Tekniske bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser"

Transkript

1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Seneste revision: 1. januar 2015

2 Forord Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er udformet efter funktionsprincippet. Det vil sige, at bestemmelserne er et regulativ, hvor der er lagt vægt på, at rådgivere og udførende bestræber sig på at etablere anlæg, der opfylder bestemmelsernes funktionskrav med hensyn til afstandsforhold, tryk og temperaturer. Til parcelhuse og andre mindre tilslutningsanlæg leverer fjernvarmen en unit, som monteres af vvs-installatøren. De udførende og rådgivende må på forhånd søge oplysning hos Sønderborg Fjernvarme (i hvert enkelt tilfælde), for at få oplyst om værket leverer en unit. I regulativet findes anvisninger om de dimensionsbestemmende driftstilstande, som i almindelighed vil være ufravigelige. Regulativet vil blive revideret i det omfang, det findes nødvendigt. Rådgivende ingeniører og udførende vvs-installatører opfordres til at sikre sig, at rådgivning og udførelse altid er i overensstemmelse med seneste revision. Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger og definitioner m.v. 1.0 Gyldighedsområde og oplysningspligt 2.0 Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning 3.0 Udførelse af installationsarbejder (autorisation) Tekniske oplysninger og installationsbestemmelser 4.0 Projektering og udførelse af varmeinstallationer 5.0 Tilslutningsanlæg 6.0 Interne rørledninger 7.0 Etablering af måleudstyr 8.0 Trykprøvning og idriftsættelse Driftsbestemmelser 9.0 Drift og vedligeholdelse af anlæg Bilag Bilag A Fjernvarmetilslutning - Unit Bilag B Fjernvarmetilslutning - Blandesløjfe Bilag C Fjernvarmetilslutning - Veksler Bilag D Eksempel på indreguleringsrapport Tekniske bestemmelser - side 1 af 10

3 1.0 Gyldighedsområde og oplysningspligt. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende benævnt værket, er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 Aftaleforholdet mellem værket og forbrugeren er fastlagt gennem "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" og nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering". 1.3 Det er forbrugerens ansvar og forpligtelse, at ændringer i bolig- og erhvervsareal indføres i BBR-registret ved anmeldelse til kommunen og anmeldelse til værket. Det påhviler vvs-installatøren skriftligt at anmelde kapacitetsændringer til værket. 2.0 Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning. 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyning fremsendes skriftligt til værket af ejendommens ejer med oplysninger om ejendommens størrelse og varmebehov. For nybyggeri vedlægges tegninger med angivelse af ejendommens placering på grunden og stikindføringen. 2.2 Etablering sker i henhold til nærværende bestemmelser og "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering". 2.3 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen eller fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen". Der etableres normalt kun en stikledning pr. ejendom. Der kan, når særlige forhold taler derfor, træffes særskilt aftale om etablering af mere end én stikledning og betaling herfor. 2.4 Ved nybygninger etableres stikledningen efter nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering". For eksisterende ejendomme træffes der aftale mellem grundejeren og værket. 2.5 Ved etablering af nye stik retableres gennembrudt beton- og murværk i ydermur samt opgravede render i jord så vidt muligt til standard som før etableringen. Retablering af beplantninger og indvendig retablering af inventar, flisebelægninger, malerarbejder mv. er værket uvedkommende. I nybygninger efterreparerer grundejeren for egen regning udsparing i beton og murværk for stikindføringen. Afvigelser herfra kan alene ske efter skriftlig aftale med værket. 2.6 Ved reparation eller udskiftning af stik og installationer retableres ejendommen så vidt muligt til samme standard som ved arbejdets begyndelse og med samme materialer i det omfang materialerne er gængse. Tekniske bestemmelser - side 2 af 10

4 3.0 Udførelse af installationsarbejder 3.1 Til enhver udførelse af arbejder på en ejendoms varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som vvs-installatør i henhold til lov nr. 250 af 8. juni 1978 med senere ændringer, og som har den fornødne indsigt samt aftale med værket om fjernvarmearbejder, eller en af værket autoriseret fjernvarmeinstallatør. 3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes værket, skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i nærværende bestemmelser og værkets "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering". Er installationen ikke udført i overensstemmelse med ovenstående, kan værket kræve ændringer af sådanne installationer. Sker dette ikke, er værket berettiget til at nægte anlægget tilsluttet. 3.3 Såfremt der på forbrugerens foranledning installeres komponenter, hvis korrekte funktion kræver særlige tryk- eller temperaturforhold afvigende fra værkets normale bestemmelser, er værket ikke forpligtet til at ændre driftstilstande, og er ej heller ansvarlig for sådanne komponenters rette funktion. 4.0 Projektering og udførelse af varmeinstallationer DIMENSIONERINGSGRUNDLAG, PROJEKTERING OG UDFØRELSE 4.1 Enhver nyinstallation, ændring af en eksisterende installation herunder renovering og udskiftning skal dimensioneres, projekteres og udføres i overensstemmelse med herværende stk Varmeanlæg udføres som direkte anlæg uden veksler eller indirekte med veksler og skal i begge tilfælde overholde: Nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", gældende bygningsreglement herunder DS 469 Varme og køleanlæg i bygninger og norm for vandinstallation, teknisk isolering mv. Differenstrykket er mindst 0,3 bar (3 mvs) efter måler. Nødvendig vanddækning undersøges i hvert enkelt tilfælde og evt. trykforøgning er værket uvedkommende. Prøvetrykket og trykforhold skal opfylde: 8.0 Trykprøve og idriftsættelse. For nybyggeri der tilsluttes fjernvarme skal varmeanlægget dimensioneres så der opnås en afkøling iht. gældende bygningsreglement og herunder DS 469 Varme og køleanlæg i bygninger. For eksisterende bygninger gælder det, at årsafklingen skal være minimum 30 o C Værkets fjernvarmeunit leveres som standard med differenstrykregulator indstillet til 0,1 bar (1 mvs). Trykdifferensragulator kan bestilles til en indstilling på 0,2 bar (2 mvs) efter nærmere aftale med værket. I mindre anlæg er det sandsynligvis ikke rentabelt at indbygge blandesløjfe. Den projekterende/udførende skal gøre sig bekendt med bygningsreglementets bestemmelser herom forud for valg af installation. Tekniske bestemmelser - side 3 af 10

5 5.0 Tilslutningsanlæg 5.1 Fjernvarmen afslutter stikledningen med 2 hovedhaner umiddelbart inden for mur. Hertil skal disponeres plads og området foran må ikke anvendes til andre installationer f.eks. rør og ventiler (jf. Almindelige bestemmelser om tilgængelighed). 5.2 Tilslutningsanlæg, som forbinder fjernvarmeforsyningens stikledning med forbrugerens varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på bilagene B eller C. 5.3 Det påhviler installatøren at undersøge hos værket, om installationen skal udføres med et af værket leveret tilslutningsanlæg (unit) som vist på bilag A. 5.4 Uanset om installationer til mindre ejendomme udføres med eller uden unit, skal tilsluttede installationer mindst overholde indbygningsmål, som de fremgår af bilag A. 5.5 Tilslutning skal aftales med værket. 5.6 I fjernvarmeanlæg findes ledningstransmitteret støj. Fjernvarmestik bør derfor indføres i birum - eksempelvis bryggers. Det påhviler forbrugeren at indrette tilslutningsanlægget, så ledningstransmitteret støj ikke overføres gennem tilslutningsanlægget. 6.0 Interne rørledninger 6.1 Interne rørledninger i bygninger skal med hensyn til materiale og montage (herunder samlinger) opfylde de betingelser, der jf. afsnit 4.2 kan gøres gældende herfor. Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansion, udluftning og aftapning i fornødent omfang. Udtag for aftapning skal forsynes med prop eller slutmuffe. 6.2 Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal ved direkte tilslutning til værket, udføres efter værkets anvisninger og med samme krav som til værkets hoved- og stikledninger. 7.0 Etablering af måleudstyr 7.1 Installatøren afhenter hos værket mod behørig kvittering den del af målerudstyret, der er nødvendig for udførelse af varmeinstallationen. Værkets unitter er udstyret med måler. Installatøren skal indhente oplysninger hos værket, om installatøren eller værket forestår montering af måleudstyret. 7.2 Hvor værkets unit ikke skal anvendes, udleveres pasrør/måler(e) og følerlommer, hvis antal og dimension fastsættes af værket. Målerudstyret indbygges i fremløbet eller returløbet efter værkets anvisninger. Værket kan i hvert enkelt tilfælde vælge, at der skal installeres målere både i fremog returløb. På fremløbet skal afstanden til nærmeste rørmodstand være mindst 10 gange DN og på returløbet mindst 3 gange DN. Rørdimensionen før og efter måleren (jf. ovenstående afstandskrav), skal være den samme som måleren. Rørinstallationen opbygges, så der mindst er 30 cm frirum omkring måleren. Følerlommer monteres i modstrøm. Målerens regneenhed skal sidde frit og med omgivelsestemperatur mindre end 35 grader celsius. Tekniske bestemmelser - side 4 af 10

6 7.3 I hvert enkelt tilfælde aftales med værket om: - El-tavlens udformning med plads til indbygning af transformator. - El-rør fra tavlen til fjernvarmemåleren*. - El-rør fra udeføler (placeret mod nord/ i skygge) til værkets unit, hvor denne er leveret med vejrkompensering*. - El-forbrug til drift af måleren betales af forbrugeren. Driftomkostning for aflæsning af måleren afholdes i henhold til værkets takstblad. *Gælder for nybyggeri. El-rør indbygges af Bygherren. 7.4 Ved renovering af ejendomme og hvor el-forsyningen afbrydes til værkets energimåler, indbygger værket midlertidig batteri af hensyn til forsat forbrugsregistrering. Værket tilslutter energimåleren til el-forsyningen igen, når dette er muligt. Der afregnes iht. takstblad under punktet Gebyr Genetablering af måler 8.0 Trykprøve og idriftsættelse 8.1 Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation skal på ejerens foranledning og bekostning trykprøves inden tilslutningen. Samlinger skal være synlige under trykprøvningen. 8.2 Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk og statisk) i fjernvarmeanlægget og i øvrigt i overensstemmelse med Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter. Trykket i fjernvarmestikket kan vejledende sættes til 6,5 bar (65mvs). Prøvetrykket skal derfor være mindst 10 bar (100 mvs). Anlægget skal til enhver tid efter idriftsættelsen kunne tåle prøvetrykket. 8.3 Ved trykprøve skal måleren være monteret. 8.4 Trykprøve rekvireres i god tid før prøven ved henvendelse til værket, og senest klokken 12 dagen før. Trykprøve foretages i overværelse af en repræsentant fra værket. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet til at påtale disse. Med værkets overværelse af trykprøven påtager værket sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Ejendommens tilslutning til fjernvarmeanlægget er betinget af, at påtalte fejl og mangler udbedres. 8.5 Inden idriftsættelse af nye anlæg eller efter reparation, skal varmeinstallationen udskylles grundigt med vandværksvand, som derefter aftappes. Værkets hovedafspærringsventiler er plomberede. Plomberne må kun brydes af værket, derfor påfyldes fjernvarmevandet først i tilstedeværelse af værket, som bryder plomben. Det påhviler den autoriserede vvs-installatør at rense filtrene ved idriftsættelsen og igen efter 1 måneds drift. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen skal ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen. Tekniske bestemmelser - side 5 af 10

7 8.6 Før fjernvarmeaftaget kan påbegyndes, påhviler det den autoriserede vvsinstallatør at mærke alle komponenter, og sørge for at indreguleringen af varmeog varmtvandsinstallationen er udført i henhold til beregninger. Installatøren udarbejder skriftlig rapport herom, hvoraf fremgår ventilindstillinger mv. Ligeledes påhviler det installatøren at udarbejde en skriftlig brugervejledning. Vejledningen skal indeholde relevante tegninger og anvisninger om energiøkonomisk drift og vedligeholdelse. Endelig skal materialet suppleres af foto der som minimum dokumenterer at ledningsanlægget er isoleret iht. gældende krav fra fjernvarmestikket til- og med energimåleren. Det samlede skriftlige materiale afleveres i kopi til fjernvarmen. Formen kan evt. være elektronisk. Håndskitser opfylder ikke kravet. Først herefter kan fjernvarmeaftaget påbegyndes. Installatøren skal i forbindelse med ibrugtagningen give forbrugeren en grundig mundtlig brugervejledning. Vedlagt er som bilag D eksempel på indreguleringsrapport for enfamiliehuse. 9.0 Drift og vedligeholdelse af anlæg 9.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt fjernvarmevand, med en fremløbstemperatur, der af værket reguleres under hensyntagen til vejrlig og øvrige driftsforhold - normalt varierende mellem 60 og 80 grader celsius i hovedledningsnettet. Ved små varmeaftag kan fremløbstemperaturen hos forbrugeren ofte være lavere end ovennævnte temperaturer på grund af varmetab i stikledningen. 9.2 Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt. Værket er berettiget til at indrette sin tarif så afkølingsforhold influerer på afregningen. Forringet afkøling som følge af forceret drift (natsænkning og lignende) må ikke forekomme. 9.3 Værket leverer den varmeeffekt, der er abonneret på, og med de tryk som fremgår af Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. Vedligeholdelsen af hovedhaner udføres af værkets personale. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, aftapningshanerne på varmeinstallationen åbnes, og værket underrettes. 9.5 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand kun foretages af installatøren efter aftale med værket. 9.6 Installationer skal indrettes, så de tåler afspærringer i hovedledningsnettet. Udluftningsproblemer efter afspærringer er værket uvedkommende. Driftsforstyrrelser på ejendommens varmeinstallation foranlediget af afspærringer i hovedledningsnettet afhjælpes, bortset fra udluftningsproblemer, af værket ved henvendelse til dette. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation (f.eks. forårsaget ved tilstoppet snavssamler eller efter reparation) afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning. Tekniske bestemmelser - side 6 af 10

8 Bilag A Fjernvarmetilslutning - UNIT UNIT leveret af værket. Kan anvendes til beboelse op til ca. 300 m2. For VX2000 (unit inddirekte anlæg) kontaktes værket for oplysning om mål mv. UNIT 530 ca. 180 VÆG FF FR (BC) VR VF BV KV Mål er mm. 10 cm FF og BK er forsynet med filter. Alle tilslutninger er omløbere i G ¾. Overkant kabinet må maks. være 220 cm over gulv. Mindst 90 cm foran unitten samt 10 cm over og 50 cm under skal friholdes, så unitten umiddelbart kan serviceres. Fra unitten og 50 cm under skal rørforbindelser være uden retningsændringer. Hvis anlægget er uden bv-cirkulation, er sikkerhedsventilen en indbygget trykudligning. Hvis installationen er med cirkulation på det varme brugsvand, bestilles unitten til cirkulation med traditionel sikkerhedsventil, hvorfra overløbet føres til afløb. Tilslutningsrør skal mærkes med formål og strømretning. Fjernvarmens vedligeholdelse af unitten er betinget af, at bestemmelserne om pladsforholdene også overholdes i driftsfasen (til daglig). Tekniske bestemmelser - side 7 af 10 UNIT 90cm 50 cm

9 Bilag B: Fjernvarmetilslutning Blandesløjfe Principdiagram for fjernvarmetilslutning Positionsnumrene 1,2,3,4,5 og 6 skal altid monteres. Principperne kan herudover afviges, men driftsproblemer er i så fald værket uvedkommende. Større anlæg udføres, så formålet, som det fremgår af viste princip, opfyldes. Det anbefales endvidere at montere manometre. Måleren er vist i fremløbet, men værket oplyser i hvert enkelt tilfælde om måleren skal sidde i frem- eller returledningen eller både i frem- og returledningen. Bestemmelser om målerindbygning fremgår af 7.0. Rør skal mærkes med formål og strømretning. Komponenter inden for den stiplede linie er indeholdt i unit (SL110) leveret af værket. Se bilag A FF Fjernvarme fremløb 9 Veksler ellervarmtvandsbeholder FR Fjernvarme returløb 10 Radiatortermostatventil med forindstilling 1 Værkets 11 Radiatorkobling afspærringsventil 2 Fjernvarmemåler 12 Radiator 3 Snavssamler 13 Motorventil 4 Aftaphane 14 Kontraventil 5 Afspærringsventil 15 Pumpe 6 Termometer 16 Vejrkompensator 7 Differenstrykregulator 16a Udeføler placeret mod nord / i skygge 8 Tryk og temperaturregulering evt. i samme ventil Tekniske bestemmelser - side 8 af 10

10 Bilag C: Fjernvarmetilslutning Veksler Principdiagram for fjernvarmetilslutning Positionsnumrene 1,2,3,4,5 og 6 skal altid monteres. Principperne kan herudover afviges, men driftsproblemer er i så fald værket uvedkommende. Større anlæg udføres, så formålet, som det fremgår af viste princip, opfyldes. Det anbefales endvidere at montere manometre. Måleren er vist i fremløbet, men værket oplyser i hvert enkelt tilfælde om måleren skal sidde i frem- eller returledningen eller både i frem- og returledningen. Bestemmelser om målerindbygning fremgår af 7.0. Rør skal mærkes med formål og strømretning. Komponenter inden for den stiplede linie er indeholdt i unit (VX2000) leveret af værket. Se bilag A FF Fjernvarme fremløb 8 Tryk og temperaturregulering evt. i samme ventil FR Fjernvarme returløb 9 Veskler eller varmtvandsbeholder 1 Værkets afspærringsventil 2 Fjernvarmemåler 11 Radiatorkobling 3 Snavssamler 12 Radiator 4 Aftaphane 13 Motorventil 5 Afspærringsventil 14 Varmeveksler 6 Termometer 15 Pumpe 7 Differenstrykregulator 16 16a Ekspansionsanlæg er ikke vist. 10 Radiatortermostatventil med forindstilling Vejrkompensator Udeføler placeret mod nord / i skygge Tekniske bestemmelser - side 9 af 10

11 Bilag D: Eksempel på omfanget af oplysninger i indreguleringsrapporten til enfamiliehuse Dato: Anlægsadresse: Installatør: Indreguleret af: Radiatorkredse Rum Kreds nr. Radiator nr. Type Ydels W Δ t =35 Vandstrøm l/h Ventilfabrikat Type Δ P- ventil mvs Forindstilling 1 Bad SUM Gulvvarme System: F. eks. Danfoss type CFD Rørtype: Fabrikat og dimension Varmetab W/m2: Tryk mvs: Dimensionerende fremløbstemperatur: Afkøling gr. C: Pumpe: Fabrikat/model og indstilling Rum Areal Behov Effekt Flow 1 Bad 2 3 Rørafstand C-C Slange Tilledning Rørlgd. Rørtab Trimtab Kv-trim Trim m2 W/m2 W l/h m m m m mvs mvs m3/h omg. SUM Tekniske bestemmelser - side 10 af 10

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Forslag til Tekniske Bestemmelser for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Forslag til Tekniske Bestemmelser for Næstved Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for Næstved Varmeværk A.m.b.a., Åderupvej 22-24, 4700 Næstved, tlf. 55 72 56 65, CVR nr. 69995713,

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A.

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. RAVNHAVEVEJ 2, 6070 CHRISTIANSFELD, TLF.: 74561902 EMAIL: christiansfeld@fjernvarme.net,

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Glyngøre Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. Meretesvej 6 9310 Vodskov Vester Hassing Januar 2008 Rev. november 2013 Side nr 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A.

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. Tekniske- & almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. (Regulativ) Udgave 22. august 2013 Forord Tekniske- & alm. bestemmelser for fjernvarmelevering fra Trustrup-Lyngby

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere