Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast."

Transkript

1 3. september 2015 Til Erhvervsstyrelsen Fremsendes pr. Indførelse af data-only med mulighed for TV-distribution via ip unicast. Erhvervsstyrelsen har ønsket, at der skabes mulighed for, at alternative operatører kan udbyde såvel bredbånd som tv-tjenester via TDC s kabel-tv net. For at imødekomme dette ønske har TDC besluttet at indføre muligheden for at levere bredbånd til slutkunder, der ikke aftager en tv-pakke fra YouSee (data-only), hvilket umiddelbart giver adgang til at sælge bredbånd til ca husstande, som i dag ikke aftager tv fra YouSee. Samtidig åbnes der for, at alternative udbydere kan levere egne tvpakker via ip unicast uden QoS. En grundlæggende forudsætning for at kunne indføre data-only er, at TDC gennemfører en omfattende omlægning af frekvensanvendelsen i kabel-tv nettet. Indførelsen af data-only sker som udgangspunkt for individuelle kunder på TDC-ejede net. Muligheden for en eventuel udbredelse af data-only til andre kundegrupper afhænger af en række faktorer herunder om private netejere ønsker at åbne for data-only på deres net, reforhandling af tv-aftaler, som prismæssigt ville kunne påvirkes af muligheden for data-only m.v. Teknisk løsning. Frekvensanvendelsen i TDC s kabel-tv net er i dag således, at bredbåndskapacitet er placeret under det nederste filter (Grundpakkefilteret) og dermed leveres som en del af Grundpakken. For at skabe mulighed for at levere bredbånd til slutkunder, der ikke aftager (som minimum) Grundpakken, skal der gennemføres en omlægning af frekvensanvendelsen, således at bredbåndskapacitet placeres nederst i frekvensbåndet. Derudover skal der indføres et nyt filter (data-only filter). Udover den fysiske omlægning af frekvensanvendelsen og indførelse af et nyt filter skal TDC s IT-systemer tilpasses, således at der åbnes for salg af data-only-abonnementer. Løsningen i øvrigt baseres på TDC s allerede eksisterende model for BSA over kabel-tv net, hvor alternative operatører køber kapacitet på CMTS-niveau og i øvrigt selv definerer sine bredbåndsprodukter indenfor de rammer, der er fastlagt. Med dette set-up vil det være muligt (og relevant) for alternative operatører at udbyde tvløsninger (baseret på eget tekniske setup og egne tv-rettigheder) til slutkunder, som ikke aftager en tv-pakke fra YouSee. TDC A/S Teglholmsgade København C. Stakeholder Relations Jura og Reguleringsøkonomi Teglholmsgade 1 Internet: Tlf København C TDC A/S CVR-nr København

2 Dette kan ske via ip unicast uden QoS. Operatøren kan i dette set-up: Selv levere tv-strømmene. Det vil sige, at en operatørens tv-udbud ikke er begrænset til de tv-kanaler, som TDC distribuerer i nettet Fuldstændig frit pakketere tv-kanalerne der er således ingen binding til YouSee s pakketering Selv levere krypterings-/drm-system og set-top bokse/apps til slutbrugerne Selv fastlægge bitraten af de distribuerede kanaler Selv designe og udbyde on-demand tjenester uafhængig af, hvorledes TDC/YouSee har tilrettelagt sit udbud Anvende samme set-up til levering af tv-tjenester på andre net og dermed have en væsentligt enklere forretning, end hvis der skulle tilbydes tv baseret på YouSeeteknologi i TDC s kabel-tv net og egen teknologi i resten af landet Billedkvaliteten (stabil strøm uden frysninger og udfald) kan sikres ved anvendelse af ABR (Adaptive Bit Rate). Eksempelvis med udbud af 3-6 forskellige bitrater fra 1,5 Mbit/s 8,3 Mbit/s. Operatøren fastlægger selv den maksimale og minimale tekniske kvalitet (bitrate) af kanalerne. Distributionen med ABR betyder, at slutkunderne vil få leveret den bedste kvalitet (af dem som operatøren udbyder), der kan leveres i den konkrete situation. Det vil sige, at i perioder med få samtidige strømme, kan der leveres en bedre kvalitet end i perioder med mange samtidige strømme. ABR anvendes af eksisterende streamingtjenester som f.eks. Netflix, Viaplay, TDC Play, YouSee Play - så teknologien har bevist sin kvalitet. Udover ændringen med indførelse af data-only, vil BSA på TDC s kabel-tv net fortsat leveres efter de eksisterende principper og efter den eksisterende prismodel, hvor alternative operatører: køber adgang og kapacitet (US/DS) på CMTS-niveau selv håndterer trafikken fra opsamlingspunktet (POI 2 eller 3) lejer modems fra TDC får adgang til et system, som giver mulighed for at slå tilslutningsmuligheder op på adresseniveau, lægge bestillinger, foretage fejlmeldinger m.v. får adgang til opdateret information om kundegrundlag på CMTS-niveau Markedsmæssige perspektiver. Modellen betyder en markant forbedring af alternative operatørers muligheder for at sælge til kunder på TDC s kabel-tv net. Indførelsen af muligheden for data-only til individuelle kunder på TDC-ejede net medfører at det umiddelbart tilgængelige potentiale for afsætning af bredbånd forøges med ca homes passed 1. Uden data-only ville disse kunder først skulle aftage en tv-pakke, før der kunne sælges bredbånd til dem. Dermed er det samlede antal Homes passed der umiddelbart kan sælges bredbånd til på ca Heraf er Homes passed på TDC-ejede net med individuelle kundeaftaler og åbnes derfor for data-only 1 Homes passed er husstande, hvortil der på standardvilkår kan etableres tilslutning via eksisterende eller nyetableret stikledning. Homes passed uden stikledning forekommer primært i parcelhusområder, da etage-ejendomme typisk fuldkables i forbindelse med etablering af nettet.

3 Homes passed på net med kollektive aftaler, og åbnes derfor ikke umiddelbart for data-only. Af de homes passed der gøres umiddelbart tilgængelige ved indførelse af data-only, er der allerede etableret stikledning til 60%. Hos de resterende 40% vil der skulle etableres stikledning, hvilket for alle omfattede homes passed kan ske til standardiserede priser og vilkår. Modellen åbner endvidere for at eksisterende tv-kunder kan opsige deres tv-abonnement og få leveret tv som ip-unicast over bredbånd fra en alternativ operatør. Prissætning Nuværende prismodel Prisen for Coax-BSA har siden 2011 været LRAIC-prisreguleret af Erhvervsstyrelsen, hvor operatøren afregner den anvendte kapacitet på de CMTS er, som operatøren er tilsluttet. Herudover er der en afregning pr. tilsluttet kunde. I årene 2013 og 2014 har Erhvervsstyrelsen opereret med en alternativ prismodel, hvor kapacitetsprisen har været reduceret, mens kundeprisen har været forøget via et vip. Denne alternative model havde til hensigt at tilgodese operatører med storforbrugende kunder. Styrelsens udmøntning for 2014 er til illustration vist i nedenstående tabel 1. Tabel 1. Priser fra 2014 LRAIC-prissætning 2 Priselement: (DKK/mdr) Model-omk. (u. vip, ikke Prismetode 1 (med vip, Kundepris Uploadkapacitet på CMTS (Mbit/s BH) Downloadkapacitet på CMTS (Mbit/s BH) Prismetode 2 (med vip, I Erhvervsstyrelsens priser er der forudsat, at bredbåndskunden samtidig aftager TV fra YouSee, hvilket hidtil har været en teknisk forudsætning. Kundeomkostningen har derfor været delt mellem bredbånd og TV. I tabel 1 er kundeomkostningen, der vedrører bredbånd vist. I Erhvervsstyrelsens priser for 2015 er der ikke foretaget et vip, her er udmøntet direkte på modelomkostningerne. De gældende LRAIC-priser for Coax-BSA kan som udgangspunkt anvendes til udbud af unicast-tv. Såfremt operatøren skal kunne udbyde TV i en rimelig kvalitet, vil den nødvendige kapacitet på CMTS erne formentlig være af en størrelse, som vil medføre en betaling, som kun vanskeligt vil være konkurrencedygtig på TV-markedet. TDC vil derfor tilbyde operatørerne en ændret pris for Coax-BSA som alternativ til de fortsat regulerede Coax-BSA priser. TDC-prismodel TDC s pris tager udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens tidligere anvendte metode med brug af vip. TDC vil derfor tilbyde en reduceret kapacitetspris mod en forøget kundepris. TDC har valgt at lade den tilbudte prisplan tage udgangspunkt i de regulerede priser for at skabe transparens for styrelsen og operatører. TDC har derfor vippet LRAIC-priserne ved brug af samme metode som tidligere anvendt af styrelsen. Vippet taget udgangspunkt i en data-only kunde. Dvs. en kunde, som ikke aftager DVB-C TV fra YouSee. Modelomkostninger samt vippet er anført i tabel 2. Priserne skal opfattes illustrative, da det endelige vip vil tage udgangspunkt i LRAIC-priserne for Jf. side 30 i Afgørelse om fastsættelse af maksimale netadgangspriser efter LRAIC metoden for 2014 fastnet, https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/lraic-afgorelse.pdf

4 Tabel 2. TDC-prismodel (illustreret ved 2015-LRAIC priser) Priselement: Model-omk. (DKK/mdr) (uden vip, TDC-pris (ved data-only) TDC-pris (ved YouSee-TV) Kundepris Uploadkapacitet på CMTS (Mbit/s BH) Downloadkapacitet på CMTS (Mbit/s BH) Kommercielt tillæg n.a. 1,5 0,0 TDC har vurderet, at der vil kunne laves et konkurrencedygtigt udbud ved en download kapacitetspris på 28 kr./mdr. pr. Mbit/s i travl time til unicast TV-streaming, jf. kolonne 3, tabel 2. Ved denne pris, og ved en forbrugsprofil svarende til en gennemsnitlig TDC-TV kunde vil prisen for unicast TV være ca. 90 kr./mdr. pr. kunde i gennemsnit. Den gennemsnitlige kundepris er uafhængig af størrelse af TV-pakken, som kunden abonnerer på hos operatøren, men vil afhænge af kanalbåndbredde samt antallet af samtidige TV-kanaler, der streames til den enkelte husstand (ved multi-room funktionalitet) og til kunderne under CMTS en i travl time. I en situation, hvor der samtidig afsættes YouSee-TV til kunden, vil TDC eliminere overdækning af stikledningen ved at foretage en reduktion i kundeprisen på 8,5 kr./mdr., som svarer til halvdelen af stikledningsomkostningen beregnet i LRAIC-modellen, jf. kolonne 4 i tabel 2 (Dvs. den halvdel af stikledningen som hidtil er blevet henført til TV i LRAICmodellen). TDC vil på baggrund af de årligt fastsatte LRAIC-priser hvert år vippe downloadkapacitetsprisen mhp. at fastholde en stabil pris for TV-udbud. De samlede betalinger for brug af coax-bsa til unicast TV kan opsummeres til: 1. Betaling for CMTS-kapacitet a. der er relateret til TV-streaming (download), samt b. der - eventuelt - er relateret til levering af bredbånd (som hidtil up- og download). 2. Kundeomkostningen på a. 35 kr/mdr./kunde ved data-only, eller b. 27 kr/mdr./kunde ved TV-samproduktion 3. TDC-prisplan tillæg på 1,5 kr./mdr. pr. kunde. 4. Diverse gebyrer som hidtil til oprettelse og drift af operatørens udbud på coax- BSA, jf. prisbilag Eventuel etableringsomkostning, jf. nedenstående afsnit vedrørende etablering. TDC har i tabel 3 eksemplificeret prissætningen ved udregning af en pr. kunde gennemsnitspris for ovenstående priselementer (ekskl. gebyrer, punkt 4 og 5) 4. Tabel 3. Gennemsnitlig pris pr. kunde Gennemsnitspris pr. kunde (DKK/mdr) Model-omk. (uden vip, 5 TDC-pris (ved data-only) Kundepris Bredbåndspris (for kapacitetsforbrug) TDC- pris (ved YouSee-TV) 3 https://wholesale.tdc.dk/produkter/pt_bsa_kabel-tv_net_bilag_2_priser_v_std_ pdf 4 Prisberegningen tager udgangspunkt i en bredbåndsforbrugsprofil svarende til en download kapacitet ved CMTS en på 0,86 Mbit/s download og 0,08 Mbit/s upload i gennemsnit pr. kunde og en TV-profil svarende til en TDC-TV kunde. Der forudsættes en operatør med etablerede TV-kunder og etablerede bredbåndskunder fordelt på CMTS erne i Storkøbenhavn. 5 Dvs. baseret på 2015 LRAIC pris.

5 TV-pris (for kapacitetsforbrug) Prisplans tillæg 0 1,5 0 I alt pr. kunde (sum af ovenstående) I praksis vil der ikke blive sondret mellem CMTS-kapacitet købt til unicast-tv og til bredbånd (f.eks. surf-trafik), idet disse trafiktyper udveksles på den samme, samlede kapacitet købt af operatøren på CMTS en. Operatørens fordele TDC finder, at den beskrevne prismodel, af en række årsager er attraktiv for operatørerne: 1. Prisafregning tager som hidtil udgangspunkt i kapacitetsafregning på CMTSniveau. Den reelle omkostningsdriver er imidlertid kapacitetsudbygning på de underliggende segmenter og øer, som ideelt burde ligge til grund ved kapacitetsafregningen. Ved kapacitetsafregning på CMTS-niveau (som accepteret af TDC) opnår operatøren skala-fordel grundet den større samlede (operatør)kundemængde på CMTS en. Herved vil der skulle købes mindre kapacitet pr. kunde i travl time end på segment- og ø-niveau. 2. Priserne er faldet markant i 2015 som følge af ny LRAIC-modellering. Dette gør isoleret set Coax-BSA mere konkurrencedygtig i fht. alternativer. 3. TDC har vippet download kapacitetsomkostningen til 28 kr./mdr. pr. Mbit/s download i travl time ud fra en regional operatørstørrelse på kun TV-kunder / bredbåndskunde. Operatørstørrelsen er fastsat efter dialog med Erhvervsstyrelsen. TDC finder en sådan operatørstørrelse uforholdsmæssig lille på lang sigt, men har ved den konkrete målsøgning/vip elimineret de skala-ulemper, som kunne hindre et konkurrencedygtigt udbud for denne operatørstørrelse på kort sigt. For større operatører vil den samlede pris pr. kunde være lavere end prisen anført i tabel LRAIC-priserne opdateres årligt ud fra kapacitetsforbruget i nettet. Ved anvendelse af unicast-tv vil kapaciteten herfra indgå i det efterfølgende års prisopdatering hvorved kapacitetspriserne reduceres. Dette vil resultere i lavere Coax-BSA-priser end i andre prismodellen (f.eks. gensalg af TV, hvor Coax-BSA ikke påvirkes af TVudbuddet). Dvs. prisfald på f.eks. bredbånd surf-trafik. Som følge af de lavere kapacitetspriser over årene (som konsekvens af stigende kapacitetsforbrug til TV og bredbånd og som årligt opdateres i LRAIC-modellen) er det sandsynligt, at der på et tidspunkt ikke længere er behov for at vippe priserne i TDCprismodellen. Dette vil ske, hvis prisen på download-kapaciteten i styrelsens ordinære LRAIC prisudmøntning bliver lavere eller er lig med den vippede pris, der er fastholdt på 28 kr./mdr. pr. Mbit/s i travl time. Når dette sker, vil vippet af priserne således ophøre. Etablering Stikledninger til homes passed uden stikledning kan bestilles på standardvilkår og til standard-priser. Prisen omfatter etablering af stikledning incl. 1. stik. Leverancen (til parcelhuse) er uden gravning på slutkundens egen grund. Hvis ikke der allerede er gravet, eller hvis ikke slutkunden har bestilt gravning (betalbar ydelse), lægges kablet hen over jorden, så slutkunden efterfølgende kan sikre nedgravning. Prisen for stikledning er (under forudsætning af at eventuel gravning i offentlig vej kan ske for under kr): o Parcelhuse 476 kr.

6 o Lejligheder 476 kr. o Gravning/skydning (pr. m.) 300 kr/m. Leveringstiden for etablering af stikledning er normalt op til 20 arbejdsdage. Implementeringsplan. Den grundlæggende frekvensomlægning, som er forudsætningen for indførelsen af dataonly, gennemføres februar/marts 2016 TDC er i færd med at beskrive den nødvendige IT-udvikling og sikre ressourcer til gennemførelsen heraf. TDC planlægger at udvikling og implementering kan gennemføres, således at muligheden for udbud af data-only (såvel internt i TDC som for andre operatører) kan indføres ultimo Q Alternative operatørers muligheder samt timing: Nu: Test af BSA over TDC s kabel-tv net med henblik på at være klar til at udnytte mulighederne. o Aftale kan allerede indgås på baggrund af TDC s eksisterende standardtilbud. Muligheden for data-only vil blive tilgængelig via en kommende opdatering af standardtilbuddet o Bestilling af kapacitet på en eller flere CMTS er (3 måneders leveringstid for førstegangs-etablering af kapacitet pr. CMTS) 6 Kommercielt udbud af BSA (forudsætter indgåelse af aftale og bestilling af kapacitet senest 3 måneder før). Ca. 7/ Kendskab til reviderede LRAIC-priser for / Regulerede LRAIC-priser for 2016 træder i kraft. 1/ Kendskab til fremtidige (vippede) priser for udbud af bredbånd, data-only og tv via ip unicast). 15/ Offentliggørelse af standardtilbud inkl. priser 6 Jf. Standardaftale vedr. BSA over kabel TV net.

7 TDC s overordnede plan for udvikling og lancering af data-only ser således ud: Aktivitet Beskrivelse Tid Planlægning af Fastlægge frekvensplan og oktober 2015 kanalomlægning detailplanlægge udrulningen af planen i nettet Sourcing af data-only filter Specifikation af filter, udbud og leveranceaftale Q Beskrivelse af vilkår, principper og forretningsregler for data-only Specifikation af IT Udvikling af IT og processeer Herunder detailspecifikation af forskellige kundecases ved opsigelse af tv, nye tvaftaler på adresser med data-only etc. Beskrivelse af IT og procesmæssige krav til løsning for TDC s detail og Wholesale-forretning for understøttelse af data-only IT-design og udvikling, Test og implementering Juni oktober 2015 Juni - oktober 2015 Q Q Offentliggørelse af LRAICpriser December 2015 for 2016 Offentliggørelse af Q standardtilbud for BSA med data-only Teknisk gennemførelse af Den nye frekvensplan Februar/marts 2016 frekvensomlægningen udrulles i nettet. Offentliggørelse af Priser (uvippede og vippede) 15. januar 2016 standardtilbud for BSA med data-only inkl. priser indarbejdet i TDC s standardtilbud ved BSA over kabel-tv net Lancering Ultimo Q1 2016

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

En rapport til Erhvervsstyrelsen. Engrosadgang via kabel-tv infrastrukturen. 10-12 2012 Engagement: 330011753

En rapport til Erhvervsstyrelsen. Engrosadgang via kabel-tv infrastrukturen. 10-12 2012 Engagement: 330011753 En rapport til Erhvervsstyrelsen 10-12 2012 Engagement: 330011753 10-12 2012 Page i Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Vurdering af omkostninger... 7 2.2 Omkring Gartners vurderinger

Læs mere

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for adgang til TDC s fiber- og kabeltv-net

Læs mere

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) En Rapport for IT & Telestyrelsen Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 11/06 2009 Engagement: 222702310 IT & Telestyrelsen

Læs mere

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia.

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia. Telia Danmark IT- og Telestyrelsen Filial af Telia Nättjänster Holsteinsgade 63 Norden AB, Sverige 2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ Punkt 6 Rådsmødet den 30. september 2009 30-09-2009 4/0120-0204-0150 /VU/NVH/JEM Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ 1. Resumé...3 2. Afgørelse...13 3. Sagsfremstilling...15 3.1 Indledning...15

Læs mere

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV 27-06-2012 VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 3 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING... 11 3.1

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Rapport til Det Digitale Midtsønderjylland om trådløse løsninger som alternativ til etablering af et fiberbaseret bredbåndsnet i landområder. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 BILAG TIL PUNKT 5 3. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere