstrueret med styrlastghed skal denne vandlne, på hvlken længden måles, være parallel med konstruktonsvandlnen. Bredde er største bredde moulded. Dybde er den lodrette afstand fra kølens overkant tl undersden af øverste dæk borde. For skbe, hvs L er mndre end 24m, udstyret med målebrev henhold tl bekendtgørelse om målng af mndre skbe, angves hoveddmensonerne. L 1 = Længden målt fra forkant af klædnngens skærng med oversden af dækket ved forstævnen tl agterkant af klædnngens skærng med dækket ved agterstævnen. Bredde dybde er som anført ovenfor. Spalte 6. Masknens (motorens) offcelt fastsatte effekt. Denne er kke nødvendgvs sammenfaldende med den»ndcerede«effekt eller»bremseeffekten«. Spalte 7. Skbets brutto- nettorstertonnage. Rummålet 1 rsterton (= 100 engelske kubkfod) svarer tl 2,83 m 3. Målngens hovedresultat udtrykkes som: a) bruttorstertonnagen, der omfatter tonnagen af alle lukkede rum skbet med undtagelse navnlg af dobbeltbundtanke - på vsse betngelser - rum skbets øverste mellemdæk over dets øverste dæk, b) nettorstertonnagen, der fremkommer ved bruttorstertonnagen at foretage fradrag for: 1) rum for fører mandskab samt rum for navgerng skbets drft. 2) rum for fremdrvnngsmaskneret. Brutto- nettorstertonnagen bernes angves altd med 2 decmaler. Spalte 8. Skbets kendngsmål. Kendngsmålene er anført med tre tal for henholdsvs længde, bredde dybde. Længden er længde fra forkant af forstævnens øverste ende tl den agterste kant af rorstævnens øverste ende. Såfremt der kke fndes rorstævn, tages længden tl det punkt, hvor rorstammens forkant (eller dens fortsættelse) skærer øverste dæk; bredde - største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædnngerne; dybde mdtskbs dametralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks undersde tl oversden af tanktoppen eller bundstokkene.

7 VII Spalte 9. Skbets type anvendelse. Spalte 10. Skbets byggematerale evt. klassfkatonsselskab. Der er anvendt følgende for kortelser: A. = alm (elm) J. = jern Al. = alumnum Mah. = mahn F.C. = Ferro Cement Orp. = oron pne GFP. = glasfberarmeret polyester Ptchp. = ptchpne For så vdt et skb er t et anerkendt klassfkatonsselskab, er der anvendt følgende forkortelser: ABS GL NKK LR DNV = Amercan Bureau of Shppng = Germanscher Lloyd = Nppon Kaj Kyoka = Lloyd's Rster of Shppng = Det norske Vertas = Bureau Vertas Spalte 11. Skbets reder. Er en enkeltperson anført som reder, er denne eneejer af skbet. Partrederer er - hvad enten de har særlgt navn eller kke - anført som»partreder«med angvelse af den bestyrende reders navn hjemsted. Interessentskaber er anført med angvelse af evt. navn, eller - hvs det kke har navn - som»interessentskab«. Ved nteressentskaber uden navn er anført den korresponderende reders navn hjemsted. Kommandtselskaber er anført med navn hjemsted samt komplementar. Akteselskaber, forennger m.v. er anført med selskabets navn hjemsted. Afsnt IV I dette afsnt er opført redererne for de afsnt III anførte skbe - med undtagelse af fskefartøjer - alfabetsk orden. Under hvert reder er anført de dette tlhørende skbe - undtagen fskerfartøjer - anbragt alfabetsk orden. Navngvne nteressentskaber kommandtselskaber er opført alfabetsk under selskabets navn. Ikke-navngvne nteressentskaber kommandtselskaber er opført under»interessentskabkommandtselskab«. Tllæg Del 1, afsnt A B Rstrets oplysnnger hdrører fra Føroya Skpaskrásetng Torshavn, der varetager rstrerngen af skbe på Færøerne som færøsk særanlggende. Rstret omfatter alle rstrerede skbe med en bruttotonnage på 20 eller derover, hjemmehørende på Færøerne. Angående forståelsen af de rstrets spalter gvne oplysnnger henvses tl de foran skbsoplysnngerne gvne forklarnger sde 347. Del 2, tabeller Tabellerne er udfærdget på grundlag af Søfartsstyrelsens rstrerede data. Da flere skbe har skftet type på grund af EDB-mæssge justernger /eller er blevet ommålt, er tallene tabellerne kke drekte sammenlgnelge med tallene fra de tdlgere år. Det bemærkes, at statstkken alene vedrører dansk rstrerede skbe. Færøske skbe fgurerer kke længere tabellerne.

8

9 Afsnt I Fortnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for danske skbe, herunder skbe, tlhørende Søværnet m.v. (jf. afsnt III)

10 5PAA tl 5PHX 2 sgnal Skbets navn Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5PAA 5PAB 5PAC 5PAD 5PAE 5PAF 5PAG 5PAH 5PAI 5PAJ 5PAK 5PAL 5PAM 5PAN 5PAO 5PAP 5PAQ 5PAR 5PAS 5PAT 5PAU 5PAV 5PAW 5PAX 5PAY 5PAZ 5PBA 5PBB 5PBC 5PBD 5PBE 5PBF 5PBG 5PBH 5PBI 5PBJ 5PBK 5PBL 5PBM 5PBN 5PB0 5PBP 5PBQ 5PBR 5PBS 5PBT 5PBU 5P 5PBW 5PBX 5PBY 5PBZ 5PCA 5PCB 5PCC 5PCD 5PCE 5PCF 5PCG 5PCH 5PCI 5PCJ 5PCK 5PCL 5PCM 5PCN 5PC0 5PCP 5PCQ MULLE ANNALISE FORTUNA ANITA GULDBORG DIANA SKJOLD KARINA II VERITAS BETHANIA SUSSI WONG JONATHAN L.S. INGER KRISTINE LOTTE MEYER NEPTUN RA INGA STUMPE CECILIE VIVI LILIANE CHRISTA ASLAUG HÅBET HANNE 2 ALKA NARHVALEN TOMMY-LEILA BOOMERANG MERCI DAN HARDING OLIVIA MARIA-DRES ANNA-LOVINDA SORRENTO FAY ELSE MARIE TINE GURLI KIRSTINE MARILYN ELLA FREJA FILLE GITTE WINTER FRI KLITJYDEN KØGE SANNE KAREN TINA MIK II KAIA GUDRUN DANMARK SARA LIV WILFRED 5PCR 5PCS 5PCT 5PCU 5PCV 5PCW 5PCX 5PCY 5PCZ 5PDA 5PDB 5PDC 5PDD 5PDE 5PDF 5PDG 5PDH 5PDI 5PDJ 5PDK 5PDL 5PDM 5PDN 5PDO 5PDP 5PDQ 5PDR 5PDS 5PDT 5PDU 5PDV 5PDW 5PDX 5PDY 5PDZ 5PEA 5PEB 5PEC 5PED 5PEE 5PEF 5PEG 5PEH 5PEI 5PEJ 5PEK 5PEL 5PEM 5PEN 5PEO 5PEP 5PEQ 5PER 5PES 5PET 5PEU 5PEV 5PEW 5PEX 5PEY 5PEZ 5PFA 5PFB 5PFC 5PFD 5PFE 5PFF 5PFG KRISTINA MASCOT FEMØ NEPTUNUS AKSEL EMIL SILPHA LIVØ HAVLIT GIT-INA PETER WESSEL HAMLET LADY ILSE HORNEX REX INGER SNEHVIDE ANJA MARCONI HEIMDAL ADA-MARIE PUTTE STINA ANNE-MARIE DORTE FANNY HILL ANNA FRI NORDSTJERNEN INGER R.S.B. NO. 2 ADMIRALINDE VON STOSCH TRANESAND SIRI-STRYNØ HELLE EDITH SUSANNE DAGMAR TOUF ATLANTIS RYFYLKE IRMA LA-MEER ASKEPOT MAIBRITT GRETHE ORMEN LISSI PISCATOR DONKEY ELSE MARIE DORTHE MARIE ENERGI BRITTA 5PFH 5PFI 5PFJ 5PFK 5PFL 5PFM 5PFN 5PFO 5PFP 5PFQ 5PFR 5PFS 5PFT 5PFU 5PFV 5PFW 5PFX 5PFY 5PFZ 5PGA 5PGB 5PGC 5PGD 5PGE 5PGF 5PGG 5PGH 5PGI 5PGJ 5PGK 5PGL 5PGM 5PGN 5PGO 5PGP 5PGQ 5PGR 5PGS 5PGT 5PGU 5PGV 5PGW 5PGX 5PGY 5PGZ 5PHA 5PHB 5PHC 5PHD 5PHE 5PHF 5PHG 5PHH 5PHI 5PHJ 5PHK 5PHL 5PHM 5PHN 5PHO 5PHP 5PHQ 5PHR 5PHS 5PHT 5PHU 5PHV 5PHW 5PHX DELFINEN TRIO POSEIDON NEPTUNUS KANGOQ BIRTHE GLORIA HEBRON GUNVOR JYLLAND BALLERINA ZIMBA TUXHAM SIRIUS HELEN RØNNEN NAJADEN DAFFY DELFIN PLATESSA ERIK-VENØ LILLIAN BRITA ÆGIR 3 RIM FAXE FRIVAGT AGNETE KOLUMBUS JAMMERBUGTEN MARIE-EMBETO ANNEMETTE VENØ HENNY DAM MARY DORTHE ERON KARIN LASS II PIA-DAN BIRTHE NOMI ELLA GRETHE HANS. P. JONAS NIELS JUEL EA DEHN ANORE DISKO AMRIT TIBAJER LUNA INGRID

11 3 5PHY tl 5PPW Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5PHY 5PKP 5PNG NICOLE 5PHZ MONIKA 5PKQ MORSØ 5PNH INGOLF 5PIA ELBRIT 5PKR 5PNI 5PIB ASTRID 5PKS NATORALIK 5PNJ INGEBORG MITZI DORIS 5PIE 5PKV DORTHEA 5PNM ANNIE 5PIC 5PID TIAN LAILA 5PKT 5PKU SNURREBASSEN CORONA 5PNK 5PNL 5PIF 5PKW TEIN 5PNN ELLY JETTE 5PIG SUNSHINE 5PKX HEJMDAL 5PNO SJÆLLAND 5PIH SILVERFISK 5PKY VESTERHAVET II 5PNP FIE 5PII ANDREA 5PKZ SILKA 5PNQ KATHRINE II 5PIJ 5PLA 5PNR 5PIK NOOMI 5PLB 5PNS SPIL AMANDA 5PLC VERA 5PNT SUNE 5PIM KRISTINE KRUSE 5PLD FORTUNA 5PNU SVANEN 5PIN ZEPHYR 5PLE 5PNV NYMFEN 5PI0 5PLF 5PNW FIE 5PIP SONJA 5PLG DORIS 5PNX NERAK 5PIQ LENE 5PLH LAMPRENEN 5PNY KAREN 5PIR 5PLI LOLO 5PNZ 5PIS ULLA 5PLJ BERLINGA 5POA VIVI-JAN 5PIT INGE 5PLK 5POB VIOLA 5PIU 5PLL NICOLINE 5POC CHARLOTTE OLSEN 5PIV FALKEN 5PLM 5POD BAMSE 5PIW 5PLN GITTE 5POE MARY-LIS 5PIX MARIA HOU 5PLO TOMLAS 5POF FLICKAN III 5PIY STINNE JUST 5PLP HANNE MARIA 5POG DTITE-MIK SNOGEBÆK 5PIZ SANNE 5PLQ CHR. MARS 5POH JYTTE 5PJA FYEN II 5PLR LISE-LOTTE 5POI ANNE GRETHE 5PJB 5PLS KRISTINA-LABAN 5POJ RAIDER 5PJC HEIBEN 5PLT TINA MALENE 5POK LISSY 5PJD ANNA 5PLU KILGASTEN 5POL KATRINE 5PJE HELLE 5PLV ALICE 5POM NORDLAND 5PJF ÆGIR 5PLW 5PON RANI II 5PJG VIKTORY 5PLX 5POO TERJE VIGEN 5PJH 5PLY ANJA III 5POP POLARSTJERNEN 5PJI 5PLZ SESTINA 5POQ LAILA MORTENSEN 5PJJ 5PMA ULLA 5POR 5PJK SAMANTHA 5PMB JANNI 5POS JANNIE 5PJL SHARK 5PMC MAI KENNETH 5POT PATER NOSTER 5PJM FORTUNA 5PMD LAMBORG 5POU 5PJN MOBY DICK 5PME NEPTUN 5POV 5PJ0 MONIKA 5PMF 5POW 5PJP JONNA LONE 5PMG ILSE 5POX SMEJ 5PJQ DITTE-SOFIE 5PMH POSEIDON 5POY 5PJR ANINGUAK OLSVIG 5PMI BETTY 5POZ BITTEN 5PJS FRANK 5PMJ IRENE 5PPA TONI-ANN 5PJT RITA 5PMK STORNOWAY 5PPB ANNI 5PJU MANDALAY 5PML ELLEN MARGRETHE 5PPC MIRA 5PJV REINCO I 5PMM CHRISTIAN 5PPD HAVØRNEN 5PJW KIA 5PMN ANNA SOFIE 5PPE 5PJX JANNIE 5PMO 5PPF 5PJY BENTE 5PMP BIRGIT 5PPG STJERNEN 5PJZ ALBATROS 5PMQ ANJA-LILL 5PPH JONNA BANG 5PKA SINDI 5PMR JUTLANTDIA 5PPI ANNE-LISE 5PKB RANDI 5PMS 5PPJ BETINA 5PKC MARIE NIELSEN 5PMT MARIANNE 5PPK JANN 5PKD BODIL 5PMU ANNE-LONE 5PPL HUEGNESS 5PKE VON WILHELM 5PMV PETER NEXØ 5PPM EDEL MARIE 5PKF ELSE 5PMW ALIPARAK 5PPN 5PKG VEGA 5PMX ANN-MARI 5PPO 5PKH MAAGEN 5PMY RUNA 5PPP DANA 5PKI TOVE 5PMZ KIVA 5PPQ BODIL IRENE 5PKJ BERIT 5PNA 5PPR ERANTIS 5PKK SOFUS BAR 5PNB FRU RASMUSSEN 5PPS HELSVIG 5PKL 5PNC FJORDKAPEREN 5PPT 5PKM SAKEE II 5PND BOOMERANG 5PPU ANNA 5PKN 5PNE MARSVINET 5PPV ANNA THERESIA 5PK0 JAN-TINA 5PNF ELSE MARIE 5PPW KLEM VESTER

12 5PPX tl 5PXV 4 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5PPX THOMANJA 5PSO HELGA 5PVF LENE CHARLOTTE 5PPY PEBERFUGLEN 5PSP CHARLI II 5PVG 5PPZ ANN DORTHE 5PSQ 5PVH WINNI 5PQA TINA 5PSR SKJOLD 5PVI 5PQB FREM 5PSS ANJA II 5PVJ GERDA XANADU BENITA 5PQC 5PQD ROSA 5PST 5PSU DUEN RIGMOR 5PVK 5PVL 5PQE LENETTE 5PSV MIMOSE 5PVM 5PQF JONNA 5PSW MARUSJA 5PVN NINA II 5PQG 5PSX TABOR 5PVO SUSANNE VITTA FRYDKJÆR 5PQI MIDSJØ 5PSZ 5PVQ CONCORDIA 5PQJ SIF SCUBA 5PTA LEA 5PVR GRÆSHOLM 5PQK JETTE 5PTB 5PVS THEODORA 5PQL JUPITER I 5PTC JENS MARIUS 5PVT RITA 5PQM 5PTD JULIA 5PVU BIRGIT 5PQN 5PTE 5P W ALUT 5PQ0 HEIDI SUPPLY 5PTF 5PVW TRINE-MARGRETHE 5PQP ZEFYR 5PTG PETREA 5PVX VIBEKE RANDBØLL 5PQQ LONE 5PTH LENE OLSEN 5PVY MARIE 5PQR VIBS 5PTI 5PVZ HEIDI 5PQS TRUTTA 5PTJ LOBO II 5PWA MAAGEN 5PQT 5PTK ELLEN 5PWB TRITON III 5PQU TO BRØDRE 5PTL ANN-CHRISTINA 5PWC 5PQV TANA 5PTM ANNE-MARIE 5PWD HAVKATTEN 5PQW JOHANNE 5PTN HEIDI 5PWE ARVI 5PQX SIRIKIT 5PTO 5PWF MAAGEN 5PQY TABITA 5PTP KARIN 5PWG ELSE SINE 5PQZ QUINTUS 5PTQ 5PWH LUDVIKA 5PRA BOBBY 5PTR BIRTE HØJ 5PWI ALBATROS 5PRB NORD 5PTS INGE-LIS 5PWJ ANNE-MARIE 5PRC ANNETTE 5PTT 5PWK 5PRD 5PTU MOLBOEN 5PWL KON-TIKI 5PRE VESTERKLIT 5PTV SATU 5PWM ØSTLAND 5PRF FIE 5PTW MOREAU 5PWN NORDSTRAND 5PRG LISBETH 5PTX ELSE-MARIE 5PWO 5PRH THOMINE 5PTY SOLVEIG II 5PWP TINA DEGN 5PRI SOLVEIG 5PTZ DIANA 5PWQ CARSTEN JENSEN 5PRJ OLIVIA 5PUA MARY 5PWR 5PRK RASMUS 5PUB EMANUELLE 5PWS C.K. VEST 5PRL URDA 5PUC LENE 5PWT KATHARINA-VULGERDA 5PRM 5PUD ELSE 5PWU SØHESTEN 5PRN 5PUE TOPAS 5PWV GRETHE 5PR0 LISBET 5PUF 5PWW TINA 5PRP ANNE-LISE 5PUG TONGA II 5PWX ROSA 5PRQ SOLVEIG 5PUH 5PWY ANETTE SOLVEJG 5PRR PETRA 5PUI CHR. RØNN 5PWZ LIS MARGRETHE 5PRS 5PUJ MADS VESTER 5PXA DORTE LENE 5PRT VALBORG 5PUK LIS 5PXB GROLLEN 5PRU CLAUS SØRENSEN 5PUL TINA 5PXC 5PRV HAVØRNEN 5PUM 5PXD SOLVIEG 5PRW MARIE 5PUN MORSING-BOEN 5PXE VESTFJORD 5PRX TRINE 5PUO RASMUS 5PXF SUSSI KATRINE 5PRY 5PUP 5PXG SEJREN 5PRZ ELVA II 5PUQ STORNOWAY 5PXH EL TORO 5PSA ELISABETH KØHLERT 5PUR ANITA 5PXI ELIN 5PSB ARNATAQ 5PUS AVANCE 5PXJ NEPTUN 5PSC 5PUT HAPENA 5PXK AYLA 5PSD GURLI 5PUU KRISTINA WEIS 5PXL SIMONE 5PSE TAILAND 5PUV ANE CATHRINE 5PXM BJØRN 5PSF ODIN 5PUW KRAKA 5PXN JE-RI 5PSG 5PUX BETHINA 5PXO ANTOINETHE CLASEN 5PSH 5PUY MARIE 5PXP 5PSI SOLVIEG 5PUZ SNICA 5PXQ HEJDI 5PSJ LONE-EDA 5PVA FELIX 5PXR DA'NANG 5PSK OTTO MATHIASEN 5PVB DANA 5PXS 5PSL LILLI 5PVC DIMSEN 5PXT KARIN 5PSM HELENE 5PVD HØNEN 5PXU ANJA 5PSN KITTER 5PVE AASE-KIRSTINE 5PXV ALBATROS 5PQH TESSA 5PSY 5PVP

13 5 5PXW tl 5QFU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5PXW 5PXX 5PXY 5PXZ 5PYA 5PYB 5PYC 5PYD 5PYE 5PYF 5PYG 5PYH 5PYI 5PYJ 5PYK 5PYL 5PYM 5PYN 5PY0 5PYP 5PYQ 5PYR 5PYS 5PYT 5PYU 5PYV 5PYW 5PYX 5PYY 5PYZ 5PZA 5PZB 5PZC 5PZD 5PZE 5PZF 5PZG 5PZH 5PZI 5PZJ 5PZK 5PZL 5PZM 5PZN 5PZ0 5PZP 5PZQ 5PZR 5PZS 5PZT 5PZU 5PZV 5PZW 5PZX 5PZY 5PZZ 5QAA 5QAB 5QAC 5QAD 5QAE 5QAF 5QAG 5QAH 5QAI 5QAJ 5QAK 5QAL 5QAM KIM LAMER SYRENEN ALBANUS CAMILLA HELENE ANNA CAMILLA POULINE JUPITER CHARLOTTE-SOLVEIG JYLLAND LINE LUND FREJA II LET VEJSNÆS SVEND SØGAARD TERNEN ZOAR BEMICA HELLE JENSEN TINA ASTA MIKE FILEMONSEN CHRISTINA DIANA STELLA ELISE GIPSY LA PUSS INGER FREIA MARGRETHE SKARØ SANNE BEAUTY ZEUS SAGABÆLT TOVE ELSINE YDA JAKOB MARGRETHE HOLM JENSINE ULLA SØRINA FRU LARSEN KAYA JETTE NATASCHA HAVGLIMT STINA TAO STORNOWAY LASSE ANNA GULF 2 5QAN 5QAO 5QAP 5QAQ 5QAR 5QAS 5QAT 5QAU 5QAV 5QAW 5QAX 5QAY 5QAZ 5QBA 5QBB 5QBC 5QBD 5QBE 5QBF 5QBG 5QBH 5QBI 5QBJ 5QBK 5QBL 5QBM 5QBN 5QBO 5QBP 5QBQ 5QBR 5QBS 5QBT 5QBU 5Q 5QBW 5QBX 5QBY 5QBZ 5QCA 5QCB 5QCC 5QCD 5QCE 5QCF 5QCG 5QCH 5QCI 5QCJ 5QCK 5QCL 5QCM 5QCN 5QCO 5QCP 5QCQ 5QCR 5QCS 5QCT 5QCU 5QCV 5QCW 5QCX 5QCY 5QCZ 5QDA 5QDB 5QDC 5QDD ODIN CONNI JETTE ORION ULLA-KARINA MARIAN HAVSKUM ANERIKKE BASSE HOUG FITO TINA WORSE MASCOT MALENE IJATA CIMBRIA MINNA KIT IV ELSEBETH ANNE GRETHE PETER-LENE PYT LAJEHEBIS LYNGVIG TRINE-SUSSI CONSTANCE DAN NIISA METTE AGNETE ELLEN BOLETHE JOLABRISØ NORDSTJERNEN FORTUNA SOLEA ELSE DISIG JAMI ALICE URANIA HANNE-CHRISTINA VØLVEN BLÅHVALEN COMPASS 31-II VIGEN BIRTHE BULLER BONSAI ANNELISE NAUTICO SANNE JENLE BRITT III SASCHA JONNA GADE 5QDE 5QDF 5QDG 5QDH 5QDI 5QDJ 5QDK 5QDL 5QDM 5QDN 5QDO 5QDP 5QDQ 5QDR 5QDS 5QDT 5QDU 5QDV 5QDW 5QDX 5QDY 5QDZ 5QEA 5QEB 5QEC 5QED 5QEE 5QEF 5QEG 5QEH 5QEI 5QEJ 5QEK 5QEL 5QEM 5QEN 5QEO 5QEP 5QEQ 5QER 5QES 5QET 5QEU 5QEV 5QEW 5QEX 5QEY 5QEZ 5QFA 5QFB 5QFC 5QFD 5QFE 5QFF 5QFG 5QFH 5QFI 5QFJ 5QFK 5QFL 5QFM 5QFN 5QFO 5QFP 5QFQ 5QFR 5QFS 5QFT 5QFU SKJOLD N.A. HANSEN MAGDA II KATANGUAQ NORDLAND LASSE-PETER BETINA SNELLE-MARIE BENTE BERIT INGE KETTY ANE MARGRETHE DISKO VINNI-FINN KINGSTON NEWPORT ALICE FAXI GIGA GRETHE FJERRITSLEV JÆGERSPRIS DORTHE BANK SJOA FRU ALBERTSEN JANNE MARIE KRESTINE KIRSTEN DANEFJORD ESTER FALKEN HANSA FORTUNA NATASJA RIIS FELICIAN II SUSANNE SCANIA KATJA HELGA VERA SØNDERHAV CONNI MARGRETHE HAVØRNEN CHRISTIAN SVEND E. OLSEN JØRN-OLE DELFINEN IRENE GITTE NERAK JOHANNE KRISTINE VALKYRIEN PERK CLAUS-ELSEBETH ROSA ULLA CATALINA NAUTICA MASCOT

14 5QFV tl 5QNT 6 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5QFV 5QFW 5QFX 5QFY 5QF2 5QGA 5QGB 5QGC 5QGD 5QGE 5QGF 5QGG 5QGH 5QGI 5QGJ 5QGK 5QGL 5QGM 5QGN 5QG0 5QGP 5QGQ 5QGR 5QGS 5QGT 5QGU 5QGV 5QGW 5QGX 5QGY 5QGZ 5QHA 5QHB 5QHC 5QHD 5QHE 5QHF 5QHG 5QHH 5QHI 5QHJ 5QHK 5QHL 5QHM 5QHN 5QH0 5QHP 5QHQ 5QHR 5QHS 5QHT 5QHU 5QHV 5QHW 5QHX 5QHY 5QHZ 5QIA 5QIB 5QIC 5QID 5QIE 5QIF 5QIG 5QIH 5QII 5QIJ 5QIK 5QIL ANNI STELLA HAVET SUSANNE BRITTA ANNA BETTINA MALENE GITTE-SANNE MILLEN NORDSTJERNEN GRETELILL SÆLEN HAVMÅGEN PALMEN SARA PITARAK ELLEN-MARIE MARTINI TANJA SYDKORSET RASMUS MAGRETHE ANE BIRGIT FRICH ANNE SHIPCO BIRTHE HAVØRNEN BRILEDA FINIKI YOKO-TANI JENS VIKING LEJKA ANNE ANETTE-MICHAEL LISSI BULL SVALEN SALLY NORDLYSET SKARREKLIT SABATINI HELLE HANS KJÆRSHØJ PRØVEN KANGARSSUK DANNEBROG HANNE MARTHA HEBE II METTE SANDEY HAJEN EDELWEISS ABELIA TINA ENA GITTE LISE-KATRINE 5QIM 5QIN 5QIO 5QIP 5QIQ 5QIR 5QIS 5QIT 5QIU 5QIV 5QIW 5QIX 5QIY 5QIZ 5QJA 5QJB 5QJC 5QJD 5QJE 5QJF 5QJG 5QJH 5QJI 5QJJ 5QJK 5QJL 5QJM 5QJN 5QJO 5QJP 5QJQ 5QJR 5QJS 5QJT 5QJU 5QJV 5QJW 5QJX 5QJY 5QJZ 5QKA 5QKB 5QKC 5QKD 5QKE 5QKF 5QKG 5QKH 5QKI 5QKJ 5QKK 5QKL 5QKM 5QKN 5QKO 5QKP 5QKQ 5QKR 5QKS 5QKT 5QKU 5QKV 5QKW 5QKX 5QKY 5QKZ 5QLA 5QLB 5QLC LISSY LIZZI THOR AMIGO BØLGEN DAVID HAVET NIKOLAT SANDGREEN TERESE SØNDERHAV JYTTE MARGRETHE VESTERVIG TAT INGER BENTE LAP-SI LORELEI SØREN-NILLER JAN REILA TOVE MIKKEL GRETE HESILA MAJA MARIE SIRIUS LENE HØYER MORTEN VIVI DORTE BJØRN MARIANNE CAMILLA LOTTE BRINCH ARIZONA KATE DIANA MARI-ANN DORTE S TERNEN ELKANA SANDMANDEN RAMSE THOR GRY TRIMIK DORTHE BIRGITTE ORION SVALEN HAVØRNEN VENDELBO LONE LASSE JYDIS HAABET ANNE MARIE TEMPO THORSVIG ACTINIA KOLDKILDE ZEUS ALBATROS HAVBOEN 5QLD 5QLE 5QLF 5QLG 5QLH 5QLI 5QLJ 5QLK 5QLL 5QLM 5QLN 5QLO 5QLP 5QLQ 5QLR 5QLS 5QLT 5QLU 5QLV 5QLW 5QLX 5QLY 5QLZ 5QMA 5QMB 5QMC 5QMD 5QME 5QMF 5QMG 5QMH 5QMI 5QMJ 5QMK 5QML 5QMM 5QMN 5QMO 5QMP 5QMQ 5QMR 5QMS 5QMT 5QMU 5QMV 5QMW 5QMX 5QMY 5QMZ 5QNA 5QNB 5QNC 5QND 5QNE 5QNF 5QNG 5QNH 5QNI 5QNJ 5QNK 5QNL 5QNM 5QNN 5QNO 5QNP 5QNQ 5QNR 5QNS 5QNT KAB BLIX KIRSTEN MARCEL P. KRØGH EMMA KIS ALBATROS MADAMMEN ESPERANZA JEANETTE ANNA MARGRETHE VESTERHAVET FREM FALKLAND INGE JANNE GENETICA II SILDEN DRABANT D.U.E. NR. 1 D.U.E. NR. 2 TINA KIMASOK STERNA KARNA RITA BOTOM TOY II GAIA HANNE METTE AGNI HIRSHOLM KIRSTEN HORNFISKEN BLUE STAR CAMILLA AKSEL SANDGREEN LINDA-BRITT LA-BERGERE TINA INGE POSEIDON VESTLAND SUSSI BODIL NORDLYSET THYBORØN MARIANNE MICHAEL SWINTH THOMAS RUDE AGNES

15 7 5QNU tl OU 2043 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5QNU 5QQL EDITH 5QTC AVANTI 5QNV LARS OLE 5QQM HELENE 5QTD LA GITANA II 5QNW ERNERIT 5QQN DIESEL 5QTE GRETHE CARLSEN 5QNX HAABET 5QQO 5QTF LILL ANN 5QNY MINERVA 5QQP 5QTG ROLF KRAKE 5QNZ TERNEN 5QQQ E.-E. NIELSEN 5QTH VESTERHAVET 5Q0A BIRTHE 5QQR PERNILLE 5QTI MARLENE KARINA 5Q0B VESTERHAVET 5QQS KATRINE 5QTJ 5Q0C TUTTA 5QQT JOHANNES 5QTK FINIKI 5Q0D HELLE KONING 5QQU KERSTIN 5QTL DISKO 5Q0E 5QQV ELSEBETH 5QTM 5Q0F VIVI III 5QQW LILLI 5QTN TYCOON 5Q0G TRINE 5QQX ALBATROS 5QTO MA-RI 5Q0H NON TIMEO 5QQY MOWGLI 5QTP CHRIKI 5Q0I POLARIS 5QQZ LOUISE 5QTQ DANA 5Q0J ELSE KATHRINE 5QRA TORLIS 5QTR 5Q0K LENE TVILLING 5QRB PUSSER 5QTS BIRGIT 5Q0L HANS KRISTIAN 5QRC HELENE 5QTT 5Q0M ANN KATRINE 5QRD GARDNER 5QTU DELFINEN 5Q0N 5QRE 5QTV BETTINA 5Q00 ANNY 5QRF ILLUM 5QTW KAREN ANETTE 5Q0P NISE 5QRG 5QTX ANNE 5Q0Q 5QRH JUTLANDIA II 5QTY NULLER 5Q0R EMMY 5QRI AQUANAUTEN 5QTZ AMIGO 5Q0S LIZETTE 5QRJ MARI-JAN OU 2000 MAMA MIA 5Q0T 5QRK MESITA OU 2001 WINDY 5Q0U 5QRL TIDE OU 2002 STUMPUS 5Q0V INKI 5QRM LA MER OU 2003 HOLLI 5Q0W FETISH 5QRN PEDER-JAN OU 2004 ANDEMOR 5Q0X ESTHER 5QRO HAVET OU 2005 LITTORINA 5Q0Y DIANA-MARIA 5QRP ENER OU 2006 CASTINA 5Q0Z MØLBANK 5QRQ GERTRUD OU 2007 LUCY 5QPA KIVI II 5QRR MAGGA OU 2008 BOUNTY 5QPB PENELOPE 5QRS LILI-ANE OU 2009 IRIS 5QPC APHRODITE 5QRT LINE-CHARLOTTE OU QPD GULDBORG 5QRU JYDEN II OU 2011 BERSÆRK 5QPE 5QRV GRETHE OU 2012 TANTE III 5QPF HERTHA 5QRW TO KIMA OU 2013 TAKA MARU 5QPG JAMAICA 5QRX ARNE PAVIA OU 2014 KARIBIA 5QPH TERNEN 5QRY METTE HANSEN OU 2015 LISA-DAVID 5QPI MONA 5QRZ INGER-BIRTHE OU 2016 SJATS 5QPJ 5QSA SVEA OU 2017 TIPPI II 5QPK HEDVIG MØLLER 5QSB TARINA OU 2018 SPUNKEN 5QPL 5QSC FRU NIELEN OU 2019 TEGINA 5QPM MARIE 5QSD KEDDE OU 2020 PEGASUS 5QPN INGE-LISE 5QSE TAJA OU 2021 PERTI 5QP0 SIS FJORD 5QSF JONNA IRENE OU 2022 DITTE MARIE 5QPP LÆRKEN 5QSG LISE LOTTE OU 2023 KARINA 5QPQ SUSSI 5QSH MARIE OU 2024 PIANKI 5QPR HUGIN 5QSI HENRIANNE OU 2025 CIRKELINE 5QPS TIANE 5QSJ IRENE OU 2026 ITHACA 5QPT JENS VESTER 5QSK OU 2027 HELENE 5QPU INGER 5QSL MARIANNE OU 2028 AMCA 5QPV 5QSM SKANDIA OU 2029 WILMA 5QPW OLENE 5QSN BEKAJO OU 2030 FLYING CLOUD 5QPX BRIS 5QSO SAGA OU 2031 KARINA 5QPY EXPRES 5QSP HAVKATTEN OU 2032 CHARLOTTE 5QPZ TRINE 5QSQ OU 2033 KIR 5QQA ANJA 5QSR JONNA OU 2034 CAROLINA 5QQB GLORIA 5QSS OU 2035 TØSEN 5QQC 5QST OU 2036 BUNNY 5QQD BELUGA MOST 5QSU FRI OU 2037 STRESA II 5QQE ELSIE 5QSV YOKO-TANI OU 2038 TAPPENSTREG 5QQF FREJA 5QSW FIW 2 OU 2039 BALDUR 5QQG SKAGERAK 5QSX FORTUNA OU 2040 CHRISTOPHER 5QQH NETHE 5QSY NORDKAP COLUMBUS III 5QQI NUSER 5QSZ LISELOTTE OU 2041 MILLE 5QQJ HELLE 5QTA PROPPEN OU 2042 HELLE 5QQK BENTE 5QTB LIEBLING OU 2043 OLINE

16 OU 2044 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU 2044 OU 2113 OU 2182 AMI OU 2045 OU 2114 MISTRESS OU 2183 PINOCCIO OU 2046 IVO OU 2115 AASVAL OU 2184 INGER OU 2047 MALIMO OU 2116 QUO VADIS OU 2185 BIMMER OU 2048 KIRSTINE OU 2117 LISELOTTE OU 2186 KRØLLE OU 2049 CAMILLA OU 2118 MARTIGUES I OU 2187 FRI OU 2050 BESS OU 2119 STELLA OU 2188 MAXSINE OU 2051 THUE III OU 2120 SARA-H OU 2189 KARIN N. OU 2052 LUCKY LADY OU 2121 OU 2190 KREBSEN OU 2053 SONNE OU 2122 BLUE STAR OU 2191 SEA LINE OU 2054 MERETE OU 2123 CONNIE OU 2192 NEW FRONTIERES OU 2055 VIOLA OU 2124 FOOL'S PARADISE II OU 2193 CUTTY SARK OU 2056 MOONLIGHT OU 2125 OU 2194 JACQUELINE OU 2057 BLUE HELENE OU 2126 RITH OU 2195 INGOLF OU 2058 KOSMOS OU 2127 JOSO OU 2196 ROCKY OU 2059 BEST OU 2128 CYMBA III OU 2197 LAMBE OU 2060 MISS PEPPER OU 2129 OU 2198 LISBET OU 2061 GOMBERT OU 2130 OU 2199 OU 2062 POSEIDON OU 2131 VIRGINIA II OU 2200 BENE OU 2063 TRINE II OU 2132 EXTREME OU 2201 TINA II OU 2064 HADAR OU 2133 KISSU OU 2202 PROTEUS OU 2065 MARIA ULMA OU 2134 LINEA OU 2203 NOUVELLE OU 2066 ANNETTE OU 2135 SUMMERFEVER OU 2204 SANTANA OU 2067 OLIVIA OU 2136 SIESTA OU 2205 HELICA OU 2068 SIGNE OU 2137 SOL OU 2206 PRIMO OU 2069 MEDINA OU 2138 STANLEY OU 2207 ON-LINE OU 2070 DREAMER OU 2139 JAN-MAY OU 2208 OU 2071 TARAZA OU 2140 PERLEN OU 2209 HEX 7 OU 2072 BLUE BEAUTY OU 2141 SERAFINA OU 2210 LENE III OU 2073 CHEERS OU 2142 BOLEO OU 2211 RANDI-LINE OU 2074 CHERIE OU 2143 LA MOUETTE OU 2212 DRABANTEN OU 2075 OU 2144 PAPILLON OU 2213 OU 2076 ASTERIX OU 2145 CLARNI OU 2214 HØRMEN OU 2077 MACH II OU 2146 HÅBET OU 2215 MA-RISE OU 2078 SPUTNIK OU 2147 EURYDIKE OU 2216 LADY OU 2079 NANOK III OU 2148 HJALM 3 OU 2217 OU 2080 MODUS VIVENDI OU 2149 PRETTYNAMA OU 2218 CHRIS OU 2081 FUTTE OU 2150 RITA II OU 2219 DYNAMITE OU 2082 CANDY OU 2151 NIKSER II OU 2220 SØS OU 2083 H.P. KRAUL OU 2152 PAMS OU 2221 CHIP OU 2084 CAMPARI OU 2153 ROSA OU 2222 BYTE OU 2085 BOMBADIL OU 2154 MADAME OU 2223 DIGIT OU 2086 SUPERSKÆG OU 2155 HANNE GEISLER OU 2224 JENNIFER 2 OU 2087 GRETHE OU 2156 LADY FAY OU 2225 CALYPSO OU 2088 PER-HAPS OU 2157 TANGØJE OU 2226 BAMSE OU 2089 NAVIGARE OU 2158 APOLD OU 2227 MADONNA OU 2090 JOSEPHINE OU 2159 VON DYG OU 2228 JOBI OU 2091 TINA OU 2160 WOODSTOCK OU 2229 MAXINE II OU 2092 PJEVS OU 2161 UNDINE OU 2230 TULLE OU 2093 CASJOLAI OU 2162 SØE'HESTEN OU 2231 DOMINO OU 2094 QUEEN OU 2163 SKATTEN OU 2232 ROCKY OU 2095 CHILLI OU 2164 SUSSI OU 2233 CLEOPETRA OU 2096 TIKI OU 2165 STORE BØVS OU 2234 DESIRE OU 2097 FRIGG OU 2166 ATHENE OU 2235 DIXI OU 2098 TUT OU 2167 BONNIE OU 2236 ALLIMAC OU 2099 AT LAST OU 2168 CAP FRIO OU 2237 DYNELLE OU 2100 NIKOLINE OU 2169 MARGITH OU 2238 SOLVEIG OU 2101 OU 2170 THEIA OU 2239 ARIDA OU 2102 PORTIA OU 2171 FLYING JIB OU 2240 HAMMER OU 2103 BAGHEERA OU 2172 SIESTA OU 2241 TESLA OU 2104 JEAN CHRIST OU 2173 SOPHY OU 2242 OU 2105 MARIA OU 2174 MICK II OU 2243 GIPSY II OU 2106 MATE OU 2175 TANGO OU 2244 SUNNY OU 2107 PIBO OU 2176 CARIBU OU 2245 MADONNA OU 2108 NANNA OU 2177 BELLE II OU 2246 HEARTBREAKER OU 2109 WINDY OU 2178 AGERSØ HAVBRUG OU 2247 BLACK JACK OU 2110 ANNA-LISE OU 2179 HVALEN OU 2248 OU 2111 NEPTUN OU 2180 FREDERIKKE OU 2249 SILVER STAR OU 2112 DILLEN OU 2181 NEPTUN OU 2250 AMIGO

17 9 OU 2251 tl OU 2457 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU 2251 DRØGMØLLER OU 2320 VIMMER OU 2389 LA SANSUNE OU 2252 BRITTA-CHARLOTTE OU 2321 CHERIE OU 2390 BLUE OYSTER OU 2253 VAGUS OU 2322 PLANKTON OU 2391 MARIE OU 2254 PETER OU 2323 TØSEN III OU 2392 FALKEN OU 2255 ANTE OU 2324 LADY OU 2393 BASIC OU 2256 THONICA OU 2325 TJESTEN OU 2394 MERETE OU 2257 SNUFFI OU 2326 MATHILTE IV OU 2395 RAH III OU 2258 WAIKIKI OU 2327 TALISMAN OU 2396 MANJA OU 2259 MOR KAREN OU 2328 EASY RIDER 2 OU 2397 MISTRAL OU 2260 LIS OU 2329 OU 2398 PINKIE OU 2261 SEASTAR OU 2330 SUMARI OU 2399 PETRINE OU 2262 MELEAN OU 2331 MIRANDA IV OU 2400 SABRINA OU 2263 LARSINE DANMARK OU 2332 OU 2401 ERMO OU 2264 INGA MARIE OU 2333 GITTE OU 2402 EVA OU 2265 WHY NOT OU 2334 BORN QUEEN OU 2403 WHITE SPRAY OU 2266 MARTINA OU 2335 DEROMKRING OU 2404 BOLD RIVAL OU 2267 ARAMIS IV OU 2336 HELIOS OU 2405 ORION OU 2268 KAKADU OU 2337 AMANDA OU 2406 ALTERNATIVET OU 2269 ASTA OU 2338 SEA MATE OU 2407 DELFINA OU 2270 DUDDIE OU 2339 QUART OU 2408 TRÆL OU 2271 CON CA'LORE OU 2340 ARKO OU 2409 CHRISTINA 2 OU 2272 MIKKELINE OU 2341 RUDRA OU 2410 NAP OU 2273 NORDSTJERNEN OU 2342 KONG HANS II OU 2411 DANAOS OU 2274 SIV OU 2343 SATCHMO OU 2412 LONA OU 2275 PANDA OU 2344 COBOL OU 2413 TIKI II OU 2276 OU 2345 MARY LOU OU 2414 OU 2277 MALU OU 2346 OU 2415 OU 2278 SHOGUN OU 2347 TULLE OU 2416 DAYANA OU 2279 OU 2348 ELISE OU 2417 SKUM OU 2280 LORD NELSON III OU 2349 LESA OU 2418 PELINA OU 2281 UNIQUE OU 2350 RONJA OU 2419 KARINA OU 2282 KROK OU 2351 LOMO OU 2420 ROO OU 2283 OU 2352 SUS III OU 2421 JAMAICA OU 2284 OU 2353 KREJS OU 2422 OU 2285 JAN MAYEN OU 2354 CHRIS-ANN OU 2423 DONNA OU 2286 ADIA II OU 2355 MARGRETHE OU 2424 SØLYKKE OU 2287 DANA VITA OU 2356 DOUBLE TROUBLE OU 2425 SKELLE OU 2288 IMPULS OU 2357 MELANIE II OU 2426 INTEC OU 2289 FILIPPINE II OU 2358 ASTERIX OU 2427 BALLADINE OU 2290 ALBA OU 2359 TRINE OU 2428 ROBIN OU 2291 MAGDA OU 2360 UPS OU 2429 OPUS ONE OU 2292 BISCAYA OU 2361 CANASTA OU 2430 TINE II OU 2293 SNEGLEN OU 2362 KAP-STAN OU 2431 TANTE MONA OU 2294 K. MUSKAT 1 OU 2363 ISAFOLD OU 2432 BOSSANOVA OU 2295 LUCKY OU 2364 OU 2433 CALOT OU 2296 ARUSA OU 2365 AINI OU 2434 OU 2297 REELLA OU 2366 RAMSES OU 2435 WILD LIFE OU 2298 BUTIKKEN OU 2367 BRANDINE OU 2436 NAUTILUS OU 2299 LADY BECH OU 2368 FYLLA OU 2437 VIBSEN OU 2300 HOBITTEN OU 2369 OU 2438 GYTTE OU 2301 DONNA OU 2370 OCEAN OU 2439 JONATHAN OU 2302 JANE OU 2371 HANNE-LONE OU 2440 CAPELLA III OU 2303 VIBEN OU 2372 PERNILLE OU 2441 OU 2304 NORDSTJERNEN OU 2373 MANANA OU 2442 FREJA OU 2305 HELLENA OU 2374 MAREN HAVN OU 2443 VILMA OU 2306 TAKE CARE OU 2375 ACTION OU 2444 HANNE OU 2307 MON REVE OU 2376 BlFROST OU 2445 THALATTA OU 2308 PERLEN OU 2377 BRILONI OU 2446 TINKER OU 2309 STJERNEN OU 2378 UHURU III OU 2447 RELAX OU 2310 OU 2379 FASTER II OU 2448 SPRAY OU 2311 ASUJA OU 2380 POLLUX OU 2449 SKRÆP OU 2312 PHIFTO OU 2381 RØDE ORM OU 2450 CHOKO OU 2313 RASA SAYANG OU 2382 YOU AND ME OU 2451 IMPULS OU 2314 OU 2383 VIKING OU 2452 LIDO OU 2315 FAIR PLAY OU 2384 PIALT OU 2453 NANOK OU 2316 THORBJØRN OU 2385 SUSANNE OU 2454 LIV II OU 2317 FARS PI'E OU 2386 OLIVIA II OU 2455 HANNE-JETTE OU 2318 FIE OU 2387 SIROCCO OU 2456 KODIAK OU 2319 MASCOT OU 2388 ATHENE OU 2457 SIS

18 OU 2458 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU 2458 BONITA OU 2526 SØHESTEN OU 2595 OU 2459 CLIPPER IV OU 2527 HÅBET OU 2596 OU 2460 WEST WIND OU 2528 THOMALOU OU 2597 OU 2461 CHERI OU 2529 SØBERG OU 2598 OU 2462 OU 2530 SANTANA OU 2599 OU 2463 QUINTA III OU 2531 JETTE OU 2600 OU 2464 MÆRSK GUARDIAN OU 2532 RAPTUS OU 2601 OU 2465 OU 2466 OU 2467 OU 2468 OU 2469 MÆRSK GIANT ALPAS AURORA SUSVA CHRISTOPHER COLUMBUS V OU 2533 OU 2534 OU 2535 OU 2536 OU 2537 OU 2538 CORTZEN RELANCE ERNA II ERIKA OU 2602 OU 2603 OU 2604 OU 2605 OU 2606 OU 2607 OU 2470 TANJA OU 2539 RANDØ OU 2608 OU 2471 STELLA POLARIS OU 2540 ATHENE OU 2609 OU 2472 MISS-TAKE OU 2541 SICOGON II OU 2610 OU 2473 TENERIFE OU 2542 SIUTAQ OU 2611 OU 2474 GAMBLER OU 2543 VICTORIA OU 2612 OU 2475 BETINA OU 2544 HAVUNGEN OU 2613 OU 2476 MUUVICH IV OU 2545 MIE I OU 2614 OU 2477 ELLERN OU 2546 GREVINDEN OU 2615 OU 2478 MERLIN OU 2547 SEASTAR OU 2616 OU 2479 SAN TINA OU 2548 POLLUX OU 2617 OU 2480 STRIKER OU 2549 MILLE OU 2618 OU 2481 KIKANI OU 2550 VICTORY OU 2619 OU 2482 GUGGI OU 2551 PASCAL OU 2620 OU 2483 CHERIE II OU 2552 MELTMIN OU 2621 OU 2484 SANTA MARIA OU 2553 SØS OU 2622 OU 2485 NIKOLINE OU 2554 THRANEN OU 2623 OU 2486 OU 2555 BAIA OU 2624 OU 2487 OU 2556 BIRTHE-MARIE OU 2625 OU 2488 JANNE OU 2557 HANNE OU 2626 OU 2489 SVANEN OU 2558 CATANJA OU 2627 OU 2490 ANDEN OU 2559 ELIZA OU 2628 OU 2491 LEMME-DASKEREN OU 2560 IRMA OU 2629 OU 2492 MARBUS OU 2561 PROLAPS OU 2630 OU 2493 SIESTA OU 2562 ANNA BIRTHE OU 2631 OU 2494 SABRINA OU 2563 DOUBLE WEST OU 2632 OU 2495 IRON-DANE OU 2564 NINUS OU 2633 OU 2496 PINTA OU 2565 NYNNE OU 2634 OU 2497 MIRANDA OU 2566 FUGA OU 2635 OU 2498 DAPHNE OU 2567 SLIVOWITZ OU 2636 OU 2499 OU 2568 ANGRA OU 2637 OU 2500 MADAM BLÅ OU 2569 CASSIOPEIA OU 2638 OU 2501 GALADRIEL OU 2570 ERNA OU 2639 OU 2502 VICTORIA-AMALIE OU 2571 NAVERONE OU 2640 OU 2503 ANJA-LOUISE OU 2572 GARFIELD OU 2641 OU 2504 SALMO OU 2573 SITA OU 2642 OU 2505 DEN ANDEN OU 2574 DULCINEA OU 2643 OU 2506 NAJADEN OU 2575 OU 2644 OU 2507 LORD NELSON OU 2576 KISS OU 2645 OU 2508 PACIFIC OU 2577 AHAHA OU 2646 OU 2509 DITTE OU 2578 THOR OU 2647 OU 2510 SPIRIT OU 2579 KIRSTEN OU 2648 OU 2511 CLIPS B OU 2580 SUZY OU 2649 OU 2512 LYDIA OU 2581 MISS Q OU 2650 OU 2513 JENNIFER OU 2582 MAJA OU 2651 OU 2514 BIRGITTA OU 2583 JEPPE OU 2652 OU 2515 SØSSER OU 2584 OU 2653 OU 2516 MADAME III OU 2585 JANE OU 2654 OU 2517 DOLCE VITA OU 2586 PROTAN OU 2655 OU 2518 AFRODITE OU 2587 LOJENA OU 2656 OU 2519 AKKA OU 2588 TINA OU 2657 OU 2520 FIE OU 2589 OU 2658 OU 2521 DULCINEA OU 2590 ANDREA OU 2659 OU 2522 RIKKE RASK OU 2591 GITTE OU 2660 OU 2523 ELLEN KRISTINE OU 2592 CHRISTIINA OU 2661 OU 2524 LILITH OU 2593 WHITE LADY OU 2662 OU 2525 HELIOS OU 2594 SHANTY OU 2663 TULLE NUSDI ANDANTE II JIMMI DIVER NETE HANNE CAMARO VIMMER TRIO LOUISE VENUS MIRA X I FJERDE TOKA SMUT STEELY DANE CRESTA TREIZE-DEUX KIS STURGEON TØSEN II METTE STINA BJØRN DIXIE THILDE ZIG-ZAG TRIO WINDJAMMER II BLONDIE LOPE KING FISH BORA CARINA AGNETHE BILBO III KILROY PAMELA SMUT BEDSTE GERNI FIRST CHOICE NIPTID TØSEN CRITTEN LADY MISS AUGUST 3 MILLE MANANA BLACKIE SWANWAVE STERLING II TODDY ISABEL NANOK VALIUM KIWI KAMILLA HAVFRUEN MAMMA GRANDE KRISTJØRN 1 LABOLINE MARLENE SEA FOX SØSPIGE DUNJA INGER KATHRINE

19 11 OU 2664 tl OU 2870 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU 2664 FENJA OU 2733 BEDA OU 2802 BRAAENR. 10 OU 2665 DA NANG OU 2734 MJØLNER OU 2803 FAT LAZE OU 2666 ARGO OU 2735 PAPILLON OU 2804 BRAAE NR. 12 OU 2667 RASMINE OU 2736 MUKDA OU 2805 TAO OU 2668 GRANDEZZA OU 2737 SILENCE OU 2806 GIB'BON OU 2669 OU 2738 DINA OU 2807 HELDIGVIS OU 2670 FALCON OU 2739 GITTE-HENNY OU 2808 THINA OU 2671 ALLONS OU 2740 LUNA OU 2809 CONTEC OU 2672 AASE OU 2741 CHAMI OU 2810 FEIGA OU 2673 FOHN OU 2742 THORA OU 2811 NIKITA OU 2674 LIBERTY OU 2743 INGE OU 2812 MAGNUS OU 2675 INGER B OU 2744 CALYPSO OU 2813 LADY SAX OU 2676 GAJST OU 2745 ABSOLUT OU 2814 CARPE DIEM OU 2677 OU 2678 OU 2679 OU 2680 OU 2681 EVA'S FRYD JACOB CATZ TANGO GINFISH II OU 2746 OU 2747 OU 2748 OU 2749 OU 2750 LUNTE BJØRG II SIMONE SILDEN BJAVA OU 2815 OU 2816 OU 2817 OU 2818 OU 2819 ZARINA MALOU MY DEAR OPALEN DELFINEN OU 2682 OU 2683 OU 2684 OU 2685 OU 2686 OU 2687 ANE METTE WICKY HA-VEJE POPEYE HEUREKA FI-RA OU 2751 OU 2752 OU 2753 OU 2754 OU 2755 OU 2756 SATORI FJAB RHITRA ANNE SARA OU 2820 OU 2821 OU 2822 OU 2823 OU 2824 OU 2825 BEDSTE FREJA MOSS WOLFI MY DREAM OU 2688 FIE OU 2757 ROSA OU 2826 OU 2689 RASKA OU 2758 OU 2827 HELLE MICHAEL OU 2690 CURLY II OU 2759 JASLI OU 2828 MARTHA OU 2691 STEPHANIE OU 2760 SESSAN OU 2829 MÅNESTRÅLE OU 2692 NINKA JUBILEE OU 2761 POLAR STAR OU 2830 TANJA OU 2693 OU 2762 ATHENE OU 2831 CAROLINE OU 2694 SKALK OU 2763 MILLE OU 2832 EVA OU 2695 HAVHEXEN II OU 2764 MASCOT 33 OU 2833 STINA OU 2696 ALOUETTE OU 2765 AQUATICA OU 2834 LIBERTAD OU 2697 OU 2766 OU 2835 COCO-LA-BANNER OU 2698 PANTA REI OU 2767 PIVSER OU 2836 DINO OU 2699 FREJA OU 2768 MATA HARI OU 2837 NJORD OU 2700 CHAMOUR OU 2769 TUMLE OU 2838 SOLVEIG VII OU 2701 RASMUS OU 2770 SUPER MARC II OU 2839 BRILLESNEDKEREN OU 2702 TINA M. II OU 2771 MAGI OU 2840 ATHENE OU 2703 GARFIELD OU 2772 OU 2841 NIDIA OU 2704 POPPEYE OU 2773 CECILIE OU 2842 OU 2705 BERA OU 2774 VERDANDE OU 2843 OU 2706 SILVANA OU 2775 FRØKEN HEIDE OU 2844 ANN OU 2707 EMPRESS OU 2776 MORMOR OU 2845 CHARLOTTE I OU 2708 OU 2777 KARSE OU 2846 GOPLE OU 2709 ALBATROS OU 2778 FINE II OU 2847 NINI OU 2710 FREJ OU 2779 GO CRAZY OU 2848 DANICOM OU 2711 INSULA OU 2780 BLUES & YOU OU 2849 CHLOE OU 2712 FRK. PEDERSEN OU 2781 SIF OU 2850 ANJA OU 2713 AMFITRITE OU 2782 THYRA OU 2851 NERVE OU 2714 LADY OU 2783 MISTRESS OU 2852 OU 2715 RØD MAGI OU 2784 BRIKA OU 2853 BITTER OU 2716 BONUS OU 2785 MARIE-LOUISE OU 2854 HEPAS II OU 2717 KERMIT OU 2786 COLUMBINE OU 2855 SANET OU 2718 OU 2787 LE SOURIRE OU 2856 OU 2719 GULDFEBER OU 2788 PAX OU 2857 TANTE BRUN OU 2720 SARAH OU 2789 PEQUOD OU 2858 NICKI OU 2721 OU 2790 SOLVEIG IV OU 2859 DIDA OU 2722 FIRST LADY OU 2791 LINE OU 2860 NORDSTJERNEN OU 2723 OU 2792 BELLATRIX OU 2861 KURER OU 2724 MARION OU 2793 CATCH ME OU 2862 ISOLDE OU 2725 ØRESUND OU 2794 ALEXIS OU 2863 AMAZING OU 2726 VELELLA OU 2795 TRANEN OU 2864 OU 2727 BECO OU 2796 MILLE OU 2865 KIPPER OU 2728 SMØRBLOMST OU 2797 ULLA OU 2866 MARY KATRINE OU 2729 BIG DEAL OU 2798 BONITA OU 2867 ISABEL OU 2730 ESCAPADE OU 2799 MAGDA OU 2868 NAAJAK OU 2731 BØWL OU 2800 OU 2869 JOJ OU 2732 ALS OU 2801 OU 2870 DELFINEN

20 OU 2871 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU 2871 WATOHAMA OU 2940 TANTE XIV OU 3009 ALKEN III OU 2872 FINETTE II OU 2941 CIRKELINE OU 3010 DA CAPO II OU 2873 KRISTINE OU 2942 LILA OU 3011 SLUFFEN OU 2874 CHRISTIAN OU 2943 JANICA OU 3012 MADONNA OU 2875 VILDGÅSEN OU 2944 HANS-JØRGEN OU 3013 FANDANGO OU 2876 MARIE LOUISE OU 2945 SECOND WIFE OU 3014 OU 2877 TITAN OU 2946 VIENNA II OU 3015 BUNITO OU 2878 AT LAST OU 2947 RUCAWE OU 3016 LONE OU 2879 JEFF-LINE OU 2948 TANTE XV OU 3017 TRINE OU 2880 BALLERINA OU 2949 TWIGA II OU 3018 DIANA OU 2881 MISTRAL OU 2950 ZI-KI OU 3019 TEARS OF JOY OU 2882 JACKPOT OU 2951 OU 3020 OU 2883 BRAAE NR. 15 OU 2952 FREYA VIKING OU 3021 ANGUILLA OU 2884 OU 2953 BABET OU 3022 CHRISTINA OU 2885 LAURA OU 2954 INGA OU 3023 PEPITA OU 2886 KRAKA OU 2955 PATRICIA OU 3024 FRU ASTERIX OU 2887 LOKI OU 2956 TROLD OU 3025 TRINE OU 2888 SIKADUR OU 2957 SØS OU 3026 NINA OU 2889 BLUES AWAY OU 2958 DIVA'EN OU 3027 LUFFE OU 2890 TJAS OU 2959 SOLSTREJF OU 3028 NORDSTJERNEN OU 2891 JOHAN OU 2960 KORNERUP 1 OU 3029 WINDJAMMER II OU 2892 LA'KOSTE OU 2961 CATHARINA OU 3030 DISSE OU 2893 TINA OU 2962 KAT-PET OU 3031 HELIAN OU 2894 WINDY OU 2963 SIMS OU 3032 MEK OU 2895 VIMILO OU 2964 MELISSA OU 3033 SOFFY OU 2896 ODIE OU 2965 OLLI OU 3034 MILONA OU 2897 PIANKI OU 2966 PERLEMOR OU 3035 LUA OU 2898 LIBERTY OU 2967 GITTE OU 3036 RUMLESKAFT OU 2899 DITKON III OU 2968 ELSE OU 3037 TRIKKER OU 2900 MOBILIS OU 2969 BETINA OU 3038 IVANA OU 2901 ENDELIG OU 2970 PJASGAR OU 3039 OU 2902 RANA II OU 2971 LILLI OU 3040 SAFIR OU 2903 FUNK OU 2972 SOLVEJ OU 3041 ESCAPE OU 2904 BLUE NOTE OU 2973 DISCOVERY OU 3042 SOMMERTØS OU 2905 BEAT OU 2974 SHAMROCK OU 3043 SKRÅSEN OU 2906 BE BOB OU 2975 GRETA OU 3044 LIBELLE OU 2907 BABY SHAMU OU 2976 BYTTERFLY OU 3045 ANNE OU 2908 LASSE OU 2977 SØAND OU 3046 OU 2909 VICTORY 42 OU 2978 INGER III OU 3047 HEIDI OU 2910 SULEN OU 2979 LEAVEX OU 3048 MOLLY OU 2911 MAJA OU 2980 POWER OU 3049 SIGNE OU 2912 ALICELLA OU 2981 ANFI OU 3050 AVANTI OU 2913 THOGE OU 2982 OU 3051 DANIA OU 2914 ELLEN MARGRETHE OU 2983 FLISBETH OU 3052 ZEUS OU 2915 SIGRID OU 2984 AFRODITE OU 3053 ANNIKA OU 2916 SNIFF OU 2985 STARLETT OU 3054 NUPX OU 2917 DOLLY II OU 2986 SILVA OU 3055 IT OU 2918 COLUMBUS OU 2987 KALAS OU 3056 OHAYO OU 2919 HUBERT OU 2988 RIKKI OU 3057 SALLY OU 2920 BERTRA OU 2989 RIGEL OU 3058 FELICIDAD OU 2921 OU 2990 MUSLING OU 3059 STINA OU 2922 CHRISTIANE OU 2991 NIFLE OU 3060 NINJA OU 2923 SIROS OU 2992 GREY GADGET OU 3061 THUREN OU 2924 C'EST LA VIE OU 2993 SØS OU 3062 LA VITA OU 2925 ROSINANTE OU 2994 KALIF OU 3063 GITTE OU 2926 OU 2995 SHAMU OU 3064 MISS BB II OU 2927 SNEHVIDE OU 2996 RASMUS OU 3065 MOJN OU 2928 WUPPER OU 2997 FLEURIE OU 3066 KAHERA OU 2929 BANNERLINE OU 2998 BLACK BANANA OU 3067 PIA OU 2930 SLEIPNER OU 2999 LAURA OU 3068 HAVKATTEN OU 2931 SVANEN OU 3000 TICTO OU 3069 MOGENS OU 2932 MOMO OU 3001 OU 3070 SIRENA OU 2933 MOONFLOWER OU 3002 ANNE MARIE OU 3071 LIPE OU 2934 REGITZE III OU 3003 PIMA OU 3072 TRUNDE OU 2935 MARIE MIA OU 3004 BLUES OU 3073 KIHALA OU 2936 MADONNA OU 3005 OU 3074 OU 2937 SMYRIL II OU 3006 TRUE WIND III OU 3075 SISTEN OU 2938 FRIGG OU 3007 DOMINO OU 3076 JASIONE OU 2939 NYX OU 3008 ELIZA OU 3077 ROLF KRAKE

21 13 OU 3078 tl OU 3284 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU 3078 OU 3079 OU 3080 OU 3081 OU 3082 OU 3083 OU 3084 OU 3085 OU 3086 OU 3087 OU 3088 OU 3089 OU 3090 OU 3091 OU 3092 OU 3093 OU 3094 OU 3095 OU 3096 OU 3097 OU 3098 OU 3099 OU 3100 OU 3101 OU 3102 OU 3103 OU 3104 OU 3105 OU 3106 OU 3107 OU 3108 OU 3109 OU 3110 OU 3111 OU 3112 OU 3113 OU 3114 OU 3115 OU 3116 OU 3117 OU 3118 OU 3119 OU 3120 OU 3121 OU 3122 OU 3123 OU 3124 OU 3125 OU 3126 OU 3127 OU 3128 OU 3129 OU 3130 OU 3131 OU 3132 OU 3133 OU 3134 OU 3135 OU 3136 OU 3137 OU 3138 OU 3139 OU 3140 OU 3141 OU 3142 OU 3143 OU 3144 OU 3145 OU 3146 GULDFISKEN ILTEMPO GIGANTE MALU SEAMOG ALMA VENICE JETTE SVART MARIT MARY-ANN NATASJA RØDHÆTTE BIRTHE ANE LINE PIGUN FELICIA MAJØ NORDVEST RASMUS OSCAR SAVOY MAI-BRITT THYGESEN MISS ELAN MISS LINE PUELLA MARKRI BRUNHILDE JØRGINE METTE DUDI KATE KLUK JAB PESO ESPRESSO MADAM BLÅ MIE IDEFIX SILJA II NICKLAS THA'LATTA RELAX KARIBA NILEN SEA STAR LOVELY RITA RUMLE BELUGA RØSKVA KATJA TAPPENSTREGEN FREE STYLE SWEET HEART KELLINE KATCHA MUK TRITON X ZARINA II KALLEMUFFEN TAUERLAB NIKKI EXPRESS THO-KA OU 3147 OU 3148 OU 3149 OU 3150 OU 3151 OU 3152 OU 3153 OU 3154 OU 3155 OU 3156 OU 3157 OU 3158 OU 3159 OU 3160 OU 3161 OU 3162 OU 3163 OU 3164 OU 3165 OU 3166 OU 3167 OU 3168 OU 3169 OU 3170 OU 3171 OU 3172 OU 3173 OU 3174 OU 3175 OU 3176 OU 3177 OU 3178 OU 3179 OU 3180 OU 3181 OU 3182 OU 3183 OU 3184 OU 3185 OU 3186 OU 3187 OU 3188 OU 3189 OU 3190 OU 3191 OU 3192 OU 3193 OU 3194 OU 3195 OU 3196 OU 3197 OU 3198 OU 3199 OU 3200 OU 3201 OU 3202 OU 3203 OU 3204 OU 3205 OU 3206 OU 3207 OU 3208 OU 3209 OU 3210 OU 3211 OU 3212 OU 3213 OU 3214 OU 3215 BOUNTY II HEVIAN POLARSTJERNEN SINDBAD MADS TULLE II SOFIE LISA II ANNE VIII VENUS BIANTI RUNA AMALIE TRIT GALADRIEL SØSTJERNEN MAXIFANT JAMOS LYKKEN III PACHA BEAUTY DUO MOONLIGHT KIRSTEN VITALIUS ROSITA VALHAL GULNARE ANNAPURNA PAPILLON PRIMA II LIMGRIM FREAK DORIANNE l/s MARIE I ÅLDEBARAN STRAY-CAT SHOSHONE DOMINO J.A. OLINE HYBRIS ANDANTE RASMINE MATADOR FALKEN SOMMERLUND KISERMAAQ ROSALINA MOONLIGHT GRY KLØR-FIRE BONITO ANDREA NIVE III ANGORINA SUSANNE SPICA MOBY DICK EQUILIBRE CARINA JOAN BLUE BIRD L'AMOUR OU 3216 OU 3217 OU 3218 OU 3219 OU 3220 OU 3221 OU 3222 OU 3223 OU 3224 OU 3225 OU 3226 OU 3227 OU 3228 OU 3229 OU 3230 OU 3231 OU 3232 OU 3233 OU 3234 OU 3235 OU 3236 OU 3237 OU 3238 OU 3239 OU 3240 OU 3241 OU 3242 OU 3243 OU 3244 OU 3245 OU 3246 OU 3247 OU 3248 OU 3249 OU 3250 OU 3251 OU 3252 OU 3253 OU 3254 OU 3255 OU 3256 OU 3257 OU 3258 OU 3259 OU 3260 OU 3261 OU 3262 OU 3263 OU 3264 OU 3265 OU 3266 OU 3267 OU 3268 OU 3269 OU 3270 OU 3271 OU 3272 OU 3273 OU 3274 OU 3275 OU 3276 OU 3277 OU 3278 OU 3279 OU 3280 OU 3281 OU 3282 OU 3283 OU 3284 AFRODITE FAGUR SHEBA TØSEN NIKE AYLA ORSINUS ORCA LARS II RUSH II KASSOQ SUNBEAM MADAM CAPRI LUNDEN LILLEFIX OTIARI JULIE PANINNGUAQ RIKKE MICAN SEJLEREN FAME BANANA CHIP II ATHENE AFRODITE BALTIK KATRINE EXIT JULIE BIFROST LOUISE NINKA CHILLON II IYALO NAJA MR. BANDIT TROLDEN REGINA SØSUSET ARKEN MARIE JOMFRU DITTE GORFIN SUSAN MALI JANNE RISKA SVANEN ATHENE KIM II MITZI SABINE JENI II DYSSEL METTE KRISTINE NIRVANA II MALURT ANNA II BEAMER

22 OU 3285 tl OU Kendngs- sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn OU 3285 GAMBLER OU 3354 SOFIE OU 3423 OU 3286 OU 3355 FOLLOW ME OU 3424 OU 3287 BEE-SEE OU 3356 SVESKE OU 3425 OU 3288 KITTE OU 3357 CARLA OU 3426 OU 3289 TANJA OU 3358 JULLE OU 3427 OU 3290 SUN WAY OU 3359 ESMARALDA OU 3428 OU 3291 LOA OU 3360 SUSSI OU 3429 OU 3292 OU 3293 OU 3294 OU 3295 OU 3296 OU 3297 HEKEMA-TO VIBSE LYKKE WHITE LINE RØDE MOR FRISCO OU 3361 OU 3362 OU 3363 OU 3364 OU 3365 OU 3366 GO-ON RASMUS SEMIMAGT SKJOLD PARADISO I OU 3430 OU 3431 OU 3432 OU 3433 OU 3434 OU 3435 OU 3298 ISA-LEI OU 3367 AGUILA OU 3436 OU 3299 SILENCIO OU 3368 VICE VERSA OU 3437 OU 3300 HAVKAT OU 3369 OU 3438 OU 3301 GANESHA OU 3370 HABBIBI III OU 3439 OU 3302 GIFLE OU 3371 OU 3440 OU 3303 TØSEN OU 3372 LYNETTEN OU 3441 OU 3304 SIF OU 3373 MIZAR OU 3442 OU 3305 CHANDISI II OU 3374 OU 3443 OU 3306 HERA OU 3375 OU 3444 OU 3307 MARIANE OU 3376 SPURVEN OU 3445 OU 3308 JANITA II OU 3377 ISIS OU 3446 OU 3309 TJALDUR OU 3378 FELIX OU 3447 OU 3310 MY WAY OU 3379 ISABELLE OU 3448 OU 3311 RIKKE-KØLHEDE OU 3380 SUNRISE OU 3449 OU 3312 NJORD OU 3381 OU 3450 OU 3313 JAMAICA II OU 3382 OU 3451 OU 3314 SABELLA OU 3383 EVA-TO OU 3452 OU 3315 OU 3384 CECILIE OU 3453 OU 3316 BASTA OU 3385 LIBERO OU 3454 OU 3317 TOPAS IV OU 3386 ALMA MARIS OU 3455 OU 3318 LOFOTEN OU 3387 DEVOTION OU 3456 OU 3319 X-HEKSEN OU 3388 EASY-X OU 3457 OU 3320 INSTANT JOY OU 3389 NJORD OU 3458 OU 3321 AMANDA II OU 3390 KIEA OU 3459 OU 3322 ROSINE OU 3391 OLAJSA OU 3460 OU 3323 SKARVEN OU 3392 SNOOPY II OU 3461 OU 3324 NATTORALIK OU 3393 JOY II OU 3462 OU 3325 CHAMI OU 3394 GREAT DANE OU 3463 OU 3326 VILDGASEN OU 3395 THINGFINDER OU 3464 OU 3327 OU 3396 LOUISE OU 3465 OU 3328 OU 3397 IMMAQA OU 3466 OU 3329 FEDTBARONEN OU 3398 ALIBI OU 3467 OU 3330 ZEUS OU 3399 FEATURE OU 3468 OU 3331 MOR KAREN OU 3400 FIRE HOFF II OU 3469 OU 3332 SULEJMA OU 3401 YOGA II OU 3470 OU 3333 EBBE LARSEN II OU 3402 SNØVSEN OU 3471 OU 3334 JANNI OU 3403 SHADOW OU 3472 OU 3335 OU 3404 BESS OU 3473 OU 3336 FINNGULF I OU 3405 HAJA OU 3474 OU 3337 BINA II OU 3406 LUCKY STAR OU 3475 OU 3338 OU 3407 TRAMP OU 3476 OU 3339 ROSA OU 3408 NIKOLINE OU 3477 OU 3340 NAVIS OU 3409 CINDERELLA OU 3478 OU 3341 GORDON BLEU OU 3410 EVITA OU 3479 OU 3342 OPUS OU 3411 SHAMROCK OU 3480 OU 3343 AGNETE OU 3412 SPEEDFIRE OU 3481 OU 3344 LIBERTY OU 3413 FAIR LADY OU 3482 OU 3345 PRIK VI OU 3414 PERLE OU 3483 OU 3346 OU 3415 LUCKY STAR OU 3484 OU 3347 CHAP OU 3416 LADYBIRD OU 3485 OU 3348 RIKIDA OU 3417 NAUGHTY OU 3486 OU 3349 STELLA POLARIS OU 3418 SHANTY OU 3487 OU 3350 FUGA OU 3419 OU 3488 OU 3351 LUCKY IV OU 3420 SILENCE OU 3489 OU 3352 MAHOUT OU 3421 OU 3490 OU 3353 TILA OU 3422 NIANJO OU 3491 KNØW KASSOQ JASEN JACKIE EMMA MARIE LINE KIKI KENBRI II GUDRUN OPHELIA SMARAGD LA VITA BLÆSEREN ALBATROS MARIE LILLITH HEIDI MJYS JAMIA 2 RASSIE CICERONE-C FRIMANN ANNOLE DARLENE ASKANCE BELINDA II MUNCHAUSEN DEN BLÅ BANAN HAVØRNEN SELMA II HELLE AQUAVIT ELNA ORCA MURSEJLER WHISKER IV KIKI LIVA SLAP A' BOLLAN HELENA GRIBBEN MERCANTIC III CHARLOTTE COCO GUSSER FJELLE JAMBA EFTA III X-IST TEAM SPIRIT SUNSHINE II JAQQU AQUALONG MARY ANN FANDANGO ROJARO II DRONTEN NIEBEN PIAN III EASY RIDER HAVFRUEN

23 15 OU 3492 tl OU 3698 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal sgnal Skbets navn Skbets navn sgnal Skbets navn OU 3492 OU 3493 SJÆLSØ BELINDA OU 3561 OU 3562 CHERIE KIS OU 3630 OU 3631 TUI-HAI ARCUS OU 3494 SABRINA OU 3563 RONJA OU 3632 SMUKKE OU 3495 KAJA MANDY OU 3564 JETTE RADICH OU 3633 TINTIN OU 3496 LEA OU 3565 CHERI OU 3634 NIRAK OU 3497 INUK OU 3566 MALU OU 3635 THOMBRI OU 3498 DIANA OU 3567 SABRI OU 3636 HUT LI HUT OU 3499 FEELING FREE OU 3568 HISPANIA OU 3637 AVANTI OU 3500 SECOND STEP OU 3569 INKA OU 3638 MISTRESS OU 3501 OU 3570 SEA FINN OU 3639 SIBENSAK OU 3502 OU 3503 OU 3504 TIKKI THOR OU 3571 OU 3572 OU 3573 FRØKEN RAVN II PAULINE WHITE LADY OU 3640 OU 3641 OU 3642 URSULA BABUSCKA IMPALIJA OU 3505 OU 3574 SLOWHAND OU 3643 JUTLANDIA OU 3506 BELUGA OU 3575 OU 3644 BA'SSE OU 3507 RIKKE RASK OU 3576 HELENE OU 3645 RØDE MOR OU 3508 KISPUS OU 3577 MILADY OU 3646 DODO OU 3509 MARIANNE OU 3578 FORTUNA OU 3647 C'EST LA VIE OU 3510 OU 3579 PUSLINGEN OU 3648 SKIBLADNER OU 3511 GIMLE OU 3580 SWEET DREAMS OU 3649 FRI OU 3512 MAREN OU 3581 MASCOT OU 3650 KAPEREN OU 3513 OU 3514 SOMMERTØSEN EXET OU 3582 OU 3583 OU 3651 OU 3652 RAPPEDULLEN BOBBY OU 3515 TITUS OU 3584 FISTER OU 3653 KALINKA OU 3516 OU 3585 SWEET SUSSI OU 3654 OU 3517 SKYLLEREN OU 3586 MIMI OU 3655 AGNES BAK OU 3518 ALI-BANNER OU 3587 GRANATEN OU 3656 NATTY OU 3519 CELESTE OU 3588 TÅRNBY OU 3657 LINDHOLM OU 3520 CORA OU 3589 FREJA OU 3658 BIFROST OU 3521 ELLE OU 3590 MOONLIGHT OU 3659 SPAR DAME OU 3522 NASTASIA OU 3591 FRIDOLIN OU 3660 FACE LIFT OU 3523 PEACE OU 3592 SHARK OU 3661 OU 3524 VIKTORIA OU 3593 ATHENE OU 3662 OU 3525 OU 3594 CHRISTI II OU 3663 GREEN LINE OU 3526 LUCA OU 3595 POSEIDON OU 3664 CIS II OU 3527 TAI-PAN OU 3596 MAJA OU 3665 REGINA OU 3528 PERLEN OU 3597 RISKA OU 3666 SOLVEIG OU 3529 XPERTICE OU 3598 NIELSINE OU 3667 WOODSTOCK OU 3530 GOLD DIGGER OU 3599 LADY COOL OU 3668 MAGILA OU 3531 DORTHE OU 3600 JANTE OU 3669 OU 3532 VIVI II OU 3601 LOBO OU 3670 SCANDINAVIA OU 3533 LOTTE OU 3602 ANNA OU 3671 RESLA OU 3534 GRAND CRU OU 3603 ANOTHER JOKE OU 3672 MATRIS OU 3535 THOMOR OU 3604 OU 3673 OUTSIDER OU 3536 CLAIR LOUISE OU 3605 CHICO OU 3674 GABRILLE OU 3537 TILI OU 3606 VIMECHA OU 3675 OU 3538 STENSNÆS OU 3607 ABETDLE LIVE OU 3676 VIBEN OU 3539 SØRINE II OU 3608 ISA LEI OU 3677 MONA IV OU 3540 THULE OU 3609 LA MER OU 3678 BLUE LINE OU 3541 X-PEDIT OU 3610 TITIO OU 3679 KA'OS OU 3542 OU 3611 OU 3680 OU 3543 LINDHOLM II OU 3612 LADY WIMMER OU 3681 CAMILLA OU 3544 PUSLE OU 3613 KIJOLE OU 3682 OU 3545 RA OU 3614 RELAX II OU 3683 RIVERSIDE OU 3546 PHOTINE OU 3615 PATRICIA OU 3684 LAGUNA OU 3547 MARLENE OU 3616 NE'-NE' OU 3685 ANNE-TRINE OU 3548 SNUPPI OU 3617 LES AFFAIRS OU 3686 VICI OU 3549 OU 3618 ANGELIKA OU 3687 TINA OU 3550 VITESSE OU 3619 DON RANUDO OU 3688 OU 3551 HAIG OU 3620 DIREMO OU 3689 TAI PAN OU 3552 BOLIMBO OU 3621 OU 3690 FLORIDA III OU 3553 AQUAVIT OU 3622 SIF OU 3691 JECANA II OU 3554 SIKA BIRTHE OU 3623 FREJA OU 3692 TØS OU 3555 OU 3624 EL'FRIDA OU 3693 ROMUS OU 3556 PLAYBOY OU 3625 OU 3694 UNIE OU 3557 TOOTSIE OU 3626 RIM OU 3695 HOLLYDAY OU 3558 XANTIPPE OU 3627 CHLOE OU 3696 OU 3559 PIPPI OU 3628 PASQUINEL OU 3697 AFRODITE OU 3560 SHADOW OF LORNE OU 3629 JAMBO OU 3698

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Højgård Kirsten 85,1367419738 Team Cheesecake Joan 85,2140077821

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989. D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.------ 1989 Katrine Nielsen 1990 Tanja Boen Knudsen 1990 Kamilla

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Rengøringsavis 2011/2012

Rengøringsavis 2011/2012 Se opdateret dato nederst på siden Rengøringsavis 2011/2012 HOLD NAVNE TLF. NR. BØRN UGE NR. 1 Natalie (3042 7842) Torben (6027 2879) Eva (grøn), Noah (hvid), Johannes (rosa) 37, 1, 16 Maj-Britt (5194

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Indsamling af sponsorgaver: Teltslagning: Torsdag mødetid kl. 19.00 på Friskolen: Arbejdsplan i forbindelse med høst og loppemarked:

Indsamling af sponsorgaver: Teltslagning: Torsdag mødetid kl. 19.00 på Friskolen: Arbejdsplan i forbindelse med høst og loppemarked: Ark1 Arbejdsplan i forbindelse med høst og loppemarked: Indsamling af sponsorgaver: Rishøjgård 2 stk. a' ca. 150,- H.W. Løngballe 3 st. til tombola Dorte(Ida, Emma, Benjamin) samler ind i Holsted Susanne

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 HOLDKONKURRENCEN HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads 16 01:04:08 10 00:06:25 Lemvig Triathlon Klub 1 42 01:00:27 9 00:06:43 Chemists with solutions 2 23

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00 5km Alle Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 18 63 Valdimarsdöttir

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

Børns udvikling. i 5-års-alderen. Spørgeskema til forældrene

Børns udvikling. i 5-års-alderen. Spørgeskema til forældrene Børns udvikling i 5-års-alderen Spørgeskema til forældrene ± Side 1 Generel beskrivelse af variabelkoder: Missing værdier: En værdi af 9, 99 eller 999 betyder at spørgsmålet ikke blev besvaret (udefineret).

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center 27. - 28. November 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 6 Inge V. Johansen CKC 697 144 Lisbeth

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2012/13

Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2012/13 Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2012/13 Se dato for opdatering af avisen nederst på siden. Bagerst i listen findes en log hvor man kan se, hvilke ændringer der er foretaget

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 80 m år: 100 m år: 200 m. -11 år: 60 m.

UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 80 m år: 100 m år: 200 m. -11 år: 60 m. UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: Kristiana Laursen 9,0 85 Nina Krarup 9,0 09 Elin Dögg -0,4 9,29 03 Lone Danielsen 9,2 85 Sofie Albrechtsen 9,2 06 Sofie Albrechtsen 9,47 05 Sabine Kass 9,3 85 Nathalia

Læs mere

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen 4541162510 2818 Hanne Andreassen 4520814489 2024 Grethe Arntzen 51328199 2191 Elisabeth Asger Olsen 24421091 2626 Lis Astor 4560709908 3798 Alis

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Ministævne den 4.-5. Juni 2011

Ministævne den 4.-5. Juni 2011 LD1 med trækker Pony Klassen starter kl. 10.00 Ministævne den 4.-5. Juni 2011 Dressur Lørdag den 15. oktober 2011 Hjælp 1 10.00 Mathilda Lasson Freddy Trækker 2 10.06 Julie Foss Rhapsody Oplæser 3 10.12

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1996 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET af 100.

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Rangliste Piger/damer m.

Rangliste Piger/damer m. Rangliste Piger/damer 2009 100m. Helle Sørensen, 65 12,6s 79 Maria L. Jensen, 90 12,94s 09 Pia Christiansen, 66 12,8s 84 Louise K. Højland, 80 12,8s 94 Maria L Jensen. 90 13,0s 07 Ida Harlev, 79 13,30s

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

1 Mie Agerbo A Cook Medical 2 Iben Bardino A Unisteel.Com 3 Camilla Keller A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550

1 Mie Agerbo A Cook Medical 2 Iben Bardino A Unisteel.Com 3 Camilla Keller A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550 1 Mie Agerbo 1819 9 202 A 2 Iben Bardino 3506 18 194 A Unisteel.Com 3 Camilla Keller 1938 10 193 A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550 3 183 A 5 Anne Agerbæk 7387 41 180 A J.A.A.B. 6 Mette Christensen

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1999 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 103.

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1994 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 98.

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Vagtplan til U12 DM, 13-15 maj 2016

Vagtplan til U12 DM, 13-15 maj 2016 Arbejds plan Dansborg Hal og skole Fredag d. 13. maj 2016 Stærke mænd og oprydningshold. Mødested: Grotten Dansborghallen kl. 16. Stærk mand: Bære madvarer til køkken på skole, sætte køleskabe op, køre

Læs mere

Skole OL Aarhus klasse

Skole OL Aarhus klasse Skole OL Aarhus 2016 6. klasse Vis kun bedste resultater pr. elev Kast med hylere Startnr Elev Køn Skole Klasse Resultat 1 60 Phillip Dreng Ellevangskolen 6.v 49,60 2 1228 Peter Dreng Skæring Skole 6.x

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1997 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 101.

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub Side: 1 Dato: 07 december 2013 Tid: 17:25:34 FINA Point Total Damer 1 13 Marie Voigt Lauridsen 1995 Esbjerg Svømmeklub 2293 13, 17, 21, 5 2 27 Simone H. Lauridsen 1999 Esbjerg Svømmeklub 1951 21, 11, 7,

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

ALLETIDERS TOP-10 KVINDER Der er noteret 22 nye resultater på listen for 2013, alle markeret med fed rød skrift

ALLETIDERS TOP-10 KVINDER Der er noteret 22 nye resultater på listen for 2013, alle markeret med fed rød skrift ALLETIDERS TOP-10 KVINDER Der er noteret 22 nye resultater på listen for 2013, alle markeret med fed rød skrift 100 meter 11,9 Berit Danielsen (57) 1979 12,0 Vivi Markussen (39) 1961 12,0 Susanne Hvas

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Damer 1 Randi Kryger Pedersen Game On 182 224 246 249 202 175 258 207 1743 55 25 2 Trine Suadicani BK Sisu 229 212 222 185 165 212 205 181 1611 45 30 3 Pernille Hyldekrog Pin-crackers 183 185 212 195 181

Læs mere

Rengøringsavis Odder Lille Friskole 2007/2008

Rengøringsavis Odder Lille Friskole 2007/2008 Rengøringsavis Odder Lille Friskole 2007/2008 Støt din holdleder! Ren samvittighed! Gang i garnet! Udgave fra september 2007 RENGØRINGSPLAN FOR 2007/08 Her får du/i rengøringsplanen for det nye skoleår

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

1 Michelle Vesterby F Odense Triathlon Klub :10:03 10:44 (1:25) 2 Camilla Pedersen F Esbjerg Tri & Multisport :10:38 11:24 (1:31)

1 Michelle Vesterby F Odense Triathlon Klub :10:03 10:44 (1:25) 2 Camilla Pedersen F Esbjerg Tri & Multisport :10:38 11:24 (1:31) Klasse: K Elite Navn M/K/U Klub Startnr 1 Michelle Vesterby F Odense Triathlon Klub 1 55 5 1:10:03 10:44 (1:25) 2 Camilla Pedersen F Esbjerg Tri & Multisport 8 62 5 1:10:38 11:24 (1:31) 3 Karina Ottosen

Læs mere

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 17 1st Generationer 1. blev født i 1769 og døde den Jul. 5 1844. Han giftede sig med Karen Christensdatter Banch. Karen Christensdatter blev født i 1769 og døde den Okt. 25 1853. Børn af og Karen

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1993 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 97.

Læs mere

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Barkholt 1968 Anni Johnstad-Møller 1968 Jens Randbøll Rasmussen

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Tak til alle for en rigtig dejlig dag.

Tak til alle for en rigtig dejlig dag. Kære Kontoret 27. oktober Kære Henning Emil Albeck 27. oktober Kære Pia Susanne Andersen 27. oktober Kære Marianne Maja Arentzen 27. oktober Kære Inge-lise Bagge 27. oktober Kære Lis Frydenlund Batiste

Læs mere

Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg

Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg Lørdag den 13. september 2014 halvmarathon Agnethe Kähler Kyed 4300 ½marathon --- Amalie Hurup 4690 ½marathon 1:52:02 Amalie Majgaard Lyngeraa 4653 ½marathon

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 2002 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 106.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

KM Mix Indledende finalekvalifikation

KM Mix Indledende finalekvalifikation KM Mix Indledende KM Mix Præmiespil KM Finaler KM Mix Indledende finalekvalifikation Nr Navn Klub 1 2 3 4 5 6 Total X / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Præmie spil Kim Brøndsted Sporvejene

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 28 Bodil Johansen Partner 713 112 Inger Terkildsen

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Hold Omgang Nr. Nr. Slut Tid Tid Nr. DeltagerNavn HoldNavn :49:12 00:05: Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub :27:14 00:05:09 471

Hold Omgang Nr. Nr. Slut Tid Tid Nr. DeltagerNavn HoldNavn :49:12 00:05: Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub :27:14 00:05:09 471 47 9 00:49:12 00:05:05 471 Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub 47 5 00:27:14 00:05:09 471 Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub 47 1 00:05:16 00:05:16 471 Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub 47 10 00:54:38

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard 10 km 1820 Kenneth Bendtsen M Alfa Laval Aalborg 5

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 20 oktober 2013 Tid: 17:15:12 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Jens

Læs mere

Resultatliste - Spjaldløbet

Resultatliste - Spjaldløbet Resultatliste - Spjaldløbet 3,5 km Kvinder 0-9 år 1 7 Alberte Thomsen 7 Grønbjerg friskole 00.25.40 2 8 Mie Juelsgaard 7 Grønbjerg friskole 00.28.39 3 79 Frida Mikkelsen 2 Superrbrugsen, Spjald 00.29.13

Læs mere

Alle tiders bedste tider - kvinder. Opdateret med år 2010 resultater.

Alle tiders bedste tider - kvinder. Opdateret med år 2010 resultater. Alle tiders bedste tider - kvinder. Opdateret med år 2010 resultater. 100 m 1 14.10 Pia Christensen 1961 29.05.1984 2 16.10 Lene Munch 1983 30.05.1995 3 16.53 Ella Grimm 1947 15.08.1998 4 16.63 Birthe

Læs mere

Kære elever og forældre,

Kære elever og forældre, Kære elever og forældre, Efter en et fantastisk forår med mange samlende arrangementer, hvor oplevelserne har været mangfoldige og hvor der har været stort fremøde til såvel 9. kl. Sidste Skoledag, 6.

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011 Oversigt over træningshold og aktiviteter Randers Tennisklub indendørs 2011 Træning indendørs i følgende perioder: 23/9 2011 20/4 2012 Ferie i følgende uger: Uge 42, 52, 7 og 14 (der er INGEN træning i

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI Svømning Overdommer: Walther Lundis Stævneleder: Berit Svendsen Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere