Installatørvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørvejledning"

Transkript

1 Installatørvejledning 1 VEJLEDNING OM VANDINSTALLATIONER > Sikring af installationer > Placering af stophane > Målerbrønd > Rørskader nye veje for vandet

2 HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 I Herning Vand har vi et mål om at blive set som en effektiv og SPILDEVAND kompetent leverandør. Du er som VVS-installatør vores samarbejdspartner som kan hjælpe os med at nå det mål, fordi vores kunder vurderer den samlede levering af drikkevand og ikke altid kan adskille dit og vores arbejde. Derfor har vi lavet denne pjece, en installatørvejledning, der skal give dig de retningslinjer og vejledninger, du har brug for, for at udføre et korrekt stykke arbejde i forbindelse med drikkevand. Kontakt Spørgsmål vedrørende installation kan sendes til Hvorfor denne pjece? Generelt om vandinstallationer Hvem ejer hvad? Byggevand mv Placering af stophane Målerbrønd Vandmåler Rørskader Vandinstallationer i bygninger 10 Vandinstallationer i jord 18 Sikringskategorier SPILDEVAND Besøg vores erhvervsside på

3 GENERELT OM VANDINSTALLATIONER 4 5 Det er kun autoriserede VVS-installatører, der må udføre arbejder med vandinstallationer og jordledninger m.m. Du skal indhente tilladelse hos Herning Vand, inden du begynder på større installationsarbejder, som er omfattet af autorisationsloven. Alle installationer skal anmeldes til Herning Vand Anmeldelsesblanket kan findes på Herning Vands hjemmeside Alle vandinstallationer skal udføres efter DS 439: > I forbindelse med sikring af vandinstallationer mod tilbagestrømning henvises til DS/EN 1717, samt Rørcenteranvisningen 015 fra Teknologisk Institut. > Ved udførelse af regnvandsanlæg henvises til Rørcenteranvisningen udgave fra Teknologisk Institut. > Isolering af installationer skal udføres efter DS 452. > Alle byggevarer, som er i kontakt med drikkevand, skal være godkendt i henhold til Godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand. Godkendte byggevarer vil være mærket med nedenstående mærke, der er forbrugernes garanti for, at byggevaren lever op til de danske krav i forhold til de sundhedsmæssige egenskaber. > Gældende godkendelser er tilgængelige på hjemmesiden > Det skal bemærkes, at VA-godkendelser (tidligere gældende godkendelsesordning) er gældende til gyldighedsperioden udløber på de respektive VA-godkendelser. Alt arbejde med nyanlæg samt ændringer af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg og lignende, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal anmeldes til Herning Vand. Der skal være afspærringsmulighed til hver enkel bolig/erhvervsenhed. Der er 3 muligheder for dette: 1. Montering af stikledningsventiler uden for bygningen til hver enkel enhed. 2. Montering af magnetventil ved måler for hver enkel enhed. Afbryder monteres, så vandforsyningen til enhver tid har adgang til denne skal kunne plomberes. 3. Montering af måler og afspærring i tilgængeligt installationsskab i f.eks. trappeopgang. Se endvidere Herning Vands leveringsbestemmelser: Anmeldelse af vandinstallation Installationsadresse Navn Adresse Nr. Etage Postnr. By Telefon Forbrugets art Husholdning iflg. DS1717 Ej husholdnings iflg. DS1717 Erhvervstype angives: Mediums kategori iflg. DS1717 Tilbagestrømsventil monteret Der er lavet serviceaftale (tilbagestrømningsventil) Jordledning Ny Omlægning Sløjfning nsion: Ø Længde: m Herning Vand A/S Ålykkevej Herning Tlf.: CVR EAN

4 HVEM EJER HVAD? BYGGEVAND MV. 6 Skitsen viser, hvem der er ansvarlig for ledningsnet og vandinstallationer. Det er dit ansvar som VVS-installatør, at der ikke 7 Vandforsyningen etablerer og vedligeholder det, der er markeret med blå. kan ske en tilbagestrømning af forurenet vand fra Ejeren etablerer og skal vedligeholde det, der er markeret med rød. Det vil sige byggepladsen. ledningsnettet i huset og ud til stophanen. Vand, der alene skal anvendes til byggeformål Ejerens ansvar Vandforsyningens ansvar VANDLÅS Vandet må kun anvendes i forbindelse med bygnings- og konstruktionsformål. Det må altså ikke anvendes til menneskeligt forbrug. Der kan laves en aftale med Herning Vand om, at vandet kun aftages over en kortere periode. Der skal etableres en tilbagestrømningssikring, der sikrer, at intet vand kan strømme fra byggepladsen retur til vandforsyningsnettet. Normalt vil vi i Herning Vand forlange en kategori 4 tilbagestrømningssikring type BA. Hvis det er usikkert, hvad den interne installation kan komme i kontakt med, skal der etableres en kategori 5 tilbagestrømningssikring. Dette vil kræve et luftgab. MIN KAT. 4 SIKRING TYPE BA Vandmåler BYGGEVAND Forsyningsledning Skel Stikledning og stophane Jordledning Husinstallationer Figur 1 Eksempel på sikring af byggepladsinstallation hvor vandet alene skal anvendes til byggeformål.

5 Vand, der både skal anvendes til byggeformål og 8 drikkevand i byggeperioden 9 Denne type af installationer skal sektioneres således, at drikkevand forbliver rent drikkevand, samtidig med at det sikres, at vandet til byggeformål er tilstrækkeligt sikret mod tilbagestrømning. Dette kan gøres ved hjælp af en zoneopdeling som vist på figur 2. Ved zoneopdeling forstås opdeling af installationen efter mediumkategorier. Herning Vand bestemmer i hvert tilfælde, om der skal måler på byggevandet. Byggevandsmålerkasse kan lejes af Herning Vand. Byggevandsstander kan lejes af Herning Vand. (Se priser på vores hjemmeside). Det er lejeren, som har ansvaret for det lejede og evt. frostsikring af dette. MIN KAT. 4 SIKRING TYPE BA BYGGEVAND BRANDVAND DRIKKEVAND Figur 2 Eksempel på sikring af byggepladsinstallation hvor vandet både skal anvendes til byggeformål, brandslukning og til drikkevand. Figur 3 Eksempel på sikring af byggepladsinstallation hvor vandet både skal anvendes til byggeformål, brandslukning og til drikkevand.

6 INDFØRING AF VANDINSTALLATION Min. 100 mm Afspærringsventiler af samme dimension som de tilsluttede ledninger. VANDINSTALLATIONER I JORD Hvis der er risiko for forurening fra omgivelserne over eller under jorden, skal jordledningen sikres mod indtrængning ved brug af specialrør med alukappe eller lign mm Min. 100 mm 1/2 aftapningsventil med 1/2 nippel Overgangsfittings til indvendig rørinstallation Se Herning Vands leveringsbestemmelser på Min mm til jorddækning Bøsningsrør føres udenfor sokkel PE rør T N 10

7 PLACERING AF STOPHANE Vedligehold brønden Du skal være opmærksom på, om brønden er ren og grundvandet 12 ikke står op i brønden. Hvis der er jord i brønden, skal det fjernes. Stophanen placeres normalt i skel til den ejendom, som aftager vandet. Hvis der er grundvand i brønden, kan det være nødvendigt at lave Der skal være afspærringsmulighed til hver enkel bolig/erhvervsenhed dræn. (se afsnittet Generelt om vandinstallationer ). 13 MÅLERBRØND Herning Vand godkender placering af vandmåler i brønde. Kravet til alle målerbrønde er: > at brønde skal være frostsikret > at brønde skal være cm > at brønde skal have et isoleret dæksel, som sidder korrekt fast Kunststoflåg med isolering Isolering Ekstra isolering af brønden kan til en vis grad hindre frostsprængning. Isolering kan udføres direkte på rør og måler eller med isoleringsmåtter, som er beregnet til formålet. Vær opmærksom på, at ekstra isolering kun er med til at udsætte frosten. Husk!! Kontraventil efter måleren!! Kontrollerbar kontraventil som Vvs nr Styrering eller anden monteringsbeslag Frostsikring Brønden kan sikres ved at tilføre varme i form af et selvregulerende varmekabel under en isolering. Installationen skal udføres af en fagmand med kendskab til el- og vandinstallationer, og skal kun udføres, hvis der ikke er andre muligheder. Udsparing for PEM-rør ø400 mm

8 VANDMÅLER RØRSKADER Herning Vand monterer vandmålerne. Installatøren kan afhente et pasrør ved Herning Vand. Der er i denne monteret en kontrollerbar kontraventil på forskruningen. Når en kunde har en rørskade og tilkalder en VVS-installatør til at reparere den defekte installation, er det vigtigt, at VVS-installatøren så hurtig som muligt orienterer Herning Vand om skaden på telefon Ejere af ejendomme, der bliver forsynet fra lokale boringer/brønde, skal betale afgift efter et standardforbrug på 170 m3 om året pr. helårsboligenhed og 70 m3 for andre boliger eller efter et målerregistreret forbrug. Såfremt der er ønske om betaling efter målt forbrug, skal der monteres en måler fra Herning Vand. Installatøren gør det muligt at opsætte måler og indsender anmeldelsesblanketten til anmeldelse af vandinstallation mærket Grøn måler til Herning Vand. Herning Vand godkender kun målere fra Herning Vand til dette formål. Der er krav om, at der skal være en vandmåler i huset. Vandmåleren skal installeres således, at det er enkelt at komme til at aflæse og udskifte den. Det vil sige, at den ikke må placeres i små skabe, under borde og lignende. Regelmæssig aflæsning af vandmåleren kan sikre brugeren mod utætheder og vandspild. VVS-installatøren skal sørge for at observere følgende forhold: > Hvordan er bruddet opstået? > Hvor lang tid er der gået, fra ejeren har konstateret bruddet, til VVS-installatøren er tilkaldt? > Er der foretaget foranstaltninger for at stoppe bruddet? > Er vandet fra bruddet løbet ud i jorden, eller er det løbet til et afløb? > Aflæse målerstand. Der kan være mulighed for refusion i forbindelse med rørskader. Se Såfremt installatøren selv monterer eget pasrør, skal der også som minimum monteres en kontrollerbar kontraventil efter måleren (se Tilbagestrømning side 16). Der skal installeres tilbagestrømningssikringsventiler type BA iflg. DS/EN 1717 på alle installationer, som ikke er rene husholdningsinstallationer, også ved om forandringer. Se mere på Placering af vandmåler i rum. Det er vigtigt, at måleren kan aflæses og udskiftes. Der bør afsættes den på tegningen viste plads til vandmåleren. Måleren må ikke placeres under bordplader, i små skabe m.v. Måleren kan evt. være placeret i en målerbrønd udenfor huset.

9 VANDINSTALLATIONER I BYGNINGER Dokumentation skal forevises myndighederne eller Herning Vand ved kontrolbesøg. Kontraventiler/tilbagestrømningssikringsventiler er opdelt i kategorier fra 1 til 5. Derfor er det vigtigt, at du undersøger, hvilken kategori tilbagestrømningssikring du skal benytte i de forskellige installationsopbygninger. Herning Vand kasserer installationer, hvis vi vurderer, at de er til fare for vandforsyningens ledningsnet og ikke overholder gældende normer. Ved installationer til sprinklere samt slangevindere skal der altid som minimum anvendes en kontraventil kategori 2. Se de 5 kategorier på næste side Herning Vand kan ikke garantere for trykforhold, men kan anbefale at der monteres et trykforøgeranlæg i en ejendom, hvis trykforholdene forventes at blive utilstrækkelige. Etablering af trykforøgeranlæg sker på ejers regning. Vandinstallationer skal udformes således, at der ikke kan opstå frostskader eller utilsigtet opvarmning af installationen. Vandinstallationen skal isoleres efter DS 452. Tilbagestrømning Vandinstallationer skal sikres mod tilbagestrømning efter gældende regler, jf. DS/EN.1717 samt Rørcenteranvisningen 015 fra Teknologisk Institut og Rørcenteranvisningen 003 fra Teknologisk Institut. Det er VVS-installatørens ansvar, at installationerne overholder kravene. Herning Vand kræver, at der installeres tilbagestrømningssikringsventiler type BA iflg. DS/EN 1717 på alle installationer, som ikke er rene husholdningsinstallationer. Du skal være opmærksom på, at der er vedligeholdelsespligt på nogle typer tilbageløbssikringer. > Anlæg og installationer til ændring af vandets kemiske eller bakteriologiske beskaffenhed må kun monteres på vandinstallationen efter tilladelse fra det lokale vandværk, og kun såfremt det behandlede vand alene anvendes til teknisk brug. Det gælder vand fra drikkevandsinstallationer, der er behandlet i særlige anlæg, så det ikke længere opfylder kravene til drikkevand i miljøministeriets bestemmelser. > Installationer til teknisk brug eller installationer, der af andre grunde medfører, at kravene til drikkevandskvalitet ikke er opfyldt, skal være mærket på en sådan måde, at fejlagtig brug undgås. > Ledninger for behandlet vand mærkes f.eks. med særlig farve eller kendingsbogstaver. Aftapningsarmaturer og apparater mærkes ikke-drikkevand. Der skal være sikring mod tilbageløb. Se endvidere vandregulativet for flere krav på Herning Vand kræver, at der installeres tilbagestrømningssikringsventiler type BA iflg. DS/EN 1717 på alle installationer, som ikke er rene husholdningsinstallationer.

10 SIKRINGSKATEGORIER EN 1717 Mediumskategori 1 Hvad skal du foretage dig? 01 Vand, som er egnet til menneskeligt forbrug, som kommer fra et vandforsyningssystem med rent drikkevand. F.eks. vand fra en drikkevandshane direkte tilsluttet forsyningsnettet. Mediumskategori 1 er rent vand og ingen særlig sikring kræves. Brug almindelig kontraventil (Type EB) EN 1717 Mediumskategori 2 Vand, som er blevet ændret i smag, lugt eller temperatur, og som ikke medfører en menneskelig risiko. F.eks. vand fra et varmtvandssystem, stillestående vand (Brandskabe), juice, kaffe, øl, kulsyre m.m. Hvad skal du foretage dig? Mediumskategori 2 kræver som minimum installering af en kontraventil med prøveudtag. Brug kontrollerbar kontraventil (Type EA) EN 1717 Mediumskategori 3 Medie, som medfører nogen menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen af et eller flere skadelige stoffer. F.eks. lette kemikalier, efterfyldning af varmeanlæg/systemer, vand i forbindelse med bassiner og bade, efterfyldning af industriudstyr. EN 1717 Mediumskategori 4 Medie, som medfører menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen af et eller flere giftige, eller meget giftige stoffer. F.eks. giftigt pesticidholdigt vand, vand som kan indeholde radioaktive, mutagene eller kræftfremkaldende stoffer, kemiske industrier og laboratorier, vandforsyning til byggevand og festivalpladser. Hvad skal du foretage dig? Mediumskategori 3 kræver installering af en tilbagestrømningssikring (Type CA). Brug alternativt en mekanisk rørafbryder (TypeGA). Hvad skal du foretage dig? Mediumskategori 4 kræver installering af en tilbagestrømningssikring (Type BA). Brug alternativt en hydraulisk aktiveret mekanisk rørafbryder (Type GB) EN 1717 Mediumskategori 5 Medie, som medfører menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen af mikrobiologiske elementer eller virus. F.eks. phatagene organismer såsom salmonella, kolera eller colibakterier, rensningsanlæg med spildevandssystemer m.m., biogasanlæg, landbrugets avls- og driftbygninger. Hvad skal du foretage dig? Mediumskategori 5 kræver installering af et frit luftgab (Type AA eller Type AB)

11 Herning Vand Ålykkevej Herning Hvem er Herning Vand? Herning Vand er et forsyningsselskab, der leverer Kontakt rent os: og velsmagende drikkevand til kunderne, Herning Vand samt A/S afleder og renser spildevandet, før Ålykkevej det føres 5 retur til vandkredsløbet Herning Miljøet er i højsædet hos Herning Vand, og Tlf.: vi 9999 ønsker 2299 at være en vigtig medspiller på vandmiljøområdet CVR i hele Herning Kommune - EAN og Danmark Vil Kontortid: du have nyheder fra Herning Vand i Man.-Tors.: din indbakke? Kl Tilmeld Fredag: dig vores nyhedsmails Kl på Lør.-Søn.: Lukket Kontortid Man.-tors.: Kl Fredag: Kl Lør.-søn.: Lukket Hvem er Herning Vand A/S? Tlf Herning Vand A/S er et forsyningsselskab, der leverer rent og velsmagende drikkevand til kunderne, samt afleder og renser spildevandet, før det føres retur til vandkredsløbet. Miljøet er i højsædet hos Herning Vand A/S, og vi ønsker at være en vigtig medspiller på vandmiljøområdet i hele Herning Kommune - og Danmark. Vil du have nyheder fra Herning Vand A/S i din indbakke? Tilmeld dig vore nyhedsmails på Få mere information på For mere information gå ind på eller scan denne QR-kode. eller scan denne QR-kode. Hjemmesiden opdateres Hjemmesiden opdateres løbende løbende med med aktuelle aktuelle nyheder og gode råd. nyheder og gode råd. konceptas.dk Jan. 15, vers. 1

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010 Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010-1 - Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3 Takster...

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune Vedtaget af Syddjurs Byråd 17. december 2009 1 Indhold 1. Indledende bestemmelser...3 2. Vandforsyningens styrelse...5 3. Ret til forsyning med vand...5

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand NOTAT KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Ref.: Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere