Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet"

Transkript

1 TDC Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter i nærværende afgørelse engrosprisen for terminering af sms i TDC s mobilnet. Prisafgørelsen sker på grundlag af markedsafgørelse af 12. maj 2011over for TDC, hvoraf det fremgår, at der er grundlag for at pålægge TDC en forpligtelse om at udbyde tjenesten terminering af sms i TDC s mobilnet til regulerede priser. Det fremgår ligeledes af afgørelsen, at prisreguleringsmetoden er den såkaldte LRAIC-metode. har i forbindelse med sin markedsanalyse konstateret, at engrosprisen er 20 øre pr. termineret sms. Nærværende afgørelse indebærer, at TDC s engrospris for terminering af sms nedsættes. 2 Afgørelse træffer i medfør af 5, stk. 1, jf. stk. 2 i bekendtgørelse nr. 496 af 29. april 2010 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden (herefter LRAICbekendtgørelsen) følgende afgørelse: 12. maj 2011 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Michael Bøgh Telefon Telefax E-post Sagsnr. Dok nr. Side 1/1 Fra den 1. august 2011 og frem til 31. december 2011 må den gennemsnitlige engrospris for terminering af sms i TDC s mobilnet maksimalt udgøre 16 øre pr. sms for selskaber, som TDC konkurrerer med på detailniveau 1. 1 har i forbindelse med markedsundersøgelsen konstateret, at de selskaber, som p.t. konkurrerer på detailniveau er TDC, Telia, Telenor, Hi3G og Lycamobile.

2 3 Begrundelse 3.1 Beregnede omkostninger for terminering af sms udviklede i 2007 og 2008 en LRAIC-omkostningsmodel til at fastsætte engrosprisen for terminering af taleopkald i TDC s, Telenors, Telias og Hi3G s mobilnet. Modellen er konstrueret således, at den også kan anvendes til at beregne omkostningerne ved at terminere sms i individuelle mobilnet. LRAIC-modellens opbygning og egenskaber er nærmere beskrevet i modeldokumentationen af 9. juni 2008, som er offentliggjort på s hjemmeside. har anvendt LRAIC modellen fra , som er en opdatering af LRAIC-modellen fra til at beregne, hvad omkostningerne er for at terminere en sms. Forudsætningerne for beregningerne fremgår af s seneste afgørelse på engrosmarkedet for taleterminering i mobilnet 4. Den 1. juni 2010 trådte en ny LRAIC-bekendtgørelse i kraft. 5 Af LRAIC-bekendtgørelsens 4, stk.1, fremgår det, at skal udarbejde en omkostningsanalyse på baggrund af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, som tager udgangspunkt i det aktuelle samtrafikprodukt. Beregningerne skal i modsætning til ved den tidligere bekendtgørelse ikke længere tage udgangspunkt i specifikke udbydere. Side 2/2 Af LRAIC-bekendtgørelsens 5, stk. 2 og 3, fremgår det, at s fastsættelse af maksimale engrospriser træffes på grundlag af den foreliggende omkostningsanalyse for de enkelte samtrafikprodukter og delelementer heraf, jf. 4, og at prisfastsættelsen skal gælde alle udbydere, der er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. telelovens 51, stk. 3, nr. 5. Beregningerne skal i modsætning til ved den tidligere bekendtgørelse ikke længere tage udgangspunkt i en pris for hver af mobiludbyderne, hvorefter den højeste pris udmøntes som maksimalprisen for alle udbyderne. LRAICprisen kan nu baseres på eksempelvis et gennemsnit af udbydernes omkostninger forbundet med det aktuelle samtrafikprodukt. En anden mulighed er at basere priserne på omkostningerne for én optimal udbyder. Det vil sige en udbyder af en vis størrelse 6, som driver en effektiv forretning baseret på nyt og optimalt udstyr. 2 Modellen er vedlagt som bilag til denne afgørelse Grundlaget for beregningerne fremgår af s engrosprisafgørelser over for TDC, Telia, Telenor og Hi3G fra 28. oktober 2010 på markederne for terminering af taleopkald i mobilnet, som kan findes på følgende link: 5 Bekendtgørelse nr. 496 af 29. april 2010 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. 6 For at kunne vurdere, hvilken mindsteoperatørstørrelse, der kan betragtes som effektiv i omkostningsmodellen, og under hensyntagen til udviklingen i markedsandele i en række

3 Det fremgår af s markedsafgørelse af 12. maj 2011 over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet, at priserne for terminering af sms i de individuelle mobilnet skal være symmetriske og baseret på omkostningerne hos udbydere med eget mobilnet (MNO erne). Det fastlægges i styrelsens afgørelser om maksimale priser efter LRAIC-metoden, hvordan priserne opgøres, herunder om priserne enten skal baseres på udbyderen med de højeste omkostninger, de gennemsnitlige omkostninger eller én teoretisk udbyders omkostninger. Af EU-Kommissionens henstilling om fastnet og mobiltermineringspriser fremgår, at priserne for terminering af taleopkald senest fra den 1. januar 2013 skal være symmetriske og baseres på omkostningerne hos en effektiv udbyder. Som anført i s afgørelse af 28. oktober 2010 om maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for TDC på markedet for mobiltaleterminering vil styrelsen i forhold til terminering af taletrafik vurdere, om der for at sikre en fornuftig overgang til priser i overensstemmelse med den nye henstilling, bør overgå til et omkostningsgennemsnitsprincip i afgørelsen for priserne i Side 3/3 Det er på den baggrund s opfattelse, at priserne for terminering af sms for indeværende bør baseres på et vægtet gennemsnit af de beregnede priser efter LRAIC-metoden hos udbydere med eget mobilnet (MNO erne), det vil sige TDC, Telenor, Telia og Hi3G. s nuværende LRAIC mobil-model viser, at omkostningerne ved at terminere en sms i ét af de fire mobile net er mellem ca. 1,1 og 2,6 øre. Det vægtede omkostningsgennemsnit for terminering af en sms fra andre mobilnet er således omkring 2 øre. 3.2 Overgang mod omkostningsbestemte priser Det er s vurdering, at niveauet for engrospriserne som udgangspunkt bør fastsættes til de LRAIC-beregnede omkostninger ved at terminere en sms i et mobilnet. Imidlertid vurderer, at en tilnærmelse mod omkostningsbestemte engrospriser i overensstemmelse med LRAIC-bekendtgørelsens 5, stk. 5, bør ske gradvist. Begrundelsen herfor er, at en gradvis implementering vil give markedet mulighed for at tilpasse sig det nye regime med regulerede priser. Denne vurdering sker ud fra såvel økonomiske som markedsmæssige betragtninger, hvilket gennemgås nærmere nedenfor. EU-medlemsstater, anbefaler Kommissionen i bilaget til henstillingen, at markedsandelen fastsættes til 20 %. Kommissionen har begrundet med, at det kan forventes, at en mobiloperatør, som træder ind på markedet, vil forsøge at maksimere effektiviteten og indtægterne og således blive i stand til at opnå en markedsandel på 20 %. Hvis en national tilsynsmyndighed kan dokumentere, at markedsforholdene i en medlemsstat vil indebære en anden mindstestørrelse for effektiv drift, vil den kunne anvende en anden fremgangsmåde.

4 3.2.1 Økonomiske forhold vurderer, at de samlede direkte økonomiske konsekvenser for selskaberne herunder TDC ved en umiddelbar nedsættelse af prisen til 2 øre pr. sms er små, når de direkte økonomiske effekter sammenholdes med selskabernes samlede omsætning. Det taler for en umiddelbar implementering af omkostningsbaserede priser. Selvom de samlede direkte økonomiske konsekvenser er små, viser s markedsundersøgelse imidlertid, at der for de enkelte selskaber er stor forskel på trafikbalancen mellem selskaberne. Således betaler Telia og navnlig Hi3G som følge af ikke-symmetriske trafikstrømme årligt et tocifret millionbeløb mere til TDC og Telenor, end hvad omkostningerne ved at terminere en sms berettiger til. Faldende engrospriser kan endvidere styrke konkurrencen mellem selskaberne og give plads til, at mobilselskaberne til gavn for slutbrugerne eksempelvis fastsætter lavere detailpriser for sms. En afsmittende effekt ved engrosprisreguleringen af sms er på detailpriserne kendes også fra Frankrig, som siden 2006 har haft en engrosprisregulering af sms-terminering. Et fald i engrospriserne for terminering af sms kan derfor ramme mobilselskabernes indtjening dobbelt. Side 4/4 I modsat retning trækker dog, at faldende detailpriser også kan forventes at føre til et øget forbrug af sms og dermed styrke selskabernes indtjening. Den samlede direkte og indirekte økonomiske effekt for selskaberne kan derfor vise sig at være positiv. De relativt små direkte økonomiske konsekvenser ved en engrosprisnedsættelse og de indirekte effekter på detailmarkedet taler derfor generelt imod en gradvis overgang mod omkostningsbestemte priser Markedsmæssige forhold vurderer, at en nedsættelse af engrospriserne for terminering af sms vil kunne øge udbuddet af autogenererede sms-beskeder (de såkaldte push-sms tjenester). Engrosprisen på terminering af push-sms er ikke reguleret, idet s markedsanalyse viser, at push-sms er en udvidet tjeneste sammenlignet med sms-termineringstjenesten. Imidlertid forventer, at faldende engrospriser på sms-terminering vil få afsmittende effekt på de engrospriser, som push-sms kunderne betaler for at aflevere en sms til en slutkunde. Såfremt priserne på push-sms falder, kan dette gøre det mere attraktivt at udbyde tjenester baseret på push-sms platformen. Faldende engrospriser kan imidlertid også føre til en øget forekomst af sms-baseret spam, idet lavere engrospriser vil gøre direct marketing via mobil mere attraktivt. Spam må forventes at være skadelig for mobilselskabernes omdømme hos deres respektive detailkunder, og selskaberne har på den baggrund en naturlig interesse i, at spam-trafikken ikke når frem til forbrugerne. Det forhold, at faldende engrospriser for terminering af sms kan resultere i en øget forekomst af spam, taler for anvendelsen af en gradvis overgang mod om-

5 kostningsbestemte engrospriser for sms-terminering. En overgangsordning vil give mobilselskaberne mulighed for at opbygge it-systemer og indføre procedurer herunder at revidere samtrafikaftalerne som gør det muligt for selskaberne at afbryde trafik fra kunder, som sender spam Samlet vurdering Det er s vurdering, at alene risikoen for spam taler for anvendelsen af en overgangsordning for engrosprisernes ikrafttræden. Det derfor s vurdering, at en trinvis implementering bedst tilgodeser hensynet til såvel slutbrugeren der i sidste ende vil drage fordel af forbedrede konkurrencevilkår på mobilmarkedet som helhed som til udbyderne. Den trinvise implementering vil efter s vurdering bidrage til at sikre den vedvarende konkurrence på mobilmarkedet som helhed og er i øvrigt i overensstemmelse med s almindelige praksis i forbindelse med overgang til et nyt regulatorisk regime Symmetriske engrospriser og overgangsordningens længde Det er s opfattelse, at der medmindre afgørende forhold taler imod som udgangspunkt bør være symmetriske engrospriser mellem de individuelle mobilselskaber på engrosmarkedet for sms-terminering 7. Side 5/5 Det er styrelsens vurdering, at et princip om symmetriske priser for terminering af trafik vil øge udbydernes fokus på at levere nye og konkurrencedygtige produkter til forbrugerne. Herved sikres hensynet i telelovgivningen om effektivitet, holdbar konkurrence og øgede fordele for forbrugerne. Det er på den baggrund s vurdering, at engrosprisen mellem alle mobilselskaberne på engrosmarkedet skal nedsættes til omkostningsniveauet der som nævnt ovenfor i år 2010 er beregnet til 2 øre pr. termineret sms. vurderer, at en umiddelbar nedsættelse af engrosprisen til omkostningsniveau vil være uhensigtsmæssig, jf. afsnit ovenfor. Samtidigt finder det væsentligt, at hensynet til formålene med engrosreguleringen tilgodeses, og at der sker en mærkbar nedsættelse i engrosprisen for sms-terminering. Udfra en samlet vurdering og for bedst muligt at tilgodese hensynet om at fremme et velfungerende konkurrencebaseret marked skønner, at engrosprisen for terminering af sms i TDC s mobilnet skal fastsættes til 16 øre pr. termineret sms i perioden 1. august 2011 frem til 31. december vil i forbindelse med de årlige afgørelser om fastsættelse af priser efter LRAIC-metoden fastsætte priserne for de følgende år. 7 Jf. også EU-Kommissionens henstilling af 7. maj 2009 om regulering af fastnet- og mobiltermineringstakster i EU (2009/396/EF)

6 4 Baggrund for afgørelsen s regulering af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet sker på baggrund af EU-Kommissionens henstilling om relevante markeder, hvori der er defineret syv engros- og detailmarkeder, hvis konkurrenceforhold skal undersøges af reguleringsmyndighederne i de enkelte lande. EU-Kommissionen har i sine bemærkninger til henstillingen åbnet mulighed for, at medlemslandenes reguleringsmyndigheder ud over de syv definerede markeder også foretager en markedsundersøgelse af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 8. har i sin markedsanalyse vurderet, at TDC har SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet, og styrelsen har i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 5, og 51 f, stk. 5, nr. 4, bl.a. pålagt TDC en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. har senest den 28. oktober 2010 i sin prisafgørelse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i TDC s mobilnet fastsat engrospriserne for taleterminering på grundlag af den foreliggende LRAIC-model. Modellen er imidlertid konstrueret således, at den ligeledes kan anvendes til at fastsætte engrosprisen for terminering af sms i individuelle mobilnet. Side 6/6 Som det imidlertid også fremgår af s markedsafgørelse, kan i medfør af LRAIC-bekendtgørelsens 5, stk. 5, beslutte, at der skal anvendes en overgangsordning for engrosprisernes ikrafttræden, og at overgangsordningen skal udformes således, at engrosprisen over en periode ændres til en LRAIC-pris. 5 Klagevejledning s afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Michael Bøgh 8 To the extent that the exchange and termination of SMS are considered to result in similar market power problems, it is open to NRAs to consider defining and notifying an additional separate market for SMS: Side 44 i Explanatory Note: Accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector.

7 Bilag 1. Lovgrundlag Bilag 2. LRAIC-model for TDC s mobilaktiviteter Side 7/7

8 Bilag 1: lovgrundlag Det fremgår af telelovens 51, stk. 3, nr. 5, at kan pålægge en udbyder med stærk markedsposition en forpligtelse om priskontrol, jf. telelovens 51 f. Bestemmelsen i telelovens 51 f danner rammerne for udformningen af forpligtelsen om priskontrol, der ud fra de konkrete forhold pålægges en udbyder med stærk markedsposition med henblik på at imødegå de konstaterede konkurrenceproblemer på det pågældende marked. Forpligtelsen om priskontrol er nærmere beskrevet i telelovens 51 f, der har følgende ordlyd: 51 f. Ved forpligtelse vedrørende priskontrol, jf. 51, stk. 3, nr. 5, forstås, at parter skal opfylde krav om omkostningsrelaterede priser i forbindelse med udbud af bestemte former for samtrafik. Stk. 2. Forpligtelse som nævnt i stk. 1 kan pålægges, såfremt en markedsanalyse viser, at en udbyder som følge af utilstrækkelig konkurrence vil kunne opretholde sine priser på et unaturligt højt niveau eller iværksætte eller opretholde en prisklemme til skade for slutbrugerne, eller såfremt en part er omfattet af en afgørelse efter 44. Side 8/8 Stk. 3. skal ved opstilling af krav, jf. stk. 1, tage hensyn til partens investeringer og lade parten få en rimelig forrentning af den relevante investerede kapital under hensyn til de risici, der er forbundet hermed. Stk. 4. Når pålægger en forpligtelse som nævnt i stk. 1, skal sikre, at alle mekanismer til omkostningsdækning eller metoder, der kan anvendes til fastlæggelse af priser, sigter mod at fremme effektiviteten og skabe holdbar konkurrence og øgede fordele for forbrugerne. I den forbindelse kan også tage hensyn til de priser, der kan opnås på tilsvarende markeder med konkurrence. Stk. 5. vælger på baggrund af hensynene nævnt i stk. 4, hvilken prisfastsættelsesmetode der skal finde anvendelse på samtrafikprodukter omfattet af 40, når parter pålægges en forpligtelse som nævnt i stk. 1. Følgende prisfastsættelsesmetoder kan finde anvendelse: 1) Historiske omkostningers metode. 2) Bedste praksis-metoderne. 3) Slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger. 4) Langsigtede gennemsnitlige differensomkostningers metode (LRAIC-metoden). Nærværende prisafgørelse træffes i medfør af den i telelovens 51 f, stk. 5, nr. 4 angivne metode (LRAIC-metoden). Ved denne metode kan prisen for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre summen af omkostningerne ved, hvad det set i et fremadrettet perspektiv vil koste at producere det pågældende samtrafikprodukt. For så vidt angår LRAIC-metoden er de nærmere regler, jf. telelovens 51 f, stk. 12 og 13, senest blevet ændret ved bekendtgørelse nr. 496 af 29. april 2010 om

9 LRAIC-prisfastsættelsesmetoden (LRAIC-bekendtgørelsen), som trådte i kraft den 1. juni En af de væsentligste ændringer i den ny LRAIC-bekendtgørelse består i, at det hidtidige krav 9 om, at der for mobilterminering beregnes en pris for hver af mobiludbyderne, hvorefter den højeste pris er blevet udmøntet som maksimalprisen for alle udbyderne, er udgået. Samtidig er der med den ny LRAIC-bekendtgørelse indført en bestemmelse i 4, stk.1, som fastslår, at nu skal udarbejde en omkostningsanalyse på baggrund af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, som tager udgangspunkt i det aktuelle samtrafikprodukt. Beregningerne skal således, som den ny bekendtgørelse er formuleret, ikke længere tage udgangspunkt i specifikke udbydere. Samlet set åbner den ny LRAIC-bekendtgørelse op for, at LRAIC-prisen kan baseres på enten et gennemsnitsprincip i relation til udbydernes omkostninger forbundet med det aktuelle samtrafikprodukt, eller at LRAIC-prisen vil kunne baseres på omkostningerne for én optimal udbyder. Det vil sige en udbyder af en vis størrelse 10, som driver en effektiv forretning baseret på nyt og optimalt udstyr. Side 9/9 Bestemmelserne i 2 og 4, stk. 1, i den nye LRAIC-bekendtgørelse har følgende ordlyd: 2. LRAIC-prisfastsættelsesmetoden skal tage udgangspunkt i en omkostningsanalyse af, hvad det set i et fremadrettet perspektiv vil koste at producere de pågældende produkter. Stk. 2. Omkostningsanalysen skal beregne omkostningerne ved at tilvejebringe samtrafikprodukterne i en optimalt opbygget teleinfrastruktur, i et effektivt drevet selskab. Omkostninger, der skyldes ineffektivitet og forældede teknologiske løsninger, kan ikke indregnes. Der skal således i omkostningsanalysen anvendes nye og optimale teknologiske udstyrstyper og infrastrukturelementer. 4. udarbejder en omkostningsanalyse, jf. 2, for hver af de i 3 nævnte samtrafikprodukter, hvor konkret i en markedsafgørelse har pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAICprisfastsættelsesmetoden, jf. 51, stk. 3, nr. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, eller forventer at pålægge en forpligtelse om pris- 9 Jf. 2, stk. 4, og 4, stk. 3, andet led, i bekendtgørelse nr af 31. oktober 2006 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. 10 For at kunne vurdere, hvilken mindsteoperatørstørrelse, der kan betragtes som effektiv i omkostningsmodellen, og under hensyntagen til udviklingen i markedsandele i en række EU-medlemsstater, anbefaler Kommissionen i bilaget til henstillingen, at markedsandelen fastsættes til 20 %. Kommissionen har begrundet med, at det kan forventes, at en mobiloperatør, som træder ind på markedet, vil forsøge at maksimere effektiviteten og indtægterne og således blive i stand til at opnå en markedsandel på 20 %. Hvis en national tilsynsmyndighed kan dokumentere, at markedsforholdene i en medlemsstat vil indebære en anden mindstestørrelse for effektiv drift, vil den kunne anvende en anden fremgangsmåde.

10 kontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. kapitel 20 b i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Bilag 2: Selskabsspecifik LRAIC-model fremsendes samtidig med nærværende afgørelse. Side 10/10

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST TDC regulering@tdc.dk 3. juli 2014 Fremsendes alene via email /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i TDC s mobilnet i 2015

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald.

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald. Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Bedste praksis 3-afgørelse af priser for terminering af taletrafik i Barablus

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene.

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene. Høringsnotat s høringsnotat af 11. februar 2011 for høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 1. juli 2010 en høring

Læs mere

Hi3G Fremsendes alene via

Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk 27. november 2015 Fremsendes alene via email /asgbri Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet i 2016 1 Indledning

Læs mere

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet IT- & Telestyrelsen 12. maj 2011 Indhold > 1 MARKEDSAFGØRELSE...4 2 KLAGEVEJLEDNING...6 3 INTRODUKTION...7

Læs mere

IT- og Telestyrelsen modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen.

IT- og Telestyrelsen modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen. Høringsnotat Høringsnotat i forbindelse med udkast til LRAIC-prisafgørelse om mobiltermineringspriserne i 2011 overfor TDC, Telenor, Telia og Hi3G modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet. TeliaSonera Danmark A/S Ejby Industrivej 135 2600 Glostrup TeliaSoneras priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser

Læs mere

Erhvervsstyrelsen er ved at revidere principperne for beregning af WACC. 3 De reviderede principper anvendes ved næstkommende prisafgørelse.

Erhvervsstyrelsen er ved at revidere principperne for beregning af WACC. 3 De reviderede principper anvendes ved næstkommende prisafgørelse. Telenor regulation@telenor.dk 30. november 2016 Fremsendes alene via email /CPN Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Telenor s mobilnet i 2017 1 Indledning

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen.

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen. Høringsnotat s høringsnotat af 1. juli 2010 for høring over udkast til analyser af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 30. oktober 2009 en høring af

Læs mere

Denne prisafgørelse fastsætter den maksimale pris for terminering af taleopkald i Hi3G s mobilnet i 2011.

Denne prisafgørelse fastsætter den maksimale pris for terminering af taleopkald i Hi3G s mobilnet i 2011. Hi3G Denmark Aps. Ann-Louise.Hansen@3.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Hi3G på markedet for mobilterminering 1 Indledning traf 8. marts

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Hi3G s priser for terminering af trafik har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Hi3G Fremsendes alene via

Hi3G Fremsendes alene via Hi3G Anne.LouiseVogensen@3.dk 16. oktober 2013 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

Mundio Mobile Fremsendes alene via UDKAST

Mundio Mobile Fremsendes alene via  UDKAST Mundio Mobile p.lemke@vectone.com Fremsendes alene via email 11. juli 2013 /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Mundio

Læs mere

Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V

Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for Telenor Danmark Holding A/S (herefter benævnt Sonofon) Baggrund har

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a.

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a. Vejledning Hørings- og notifikationsprocedurer i forbindelse med s markedsundersøgelser 1 Indledning Med den telelovgivning, der trådte i kraft den 25. maj 2011, blev s hørings- og notifikationsprocedurer

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC's priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af trafik

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V

Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for Telenor Danmark Holding A/S (herefter benævnt Sonofon) Baggrund har

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited Fremsendes alene via

Mundio Mobile (Denmark) Limited Fremsendes alene via Mundio Mobile (Denmark) Limited p.lemke@vectone.com 17. juli 2012 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundios mobilnet

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 24. januar 2006 truffet afgørelse over for TDC, Telia. på markederne for terminering af trafik i selskabernes

IT- og Telestyrelsen har den 24. januar 2006 truffet afgørelse over for TDC, Telia. på markederne for terminering af trafik i selskabernes UDKAST Hi3G Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for Hi3G på markedet for mobilterminering Baggrund har den 24. januar 2006 truffet afgørelse over for TDC, Telia og Sonofon

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms

Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms 16. oktober 2013 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2014 og 2015 med tilhørende LRAICmodel i

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

Læs mere

på markederne for terminering af trafik i selskabernes

på markederne for terminering af trafik i selskabernes Telenor anmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V. Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for Telenor på markedet for mobilterminering 30. oktober 2009 Baggrund har

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3)

Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) 18. december 2013 /camped Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) Erhvervsstyrelsen har i perioden den

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på opgørelsen af et fradrag for sparede omkostninger indhentet dokumentation herfor fra TDC.

IT- og Telestyrelsen har med henblik på opgørelsen af et fradrag for sparede omkostninger indhentet dokumentation herfor fra TDC. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med priskontrol efter metoden

Læs mere

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen E-mail: regulering@tdc.dk Kontor/afdeling Center for Tele Dato 4. december 2017 J nr. 2017-4762 /anl Afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2).

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 28. oktober 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). Erhvervsstyrelsen har i perioden 4. maj 2016 til og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobiles mobilnet. Udgivet af:

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobiles mobilnet. Udgivet af: > Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i Lycamobiles mobilnet Udgivet af: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 2100 København Ø Telefon: 3529

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 19. juni 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 19. juni 2014 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 19. juni 2014 *»Præjudiciel forelæggelse elektroniske kommunikationsnet og -tjenester direktiv 2002/19/EF artikel 2, litra a) adgang til og anvendelse af specifikke netelementer

Læs mere