Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver."

Transkript

1 Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af Århus byråd den 11. november 2003, og erstatter de tidligere Betalingsregler der blev godkendt af Århus byråd den 7. december Betalingsreglerne bygger på Tilslutningssafgifter for vand, der blev vedtaget af Århus byråd den 4. maj 1988 og har været gældende siden 1. juli Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. For oplysninger om forholdet mellem Mårslet Vandværk a.m.b.a. og kunder, der modtager vand herfra henvises til Fællesregulativ for almene private vandværker i Århus Kommune. For oplysninger om tekniske detaljer henvises til de til enhver tid gældende normer og standarder vedrørende vandinstallationer. 1. Anlægsbidrag: For tilslutning til Mårslet Vandværks vandforsyning skal der betales et anlægsbidrag, der er sammensat af følgende tre bidrag: Hovedanlægsbidrag: Hovedanlægsbidraget er et bidrag til indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsledningsnettet. Bidraget udregnes ud fra stikledningens dimension i henhold til det gældende takstblad. Der betales hovedanlægsbidrag pr. boligenhed. Forsyningsledningsbidrag: Forsyningsledningsbidraget er et bidrag til forsyningsledningsnettet. Bidraget udregnes ud fra stikledningens dimension i henhold til det gældende takstblad. Der betales forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed. Stikledningsbidrag: Stikledningsbidraget er et bidrag for tilslutning til forsyningsledningen, samt etablering af stikledning frem til ejendommens skel samt etablering af stikledningsventil. Bidraget udregnes ud fra stikledningens dimension i henhold til det gældende takstblad. Hvis forsyningsledningen er placeret på privat grund, dækker stikledningsbidraget stikledningen til og med 1

2 stikledningsventilen. Anlægsbidragene bliver reguleret hvert år pr. 1. januar efter Dansk Vand- og Spildevandsforenings prisindeks pr. 1. oktober det foregående år. 2. Øvrige bidrag: Ændret udnyttelse Ændres udnyttelsen af en ejendom, i forhold til hvad der tidligere er opkrævet anlægsbidrag for, skal der betales anlægsbidrag efter taksterne for den nye udnyttelse med fradrag for tidligere betalt bidrag. Ejeren af en ejendom har pligt til at give Mårslet Vandværk besked om ændringerne. Anlægsbidraget kan ikke blive negativt. Ved genopdeling af en lejlighed der tidligere har været to lejligheder skal der ikke betales anlægsbidrag, hvis der findes officiel dokumentation for, at der tidligere har været to lejligheder. Vandværket vil indhente den nødvendige dokumentation hos Bygningsinspektoratet. Ændring af stikledningsdimension Ved ændring af en stiklednings dimension skal der betales stikledningsbidrag for den nye dimension Der skal betales hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag af forskellen mellem den nuværende og den fremtidige stiklednings dimension. Bidraget kan ikke blive negativt. Flytning af stikledning Ved flytning af et stik skal der betales et afbrydelsesbidrag i forhold til den eksisterende stiklednings dimension samt et nyt stikledningsbidrag i forhold til den nye stiklednings dimension. Sprinklerstik For sprinklerstik betales anlægsbidrag efter stikkets dimension, plus de faktiske omkostninger for levering og montering af kvarterventiler. Aflukning Hvis et stik ønskes/kræves aflukket, sker dette vederlagsfrit. Aflukningen sker ved, at stikledningsventilen lukkes og plomberes. Har et stik ikke været i brug i et år, kræves stikket afbrudt og vandinstallationen tømt. Afbrydelse En stikledning, der har været aflukket i et år, skal afbrydes. Afbrydelse sker ved, at stikledningen afbrydes ved forsyningsledningen. Der betales forud et afbrydelsesbidrag i henhold til takstbladet. Ved etablering af ny tilslutning efter en afbrydelse skal der betales anlægsbidrag. Brandstandere Røde brandstandere må kun benyttes til brandslukning. 3. Betaling 2

3 Mårslet Vandværk vil påbegynde arbejdet med at anlægge / afbryde ledninger senest 3 uger efter at det opkrævede bidrag er indbetalt. Byggemodning Ved større byggemodninger, hvor der anlægges stamveje og udmatrikuleres i storparceller, betales de faktiske udgifter for ledningsarbejder i stamveje efter tilbud. Beløbet er forfaldent til betaling inden arbejdets påbegyndelse. Ved større byggemodninger kan der efter nærmere aftale med Mårslet Vandværk ske en opdeling af betalingen, således at betalingen forfalder med forud aftalte beløb, der svarer til en hensigtsmæssig etapeopdeling af byggemodningen. Dette kræver dog, at der stilles en bank- eller sparekassegaranti på det til enhver tid skyldige beløb. Garantien skal kunne hæves af Mårslet Vandværk på anfordring uden rettergang. En sådan aftale kan kun løbe i 12 måneder. Ved byggemodning af den enkelte storparcel vil Mårslet Vandværk opkræve anlægsbidrag når vi modtager ansøgning om vandstik fra en autoriseret VVS-installatør. Arbejdet vil blive påbegyndt senest 3 uger efter at det opkrævede bidrag er indbetalt. 4. Øvrige bestemmelser Byggevand Ved byggerier (erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende), hvor der ikke betales et anlægsbidrag pr. boligenhed, skal der monteres en måler i målerbrønd eller andet frostfrit sted til registrering af byggevand. Opsættes der ikke byggevandsmåler, vil der blive opkrævet et fast bidrag i henhold til takstbladet. Ved byggeri hvor der betales pr. boligenhed skal måler hurtigst muligt placeres i bygning, og byggevand tappes efter måler. Stikledningsdimension Dimensioneringen foretages normalt ud fra en tryktabsberegning, hvis en sådan beregning ikke foreligger benyttes følgende dimensioner: for 1 hus for 2-3 huse for 4-15 huse 40 mm 50 mm 63 mm Mindste stikledningsdimension er 40 mm. Brandhensyn og andre særlige hensyn kan kræve, at Mårslet Vandværk forlanger en større stikledningsdimension. Jordledningsdimension Mindste jordledningsdimension er 32 mm. Udføres jordledningen i en større dimension end det etablerede vandstik, er Mårslet Vandværk berettiget til, at 3

4 øge stikledningsdimensionen og opkræve betaling for dimensionsændringen hos bygherren/ejeren. Ubenyttede stikledninger En nyetableret stikledning kan, så længe den ikke har været tilkoblet jordledning/husinstallation, aftales at være ubenyttet i en årrække. Sundhedsmæssige hensyn kan dog føre til krav om afbrydelse. Udmatrikulering Når en grund bliver udmatrikuleret, tilfalder den eksisterende stikledning den matrikel, hvor den er indført. Hver matrikel skal have egen stikledning. Udstykkeren skal separere de respektive jordledninger og husinstallationer i henhold til et projekt, der skal godkendes af Mårslet Vandværk. Der betales anlægsbidrag for de nye stikledninger efter gældende takster. Ændring af fællesstik Når en eksisterende vandinstallation med fællesstik bliver ændret til en vandinstallation med separate stik, tilfalder det eksisterende stik til den ejendom/boligenhed, hvortil det er indført. Alle udgifter til omlægning af ledninger på privat grund afholdes af ejerne. Private fællesveje Hvor en privat fællesvej bliver anlagt på en sådan måde, at Mårslet Vandværk ikke anser lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999, 24 for opfyldt, vil vandstikkene og stikledningsventilerne blive afsat i stamvejen. Udstykkeren viderefører forsyningen herfra for egen regning, af en autoriseret VVS-installatør. Hoved- og forsyningsledningsbidraget betales som for flere boligenheder på en matrikel. Stikledningsbidraget betales efter stikkets dimension. 5. Udregning af anlægsbidrag: Bymæssigt område (mindre end 50 m fra forsyningsledning) 1. En boligenhed, en erhvervsvirksomhed eller en institution på en matrikel betaler et anlægsbidrag bestående af hovedanlægs-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag. Bidragene udregnes efter stikledningsdimensionen i henhold til det gældende takstblad. 2. Flere boligenheder på samme matrikel betaler hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed. Disse bidrag udregnes efter dimensionen på jordledningen til den enkelte boligenhed. Stikledningsbidraget betales efter stikledningens dimension for den fælles bebyggelse. 3. Ældre- og ungdomsboliger betaler som for flere boligenheder på samme matrikel, se punkt 2, dog reduceres hovedanlægs- og forsyningsledningsbidragene med 10 % i forhold til antallet af normale boligenheder. Antallet af normale boligenheder : samlet etageareal/ 60 m 2. Hovedledningsbidrag: hovedledningsbidrag 0,9 antal normale boligenheder. Forsyningsledningsbidrag: forsyningsledningsbidrag 0,9 antal normale boligenheder. 4

5 Stikledningsbidrag: betales efter stikledningens dimension for den fælles bebyggelse. Det åbne land (mere end 50 m fra forsyningsledning): Hovedanlægs- og stikledningsbidrag betales som for bymæssigt område. Forsyningsledningsbidrag beregnes som de faktiske omkostninger for en fiktiv forsyningsledning svarende til den stikledningsdimension der er nødvendig for at forsyne til det enkelte forbrugssted: (fiktiv forsyningsledningspris pr. m) antal m = forsyningsledningsbidrag. Forsyningsledningsbidraget kan ikke overstige det maksimale beløb angivet i takstbladet. Når tilslutning ønskes af en forbruger i det åbne land udregnes anlægsbidraget for alle, der kan tilsluttes på den aktuelle ledningsstrækning. Tilbud fremsendes til alle potentielle forbrugere. Hvis en forbruger ikke ønsker tilslutning med det samme, betaler denne forbruger ved senere tilslutning det maksimale anlægsbidrag i henhold til takstbladet. 6. Definitioner: Hovedanlæg: Vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand, dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet. Forsyningsnet: Ledningssystem til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger. Stikledning: Ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund (skel), herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen. Jordledning: Ledningsinstallationer i jord indenfor skel, der forbinder stikledningen med husinstallationen. Husinstallation: Omfatter vandinstallationen efter jordledningens indføring i bygningen. --Det åbne land: Områder, hvor afstand fra forsyningsledningen til forbrugeren er længere end 50 m, og som derfor kræver etablering af en ny forsyningsledning. Fiktiv forsyningsledningsdimension: Den forsyningsledningsdimension der er nødvendig for at forsyne den enkelte forbruger. Boligenhed: Lejlighed (ejer/lejer/andel) eller fast ejendom der kan anvendes til beboelse af en eller flere personer. Lejlighed: En lejlighed skal udover beboelsesrum have køkken og bade/wcrum. Ungdomsbolig: Lejlighed i boligbyggeri, der kun kan udlejes som ungdomsbolig. Ældrebolig: Lejlighed i boligbyggeri, der kun kan udlejes som ældrebolig. Stamvej: Fordelingsvej der benyttes som tilkørsel til flere storparceller. 5

6 Boligvej: Lokalvej der kun kan benyttes som tilkørsel til de enkelte ejendomme inden for samme storparcel. Mårslet Vandværk a.m.b.a. 6

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010 Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010-1 - Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune Vedtaget af Syddjurs Byråd 17. december 2009 1 Indhold 1. Indledende bestemmelser...3 2. Vandforsyningens styrelse...5 3. Ret til forsyning med vand...5

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3 Takster...

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Version: November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring

Læs mere

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Retten i Århus DOM afsagt den 6. september 2004 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag nr. BS 8-3533/2003: S m o d Hinnerup Vandværk I/S Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Under

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4.1 UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A.

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. Tekniske- & almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. (Regulativ) Udgave 22. august 2013 Forord Tekniske- & alm. bestemmelser for fjernvarmelevering fra Trustrup-Lyngby

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere