Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav Autorisationsbestemmelser Administrative bestemmelser Levering og betaling Tilslutning, udvidelse m.v Tilslutningsbidrag Faste årlige bidrag Stikledning Betaling Tekniske oplysninger Etablering af stikledning og placering Varmeanlæggets udførelse Brugsvandsanlæg Radiator og konvektoranlæg Varmeventilatorer og ventilationsanlæg Gulvvarme og loftvarmeanlæg Trykprøver, færdigmeldinger Målere Tilslutningssystemer Varmeanlæggets drift Aftapning af Fjernvarmevand Vedligeholdelse Diverse Side 1 af 10

2 Note : Hjordkær Fjernvarmeværk er i det følgende kaldet HFV. Grundejeren/grundejerne benævnes efterfølgende Kunden. 1.0 Generelle krav. 1.1 Enhver installation, der ønskes tilsluttet HFV, skal foruden at være i overensstemmelse med de i Leveringsbestemmelsernes fastsatte krav, opfylde nærværende regulativ. 1.2 Ingen dele af et fjernvarmeanlæg må indgå som jordelektrode i noget system. Temperatur- og trykforhold. 1.3 Fjernvarmesystemet er et varmtvandsanlæg og fremløbstemperaturen varierer normalt efter årstiden mellem 60 ᵒC og 80 ᵒC. Ved lavt fjernvarmeflow, f.eks. i sommermånederne, kan temperaturen på fremløbet blive lavere end 60 ᵒC. Fremløbstemperaturen vil være på minimum 60 ᵒC, når fjernvarmeflowet reguleres til 250 l/h i 10 minutter. Fjernvarmetemperaturen kan dog, afhængig af belastningsforhold, stige indtil 100 ᵒC. 1.4 Det maksimale fremløbstryk i ledningssystemet er 6 bar (60 mvs), men vil variere efter beliggenhed og belastningsforhold. 1.5 Det disponible differenstryk ved en ejendommens hovedhaner er minimum 0,2 bar (2 mvs) ved et maksimal fjernvarmeflow på 400 l/h. Ved et større fjernvarmeflow end 400 l/h garanteres der ikke et minimum differenstryk på 0,2 bar. Afhængig af beliggenhed og belastningsforhold varierer differenstrykket mellem 0,2 bar og 1 bar, hvilket skal tages i betragtning ved projektering af installationen. 2.0 Autorisationsbestemmelser. 2.1 Til udførelse af arbejde på varmeinstallationer, der er eller ønskes tilsluttet varmeværkets ledningsnet, må kun anvendes enkeltpersoner Side 2 af 10

3 eller firmaer, der har autorisation som VVS-installatør i forhold til lov nr. 250 af 8. juni 1978, eller har en særlig tilladelse fra Fjernvarmeværket. 3.0 Administrative bestemmelser. 3.1 Levering og betaling Henvendelse angående levering af fjernvarme rettes til HFV. Betaling for fjernvarme i henhold til gældende takstblad og anvisninger. 3.2 Tilslutning, udvidelse m.v. Henvendelser om tilslutning, reduktioner og reparation og trykprøvning sker til HFV. Fejlmeldinger kan ske ved henvendelse på tlf. (se hjemmeside ) 3.3 Tilslutningsbidrag Der henvises til gældende takstblad (fjernvarmetilslutningsafgifter) 3.4 Faste årlige bidrag Faste årlige bidrag betales i henhold til gældende takstblad eller særlig leveringsaftale indgået med HFV. 3.5 Stikledning Stikledningen er sædvanligvis indregnet i tilslutningsbidraget. Forinden tilslutning skal skriftlig anmodning foreligge samt betaling af tilslutningsbidrag 3.6 Betaling Betalingen for de samlede årlige udgifter til varme, omfatter fast årlig bidrag og forbrugsbidrag efter måler. De nærmere bestemmelser fremgår af Almindelige leveringsbestemmelser og gældende takstblad Betaling for udvidelser. Såfremt en ejendoms varmeinstallation udvides efter tilslutningstidspunktet og dette medfører installation af ny stikledning, ombytning af måler o.l. afholder ejeren de dermed forbundne omkostninger. Side 3 af 10

4 4.0 Tekniske oplysninger. 4.1 Etablering af stikledning og placering af hovedhaner. HFV etablerer stikledning til og med hovedhaner. Hvor andet ikke direkte er aftalt, anbringes hanerne umiddelbart inden for ydermuren nærmest hoved- eller forsyningsledning Eksisterende ejendomme. Etablering af en stikledning vil ske snarest efter, at ejeren har betalt den fremsendte regning, (se Almindelige leverings bestemmelser ) Ved nybygning. Der tilsendes HFV en tegning, der tydeligt viser, hvor stikledningen skal indføres i ejendommen. Ved nybygninger indstøber ejer for egen regning indføringsbøjninger i beton og murværk. Indføringsbøjningerne udleveres efter aftale fra HFV. Indstøbning og placering i henhold til HFV s anvisninger I ejendomme uden kælder anbringes hovedhaner efter særlig aftale Stikledninger, der er tilsluttet fjernvarmenettet, vedligeholdes af HFV Ændringer eller afbrydelse af stikledning udføres af HFV for ejerens regning. 4.2 Varmeanlæggets udførelse Enhver nyinstallation eller ændring af eksisterende installation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende normer og bestemmelser. Nærværende regulativ for fjernvarmeinstallationer. Dansk Ingeniørforenings Regler for beregning af bygningens varmetab Dansk Ingeniørforenings Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg Dansk Ingeniørforenings norm for Vandinstallatiner Side 4 af 10

5 Dansk Ingeniørforenings Almindelige betingelser for udførelse af isoleringsarbejde ved tekniske installationer Bygningsreglementet. Arbejdsstilsynets Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg og Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg Ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 249 af 23. maj 1979 vedr. gas-, vand- og sanitetsvirksomhed Rørledninger Ved direkte tilslutning (uden varmeveksler) skal rørledningerne udføres som stål- eller kobberrør Anvendes stålrør gælder materialekravene i Dansk Ingeniørforenings Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg Anvendes kobberrør gælder regelsættet om materialer og samlingsmetoder i Dansk Ingeniørforenings norm for Vandinstallationer Rørledningerne skal monteres efter de stedlige forhold på en sådan måde at der er mulighed for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med rørpropper eller slutmuffer Interne rørledninger i eller under terrændæk skal fremføres i kanaler af beton eller andet af HFV godkendt materiale. Godkendelsen kan kun forventes såfremt rørledningerne anbringes således at evt. lækager let kan konstateres I alle uopvarmede rum skal alle rør såvel som øvrige installationer (vandvarmer, varmevæksler m.v.), isoleres for at undgå frostsprængninger, samt evt. varmespild Hovedhanerne, skal være let tilgængelige. Side 5 af 10

6 5.0 Brugsvandsanlæg. 5.1 Varmeflader for opvarmning af varmt brugsvand skal dimensioneres således, at afkølingen af fjernvarmevand minimum bliver 40 ᵒC ved maks. aftapning af brugsvand, idet det dog bemærkes at fjernvarmevandets temperatur i henhold til pkt. 1.3 kan betinge af varmefladerne forøges. 5.2 Varmtvandsbeholdere og gennemstrømningsvandvarmere m.v. skal være VA-godkendt af Boligministeriet. Kappebeholdere af stål må ikke anvendes uden særlig korrosionsbeskyttelse. De under pkt angivne temperatur- og trykforhold, kan medføre at visse typer varmtvandsbeholdere og gennemstrømningsvandvarmere, samt varmevekslere m.v. ikke kan anvendes. Ved trykprøve af varmtvandsbeholdere m.v. skal brugsvandssiden være trykløs. 5.3 Reguleringen for brugsvandsanlæg bør af driftsmæssige hensyn og for at undgå kalkudskillelse være indstillet på så lav en temperatur som mulig. 6.0 Radiator og konvektoranlæg. 6.1 Radiatorer og konvektorer skal dimensioneres for en afkøling over et kalenderår på minimum 40 ᵒC. Det dimensionerende varmetab skal beregnes ved en udetemperatur på 12 ᵒC og i øvrigt som fastlagt i DS Varmeventilatorer og ventilationsanlæg. 7.1 Ved dimensionering af ventilationsflader skal der mindst sikres en afkøling af fjernvarmevandet gennem anlægget som angivet under pkt Side 6 af 10

7 8.0 Gulvvarme- og loftvarmeanlæg 8.1 Kan udføres efter samme bestemmelser som anført i stk Ved dimensionering gælder pkt Trykprøver, færdigmeldinger. 9.1 Enhver nytilslutning, udvidelse eller udskiftning af varmeflader m.v. skal på ejers bekostning og foranledning anmeldes og trykprøves. I henhold til arbejdstilsynets forskrifter skal prøvetrykket være mindst 1,5 gange det højst forekomne tryk. For dele af støbejern gælder at prøvetrykket skal være mindst 2 gange det højst forekomne tryk. Da trykket i fjernvarmenettet kan stige til 6 bar (60 mvs) skal prøvetrykket almindeligvis være hhv. 9 bar (90 mvs) og 12 bar (120 mvs) Trykprøven skal indføres med koldtvandstryk på min 9. bar overtryk. HFV kan til enhver tid forlange trykprøven gentaget. 9.2 Ingen ledning må isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes forinden trykprøve kan finde sted. 9.3 Før anlægget tilsluttes HFV s ledningsnet, skal dette renses for urenheder ved gennemskylning med koldt vand Målere HFV udvælger efter eget valg en varmemåler til måling af forbruget. Måleren er HFV s ejendom og udleveres mod kvittering af HFV Måleren skal anbringes i et tørt og støvfrit rum. I store ejendomme skal måleren anbringes i et rum hvor den tilsynsførende for ejendommens varmeanlæg og HFV s personale har adgang. Ejeren sørger for renholdelse og elektrisk belysning af rummet Målerarrangementet skal udføres således, at måleren bekvemt kan aflæses, adskilles og udskiftes. Side 7 af 10

8 Måleren skal placeres på fremløbsledningen min. 30 cm fra væg og over målerarrangement skal være min. en frihøjde på 50 cm Såfremt måleren ikke anbringes i rum, hvor hovedventilerne er anbragt, skal der anbringes et sæt ventiler, som er godkendt af HFV, umiddelbart før målerens følerafsætninger Tilslutningssystemer Tilslutning af en ejendoms varmeanlæg kan udføres i henhold til principdiagrammer der kan rekvireres hos HFV, bl.a. : - Direkte anlæg med termostatiske returventiler på de enkelte radiatorer. - Direkte anlæg med differenstrykregulering og termostatiske radiatorventiler. - Direkte anlæg termostatisk regulering. - Blandesløjfeanlæg med automatisk reguleringsanlæg. - Varmeveksleranlæg med automatisk reguleringsanlæg. - Direkte anlæg med differensregulering og termostatiske radiatorventiler samt gennemstrømningsvandvarmer Ved tilslutning af større varmeanlæg (tilslutningsværdi større end almindligt parcelhus) bør tilslutningsarrangementets udformning altid aftales med HFV forinden udførslen Der skal ved målerarrangementet anbringes afspærringsventiler, termometre, manometre, snavsamlere og aftapningshaner m.v. i fornødent omfang og mindst det antal som vist på førnævnte diagrammer. Termometrene skal anbringes korrekt og på en sådan måde at, at følerne måler direkte i vandstrømmen Anlægget skal projekteres således, at der opnås en jævn drift med størst mulig afkøling. Til dette formål skal der forefindes automatiske reguleringsanlæg af en type, der skal godkendes af HFV Varmeanlæggets drift Efter idriftsætning skal hele anlægget af varmeinstallatøren indreguleres omhyggeligt, så hele anlægget fungerer med så ensartet Side 8 af 10

9 og stor afkøling som muligt, hvilket er afgørende for optimal drift af anlægget. Her henvises til pkt. 6.1 vedrørende den forlangte minimumsafkøling. Varmeinstallatøren skal informere og vejlede kunden i at føre den af HFV udleverede kontrolbog over dagligt forbrug og temp. Anlægget skal være trykprøvet og godkendt af HFV s repræsentant. Varmeinstallatøren kvitterer på HFV s blanket for at anlægget overholder de af HFV opstillede krav HFV kan kræve ændringer eller nægte tilslutning af varmeinstallationer, der teknisk set er af en sådan beskaffenhed at de ikke på rimelig måde opfylder deres formål eller er i strid med nærværende tilslutningsbestemmelser Aftapning af fjernvarmevand Da fjernvarmevandet er kemisk behandlet må der ikke uden efter med HFV aftappes fjernvarmevand. Ved idriftsætning af anlæg og reparationsarbejder og lignende må der ikke lukkes ubehandlet vand ud i fjernvarmeanlægget Vedligeholdelse Alle interne installationer, bortset fra måler og hovedventiler skal vedligeholdes af fjernvarmeforbrugeren, herunder rensning af snavssamler og udluftning af rørsystemer m.v. I forbindelse med driftsforstyrrelser på ledningsnettet kan der forekomme luft i forbrugerens installationer. Udluftninger efter sådanne driftsforstyrrelser påhviler ligeledes forbrugeren. Side 9 af 10

10 20.0 Diverse Udførelse af varmtvandsinstallationer og tilslutning af varmtvandsbeholdere til koldtvandsledningerne omfattes ikke af HFV s autorisation til udførelse af fjernvarmeinstallation HFV s personale skal til enhver tid, mod forevisning af legitimation fra HFV, have uhindret adgang til installationen for vedligeholdelse, opmåling, trykprøve, måleaflæsning m.v. og installatøren er pligtig til at yde hjælp hertil i rimeligt omfang Nærværende installationsregulativ for fjernvarme er vedtaget af bestyrelsen for Hjordkær Fjernvarme. Side 10 af 10

Tekniske bestemmelser for. fjernvarme

Tekniske bestemmelser for. fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarme Indhold 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE, DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING 3 3. STIKLEDNINGER 4 4. BETJENING AF HOVEDVENTILER 6 5. FJERNVARMENETTETS TEMPERATURER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 08-04-2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 2 A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v....2

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A.

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. RAVNHAVEVEJ 2, 6070 CHRISTIANSFELD, TLF.: 74561902 EMAIL: christiansfeld@fjernvarme.net,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. Meretesvej 6 9310 Vodskov Vester Hassing Januar 2008 Rev. november 2013 Side nr 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A.

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra den 1. juli 2015. Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere