Om manglende inddragelse af grundejere før afsætning af skel, og om ikke åbent at lægge løsningsmuligheder frem for grundejerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om manglende inddragelse af grundejere før afsætning af skel, og om ikke åbent at lægge løsningsmuligheder frem for grundejerne"

Transkript

1 Om manglende inddragelse af grundejere før afsætning af skel, og om ikke åbent at lægge løsningsmuligheder frem for grundejerne I forbindelse med opmålingen til en arealoverførsel konstaterede landinspektør L, at hegnene mod klagernes ejendomme, som markerede ejendomsgrænserne på stedet, ikke var i overensstemmelse med matriklens oplysninger om skellenes beliggenhed. En efterfølgende kontrolmåling bekræftede dette forhold. Landinspektøren valgte herefter alligevel at afsætte skellene i overensstemmelse med matriklens oplysninger uden forinden at have kontaktet klagerne herom. Landinspektørnævnet fandt, at landinspektøren ikke kunne være i tvivl om, at der ikke var den nødvendige overensstemmelse mellem ejendomsgrænserne på stedet og matriklens oplysninger om skellenes beliggenhed, og at han derfor efter bestemmelsen i 4, stk. 2, i bekendtgørelse om matrikulære arbejder skulle have givet de berørte ejere lejlighed til at udtale sig, før skellene blev afsat. Landinspektørnævnet fandt endvidere, at landinspektøren, da han første gang orienterede klagerne om skelafsætningen, ikke lagde det åbent frem, hvilke muligheder der var for at få løst uoverensstemmelsen mellem det matrikulære skel og hegnene på stedet. Dels tilkendegav han ikke over for klagerne, hvor han mente, at den retligt gældende ejendomsgrænse var beliggende, dels præsenterede han alene klagerne for den mulighed, at det matrikulære skel var den retligt gældende ejendomsgrænse. Først i et senere brev blev klagerne orienteret om, at skellene kunne berigtiges ved enten ejendomsberigtigelse eller en skelforretning. Nævnet fandt, at der med det fremsatte løsningsforslag blev lagt et økonomisk pres på klagerne, som enten kunne vælge at afholde halvdelen af omkostningerne til en ejendomsberigtigelse eller risikere at blive pålagt en endnu større udgift ved afholdelsen af en skelforretning. Landinspektørnævnet kunne imidlertid ikke afgøre, om det var rimeligt, at klagerne efter løsningsforslaget skulle bære halvdelen af omkostningerne til berigtigelse af skellene, fordi det var dem, som efter landinspektørens opfattelse opnåede fordelene herved. For sin manglende inddragelse af klagerne forud for afmærkningen af skellene efter matriklens oplysninger, og for i sin første henvendelse til klagerne ikke åbent at have lagt løsningsmulighederne frem, blev landinspektør L pålagt en bøde på kr I Landinspektørnævnets sag nr : A og B klager over landinspektør L afsagde nævnet den 5. oktober 2007 følgende KENDELSE: I et brev af 31. december 2006 og efterfølgende breve har A og B klaget over den afmærkning af det matrikulære skel mod deres ejendomme, henholdsvis matr.nr. 21u., og matr.nr. 21l smst., som blev udført under landinspektør L s ansvar i forbindelse med en arealoverførsel mellem de tilgrænsende ejendomme, matr.nre. 14s og 14ac smst. 1

2 Fig. Gengivelse af matrikelkortets udvisende. Skelpunktsnumrene henviser til punktnumrene fra landinspektørens måling. I brevet af 31. december 2006 står der bl.a.:. Klageforholdet omfatter bl.a. landinspektørkontorets fremfærd i forbindelse med foretagen afmærkning på vore ejendomme, herunder at Landinspektørkontoret: - Ikke har varslet den gennemførte afmærkning, hvilket ellers havde givet mulighed for gensidig orientering om baggrund og særlige forhold - Har tiltaget sig adgang til Ejlersvej 4 uden tilladelse, uanset, at både tilladelse og ejerens tilstedeværelse havde været let opnåelig. - Ikke har orienteret om den partsinteresse han repræsterede ved afmærkningen, idet bemærkes, at vi ikke var vidende om, at en nabo ønskede gennemført matrikulært arbejde. - Ikke har vejledt om betydning og konsekvenser af vores underskrift på den af ham ved afmærkningsbesøget efterladte anmodning om at underskrive en skelerklæring. - Ved brev af 11. december har givet indtryk af, at vi var forpligtet til at få gennemført matrikulært arbejde med økonomiske konsekvenser for os. Vi finder, at den uvarslede og uanmodede afmærkning på vores ejendomme, og landinspektørens anvisning af løsninger at ligge uden for autorisationsgrundlaget for hans virksomhed, ligesom forholdet anses som værende i strid med det aktuelle etiske grundlag, som en landinspektør med offentligretlige beføjelser bør overholde.. 2

3 Af den nævnte skelerklæring fremgår det, at klagerne ved deres underskrift tiltræder afmærkningen af det matrikulære skel. Med skelerklæringen fulgte et brev af 6. december 2006 underskrevet af landinspektør (uden beskikkelse) M. Af brevet fremgår det: Punktet vi har afsat i marken, er i overensstemmelse med de matrikulære mål som ligger til grund for udstykningen af såvel Deres som naboens ejendom (matr.nr. 14ac og 14s). Vi har i forbindelse med fastlæggelsen kontrolleret afstanden fra Ejlersvej og Solbakkevej til bagskellet på Deres ejendom ind mod naboen. Skellet er imidlertid ikke sammenfaldende med raftehegnet placeret mellem Deres og naboens ejendom. Vi skal derfor venligst bede Dem underskrive vedlagte erklæring om skellets beliggenhed og returnere den til kontoret. Er der spørgsmål til det fremsendte, er De velkommen til at kontakte kontoret. I det nævnte brev af 11. december 2006 fremlægger landinspektør M bl.a. to løsninger på skelspørgsmålet for klagerne. Af brevet fremgår det bl.a.:. Som det fremgår af vores brev dateret har vi foretaget en afmærkning af det matrikulære skel mellem Deres ejendom og naboen mod øst. Afmærkningen er i overensstemmelse med de matrikulære opmålinger, som ligger til grund for udstykningen af Deres såvel som naboens ejendom. Dette har vi konstateret på stedet således som vi er forpligtet til jf. Bekendtgørelse om matrikulære arbejder. Denne kontrol af de oprindelige opmålinger sker selvfølgeligt uden udgift for Dem. Afmærkningen af det matrikulære skel, er ikke som De anfører i Deres brev en skelforretning, men derimod en påvisning af det matrikulære skels beliggenhed. De har så efterfølgende mulighed for at udtale Dem herom, hvilket De har gjort via Deres mail. I Deres mail anfører De, at De ikke kan tiltræde afmærkningen af det matrikulære skel, da De mener, at skellet mellem Deres og naboens ejendom er sammenfaldende med plankeværket opsat mellem ejendommene. Der er to løsninger på situationen: Den første løsning er en matrikulær berigtigelse af arealet mellem plankeværket og afmærkningen. En matrikulær berigtigelse betyder at De får overført arealet ind til Deres ejendom. En forudsætning for løsningen er imidlertid, at De og naboen bliver enige om, at plankeværket er ejendomsgrænsen mellem ejendommene. Prisen for gennemførelsen af en ejendomsberigtigelse er ca ,00 kr. excl. moms beløbet deles ligeligt mellem Dem og naboen. Den anden løsning er en skelforretning som følge af hævd, hvor De som hævdserhverver skal dokumentere, at plankeværket har dannet en fysisk 3

4 grænse mellem Deres og naboens ejendom i en periode på mere end 20 år. Ved gennemførelsen af en eventuel skelforretning, vil vi blive erklæret inhabile, og arbejdet skal som følge af inhabiliteten udføres af en anden landinspektør. Prisen for gennemførelsen af en skelforretning er ca ,00 kr. excl. moms. Et beløb som formentlig fordeles med halvdelen mellem Dem og naboen. De bedes venligt henvende Dem til undertegnede og lade mig vide, hvorledes De forholder Dem til ovenstående.. Mit forslag er at I alle i fællesskab får talt om ovenstående muligheder, og ser på hvorvidt I kan komme frem til en fælles løsning. Har De uddybende spørgsmål forud for afholdelsen af et eventuelt møde, er De naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede.. Landinspektør L har i et brev af 27. februar 2007 afgivet sine bemærkninger til den fremsatte klage. I brevet står der bl.a.: I august 2006 blev vi af C og D rekvireret til at foretage en arealoverførsel mellem matr.nre. 14s og 14ac med henblik på opførelse af ny bebyggelse på matr.nr. 14ac.. Som grundlag for opmåling af ejendommen har vi anskaffet kopi af udstykningsmålingen over disse parceller. Målingerne i marken, der foretages den , passer meget fint med de gamle udstykningsmål. Det viser sig imidlertid, at hegnene i grundenes vestside ikke står i det matrikulære skel. For at kontrollere, at der ikke på en eller anden måde foreligger en forkert definition af dette skel foretager vi den en kontrol af afstandene fra Ejlersvej over matr.nre. 21u og 21l til skellet. Til disse grunde er der også gode mål, der viser sig at passe perfekt med målingene fra Solbakkevej. Ved sidstnævnte opmåling har vores tekniker henvendt sig på begge ejendomme, men der var ingen hjemme. Der er imidlertid ikke foretaget opmåling inde på selve ejendommene. Vi har med GPS indmålt skelpæle og hushjørner langs vejen, beregnet koordinater til skellene og efter kontrol af koordinatsammenhængen, sammensat målingen med målingen fra Solbakkevej. Målingerne viser sig at passe perfekt sammen. Der kan således ikke herske den ringeste tvivl om beliggenheden af det matrikulære skel. Vi har herefter, den (rettelig ) afsat det matrikulære skel, som vi skal efter bekendtgørelsen, og samtidig meddelt naboerne at vi har afsat skellet, og at afsætningen ikke er i overensstemmelsen med de eksisterende hegn. Vi har samtidig bedt naboerne tiltræde det afsatte skel. 4

5 Afsætningen er foretaget med skelrør i punkterne 80, 81 og 84. Punkt 82 falder i en brændestak, og kan ikke afsættes. Som foreløbig vejledning har vi afsat en træpløk i skellinien mod matr.nr. 21u. Ejerene af matr.nr. 21u var hjemme ved afsætningen, der i øvrigt foretoges ud fra en instrumentopstilling inde på matr.nr. 14ac. Naboernes reaktion foreligger ved mails henholdsvis 8. og 9/12.. Med brev af forklarer vi naboerne på matr.nre. 21u og 21l, hvad årsagen til skelafmærkningen er, og påpeger at sagen så langt som hertil ikke har økonomiske konsekvenser for dem. Samtidig påpeger vi, at der umiddelbart er to løsninger på problemet 1) at man bliver enige med ejerne af 14ac om en ejendomsberigtigelse, hvor de selvfølgelig må deltage i omkostningerne, eller 2) at der må afholdes en egentlig skelforretning, hvis man ikke kan blive enige. Der er selvfølgelig også den 3. mulighed, at de anerkender det matrikulære, afsatte skel som skel mellem ejendommene. Da der er berettiget tvivl om skellet, og da det er ejerne af matr.nr. 21u og 21l der påstår en anden beliggenhed end det matrikulære skel, må vi antage, at de vil komme til at bære mindst halvdelen af omkostningen ved en skelforretning. Med brev af meddeler ejeren af 21u, at han føler sig vildledt og at vi efter hans opfattelse slet ikke er berettiget til at beskæftige os med skellet. Dette brev besvarer vi den hvor vi efter vores bedste pædagogiske evne endnu en gang forsøger at forklare sammenhængen i sagen, herunder at vi lovmæssigt er forpligtet til at søge skelforholdet afklaret... Så til selve klagen. 1. Vi har beskrevet den gennemførte afmærkning samme dag den fandt sted, og beskrevet baggrunden for den. 2. Vi har kun været på ejendommen for at foretge afmærkningen, og dette endda i meget begrænset omfang. Fru E (matr.nr. 21u) var hjemme ved afsætningen og havde ikke indvendinger mod vores arbejde på stedet. 3. Dette mener jeg vi fuldt ud har orienteret naboen om, så snart det blev klart, at der var problemer med hegnene. 4. Denne vejledning mener jeg vi har givet i fuldt omfang, endda i flere omgange. 5. Der skal træffes en beslutning i sagen, og ejerne af 21u og 21l, er i henhold til bestemmelserne om skelforretninger (hvis det kommer så langt) lovmæssigt forpligtet til at deltage heri. 5

6 Skelforretninger er en bekostelig affære, der erfaringsmæssigt nemt løber op i kr. Når vi anfører denne løsning, er det ikke et skræmmemiddel, men en ganske nøgtern oplysning. Af samme grund lægger vi altid vægt på, om muligt at løse problemet ved en mindelig aftale mellem parterne enten ved godkendelse af det matrikulære skel, eller ved en ejendomsberigtigelse. Da det er ejerne af 21u og 21l der har bemægtiget sig areal, er de i den uheldige situation, at de kan blive tvunget til en berigtigelse de ikke mener de har behov for. Da naboen er i gang med en matrikulær ændring, der kræver afsætning af skellet, må de alligevel affinde sig med, at der bliver en sag ud af det. Endda en sag, der vil påføre dem udgifter medmindre de accepterer det afsatte skel. Rent faktisk er situationen den, at vi ikke umiddelbart har kendskab til, hvornår hegnet mellem matr.nre. 14ac og 21l er opsat. Med hegnet mellem 14s, 14ac og 21u forholder sagen sig anderledes. Dette hegn er opsat i sommeren 2006 på den måde, at ejeren af 14s, 14ac betalte materialerne, og 21u opsatte hegnet. Ved skelpunkt 84 stod en gammel træstub, som 21u gerne ville undgå arbejdet med at fjerne. Han fik derfor lov til at opsætte hegnet inde på matr.nr. 14s. Han vil derfor stå meget svagt i en skelforretning... Den 13. juni 2007 afholdtes møde i nævnet. Indklagede, landinspektør L og klagerne, A og B var alle mødt. A forklarede indledningsvis, at klagen over landinspektør L vedrører dennes handlemåde i forbindelse med fastlæggelsen af skellene mod hans og B s ejendomme. Efter deres opfattelse har L i denne sag ikke handlet i overensstemmelse med god landinspektørskik, men alene varetaget sin rekvirents interesser. B forklarede supplerende hertil, at L kun har fremlagt den løsningsmulighed på skelspørgsmålet, som hans klient foretrækker. Hvis de ikke vil tiltræde den og accepterer at betale halvdelen af de udgifter, som er forbundet hermed, kan de ifølge L imødese endnu større udgifter i forbindelse med en skelforretning. L gjorde dem fra starten ikke opmærksom på, at skellet kunne være ændret som følge af hævdserhvervelse, men bad dem underskrive en erklæring om, at de godkendte afmærkningen af det matrikulære skel. Når han var opmærksom på, at der kunne være et hævdsforhold som følge af hegnenes placering, havde det været naturligt, at han forsøgte at få gennemført en løsning i form af en ejendomsberigtigelse. L kunne ikke forvente, at de som lægfolk kunne gennemskue, hvordan skelproblemet kunne løses, og efter hans opfattelse burde L, som led i god landinspektørskik, fra starten have præsenteret dem for de forskellige løsningsmuligheder. 6

7 L forklarede, at Landinspektørkontoret foretog opmåling på stedet den 11. september Eksisterende skelpunkter på begge sider af ejendommene blev målt med GPS, og på dette grundlag kunne de konstatere, at de gamle målinger passede med forholdene i marken. Samtidig kunne de konstatere, at hegnene mod klagernes ejendomme stod inde på hans rekvirents ejendomme og ca. 20 cm fra de matrikulære skel. Hegnet mod B s ejendom er gammelt, uden at han dog helt er klar over, hvor gammelt det er. Hegnet mod A s ejendom er under to år gammelt, men han har ikke undersøgt, om der tidligere har stået et andet hegn på samme sted. Den 26. oktober 2006 foretog Landinspektørkontoret kontrolmålinger på ejendommene. Klagerne blev i brevet af 6. december 2006 sagligt og korrekt oplyst om skelforholdene og samtidig blev de anmodet om at underskrive skelerklæringen. I brevet til klagerne fremgår det desuden, at de var velkomne til at kontakte Landinspektørkontoret for at yderligere oplysninger, og herunder var det forudsat, at de kunne henvende sig, hvis de ikke kunne tiltræde det matrikulære skel. Efterfølgende fremlagde han i brevet af 11. december 2006 sagligt og korrekt forskellige muligheder for løsning på skelproblemet og de økonomiske konsekvenser, som de enkelte muligheder ville indebære. Efter hans mening, kan klagerne ikke forlange, at hans rekvirent alene skal afholde omkostningerne til berigtigelse af skellene, når ændringerne er til deres fordel. Alternativet til det fremsatte forslag om ejendomsberigtigelse vil være at gennemføre en skelforretning, men omkostningerne hertil vil være væsentligt højere, og klagerne vil sandsynligvis blive pålagt halvdelen af omkostningerne hertil. A oplyste, at han overtog sin ejendom i 1983 og på daværende tidspunkt stod der et gammelt hegn, hvor det nye hegn er placeret. Han kontaktede naboen med et forslag om udskiftning af hegnet. Han fik et tilbud herpå fra en entreprenør, men dette var for dyrt og det endte derfor med, at han selv satte det nye hegn op. Omkostningerne til hegnet delte han med naboen. Det gamle hegn var ved udskiftningen mere end 20 år gammelt, hvilket han kan dokumentere med fotos. Det nye hegn blev sat, hvor det gamle hegn stod, bortset fra en mindre ændring i skellet mod matr.nr. 21l, hvor en gammel træstub stod i vejen. Han oplyste videre, at han har været i tvivl om, hvorvidt landinspektørens første måling var korrekt, og han opfattede det således, at landinspektøren gennemførte den efterfølgende supplerende måling for at få klarhed om skellets beliggenhed. Han fandt det forkert, at Landinspektørkontoret kom uanmeldt for at opmåle det fælles skel. Når han ikke var blevet varslet herom på forhånd, så burde Landinspektørkontoret i det mindste have oplyst ham herom, umiddelbart efter målingen havde fundet sted. Desuden har han og B været meget i tvivl om, hvorvidt den foreslåede ejendomsberigtigelse med tilhørende vilkår for omkostningsfordeling alene er L s forslag, idet naboen ikke overfor dem har tiltrådt det. 7

8 L oplyste, at han i denne sag repræsenterer sin rekvirent og at han derfor overfor klagerne står inde for det konkrete løsningsforslag, som er fremsat i brevet af 11. december Hans rekvirent vil medvirke til, at skellet flyttes til hegnene, men rekvirenten vil ikke alene bære omkostningerne hertil. Han har afgivet et tilbud på kr. for hver af de to ejendomsberigtigelser og udgifterne skal efter forslaget deles mellem hans rekvirent og hver af de to klagere. Hvis klagerne kan tiltræde forslaget, skal de sammen med hans rekvirent underskrive en berigtigelseserklæring. Han har ikke givet udtryk for, hvor det ejendomsretlige skel ligger, men han vil foreslå, at det flyttes til den faktiske grænse ved hegnene. I brevet af 11. december 2006 har han samtidig til klagernes orientering oplyst, hvad en skelforretning vil kunne koste, hvis der ikke kan opnås en mindelig løsning på skelproblemet. B og A oplyste, at når de indtil nu ikke havde været sikre på, at det fremsatte tilbud om ejendomsberigtigelse var reelt, kunne det formentlig skyldes, at det var den tredje løsningsmulighed, som de er blevet præsenteret for i denne sag. Desuden har omstændighederne i denne sag, herunder landinspektørens handlemåde, gjort det vanskeligt at finde en mindelig løsning. På spørgsmål fra nævnet oplyste L, at han finder det rimeligt, at parterne deler omkostningerne ved ejendomsberigtigelserne, selv om de øvrige matrikulære ændringer alene vedrører hans klients ejendomme. Hans rekvirent har meddelt ham, at han vil medvirke til berigtigelserne, men på den betingelse, at klagerne skal betale halvdelen af udgifterne, når det er dem, som opnår fordelene herved. Det arbejde, som er forbundet med ejendomsberigtigelserne, skal betales, og efter hans opfattelse er der her tale om en fair deal. Landinspektørnævnet udtaler: Først bemærkes, at nævnet ikke har beføjelse til at fastslå den rette beliggenhed af skellene mellem på den ene side matr.nre. 14s og 14ac., og på den anden side klagernes ejendommme matr.nr. 21u og matr.nr. 21l smst. Hvis der ikke kan opnås enighed om skellets beliggenhed, kan spørgsmålet alene afklares ved afholdelse af en skelforretning. Ifølge 4 i bekendtgørelse nr. 291 af 25. april 2005 om matrikulære arbejder skal landinspektøren ved afsætning af skel undersøge, om ejendomsgrænsen på stedet er i overensstemmelse med matriklens oplysninger om skellets beliggenhed. Hvis dette ikke er tilfældet, eller hvis der i øvrigt kan være tvivl om skellets rette beliggenhed, skal landinspektøren give de berørte ejere lejlighed til at udtale sig, før skellet afsættes. Landinspektøren må derefter tage stilling til, om skellet kan afsættes i overensstemmelse med matriklens oplysninger, eller om forholdet skal søges ordnet efter reglerne om ejendomsberigtigelse, arealoverførsel eller skelforretning. Hvis der er overensstemmelse mellem 8

9 ejendomsgrænsen på stedet og matriklens oplysninger om skellets beliggenhed, behøver landinspektøren ikke ifølge bekendtgørelsens 4, stk. 2, at give de berørte ejere lejlighed til at udtale sig, før skellet afsættes. Når et bestående skel afmærkes, skal landinspektøren ifølge bekendtgørelsens 4, stk. 3, underrette naboejere om skelafmærkningen. Landinspektørnævnet lægger til grund, at landinspektøren ved den første måling den 11. september 2006 konstaterede, at hegnene, som markerede ejendomsgrænserne på stedet, ikke var i overensstemmelse med matriklens oplysninger om skellenes beliggenhed. En kontrolmåling, udført den 26. oktober 2006, bekræftede dette forhold. Landinspektøren valgte herefter den 6. december 2006 at afsætte skellene i overensstemmelse med matriklens oplysninger uden forinden at have kontaktet klagerne herom. Landinspektørnævnet finder, at landinspektøren ikke kunne være i tvivl om, at der ikke var den nødvendige overensstemmelse mellem ejendomsgrænserne på stedet og matriklens oplysninger om skellenes beliggenhed og at han derfor efter bestemmelsen i bekendtgørelsens 4, stk. 2, skulle have givet de berørte ejere lejlighed til at udtale sig, før skellene blev afsat. Landinspektørnævnet finder endvidere, at landinspektøren, da han i brevet af 6. december 2006 første gang orienterede klagerne om skelafsætningen, ikke lagde det åbent frem, hvilke muligheder der er for at få løst uoverensstemmelsen mellem det matrikulære skel og hegnene på stedet. Dels tilkendegav han ikke over for klagerne, hvor han mener, at den retligt gældende ejendomsgrænse er beliggende, dels præsenterede han alene klagerne for den mulighed, at det matrikulære skel er den retligt gældende ejendomsgrænse. Landinspektørnævnet kan ikke følge landinspektøren i hans påstand om, at det var forudsat i brevet, at klagerne skulle kontakte Landinspektørkontoret, hvis de ikke kunne tiltræde det matrikulære skel. Først i landinspektørens brev af 11. december 2006 blev klagerne orienteret om, at skellet kan berigtiges ved en ejendomsberigtigelse, hvis parterne kan tiltræde en fælles erklæring om skellet beliggenhed, eller ved en skelforretning, hvis parterne ikke kan blive enige. Nævnet finder, at der med det fremsatte løsningsforslag i dette brev blev lagt et økonomisk pres på klagerne, som enten kunne vælge at afholde halvdelen af omkostningerne til en ejendomsberigtigelse eller risikere at blive pålagt en endnu større udgift ved afholdelsen af en skelforretning. Landinspektørnævnet kan ikke afgøre om det er rimeligt, at klagerne efter løsningsforslaget skal bære halvdelen af omkostningerne til berigtigelse af skellene, fordi det er dem, som efter landinspektørens opfattelse opnår fordelene herved. Nævnet skal dog ikke undlade at bemærke, at landinspektøren ikke var rekvireret af klagerne, og at de derfor som udgangspunkt ikke skal betale honorar til landinspektøren. Endvidere bemærkes, at det var landinspektørens rekvirent, der i forbindelse med 9

10 arealoverførselssagen havde behov for, at skellene mod klagernes ejendomme blev fastlagt, hvorimod klagerne i princippet kunne lade den eksisterende retstilstand med hegnene bestå, uagtet uoverensstemmelsen med det matrikulære skel. Da landinspektøren valgte at afmærke skellet efter matriklens oplysninger herom, pålagde han reelt klagerne initiativet til at søge skelproblemet løst. I forhold til de betingelser, som er stillet for klagerne med hensyn til landinspektørens rekvirents deltagelse i en sag om ejendomsberigtigelse, må nævnet lægge til grund, at landinspektøren af sin klient er bemyndiget til at forhandle vilkårene herfor på dennes vegne. Landinspektørnævnet finder således ikke grundlag for klagernes påstand om, at de kunne have en berettiget tvivl herom. Endelig finder Landinspektørnævnet ikke grundlag for at bebrejde landinspektøren, at han ikke varslede klagerne om skelmålingernes udførelse samt at han tiltog sig adgang til Ejlersvej 4 (matr.nr. 21l) uden forinden at have indhentet ejerens tilladelse hertil. Efter bestemmelsen i 44 i udstykningsloven har praktiserende landinspektører til enhver tid uden retskendelse adgang til enhver ejendom og lokalitet for at udføre opgaver efter udstykningsloven samt til kortlægningsopgaver for offentlige myndigheder og institutioner samt koncessionerede selskaber. Der skal dog så vidt muligt forud gives underretning til ejeren eller brugeren af ejendommen. Efter bestemmelsen havde landinspektøren således lovligt adgang til klagernes ejendomme for at fastlægge de omhandlede skel, og arbejdet foregik efter landinspektørens forklaring kun i meget begrænset omfang på klagernes ejendomme. Efter det anførte finder nævnet, at landinspektør L ved sin manglende inddragelse af klagerne forud for afmærkningen af skellene efter matriklens oplysninger, og ved i sin første henvendelse til klagerne ikke åbent at lægge løsningsmulighederne frem, har tilsidesat sine pligter som landinspektør, jf. landinspektørlovens 7. Sanktionen herfor fastsættes i medfør af samme lovs 10 til en bøde på kr. Ved fastsættelsen af sanktionen er der taget hensyn til, at landinspektøren forud for indgivelsen af klagen ikke er blevet ikendt sanktioner af nævnet. Det er således ikke tillagt vægt, at nævnet har pålagt landinspektøren en sanktion i form af en bøde på kr. i en lignende sag (journalnr ), som nævnet samtidig har truffet afgørelse i. Thi bestemmes: Landinspektør L pålægges en bøde på kr. Lars Buhl Mogens Heinsen Niels Krogsgaard 10

11 11

I Landinspektørnævnets sag nr. 274a: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. april 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 274a: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. april 2005 følgende KENDELSE: Landinspektørnævnet fandt, at landinspektør L ikke havde fulgt reglerne i 4 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder ved at afsætte et skel, der ikke fremtrådte synligt på stedet, efter matriklens oplysninger

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr : A klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr : A klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE: Om manglende inddragelse af naboejere forud for afmærkning af skel og om fjernelse af skelmærker, der var afsat uden at forskifterne herfor var fulgt Landinspektør L var af klageren bestilt til at afsætte

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel selv om den ene grundejer var tilstede ved opmålingen

Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel selv om den ene grundejer var tilstede ved opmålingen Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel selv om den ene grundejer var tilstede ved opmålingen Ved en skelafsætning konstaterede landinspektør L, at der ikke var en fast og entydig

Læs mere

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE:

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE: Om manglende orientering af grundejer efter afmærkning af skel efter matriklens oplysninger om skellets beliggenhed, og om at Landinspektørnævnet ikke har beføjelse til at fastslå om en af flere målinger

Læs mere

Landinspektør L blev frifundet.

Landinspektør L blev frifundet. Om underretning af grundejere i forbindelse med skelafsætning og om hvordan underretning skal ske Klager A havde overtaget sin mors ejendom og blev i forbindelse med rydning af et skræntareal opmærksom

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 221: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. januar 2001 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 221: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. januar 2001 følgende KENDELSE: Et målehold under landinspektør L s ansvar foretog opmåling af et skel vedrørende klagernes ejendom. På baggrund af en måling fra 1967 genfandt de skelmærker i alle skelpunkterne undtagen skelpunktet ved

Læs mere

Om vildledende oplysning om bygnings afstand til skel ved fremsendelse af situationsplan til kommune og om manglende orientering af naboejer.

Om vildledende oplysning om bygnings afstand til skel ved fremsendelse af situationsplan til kommune og om manglende orientering af naboejer. Om vildledende oplysning om bygnings afstand til skel ved fremsendelse af situationsplan til kommune og om manglende orientering af naboejer. Ved en skelafsætning konstaterede landinspektør M, at ejendomsgrænsen

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr : A og B klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr : A og B klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 15. oktober 2008 følgende KENDELSE: Om manglende inddragelse af grundejere forud for afmærkning af skel og om anvendelse af interne mål fra landinspektørens eget arkiv Landinspektør L blev af to naboer bestilt til at afsætte skellet mellem

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Landinspektør L havde afholdt en skelforretning, som blev afsluttet med erklæring/forlig. Klager, som var en af parterne i skelforretningen,

Læs mere

Landinspektør L blev frifundet.

Landinspektør L blev frifundet. Om inddragelse af grundejere forud for afsætning af skel Ved en skelafsætning konstaterede landinspektør L, at ejendomsgrænsen på stedet passede med oplysningerne i matriklen om skellets beliggenhed, bortset

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 224: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 12. juni 2001 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 224: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 12. juni 2001 følgende KENDELSE: A overvejede frasalg af en byggegrund og rekvirerede landinspektør L til at måle sine to matr.nre. op. Ejendommenes samlede areal var efter landinspektørens opmåling ca. 40 m 2 mindre end det registrerede

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 253: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 3. marts 2004 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 253: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 3. marts 2004 følgende KENDELSE: Landinspektørnævnet fandt ikke grundlag for at kritisere, at landinspektør L i forbindelse med udstykningen af en kommunal ejendom ikke havde afmærket skellet mod klagerens ejendom og et tilgrænsende vejareal,

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 262: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. september 2004 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 262: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. september 2004 følgende KENDELSE: Landinspektør L var rekvireret til at gennemføre en skelforretning. Åstedsmødet blev afsluttet med, at landinspektøren oplyste til parterne, at han ville orientere sig yderligere om skelforholdene og enten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Landinspektør L blev pålagt en bøde på 10.000 kr. -------------------------

Landinspektør L blev pålagt en bøde på 10.000 kr. ------------------------- Om manglende færdiggørelse af en sag om arealoverførsel Landinspektørnævnet fandt det særdeles kritisabelt, at landinspektør L, der havde modtaget fuld betaling for en sag om arealoverførsel, ikke sørgede

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

Landinspektør L blev frifundet

Landinspektør L blev frifundet Om en landinspektørs sagstilrettelæggelse i forbindelse med afgivelse af en lykke- og fromme-erklæring I en matrikulær sag om udstykning af to ejendomme, som skulle have adgang til offentlig vej via en

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 265: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 2. februar 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 265: A mod landinspektør L afsagde nævnet den 2. februar 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var af A rekvireret til at gennemføre en sag om udstykning og arealoverførsel. A klagede over, at L havde været 13 ½ måned om at ekspedere sagen. Nævnet fandt, at det ikke kunne bebrejdes

Læs mere

Hvor ligger vejskellet?

Hvor ligger vejskellet? Hvor ligger vejskellet? v/landinspektør Villy K. Fink, Landinspekørfirmaet LE34 A/S, vkf@le34.dk Når vejskellet ved en offentlig vej skal fastlægges er det vigtigt, om vejen er udskilt i matriklen. Ved

Læs mere

Landinspektør L havde afmærket skel mod to ejendomme i forbindelse med en udstykning.

Landinspektør L havde afmærket skel mod to ejendomme i forbindelse med en udstykning. Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L havde afmærket skel mod to ejendomme i forbindelse med en udstykning. Landinspektøren orienterede ejerne af den ene af ejendommene

Læs mere

KENDELSE

KENDELSE Om en landinspektørs håndtering af en tinglyst færdselsret i en sag om omdeling og sammenlægning I forbindelse med en sag om omdeling og sammenlægning i 1989 tolkede landinspektør L et skøde fra 1894,

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr : A klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 25. juni 2009 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr : A klager over landinspektør L, afsagde nævnet den 25. juni 2009 følgende KENDELSE: Om inddragelse af køber af bygningsparcel fra nedlagt landbrugsejendom ved fastlæggelse af nyt skel mod bygningsparcellen Landinspektør L var af C rekvireret til at fraskille landbrugsjorden fra en landbrugsejendom

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. J.nr. 2008-0051 UL/bib. København, den 28. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2008-0051 UL/bib. København, den 28. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Poul Erik Bech og Alex Lindsov v/chartis Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 22. februar

Læs mere

Om landinspektørs fremsættelse af beskyldning mod advokat og om landinspektørs ordvalg og udvist adfærd overfor grundejere.

Om landinspektørs fremsættelse af beskyldning mod advokat og om landinspektørs ordvalg og udvist adfærd overfor grundejere. Om landinspektørs fremsættelse af beskyldning mod advokat og om landinspektørs ordvalg og udvist adfærd overfor grundejere. I forbindelse med opmåling til en udstykning konstaterede Landinspektørkontoret

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 258: Advokat B på vegne af gårdejer A mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. september 2004 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 258: Advokat B på vegne af gårdejer A mod landinspektør L afsagde nævnet den 15. september 2004 følgende KENDELSE: Landinspektør L gennemførte en arealoverførselssag, hvorved et landbrugsareal blev forøget fra ca. 5 ha. til ca. 35 ha., uden at foretage høring af klageren A vedrørende en vejret over dennes ejendom.

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr : Advokat A klager på vegne af B og C over landinspektør L, afsagde nævnet den 27. maj 2009 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr : Advokat A klager på vegne af B og C over landinspektør L, afsagde nævnet den 27. maj 2009 følgende KENDELSE: Om forhaling af sag om udstykning og om undladelse af besvarelse af henvendelser fra grundejerne og deres advokat Landinspektørnævnet fandt det særdeles kritisabelt, at landinspektøren i 1 år lod en sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Kendelse fra Landinspektørnævnet. I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende:

Kendelse fra Landinspektørnævnet. I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende: Om manglende orientering af grundejer efter afmærkning af skel efter matriklens oplysninger om skellets beliggenhed, og om at Landinspektørnævnet ikke har beføjelse til at fastslå om en af flere målinger

Læs mere

Skelforretning BSF Afsnit VSF Side Ramhøj Rekvisition 1 En skelforretning kan rekvireres af

Skelforretning BSF Afsnit VSF Side Ramhøj Rekvisition 1 En skelforretning kan rekvireres af Skelforretning BSF Afsnit VSF Side Ramhøj Rekvisition 1 En skelforretning kan rekvireres af enhver der har en retlig retlig interesse i 187 Skelforretning eller skelafsætning? at få den rette ejendomsgrænse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Bilag C Interviewspørgsmål til udvalgte landinspektører Side 1 af 6

Bilag C Interviewspørgsmål til udvalgte landinspektører Side 1 af 6 Bilag C Interviewspørgsmål til udvalgte landinspektører Side 1 af 6 Rekvisition Hvad er typisk baggrunden for, at der rekvireres en skelforretning? o regulær skelstridighed (hævd/ikke hævd) o et projekt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig derfor til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig derfor til de indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bente og Erik Rask Nielsen Langagergård Lodsskovvej 23 5863 Ferritslev Fyn Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

Vejdirektoratet kan derfor ikke pålægge Ballerup Kommune at træffe en anden afgørelse.

Vejdirektoratet kan derfor ikke pålægge Ballerup Kommune at træffe en anden afgørelse. Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/06136-11 Side 1/7 Lindeengen - Ballerup Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Jeres dokumentnr. 1380637-1

Læs mere

Landinspektørfirma L blev tildelt en irettesættelse. Landinspektør M blev frifundet

Landinspektørfirma L blev tildelt en irettesættelse. Landinspektør M blev frifundet Om et landinspektørfirmas sagstilrettelæggelse i forbindelse med overførsel af fællesareal til en ejerlejlighed i Københavns Kommune Landinspektørnævnet fandt, at Landinspektørfirma L ikke havde handlet

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

I en sag om matrikulær berigtigelse af jordomlægningerne mellem tre landbrugsejendomme fandt Landinspektørnævnet landinspektør L s ekspeditionstid, så urimeligt lang, at det var en alvorlig overtrædelse

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Ministerielle skrivelser m.m. Kendelse fra Landinspektørnævnet

Ministerielle skrivelser m.m. Kendelse fra Landinspektørnævnet Stubkjær: Udvalgte kendelser fra Landinspektørnævnet, 2006 1 of 11 Landinspektørnævnet - Udvalgte kendelser Den danske Landinspektørforening Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider maj 1998 http://www.ddl.org/ddl/forlag/mb/blaa_sider/de_blaa_sider/9805.htm

Læs mere

Kendelse fra Landinspektørnævnet

Kendelse fra Landinspektørnævnet Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider 1991 side 25 Kendelse fra Landinspektørnævnet De to kendelser nr. 122 og 123 som bringes denne gang hænger sammen på den måde, at klageren er samme person

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0133 li/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0133 li/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft Hadsundvej 59, Vejgaard 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 10. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Om en landinspektørs utilstrækkelige undersøgelser forud for afgivelse af erklæring om berigtigelse af gadejord

Om en landinspektørs utilstrækkelige undersøgelser forud for afgivelse af erklæring om berigtigelse af gadejord Om en landinspektørs utilstrækkelige undersøgelser forud for afgivelse af erklæring om berigtigelse af gadejord I matrikulær sag om ejendomsberigtigelse af et gadejordsareal havde landinspektør L afgivet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

D O M. afsagt den 17. november 2014 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Astrid Bøgh og Sine Nascou (kst.

D O M. afsagt den 17. november 2014 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Astrid Bøgh og Sine Nascou (kst. D O M afsagt den 17. november 2014 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Astrid Bøgh og Sine Nascou (kst.)) i ankesag V.L. B 1323 13 Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, Ringkøbing)

Læs mere

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16.

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birgitte Bøllehuus v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede havde påtaget

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Kendelse fra Landinspektørnævnet

Kendelse fra Landinspektørnævnet Den danske Landinspektørforening Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider juli 1999 Landinspektør L var rekvireret til at gennemføre en sag om supplering af en landbrugsejendom. Sagens gennemførelse

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2383/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. Klagens tema: Advokat

Læs mere

Ministerielle skrivelser m.m.

Ministerielle skrivelser m.m. Den danske Landinspektørforening Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider juni 2002 Ministerielle skrivelser m.m. Om hvilke ejendomme, der som tilgrænsende ejendomme skal pålægges bidrag til vedligeholdelse

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere