Rodstifter anvendes ofte i rodbehandlede tænder med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rodstifter anvendes ofte i rodbehandlede tænder med"

Transkript

1 VIDENSKAB & KLINIK Sekundærpublikation ABSTRACT Er cementfilmtykkelsen af betydning, når rodstifter cementeres adhæsivt? Introduktion og formål Rodstifters retention kan skabes ad mikromekanisk vej ved fastlåsning af konventionelle cementer i ujævnheder i rodstiftens og dentinens overflader eller via adhæsiv binding ved anvendelse af adhæsiv og plastcement. Denne undersøgelse havde til formål at belyse effekten af cementfilmtykkelsen på forbehandlede og ikke-forbehandlede rodstifter cementeret med zinkfosfatcement eller plastcement. Materiale og metoder Præfabrikerede zirkoniumstifter (CosmoPost; 1,4 mm) blev cementeret med zinkfosfatcement (DeTrey Zinc) eller med selvætsende plastcement (Panavia F2.0). Efter fjernelse af tandkronen på 360 ekstraherede præmolarer, hjørnetænder eller incisiver blev rodkanalerne præpareret med cylindriske rodkanalbor til tre forskellige kanaldiametre. Halvdelen af rodstifterne blev ikke forbehandlet, mens den anden halvdel blev forbehandlet med et tribokemisk silikatiseringssystem (CoJet). Rodstifterne blev cementeret i de præparerede rodkanaler (n = 30/gruppe) og derefter opbevaret i vand ved 37. Efter syv dage blev stifternes retention målt ved at ekstrahere dem fra rodkanalerne. Resultater og konklusion Forbehandling med det tribokemiske silikatiseringssystem resulterede i øget retention uanset cementtype. Øget cementfilmtykkelse resulterede i reduceret retention af ikke-forbehandlede rodstifter uanset cementtype. Øget cementfilmtykkelse resulterede ligeledes i reduceret retention af forbehandlede rodstifter cementeret med zinkfosfatcement, men havde ingen indflydelse på retentionen af forbehandlede stifter cementeret med plastcement. Rodstifternes retention afhang således af typen af cement, af cementfilmtykkelsen samt af forbehandling af rodstifterne. Artiklen er baseret på: Sahafi A, Benetti AR, Flury S et al. Retention of root canal posts: effect of cement film thickness, luting cement, and post pretreatment. Oper Dent 2015 Mar 12. [Epub ahead of print]. Used by permission. Operative Dentistry, Inc. Retention af rodstifter: effekt af retentionscement, cementfilmtykkelse og forbehandling af rodstiften Alireza Sahafi, tandlæge, ph.d., privat praksis, Kgs. Lyngby, afdelingstandlæge, Fagområdet for Oral Rehabilitering, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Ana R. Benetti, lektor, ph.d., Fagområdet for Dentalmaterialer, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Anne Peutzfeldt, seniorforsker, dr.odont., ph.d., Afdeling for Forebyggende og Restaurerende Tandpleje samt Pædodonti, Berns Universitet Simon Flury, adjunkt, dr.med.dent., Afdeling for Forebyggende og Restaurerende Tandpleje samt Pædodonti, Berns Universitet Rodstifter anvendes ofte i rodbehandlede tænder med reduceret resttandsubstans med det formål at yde retention og stabilitet til den efterfølgende opbygning (1). Talrige undersøgelser har opgjort funktionstid og årsager til komplikationer for tænder restaureret med stifter og opbygninger (2-4). Årsager til tekniske komplikationer omfatter stiftfraktur, rodfraktur, fraktur af opbygningen og løsning af rodstiften. Løsning af rodstift (Fig. 1 og 2) er blevet fundet at være den hyppigst forekommende tekniske komplikation (1-4). I et oversigtsarbejde fandt Rasimick et al. således, at 37 af de rapporterede tilfælde af svigt skyldtes løsning af rodstiften (4). Rodstifters retention bestemmes af en lang række faktorer relateret til stiften, til retentionscementen og til interaktionen mellem henholdsvis cement og stift og mellem cement og dentin (1-8). Hvad retentionscementen angår, har adskillige undersøgelser vist, at stifter cementeret med plastcement har bedre retention end stifter cementeret med zinkfosfatcement (9-14). Én forklaring er plastcementernes større styrke (10,15); en anden forklaring er, at den mikromekaniske retention for plastcementernes vedkommende kan suppleres med adhæsiv binding, hvilket øger den restaurerede tands EMNEORD styrke (13,16). Dental dowels; Hvad bindingen mellem plastcement og pullout strength; rodstift angår, er adskillige forbehandlinger resin cement; zinc af stiften blevet foreslået med det formål at phosphate cement; tribochemical øge plastcementens binding til stiften. Disse silicate coating forbehandlinger omfatter sandblæsning med 590 TANDLÆGEBLADET NR. 8

2 Retention af rodstifter VIDENSKAB & KLINIK Løsning af glasfiberstift Løsning af støbt stift Fig. 2. Løsning af glasfiberforstærket rodstift på 4+. Bemærk den korte stift og den tykke cementfilm på stiftens overflade. Fig. 2. Loss of retention of fibre glass-reinforced resin composite post on tooth 14. Note the short root canal post and the thick cement film on the surface of the post. Fig. 1. Løsning af støbt konisk rodstift på 2+. Bemærk den glatte stiftoverflade. Fig. 1. Loss of retention of tapered custom-cast post on tooth 12. Note the smooth surface of the post. korundpartikler, tribokemisk silikatisering efterfulgt af silanbehandling, ætsning med flussyre samt applicering af en primer. Det tribokemiske silikatiseringssystem CoJet (3M ESPE) har i mange undersøgelser vist at øge bindingen af plastcement (16-19). Dette system omfatter sandblæsning af stiftoverfladen med silikatbelagte korundpartikler efterfulgt af applicering af silan. Sandblæsningen forårsager en temperaturstigning, som sammen med trykket under sandblæsningen svejser silikatlaget fast til stiftoverfladen. Den efterfølgende silanbehandling fremmer plastcementens binding til den silikatiserede overflade (19). Rodstifternes retention afhænger dog ikke kun af plastcementens binding til stiften, men også af plastcementens binding til dentinen i rodkanalen. Størrelsen af denne binding afhænger til gengæld af dentinoverfladens areal, tilstedeværelsen af et smørelag efter præparation af rodkanalen (20,22), forbehandling af dentinen, det anvendte adhæsiv samt af typen af plastcement (7,23-25). Endelig kan ikke blot typen af retentionscement, men også cementfilmtykkelsen påvirke rodstifters retention. En cementfilmtykkelse på μm er blevet foreslået som passende ved cementering af indirekte restaureringer (26,27). Optimal og ensartet cementfilmtykkelse kræver, at rodstiften passer perfekt i rodkanalen. På grund af variationer i rodkanalens form vil en perfekt pasform og en ensartet cementfilmtykkelse som oftest kræve omfattende præparation af rodkanalen og dermed føre til svækkelse af tanden. Der foreligger, så vidt vides, ingen undersøgelser af filmtykkelsens indflydelse på retentionen af rodstifter cementeret med zinkfosfatcement, men tidligere undersøgelser har vist, at retentionen af indlæg og kroner og de restaurerede tænders modstand mod belastning reduceres med øget tykkelse af zinkfosfatcementen (26-28). Der foreligger til gengæld talrige undersøgelser af indflydelsen af plastcementers filmtykkelse på rodstifters retention, men undersøgelsernes resultater er modstridende. Således fandt man i visse undersøgelser, at cementfilmtykkelsen ingen indflydelse havde på retentionen (29,30), mens man i én undersøgelse fandt lavere retention, når cementfilmen var tyk, end når cementfilmen var tynd (31). I en anden undersøgelse var retentionen større, når cementfilmen var tyk, mens man i yderligere undersøgelser fandt størst retention med hverken for tynde eller for tykke cementfilm (33-35). De modstridende resultater kan skyldes, at plastcementens binding til rodstiften og til dentinen varierede mellem undersøgelserne, idet der blev anvendt forskellige rodstifter, plastcementer og dentinbindingssystemer. I betragtning af at plastcementer er stærkere end zinkfosfatcement, samt at plastcementer kan bindes adhæsivt, forekommer det sandsynligt, at retention af rodstifter cementeret med plastcement er mindre følsom over for variationer i cementfilmtykkelsen. Ingen af de foreliggende undersøgelser af cementfilmtykkelsens indflydelse på rodstifters retention har taget faktoren adhæsiv binding i betragtning. Det var derfor formålet med nærværende in vitro-undersøgelse at teste følgende hypoteser: 1) øget cementfilmtykkelse resulterer i reduceret retention af ikke-forbehandlede eller forbehandlede rodstifter cementeret med zinkfosfatcement, 2) øget cementfilmtykkelse resulterer i reduceret retention af ikke-forbehandlede stifter cementeret med plastcement, dvs. uden adhæsiv binding, og 3) øget cementfilmtykkelse har ingen indflydelse på retentionen af forbehandlede stifter cementeret med plastcement, dvs. når de bindes adhæsivt til såvel rodstift som dentin. Materiale og metoder Retention af præfabrikerede zirkoniumstifter I undersøgelsen indgik præfabrikerede zirkoniumstifter og to retentionscementer (en zinkfosfatcement og en selvætsende plastcement). Halvdelen af stifterne blev ikke forbehandlet, mens den TANDLÆGEBLADET NR

3 VIDENSKAB & KLINIK Sekundærpublikation Anvendte materialer Rodstift Retentionscementer Forbehandling af rodstift Ingen forbehandling Zirkoniumstift: CosmoPost Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein Zinkfosfatcement: DeTrey Zinc Dentsply DeTrey, Konstanz, Tyskland Selvætsende plastcement: Panavia F2.0 Kuraray, Okayama, Japan Tribokemisk silikatisering: CoJet-Sand (partikelstørrelse 30 μm) 3M ESPE, Seefeld, Tyskland Silan: ESPE Sil 3M ESPE, Seefeld, Tyskland Ingen forbehandling Tribokemisk silikatisering: CoJet-Sand (partikelstørrelse 30 μm) 3M ESPE, Seefeld, Tyskland Silan: ESPE Sil 3M ESPE, Seefeld, Tyskland Tabel 1. De anvendte rodstifter, retentionscementer og forbehandlinger. Table 1. Root canal post, luting cements, and pretreatment used. anden halvdel blev forbehandlet vha. tribokemisk silikatisering ifølge fabrikantens anvisninger. Denne forbehandling bestod af sandblæsning med et sandblæsningsinstrument beregnet til intraoralt brug (Dentoprep, Rønvig, Danmark) og med 30 μm silikatbetrukne partikler (CoJet sand) efterfulgt af applicering af en silan. Oplysninger om de anvendte materialer findes i Tabel ekstraherede enkeltrodede præmolarer, hjørnetænder og incisiver, der havde været opbevaret i 0,5 % vandig kloraminopløsning efter ekstraktion, blev udvalgt. Tændernes kliniske krone blev fjernet med en diamantsav, idet det sikredes, at den resterende tandrod var mindst 10 mm lang. Tandrødderne blev tilfældigt fordelt i 12 grupper med 30 rødder i hver. Et cylindrisk rodkanaludboringssystem (Edenta, Au, Schweiz) blev anvendt til præparation af rodkanalerne. Tandrødderne blev præpareret til en dybde af 5 mm med tre forskellige diametre (1,40 mm, 1,55 mm eller 1,80 mm). De præparerede rodkanaler blev skyllet med deioniseret vand i 60 sek. og tørret med paperpoints (Nr. 45 Top Dent, Upplands Väsby, Sverige). Den cylindriske ende af rodstifterne blev anvendt til cementering i rodkanalen. Inden cementering med plastcementen Panavia F2.0 blev rodkanalernes vægge behandlet med ED Primer II ifølge fabrikantens anvisninger. Begge retentionscementer blev blandet i overensstemmelse med fabrikanternes anbefalinger og sprøjtet ned i rodkanalerne (AccuDose 20ga Needle Tube, Centrix, Shelton, CT, USA). Efter cementering af rodstifterne med Panavia F2.0 blev denne cement belyst i 20 sek. med en LED polymerisationslampe (Bluephase LED, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) indstillet på high-power (> 1200 mw/cm 2 ). De fremstillede prøvelegemer henstod i 15 min. ved stuetemperatur mhp. afbinding af retentionscementerne, hvorefter de blev opbevaret i vand ved 37 C i syv dage. Prøvelegemerne blev derefter anbragt i en holder, som fikserede henholdsvis tandroden og den ikke cementerede del af rodstiften i en universal trækprøvemaskine (Instron 5566, Instron Ltd, High Wycombe, UK), og rodstifternes retention blev målt ved, at den enkelte rodstift blev trukket ud af rodkanalen ved en hastighed på 1 mm/min. og i en retning parallel med den cementerede stifts længderetning. Bestemmelse af cementfilmtykkelse Diameteren af tre tilfældigt udvalgte rodstifter blev målt med en digital mikrometerskrue (Mitutoyo ID-U1025, Mitutoyo, Kawasaki, Japan). Baseret på tre målinger pr. stift udregnedes en middeldiameter på 1,370 mm (± 0,007 mm). Rodkanalerne i 15 ekstra tandrødder blev præpareret med bor beregnet til rodstifter med en diameter på enten 1,4 mm, 1,55 mm eller 1,80 mm. De præparerede rodkanalers diameter blev herefter målt i lysmikroskop (Leica M420, Leica, Heerbrugg, Schweiz) ved 32 x forstørrelse. For hver af de tre borstørrelser præpareredes fem rodkanaler, der hver blev opmålt seks gange. Følgende middelværdier og standarddeviationer blev udregnet for de tre forskellige borstørrelser. Bor til 1,4 mm stift: 1,500 ± 0,047 mm; bor til 1,55 mm stift: 1,618 ± 0,029 mm og bor til 1,8 mm stift: 1,888 ± 0,051 mm. Cementfilmtykkelserne blev beregnet som følger: Cementfilmtykkelse = (rodkanalens diameter stiftens diameter) / 2 og resulterede i følgende tre cementfilmtykkelser: 65 μm, 124 μm og 259 μm. 592 TANDLÆGEBLADET NR. 8

4 Retention af rodstifter VIDENSKAB & KLINIK Statistik Retentionsresultaterne var ikke normalfordelte og blev derfor analyseret statistisk vha. non-parametrisk Aligned Rank Transformation (ART) variansanalyse (36) efterfulgt af Bonferroni- Holm korrektion for gentagne sammenligninger. ART variansanalysen blev fulgt op af exact Wilcoxon Rank Sum Tests uden korrektion for gentagne sammenligninger. De fremkomne P-værdier skal derfor vurderes i en eksplorativ sammenhæng. Mhp. udregning af korrelationer mellem cementfilmtykkelse og retention blev Spearman Rank Correlation koefficienter beregnet. Alle statistiske analyser blev foretaget med programmet R i version og ved brug af den udvidede pakke exactranktests (R Foundation for Statistical Computing, Wien, Østrig; Der anvendtes et generelt signifikansniveau på 5 %. Resultater Resultaterne af retentionsmålingerne med de ikke-forbehandlede såvel som de forbehandlede zirkoniumstifter er angivet i Tabel 2 og afbildet i Fig. 3. Variansanalysen viste, at såvel faktoren retentionscement (P < 0,0001) som faktoren cementfilmtykkelse (P < 0,0001) og faktoren forbehandling af rodstiften (P < 0,0001) havde signi- KLINISK PERSPEKTIV Rodstifter med stor løspasning bør forbehandles (fx med det tribokemiske silikatiseringssystem) og cementeres adhæsivt med plastcement. Adhæsiv cementering vil øge rodstiftens retention ved optimering af plastcementens binding til såvel dentin som rodstift. fikant effekt på retentionen, ligesom der var en signifikant interaktion mellem retentionscement og forbehandling (P < 0,0001). Uanset typen af retentionscement forårsagede forbehandling med tribokemisk silikatisering en signifikant stigning i retentionen af de præfabrikerede zirkoniumstifter (DeTrey Zinc: P = 0,0001; Panavia F2.0: P < 0,0001). Endvidere resulterede cementering med Panavia F2.0 i højere retention af zirkoniumstifterne end cementering med DeTrey Zinc, uanset om stifterne var blevet forbehandlet eller ej (ikke-forbehandlede stifter: P < 0,0001; forbehandlede stifter: P < 0,0001). Retention af rodstifter Retentionscement Cementfilmtykkelse Ikke-forbehandlede rodstifter Forbehandlede rodstifter 65 μm 124 μm 259 μm 65 μm 124 μm 259 μm Middel 116,1 89,1 72,3 150,6 110,3 105,5 SD 40,6 33,2 30,5 45,75 40,0 52,5 DeTrey Zinc Median 114, ,1 101,8 84,0 Max 222,6 162, ,2 197,8 220,1 Min 45,8 26,1 21,8 67,5 48,7 37,7 Middel 151,7 123,9 112,8 240,8 255,6 225,0 SD 41,2 40,6 36,7 54,9 66,4 67,8 Panavia F2.0 Median 155,2 128,5 113,3 237,8 252,4 215,1 Max 230,4 200,7 179,8 367,1 397,5 365,7 Min 78,5 45,8 26,3 133,1 132,0 105,0 Tabel 2. Retention (N) af ikke-forbehandlede og forbehandlede rodstifter cementeret med zinkfosfatcement (DeTrey Zinc) eller med plastcement (Panavia F2.0) i tre forskellige cementfilmtykkelser. Table 2. Retention (N) of untreated or pretreated posts luted with zinc phosphate cement (DeTrey Zinc) or resin cement (Panavia F2.0) of three different film thicknesses. TANDLÆGEBLADET NR

5 VIDENSKAB & KLINIK Sekundærpublikation Se figuren A og B Fig. 3A Fig. 3B Fig. 3. Retention af ikke-forbehandlede og forbehandlede rodstifter cementeret med zinkfosfatcement (DeTrey Zinc, Fig. 3A) eller plastcement (Panavia F2.0, Fig. 3B) i tre forskellige cementfilmtykkelser. Inden for hver af de fire grupper, der sammenlignedes (1. DeTrey Zinc, Ingen forbehandling af rodstifter; 2. DeTrey Zinc, Tribokemisk silikatisering; 3. Panavia F2.0, Ingen forbehandling af rodstifter; 4. Panavia F2.0, Tribokemisk silikatisering), angiver identiske bogstaver, at der ikke var nogen statistisk signifikant forskel (P > 0,05). Fig. 3. Retention of untreated and pretreated posts luted with zinc phosphate cement (DeTrey Zinc, Fig. 3A) or resin cement (Panavia F2.0, Fig. 3B) of three different film thicknesses. Within each of the four groups of comparison (1. DeTrey Zinc, No pretreatment; 2. De- Trey Zinc, Tribochemical silica coating; 3. Panavia F2.0, No pretreatment; 4. Panavia F2.0, Tribochemical silica coating) identical letters indicate no statistical significant difference (P > 0,05). 594 TANDLÆGEBLADET NR. 8

6 Retention af rodstifter VIDENSKAB & KLINIK Når ikke-forbehandlede rodstifter var blevet cementeret med DeTrey Zinc, resulterede en cementfilmtykkelse på 65 μm i højere retention end en filmtykkelse på 124 μm (P = 0,007) eller 259 μm (P < 0,0001), og en filmtykkelse på 124 μm resulterede i højere retention end en filmtykkelse på 259 μm (P = 0,03). Når rodstifter cementeret med DeTrey Zinc var blevet forbehandlet med tribokemisk silikatisering, resulterede en cementfilmtykkelse på 65 μm ligeledes i højere retention end en cementfilmtykkelse på 124 μm (P = 0,004) eller 259 μm (P = 0,001), men der var ingen forskel i retention mellem cementfilmtykkelserne 124 og 259 μm (P = 0,4232). Når ikke-forbehandlede rodstifter var blevet cementeret med Panavia F2.0, resulterede en cementfilmtykkelse på 65 μm også i signifikant højere retention end en filmtykkelse på 124 μm (P = 0,02) eller 259 μm (P < 0,00006), mens der ingen forskel var mellem cementfilmtykkelserne 124 og 259 μm (P = 0,2524). Når rodstifter cementeret med Panavia F2.0 var blevet forbehandlet med tribokemisk silikatisering, var der ingen signifikant forskel i retention mellem de tre forskellige cementfilmtykkelser (65 μm vs. 124 μm: P = 0,37; 65 μm vs. 259 μm: P = 0,20; 124 μm vs. 259 μm: P = 0,08). For de tre grupper af ikke-forbehandlede rodstifter cementeret med DeTrey Zinc eksisterede en moderat negativ korrelation mellem cementfilmtykkelse og retention (Cor(Spearman) = -0,4475). Samme korrelation blev fundet for de tre grupper af forbehandlede rodstifter cementeret med DeTrey Zinc (Cor(Spearman) = -0,3410) og blandt de ikke-forbehandlede rodstifter cementeret med Panavia F2.0 (Cor(Spearman) = -0,3596). Til gengæld var der en meget svag korrelation mellem cementfilmtykkelse og retention, når rodstifterne var blevet forbehandlet og cementeret med Panavia F2.0 (Cor(Spearman) = -0,1242). Diskussion Nærværende undersøgelse målte effekten af retentionscement, cementfilmtykkelse og forbehandling af rodstiften på retentionen af rodstifter cementeret i rodkanalen i ekstraherede humane præmolarer, hjørnetænder og incisiver. Retentionen er et komplekst udtryk for talrige faktorer såsom typen af retentionscement, bindingen mellem retentionscement og rodstift og mellem retentionscement og dentin, retentionscementens og rodstiftens mekaniske egenskaber samt rodstiftens facon, længde, diameter og overfladestruktur. Tidligere undersøgelser har endvidere vist, at rodstiftens forankringsanordninger (fx tilstedeværelsen af riller, overfladeruhed, savtakninger og gevindskæringer) har betydning for retentionen af rodstifter (20,37,38). Med det formål at undgå enhver effekt af sådanne forhold anvendtes en glat stift i denne undersøgelse. For rodstifter cementeret med zinkfosfatcement resulterede en stigning i cementfilmtykkelse i et fald i retentionen, uanset om stiften var blevet forbehandlet eller ej. Dette resultat betyder, at den første hypotese accepteres og bekræfter de tidligere undersøgelser, der dog ikke omhandlede rodstifter, men indlæg og kroner (26-28). En mulig forklaring på dette resultat ligger i zinkfosfatcementens mekaniske egenskaber. Mekanisk retention, som er den, der opnås med zinkfosfatcement, menes at afhænge af tre faktorer: retentionsfladernes ruhed, retentionscementens styrke samt dens kompressibilitet (39). Endvidere vil det være sådan, at jo tykkere cementfilmen er, desto mere kompressibel vil den være og desto lavere den forventede retention (39). Zinkfosfatcement har lavere træk- og trykstyrke end plastcementer (28,40-45). Dette indebærer, at zinkfosfatcement i ringere grad end plastcement kan modstå de kræfter, der overføres til cementen under retentionsforsøget, og som fører til revnedannelse i cementen og til løsning af stiften ved lavere belastninger. En anden forklaring kan søges i zinkfosfatcementers modstand mod revnedannelse og revneudbredelse. Som forklaret af Wiskott et al. (28) findes der i alle materialers mikrostruktur tilfældigt placerede defekter. Ved belastning formodes hver defekt at initiere en revnedannelse. Jo tykkere materialet er, desto flere defekter vil der være, og desto større er dermed sandsynligheden for revnedannelse; tykkere cementfilm vil således have mindre modstand mod revnedannelse og -udbredelse (28). Det faktum, at den negative effekt af øget cementfilmtykkelse syntes at aftage, når cementfilmtykkelsen steg fra 124 μm til 259 μm, kan være resultatet af statistiske type II-fejl eller skyldes, at det er den svageste defekt, der er bestemmende for retentionen, og at en sådan defekt var til stede allerede ved en cementfilmtykkelse på 124 μm, og at en yderligere stigning i antallet af defekter ikke længere havde nogen effekt på retentionen. Når ikke-forbehandlede rodstifter blev cementeret med Panavia F2.0 medførte øget cementfilmtykkelse et fald i stifternes retention. Dette fund er i overensstemmelse med tidligere resultater (28,31) og fører til accept af den anden hypotese. Det faktum, at cementfilmtykkelsen havde signifikant indflydelse på retentionen til trods for anvendelsen af en plastcement, kan forklares af den netop nævnte negative indflydelse af øget cementfilmtykkelse på cementens modstand mod revnedannelse (28). En yderligere forklaring er utilstrækkelig binding af plastcementen til de ikke-forbehandlede rodstifter (7,8,16,18). Til trods for en måske god binding af plastcementen til dentinen vil en insufficient binding til stiften resultere i en situation magen til den, der findes, når zinkfosfatcement anvendes som retentionscement, dvs. hvor retention opnås ved mikromekanisk låsning og ikke ved adhæsiv binding. Det bør dog holdes for øje, at anvendelse af plastcement frem for zinkfosfatcement gav større retention af ikke-forbehandlede rodstifter pga. plastcementens større styrke. Forbehandling af rodstiften med tribokemisk silikatisering forårsagede en stigning i retentionen uanset typen af retentionscement. Dette fund er i overensstemmelse med, hvad andre tidligere har rapporteret (8,18,46). Tribokemisk silikatisering består af sandblæsning med silikatdækkede korundpartikler inden applicering af silan (19). Sandblæsning øger overfladens ruhed og areal, og den kinetiske energi, som stammer fra sandblæsningstrykket, resulterer i, at silikatet fra de silikatdækkede partikler smeltes fast til stiftens overflade. Den efterfølgende silanisering har vist sig at øge plastcementers bindingsstyrke til den behandlede overflade (47). Når tribokemisk silikatisering TANDLÆGEBLADET NR

7 VIDENSKAB & KLINIK Sekundærpublikation også medførte øget retention af stifter cementeret med zinkfosfatcement, kan det tilskrives et øget overfladeareal og øget mekanisk låsning af zinkfosfatcementen i stiftens overflade (46). Hvorimod øget cementfilmtykkelse førte til et fald i retentionen af ikke-forbehandlede rodstifter, havde cementfilmtykkelsen ingen indflydelse på retentionen af forbehandlede rodstifter cementeret med plastcement. Dette fund leder til accept af den tredje hypotese. Det tribokemiske silikatiseringssystem, som er udviklet mhp. adhæsiv binding af plastcement til diverse restaureringer, har tidligere vist sig effektiv som bindingsformidler mellem plastcement og præfabrikerede rodstifter (6-8,16-18,48,49). Den positive effekt på retentionen, som forbehandling af stifterne foranledigede, når stifterne blev cementeret i for store rodkanaler, dvs. når cementfilmtykkelsen var 124 μm eller 259 μm, skyldtes formentlig effektiv binding af Panavia F2.0 til rodstifterne (16-18,48,49). I klinikken vil det ofte være umuligt at opnå en præcis og ensartet pasform af stiften i den præparerede rodkanal, såfremt man vil undgå omfattende og tandsvækkende præparation af rodkanalen. Anvendelsen af præfabrikerede rodstifter vil derfor ofte resultere i variation i stiftens pasform og dermed i cementfilmtykkelsen. I sådanne tilfælde og i tilfælde af stor løspasning bør rodstiften cementeres adhæsivt, dvs. med en plastcement, som bringes til at binde effektivt til såvel rodstiften som dentinen. Det er i talrige kliniske undersøgelser blevet fundet, at rodstifter med relativt lille elasticitetsmodul, såsom fiberforstærkede plaststifter, cementeret med plastcement klarer sig godt og har god retention (50-55), og brugen af stifter med dentinagtigt elasticitetsmodul er blevet foretrukket frem for stifter med højt elasticitetsmodul såsom stifter i ædle legeringer, titanlegering eller keramik. Som det blev påpeget af Theodosopoulous og Chochliakis i deres systematiske review (56), indeholdt kun få af undersøgelserne en kontrolgruppe (57). I andre undersøgelser blev flere faktorer varieret ad gangen, fx både stiften og retentionscementen (en fiberforstærket rodstift cementeret med plastcement vs. en metalstift cementeret med zinkfosfatcement) (53,58), eller retentionsprincippet blev varieret (en glat fiberforstærket stift vs. en metalskrue) (55). Det er bemærkelsesværdigt, at man i det ene studie, der havde en kontrolgruppe, ikke fandt nogen forskel efter to års funktionstid mellem en titanstift og en glasfiberforstærket plaststift begge cementeret med selvætsende plastcement (57). I betragtning af at vi i nærværende undersøgelse fandt, at typen af retentionscement og adhæsiv binding påvirkede rodstifternes retention, forekommer det sandsynligt, at de tidligere positive resultater rapporteret for stifter med lavt elasticitetsmodul fremfor stifter med højt elasticitetsmodul skal tilskrives adhæsiv binding af retentionscementen til såvel stiften som til rodkanalens dentin og ikke per se stiftens lavere elasticitetsmodul. Yderligere undersøgelser bør udforske korrelationen mellem rodstifters elasticitetsmodul og deres adhæsive binding. Konklusioner Baseret på denne in vitro-undersøgelse kan det konkluderes, at: Øget cementfilmktykkelse forårsagede et fald i retentionen af ikke-forbehandlede rodstifter cementeret med enten zinkfosfatcement eller plastcement. Øget cementfilmtykkelse havde ingen indflydelse på retentionen af forbehandlede rodstifter cementeret med plastcement. Forbehandling med tribokemisk silikatisering forårsagede generelt øget retention uanset typen af retentionscement. Taksigelser Forfatterne retter en stor tak til Ivoclar Vivadent AG, Kuraray Europe, og 3M ESPE for at have stillet materialer til rådighed for denne undersøgelse. Endvidere takkes L. Martig og professor J. Hüsler fra Instituttet for matematisk statistik og aktuarvidenskab, Berns Universitet, for den statistiske analyse. ABSTRACT (ENGLISH) Retention of root canal posts: effect of cement film thickness, luting cement, and post pretreatment Introduction and purpose The retention of root canal posts can be obtained through micromechanical interlocking of traditional cements in the surface of the post and the dentin or through adhesive bonding of resin cements. The aim of this study was to investigate the effect of cement film thickness of a zinc phosphate or a resin cement on retention of untreated and pretreated root canal posts. Material and methods Prefabricated zirconia posts (CosmoPost; 1.4 mm) and two types of luting cements (a zinc phosphate cement (DeTrey Zinc) and a self-etch adhesive resin cement (Panavia F2.0) were used. After removal of the crowns of 360 extracted premolars, canines, or incisors, the root canals were prepared with a parallelsided drill system to three different final diameters. Half of the posts did not receive any pretreatment. The other half of the posts received tribochemical silicate coating according to the manufacturer s instructions. Posts were then luted in the prepared root canals (n = 30/group). Following water storage at 37 C for 7 days, retention of the posts was determined by the pull-out method. Results and conclusion Irrespective of the luting cement, pretreatment with tribochemical silicate coating significantly increased retention of the posts. Increased cement film thickness resulted in decreased retention of untreated posts, at least up to a certain cement film thickness, and of pretreated posts luted with zinc phosphate cement. Increased cement film thickness had no influence on retention of pretreated posts luted with resin cement. Thus, retention of the posts was influenced by the type of luting cement, by the cement film thickness, and by the post pretreatment 596 TANDLÆGEBLADET NR. 8

8 Retention af rodstifter VIDENSKAB & KLINIK Litteratur 1. Peroz I, Blankenstein F, Lange KP et al. Restoring endodontically treated teeth with posts and cores a review. Quintessence Int 2005;36: Torbjörner A, Karlsson S, Ödman PA. Survival rate and failure characteristics for two post designs. J Prosthet Dent 1995;73: Peutzfeldt A, Sahafi A, Asmussen E. A survey of failed post-retained restorations. Clin Oral Investig 2008;12: Rasimick BJ, Wan J, Musikant BL et al. A review of failure modes in teeth restored with adhesively luted endodontic dowels. J Prosthodont 2010;19: Standlee JP, Caputo AA, Hanson EC. Retention of endodontic dowels: Effects of cement, dowel length, diameter, and design. J Prosthet Dent 1978;39: Sahafi A, Peutzfeldt A. Retention of adhesively bonded posts: effect of pretreatment of the root canal. J Adhes Dent 2009;11: Sahafi A, Peutzfeldt A, Asmussen E et al. Retention and failure morphology of prefabricated posts. Int J Prosthodont 2004;17: Sahafi A, Peutzfeldt A, Asmussen E et al. Effect of surface treatment of prefabricated posts on bonding of resin cement. Oper Dent 2004;29: Gernhardt CR, Bekes K, Schaller HG. Short-term retentive values of zirconium oxide posts cemented with glass ionomer and resin cement: an in vitro study and a case report. Quintessence Int 2005;36: Nissan J, Dmitry Y, Assif D. The use of reinforced composite resin cement as compensation for reduced post length. J Prosthet Dent 2001;86: Duncan JP, Pameijer CH. Retention of parallel-sided titanium posts cemented with six luting agents: an in vitro study. J Prosthet Dent 1998;80: Utter JD, Wong BH, Miller BH. The effect of cementing procedures on retention of prefabricated metal posts. J Am Dent Assoc 1997;128: Mendoza DB, Eakle WS, Kahl EA et al. Root reinforcement with a resin-bonded preformed post. J Prosthet Dent 1997;78: Chapman KW, Worley JL, von Fraunhofer JA. Effect of bonding agents on retention of posts. Gen Dent 1985;33: Cohen BI, Deutsch AS, Condos S et al. Compressive and diametral tensile strength of titaniumreinforced composites. J Esthet Dent 1992;4 (Supp): Sahafi A, Peutzfeldt A, Ravnholt G et al. Resistance to cyclic loading of teeth restored with posts. Clin Oral Investig 2005:9: Ozcan M, Vallittu PK. Effect of surface conditioning methods on the bond strength of luting cement to ceramics. Dent Mater 2003;19: Sahafi A, Peutzfeldt A, Asmussen E et al. Bond strength of resin cement to dentin and to surfacetreated posts of titanium alloy, glass fiber, and zirconia. J Adhes Dent 2003;5: Cobb DS, Vargas MA, Fridrich TA et al. Metal surface treatment: Characterization and effect on composite-to-metal bond strength. Oper Dent 2000;25: Nergiz I, Schmage P, Platzer U et al. Effect of different surface textures on retentive strength of tapered posts. J Prosthet Dent 1997;78: Balbosh A, Ludwig K, Kern M. Comparison of titanium dowel retention using four different luting agents. J Prosthet Dent 2005;94: Boone KJ, Murchison DF, Schindler WG et al. Post retention: the effect of sequence of post-space preparation, cementation time, and different sealers. J Endod 2001;27: Kitasako Y, Burrow MF, Katahira N et al. Shear bond strengths of three resin cements to dentine over 3 years in vitro. J Dent 2001;29: Huber L, Cattani-Lorente M, Shaw L et al. Push-out bond strengths of endodontic posts bonded with different resin-based luting cements. Am J Dent 2007;20: Bitter K, Paris S, Pfuertner C et al. Morphological and bond strength evaluation of different resin cements to root dentin. Eur J Oral Sci 2009;117: Jørgensen KD, Esbensen AL. The relationship between the film thickness of zinc phosphate cement and retention of veneer crowns. Acta Odontol Scand 1968;26: Fusayama T, Iwamoto T. Relationship between retaining force of inlays and film thickness of zinc oxide phosphate cement. J Dent Res 1960;39: Wiskott HW, Belser UC, Scherrer SS. The effect of film thickness and surface texture on the resistance of cemented extracoronal restorations to lateral fatigue loading. Int J Prosthodont 1999;12: Assif D, Bleicher S. Retention of serrated endodontic posts with a composite luting agent: Effect of cement thickness. J Prosthet Dent 1986;56: Perez BE, Barbosa SH, Melo RM et al. Does the thickness of the resin cement affect the bond strength of a fiber post to the root dentin? Int J Prosthodont 2006;19: Schmage P, Pfeiffer P, Pinto E et al. Influence of oversized dowel space preparation on the bond strengths of FRC posts. Oper Dent 2009;34: Othman HI, Elshinawy MI, Abdelaziz KM. Retention of fiber posts to the optimally and overprepared dowel spaces. J Adv Prosthodont 2013;5: Hagge MS, Wong RD, Lindemuth JS. Effect of dowel space preparation and composite cement thickness on retention of a prefabricated dowel. J Prosthodont 2002;11: D Arcangelo C, Cinelli M, De Angelis F et al. The effect of resin cement film thickness on the pullout strength of a fiber-reinforced post system. J Prosthet Dent 2007;98: Mirmohammadi H, Gerges E, Salameh Z et al. Effect of post diameter and cement thickness on bond strength of fiber posts. Quintessence Int 2013;44: Higgins JJ. Introduction to Modern Nonparametric Statistics. Pacific Grove, CA, USA: Duxbury Press, Sorensen JA, Martinoff JT. Clinically significant factors in dowel design. J Prosthet Dent 1984;52: Lewis R, Smith BG. A clinical survey of failed post retained crowns. Br Dent J 1988;165: Jørgensen KD. Indlæg og kroner. København: Odontologisk Boghandels Forlag, Rosenstiel SF, Land MF, Crispin BJ. Dental luting agents: A review of the current literature. J Prosthet Dent 1998;80: White SN, Yu Z. Compressive and diametral tensile strengths of current adhesive luting agents. J Prosthet Dent 1993;69: White SN, Yu Z. Physical properties of fixed prosthodontic, resin composite luting agents. Int J Prosthodont 1993;6: Cattani-Lorente MA, Godin C, Meyer JM. Early strength of glass ionomer cements. Dent Mater 1993;9: McCarthy MF, Hondrum SO. Mechanical and bond strength properties of light-cured and chemically cured glass ionomer cements. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994;105: Phillips RW, Swartz ML, Lund MS et al. In vivo disintegration of luting cements. J Am Dent Assoc 1987;114: Schmage P, Sohn J, Ozcan M et al. Effect of surface treatment of titanium posts on the tensile bond strength. Dent Mater 2006;22: Frankenberger R, Krämer N, Sindel J. Repair strength of etched vs silica-coated metal-ceramic and all-ceramic restorations. Oper Dent 2000;25: Peters MC, Poort HW, Farah JW et al. Stress analysis of a tooth restored with a post and core. J Dent Res 1983;62: Asmussen E, Peutzfeldt A, Sahafi A. Finite element analysis of stresses in endodontically treated, dowel-restored teeth. J Prosthet Dent 2005;94: Fredriksson M, Astback J, Pamenius M et al. A retrospective study of 236 patiens with teeth restored by carbon fiber-reinforced epoxy resin posts. J Prosthet Dent 1998;80: Glazer B. Restoration of endodontically treated teeth with carbon fibre posts a prospective study. J Can Dent Assoc 2000;66: Ferrari M, Vichi A, Mannocci F et al. Retrospective study of the clinical performance of fiber posts. Am J Dent 2000;13 (Spec No):9B-13B. 53. Ferrari M, Vichi A, Garcia-Godoy F. Clinical evaluation of fiberreinforced epoxy resin posts and cast post and cores. Am J Dent 2000;13 (Spec No):15B-18B. 54. Malferrari S, Monaco C, Scotti R. Clinical evaluation of teeth restored with quartz fiberreinforced epoxy resin posts. Int J Prosthodont 2003;16: Schmitter M, Rammelsberg P, Gabbert O et al. Influence of clinical baseline findings on the survival of 2 post systems: a randomized clinical trial. Int J Prosthodont 2007;20: Theodosopoulou JN, Chochlidakis KM. A systematic review of dowel (post) and core materials and systems. J Prosthodont 2009;18: Naumann M, Sterzenbach G, Alexandra F et al. Randomized controlled clinical pilot trial of titanium vs. Glass fiber prefabricated posts: preliminary results after up to 3 years. Int J Prosthodont 2007;20: King PA, Setchell DJ, Rees JS. Clinical evaluation of a carbon fibre reinforced carbon endodontic post. J Oral Rehabil 2003;30: TANDLÆGEBLADET NR

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Rodstifter alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Holdbarheden af tænder restaureret med indirekte restaureringer afhænger bl.a. af restaureringernes retention og stabilitet. Undersøgelser har

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Retention af adhæsivt. forbehandling af rodkanalen. Forbedring af rodstifters retention 826 VIDENSKAB & KLINIK SEKUNDÆRARTIKEL

Retention af adhæsivt. forbehandling af rodkanalen. Forbedring af rodstifters retention 826 VIDENSKAB & KLINIK SEKUNDÆRARTIKEL 826 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Forbedring af rodstifters retention Introduktion I nærværende undersøgelse sammenlignedes effekten af tre forskellige forbehandlinger af rodkanalen på den opnåede retention

Læs mere

Tekniske komplikationer ved tænder restaureret med rodstifter

Tekniske komplikationer ved tænder restaureret med rodstifter Tekniske komplikationer ved tænder restaureret med rodstifter - en spørgeskemaundersøgelse Anne Peutzfeldt, Alireza Sahafi og Erik Asmussen Holdbarheden af rodbehandlede tænder, der forsynes med rodstifter,

Læs mere

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement Du vælger vejen Vi har løsningen TM Selvadhærerende Universal Resincement Indikationer Indlæg, Onlays, Kroner og Broer fremstillet af Metal/Metalkeramik Porcelæn/Keramik Komposit Stifter og støbte opbygninger

Læs mere

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix Selvadhærerende resincement Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix resincement - kombinerer enkelhed med fremragende egenskaber og styrker RelyX Unicem 2

Læs mere

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer Cementeringsløsninger Den ideelle cement til alle indikationer RelyX Ultimate Adhæsiv Resincement Særdeles høj bindingsstyrke Hurtig og let procedure med kun få komponenter og nemmere arbejdsgang Selektiv

Læs mere

Udbuddet af restaureringsmaterialer er steget enormt de

Udbuddet af restaureringsmaterialer er steget enormt de 816 VIDENSKAB & KLINIK SEKUNDÆRARTIKEL Abstract Bindingsstyrken mellem restaureringsmateriale og dentin afhænger af retentionscementen Introduktion Såvel udbuddet af restaureringsmaterialer som udbuddet

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

Endodontisk behandlede tænder udgør et særligt problem,

Endodontisk behandlede tænder udgør et særligt problem, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Hvordan restaureres den endodontisk behandlede tand Endodontisk behandlede tænder mangler ofte tandsubstans. Rodstift og opbygning bruges derfor hyppigt ved

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

Binding af komposit plast til emalje og dentin opnås

Binding af komposit plast til emalje og dentin opnås Binding af komposit plast til dentin: Kan bindingssystemer og plast frit kombineres? Kasper Boel Thomsen og Anne Peutzfeldt Formålene med denne undersøgelse var at afprøve om kombinationen af et bindingssystem

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) H 0 : 1 2... k gælder også for k 2! H 0ij : i j H 0ij : i j simpelt forslag: k k 1 2 t-tests: i j DUER IKKE! Bonferroni!!

Læs mere

Rodstifter og opbygninger. Alireza Sahafi. Årskursus 2010, Dansk Tandlægeforening. Tandlæge, Ph.D. Brush-up kursus. April 2010

Rodstifter og opbygninger. Alireza Sahafi. Årskursus 2010, Dansk Tandlægeforening. Tandlæge, Ph.D. Brush-up kursus. April 2010 Rodstifter og opbygninger Brush-up kursus Alireza Sahafi Tandlæge, Ph.D. Privatpraksis, Kgs. Lyngby April 2010 Årskursus 2010, Dansk Tandlægeforening Program Baggrund: Hvorfor restaurere tanden med opbygning

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Plastcementer FAGARTIKKEL. Anne Peutzfeldt og Erik Asmussen

Plastcementer FAGARTIKKEL. Anne Peutzfeldt og Erik Asmussen FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113: 532 7 Anne Peutzfeldt og Erik Asmussen er Blandt alternativerne til sølvamalgam befinder sig også indirekte restaureringer, først og fremmest i de tandfarvede

Læs mere

Der foreligger talrige in vitro-undersøgelser af effekten

Der foreligger talrige in vitro-undersøgelser af effekten Brugen af dentinbindingssystemer i Danmark Anne Peutzfeldt og Merete Vigild - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dentinbindingssystemer

Læs mere

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use DK IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Læs mere

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Alle hjælpemidler er tilladt, og besvarelsen må gerne skrives med blyant. Opgavesættet er på

Læs mere

G-Premio BOND. Ingen kompromiser. fra GC. En-komponent lyshærdende universal adhæsiv

G-Premio BOND. Ingen kompromiser. fra GC. En-komponent lyshærdende universal adhæsiv G-Premio BOND fra GC En-komponent lyshærdende universal adhæsiv Ingen kompromiser G-Premio BOND fra GC En-komponent lyshærdende universal adhæsiv Det er ikke altid let, at vælge den passende bonding til

Læs mere

Fill-Up! Dyb. Hurtig. Perfekt.

Fill-Up! Dyb. Hurtig. Perfekt. DOBBELTHÆRDENDE BULKKOMPOSIT Fill-Up! Dyb. Hurtig. Perfekt. www.coltene.com Dyb Ubegrænset lagtykkelse for fyldningen, da Fill-Up! er dualhærdende. Garanteret hærdning, selv ved meget dybe kaviteter Hurtig

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Ætsbroer flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Kært barn har mange navne. Dette gælder også ætsbroer, som egentlig bør kaldes plastretinerede broer. I denne artikel vil de to betegnelser anvendes

Læs mere

RelyX Unicem. Selvadhærerende Resincement. RelyX Fiber Post. Glasfiberstift. Overbevisende. resultater

RelyX Unicem. Selvadhærerende Resincement. RelyX Fiber Post. Glasfiberstift. Overbevisende. resultater RelyX Unicem Selvadhærerende Resincement RelyX Fiber Post Glasfiberstift Overbevisende resultater Best of 2003 Preferred Product Best of 2004 Preferred Product RelyX Unicem Høj styrke - nem at anvende:

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Bisco UNIVERSAL PRIMER

Bisco UNIVERSAL PRIMER Bisco UNIVERSAL PRIMER Dual-Cured Adhesive 0459* Instructions for Use DK IN-219R2 Rev. 10/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Rd. Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 UNIVERSAL PRIMER

Læs mere

Adhæsiver og Adhæsiv teknikker.

Adhæsiver og Adhæsiv teknikker. Referat v. Joan Michelsen DTF- kursus. Charlottehaven, fredag d. 7.maj 2010 Adhæsiver og Adhæsiv teknikker. Kursusgivere: Claus-Peter Ernst - Mains, Germany (Universitet + privat praksis) Neil Jessup -

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive Bisco 0459 ALL-BOND 2 Universal Dental Adhesive Instructions for Use DK IN-0005R8 Rev. 2/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 ALL-BOND 2 * Universal

Læs mere

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion Filtek Silorane Posteriort fyldningsmateriale med lav kontraktion Ny standard for kindtandsplast: volumen- < 1% kontraktion! * *

Læs mere

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester Woelfel s Dental Anatomy its relevance to Dentistry Rickne C Scheid. Seventh Edition 2007. (Pris: ca 445 kr) Kan købes i Odontologisk Boghandel. Desuden

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Variansanalyse i SAS 1. Institut for Matematiske Fag December 2007

Variansanalyse i SAS 1. Institut for Matematiske Fag December 2007 Københavns Universitet Statistik for Biokemikere Det naturvidenskabelige fakultet Institut for Matematiske Fag December 2007 Variansanalyse i SAS 1 Ensidet variansanalyse Bartlett s test Tukey s test PROC

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Sammenligning af to sæt observationer p-værdier og sikkerhedsgrænser

Sammenligning af to sæt observationer p-værdier og sikkerhedsgrænser 9 STATISTIK Sammenligning af to sæt observationer p-værdier og sikkerhedsgrænser Klaus Johansen Hvad er p-værdier og sikkerhedsgrænser, og hvad kan disse udfaldsmål bruges til? Artiklen rummer nyttig repetition

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

GuttaFlow. Ikke kun til fyldning, men også til opheling

GuttaFlow. Ikke kun til fyldning, men også til opheling GuttaFlow Ikke kun til fyldning, men også til opheling Pålideligt koldfyldningssystem til rodkanaler Guttaperka og forsegler i én enkel applicering NYT: Bioaktivitet til ophelingsprocessen COLTENE Din

Læs mere

Statistik Lektion 20 Ikke-parametriske metoder. Repetition Kruskal-Wallis Test Friedman Test Chi-i-anden Test

Statistik Lektion 20 Ikke-parametriske metoder. Repetition Kruskal-Wallis Test Friedman Test Chi-i-anden Test Statistik Lektion 0 Ikkeparametriske metoder Repetition KruskalWallis Test Friedman Test Chiianden Test Run Test Er sekvensen opstået tilfældigt? PPPKKKPPPKKKPPKKKPPP Et run er en sekvens af ens elementer,

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber. Express 2. A-silikone aftryksmaterialer

Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber. Express 2. A-silikone aftryksmaterialer Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber TM Express 2 A-silikone aftryksmaterialer Avanceret A-silikone kemi: UCS (Unsaturated Carbosilane Crosslinkers) Indikationer: Aftryk til kroner og broer

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER Dual-Cured Adhesive Instructions for Use DK IN-219R1 Rev. 3/15 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT UNIVERSAL PRIMER

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Hensigten med dette afsnit er at diskutere nogle af de

Hensigten med dette afsnit er at diskutere nogle af de Spaltereducerende fyldnings- og cementeringsteknikker Preben Hørsted Bindslev, Erik Asmussen og Erik Keith Hansen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Mål med foredraget. 1. forstå principper for intramedullær osteosyntese m marvsøm Biomekanik og stabilitet

Mål med foredraget. 1. forstå principper for intramedullær osteosyntese m marvsøm Biomekanik og stabilitet Mål med foredraget 1. forstå principper for intramedullær osteosyntese m marvsøm Biomekanik og stabilitet 2. forstå de potentielle fordele og ulemper ved reamning. Snuse til intelligent reamning. 1 Opvarmnings-case

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Præcise løsninger Æstetiske resultater. Fremragende æstetik med naturligt udseende Præcise CAD/CAM hætter fremstillet af særdeles stabilt zirkoniumoxid Fremragende

Læs mere

Dansk Geoteknisk Forening

Dansk Geoteknisk Forening Dansk Geoteknisk Forening Leca letklinker s egenskaber Allan Dahl Saint-Gobain Weber A/S Danmark September 2014 I 2012 blev EN 15732 Letvægtsfyld og termisk isolering til bygge- og anlægsarbejder Letklinkerprodukter

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

comparison ( fluvoxamine) Treatment (combined) Excluded criteria: Pretreatment: Included criteria: Study grouping: Parallel group Cluster RCT:

comparison ( fluvoxamine) Treatment (combined) Excluded criteria: Pretreatment: Included criteria: Study grouping: Parallel group Cluster RCT: PICO 4: Bør børn, unge og voksne med OCD tilbydes tredjebølge kognitiv terapi eller kognitiv adfærdsterapi? Review information Authors Sundhedsstyrelsen 1 1 [Empty affiliation] Citation example: S. PICO

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

4.3 Brug af forebyggende ordninger

4.3 Brug af forebyggende ordninger Kapitel 4.3 Brug af forebyggende ordninger 4.3 Brug af forebyggende ordninger Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder en række forebyggende ordninger til befolkningen, eksempelvis i form af skoletandpleje,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Opgaver til ZAR II. Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Michael Sørensen Oktober Opgave 1

Opgaver til ZAR II. Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Michael Sørensen Oktober Opgave 1 Københavns Universitet Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Statistik for biokemikere Inge Henningsen Michael Sørensen Oktober 2003 Opgaver til ZAR II Opgave 1 Et datasæt består af 20 observationer.

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Polymerisationslamper nye tendenser

Polymerisationslamper nye tendenser Polymerisationslamper nye tendenser erik asmussen og anne peutzfeldt De første kompositte plast på markedet var såkaldt kemisk polymeriserende plast, der hærdede efter en sammenblanding af to komponenter;

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA)

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA) Anvendt Statistik Lektion 9 Variansanalyse (ANOVA) 1 Undersøge sammenhæng Undersøge sammenhænge mellem kategoriske variable: χ 2 -test i kontingenstabeller Undersøge sammenhæng mellem kontinuerte variable:

Læs mere

Intro Design of Experiments

Intro Design of Experiments Intro Design of Experiments OH no: 1 Faktorer, niveauer, behandlinger og gentagelser Styrbare faktorer Faktorer Styrbare (controllable) faktorer Støjfaktorer (nuisance factors) Kvalitative Kvantitative

Læs mere

RulmecaA/S RULMECA HDPE RULLER TOP MEDIUM DUTY SUPREME HEAVY DUTY. Ø89 mm - Ø133 mm diameter, 20 mm 25 mm aksel, kuglelejer

RulmecaA/S RULMECA HDPE RULLER TOP MEDIUM DUTY SUPREME HEAVY DUTY. Ø89 mm - Ø133 mm diameter, 20 mm 25 mm aksel, kuglelejer RULMECA HDPE RULLER RulmecaA/S SUPREME HEAVY DUTY Ø133 mm - Ø159 mm diameter, 25 mm 30 mm aksel, 6205-6306 kuglelejer TOP MEDIUM DUTY Ø89 mm - Ø133 mm diameter, 20 mm 25 mm aksel, 6204-6305 kuglelejer

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Ikke-parametriske metoder. Repetition Wilcoxon Signed-Rank Test Kruskal-Wallis Test Friedman Test Chi-i-anden Test

Ikke-parametriske metoder. Repetition Wilcoxon Signed-Rank Test Kruskal-Wallis Test Friedman Test Chi-i-anden Test Ikkeparametriske metoder Repetition Wilcoxon SignedRank Test KruskalWallis Test Friedman Test Chiianden Test Run Test Er sekvensen opstået tilfældigt? PPPKKKPPPKKKPPKKKPPP Et run er en sekvens af ens elementer,

Læs mere

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Plastrekonstruktion 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm rgsmål 4. semester Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Forbehandling af tanden Forbehandling

Læs mere

Kursus Introduktion til Statistik. Forelæsning 12: Variansanalyse. Per Bruun Brockhoff

Kursus Introduktion til Statistik. Forelæsning 12: Variansanalyse. Per Bruun Brockhoff Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 12: Variansanalyse Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby Danmark e-mail:

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann Forskellen er tydelig Originalkomponenter fra Straumann 1 Brosch_Original On Original.indd 1 2013-09-04 09:08:49 Det perfekte match i enhver henseende Originale Straumann-komponenter er det anbefalede

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA)

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA) Anvendt Statistik Lektion 9 Variansanalyse (ANOVA) 1 Undersøge sammenhæng Undersøge sammenhænge mellem kategoriske variable: χ 2 -test i kontingenstabeller Undersøge sammenhæng mellem kontinuerte variable:

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale Æstetik i højsædet Filtek Supreme XT Universalt fyldningsmateriale Filtek Supreme XT universalt fyldningsmateriale The Dental Advisor bedømte Filtek Supreme Best of 2003 preferred products i kategorien

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Cell Physiol Biochem 2015;37: DOI: / Published online: September 11, 2015

Cell Physiol Biochem 2015;37: DOI: / Published online: September 11, 2015 www.karger.com/cpb 719 1421-9778/15/0372-0719$39.50/0 Qi Accepted: et al.: JMJD2A August Inhibition 06, 2015 Attenuates Neointimal Hyperplasia in Diabetic Rats Original Paper This is an Open Access article

Læs mere

Express 2. Optimal balance. mellem klinisk relevante egenskaber. A-silikone aftryksmaterialer til pistol og håndblanding

Express 2. Optimal balance. mellem klinisk relevante egenskaber. A-silikone aftryksmaterialer til pistol og håndblanding Express 2 A-silikone aftryksmaterialer til pistol og håndblanding Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber Indikationer: Aftryk til kroner og broer Aftryk til indlæg og onlays Quick versioner

Læs mere

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 I dag: To stikprøver fra en normalfordeling, ikke-parametriske metoder og beregning af stikprøvestørrelse Eksempel: Fiskeolie

Læs mere