Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Teknisk gymnasium Fag og niveau Teknologi B, 1 g Lærer(e) Victor Orte Espinosa Hold Teknologi B, 1.X Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Døende teknologier (Grundforløb, E2013 uge 33-39) (dog ikke uge 34 & 37 & halvdelen af 39) Titel 2 Titel 3 Roller i spil (Grundforløb, E2013 uge 40-41) SO forløb - samspil mellem dansk, kommunikation og IT, og teknologi Idef0 Titel 4 Energi (Grundforløb, E2013 uge 46) SO-forløb samspil mellem fysik, teknologi og samfundsfag Titel 5 Vand eksamens projekt test eksamens projekt. Titel 6 Ballonprojekt, SO-forløb samspil mellem teknologi, matematik, fysik og teknologihistorie Titel 7 Sundhedsprojekt - Teknologiprojekt med produkt i proceslaboratoriet/køkken Titel 8 Samlingspunkt i Byen, Mini projekt med bl.a. Samlinger i træ Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Side 1 af 8

2 Titel 1 Døende teknologier (Grundforløb, E2013 uge 33-39) (dog ikke uge 34 & 37 & halvdelen af 39) Introduktion til faget teknologi, teknologibegrebet og projektarbejde Eleverne introduceres til faget, teknologianalyse, idégenerering og emneorienterede projektarbejde gennem mindre elevarbejde om dødende teknologier. Der er fokus på teknologibegrebet, innovation og samarbejde i grupper. Forløbet evalueres ved posterpræsentation i grupper samt individuelle test. Litteratur: Danmarks Radio.»Den farlige innovation.«innovationsskolen: tænketanken. 2012a. on/den_farlige_innovation.htm (senest hentet eller vist august 2012). Fransen, Kirsten og Østergaard, Birte Ravn (2007) Kapitel 1 Innovation som begreb. Afsnit 1.1 Definitioner". I Heureka. En teori og værktøjsbog om innovation. Odense: Erhvervsskolernes Forlag. Siderne Jensen, Funch Jensen og Kromann-Andersen, Ebbe (2009) Kapitel 5. Det Kreative læringsrum i KIE-modellen innovativ undervisning i gymnasierne. Odense: Erhvervsskolernes Forlag. Siderne Larsen, Peter og Grove, Morten H. (2005) 1.1 Teknologi løser problemer og 1.2 Teknologianalyse i Teknologi og Problemer. Aarhus: Systime. Siderne Madsen et al. (2002)Teknologi HTX-Grundbogen. Odense: Erhvervsskolernes Forlag. 2.udg. Siderne Supplerende litteratur: Beskæftigelse ministeriet, Skatteministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt mind-lab.dk (uden dato) De seks tænkehatte, Brainwriting, Brainstroming matrix Brainstorm. Adgang via Internettet august Kirkegaard, Karl Aage (2005) 1. Hvad er teknologi? I Teknologifilosofi. Odense: Erhvervsskolernes forlag. Siderne uger (uge 33-38) 5 x 45min. lektioner per uge - heraf en del anvendt i generelt introforløb. Total undervisningstid: 330 timer fordelt på 2 år. Særlige fokuspunkter Overordnet arbejdes der fire kompetencemål i dette forløb: elevernes anvendelse af udvalgte metoder til idéudvikling i forbindelse med udvikling af produkter, specifikt brainstorm med provokationer og associationskort. Eleverne redegør på et introducerede niveau for teknologiens samspil med det omgivende samfund for selvvalgte døende teknologier gennem teknologianalyser Eleverne formidler resultaterne mundtligt og visuelt gennem posterpræsentationer Eleverne arbejde selvstændigt og sammen med andre i mindre problemorienteret projektforløb og processen eksemplificeres gennem egne refleksioner og rollespil. (også SO-mål) Følgende kernestof gennemgås i forløbet Teknologi- og miljøvurdering teknologi som teknik, viden, organisation og produkt, med fokus på forståelsen af teknologi og innovationsbegreberne samt anvendelse af teknologianalyse på et introducerende niveau Produktudvikling, produktion og markedsføring anvendelse af metoder til idéudvikling med særlig fokus på brainstorm med provokationer og associationskort Projektarbejdsform forståelse af samarbejdsrelationer mellem elever belyses gennem retrospektive refleksioner og rollespil om beslutningsprocesser i grupper (også SO relevant) Side 2 af 8

3 Dokumentation og præsentation skriftlig og mundtlig formidling anvendes introducerende særligt i forhold til sceneskræk og modtagelse af kritik Forløbet evalueres gennem præsentation af poster (posteren forefindes på Lectio) individuel prøve individuelle refleksioner over samarbejdsrelationer (refleksionerne forefindes på Lectio) (også SO relevant) Kortere læreroplæg, workshops og rollespil kombineret med projektarbejde i grupper og elev præsentationer Titel 2 Roller i spil (Grundforløb, E2012 uge 40-41) SO forløb - samspil mellem dansk, kommunikation og IT, og teknologi BESKRIVELSE KOMMER ANDERS Titel 3 Idef0 Eleven introduceres til modeller som repræsentation af systemer. Eleven skal diskutere, kommunikere og dokumentere sammenhænge mellem funktioner i et system. Eleven skal arbejde med IDEF0- modellerings metode ved at analysere (produktions)systemers funktionelle sammenhænge. Der lægges vægt på IDEF0 syntaks og fremgangsmåde. Litteratur: Introduktion til Idef0, Annelise Rasmussen, DTU, AKP, 1996: Kort Introduktion til Idef0, Victor Orte Uge 10 til uge 13 Side 3 af 8

4 Særlige fokuspukter dokumentere og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt formidle viden overbevisende og præcist i skriftlig og mundtlig form. Følgende kernestof gennemgås i forløbet: enhedsoperationer og processer diagrammer og flow-diagrammer visuelle værktøjer til præsentation af et projekt problemanalyse og dokumentation af problemstilling ved indsamling, udvælgelse og bearbejdning af information. Forløbet evalueres Rapport Flowdiagram Procesanalyser med tidsplan Refleksion (indeholdt i logbogen) Opgave 2 IDEF0 Produktudvikling (Lectio frist: 23/3-2015) Kortere læreroplæg, projektarbejde i grupper, og elev præsentationer Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Energi (Grundforløb, E2014 uge 44) SO-forløb samspil mellem fysik, teknologi og samfundsfag I arbejde med forskellige former for energiproduktion set ud fra forskellige faglige perspektiver. Dokumentere en samfundsmæssig problemstilling Fremstilling af produkter (vandhjul) i skolens værksted af god kvalitet og vurdere og dokumentere kvaliteten blandt andet gennem fysikforsøg Titel 5 Vandprojekt første eksamens projekt Første gang der skal arbejdes med de indledende faser i et eksamens projekt. Side 4 af 8

5 TITEL 6 PERIODE OG OMFANG LÆRERE FAG Ballonprojekt 29 lektioner i uge Pb, Alol, Voe, Ps, Amuf, Magr, Rue, Anca, Jde, Pef, Dt, Anha, Anmj, Bta Teknologi, Matematik, Fysik og Teknologihistorie Litteratur Mat/Fys-kompendie. HTX Vibenhus, Teknologisk udvikling. Fra: Lund og Møller (2011). SO-htx. Systime; s Supplerende materiale Hindenburg : Days that shook the world season 2 (2003-). BBC; England. Arbejder til portfolio Logbog m. fotodokumentation (inkl. refleksioner) Fysikrapport, 3.5et INTRODUKTION Forløbets indhold: Omdrejningspunktet for forløbet er produktionen af elevernes egen luftballon. I teknologi arbejdes med arbejds- og sam samt innovative processer (stage-gate modellen). I matematik og fysik arbejdes med principperne bag opdrift og bæreevne og eleverne udfører i denne forbindelse forskellige forsøg i fysiklaboratoriet. På baggrund af disse forsøg og elevernes arbejde med fremstilling af egen luftballon skrives en fysikrapport. I teknologihistorie arbejdes med Hindenburg-katastrofen, der analyseres for at illustrere begrebet interaktiv teknologiudvikling. I analysen tages udgangspunkt i trekassemodellen og eleverne vil blandt andet have til opgave at identificere centrale aktører og interessenter i forhold til denne case (et element, der bygger videre på Energiforløbet ). Centralt i forløbet står elevernes arbejde med at fremstille en luftballon, hvis flyveduelighed afprøves. Hele forløbet dokumenteres i en logbog, der også indeholder diverse refleksioner (over forløbets forskellige elementer såvel som afsluttende overordnede refleksioner) SO MÅL OG KERNESTOF Faglige mål Metoder: - Dokumentere viden om forskellige arbejds- og sam og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb Sammenspil mellem fag: - Redegøre for sammenhænge mellem den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen i udvalgte eksempler - Demonstrere praktisk indsigt i innovative processer og metoder til idégenerering Kernestofområder Læringsteori og læreprocesser: - Innovative processer (stage-gate modellen) Arbejdsformer: - Projektarbejde Videnskab og vidensformer: - Teknologiudvikling som interaktiv udvikling Side 5 af 8

6 ANVENDTE EVALUERINGS- FORMER Elektronisk evaluering. Refleksion (indeholdt i logbogen). Titel 7 Sundhed - Teknologiprojekt med produkt i proceslaboratoriet/køkken (uge 11 18) Nøgleord for forløbet er projektarbejde, produktudvikling samt proceslaboratorie/køkken. Eleven skal vælge et problem inden for emnet Sundhed. Emnet skal beskrives og dokumenteres. Dernæst skal eleven blandt flere mulige løsninger udarbejde et produkt, der løser eller afhjælper problemet. Fremstilling af produktet skal finde sted i proceslaboratorie/køkken. Uge Litteratur: Christensen, Anne Illemann, et al. KRAM-undersøgelsen i tal og billeder. forskningsrapport, København: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Dagens Sundhed. Konsekvenser af rygning. u.d. (senest hentet eller vist den Januar 2013). Hedegaard, Rasmus.»Unges renlighed er ren facade.«søndagsavisen, September 2012: 10. Sundhedstyrelsen. Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? sektorforskningsrapport, København: Sundhedstydrelsen, Wohllebe, Louise. Tal og fakta om unge og rygning. 25. Oktober (senest hentet eller vist den 4. Januar 2014). Side 6 af 8

7 Overordnet arbejdes der fire kompetencemål i dette forløb: analysere og dokumentere en samfundsmæssig problemstilling og anvende metode til systematisk produktudvikling til udvikling af et produkt, der bidrager til problemets løsning. anvende metoder til idéudvikling i forbindelse med udvikling af produkter. anvende professionelle værktøjer og metoder, arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ved fremstilling af produkter i skolens værksteder og laboratorier, fremstille produkter af god kvalitet og vurdere og dokumentere kvaliteten af produktet. dokumentere og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt. Følgende kernestof gennemgås i forløbet: Produktudvikling metoder til idéudvikling systematisk produktudvikling med faserne behovserkendelse, behovsundersøgelse, produktprincip, produktudformning og produktionsforberedelse Projektarbejdsform problemformulering problemanalyse og dokumentation af problemstilling ved indsamling, udvælgelse og bearbejdning af information projektplanlægning samarbejdsrelationer mellem elever. Dokumentation og præsentation diagrammer og flow-diagrammer. skriftlig og mundtlig formidling anvendelse og angivelse af kilder. Materialer og bearbejdningsprocesser enhedsoperationer og processer i tilknytning til arbejde i proceslaboratoriet/køkken. Forløbet evalueres Rapport Problemtræ Flowdiagram Procesanalyser med tidsplan Stop-motion film, som skal visualisere rapporten vigtigste resultater Refleksion (indeholdt i logbogen) Kortere læreroplæg, projektarbejde i grupper, arbejde i proceslaboratorie/køkken og elev/gruppe præsentationer. Titel 8 Samlingspunkt i Byen Fokus pkt. samlinger i træ (uge ) Side 7 af 8

8 Overordnet arbejdes der fire kompetencemål i dette forløb: Diverse undervisningsformer Side 8 af 8

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 HTX Vibenhus HTX Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-december 2014 Januar-juni 2015 Institution Htx Gastro-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008

Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008 Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 010 juni 013 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted Htx Teknologi B Maskiningeniør

Læs mere

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Nærværende evalueringsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2004 om uddannelsen til højere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-Juni 2014 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Studieområde

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3

Alle SR-fag: Oplev SR 1:1 fælles oplæg til elever 3 1 Indhold: Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3 Alle SR-fag: "World Watch": Undervisningsplan for Matematik/informationsteknologi 12 Oplæg til elever for Teknologi/Design 16 Oplæg for

Læs mere

Vejledning til grundfaget teknologi

Vejledning til grundfaget teknologi Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Til fagbilag 22. Vejledning til grundfaget teknologi Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August-juni 2012/2013

Læs mere