RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG-TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG-TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen"

Transkript

1 RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG-TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen R APPORT

2 RUTE 11 ESBJERG-TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg-Grænsen Rapport REDAKTION: Vejdirektoratet OPLAG: xxx DATO: November 2012 TRYK: Vejdirektoratet LAYOUT: Vejdirektoratet ISBN (NET): FOTOS: Vejdirektoratet ISBN: GRUNDKORT: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012

3 INDHOLD 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING 6 3. EKSISTERENDE FORHOLD ANDRE PLANINITIATIVER ERHVERVSFORHOLD LØSNINGSFORSLAG TRAFIKALE KONSEKVENSER AREALBEHOV PLAN- OG MILJØFORHOLD ANLÆGSOVERSLAG OG SAMFUNDSØKONOMI 48

4 ESBJERG E20 BRAMMING VEJEN 32 E20 FANØ Gredstedbro 32 RIBE VADEHAVET MANDØ 11 Rejsby 24 Gram 25 Toftlund RØMØ Skærbæk Arrild Bredebro Løgumkloster Abild Rute 11 Rute 24 Møgeltønder TØNDER 8 Tinglev FIGUR 1.1 Undersøgelsesstrækningen

5 1. INDLEDNING INDLEDNING Det fremgår af aftalen om Bedre mobilitet, af 26. november 2010, at der skal gennemføres en forundersøgelse af mulighederne for udbygning af strækningen mellem Esbjerg og Tønder. Undersøgelsen skal omfatte rute 11 mellem E20, Esbjergmotorvejen ved Korskro og den dansk-tyske grænse syd for Tønder, en strækning på ca. 77 km. Endvidere skal rute 24 mellem Gredstedbro og Esbjerg inddrages i undersøgelsen. Denne strækning er ca. 13 km. Strækningerne er vist på Bedre mobilitet er en aftale af 26. november 2010 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Forundersøgelsen skal belyse behov og muligheder for opgradering af rute 11 samt af rute 24, ligesom undersøgelsen miljø og økonomi. 5

6 2. SAMMENFATNING Denne forundersøgelse omfatter rute 11 på strækningen mellem Esbjergmotorvejen og den dansk-tyske grænse samt rute 24 på strækningen mellem Esbjerg og Gredstedbro. Forundersøgelsen belyser behov og muligheder for opgradering af rute 11 ligesom den belyser de væsentligste - følger strækningen syd for Gredstedbro og strækningen lige nord for Tønder på rute køretøjer pr. årsdøgn med en lastbilandel på ca. Omkring Ribe er der i dag en vis trængsel mens der, bortset fra enkelte dage i sommermånederne, ikke er registreret store fremkommeligheds- eller kapacitetsproblemer på resten af rute 11 eller rute 24. Foreslåede løsninger Forslag til standarden af nye vejanlæg i denne forundersøgelse tager udgangspunkt i at skulle forbedre fremkommeligheden. Der er i den forbindelse beregnet forventede Tallene viser, at der syd for Ribe ved Rejsby vil køre ca køretøjer pr. hverdagsdøgn og mellem Bredebro og Tønder vil køre ca køretøjer. På den mest belastede strækning på rute 11 nord for Ribe vil der køre ca køretøjer i I forbindelse med overvejelser om vejstandard indgår også Ud fra et umiddelbart skøn koster en motorvej i åbent land mellem 60 og 100 mio. kr. pr. km. Dette er et generelt skøn, der de problemstillinger, som f.eks. optræder i forbindelse med særlige miljøhensyn, jordbundsforhold mv. Etablering af en motorvej på den 77 km lange strækning mellem Esbjergmotorvejen og grænsen vil med udgangspunkt i dette skøn således koste minimum mellem 5 og 8 mia. kr. På den baggrund er der ikke foreslået en motorvejsløsning på rute Muligheden for at anvende den eksisterende rute 11 er 11 skyldes langsomt kørende landbrugskøretøjer. Såfremt der etableres en vej i et nyt tracé vil landsbrugskøretøjerne kunne bruge den gamle vej mens de øvrige køretøjer vil kunne anvende en ny vej. Hvis den eksisterende vej udvides vil man afskære sig fra den mulighed. Der er derfor foreslået Ved tilkoblingen til Esbjergmotorvejen er der foreslået vest- fra Kolding og skal til/fra Ribe skal derfor benytte afkørsel 72. Undersøgelsen indeholder en række projektforslag, der er hed på 90 km/t. Desuden er der beskrevet tiltag der kan forslag til mindre anlægsforbedringer på rute 11. Såfremt det ønskes at etablere mindre anlægsforbedringer på rute 11 kræver det en nærmere planlægning inden for de givne økonomiske rammer, for at målrette disse tiltag bedst muligt. Ved skitseprojekteringen af omfartsvejene er anvendt omtrent samme tracé som en ny vejforbindelse på hele strækningen mellem Esbjergmotorvejen og grænsen. Omfartsvejene kan således indgå som en del af en trinvis udbygning af rute 11. Forslag Esbjergmotorvejen- grænsen Omfartsvej ved Ribe alternativ A Omfartsvej ved Ribe alternativ B Omfartsvej ved Skærbæk Omfartsvej ved Abild Tiltag på den eksisterende rute 24 Mindre anlægsforbedringer på den eksisterende rute 11 TABEL 2.1 Undersøgte forslag 6

7 ESBJERG E20 BRAMMING VEJEN ESBJERG 32 E E20 BRAMMING VEJEN 32 FANØ RIBE Gredstedbro 32 FANØ A RIBE Gredstedbro B 32 VADEHAVET MANDØ 11 Rejsby 24 Gram 25 VADEHAVET MANDØ 11 Rejsby 24 Gram Toftlund Toftlu RØMØ Skærbæk Arrild RØMØ Skærbæk Arrild Bredebro Løgumkloster Bredebro Løgumkloster Abild Abild Møgeltønder TØNDER 8 Tinglev Møgeltønder TØNDER 8 FIGUR 2.1 Kort over det undersøgte projektforslag FIGUR 2.2 Kort over undersøgte omfartsveje 7

8 Med løsningen mellem Esbjergmotorvejen og grænsen vil der ske tidsbeparelser på ca timer pr. hverdagsdøgn, mens tidsbesparelsen på de to forslag til omfartsveje ved Ribe er ca. 430 timer pr. hverdagsdøgn, For Skærbæk omfartsvej er tidsbeparelsen ca. 80 timer mens den for Abild omfartsvej er negativ. Se tabel 2.2. Forslag Tidsbesparelse (timer pr. hverdagsdøgn) Esbjergmotorvejen- grænsen Omfartsvej ved Ribe alternativ A 420 Omfartsvej ved Ribe alternativ B 440 Omfartsvej ved Skærbæk 80 Omfartsvej ved Abild TABEL 2.2. Tidsbesparelse negativ er blevet kontaktet for at kortlægge de tyske planer for at udbygge vej B 5, der er fortsættelsen af rute 11 ved grænseovergangen i Sæd. Der er ingen aktuelle tyske planer om at udbygge B5, der i dag er en tosporet landevej. Såfremt Tyskland på langt sigt ønsker at etablere en ny vej, er det uklart, hvor det i givet fald vil være. Af hensyn til de tyske byer Süder Lügum og Niebüll i Tyskland må det formodes at en eventuel ny vej anlægges øst for disse byer og dermed også øst for grænseovergangen ved Sæd. Der er derfor ikke skitseret en linje mellem Tønder og grænsen men en korridor, hvor en eventuel ny linjeføring kan tænkes at blive etableret. I forbindelse med forundersøgelsen er der udarbejdet en screening af erhvervsforhold. Her peger repræsentanter fra erhvervslivet på, at rute 11 og rute 24 er præget af, at tunge og langsomme køretøjer er svære at overhale på den tosporede rute. Repræsentanter fra turisterhvervet peger på, at trængsel på rute 11 ikke er et stort problem, da turister typisk ikke har så travlt med at komme fra A til B som f.eks. pendlere. De to kommuner på strækningen ønsker, at en eventuel udbygning af rute 11 og rute 24 skal knytte Esbjerg og Tønder tættere sammen. Endvidere har repræsentanter fra erhvervslivet givet udtryk for at man kan spare op til ¼ af køretiden, hvis man kan undgå den langsomtkørende Sammenhæng til strategisk analyse af midtjysk motorvejskorridor Der er igangsat en strategisk analyse af det langsigtede Der er foretaget en screening af mulige linjeføringer i form af både østlige og vestlige linjeføringer. En af de vestlige linjeføringer vil principielt kunne få betydning i relation til udbygningen af rute 11, da rute 11 forudsættes at indgå i korridoren frem til den dansk-tyske grænse. Der er imidlertid ikke truffet nogen former for beslutninger vedrørende anlæg af en eventuel midtjysk motorvejskorridor og i givet fald, hvilken linjeføring man vil vælge. Der foreligger derfor ikke nogle konkrete forslag til korridorer for en eventuel fremtidig vestlig linjeføring af en midtjysk motorvejskorridor. Der er ikke i denne forundersøgelse foretaget nogen nær- præsenterede forslag til udbygning af rute 11 i denne forundersøgelse skal derfor ses uafhængigt af de strategiske analyser af en midtjysk motorvejskorridor. De strategiske analyser bliver afrapporteret i På det tidspunkt vil der foreligge et bedre grundlag, således at spørgsmålet om sammenhæng til rute 11 kan blive analyseret. I givet fald vil det ske i forbindelse med en eventuelt kommende VVM-undersøgelse af rute 11. Miljø Linjeføringen fra Esbjergmotorvejen til grænsen er i berøring med 4 Natura 2000 områder, mens de to alternativer for en Ribe omfartsvej er i berøring med ét Natura 2000 område. De mindre anlægsforbedringer på rute 24 vil alle berøre Natura 2000 områder. Det er vurderingen at de foreslåede linjeføringer vil kunne påvirke Natura 2000 områderne. Der skal derfor, jf. Habitatbekendtgørelsen, foretages en konsekvensvurdering af projektet for Natura 2000 områderne. Konsekvensvurderingen skal ske på grundlag af områdets bevaringsmålsætninger og udpegningsgrundlag, og der skal foretages en analyse af om projektet vil skade eller ikke skade Natura 2000 områderne. Konsekvensvurderingen vil ske i en eventuelt kommende VVM-undersøgelse. og miljøparametre, der har betydning, såfremt et af forslagene skal undersøges videre. Dette vil ligeledes ske i en eventuelt kommende VVM-undersøgelse. Umiddelbart er der ikke fundet plan- og miljøparametre der er til hinder for at etablere projektforslagene. Omfang og art af de miljømæssige påvirkninger og eventuelle afværgeforanstaltninger vil, for både rute 11 og rute 24 blive vurderet nærmere i en eventuel VVM-undersøgelse. 8

9 Økonomi Som led i undersøgelsen er der gennemført beregninger af økonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser af de skitserede forslag undtagen forslaget til mindre anlægsforbedringer på rute 11, da disse ikke er beskrevet i detaljer. Se tabel 2.3. Undersøgelsens resultater er baseret på vejanlæg skitseret på forundersøgelsesniveau. Beregninger af anlægsøkonomien og samfundsøkonomien er derfor forbundet med store usikkerheder. Projektforslag Anlægsoverslag i mio. kr. basis +50 % Intern rente Etablering af ny vej mellem Nørre Vong ved Esbjergmotorvejen og ,4 % grænsen 1 Mindre forbedringer på rute ,4 % Omfartsvej ved Ribe alternativ A 349 8,7 % Omfartsvej ved Ribe alternativ B 400 7,9 % Omfartsvej ved Skærbæk 202 1,9 % Omfartsvej ved Abild 79 negativ TABEL 2.1 Basisoverslag +50 % og intern rente for projektforslagene. Prisniveau FL2012, indeks 174,4. Beløb i mio. kr 1) Tønder anvendes 9

10 3. EKSISTERENDE FORHOLD GENERELT Nærværende forundersøgelse omfatter rute 11 på delstrækningen mellem Esbjerg og den dansk-tyske grænse samt rute 24 på delstrækningen mellem Esbjerg og Gredstedbro. Den del af rute 11, der indgår i forundersøgelsen, er beliggende i Esbjerg og Tønder kommuner og den del af rute 24, der indgår, er beliggende i Esbjerg Kommune. De to kommuner hører til Region Syddanmark og er en del af Landsdel Sydjylland der består af Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa kommuner. Esbjerg Kommune har ca indbyggere og Tønder ca Befolkningstallet forventes, ifølge fremskrivninger i de to kommuner, at ligge nogenlunde på samme niveau i ESBJERG FANØ E20 BRAMMING Gredstedbro RIBE 32 VEJ 32 Antallet af familier med rådighed over en bil er større i de to RUTE 11 Rute 11 spiller en rolle i den nationale og internationale tra- land med sommerhusområderne langs den jyske vestkyst. Fra Korskro ved Esbjergmotorvejen til den dansk-tyske grænse er der ca. 77 km. Ruten er anlagt som en almindelig 2-sporet landevej med vejtilslutninger og adgange til gårde, marker og huse. Omkring Bramming og omkring Tønder er rute 11 udbygget som er ca. 12 km og strækningen ved Tønder er ca. 5. km. Se RØMØ VADEHAVET MANDØ 11 Rejsby Skærbæk 11 Bredebro 24 Gram To Arrild 25 Løgumkloster Hele landet Esbjerg Tønder FIGUR 3.1 Oversigt over familiens bilrådighed Figuren viser antallet af familier med rådighed over bil i forhold til det samlede antal familier. Angivet i %. Kilde: Danmarks statistik Motortrafikvej 2-sporet landevej Møgeltønder Abild TØNDER FIGUR

11 godt 8 meter asfalt belagt areal. På størstedelen af strækningen er kørebanebredden under 8 m. Ruten går gennem 9 byer nemlig Ålbæk, Ribe, Egebæk-Hviding, Rejsby, Brøns, Skærbæk, Døstrup, Sølsted og Abild. Der er en generel hastighedsbegrænsning på 80 km/t på den del af strækningen, der er landevej, og 90 km/t på den - sige forhold ved kryds og adgange til enkeltejendomme. Desuden er der hastighedsnedsættelser (50 eller 60 km/t) i de byer rute 11 passerer. Strækningen er præget af, at den forløber gennem et overkørsler til gårde, facadeejendomme, marker m.v. og en rute 11 i niveau i Ribe by, hvilket i perioder nedsætter fremkommeligheden på strækningen. RUTE 24 Rute 24 forbinder landsdelscentret Esbjerg i nord med de to egnscentre mod syd, Ribe og Tønder. Strækningen betjener Den inderste del af rute 24 udgør en fødevej for transporter til Transportcentret på Esbjerg Havn, der er et nationalt transportcenter med aktiviteter i relation til havvindmøller, offshore for olie og gas samt jack-up-rigge. Hovedparten af rute 24, ca. 11,5 km, er en 2-sporet motor- motorvejen til Tjæreborg, er alm. 2-sporet landevej med banebredde på ca. 8 m, mens landevejsstrækningen mellem Esbjerg og Tjæreborg har en kørebanebredde på godt 7 m. Der er en generel hastighedsbegrænsning på 80 km/t på den del af strækningen, der er landevej, og 90 km/t på den - Dette lever ikke op til moderne standard for en tilsvarende vejtype, der som udgangspunkt bør være facadeløs. TRAFIK lastbilandelen varierer mellem ca. 9 og 14 %. Variationen på for Ribe. Dernæst følger strækningen syd for Gredstedbro og strækningen lige nord for Tønder på rute 11. køretøjer pr. hverdagsdøgn med en lastbilandel på ca. 10 Der foregår nogen transport med langsomme landbrugskøretøjer. Det vides ikke præcist, hvornår på dagen landbrugskøretøjerne færdes, men denne færdsel er særlig udpræget på strækningen fra Gredstedbro til den dansk-tyske grænse. Langsomt kørende landbrugskøretøjer medfører fremkommelighedsproblemer på strækninger med manglende overhalingsmulighed på grund af sidevejstilslutninger og sigtforhold. Vejdirektoratet har igangsat et pilotprojekt, hvor man i dialog med landbrugsorganisationerne vil under- løsninger på de gener, det medfører. Pilotprojektet omfatter strækningen mellem Ribe og Rejsby. Erhvervstransporter som kommer fra sydøst og skal til Esbjerg kører hovedsageligt kun mellem Ribe og Esbjerg. Erhvervstransporterne kommer ofte fra Toftlund via rute 179 og rammer rute 11 lige syd for Ribe. Mange erhvervstransporter krydser grænsen ved Padborg, da vejforholdene på den tyske side af grænsen ved Tønder (rute B5) er af dårligere standard end den danske side. 11

12 ESBJERG E20 BRAMMING VEJEN ESBJERG 32 E20 79,9 / 80 83,3 / 80 BRAMMING VEJ FANØ Gredstedbro 32 FANØ Gredstedbro 82,6 / 80 RIBE RIBE VADEHAVET MANDØ 11 Rejsby 24 Gram MANDØ VADEHAVET 25 Rejsby 88,2 / 80 Gram RØMØ Skærbæk 11 Arrild 25 RØMØ Toftlund Skærbæk 77, / 80 81,5 / 80 54,9 / 50 Arrild To Bredebro Løgumkloster Bredebro 88,3 / 80 Løgumkloster Møgeltønder Abild TØNDER 88/80 8 Målepunkt Målt hastighed 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 90 km/t Tinglev Møgeltønder 80,5 / 80 Abild TØNDER FIGUR FIGUR 3.4 Målt og skiltet hastighed på rute 11 12

13 Der er en del særtransporter med dele til vindmøller. Særtransporterne benytter strækningen syd for Ribe (til/fra Toftlund) og til/fra Esbjerg. Disse foregår typisk som nattransporter. turister tager i sommerhuse langs Vestkysten, eller hvor særligt på skiftedage (lørdage) i juli og august, samt andre højtider som påske og efterårsferie. Dette kan allerede i dag give nogen kødannelse i krydsene på strækningen, hvilket forringer fremkommeligheden og tidspunkter primært består af turister og lokale beboere. Gennemsnitshastigheden på rute 11 og 24 varierer. På delstrækninger i Ribe samt i småbyerne, som rute 11 passerer, er den skiltede hastighed vist sammenholdt med den gennemsnitlige målte hastighed på udvalgte målepunkter. Det ses, at gennemsnitshastigheden for det meste ligger over 80 km/t på de åbne strækninger og oppe på 88,2 km/t lige syd for Ribe. Der er i dag, bortset fra enkelte dage i sommermånederne, ikke registreret store fremkommelighedsproblemer på rute 11 eller rute 24. Dog er der kapacitetsproblemer ved Ribe med jævne mellemrum og på bestemte dage eller i særlige perioder. åbent land og gennem mindre bysamfund, hvor der ikke er store kapacitetsproblemer. Belastningsgraden opgøres som forholdet mellem den fak- teoretisk set kan afvikles på vejene dvs. kapacitetsgrænsen. Når den gennemsnitlige belastningsgrad overstiger 70 %, begynder der typisk at optræde situationer, hvor bilisternes muligheder for at vælge hastighed og position påvirkes af mærksomhed. I takt med at belastningsgraden stiger, bliver Når belastningsgraden nærmer sig kapacitetsgrænsen, vil der typisk forekomme egentlig køkørsel. Rute 11 omkring Ribe har en belastningsgrad på ca. 50 % af kapaciteten på fri strækning og højere gennem kryds. Endvidere vurderes rute 11 gennem Abild at være belastet til ca. 40 % i belastningsgrad. Der er således langt fra tale om, at vejkapaciteten ved Ribe og Abild er opbrugt. Den eksisterende rute 11 passerer i kanten af en række byer. Skærbæk og Abild er de eneste større byer, hvor vejen passerer igennem. Der er foreslået en omfartsvej omkring disse. Baggrunden er, at byerne derved kan fredeliggøres der på visse tidspunkter kapacitetsproblemer omkring Ribe. I denne forundersøgelse er der derfor arbejdet videre med omfartsveje omkring Ribe, Skærbæk og Abild. På rute 11, fra Esbjergmotorvejen til den dansk-tyske grænse, har politiet i perioden 2006 til 2010 optaget rapport 13

14 ESBJERG RØMØ FANØ MANDØ VADEHAVET BRAMMING Gredstedbro RIBE Rejsby Skærbæk Bredebro Arrild 88 personskader. Der er yderligere registreret 79 materielskadeuheld i perioden. - udgør en stor andel af det samlede antal uheld. Når der ses på uheldsfrekvens, hvor antallet af uheld er sat nem Ribe og Skærbæk, samt strækningen mellem Esbjerg og Tjæreborg sig med de højeste frekvenser. Sammenholdt med det øvrige statsvejnet ligger ulykkesfrekvensen ikke over det generelle niveau for hovedlandeveje. Cykelstier Der er etableret cykelsti langs store dele af rute 11 dog ikke på strækningen mellem Esbjergmotorvejen og Gredstedbro Skærbæk er der 3 strækninger på i alt 12 km, hvor der ikke er cykelsti. Der er cykelsti på rute 24 mellem Esbjerg og Tjæreborg. Stien er underført Esbjergmotorvejen med tilslutning til stinettet i Esbjerg. Der er ikke cykelsti på den del af rute 24, Fremkommelighedsvejnettet Fremkommelighedsvejnettet er en særligt udpeget del af vejnettet, hvor politiet kan give transporttilladelse til kørsel med omfangsrige særtransporter uden yderligere forhandling med vejbestyrelserne. Løgumkloster VEJEN Gram Toftlund under 25 % % % Møgeltønder Abild TØNDER Strækningen fra rundkørslen nord for Abild til den dansk - tyske grænse, indgår i Fremkommelighedsvejnettet for omfangsrige transporter ligesom hele Esbjergmotorvejen mellem Kolding og Esbjerg Havn indgår i nettet. Tinglev Modulvogntog Hverken rute 11 eller rute 24 indgår i vejnettet til forsøg med modulvogntog. FIGUR 3.5 Belastningsgrad for eksisterende rute 11 og rute 24 14

15 15

16 4. ANDRE PLANINITIATIVER TIDLIGERE UNDERSØGELSER Der er tidligere gennemført undersøgelser af rute 11, herunder etablering af omfartsveje ved Ribe og Abild. Vejdirektoratets undersøgelse Rute 11 Ribe-Tønder Vejdirektoratet igangsatte i 1996 på baggrund af en opfordring fra de daværende Sønderjyllands og Ribe amter samt kommunerne, en planundersøgelse af rute 11 mellem Varde og den dansk - tyske grænse. Resultatet blev rapporten Rute 11 Ribe - Tønder fra Konklusionen blev efterfølgende, at der på kort sigt skulle arbejdes med for- bedring af kryds. Dette blev for en stor dels vedkommende gennemført på hele strækningen. Desuden konkluderede man, at man skulle arbejde videre med løsninger der, hvor I 1998 kom der en ny aftale om vejbestyrelsesforholdene, hvor rute 11 blev amtsvej. Det daværende Ribe Amt fortsatte planerne for en omfartsvej ved Ribe og Sønderjyllands Amt for en omfartsvej ved Abild. Ribe Amt, Omfartsvej vest om Ribe Ribe Amtsråd vedtog i 2003 et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en omfartsvej ved Ribe. Vejen er ikke etableret. Sønderjyllands Amt, Omfartsvej vest om Abild Sønderjyllands Amtsråd vedtog i 2006 et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for Abild omfartsvej. Vejen er ikke etableret. Forslaget til de 2 omfartsveje indgår i denne forundersøgelse og bliver præsenteret nærmere i kapitel 6 Løsningsforslag. NYE INITIATIVER Der er i forskelligt regi igangsat en række planlægningsinitiativer, der på langt sigt kan have betydning for rute 11. Nedenfor er disse initiativer beskrevet nærmere. Ny parallel motorvejskorridor gennem Midtjylland På baggrund af en politisk aftale blandt hovedparten af Folketingets partier af 29. januar 2009 om En grøn transportpolitik gennemføres der i Transportministeriets regi en række strategiske analyser, der skal bidrage til at kortlægge er afgivet en delrapportering i slutningen af Analyserne fortsætter med endelig afrapportering i En af de strategiske analyser omfatter en analyse af det langsigtede kapacitetsbehov for den nord/sydgående vejtra- torvejskorridor gennem Midtjylland, som et muligt alternativ til udbygning af E45 Østjyske Motorvej og som samtidig kan give nye mobilitetsmuligheder i Midt- og Vestjylland. Der er foretaget en screening af mulige linjeføringer for en midtjysk motorvejskorridor i form af både østlige og vestlige linjeføringer. En af de vestlige linjeføringer vil principielt kunne få betydning i relation til udbygningen af rute 11, da rute 11 forudsættes at indgå i korridoren frem til den dansktyske grænse. Der er imidlertid ikke truffet nogen former for beslutninger vedrørende anlæg af en eventuel midtjysk motorvejskorridor og i givet fald, hvilken linjeføring man vil vælge. Der foreligger derfor ikke nogle konkrete forslag til korridorer for en eventuel fremtidig vestlig linjeføring af en midtjysk motorvejskorridor. Der er ikke i denne forundersøgelse foretaget nogen nær- De præsenterede forslag til udbygning af rute 11 i denne forundersøgelse skal derfor ses uafhængigt af de strategiske analyser af en midtjysk motorvejskorridor. De strategiske analyser bliver afrapporteret i På det tidspunkt vil der foreligge et bedre grundlag således at spørgsmålet om sammenhæng til rute 11 kan blive analyseret. I givet fald vil det ske i forbindelse med en eventuel kommende VVM-undersøgelse af rute 11. Dansk-tysk transportkommission Der er nedsat en dansk-tysk transportkommission. Kommissionen består af repræsentanter fra erhvervsorganisationer i Danmark og Tyskland, repræsentanter fra Region Syddanmark og Transportministeriet i Danmark samt repræsen- delstaten Slesvig- Holstein. udfordringerne for den grænseoverskridende transport og infrastruktur. Kommissionen skal også afgive anbefalinger vedrørende den grænseoverskridende transport. Der er afholdt en række møder i kommissionen, men der er endnu ikke udarbejdet en afrapportering, hvorfor kommissionens arbejde ikke er inddraget i denne forundersøgelse. 16

17 11 Tønder Sønderborg Kruså FIGUR 4.1 Rute B5 i Tyskland Vejplaner i Tyskland forventes på rute 11. Der er ved at blive gennemført en opgradering af vej B5 fra 2 til 3 spor mellem Tönning og Husum. Husum er beliggende ca. 60 km fra grænsen. Der er ikke planlagt yderligere Ifølge Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein er det princippet i Tyskland, bart syd for Süderlügum tæt på den dansk-tyske grænse er ca Fra tysk side er det tilkendegivet, at der ikke er aktuelle planer om at udvide vej B5 fra Husum til den dansk-tyske grænse. Det er derfor i denne forundersøgelse forudsat, at B5 fremover vil være af samme vejstandard som i dag. INTERREG projektet Infrastruktur og erhvervsudvikling ved vestkysten Esbjerg og Tønder kommuner har sammen med en række danske og tyske partnere dannet en gruppe på tværs af den dansk-tyske grænse, der har fokus på erhvervsudviklingen Tyskland. Ud over de to kommuner består gruppen af Udviklingsråd Sønderjylland, Kreis Nordfriesland, Stadt Niebüll, IHK zu Flensburg samt Verein Infrastruktur Vestkysten. Gruppen har via et INTERREG-støttet projekt udarbejdet en rapport om det økonomiske og regionaløkonomiske udbytte og omkostninger i forbindelse med en udbygning af infrastrukturen mellem Heide i Slesvig-Holstein og Esbjerg. Analysen blev medio 2012 offentliggjort i rapporten Infrastruktur og erhvervsudvikling ved vestkysten. - miske, regionale effekter vedr. en eventuel forbedring og udbygning af B5 og rute 11 mellem Heide og Esbjerg. Der er opstillet 3 alternativer: Alternativ 1: Etablering af niveaufri skæringer i stedet for kryds og rundkørsler kombineret med omfartsveje omkring byerne på strækningen Alternativ 2: Udvidelse med en ekstra kørebane med skiftende overhalingsmulighed og opgradering til motor- - Alternativ 3 giver det bedste resultat i form af en nutidsværdi nutidsværdien tæt på nul, og i alternativ 1, der er det mindst ambitiøse og derfor også det mindst investeringstunge alternativ, opnås en nutidsværdi på kr. 1,1 mia. Ved alternativ 3 gør der sig det særlige forhold gældende, at det maksimale udbytte kun nås, hvis investeringerne foretages på den samlede strækning, dvs. motorvej fra Heide til Esbjerg. Som nævnt ovenfor er der umiddelbart ingen aktuelle tyske planer om at udvide vej B5 fra den dansk-tyske grænse til Husum. Det er derfor i denne forundersøgelse forudsat, at B5 fremover vil være af samme vejstandard som i dag. 17

18 5. ERHVERVSFORHOLD Der er gennemført en screening af erhvervsforhold i forbindelse med udarbejdelsen af denne forundersøgelse. Screeningen er afrapporteret selvstændigt. Screeningen indeholder en oversigt over behovet for en udvidelse af rute 11 og 24 set fra en erhvervs og kommunal synsvinkel. Nedenfor er screeningen resumeret. Udgangspunkt er fokusgruppeinterview med 13 erhvervsfolk, repræsentanter fra de lokale turistbureauer samt repræsentanter fra de berørte kommuner. ERHVERVSSTRUKTUREN Esbjerg og Tønder kommuner har tilsammen arbejdspladser, hvoraf knap 77 % ligger i Esbjerg Kommune. Der har været et marginalt fald (2 %) i antal af arbejdspladser over de seneste 10 år. Industri, råstofindving og forsyningsvirksomhed Handel Sundhed Andet Transport Bygge og anlæg Undervisning og sundhed Der er i dag stor interaktion mellem byerne langs vestkysten, hvor Esbjerg virker som vækstcenter i kraft af bl.a. havnen og de tilknyttede offshore aktiviteter. Erhvervslivet i Esbjerg og Tønder kommuner er præget af høj beskæfti- ding og forsyningsvirksomheder, handel og sundhed. Se Figur 5.1 og 5.2. Region Syddanmark har udarbejdet et notat om pendling, hvor pendlingstendenserne for udvalgte kommuner er vist. Figur 5.3 viser, at der sker en nettoindpendling til Esbjerg Kommune på lidt over personer pr. dag. De to øvrige på omkring personer pr. dag. Det skønnes, at pend- Tønder Industri, råstofindving og forsyningsvirksomhed Handel Sundhed Andet Transport Bygge og anlæg Undervisning og sundhed FIGUR 5.1 Andele af den samlede beskæftigelse i Esbjerg Kommune indenfor de 6 største branchekategorier FIGUR 5.2 Andele af den samlede beskæftigelse i Tønder Kommune indenfor de 6 største branchekategorier 18

19 lerne fra Fanø og Tønder kommuner i overvejende grad har arbejde i Esbjerg og benytter rute 11 og rute 24. Det har i denne forundersøgelse ikke været muligt at undersøge antallet af personer, der pendler fra byerne Ribe og Tønder til Esbjerg for at arbejde. Pendlerstrømmene betyder aftenmyldretiden. Det er særligt udtalt omkring Ribe. Turisme En vigtig del af det Sydvestjyske indtægtsgrundlag er turisme. De seneste tal fra VisitDenmark (2011) viser, at til 3,4% af kommunernes samlede beskæftigelse. Ligeledes udgjorde den 3,6% af kommunernes samlede værditilvækst, svarende til ca. 2,2 mia. kr. Ser man på fordelingen af turismeforbruget, er det primært danske turister som står for forbruget i Sydvestjylland. Deres forbrug udgjorde ca. 53% af det samlede turismeforbrug, hvor udlændinge stod for 47%. Heraf udgjorde tyskere 38%, nordmænd og hollænderne henholdsvis 4 % og 2%. Danmarks Statistik har opgjort antallet af overnatninger i Landsdel Sydjylland fordelt på forskellige overnatningsformer. Tabel 5.1 viser opgørelsen over dette for hele Landsdel Sydjylland. Det har ikke været muligt at få data over antal af endagsturister. Forventninger til en udvidelse af rute 11 og rute 24 Blandt de interviewede er det vurderingen, at rute 11 og Esbjerg Tønder Fanø Udpendling Indpendling Antal overnatninger i Landsdel Sydjylland Hoteller og Feriecentre Vandrerhjem Feriehuse Alle typer FIGUR 5.3 Graden af ind- og udpendling i udvalgte kommuner ved rute 11 TABEL 5.1 Overnatninger i Landsdel Sydjylland i 2009 og 2010, fordelt på overnatningstyper 19

20 rute 24 er præget af fremkommelighedsproblemer af forskellig karakter. Der er peget på, at de generelle fremkommelighedsproblemer til dels kan tilskrives, at tunge og langsomme køretøjer (som f.eks. landbrugskøretøjer og transporter med vindmøllekomponenter) er svære at overhale på den tosporede rute, og dels den fysiske udformning af vejene. Der peges også på, at rute 11s forløb igennem mange småbyer og rundkørsler på strækningen fra Esbjerg til på delstrækninger. Særlig rute 11 er meget følsom overfor sammensætnin- tilkendegiveret, at det derfor er vigtigt, at det bliver lettere at overhale eller det bliver muligt at vige. Desuden er rundkørslerne. ERHVERVSLIVET For erhvervslivet er det vigtigt at kunne nedbringe køretiderne og overholde køre-hviletids bestemmelser for at holde driftsomkostningerne nede. Dermed er deres behov, at der landbrugskøretøjer ikke på samme måde kan nedsætte hastigheden på længere strækninger. Virksomhederne fremhæver især Ribe som en betydelig stighedsnedsættelse i byerne og rundkørslerne, som ligger Virksomhederne vurderer, at man ville kunne spare ca. 25% af køretiden, hvis man undgår den langsomtkørende Rute 24 benyttes både af vindmølleindustrien og øvrige erhverv, som kommer fra sydøst og skal til/fra Esbjerg. Virksomhederne med relation til vindmølleindustrien anvender typisk kun vejen på strækningen lige syd for Ribe og op til Esbjerg, via rute 24. Ellers benytter de Esbjergmotorvejen for at komme til havnen. Da vindmølleindustriens kørsler ofte sker om natten i form af særtransporter med følgebiler, oplever de ikke trængsel. har transporter på rute 24 i dagtimerne, hvor de oplever trængsel, især i tiderne for morgen- og eftermiddagspendlingen. Der er derfor ønske om, at der etableres en motorvej på strækningen. Turisme - også udgøres af endagsturister, og dels af turister som skal være i området i længere tid eller skal længere op nordpå. 20

21 Repræsentanterne fra turisterhvervet gav udtryk for at der ikke er et stort behov for en motorvejsløsning, da de gerne vil have at turisterne tager sig tid til at se området og holde ind i byerne. Repræsentanterne fra turisterhvervet mener ikke, at turister typisk ikke har så travlt med at komme fra A til B som f.eks. pendlere. Det er vurderingen at mange af de tyske turister oplever kødannelser i Tyskland, der er langt værre end på rute 11. De lokale turistudbydere er begyndt at udbyde udlejning af feriehuse med skiftedage andre dage end lørdage. Repræsentanterne fra turisterhvervet gav udtryk for, at der stadig er stort pres på sydover lørdag formiddage og nordover lørdage eftermiddage, da dette er den traditionelle skiftedag. Dette gælder både for turister, som har været på ferie i området langs denne del af strækningen, men også for turister, som har været på ferie ved f.eks. Vardeområdet. Repræsentanterne fra turisterhvervet mener, at der er trængsel på følgende strækninger (prioriteret rækkefølge): Mellem Ribe og Esbjerg Mellem Tønder og Skærbæk Mellem Skærbæk og Ribe Landbruget Landbrugskøretøjer kører på ruten om dagen og primært mellem april og oktober, hvilket giver en sæsonbetonet belastning fra landbruget. Landbrugskøretøjer må dog kun benytte dele Det er relativt udbredt for tyske landmænd at forpagte dansk jord og dyrke majs. Dette sker på en række arealer nord for Tønder, hvor der pt. er udlagt ca ha til majsdyrkning. Majsen transporteres fra midten af september til slutningen af oktober med tysk indregistrerede traktorer via rute 11 til Tyskland. Transporten sker med ca traktorer pr. dag. Oftest køres i kolonnekørsel med op til 3 køretøjer, hvert køretøj har 1 eller 2 vogne efter sig. Kommunerne Kommunerne ønsker, at en eventuel udbygning af rute 11 og rute 24 skal knytte Esbjerg og Tønder tættere sammen. Især i Tønder ønsker man at forbedre vejkapaciteten, så det bliver mene, som især er store mellem Esbjerg og Ribe. strækningen ved den sydlige del af Ribe, og mener at der bør anlægges en ny omfartsvej vest om Ribe. 21

22 6. LØSNINGSFORSLAG I denne forundersøgelse er vurderinger og beskrivelser foretaget på et overordnet niveau. Det er først, hvis der træffes en politisk beslutning om at igangsætte en VVMundersøgelse, at projektet detaljeres i en sådan grad, at de enkelte forslag og konsekvenserne heraf vil kunne vurderes nærmere. Forudsætning og afgrænsning Udfordringerne på rute 11 og rute 24 drejer sig om at få heden i fremtiden bliver forbedret. Det betyder, at der med forslagene søges skabt en hurtig og sikker forbindelse i god standard og med gode overhalingsforhold. Indledningsvis er der screenet en korridor omkring den eksisterende rute 11, for at vurdere muligheden for nye linjeføringer. Etablering af en ny vejforbindelse mellem Esbjergmotorvejen og den dansk-tyske grænse er en miljømæssig forbi marsken og en række Natura 2000 områder. Der er, på et indledende niveau, undersøgt to linjeføringer mellem Esbjergmotorvejen og den dansk-tyske grænse. På størstedelen af strækningen er de to linjeføringer sammenfaldende, og den væsentligste forskel er at den ene forløber vest om Ribe, mens den anden forløber øst om Ribe. Imidlertid er den østlige linjeføring så miljømæssigt problematisk, at der ikke er arbejdet videre med den (se kapitel 9 Plan- og miljøforhold ). Der vil således kun blive præsenteret én samlet linjeføring mellem Esbjergmotorvejen og den dansk-tyske grænse. Der er blevet undersøgt omfartsveje ved byerne Ribe, Skærbæk og Abild, heraf to forslag ved Ribe. Ved skitseprojekteringen af omfartsvejene er anvendt omtrent samme tracé som en ny vejforbindelse på hele strækningen mellem Esbjergmotorvejen og grænsen. Omfartsvejene kan således indgå som en del af en trinvis udbygning af rute 11. Endvidere er undersøgt en række mindre anlægsforbedringer på rute 24. Etablering af et nyt vejanlæg vil have en positiv effekt da de rute 11. Projektstandard Forslag til standarden af nye vejanlæg i denne forundersøgelse tager udgangspunkt i at skulle forbedre fremkommeligheden. Der er i den forbindelse beregnet forventede Tallene viser, at der syd for Ribe ved Rejsby vil køre ca køretøjer pr. hverdagsdøgn og mellem Bredebro og Tønder vil køre ca køretøjer. På den mest belastede strækning på rute 11 nord for Ribe vil der køre ca for at etablere en motorvej på strækningen. Samtidig er der ingen tilkendegivelse fra tysk side om at udvide vej B5, der ligger i forlængelse af rute 11, fra den aktuelle tosporede landevej til en højere klasse. Det er derfor ikke aktuelt at udvide den danske del af vejnettet til en motorvej. 1,5 0,5 3,75 3,5 1,0 3,75 0,5 1,5 FIGUR 6.1 Yderrabat Kantbane Kørespor Kørespor 16,0 m Spærreflade Kørespor Kantbane Yderrabat 22

23 Anlægsforbedring Primært formål Skønnet pris pr. anlæg (mio. kr.) Udretning af kurver Afhænger af længden af kurven Mindre krydsombygning 0,5-2,0 pr. stk Større krydsombygning 2,0-5,0 pr. stk. Cykelsti 1,0-2,0 pr. km Oprydning af sidearealer 0,1-0,5 pr. km Buslommer 0,2-0,5 pr. stk Nedlæggelse af markoverkørsler 0,1-0,2 kr. pr. stk Vigepladser Fremkommelighed 0,1-0,2 kr. pr. stk TABEL 6.1 Skønnet overslag over mindre anlægsforbedringer Priser angiver anlægsomkostningerne. Hertil kan forventes 25 % til administration, projektering og tilsyn Forslag til ny vej, dvs. en ny linjeføring fra Esbjergmotorvejen til grænsen samt omfartsvejene er som udgangspunkt på 90 km/t. Baggrunden for det skal ses i lyset af, at der i dag på rute 11 er langsomme køretøjer som er svære at overhale på den eksisterende tosporede rute. ling på strækninger med to spor i overhalingsretningen, også indgår som en forudsætning i de følgende analyser. I forbindelse med en evt. senere VVM-undersøgelse vil spørgsmålet om vejstandard indgå i de mere detaljerede analyser. Der er ikke forudsat etableret rastepladser. Lokale veje er forudsat tilsluttet med hankeanlæg. Der er i anlægsoversla- FORSLAG TIL LØSNINGER Mindre anlægsforbedringer Det vil være muligt at forbedre den eksisterende rute 11 på visse strækninger uden at vejen forlægges til nyt tracé. Dette kan ske ved forskellige tiltag som f.eks. udretning af kurver, etablering af bredere rabatter, krydsombygninger, etablering af cykelsti de steder der mangler, oprydning i sidearealer, etablering af buslommer, nedlæggelse af sikkerhedsmæssige forbedringer, men visse af tiltagene kan også forbedre kapaciteten. En del af fremkommelighedsproblemerne på rute 11 skyldes langsomtkørende landbrugskøretøjer. En mulighed er at etablere vigepladser for langsomtkørende køretøjer for Der er foretaget et skøn af anlægsomkostninger for typiske mindre anlægsforbedringer. Se tabel 6.1. Det er et generelt herunder de problemstillinger, som f.eks. optræder i forbindelse med særlige miljøhensyn, jordbundsforhold mv. Såfremt det ønskes at etablere sådanne mindre anlægsforbedringer kræver det en nærmere planlægning inden for de givne økonomiske rammer, for at målrette disse tiltag bedst muligt. Esbjergmotorvejen-grænsen eksisterende rute 11. Det er derfor forudsat at langsomtkørende køretøjer benytter den gamle rute 11 undtagen på de bro og omkring Tønder. Omkring Ribe ved Ringvejen er det foreslået, at der sker en udvidelse af den eksisterende vej fra 2 til 4 spor. Der er således ikke en parallel vej på denne strækning. Her må langsomtkørende køretøjer anvende alternative ruter. På nye vejstrækninger er det forudsat, at de kan anlæg- 90 km/t. Alle tilslutninger fra den nye vej forudsættes at ske med hankeanlæg (kompakte toplanskryds). På grund af det den samlede vejlinje følge terrænet så tæt som muligt, og tilslutningsanlæggene vil blive ført over den nye vej. 23

24 Strækningsgennemgang Den foreslåede nye rute 11 er opdelt i 6 delstrækninger. Se Nørre Vong-Bramming delstrækning 1 ESBJERG FANØ VADEHAVET 24 MANDØ E20 Strækning Nørre Vong 1 - Bramming BRAMMING 11 Strækning Bramming - 2 Gredstedbro RIBE 11 Rejsby Gredstedbro 32 Strækning 3 Gredstedbro - Ribe Strækning 4 Ribe - Skærbæk 24 VEJEN E20 FIGUR 6.3 Delstrækning 1 Den nuværende rute 11 mellem Korskro og Bramming har mange ejendomme med overkørsler til hovedlandevejen, ligesom den forløber gennem landsbyen Ålbæk. Det er derfor vurderet, at en udbygning af denne del af rute 11 ikke er realistisk. I stedet er der skitseret en ny linjeføring, der tager udgangspunkt i Esbjergmotorvejen ca. 3 km øst for Korskro. Herfra føres den nye vej med en vestvendt tilslutning til Gram Vong, øst om Ålbæk og tilsluttes den nuværende rute 11 ved Tømmerby i et hankeanlæg. Strækningen er ca. 5,1 km lang og kan anlægges uafhængigt af de øvrige delstrækninger. RØMØ Skærbæk Bredebro 11 Arrild 25 Strækning Skærbæk - Tønder 5 Løgumkloster Toftlund Bramming-Gredstedbro delstrækning 2 Abild Møgeltønder TØNDER Strækning Tønder - Grænsen 6 FIGUR 6.2 Delstrækninger på den foreslåede nye rute 11 FIGUR 6.4 Delstrækning 2 Tinglev Denne 8 strækning er i dag en facadeløs, tosporet motortra- udbygning af denne delstrækning af rute

25 Gredstedbro-Ribe delstrækning 3 Skærbæk-Tønder delstrækning 5 FIGUR 6.5 Delstrækning 3 Der er skitseret en ny linjeføring der forløber på den vestlige side langs jernbanen Bramming-Tønder mellem Gredstedbro og Ribe by. I krydset ved Farupvej/Obbekærvej løber den ind i Ringvejen. På denne delstrækning, der er ca. 6,7 km tilslutningsanlæg ved Kærbølvej. Gennem Ribe by følger linjeføringen den eksisterende Ringvejen, som kan udbygges til 2+2 kørespor til rundkørslen ved rute 24 (Haderslevvej). Alternativt vil det også være muligt på denne delstrækning at bruge linjeføringen svarende til alternativ A for Ribe omfartsvej. Ribe-Skærbæk delstrækning 4 Fra Ribe forløber linjeføringen i et nyt, selvstændigt tracé, der føres under jernbanen for derefter at følge banen på østsiden, indtil den skærer rute 175, Rømøvej øst for Skærbæk. Ved rute175 etableres et hankeanlæg. Vejen er ca. 17 km lang og føres udenom byerne Egebæk, Rejsby og FIGUR 6.7 Delstrækning 5 Øst for Skærbæk og indtil vest for Vinum forløber vejen i et nyt tracé, hvorefter den tilsluttes den eksisterende rute 11 i et nyt hankeanlæg umiddelbart nord for tilslutningen af rute 401, Løgumklostervej. Vest for Vinum og videre mod Tønder er vejlinjen skitseret i et selvstændigt nyt tracé øst for den eksisterende rute 11. Vejen forløber øst for Bredebro og krydser den eksisterende rute 11 ved Sølsted mose. Vejlinjen fortsætter mod syd, vest om Abild og fortsætter til rundkørslen ved Ribelandevej, Tønder-grænsen delstrækning 6 Den eksisterende Tønder omfartsvej er en tosporet motor- der N og krydsningen med rute 8 øst for Tønder. Delstrækningen er ca. 4,4 km lang. Der forudsættes ingen udbygning på denne delstrækning. FIGUR 6.6 Delstrækning 4 Tyskland har ingen aktuelle planer om at udvide B 5, der er forlængelsen af rute 11 i Tyskland syd for grænseovergangen i Sæd. Såfremt tyskerne på langt sigt ønsker at etablere en ny vej, er det uklart hvor det i givet fald vil være. Af hen- 25

26 Alternativ B Alternativ B udgår fra rute 11 umiddelbart syd for Gredstedbro og forløber langs med og vest for Esbjerg-Nieböll jernbanen indtil krydset ved Farupvej/Obbekærvej, hvor den løber ind i Ringvejen. På denne delstrækning, der er ca. 6,7 med et tilslutningsanlæg ved Kærbølvej. Gennem Ribe by følger linjeføringen den eksisterende Ringvejen, som kan udbygges til 2+2 kørespor til rundkørslen ved rute 24 (Haderslevvej). FIGUR 6.8 Delstrækning 6. Korridor hvor, en eventuel ny linjeføring kan tænkes etableret syn til de tyske byer Süder Lügum og Niebüll i Tyskland må det formodes at en eventuel ny vej anlægges øst for disse byer og dermed også øst for grænseovergangen ved Sæd. Fra rute 8 til grænsen er der derfor ikke skitseret en linje men en korridor, hvor en eventuel ny linjeføring kan tænkes at blive etableret. Ribe omfartsvej FIGUR 6.9 Ribe omfartsvej alternativ A og alternativ B Der er set på to forslag til omfartsvej ved Ribe. I begge forslag er det forudsat, at de kan anlægges som 2+1 motortra- Alternativ A Alternativ A har stort set samme linjeføring som den Ribe Amt behandlede i regionplantillægget Omfartsvej vest om Ribe fra FIGUR 6.10 Skærbæk omfartsvej Skærbæk omfartsvej Skærbæk omfartsvej starter ved rute 11 i rundkørslen ved rute 175, Rømøvej. Den første km mod øst anvendes den eksisterende Rømøvej. Her etableres der en rundkørsel samt en ny linjeføring mod syd. Den nye linjeføring forløber frem til rute 401, Løgumklostervej, hvor den møder den eksisterende rute 11 syd for Skærbæk. Strækningen er ca. 6,0 km lang. Det er forudsat, at omfartsvejen anlægges som Abild omfartsvej Abild omfartsvej forløber, vest om byen, fra rundkørslen nord for Abild, hvor rute 25, Koldingvej tilsluttes rute 11 til Tønder omfartsvej. Strækningen er ca. 3,2 km lang. Det er med en skiltet hastighed på 90 km/t. Den forslåede omfartsvej har stort set samme linjeføring som den Sønderjyllands Amt behandlede i regionplantillægget Omfartsvej vest om Abild fra Alternativ A består af en nybygget vej fra Gredstedbro vest om Ribe by til etapeafslutning ved rute 24 (Haderslevvej). Der etableres et tilslutningsanlæg ved Kærbølvej. FIGUR 6.11 Abild omfartsvej 26

27 Rute 24 Mellem Esbjerg og krydset ved Sønderbyvej vest for Tjæreborg er rute 24 en tosporet hovedlandevej, mens den på resten af strækningen indtil rute 11 ved Gredstedbro er Strækning Nørre Vong-Gredstedbro (1) Gredstedbro-Bramming (2) Bramming-Ribe (3) Bemærkning Ny vej Eksisterende vej anvendes Ny vej kryds i niveau. Dette lever ikke op til moderne standard for en tilsvarende vejtype, der som udgangspunkt bør være facadeløs. Ribe-Tønder (4 & 5) Ny vej Tønder-grænsen (6) Eksisterende vej anvendes TABEL 6.3 Mulige etaper på rute 11 Der er ikke skitseret nye linjeføringer for denne vej, men der er skitseret forskellige enkelttiltag med henblik på at hankeanlæg og broer samt foretage sanering af overkørsler ETAPEDELING Det er muligt at etablere en ny linjeføring mellem Esbjergmotorvejen og grænsen etapevis. Tabel 6.3 viser mulige eta- Reference Tiltag 1 Der etableres en bro over rute 24 og de to nærliggende overkørsler fjernes. Der er vejadgang via eksisterende vejnet i industriområdet syd for rute 24 2 Der etableres et tilslutningsanlæg udformet som et hankeanlæg med tilslutning af nye lokalveje. 3 Bro over rute 24 til erstatning for tilslutning af Østerbyvej og Vestre Strandvej. CYKELTRAFIK De eksisterende cykelstier berøres ikke af linjeføringen mellem Esbjergmotorvejen og grænsen, omfartsveje eller tiltaggene på rute 24. Såfremt der etableres en ny linjeføring vil det medføre bedre - positiv effekt, da det bliver mere sikkert og trygt at cykle. 4 Bro over rute 24 til erstatning for tilslutning af Sneum Slusevej og Præstegårdsvej. 5 Tilslutningsanlæg udformet som et hankeanlæg kobler Sneum Åvej og Gl. Darumvej sammen i bro over hovedlandevej. TABEL 6.2 Tiltag på rute 24 ESBJERG 1 Skads Andrup 11 Tjæreborg Store Darum E20 BRAMMING FIGUR 6.11 Kort med tiltag på rute 24 27

28 7. TRAFIKALE KONSEKVENSER ning af rute 11 fra Nørre Vong ved Esbjergmotorvejen til den dansk-tyske grænse. Desuden er der gennemført beregninger af forslagene til omfartsveje ved Ribe, Skærbæk og Abild, samt for tiltaggene på rute Fyn model. Denne model er blevet udvidet til også at omfat- køretøjer (person- og lastbiler, motorcykler, traktorer mv.) på vejstrækningen i et gennemsnitligt hverdagsdøgn over året. hastighedsgrænse på 90 km/t. Desuden belyser modellen konsekvenserne af at etablere 2+1 omfartsveje ved Ribe, Skærbæk og Abild. BASISSITUATIONEN Der er gennemført forskellige basisberegninger med tra- de eksisterende forhold (Basis 2010) og de forventede fremtidige forhold, såfremt strækningen ikke udbygges (Basis 2020). Basisberegningerne anvendes samtidig som sammenligningsgrundlag for beregningerne for forslagene til udbygning og nybygning. I basissituationen er forudsat, at åbnet eller udbygget inden år pr. hverdagsdøgn i 2010 (Basis 2010) samt i 2020 (Basis og afvigelserne mellem de modelberegnede og de faktisk RØMØ x.xxx x.xxx ESBJERG FANØ VADEHAVET Basis 2010 Basis MANDØ Gredstedbro RIBE Rejsby BRAMMING Skærbæk Bredebro Abild Møgeltønder TØNDER FIGUR 7.1 VEJ Gram T Arrild Løgumkloster 28

29 TRAFIKVÆKST Niveauet er fremskrevet med 0 % fra 2010 til 2011 og med 1,5 % pr. år fra 2011 til 2020 for ture kortere end 20 km og med 2,0 % pr. år for ture længere end 20 km. Vækstfaktorerne svarer til Infrastrukturkommissionens prog til og Disse antagelser hviler bl.a. på, hvordan man har været vant til. Årsagen er formentlig den aktuelle økonomiske krise. Derfor er der en vis usikkerhed knytte til disse vækstforudsætninger. Man er ved at opbygge en helt ny model til at beregne den Tekniske Universitet. Når den offentliggøres, vil der foreligge et nyt grundlag, blandt andet med reviderede forudsæt- senere tidspunkt besluttes at gennemføre en egentlig VVM- gennemføres med denne nye model. 29

30 FORSLAG TIL LINJEFØRING MELLEM ESBJERG- MOTORVEJEN OG GRÆNSEN Forslaget er en ny vejforbindelse i eget tracé på strækningen mellem Nørre Vong ved Esbjergmotorvejen og den dansk-tyske grænse. På nye vejstrækninger er det forudsat, at de kan anlægges Alle tilslutninger fra den nye vej forudsættes at ske med bro og Tønder indgår i linjeføringerne, ligesom den eksisterende vej mellem Tønder og grænsen indgår i linjeføringen. Der forventes ikke udbygninger af disse strækninger. RØMØ ESBJERG FANØ VADEHAVET mindre trafik mere trafik MANDØ E20 BRAMMING Gredstedbro RIBE Rejsby Skærbæk Bredebro Møgeltønder Abild TØNDER FIGUR 7.2 rute 11 i Arrild Løgumkloster sterende rute 11. Det er derfor forudsat at langsomtkørende køretøjer benytter den gamle rute 11 undtagen på de eksi- Tønder. Omkring Ribe ved Ringvejen er det foreslået at der sker en udvidelse af den eksisterende vej fra 2 til 4 spor. Der er således ikke en parallel vej på denne strækning, hvorfor langsomtkørende køretøjer må anvende alternative ruter. E20 VEJEN jektstrækningen samt den eksisterende rute 11. Strækninger Nørre Vong-Bramming delstrækning 1 Mellem Esbjergmotorvejen (E20) og Bramming forventes ca køretøjer at benytte den nye vej. Den første del af Gram den eksisterende rute 11, mellem Korskro og Gummesmark, 25 Gummesmark og Bramming forventes at blive på ca køretøjer. Bramming-Gredstedbro Toftlund delstrækning 2 - Bramming og Brandgårde og ca køretøjer mellem Brandgårde og Gredstedbro. Gredstedbro-Ribe delstrækning 3 Den første del af delstrækning 3 mellem Gredstedbro og Ringvejen udvides til 4 spor. På 2+1 strækningen forventes ca nord for Kærbølvej og ca køretøjer syd for Kærbølvej at benytte vejen pr. hverdagsdøgn. Omfartsvejen ved Ribe forventes at få en forøgelse på ca køretøjer. Tinglev 8 på mellem ca og køretøjer. Ribe-Skærbæk delstrækning 4 Mellem Ribe og Skærbæk forventes mellem ca og 30

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Borgmesteren Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Mail: vd@vd.dk Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. november

Læs mere

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING 01.11.2010 INDHOLD 01 02 03 04 Målsætning og metodiske overvejelser Den samfundsøkonomiske analyse Den regionaløkonomiske

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Skagen Hvorfor en Hærvejsmotorvej? Hirtshals Frederikshavn Hanstholm Logik og sund fornuft Timing det haster!

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RUTE LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RAPP PPOR ORT 408-2012 RUTE - LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland Rapport 408-2012 FORFATTER:

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland Nationalitet af person- og varebiltrafikken 2012/2013 Hovedresultaterne fra tællingerne maj, august, oktober 2012 og marts 2013 Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Indstilling om Ribe Omfartsvej

Indstilling om Ribe Omfartsvej Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 16/02316-2 Side 1/14 Indstilling om Ribe Omfartsvej Baggrund Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse af en

Læs mere

Transportudvalget Folketinget

Transportudvalget Folketinget har i brev af 17. december 2013 stillet min forgænger Spørgsmål nr. 222: Ministeren bedes bekræfte, at konklusionerne i ministeriets resume af Vejdirektoratets rapport om Midtjysk Motorvejskorridor, vedrørende

Læs mere

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 72443606 Dokument 15/16112-4 Side 1/11 VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Indledning og baggrund Vejdirektoratet

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe! Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år.

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

OMFARTSVEJ VED BROVST

OMFARTSVEJ VED BROVST OMFARTSVEJ VED BROVST Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Aabybro - Fjerritslev RAPPORT 423-2012 OMFARTSVEJ VED BROVST Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Aabybro - Fjerritslev

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3.

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3. ESBJERG KOMMUNE Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG Regional Udviklingsplan I SØNDERJYLLAND, MARTS 2013 Trafikken over grænsen set på biltyper Nationalitet af biler, der krydser grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20.

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20. Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20 Maj 2014 Hærvejskomite vision: Ny parallel motorvej, der skal aflaste Østjyske

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG DEBATOPL ÆG Borgermøde 11. august 2011 Se Side 2 MOTORVEJ Regstrup - KALUNDBORG I Januar 2009 indgik regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne,

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN

INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN Interreg 4A Rapport Marts 2012 INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN INDHOLD 0. Forord 1 1. Resume 3 1.1 Udgangspunktet 3 1.2 De gennemførte analyser 3 1.3 Analysens konklusioner 4 2. Baggrund

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

30. Bramming - Tønder Grænse

30. Bramming - Tønder Grænse TB (V) 423-29 Strækningshastighed: Bramming - Tønder Tønder - Tønder Grænse km/t *) km/t *) På strækningen Ribe - Tønder gælder hastigheden kun togsæt. For øvrigt materiel er hastigheden km/t. 08.01.2006

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, juli 2012 Ferien tiltrækker tyskere Trafikken over grænsen er høj i juli måned Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, august 2012 Trafikken præges af tysk feriekørsel Turfrekvens indikerer en sammenhæng mellem Jyllandskorridoren, Hamborg og det nordlige Tyskland Områdeinitiativ

Læs mere