Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om resirkulering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om resirkulering..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om resirkulering Produktoversigt Hovedenhed Fjernbetjening...110~112 Sådan bruges fjernbetjeningen Grundlæggende opkoblinger...113~116 Trin 1: Saml højttalerne Trin 2: Sådan opnås den optimale lyd Placering af højttalerne Placering af subwooferen Sådan placeres DVD-systemet Sådan placeres samledåsen Sådan placerer du den trådløse AV-modtagerboks Trin 3: Tilslutning af DVD-systemet, AV-subwooferen og fronthøjttalerne Trin 4: Tilslutning af de trådløse baghøjttalere Øvrige tilslutninger...117~121 Sådan monteres DVD-systemet på væggen Vægmontering af højtalerne Sådan tilsluttes et TV med progressiv scanning Tilslutning til en HDMI-kompatibel enhed Sådan tilsluttes en analog lyd-/videoenhed Sådan tilsluttes en digital lydenhed Sådan tilsluttes en udendørs FM-antenneterminal Sådan kommer du i gang Trin 1: Sådan tænder du DVD-systemet Sådan skifter du til standbytilstand Trin 2: Sådan fi nder du TV-kanalen Trin 3: Indstilling af sprog Sprog til Visning på skærmen (OSD) Sprog i Lyd-, Undertekster og Menu til DVD-afspilning Trin 4: Indstil TV et Valg af det korrekte farvesystem Indstilling af TV-skærmen Konfi guration af funktion til progressiv scanning (kun til TV-apparater der kan foretage en progressiv scanning) Trin 5: Angive højttalernes kanaler Diskafspilning Diskbetjening Diske der kan afspilles Afspilning af en disk Grundlæggende afspilningsfunktioner Valg af forskellige gentagelses-/blandingsfunktioner

2 Indholdsfortegnelse Andre afspilningsfaciliteter til videodiske (DVD/VCD/ SVCD) Brug af diskmenuen Visning af afspilningsinformationer Genoptagelse af afspilning fra det sidst stoppede punkt Sådan zoomer du ind Ændring af sprog for undertekst (kun DVD) Ændring af sproget til lydsporet Skift af kameravinkler Funktionen Eksempelvisning (kun VCD/SVCD) Afspilning af en MP3/JPEG/MPEG-4/Windows Media -lyddisk Sådan afspilles JPEG-billedfi ler (diasshow) Eksempelvisning Zoom billede Rotation/spejlvending af billedet Afspilning af MP3-musik og JPEG-billede samtidigt Afspilning af SACD (Super Audio CD) Afspilning af en DivX-disk Valgmuligheder i DVD ens Systemmenu Brug af menuen til DVD-opsætning Siden Generel opsætning Siden Lydindstillinger...139~140 Siden Videoindstillinger...140~143 Siden Præferencer...143~144 Radioindstilling Tunerbetjening Indstilling af radiostationer Forudindstilling af radiostationer Brug af automatisk installation Brug af automatisk forudindstilling Brug af manuel forudindstilling Opsøgning af en forudindstillet radiostation Sletning af en forudindstillet radiostation Øvrige oplysninger Knapper til regulering af lydstyrke ~148 Valg af surround-lyd Justering af bas/diskant Valg af digitale lydeffekter Lydstyrke Angivelse af sleep-timer Nedtoning af systemets displayskærm Brug af fjernbetjeningen for at betjene dit Philips-TV Specifikationer Fejlfinding...150~152 Ordliste...153~154 Language Code

3 Generelle oplysninger ADVARSEL! Maskinen indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Reparationer bør kun udføres af kvalificeret personale. Sikkerhedsforanstaltninger En egnet placering Placer apparatet på en fl ad, hård og stabil overfl ade. Placer ikke apparatet på et tæppe. Placer ikke apparatet oven på andet udstyr, der kan opvarme det (f.eks. modtager eller forstærker). Placer ikke noget på eller under apparatet (f.eks. CD er, blade). Installer enheden nær stikkontakten, og hvor det er nemt at komme til strømkablet. Plads til ventilation Anbring apparatet et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre intern overophedning. Der skal være mindst 10 cm fri plads bag ved og over apparatet og mindst 5 cm til venstre og højre for apparatet for at undgå overophedning. Undgå høje temperaturer, fugt, vand og støv Apparatet må ikke udsættes for dryppende væsker eller sprøjt. Anbring ikke nogen farekilder på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande, stearinlys). Medfølgende tilbehør 1 DVD-system 1 AV-subwoofer 1 AV-trådløsmodtagerboks 1 Samledåse 2 centerhøjttalere 2 fronthøjttalere + højttalerstandere 2 baghøjttalere + højttalerstandere 3 x 1 par skruer til vægmontering 3 x 1 par beslag til vægmontering 1 fjernbetjening med batterier 1 VGA-kabel (til at forbinde AVsubwooferen og samledåsen). 4 x højttalerkabler 2 x strømkabel 1 x renseklud med mikrofi bre (til DVD-system) Hurtig vejledning Rengøring af diske Brug en blød klud til at rengøre disken, og tør disken fra center til kant i en lige linje. ADVARSEL! Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensemidler eller antistatisk spray beregnet til analoge diske. Da den optiske enhed (laser) i dvd-system fungerer ved en højere hastighed end almindelige dvd- eller cd-afspillere, kan rensecd er beregnet til dvd- eller cd-afspillere skade den optiske enhed (laser). Undlad derfor at bruge en rense-cd. Om resirkulering Disse instruksjonene er trykt på miljøvennlig papir. Dette elektroniske utstyret inneholder en mengde materialer som kan resirkuleres. Ta utstyret med til en resirkuleringsstasjon når det skal kastes. Sett deg inn i lokale lover og regler for avfallshåndtering av emballasje, brukte batterier og utrangert utstyr. 108

4 Hovedenhed Forfra Fra siden i j Touch-screen-knapper a b c d e f g h a 2 STANDBY ON Skifter til standby eller tænder for systemet. b u PLAY PAUSE DISC: starter afspilningen. TUNER: starter installation af forudindstillede radiostationer i Plug & Play-tilstand. c Ç STOP Afslutter en betjening. DISC: stopper afspilning. TUNER: tryk og hold på denne knap for at slette den aktuelt forudindstillede radiostation. d./ > DISC: vælg et nummer, eller hold denne knap nede for at spole tilbage/frem. TUNER: indstiller radiofrekvensen op/ned. e SOURCE Vælger den relevante aktive kilde: DISC, TUNER FM, TV eller AUX/DI. f +- VOLUME Justerer lydstyrken. g Lydstyrkeindikator A h ç EJECT Åbner/lukker diskskuffen. i Systemdisplay j Diskskuffe 109

5 Fjernbetjening STANDBY ON a SOURCE Vælger den relevante aktive kilde: DISC, FM TUNER, TV eller AUX/DI. b DISPLAY Viser den aktuelle status eller oplysninger om disken. c PROGRAM TUNER: tryk og hold nede for at starte automatisk/manuel forudindstilling af programmering. d SYSTEM MENU Åbner/forlader systemmenuen. e Vælger bevægelsesretningen i menuen. TUNER: tryk på eller for at vælge en fast radiostation. TUNER: tryk på eller for at vælge automatisk tuning. f OK Bekræfter et valg. g. / > DISC: tryk og hold nede for at søge bagud/ fremad eller vælge et spor. TV: vælger forrige/næste kanal (kun Philips- TV). TUNER: indstiller radiofrekvensen op/ned. h Ç Afslutter en betjening. DISC: stopper afspilning, eller tryk på og hold nede for at skubbe en disk ud. TUNER: tryk på og hold nede for at slette en forudindstillet radiostation. i MUTE H Deaktiverer/aktiverer lyden. j VOL +- Justerer lydstyrken. 110

6 Fjernbetjening (fortsat) k ANGLE Vælger en DVD-kameravinkel (hvis funktionen er tilgængelig). l SUBTITLE Vælger et undertekstsprog på DVD en. m REPEAT Vælger forskellige gentagelsesfunktioner. v TV VOL +- Justerer lydstyrken på dit TV (kun TV fra Philips). w PLAY É DISC: Starter afspilningen. x Å DISC: Starter afspilningen. n SURR. DISC: Vælger fl erkanalssurround eller stereotilstand. TUNER: Vælger stereo- eller monosignal. o REPEAT A-B Gentager et bestemt valg på en disk. p SOUND Vælger en lydeffekt. Tryk på og hold nede for at vælge en anden transmissionskanal til de trådløse baghøjttalere. q NIGHT (kun DVD-tilstand) Optimerer dynamikken i lydoutputtet. r CD UP SAMP. Konverterer en musik-cd til en højere samplefrekvens og bedre lydkvalitet. s BASS/TREBLE Vælg lydtilstanden BASS (lav tone) eller TREBLE (høj tone), og brug VOLUME-knappen til at ændre toneniveauet. y DISC MENU Åbner eller lukker diskens indholdsmenu. Kun VCD version: I tilstanden Stop aktiveres/ deaktiveres afspilningskontrol (PBC). Under afspilning, vendes der tilbage til hovedmenuen. z RETURN/TITLE Sådan går du tilbage til forrige menu. Viser diskens titelmenu, hvis den har en. Numerisk tastatur (0-9) Angiver et spor/titelnummer på disken. Angiver et nummer på en forudindstillet radiostation. DIM Vælger forskellige niveauer af lysstyrke på displayet. Tryk på og hold nede for at angive sleep-timerfunktionen. STANDBY 2 Skifter til Standby-tilstand. t AUDIO Vælger sprog (DVD, VCD) eller en audio. u ZOOM Forstørrer billedet på TV-skærmen. 111

7 Fjernbetjening (fortsat) Sådan bruges fjernbetjeningen ADVARSEL! Fjern batterierne, hvis de er opbrugte, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid. Bland ikke batterier med forskellig type og alder (gamle/nye eller brunstens/ alkaline osv.). Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis. A Åbn batterirummet. Usin B Ilæg to batterier af typen R06 eller AA, og følg tegnene (+-) inden i rummet. C Luk dækslet. D Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningssensoren (IR) på DVDsystemets frontpanel. E Vælg den kilde, du vil styre, ved at trykke på tasten SOURCE på fjernbetjeningen. F Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks.., >). 112

8 Grundlæggende opkoblinger Trin 1: Saml højttalerne Trin 2: Sådan opnås den optimale lyd B De farvede mærkater skal matche hinanden Philips HTS9800W-hjemmebiografsystemet er enkelt at installere. Det er dog yderst vigtigt, at systemet placeres det rigtige sted for at sikre en optimal lydoplevelse. A Højtalerstanderen set nede fra A Tilslut højtalerstanderen med den medfølgende højtalerledning. Farven på højtalerledningen skal passe med farven på stikket nederst på højtalerstanderen. Hold stikkets tap nede, mens ud isætter den afi solerede del af højttalerledningen i tappen. Slip derefter tappen, så ledningen låses fast. C Placeringsdiagrammerne, som vises her, er kun grundlæggende retningslinjer til, hvordan du opnår en god lydoplevelse. Der kan være andre placeringer, der passer bedre til lokalets indretning og samtidig giver en lyd lige efter din smag. Placering af højttalerne Når du placerer højttalerne, skal du kontrollere, at: Centerhøjttalerne (FRONT CENTER, REAR CENTER) skal placeres i samme højde og på det normale lytteniveau for øret. Det giver den bedste lydoplevelse. Fronthøjttalerne skal placeres i den samme afstand fra TV et. Højtaleren FRONT RIGHT på højre side og højttaleren FRONT LEFT på venstre side (som vist nedenfor). Baghøjttalerne skal placeres i samme afstand fra højttaleren REAR CENTER: Højtaleren REAR RIGHT på højre side og højttaleren REAR LEFT på venstre side. (som vist nedenfor). B De farvede mærkater bag på højttaleren og inde i standeren skal passe sammen. Placer højttalerne som vist og sørg for at stikkene passer. Se illustrationen ovenfor. FRONT LEFT FRONT CENTER TV FRONT RIGHT C Sæt standeren fast med de medfølgende skruer. Nyttigt tip: Når du sætter højttalerledningen i, skal du sørge for, at der ikke er noget af den gummibelagte ledning, der bliver klemt fast af tappen. REAR LEFT REAR CENTER REAR RIGHT 113

9 Grundlæggende opkoblinger (fortsat) Placering af subwooferen Du får den optimale lydoplevelse ved at placere AV-subwooferen i et hjørne i rummet. Den skal stå mindst 1 meter fra TV et. Juster dens placering, indtil du får en harmonisk lyd mellem subwooferen og højttalerne. FRONT LEFT TV FRONT CENTER FRONT SUB RIGHT WOOFER Sådan placeres samledåsen Du kan placere samledåsen bag TV-hylden/ bordet for at skjule kabeltilslutningerne. Du kan fastgøre samledåsen ved at påklistre en side af det medfølgende velcrobånd på samledåsen og en anden på det sted, hvor du vil fastgøre samledåsen. REAR LEFT REAR CENTER REAR RIGHT AV WIRELESS RECEIVER BOX Sådan placeres DVD-systemet Sørg for, at der er godt med plads i højre side, så du nemt kan isætte og fjerne diske. Forfra Fra siden Sådan placerer du den trådløse AV-modtagerboks Du kan placere den trådløse AV-modtagerboks bagerst i rummet og i en passende afstand, så du kan tilslutte højttalerne REAR CENTER, REAR LEFT og REAR RIGHT til dåsen. Kontroller, at den trådløse AVmodtagerboks er placeret tæt på en stikkontakt, så det er nemt at tilslutte netledningen. Kontroller, at forsiden af den trådløse AVmodtagerboks (med Philips-logoet) vender mod DVD-systemet. Den bedste trådløse forbindelse opnås, når den trådløse AV-modtagerboks ikke står i indelukket. Til baghøjttalere Til vekselstrøm Til baghøjttalere 114

10 Grundlæggende opkoblinger (fortsat) Trin 3: Tilslutning af DVD-systemet, AV-subwooferen og fronthøjttalerne Inden du starter Hvis du vil montere DVD-systemet på væggen, skal du læse Tilslutning af ekstraapparater, før du foretager nogen tilslutninger. Til stikkontakt For at udskifte strømkablet må du først fjerne dækslet til DVD-systemet. DVD-system Slå FM-antennen ud, og placer dens ende, hvor modtagelsen er bedst. AV-subwoofer Samledåse Til stikkontakt SPEAKERS CENTER RIGHT LEFT FRONT CENTER Eksempel på TV ets bagside OUT IN VIDEO Fronthøjttalere AUDIO Fastgør højttaleren på den medfølgende stander, se Trin 1: Saml højttalerne. FRONT RIGHT FRONT LEFT TV 115

11 Grundlæggende opkoblinger (fortsat) REAR CENTER Trådløs AV-modtager Trådløs AV-modtager set nede fra REAR RIGHT B SPEAKERS RIGHT CENTER LEFT REAR LEFT Trin 4: Tilslutning af de trådløse baghøjttalere Baghøjttalerne (REAR LEFT/REAR RIGHT/ REAR CENTER) skal tilsluttes den trådløse AV-modtagerboks, der modtager signaler fra DVD-systemet. Inden du starter Hvis du vil montere højttalerne på væggen, skal du læse Tilslutning af ekstraapparater, før du foretager nogen tilslutninger. B Tilslut det farvede højttalerkabel fra hver højttaler til det tilsvarende højttalerstik på basen af den trådløse AV-modtager. Hvert højttalerstik har sin egen farve: REAR RIGHT (grå), REAR CENTER (brun) og REAR LEFT (blå). Nyttigt tip: Undgå uønsket støj ved at holde baghøjttalerne lidt på afstand af DVD-systemet, vekselstrømsadapteren, fjernsynet eller andre strålingskilder. A Tilslut det afi solerede stykke på den medfølgende højttalerledning til tappen, der sidder nederst på hver højttalerstander. Se Trin 1: Saml højttalerne. 116

12 Øvrige tilslutninger A B C D E Sådan monteres DVD-systemet på væggen Du kan montere DVD-systemet på væggen. Vælg en position, hvor diskskuffen i højre side af systemet kan fungere frit. ADVARSEL! Du skal få en uddannet person til at bore og indsætte monteringsskruerne (sælges separat) i væggen. For at undgå beskadigelse af udstyret og personskade må du IKKE GØRE DET SELV. Nyttigt tip: Philips påtager sig intet ansvar for ulykker eller skade, der skyldes mangelfuld samling eller montering, forkert brug eller naturkatastrofer. A Placer DVD-systemet med forsiden nedad på en overfl ade, der ikke ridser. Kontroller, at systemets base vender mod dig. Tryk på låsen på hver side for at frigøre systemets bagdæksel. B Løft bagdækslet op, og fjern det fra DVDsystemet. C Tryk på låsene på hver side inde i holderen for at fjerne DVD-systemets base. D Bor huller, og indsæt herefter gummi-rawlplugs og skruer (sælges separat) i væggen. E Sæt DVD-systemet fast på skruerne ved at kontrollere, at de passer på hængslerne bag på DVD-systemet for at låse dem på plads. 117

13 Øvrige tilslutninger (fortsat) Sådan forbereder du centerhøjtalerne A B C D Sådan forbereder du front- og baghøjttalerne B C D Vægmontering af højtalerne Du kan montere højtalerne på væggen. ADVARSEL! Du skal få en uddannet person til at bore og indsætte monteringsskruerne (sælges separat) i væggen. For at undgå beskadigelse af udstyret og personskade må du IKKE GØRE DET SELV. Nyttigt tip: Philips påtager sig intet ansvar for ulykker eller skade, der skyldes mangelfuld samling eller montering, forkert brug eller naturkatastrofer. A Dette trin kræves kun til centerhøjttaleren. Standeren til centerhøjttaleren fjernes ved at løsne og fjerne skruerne bag på højttalerne. Se ovenstående illustrationer. B Brug de medfølgende skruer til at montere det medfølgende beslag på bagsiden af højtalerne. C Bor huller i væggen, hvor højtaleren skal hænge. Sæt gummi-rawplugsene og skruerne (medfølger ikke) i væggen. D Sæt højtaleren fast på skruerne ved at kontrollere, at de passer på beslagene bag på højtaleren. 118

14 Øvrige tilslutninger (fortsat) Eksempel på TV ets bagside IN Eksempel på HDMI TV ets bagside OUT VIDEO AUDIO TV B A HDMI IN OUT IN TV VIDEO AUDIO TO SUB- WOOFER Pr Pb Y DIGITAL IN L AUX IN R COMPONENT VIDEO Sådan tilsluttes et TV med progressiv scanning B Tilslutning til en HDMIkompatibel enhed Der er et HDMI OUTstik under dækslet på DVDsystemet VIGTIGT! Videokvaliteten af den progressive scanning er kun muligt, når et TV med progressivt scanning er tilsluttet Y Pb Pr-stikkene. Du må IKKE tilslutte både SCART og Y Pb Pr til et TV, da det kan påvirke billedkvaliteten. A Brug component video-kablerne (rød/blå/grøn sælges separat) til at slutte samledåsens Y Pb Pr-stik til de tilsvarende component video-indgange (markeret Y Pb/Cb Pr/Cr eller YUV) på TV et. Du må IKKE tilslutte SCART-stikket fra samledåsen på dit TV. B Hvis du vil høre TV-kanalerne via dette DVDsystem, skal du anvende et lydkabel (hvid/rød - medfølger ikke) til at slutte AUX IN-stikkene til de tilsvarende AUDIO OUT-stik på TV et. C Fortsæt på side 125~126 for at få fl ere oplysninger om opsætning af progressive scanning. HDMI tilslutter ukomprimeret og ubehandlet digital transmission for at få den højeste og bedst defi nerede lyd/billedkvalitet. Dets plug and play-kapacitet skal kun bruge ét kabel til både lyd/video-outputtet. A Åbn DVD-systemets bagdæksel ved at låse de to låse på systemets base op. B Brug et HDMI-kabel (sælges separat) for at slutte HDMI OUT-stikket (på bagsiden af DVD-systemet) til HDMI IN-stikket på en HDMI-kompatibel enhed (f.eks. et HDMI TV eller et HDCP-kompatibelt TV). C Når du har foretaget de nødvendige tilslutninger, installation og opsætning, kan du gå til side 139 og 142 for at læse om optimal indstilling af HDMI-lyd og -video. Nyttige tip: HDMI er bagudkompatibel med visse DVIapparater vha. en adapter. Hvis der er tilsluttet en DVI-enhed, skal der bruges et lydkabel til lydoverførsel. De fl este ældre DVI-baserede enheder er ikke HDCPkompatible, og afspilning er ikke mulig. 119

15 Øvrige tilslutninger (fortsat) Sådan tilsluttes en analog lyd- /videoenhed Sådan tilsluttes en digital lydenhed Du kan slutte en analog lyd/videoenhed (f.eks. video, kabel-/satellitboks, TV eller kassettebåndoptager) til samledåsen for at udnytte Home Theatre-lydsystemets surround sound-muligheder. Brug et lydkabel (rødt/hvidt - sælges separat) til at tilslutte samledåsen. Tilslut samledåsens AUX IN-stik (R/L) til AUDIO OUT-stikket på en analog lyd/video-enhed. For at lytte til lyden skal du trykke på SOURCE gentagne gange og vælge AUX som lydkilde. Nyttige tip: Det er ikke muligt at optage fra dette DVD-system til din videomaskine. Hvis du vil se billedet fra den tilsluttede videoenhed (f.eks. videomaskine), skal du forbinde enhedens VIDEO OUT-stik med TV ets VIDEO IN-stik og vælge den korrekte kanal på TV et. Du kan slutte en digital lydenhed (f.eks. en CD-optager) til samledåsen for at udnytte Home Theatre-lydsystemets surround soundmuligheder. Brug et koaksialkabel (sælges separat) til at tilslutte samledåsens DIGITAL IN-stik til DIGITAL OUT-stikket på en digital lydenhed. Tryk på SOURCE gentagne gange, og vælg DI som lydkilde for at lytte til lyden. Nyttige tip: Du kan ikke høre eller optage SACD-afspilningen, hvis du benytter den digitale forbindelse. Til afspilning via DIGITAL IN-forbindelsen skal du angive det digitale output på afspilleren til PCMformat. Læs altid brugerhåndbogen til det andet udstyr, for at få alle oplysninger om tilslutning og brug. 120

16 Øvrige tilslutninger (fortsat) A C B FM-antenne Sådan tilsluttes en udendørs FM-antenneterminal Hvis FM-modtagelsen er dårlig, kan du bruge et FM-koaksialkabel (sælges separat) til at forbinde FM 75 Ω -koaksialkablet, som er skjult inden i bagdækslet, direkte til den udendørs FM-antenneterminal. A Åbn DVD-systemets bagdæksel ved at låse de to låse på systemets base op. B Frakobl FM-komponent-til-ledningsantennen fra FM 75 Ω -koaksialkablet. C Slut FM 75 Ω -koaksialkablet til den ene ende af FM-koaksialkablet, som er forbundet med den udendørs FM-antenneterminal. Nyttigt tip: Placer antennerne så langt væk fra TV et, videobåndoptageren og andre strålingskilder som muligt for at undgå uønsket interferens. 121

17 Sådan kommer du i gang Trin 1: Sådan tænder du DVDsystemet Tryk fl ere gange på SOURCE-knappen på DVD-systemet for at vælge: DISC TUNER FM TV AUX DI DISC... Trin 2: Sådan finder du TVkanalen Inden du starter Kontroller, at du har tilsluttet alle nødvendige tilslutninger, før du fortsætter. Sådan skifter du til standbytilstand Tryk på STANDBY 2 på fjernbetjeningen. Meddelelsen Standby vises på displayskærmen, hvorefter den langsomt fader ud. A Tryk fl ere gange på SOURCE-knappen på fjernbetjening, indtil DISC vises på displayet. B Tænd TV et, og indstil den korrekte videokanal. Dit TV skal nu vise en blå Philips DVD-baggrund. Alternativt kan du gå til kanal 1 på TV et, og derefter trykke på knappen Channel (kanal), indtil du ser kanalen Video In. Denne kanal ligger almindeligvis mellem de laveste og højeste kanaler og kan kaldes FRONT, A/V IN, VIDEO. Yderligere oplysninger fi nder du i brugervejledningen til TV et. Eller der kan være en knap eller afbryder på fjernbetjeningen til TV et, der vælger forskellige videotilstande. TIP: Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SYSTEM MENU for at forlade menuen. 122

18 Sådan kommer du i gang (fortsat) Trin 3: Indstilling af sprog Sprogindstillingerne afhænger af land og område. Det er ikke sikkert, at de passer til illustrationerne i denne manual. Sprog til Visning på skærmen (OSD) Sproget til Visning på skærmen (OSD - On- Screen Display) til dette DVD-system forbliver det, du har angivet det til, uanset hvilke ændringer der udføres på sproget til DVD en. A Tryk på SYSTEM MENU i DISC -tilstand. B Tryk på for at vælge { General Setup Page } (Generel opsætning). C Brug tasterne til at fremhæve { OSD Language } (OSD-sprog). Tryk herefter på. General Setup Page Disc Lock OSD Language Screen Saver DivX(R) VOD Code English Espanõl Français Português D Brug tasterne til at vælge et sprog, og tryk på OK for at bekræfte. Sprog i Lyd-, Undertekster og Menu til DVD-afspilning Du kan vælge dit foretrukne sprog til DVDafspilning. Hvis det valgte sprog optages på DVD-disken, vil DVD-systemet automatisk afspille disken med dette sprog. Ellers vil diskens standardsprog bruges i stedet. A Tryk to gange på for at stoppe afspilningen (hvis den er startet), og tryk herefter på SYSTEM MENU. B Tryk fl ere gange på for at vælge { Preference Page } (Indstillingsside). C Brug tasterne og til at fremhæve en af nedenstående funktioner, og tryk herefter på. Preference Page Audio Subtitle Disc Menu Parental PBC MP3/JPEG Nav Password DivX Subtitle Default { Audio } (Lyd) Vælger det foretrukne sprog til lyden til DVDafspilning. { Subtitle } (Undertekster) Vælger det foretrukne sprog til undertekster til DVD-afspilning. { Disc Menu } (Disc-menu) Vælger det foretrukne sprog til diskmenuerne til DVD-afspilning. TIP: Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SYSTEM MENU for at forlade menuen. 123

19 Sådan kommer du i gang (fortsat) D Brug tasterne til at vælge et sprog, og tryk på OK for at bekræfte. Hvis det ønskede sprog ikke er på listen, skal du vælge { Others } (Øvrige). Brug det numeriske tastatur (0-9) på fjernbetjeningen til at indtaste den 4-cifrede sprogkode XXXX (se side 256), og tryk på OK for at bekræfte. E Gentag trin C ~ D til andre indstillinger. Trin 4: Indstil TV et \ Valg af det korrekte farvesystem DVD-systemets, DVD ens og TV-apparatets farvesystemer skal passe til hinanden. Først da vil det være muligt at afspille en DVD på dette system. Kontroller, hvilket farvesystem dit TV anvender, før du skifter TV-system. Nyttige tip: Under DVD-afspilning kan du ændre sproget til lyd og undertekster ved at trykke på knappen AUDIO og SUBTITLE på fjernbetjeningen. Det ændrer imidlertid ikke de standardindstillinger, du har angivet her. På nogle DVD er kan sproget til undertekster/lyd/ menu kun ændres via DVD ens menu. A Tryk på SYSTEM MENU i DISC -tilstand på fjernbetjeningen. B Tryk fl ere gange på, og vælg { Video Setup Page } (Siden videoindstillinger). C Tryk på for at fremhæve { TV Type }, og tryk herefter på. Video Setup Page TV Type TV Display Progressive Picture Setting Component HDMI Setup PAL NTSC Multi { PAL } Vælg denne, hvis der er tilsluttet et TV, som bruger PAL-farvesystemet. Det vil ændre videosignalet fra en NTSC disk og vise det i PAL formatet. { NTSC } Vælg denne, hvis der er tilsluttet et TV, som bruger NTSC-farvesystemet. Det vil ændre videosignalet fra en PAL disk og vise det i NTSCformatet. { Multi } Vælg denne, hvis der er tilsluttet et TV, der er kompatibel med både NTSC og PAL (multisystem). Outputformatet svarer til diskens videosignal. D Vælg en af funktionerne, og tryk på OK for at bekræfte. Følg de instruktioner, der vises på TV et for at bekræfte valget (hvis der er foretaget et). Vent i 15 sek. for automatisk gendannelse, hvis et blankt eller forvrænget billede vises på TV-skærmen. TIP: Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SYSTEM MENU for at forlade menuen. 124

20 Sådan kommer du i gang (fortsat) Indstilling af TV-skærmen Indstil DVD-optagerens billedformat i overensstemmelse med det TV-apparat, du tilsluttet til DVD-optageren. Det format du vælger, skal være tilgængeligt på disken. Hvis formatet ikke er tilgængeligt, så vil indstillinger for visning på TV-skærmen ikke have indfl ydelse på billedet under afspilningen. A Tryk på SYSTEM MENU i DISC -tilstand på fjernbetjeningen. B Tryk fl ere gange på, og vælg { Video Setup Page } (Siden Videoindstillinger). C Tryk på for at fremhæve { TV Display } (TV-skærm), og tryk herefter på. Konfiguration af funktion til progressiv scanning (kun til TVapparater der kan foretage en progressiv scanning) Displayet progressiv scanning giver dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Med næste det dobbelte antal linjer giver progressive scanning en højere billedkvalitet og -opløsning. VIGTIGT! Før du aktiverer progressiv scanning, skal du: 1) Kontrollere, at TV et kan modtage progressive signaler. Der skal anvendes et TV, der er beregnet til progressiv scanning. 2) Slutte samledåsen til TV et vha. Y Pb Pr (se side 119). Video Setup Page TV Type TV Display Progressive Picture Setting Component HDMI Setup { 4:3 Pan Scan } Vælg denne, hvis du bruger et almindeligt TV, og begge sider af billedet skal trimmes eller formateres til.t TV-skærmen. 4:3 Pan Scan 4:3 Letter Box 16:9 Wide Screen { 4:3 Letter Box } Vælg denne, hvis du bruger et almindeligt TV. I dette tilfælde vises et bred billede med sorte striber øverst og nederst på TVskærmen. { 16:9 Wide Screen } Vælg denne, hvis du bruger et widescreen-tv. D Vælg en af funktionerne, og tryk på OK for at bekræfte. A Deaktiver progressiv scanning på TV et, eller aktiver interlaced-tilstand (se brugervejledningen til TV-apparatet). B Tryk på knappen SOURCE, indtil DISC vises på displayet. C Tænd TV et, og vælg den korrekte kanal til videoindgang. Det blå baggrundsskærmbillede til DVD en vises på TV et. D Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen. E Tryk på for at vælge { Video Setup Page } (Videoopsætningssiden). F Vælg { Component } (Komponent) > { YUV }, og tryk derefter på OK for at bekræfte. Video Setup Page TV Type TV Display Progressive Picture Setting Component HDMI Setup YUV RGB TIP: Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SYSTEM MENU for at forlade menuen. 125

21 Sådan kommer du i gang (fortsat) G Vælg { Progressive } (Progressiv) > { On } (Til), og tryk derefter på OK for at bekræfte. Video Setup Page TV Type TV Display Progressive Picture Setting Component HDMI Setup On Off Hvis der ikke vises noget billede: Vent i 15 sekunder på automatisk genoprettelse. ELLER A Deaktiver funktionen progressiv scanning ved at trykke på ç (EJECT) på frontpanelet. B Tryk på på fjernbetjeningen. C Tryk på SUBTITLE på fjernbetjeningen. Det blå baggrundsskærmbillede til DVD en vises på TV et. H Nedenstående menu vises på TV et. HINTS:(refer to the owner's manual) ACTIVATING PROGRESSIVE: 1. Ensure your TV has progressive scan. 2. Connect with YPbPr(GBR) video cable. 3. If there is a blank screen on normal TV, wait 15 seconds for auto recover. Nyttigt tip: Visse TV er og High-Defi nition-tv er med progressiv scanning er ikke fuldt kompatible med dette DVDsystem. Det medfører et unaturligt billede ved afspilning af en DVD-videodisk i progressiv scanningstilstand. I det tilfælde skal du deaktivere progressiv scanning på både DVD-systemet og TV et. OK Cancel I Tryk på for at fremhæve OK i menuen, og tryk på OK for at bekræfte. Der vise ikke noget billede på TV et, før du aktiverer progressiv scanning på TV et. J Aktiver progressiv scanning på TV et (se brugervejledningen til TV-apparatet). Nedenstående menu vises på TV et. Confirm again to use progressive scan If picture is good press OK on remote OK Cancel K Tryk på for at fremhæve OK i menuen, og tryk på OK for at bekræfte. Konfi gurationen er færdig, og du kan gå i gang med at nyde billeder i høj kvalitet. TIP: Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SYSTEM MENU for at forlade menuen. 126

22 Sådan kommer du i gang (fortsat) Trin 5: Angive højttalernes kanaler { Speakers Volume } (Højttalerlydstyrke) Højttalerlydstyrken for de enkelte højttalere (- 6dB +6dB). Du kan justere forsinkelsestiden (kun center og surround) og lydstyrken for individuelle højttalere. Med disse justeringer kan du optimere lyden i henhold til omgivelserne og installationen. Inden du starter Tryk på knappen SURR. på fjernbetjeningen for at selektere multikanals surround-tilstand, før du justerer højttalerindstillingerne. Hvis lyden er forvrænget, skal du trykke på knappen SOUND (lyd) for at vælge en anden sendekanal til de trådløse baghøjttalere. A Tryk på for at stoppe afspilningen, og tryk derefter på SYSTEM MENU. B Tryk fl ere gange på, og vælg { Audio Setup Page } (Siden lydindstillinger). C Tryk på to for at fremhæve { Speaker Setup Page } (Højttalerindstilling), og tryk herefter på. Audio Setup Page Analog Output HDMI Audio Speaker Setup CD Upsampling Night Mode Lip Sync Speaker Setup Page Speakers Volume Speakers Delay Speakers Volume Setup Front Left Front Right Center Subwoofer Rear Left Rear Right Rear Center 0dB 0dB 0dB 0dB 0dB 0dB 0dB { Speakers Delay } (Højttalerforsinkelse) Højtalerforsinkelsen i forhold til lyttepositionen/afstanden fra center- og surroundhøjttalerne. Speakers Delay Setup Center Rear Left Rear Right Rear Center 0ms 0ms 0ms 0ms Bemærk: En forøgelse/reduktion af forsinkelsestiden på 1 ms svarer til en ændring i afstand på 30 cm. Brug en længere forsinkelsestid, når baghøjttalerne er tættere på lytteren end fronthøjttalerne er. F Tryk på for at justere den indstillinger, som passer bedst til dine surround-lydbehov. G Tryk på OK for at bekræfte. Nyttige tip: Brug en længere forsinkelsestid, når baghøjttalerne er tættere på lytteren end fronthøjttalerne er. Testtonen oprettes automatisk, så du bedre kan bedømme lydniveauet for hver højttaler. D Åbn undermenuen ved at trykke på. E Tryk på for at fremhæve en af indstillingerne herunder ad gangen, og tryk derefter på. TIP: Tryk på for at vende tilbage til forrige menupunkt. Tryk på SYSTEM MENU for at forlade menuen. 127

23 Diskbetjening Diske der kan afspilles SUPER VIDEO Regionskoder til DVD-diske DVD-diske og -afspillere er udviklet med regionale restriktioner. Før du afspiller en disk, skal du sikre dig, at disken er til samme region som din afspiller. Regionskoden for dette DVD-system fi ndes på bagpanelet. DVD-hjemmebiografsystemet kan afspille: DVD er (Digital Versatile Discs) VCD er (Video-CD er) SVCD er (Supervideo-CD er) SACD er (Superaudio-CD er) DVD±R[W] er (Færdiggjorte DVD±Recor dable[rewritable]) CD-R(W) (lyd-cd er) MP3/Windows Media -lyddiske, billedfi ler (Kodak, JPEG) på CD-R(W). JPEG/ISO 9660/UDF-format JPEG-opløsning understøttes op til 3072 x 2048 Understøttede samplingfrekvenser: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Understøttede Bit-hastigheder: 32~256 (kbit/s), variable bithastigheder MPEG-4-fi ler på CD-R[W]: Simpel profi l Avanceret simpel profi l ( ) DivX-fi ler på CD-R[W]/DVD+R[W]: DivX 3.11-, 4.x-, 5.x- og 6-fi ler Understøtter QP (Quarter Pixel). DivX-fi ler på CD-R[W]/DVD+R[W]: VIGTIGT! Hvis stop-ikonet (ø eller X) vises på TV-skærmen, når der trykkes på en knap, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig på den aktuelle disk eller på nuværende tidspunkt. Læg aldrig andre genstande end diske i diskskuffen. Hvis du gør dette, kan det medføre, at diskafspilleren ikke virker. Nyttige tip: Du kan muligvis ikke afspille CD-R/RW eller DVD- R/RW i alle tilfælde på grund af disktypen eller optagelsens tilstand. Hvis der er problemer med at afspille en bestemt disk, skal du fjerne disken og prøve en anden. Diske, der er formateret forkert, kan ikke afspilles på dette DVD-system. TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle CD er. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene. 128

24 Diskbetjening (fortsat) Afspilning af en disk A Tryk på knappen SOURCE, indtil DISC vises på displayet. B Tænd for TV et og indstil den korrekte kanal til video. (Se afsnittet Sådan opnås den optimale lyd ). Dit TV skal nu vise en blå Philips DVDbaggrund. C Læg en disk i diskskuffen. Sørg for, at billedsiden vender opad. Når du bruger dobbeltsidede diske, skal den side, du vil afspille, vende opad. Når du anvender en 8 cm-disk, skal du isætte den i midten af diskskuffen. (EJECT) Grundlæggende afspilningsfunktioner Midlertidigt stop i afspilning Tryk på u (PLAY PAUSE) eller Å på fjernbetjeningen under afpilningen. Tryk på u igen (eller på PLAY på fjernbetjeningen) for at genoptage afspilningen. Vælg et andet spor/kapitel Tryk på./ > (PREV / NEXT), eller brug det numeriske tastatur (0-9) til at indtaste et spor/kapitelnummer. Hvis tilstanden til gentagelse af spor er aktiv, skal du trykke på. igen for at afspille det samme spor/kapitel igen. Søgning bagud/fremad Tryk på og hold./ > (PREV / NEXT) nede. Under søgningen kan du trykke på./ > fl ere gange for at forøge/mindske søgehastigheden. Du genoptager normal afspilning ved at trykke på u (eller PLAY på fjernbetjening). D Afspilning starter automatisk. Hvis der vises en diskmenu på TV et, skal du se afsnittet Brug af diskmenuen på side 130. Hvis disken er låst med forældrestyring, skal du indtaste den sekscifrede adgangskode. (se side 144). E Du fjerner disken ved at trykke på ç (EJECT) eller ved at trykke på og holde knappen nede på fjernbetjeningen. Stop afspilning Tryk på (STOP). TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle CD er. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene. 129

25 Diskbetjening (fortsat) Valg af forskellige gentagelses- /blandingsfunktioner Når du afspiller en disk, kan du trykke på REPEAT på fjernbetjeningen fl ere gange for at vælge en gentagelsestilstand. Andre afspilningsfaciliteter til videodiske (DVD/VCD/ SVCD) STANDBY DVD RPT ONE (gentag kapitel) RPT TT (gentag titel) SHUFFLE (vilkårlig afspilning) RPT SHF (gentag vilkårlig afspilning) RPT OFF (afslut repeat-tilstand) VCD/SVCD/CD RPT ONE (gentag kapitel) RPT ALL (gentag disk) SHUFFLE (vilkårlig afspilning) RPT SHF (gentag vilkårlig afspilning) RPT OFF (afslut repeat-tilstand) MP3/SACD/DivX/Windows Media Audio RPT ONE (gentag kapitel) RPT ALL/FLD (gentag mappe) SHUFFLE (vilkårlig afspilning) RPT OFF (afslut repeat-tilstand) DISPLAY SYSTEM MENU É Ç SUBTITLE ON OK Å ZOOM AUDIO Nyttigt tip: Gentag afspilning er ikke mulig på VCD er, når PBC-tilstand er aktiveret. Brug af diskmenuen Afhængigt af diskformatet vises der måske en menu på TV et, når du ilægger disken. Sådan vælger du en afspilningsfacilitet eller -element Brug tasterne,, og eller de numeriske tastatur (0-9) på fjernbetjeningen, og tryk herefter på OK for at start afspilningen. Sådan åbnes eller forlades menuen Tryk på DISC MENU på fjernbetjeningen. TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle CD er. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene. 130

26 Diskbetjening (fortsat) Visning af afspilningsinformationer DVD-systemet kan vise oplysninger om diskafspilningen (f.eks. titel eller kapitelnummer, forløbet afspilningstid, sprog til lyd/ undertekster), og du kan udføre forskellige funktioner uden at afbryde afspilningen af disken. A Tryk på DISPLAY under afspilningen. Der vises en liste over tilgængelige diskoplysninger på TV-skærmen. DVD VCD/SVCD Genoptagelse af afspilning fra det sidst stoppede punkt Dette DVD-system kan genoptage diskafspilningen fra det sted, den stoppede (kun muligt for de sidste ti diske, der blev optaget uden en menu). A Ilæg en af de sidste 10 afspillede diske. B Mens LOADING (INDLÆSER) vises på displayet, skal du trykke på PLAY (eller u på displayet) for at starte afspilningen fra det sidste stoppunkt. Sådan annullerer du genoptagelsestilstand C Tryk på (STOP) igen, når disken er stoppet. Sådan zoomer du ind Dette gør det muligt at forstørre billedet på TV-skærmen og at panorere i det forstørrede billede. B Brug tasterne til at få vist oplysningerne, og tryk på OK for at få adgang til dem. C Brug det numeriske tastatur (0-9) for at indsætte nummer/tid, eller tryk på tasterne for at vælge, og tryk derefter på OK for at bekræfte. Afspilning vil skifte til det valgte tidspunkt eller til den/det valgte titel/kapitel/spor. A Under afspilning skal du trykke på ZOOM fl ere gange på fjernbetjeningen for at vælge en anden zoomfaktor. Tryk på tasterne for at panorere i det zoomede billede. Afspilningen fortsætter. B Tryk på ZOOM fl ere gange for at vende tilbage til den oprindelige størrelse. TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle CD er. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene. 131

27 Diskbetjening (fortsat) Ændring af sprog for undertekst (kun DVD) Dette virker kun på DVD er med fl ere sprog for undertekster, og du kan ændre sprog, mens du afspiller DVD en. Tryk på SUBTITLE fl ere gange for at vælge de forskellige sprog til underteksterne. Ændring af sproget til lydsporet Dette virker kun på DVD er med fl ere sprog for lydsporet, og du kan ændre sprog, mens du afspiller DVD en. Tryk på AUDIO fl ere gange for at vælge de tilgængelige sprog til lyden. Til VCD ændring af lydkanalen Tryk på AUDIO fl ere gange for at vælge de tilgængelige lydkanaler, som disken indeholder (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT eller MIX MONO). Funktionen Eksempelvisning (kun VCD/SVCD) PBC-afspilning gør det muligt at afspille Video- CD er interaktivt ved at følge menuen på skærmen. Du kan også få adgang til denne funktion via menuen Præferencer (se side 144). Til VCD er med funktionen PBC (Afspilningskontrol) (kun version 2.0) Når afspilningen stopper, skal du trykke på DISC MENU for at skifte mellem PBC ON og PBC OFF. Hvis du vælger PBC ON, vises diskmenuen (hvis den fi ndes) på TV et. Brug tasterne eller det numeriske tastatur (0-9) til at vælge en afspilningsmulighed, og tryk herefter på OK for at bekræfte. Hvis du vælger PBC OFF, springer VCD en over indekset og starter afspilningen direkte. Skift af kameravinkler Denne indstilling er kun tilgængelig på DVD er, der indeholder sekvenser optaget med forskellige kameravinkler. Dette gør det muligt at se billeder fra forskellige vinkler. Tryk på ANGLE fl ere gange for at vælge de tilgængelige kameravinkler. TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle CD er. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene. 132

28 Diskbetjening (fortsat) Afspilning af en MP3/JPEG/ MPEG-4/Windows Media lyddisk Dette DVD-system kan afspille de fl este MP3-, JPEG-, MPEG-4- og Windows Media -lydfi ler på en CD-R/RW-disk eller en almindelig CD. Inden du starter Tænd TV et og indstil den rette kanal til videoindgang. (Se afsnittet Sådan fi nder du TV-kanalen ). A Indsæt en disk. Læsehastigheden kan overstige 30 sekunder, hvis det drejer sig om en kompleks mappe/fi lkonfi guration. Diskmenuen vises på TV-skærmen. Mens du afspiller, kan du: Trykke på./ > for at vælge et andet spor/en anden fi l i den aktuelle mappe. Trykke på og holde./ > nede for at spole tilbage/frem i et musiknummer. Hvis du vil vælge en anden mappe fra den aktuelle disk, skal du trykke på for at vende tilbage til rodmenuen derefter trykke på for at foretage dit valg. Tryk på OK for at bekræfte. Tryk på REPEAT fl ere gange for at få adgang til de forskellige afspilningstilstande. D Tryk igen på Å på fjernbetjeningen for at sætte afspilningen på pause. Du genoptager afspilningen ved at trykke på knappen PLAY. E Du stopper afspilningen ved at trykke på. 00:19 04:39 001/003 \MP3_files_128kbs Previous Picture 1 Picture 2 MP3 Music 1 MP3 Music B Hvis diskens hovedmenu indeholder fl ere mapper, skal du bruge tasterne til at vælge en mappe og derefter trykke på OK for at åbne mappen. C Brug tasterne til at vælge et spor/en fi l, og tryk på OK for at starte afspilningen. Afspilningen starter fra det valgte spor eller den valgte fi l til slutningen af mappen. TIP: De beskrevne funktioner til betjening, er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle CD er. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene. 133

29 Diskbetjening (fortsat) Sådan afspilles JPEG-billedfiler (diasshow) Inden du starter Tænd TV et og indstil den rette kanal til videoindgang. Se afsnittet Sådan fi nder du TVkanalen. Ilæg en billeddisk (Kodak Picture CD, JPEG). For en Kodak-disk begynder diasshowet automatisk. For en JPEG-disk vises billedmenuen på TV et. Tryk på PLAY (eller u) for at starte afspilningen af diasshowet. Eksempelvisning A Tryk på under afspilningen. Der vises 12 miniaturer på TV et. Zoom billede A Tryk på ZOOM fl ere gange under afspilningen for at vælge en anden zoomfaktor. B Tryk på tasterne for at panorere i det zoomede billede. Rotation/spejlvending af billedet Brug tasterne under afspilningen til at rotere/spejlvende billedet på TV et. : Vend billedet lodret : Vend billedet vandret : Roter billedet mod uret : Roter billedet med uret Understøttet filformat: Filtypen skal være *.JPG og ikke *.JPEG. Den kan kun vise stillbilleder i DCFstandarden eller JPEG-billeder f.eks. TIFF. Den kan ikke afspille levende billeder, Motion JPEG, progressive JPEG og andre formater, eller billeder i andre formater end JPEG, eller billeder med lyd. Det kan tage lang tid for DVD-systemet at vise diskens indhold på TV et på grund af det store antal numre/billeder, der kan være på en disk. B Tryk på./ > for at vise de andre billeder på den forrige/næste side. C Brug tasterne til at fremhæve et af billederne, og tryk på OK for at starte afspilningen. D Tryk på DISC MENU for at vende tilbage til billed-cd-menuen. TIP: Nogle diske kan ikke afspilles på denne DVD-optager på grund af deres opsætning og diskens karakteristika eller på grund af omstændigheder ved den software, der er anvendt til optagelse/redigering. 134

30 Diskbetjening (fortsat) Afspilning af MP3-musik og JPEG-billede samtidigt Afspilning af SACD (Super Audio CD) A Indsæt en MP3-disk, som indeholder musik og billeder. B Vælg et MP3-spor på menuen, og tryk på PLAY (eller u) for at starte afspilningen. C Under afspilning af MP3-musik skal du bruge tasterne til at markere en billedmappe fra diskmenuen og trykke på PLAY (eller u). Billedfi lerne vises, indtil det sidste i mappen er vist. D Du afslutter samtidig afspilning ved at trykke på DISC MENU efterfulgt af. Nyttige tip: Det er normalt, at der ind imellem forekommer hop i lyden, når man lytter til en MP3-disk. Det er normalt at se grove pixel under afspilning af MPEG-4/DivX, fordi det digitale indhold ikke er tilstrækkeligt klart under download fra Internettet. Kun første session på en CD med fl ere sessioner vil blive afspillet. Der er tre typer SACD-diske: enkelt lag, dobbelt lag eller hybriddiske. Hybriddisken indeholder både SACD- og standard-cdlydlag. Det er dog kun SACD-laget, der kan afspilles på dette DVD-system. A Indsæt en SACD. Diskmenuen vises på TV-skærmen. B Afspilning starter automatisk. Hvis SACD en består af multikanals- og stereospor, vil spor med fl ere kanaler have prioritet ved afspilning. Hvis du vil afspille stereospor, skal du bruge tasterne til at foretage dit valg fra diskmenuen og derefter trykke på PLAY. Nyttigt tip: Du kan ikke programmere SACD-spor. TIP: Nogle diske kan ikke afspilles på denne DVD-optager på grund af deres opsætning og diskens karakteristika eller på grund af omstændigheder ved den software, der er anvendt til optagelse/redigering. 135

31 Diskbetjening (fortsat) Afspilning af en DivX-disk Dette DVD-system kan afspille DivX-fi lm, som du kan kopiere fra computeren til en CD-R/RW, DVD±R/±RW-disk. A Isæt en DivX-disk. B Hvis DivX-fi lmen indeholder eksterne undertekster, vises menuen Undertekster på TV et, hvor du kan vælge. Hvis du trykker SUBTITLE på fjernbetjeningen, forsvinder eller vises underteksterne på skærmen. C Tryk på PLAY på fjernbetjeningen for at starte afspilningen. Hvis der fi ndes fl ersprogede undertekster på DivX-disken, kan du trykke på SUBTITLE for at ændre sproget på underteksterne under afspilning. Nyttige tip: Undertekstfi ler med følgende fi ltypenavne (.srt,.smi,.sub,.ssa,.ass) understøttes, men vises ikke i fi lnavigeringsmenuen Undertekstens fi lnavn skal være det samme som fi lmens fi lnavn. Underteksten kan kun vise højst 35 tegn. TIP: Nogle diske kan ikke afspilles på denne DVD-optager på grund af deres opsætning og diskens karakteristika eller på grund af omstændigheder ved den software, der er anvendt til optagelse/redigering. 136

32 Valgmuligheder i DVD ens Systemmenu Brug af menuen til DVDopsætning General Setup Page Disc Lock OSD Language Screen Saver DIVX(R) VOD Code Opsætningen af dette DVD-system udføres via TV et. hvilket gør det muligt for dig at tilpasse DVD-systemet, så det passer til dine behov. se side 138 A Tryk på SYSTEM MENU i DISC -tilstand. Systemopsætningsmenuen vises. B Tryk på for at vælge en af siderne i opsætningsmenuen. Tryk herefter på OK. Hvis du ikke kan åbne { Preference Page } (Indstillingsside), skal du trykke på SYSTEM MENU for at afslutte menuen. Tryk på (STOP) to gange, før du trykker på knappen SYSTEM MENU igen. Audio Setup Page Analog Output HDMI Audio Speaker Setup CD Upsampling Night Mode Lip Sync se side 139 C Brug tasterne til at vælge et punkt, og tryk på for at åbne undermenuen.. D Vælg den indstilling, du vil ændre, og tryk på OK for at bekræfte og gå tilbage til det punkt, du tidligere har valgt. Der fi ndes en beskrivelse af valgmulighederne på de næste sider. Hvis punktet i menuen er nedtonet, betyder det, at indstillingen ikke er tilgængelig, eller at det ikke er muligt at ændre den på nuværende tidspunkt. Video Setup Page TV Type TV Display Progressive Picture Setting Component HDMI Setup se side 140 E Afslut ved at trykke på SYSTEM MENU. Preference Page Audio Subtitle Disc Menu Parental PBC MP3/JPEG Nav Password DivX Subtitle Default se side

33 Valgmuligheder i DVD ens Systemmenu (fortsat) Siden Generel opsætning (de understregede valg er fabriksindstillingerne) Disc Lock (Disklås) OSD language (OSD-sprog) Screen Saver (Pauseskærm) Ikke alle diske har et vurderingsniveau eller er kodet af diskproducenten. Du kan forhindre at bestemte diske kan afspilles ved at låse disken. Du kan låse op til 40 diske. { Lock } (Lås) Vælg denne mulighed for at blokere afspilningen af den aktuelle disk. Efterfølgende adgang til en låst disk kræver en sekscifret adgangskode. Standardadgangskoden er (se Præferencer Adgangskode ). { Unlock } (Lås op) Alle diske kan afspilles. Vælger det foretrukne sprog til menuen Visning på skærmen i DVD-systemet. Pauseskærmen vil hjælpe dig med at forhindre, at TV-skærmen beskadiges. { On } (Til) Slukker for TV-skærmen, når afspilningen er stoppet i mere end 15 minutter. { Off } (Fra) Deaktiverer pauseskærmen. DIVX(R) VOD code (DIVX(R) VOD-kode) Philips giver dig den DivX VOD-registreringskode (Video On Demand), der gør det muligt at leje eller købe videoer ved brug af DivX VOD-tjenesten. Tryk på for at få vist registreringskoden, og tryk på OK for at afslutte. Brug registreringskoden til at købe eller leje videoer fra DivX VOD-tjenesten Følg instruktionerne og download videoen fra din computer til en CD-R/RW, så den kan afspilles på dette DVD-system. Bemærk: Alle videoer, der er downloadet fra DivX VOD, kan kun afspilles på dette DVD-system.. Yderligere oplysninger fi nder du på 138

34 Valgmuligheder i DVD ens Systemmenu (fortsat) Siden Lydindstillinger (de understregede valg er fabriksindstillingerne) Analog Output (Analogt output) HDMI Audio Med denne facilitet kan du angive det analoge output, så det passer til DVDsystemets afspilningsmuligheder. { Stereo } Vælg denne indstilling for at ændre kanaloutputtet til stereo, som giver lyd fra fronthøjttalerne og subwooferen. { Multi-channel } Når du vælger denne, er lydoutputtet fra alle højttalere (undtagen REAR CENTER) og subwooferen i surround sound. { 6.1 Multi-channel } Når du vælger denne, er lydoutputtet fra alle højttalere og subwooferen i surround sound. Til HDMI-forbindelser kan du vælge indstillingerne til HDMI-lydoutput. De tilgængelige indstillinger vises, når du har tilsluttet HDMI-enheden. (se side 119). Det kan tage et stykke tid for DVD-systemet og inputenheden at kommunikere og initialisere. { Off } (Fra) Vælg denne indstilling for at slukke for HDMI-lydoutputtet. { All } (Alle) Vælg denne indstilling, hvis du har sluttet DVD-systemet til en dekoder/modtager med fl ere kanaler. { PCM Only } (Kun PCM) Vælg kun denne indstilling, hvis dit TV eller din modtager ikke kan dekode multikanallyd. Speaker Setup (Højttaleropsætning) CD Upsampling Med denne funktion kan du optimere lyden i henhold til omgivelserne og installationen. { Speaker Volume } Åbner menuen med indstillinger til højttalerlydstyrken. Se Trin 5: Angive højttalernes kanaler. { Speaker Delay } Åbner menuen med indstillinger til højttalerafstanden. Se Trin 5: Angive højttalernes kanaler. Denne funktion gør det muligt at konvertere din musik-cd til en højere samplefrekvens ved brug af avanceret digital signalbehandling, der giver bedre lydkvalitet. Hvis du har aktiveret CD-upsampling, skifter systemet automatisk til stereotilstand. Bemærk: Hvis du trykker på knappen SURR. på fjernbetjeningen for at vælge multikanaltilstanden, deaktiveres CD-upsampling. 139

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere

Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug...

Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug... Indholdsfortegnelse English Dansk/Norsk Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om genbrug... 104 Produktoversigt Hovedenhed...

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Om genbrug

Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Medfølgende tilbehør Om genbrug Indholdsfortegnelse English Generelt Generelle oplysninger... 108 Sikkerhedsforanstaltninger... 108 Medfølgende tilbehør... 108 Om genbrug... 108 Produktoversigt Hovedenhed... 109 Fjernbetjening...110-112

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Generelt Generelle oplysninger Foranstaltninger ved opsætning Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug...

Generelt Generelle oplysninger Foranstaltninger ved opsætning Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug... Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 108 Foranstaltninger ved opsætning... 108 Medfølgende tilbehør... 108 Rengøring af diske... 108 Om genbrug... 108 Produktoversigt Hovedenhed... 109

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Indhold. Sprogkode Opstart. Generel information. Grundlæggende opkoblinger. Disc-betjening. Tilslutning til eksterne enheder

Indhold. Sprogkode Opstart. Generel information. Grundlæggende opkoblinger. Disc-betjening. Tilslutning til eksterne enheder Indhold Sprogkode... 5 Generel information Medleveret tilbehør... 96 Rengøring af diske... 96 Installation... 96 Grundlæggende opkoblinger Trin 1: Placering af højttalere og subwooferen... 97 Trin 2: Tilslutning

Læs mere

Generelt Generelle oplysninger Foranstaltninger ved opsætning Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug...

Generelt Generelle oplysninger Foranstaltninger ved opsætning Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug... Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger...112 Foranstaltninger ved opsætning...112 Medfølgende tilbehør...112 Rengøring af diske...112 Om genbrug...112 Produktoversigt Hovedenhed...113 Fjernbetjening...114-116

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Indhold. OSD Sprog... 5. Generel information Medleveret tilbehør... 176 Rengørings- og sikkerhedsinformation... 176

Indhold. OSD Sprog... 5. Generel information Medleveret tilbehør... 176 Rengørings- og sikkerhedsinformation... 176 Dansk Indhold OSD Sprog... 5 Generel information Medleveret tilbehør... 176 Rengørings- og sikkerhedsinformation... 176 Tilslutninger Tilslutning af TV... 177-178 Brug af Scart jackstik... 177 Brug af

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelt. English Dansk/Norsk. Produktoversigt. Tilslutninger. Basisopsætning. Diskafspilning

Indholdsfortegnelse. Generelt. English Dansk/Norsk. Produktoversigt. Tilslutninger. Basisopsætning. Diskafspilning Indholdsfortegnelse English Dansk/Norsk Generelt Generelle oplysninger... 108 Sikkerhedsforanstaltninger... 108 Medfølgende tilbehør... 108 GoGear/iPod-dockingstation (ekstraudstyr)... 108 Om genbrug...

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS LX700 http://da.yourpdfguides.com/dref/978776

Din brugermanual PHILIPS LX700 http://da.yourpdfguides.com/dref/978776 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS LX700 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Få skarpere, klarere billeder

Få skarpere, klarere billeder Salgsfolder for Danmark () Philips DVD-afspiller HDMI 1080p USB 2.0 DivX Ultra CinemaPlus DVP2880/12 Få skarpere, klarere billeder med HDMI 1080p-upscaling Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro

Læs mere

Danish DENVER DSS-300

Danish DENVER DSS-300 Danish DENVER DSS-300 5.1 kanalers surround højttalersystem 6-vejs højttalermoduler og subwoofer Betjeningsvejledning DSS-300 DSS-300 Læs omhyggeligt denne vejledning før brugen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Hjemmebiografsystem Installationsvejledning HT-XT1 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 3 2 Installation 4 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lyt til lyden 9 Grundlæggende betjening Opleve

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Generelt Generelle oplysninger Foranstaltninger ved opsætning Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug...

Generelt Generelle oplysninger Foranstaltninger ved opsætning Medfølgende tilbehør Rengøring af diske Om genbrug... Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger...100 Foranstaltninger ved opsætning... 100 Medfølgende tilbehør... 100 Rengøring af diske... 100 Om genbrug... 100 Produktoversigt Din DVD-afspiller...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere