HUSORDEN I HYRDEPARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN I HYRDEPARKEN"

Transkript

1 HUSORDEN I HYRDEPARKEN INDLEDNING Denne husorden gælder, sammen med afdelingens vedtagne stambøger og gældende forordninger, som et tillæg til huslejekontrakten og er udformet med henblik på, i beboernes og selskabets interesse, at sikre rolige og ordentlige forhold i Hyrdeparken. Beboerne skal efterkomme afdelingens givne almindelige ordensregler og andre påbud, ligesom beboeren har pligt til at sørge for, at givne retningslinjer og påbud også efterleves af personer, som af beboeren har fået adgang til det lejede. AFFALD Køkkenaffald skal altid være omhyggeligt indpakket, før det anbringes i affaldssækkene i skralderummene. Væskede affald, skarpe ting, glas, flasker, aviser og større kasserede effekter samt haveaffald må ikke lægges i skralderum, men skal lægges i henholdsvis containere eller storskraldsgård og glas/avis containere på Sæbjørnsvej. Haveaffald må ikke pakkes i plastiksække/poser. Malerester, syreaffald m.m. skal beboeren selv transportere væk. Låg på affaldsstativer, samt låger på containere skal holdes lukket og - for containeres vedkommende - aflåst. Afbrænding af haveaffald og lignende er ikke tilladt. ANSVAR Beboeren står selv til ansvar for overtrædelse af sundheds-, politi-, brand- og bygningsvedtægter. Ved overtrædelse holder beboeren selskabet/afdelingen skadesløs. Opdages skadedyr m.v., skal dette straks meldes til varmemesteren. ANTENNER Udvendige antenner/paraboler må ikke opsættes uden skriftlig tilladelse fra selskabet/afdelingen. Der må ikke gribes ind i det eksisterende antenneanlæg. BAD OG TOILET I WC kummen må intet henkastes, der kan tilstoppe afløbet. Utætheder ved cisterner, vandhaner m.v. skal omgående meldes til varmemesteren. Badning om natten kan være til gene for de omkringboende, badning bør derfor ikke finde sted mellem kl og

2 BORING OG ANDET STØJENDE ARBEJDE Boring og lignende støjende arbejde, herunder også støjende arbejde i garager, kældre og haver, må ikke finde sted mellem kl og kl På søn- og helligdage bør støjende arbejde undgås. BYGNINGSÆNDRINGER Angående bygningsændringer samt ændringer i tekniske installationer (el, gas, VVS m.v.), henvises der til Boligbyggeriloven 10 (råderetten), samt lejeloven 29 (installationsretten). CARPORTE Carporte må kun opføres på Sæbjørnsvej og mod forudgående ansøgning hos afdelingen/selskabet. CYKLER M.V. Cykler, knallerter, barnevogne, legeredskaber og lignende må ikke hensættes eller opbevares således, at de skæmmer bebyggelsen eller er til gene for de omkringboende. ERHVERV Der må ikke drives erhverv i eller fra lejemålet. FORURENING M.V Hvis en beboer, eller personer der af beboeren har fået adgang til det lejede, forurener fællesarealer, legepladser og lignende, skal rengøring omgående udføres eller foranlediges udført af vedkommende beboer. Undlades dette, vil rengøring blive udført for den pågældende beboers regning. FÆLLESVASKERI Enhver beboer har adgang til fællesvaskeriet. I fællesvaskeriet er der to klatvaskemaskiner med tilhørende tørretumbler samt 2 x 3 vaskemaskiner med tilhørende 2 x 2 tørretumblere, 2 x 1 tørreskab og 2 x 1 strygerulle, beregnet til reserveret vasketur. Klatvaskemaskinerne må ikke benyttes i forbindelse med reserveret vasketur. Er en vasketur ikke påbegyndt inden for 30 min. fra starttidspunkt, kan vasketuren frit benyttes inden for vasketurens tidsramme. Vaskemaskinerne er kun til tøjvask og bør fyldes rimeligt op. Der må ikke vaskes for fremmede. Efter brugen skal der fejes, og maskinerne samt filtrene i tørretumblerne rengøres. FÆRDSEL Kørsel på boligvejene skal ske med særlig agtpågivenhed og i overensstemmelse med de opsatte skilte med hensyntagen til legende børn og gående. Politivedtægtens bestemmelser vedrørende almindelig færdsel skal overholdes. Cykling, og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstierne. 2

3 GARAGER Garager må ikke benyttes i erhvervsmæssigt øjemed, herunder som autoværksted for egne eller andres køretøjer. Garagen og omliggende garagearealer må ikke anvendes til arbejde udover almindelig vask, renholdelse og vedligeholdelse af køretøjet. Der må herunder ikke udføres arbejde af støjende og forurenende karakter. Garagen må kun anvendes til parkering af køretøjer. Hvis en beboer lejer en garage uden at bruge den til parkering af sin bil, kan administrationen opsige garagen med 1 måneds varsel. Opmagasinering af møbler og andre effekter er ikke tilladt. Forbrug af el fra installationer med strømudtag skal måles, og betales af lejer. Der gives ikke godtgørelse herfor ved fraflytning. Installation betales af afdelingen. Lysinstallation uden strømudtag er friholdt måling. Garagen må ikke fremlejes eller udlånes. GRÆSPLÆNER OG BEPLANTNING Beboerne anmodes om at værne om græsplæner og beplantning. I tøbrudsperioder bør græsplænerne ikke betrædes. HAVER Beboerne er forpligtet til at holde haverne i forsvarlig stand. Beplantning med høje træer og træer med omfangsrige kroner bør undgås, og i øvrigt skal træer placeres således, at skyggevirkningen hos naboer og genboer mindskes mest muligt. Misligholdelse af haver vil, efter tilskrevet klage, blive afhjulpet af afdelingen på beboerens regning. Jordstykket ved baghæk ud mod sti-arealer hører med til lejemålets areal. Hække ud mod fællesarealer skal være liguster. Afdelingen betaler nye ligusterhække, hvis dette er nødvendigt. Beboeren sørger selv for, at hækplanter bliver udskiftet. Type af hække eller hegn mellem lejemålene kan vælges frit. Hæk- eller hegnstype aftales mellem de pågældende lejere, og hæk/hegn betales af disse. Motorhæk- og plæneklippere må benyttes alle hverdage mellem kl og kl , lørdage mellem kl og kl samt søn- og helligdage mellem kl og kl HUSDYR Husdyr må ikke holdes eller tages i pleje uden skriftlig tilladelse fra selskabet/afdelingen. Under luftning af hunde/katte, som skal være i snor, har beboeren pligt til at fjerne hundens/kattens efterladenskaber. Det er ikke tilladt at holde, eller passe muskelhunde, samt blandinger heraf i afdelingen Tilsidesættelse af disse regler kan medføre inddragelse af husdyrtilladelsen. 3

4 LEG OG BOLDSPIL Der forefindes en indhegnet boldbane i afdelingen. Boldspil på fællesarealer skal ske med fornøden forsigtighed og med hensyntagen til små børn og gående, samt for at undgå at beskadige vinduer, haver og beplantninger. Afdelingen har et tennisnet, der kan benyttes på boldbanen. Leg med farligt legetøj, som kan medføre risiko for andre, er ikke tilladt. Legesager og redskaber skal fjernes, og støjende leg ophøre ved mørkets frembrud. MUSIK Brug af radio, TV, stereoanlæg og lignende, samt musikinstrumenter, skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Lydniveauet skal dæmpes efter kl Høj musik må ikke foregå for åbne døre/vinduer. PARKERING Afsnit 1 Parkering er kun tilladt inden for de afmærkede p-båse. Da p-båsene er officiel standard, må køretøjer ikke være længere end striberne i båsen, og der skal være rimelig plads til at kunne åbne dørene i bilerne, der holder ved siden af. Afsnit 2 En beboer, der har en p-plads i for- eller baghaven, kan ikke samtidig have en nummereret p- plads på parkeringspladsen. Afsnit 3 Beboere, der ønsker at betale for en fast plads, har mulighed for en nummereret p-bås på den store parkeringsplads, såfremt der er ledige pladser. Kun køretøjer, hvor ejer eller bruger ifølge indregistreringsattesten er bosat i Hyrdeparken, vil kunne opnå fast plads, og kun under forudsætning af, at alle øvrige regler er opfyldt. Ansøgning om fast p-bås og nummerskilt afleveres til varmemesteren sammen med forevisning af original indregistreringsattest. Afsnit 4 P-båse på beboerveje er forbeholdt gæster med personvogne og må ikke benyttes af beboerne til langtidsparkering. P-båse på tilkørselsveje må under ingen omstændigheder benyttes af erhvervsmæssige biler (f.eks. last- og kassevogne på gule nummerplader). Dette af hensyn til store servicekøretøjer som skraldevogne og brandbiler, der skal kunne passere uden besvær. Undtaget er køretøjer, som afdelingens og beboernes håndværkere benytter til deres arbejde. Afsnit 5 Parkering på garage-, vende- og containerplads er ikke tilladt. Afsnit 6 Last- og kassevogne på gule nummerplader med en totalvægt over 2500 kg, campingvogne og lignende samt uindregistrerede motorkøretøjer, må ikke parkeres på afdelingens område. Dog er det tilladt i forbindelse med klargøring af campingvogne og lignende til sæsonen at benytte en ledig p-bås i maks. 1 uge. 4

5 Afsnit 7 P-plads i haverne må kun indrettes med indkørsel fra Sæbjørnsvej, og kun mod forudgående ansøgning og tilladelse fra afdelingsbestyrelsen og Gladsaxe Kommune. Kontakt eventuelt varmemesteren for nærmere information. Afsnit 8 Der kan kun tildeles én fast parkeringsplads eller én garage pr. bolig. Afsnit 9 Hvis en beboer afhænder sin bil for at anskaffe en anden, skal beboeren inden for en rimelig tid (max. 1 md.) forevise en original registreringsattest på den nye bil til varmemesteren. Hvis en beboer afhænder sin bil, kan pågældende ikke længere have en nummeret p-plads. I dette tilfælde skal beboeren snarest herefter informere varmemesteren, så skiltet kan fjernes. SKILTNING Plakater, skilte og reklamer må ikke anbringes i og på ejendommen, medmindre selskabets/afdelingens skriftlige tilladelse foreligger. STØJ Generende støj, herunder motorstøj, er ikke tilladt på afdelingens område. TELTSLAGNING Teltslagning på fælles græsplæner er tilladt i sommerhalvåret, der må dog ikke overnattes. Telte skal nedtages ved mørkets frembrud. TÆPPEBANKNING Bankning af tæpper, sengetøj og lignende må kun foretages på bankestativerne. UDLUFTNING For at undgå fugt i lejlighederne, må der dagligt luftes effektivt ud. I fyringssæsonen bør døre og vinduer ikke stå åbne i længere tid, med mindre der lukkes for radiatorerne. Husk at udlufte alle radiatorerne, når fyringssæsonen begynder. Defekte termoruder skal anmeldes til varmemesteren. ØDELÆGGELSER, HÆRVÆRK M.V. Ved ødelæggelse og hærværk af ejendom og fællesarealer, vil der fra selskabets side blive rejst krav om erstatning over for skadevolderen. 5

6 EFTERSKRIFT I alles interesse anmodes beboerne om at medvirke til, at husordenens vejledninger og bestemmelser følges. Selskabets/afdelingens funktionærer har pligt til at observere og informere over for beboerne om eventuelle overtrædelser af gældende bestemmelser, og hvis givne informationer siddes overhørig at indberette sagen for selskabet. Afdelingsbestyrelsen har ret til at observere og informere over for beboerne om eventuelle overtrædelser af gældende bestemmelser, og hvis givne informationer siddes overhørig at indberette sagen for selskabet. Godkendt på afdelingsmødet den 15. maj 2007 Forelagt organisationsbestyrelsen den 23. august 2007 Godkendt på afdelingsmødet den 17. februar 2009 Godkendt på afdelingsmødet den 6. maj 2015 Forelagt organisationsbestyrelsen den 25. juni

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere