Tekniske bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser"

Transkript

1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Seneste revision: 1. januar 2015

2 Forord Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er udformet efter funktionsprincippet. Det vil sige, at bestemmelserne er et regulativ, hvor der er lagt vægt på, at rådgivere og udførende bestræber sig på at etablere anlæg, der opfylder bestemmelsernes funktionskrav med hensyn til afstandsforhold, tryk og temperaturer. Til parcelhuse og andre mindre tilslutningsanlæg leverer fjernvarmen en unit, som monteres af vvs-installatøren. De udførende og rådgivende må på forhånd søge oplysning hos Sønderborg Fjernvarme (i hvert enkelt tilfælde), for at få oplyst om værket leverer en unit. I regulativet findes anvisninger om de dimensionsbestemmende driftstilstande, som i almindelighed vil være ufravigelige. Regulativet vil blive revideret i det omfang, det findes nødvendigt. Rådgivende ingeniører og udførende vvs-installatører opfordres til at sikre sig, at rådgivning og udførelse altid er i overensstemmelse med seneste revision. Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger og definitioner m.v. 1.0 Gyldighedsområde og oplysningspligt 2.0 Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning 3.0 Udførelse af installationsarbejder (autorisation) Tekniske oplysninger og installationsbestemmelser 4.0 Projektering og udførelse af varmeinstallationer 5.0 Tilslutningsanlæg 6.0 Interne rørledninger 7.0 Etablering af måleudstyr 8.0 Trykprøvning og idriftsættelse Driftsbestemmelser 9.0 Drift og vedligeholdelse af anlæg Bilag Bilag A Fjernvarmetilslutning - Unit Bilag B Fjernvarmetilslutning - Blandesløjfe Bilag C Fjernvarmetilslutning - Veksler Bilag D Eksempel på indreguleringsrapport Tekniske bestemmelser - side 1 af 10

3 1.0 Gyldighedsområde og oplysningspligt. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende benævnt værket, er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 Aftaleforholdet mellem værket og forbrugeren er fastlagt gennem "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" og nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering". 1.3 Det er forbrugerens ansvar og forpligtelse, at ændringer i bolig- og erhvervsareal indføres i BBR-registret ved anmeldelse til kommunen og anmeldelse til værket. Det påhviler vvs-installatøren skriftligt at anmelde kapacitetsændringer til værket. 2.0 Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning. 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyning fremsendes skriftligt til værket af ejendommens ejer med oplysninger om ejendommens størrelse og varmebehov. For nybyggeri vedlægges tegninger med angivelse af ejendommens placering på grunden og stikindføringen. 2.2 Etablering sker i henhold til nærværende bestemmelser og "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering". 2.3 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen eller fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen". Der etableres normalt kun en stikledning pr. ejendom. Der kan, når særlige forhold taler derfor, træffes særskilt aftale om etablering af mere end én stikledning og betaling herfor. 2.4 Ved nybygninger etableres stikledningen efter nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering". For eksisterende ejendomme træffes der aftale mellem grundejeren og værket. 2.5 Ved etablering af nye stik retableres gennembrudt beton- og murværk i ydermur samt opgravede render i jord så vidt muligt til standard som før etableringen. Retablering af beplantninger og indvendig retablering af inventar, flisebelægninger, malerarbejder mv. er værket uvedkommende. I nybygninger efterreparerer grundejeren for egen regning udsparing i beton og murværk for stikindføringen. Afvigelser herfra kan alene ske efter skriftlig aftale med værket. 2.6 Ved reparation eller udskiftning af stik og installationer retableres ejendommen så vidt muligt til samme standard som ved arbejdets begyndelse og med samme materialer i det omfang materialerne er gængse. Tekniske bestemmelser - side 2 af 10

4 3.0 Udførelse af installationsarbejder 3.1 Til enhver udførelse af arbejder på en ejendoms varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som vvs-installatør i henhold til lov nr. 250 af 8. juni 1978 med senere ændringer, og som har den fornødne indsigt samt aftale med værket om fjernvarmearbejder, eller en af værket autoriseret fjernvarmeinstallatør. 3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes værket, skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i nærværende bestemmelser og værkets "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering". Er installationen ikke udført i overensstemmelse med ovenstående, kan værket kræve ændringer af sådanne installationer. Sker dette ikke, er værket berettiget til at nægte anlægget tilsluttet. 3.3 Såfremt der på forbrugerens foranledning installeres komponenter, hvis korrekte funktion kræver særlige tryk- eller temperaturforhold afvigende fra værkets normale bestemmelser, er værket ikke forpligtet til at ændre driftstilstande, og er ej heller ansvarlig for sådanne komponenters rette funktion. 4.0 Projektering og udførelse af varmeinstallationer DIMENSIONERINGSGRUNDLAG, PROJEKTERING OG UDFØRELSE 4.1 Enhver nyinstallation, ændring af en eksisterende installation herunder renovering og udskiftning skal dimensioneres, projekteres og udføres i overensstemmelse med herværende stk Varmeanlæg udføres som direkte anlæg uden veksler eller indirekte med veksler og skal i begge tilfælde overholde: Nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", gældende bygningsreglement herunder DS 469 Varme og køleanlæg i bygninger og norm for vandinstallation, teknisk isolering mv. Differenstrykket er mindst 0,3 bar (3 mvs) efter måler. Nødvendig vanddækning undersøges i hvert enkelt tilfælde og evt. trykforøgning er værket uvedkommende. Prøvetrykket og trykforhold skal opfylde: 8.0 Trykprøve og idriftsættelse. For nybyggeri der tilsluttes fjernvarme skal varmeanlægget dimensioneres så der opnås en afkøling iht. gældende bygningsreglement og herunder DS 469 Varme og køleanlæg i bygninger. For eksisterende bygninger gælder det, at årsafklingen skal være minimum 30 o C Værkets fjernvarmeunit leveres som standard med differenstrykregulator indstillet til 0,1 bar (1 mvs). Trykdifferensragulator kan bestilles til en indstilling på 0,2 bar (2 mvs) efter nærmere aftale med værket. I mindre anlæg er det sandsynligvis ikke rentabelt at indbygge blandesløjfe. Den projekterende/udførende skal gøre sig bekendt med bygningsreglementets bestemmelser herom forud for valg af installation. Tekniske bestemmelser - side 3 af 10

5 5.0 Tilslutningsanlæg 5.1 Fjernvarmen afslutter stikledningen med 2 hovedhaner umiddelbart inden for mur. Hertil skal disponeres plads og området foran må ikke anvendes til andre installationer f.eks. rør og ventiler (jf. Almindelige bestemmelser om tilgængelighed). 5.2 Tilslutningsanlæg, som forbinder fjernvarmeforsyningens stikledning med forbrugerens varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på bilagene B eller C. 5.3 Det påhviler installatøren at undersøge hos værket, om installationen skal udføres med et af værket leveret tilslutningsanlæg (unit) som vist på bilag A. 5.4 Uanset om installationer til mindre ejendomme udføres med eller uden unit, skal tilsluttede installationer mindst overholde indbygningsmål, som de fremgår af bilag A. 5.5 Tilslutning skal aftales med værket. 5.6 I fjernvarmeanlæg findes ledningstransmitteret støj. Fjernvarmestik bør derfor indføres i birum - eksempelvis bryggers. Det påhviler forbrugeren at indrette tilslutningsanlægget, så ledningstransmitteret støj ikke overføres gennem tilslutningsanlægget. 6.0 Interne rørledninger 6.1 Interne rørledninger i bygninger skal med hensyn til materiale og montage (herunder samlinger) opfylde de betingelser, der jf. afsnit 4.2 kan gøres gældende herfor. Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansion, udluftning og aftapning i fornødent omfang. Udtag for aftapning skal forsynes med prop eller slutmuffe. 6.2 Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal ved direkte tilslutning til værket, udføres efter værkets anvisninger og med samme krav som til værkets hoved- og stikledninger. 7.0 Etablering af måleudstyr 7.1 Installatøren afhenter hos værket mod behørig kvittering den del af målerudstyret, der er nødvendig for udførelse af varmeinstallationen. Værkets unitter er udstyret med måler. Installatøren skal indhente oplysninger hos værket, om installatøren eller værket forestår montering af måleudstyret. 7.2 Hvor værkets unit ikke skal anvendes, udleveres pasrør/måler(e) og følerlommer, hvis antal og dimension fastsættes af værket. Målerudstyret indbygges i fremløbet eller returløbet efter værkets anvisninger. Værket kan i hvert enkelt tilfælde vælge, at der skal installeres målere både i fremog returløb. På fremløbet skal afstanden til nærmeste rørmodstand være mindst 10 gange DN og på returløbet mindst 3 gange DN. Rørdimensionen før og efter måleren (jf. ovenstående afstandskrav), skal være den samme som måleren. Rørinstallationen opbygges, så der mindst er 30 cm frirum omkring måleren. Følerlommer monteres i modstrøm. Målerens regneenhed skal sidde frit og med omgivelsestemperatur mindre end 35 grader celsius. Tekniske bestemmelser - side 4 af 10

6 7.3 I hvert enkelt tilfælde aftales med værket om: - El-tavlens udformning med plads til indbygning af transformator. - El-rør fra tavlen til fjernvarmemåleren*. - El-rør fra udeføler (placeret mod nord/ i skygge) til værkets unit, hvor denne er leveret med vejrkompensering*. - El-forbrug til drift af måleren betales af forbrugeren. Driftomkostning for aflæsning af måleren afholdes i henhold til værkets takstblad. *Gælder for nybyggeri. El-rør indbygges af Bygherren. 7.4 Ved renovering af ejendomme og hvor el-forsyningen afbrydes til værkets energimåler, indbygger værket midlertidig batteri af hensyn til forsat forbrugsregistrering. Værket tilslutter energimåleren til el-forsyningen igen, når dette er muligt. Der afregnes iht. takstblad under punktet Gebyr Genetablering af måler 8.0 Trykprøve og idriftsættelse 8.1 Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation skal på ejerens foranledning og bekostning trykprøves inden tilslutningen. Samlinger skal være synlige under trykprøvningen. 8.2 Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk og statisk) i fjernvarmeanlægget og i øvrigt i overensstemmelse med Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter. Trykket i fjernvarmestikket kan vejledende sættes til 6,5 bar (65mvs). Prøvetrykket skal derfor være mindst 10 bar (100 mvs). Anlægget skal til enhver tid efter idriftsættelsen kunne tåle prøvetrykket. 8.3 Ved trykprøve skal måleren være monteret. 8.4 Trykprøve rekvireres i god tid før prøven ved henvendelse til værket, og senest klokken 12 dagen før. Trykprøve foretages i overværelse af en repræsentant fra værket. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet til at påtale disse. Med værkets overværelse af trykprøven påtager værket sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Ejendommens tilslutning til fjernvarmeanlægget er betinget af, at påtalte fejl og mangler udbedres. 8.5 Inden idriftsættelse af nye anlæg eller efter reparation, skal varmeinstallationen udskylles grundigt med vandværksvand, som derefter aftappes. Værkets hovedafspærringsventiler er plomberede. Plomberne må kun brydes af værket, derfor påfyldes fjernvarmevandet først i tilstedeværelse af værket, som bryder plomben. Det påhviler den autoriserede vvs-installatør at rense filtrene ved idriftsættelsen og igen efter 1 måneds drift. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen skal ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen. Tekniske bestemmelser - side 5 af 10

7 8.6 Før fjernvarmeaftaget kan påbegyndes, påhviler det den autoriserede vvsinstallatør at mærke alle komponenter, og sørge for at indreguleringen af varmeog varmtvandsinstallationen er udført i henhold til beregninger. Installatøren udarbejder skriftlig rapport herom, hvoraf fremgår ventilindstillinger mv. Ligeledes påhviler det installatøren at udarbejde en skriftlig brugervejledning. Vejledningen skal indeholde relevante tegninger og anvisninger om energiøkonomisk drift og vedligeholdelse. Endelig skal materialet suppleres af foto der som minimum dokumenterer at ledningsanlægget er isoleret iht. gældende krav fra fjernvarmestikket til- og med energimåleren. Det samlede skriftlige materiale afleveres i kopi til fjernvarmen. Formen kan evt. være elektronisk. Håndskitser opfylder ikke kravet. Først herefter kan fjernvarmeaftaget påbegyndes. Installatøren skal i forbindelse med ibrugtagningen give forbrugeren en grundig mundtlig brugervejledning. Vedlagt er som bilag D eksempel på indreguleringsrapport for enfamiliehuse. 9.0 Drift og vedligeholdelse af anlæg 9.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt fjernvarmevand, med en fremløbstemperatur, der af værket reguleres under hensyntagen til vejrlig og øvrige driftsforhold - normalt varierende mellem 60 og 80 grader celsius i hovedledningsnettet. Ved små varmeaftag kan fremløbstemperaturen hos forbrugeren ofte være lavere end ovennævnte temperaturer på grund af varmetab i stikledningen. 9.2 Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt. Værket er berettiget til at indrette sin tarif så afkølingsforhold influerer på afregningen. Forringet afkøling som følge af forceret drift (natsænkning og lignende) må ikke forekomme. 9.3 Værket leverer den varmeeffekt, der er abonneret på, og med de tryk som fremgår af Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. Vedligeholdelsen af hovedhaner udføres af værkets personale. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, aftapningshanerne på varmeinstallationen åbnes, og værket underrettes. 9.5 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand kun foretages af installatøren efter aftale med værket. 9.6 Installationer skal indrettes, så de tåler afspærringer i hovedledningsnettet. Udluftningsproblemer efter afspærringer er værket uvedkommende. Driftsforstyrrelser på ejendommens varmeinstallation foranlediget af afspærringer i hovedledningsnettet afhjælpes, bortset fra udluftningsproblemer, af værket ved henvendelse til dette. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation (f.eks. forårsaget ved tilstoppet snavssamler eller efter reparation) afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning. Tekniske bestemmelser - side 6 af 10

8 Bilag A Fjernvarmetilslutning - UNIT UNIT leveret af værket. Kan anvendes til beboelse op til ca. 300 m2. For VX2000 (unit inddirekte anlæg) kontaktes værket for oplysning om mål mv. UNIT 530 ca. 180 VÆG FF FR (BC) VR VF BV KV Mål er mm. 10 cm FF og BK er forsynet med filter. Alle tilslutninger er omløbere i G ¾. Overkant kabinet må maks. være 220 cm over gulv. Mindst 90 cm foran unitten samt 10 cm over og 50 cm under skal friholdes, så unitten umiddelbart kan serviceres. Fra unitten og 50 cm under skal rørforbindelser være uden retningsændringer. Hvis anlægget er uden bv-cirkulation, er sikkerhedsventilen en indbygget trykudligning. Hvis installationen er med cirkulation på det varme brugsvand, bestilles unitten til cirkulation med traditionel sikkerhedsventil, hvorfra overløbet føres til afløb. Tilslutningsrør skal mærkes med formål og strømretning. Fjernvarmens vedligeholdelse af unitten er betinget af, at bestemmelserne om pladsforholdene også overholdes i driftsfasen (til daglig). Tekniske bestemmelser - side 7 af 10 UNIT 90cm 50 cm

9 Bilag B: Fjernvarmetilslutning Blandesløjfe Principdiagram for fjernvarmetilslutning Positionsnumrene 1,2,3,4,5 og 6 skal altid monteres. Principperne kan herudover afviges, men driftsproblemer er i så fald værket uvedkommende. Større anlæg udføres, så formålet, som det fremgår af viste princip, opfyldes. Det anbefales endvidere at montere manometre. Måleren er vist i fremløbet, men værket oplyser i hvert enkelt tilfælde om måleren skal sidde i frem- eller returledningen eller både i frem- og returledningen. Bestemmelser om målerindbygning fremgår af 7.0. Rør skal mærkes med formål og strømretning. Komponenter inden for den stiplede linie er indeholdt i unit (SL110) leveret af værket. Se bilag A FF Fjernvarme fremløb 9 Veksler ellervarmtvandsbeholder FR Fjernvarme returløb 10 Radiatortermostatventil med forindstilling 1 Værkets 11 Radiatorkobling afspærringsventil 2 Fjernvarmemåler 12 Radiator 3 Snavssamler 13 Motorventil 4 Aftaphane 14 Kontraventil 5 Afspærringsventil 15 Pumpe 6 Termometer 16 Vejrkompensator 7 Differenstrykregulator 16a Udeføler placeret mod nord / i skygge 8 Tryk og temperaturregulering evt. i samme ventil Tekniske bestemmelser - side 8 af 10

10 Bilag C: Fjernvarmetilslutning Veksler Principdiagram for fjernvarmetilslutning Positionsnumrene 1,2,3,4,5 og 6 skal altid monteres. Principperne kan herudover afviges, men driftsproblemer er i så fald værket uvedkommende. Større anlæg udføres, så formålet, som det fremgår af viste princip, opfyldes. Det anbefales endvidere at montere manometre. Måleren er vist i fremløbet, men værket oplyser i hvert enkelt tilfælde om måleren skal sidde i frem- eller returledningen eller både i frem- og returledningen. Bestemmelser om målerindbygning fremgår af 7.0. Rør skal mærkes med formål og strømretning. Komponenter inden for den stiplede linie er indeholdt i unit (VX2000) leveret af værket. Se bilag A FF Fjernvarme fremløb 8 Tryk og temperaturregulering evt. i samme ventil FR Fjernvarme returløb 9 Veskler eller varmtvandsbeholder 1 Værkets afspærringsventil 2 Fjernvarmemåler 11 Radiatorkobling 3 Snavssamler 12 Radiator 4 Aftaphane 13 Motorventil 5 Afspærringsventil 14 Varmeveksler 6 Termometer 15 Pumpe 7 Differenstrykregulator 16 16a Ekspansionsanlæg er ikke vist. 10 Radiatortermostatventil med forindstilling Vejrkompensator Udeføler placeret mod nord / i skygge Tekniske bestemmelser - side 9 af 10

11 Bilag D: Eksempel på omfanget af oplysninger i indreguleringsrapporten til enfamiliehuse Dato: Anlægsadresse: Installatør: Indreguleret af: Radiatorkredse Rum Kreds nr. Radiator nr. Type Ydels W Δ t =35 Vandstrøm l/h Ventilfabrikat Type Δ P- ventil mvs Forindstilling 1 Bad SUM Gulvvarme System: F. eks. Danfoss type CFD Rørtype: Fabrikat og dimension Varmetab W/m2: Tryk mvs: Dimensionerende fremløbstemperatur: Afkøling gr. C: Pumpe: Fabrikat/model og indstilling Rum Areal Behov Effekt Flow 1 Bad 2 3 Rørafstand C-C Slange Tilledning Rørlgd. Rørtab Trimtab Kv-trim Trim m2 W/m2 W l/h m m m m mvs mvs m3/h omg. SUM Tekniske bestemmelser - side 10 af 10

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Seneste revision: 1. januar 2017 Forord Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er udformet efter funktionsprincippet.

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant.

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. Glamsbjerg Fjernvarme, tekniske bestemmelser Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med drift og udførelse af varmeinstallationer

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 9 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 9 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder den del af aftalegrundlaget

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 1.

Indholdsfortegnelse. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning 1. Indholdsfortegnelse Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 1. 3. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen 2. 4. Måling af fjernvarmeforbrug 4. 5.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER HINNERUP FJERNVARME FIF Marketing 03/15 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Fanøvej 15. 8382 Hinnerup. Tlf. 8698 5340 info@hinnerupfjernvarme.dk. www.hinnerupfjernvarme.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

for fjernvarmelevering

for fjernvarmelevering AARS FJERNVARME a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

Vedtægter. Tekniske bestemmelser

Vedtægter. Tekniske bestemmelser Vedtægter Tekniske bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Boulstrup - Hou Kraftvarmeværk AmbA, CVR nr.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering GÆLDENDE FRA 31.maj 2015 SIDE NR. 1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt KUNDEN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt KUNDEN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Fjernvarme Horsens a.m.b.a., Glentevej 8, 8700 Horsens, tlf. 7562

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net Indhold 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Marievej 3 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97885145 40506330 www.bvarme.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDS FORTEGNELSE... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. August 2013 Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. - Fjernvarmevej 2-8740 Brædstrup - Tlf. 75 75 33 00 - Fax 75 75 35 19 post@ braedstrup-fjernvarme.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser 2015_16-sidet brochure 03/12/15 14.41 Side 1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55 info@hadstenvarmevaerk.dk

Læs mere

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING December 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelsesområde Side 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. - 2 Tilslutningsbestemmelser - 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR INDHOLD: TEKNISKE BESTEMMELSER FOR... 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME I OMRÅDERNE: HVIDOVRE NORD, MIDT, SYD, AVEDØRE, REBÆK SØPARK OG HVIDOVRE HOSPITAL Version september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1.

1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1. 1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1.4 Installatøren... 4 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER (Etablering af

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1

Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/0 09.22 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 4 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere