For Columbus opdagede Amerika, jidsje mange ikke, hvad tobak van. og det er der mange, der ikke ved endnu. Robert Storm P.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For Columbus opdagede Amerika, jidsje mange ikke, hvad tobak van. og det er der mange, der ikke ved endnu. Robert Storm P."

Transkript

1 Fr Clumbus pdagede Amerika, jidsje mange ikke, hvad tbak van. g det er der mange, der ikke ved endnu. Rbert Strm P. TBAKSSKADERADET en G rv)

2 Tbak fremstillcs af blade fra tbaksplanten, sm prindelig stammer fra Amerika. Da Clumbus i 1492 km til Caribien, sa han beflkningen ryge trrede g sammenrullede blade. Denne pdagelse kan nsppe siges at vffire Hge sa epkegerende sm selve pdagelsen af Amerika, men man ma sige, at den har faet vidtrsekkende knsekvenser. Hverken Clumbus eller de, der tg imd den frste skibsladning tbak i Danmark i 1627, kunne ane, hvilken udbredelse tbakken senere fik verden ver. Tbak kan bade tygges (skrd), snuses (snus) g ryges. Nar vi i dag taler j3_mjpb_ak^si_mene ra -xjixnialtjcggt^ bak. I starten var rygning frbundet med selskabelighed. Nu er det en del af mange menneskers dagligdag. Det er niktinen, der skaber den fysiske afhamgighed af tbak. Niktin er kun 7 sekunder m at bevsege sig fra lungerne til hjemen. Indhldet af tjsre afgr, hvr stark g dermed gsa hvr sundhedsfarlig tbakken er. Tjseren indehlder en Iang raekkc kneftfremkaldende stffer. Ngle cigarrettyper er frsynet med et filter, sm frhindrer en del af tjseren i at na ned i lungerne udgjrde filtercigaretterne 78 pet. af det samlede cigaretsalg i Danmark. TBAKSR0GENS SAMMENS/ETNING I tbaksrg er der fundet mere end 3S00 frskellige kemiske frbindelser, der enten ptraeder sm luftarter eller sm ganske sma parrikler. Blandt luftarterne kan nsevnes frmaldehyd, blasyre g kulilte. I partikelfrmen Andes stffer sm fenler. benzpyren g cadmium. Partiklerne kaldes under et tbakstjaere. Det saerlise ved tbakken er stffet niktin. Cn C LP C

3 Rgen Era en cigaret indehlder alt efter tbaksblanding g filter fra 5 til 30 mg tjjere g fra 0,5 til 3,0 mg niktin. De cigaretter, sm prduceres i Danmark, er blandt de stsrkeste i verden. Et hjt indhld af tjasre er altid ensbetydende med et hejt indhld af niktin. De»milde«cigaretter indehlder derfr bade mindre tjasre g mindre niktin. Ved rygning af det samme antal cigaretter far man derfr farce skadelige stffer i rganismen, hvis man ryger cigaretter med et lavt tjsreindhld. Sm en flge af et EF-direktiv ma man i EF-landene efter 31. december 1992 ikke sadge cigaretter, hvr tjsreindhldet pr. cigaret er h0jere en 15 mg. Endvidere skal indhldet af rjcere g niktin plyses pa pakken. RYGESTART G RYGEVANE Gennem kammerater g fraeldre terer den unge, at rygning er smart g vksent. Rygestarten fregar saledes gennem scial indlsering. Iflge brnene selv er det kammeraterne, der pavirker mest, men undersgelser tyder pa, at det i mindst lige sa hj grad er frseldres g sskendes rygevaner, der fremmer en evt. rygestart. U1 G n (J

4 Rygning bliver hurtigt en vane. Dels frdi der knyttes behagelige situatiner g plevelser til rygningen, dels frdi niktin sm naevnt er et vanedannende stf. Vanens magt er str, i hvert fald hvis man skal tr rygerne selv. Pa sprgsmalet m, hvrfr de ryger. frdelte svarene sig saledes i en undersgelsefra 1988, sm Scialfrskningsinstituttet fretg fr Tbaksskaderadet: 57 pet. rag af vane 24 pet. fandt rygning afslappende 33 pet. rag pa grand af smagen 12 pet. rag af selskabelige grunde 24 pet. var afhamgige af tbakken =^m^detaemgar^arderi=urrder== sgelsen muligt fr hver enkelt deltager at give flere svar. STADIG FLERE STRRYGERE I de senere ar er udviklingen gaet i retning af: faerre rygere flere strrygere ferre mandlige rygere ferre unge rygere flere cigaretrygere i frhld til rygere af anden tbak Siden starten af 60'erne er antallet af rygere faldet. Til gengadd er den enkelte rygers gennemsnitlige tbaksfrbrug vkset. Der findes mkring strrygere i Danmark, g antallet af strrygere har siden 50 J eme vseret stserkt stigende. Med en strryger menes en persn, der ryger minds: 15 cigarecter eller 15 g tbak m dagen. I samme peride er det samlede antal daglige n-gere faldet fra mkring 60 pet. af den vksne danske beflkning til mkring 45 pet. Hertil kmmer ca. 3 pet., sm nk ryger, men ikke gr det dagligt. De mandlige rygere er i samme peride gaet tilbage i antal. Kvindeme begyndte i stigende grad at ryge efter 2. verdenskrig, men siden slutningen af 70'erne er der sket en stagnatin. == =Det^ser^d^l^t^piinf1kke-e3rsa == mdeme blandt unge sm ridligere. I de senere ar er der registreret et markant fald i antallet af rygere mellem 15 g 19 ar. gsd her er nedgangen strst blandt mamd. Cigarerteme har siden 2. verdenskrig verhalet alle andre tbakstyper med flere Isngder. mkring 40 pet. af de vksne danskere ryger cigaretter. Pibe-j cigar- g cerutrygere er pa kraftigt tilbagerg. Brugen af snus g skra er sjalden i dag. Tbaksskaderadet udgiver i frbindelse med denne pjece en flder m disse cyper tbak. cjn C

5 SUNDHEDSFAREN Det er hasvet ver enhver tvivl, at tbaksrygning er skadeligt fr helbredet. Det er ikke ensbetydende med, at alle rygere far en tbaksrelateret sygdm, men risiken fr at udvikle disse sygdmme frages vesentligt ved rygning. Hvr str risiken er fr at udvikle tbaksrelaterede svgdmme afhsenger bl.a. af: hvr meget der ryges dagligt hvad der ryges hvrdan der ryges» antallet afar der ryges z^dj^rgfeejydsjailjfl = = arvelig dispnering at i Danmark kunne flgende andele af sygdmstilfelde undgas, hvis ingen rg: 90 pet. af alle tilfaelde af lungekrseft 30 pet. af samdige krsefttiifajlde 30 pet af alle hjerte/karsygdmme 75 pet. af alle tilfaelde af brnkitis g fr stre lunger (lungeemfysem) Anvendes disse andele pa ddsstatistikkeme, tegner der sig et merkt til lede: danskere dr hvertar pa grundaf tbak knap af dem vil vjsre under 75 dr, ndr de dr Sygdmsrisiken ges: hvis man er strryger hvis man ryger cigaretter (isser stserke cigareuter uden filter) hvis man inhalerer tbaksragen hvis man ryger i mange ar hvis man i vrigt phlder sig i et usundc arbejdsmilj hvis man er arveligt dispneret fr at udvikle de tbaksrelaterede sygdmme De sygdmme, der relateres til tbak g rygning, er krarft, hjene- g kredslbssygdmme, brnkitis g fr stre lunger (lungeemfysem). En sammenfatning af de mange undersgelser, der er fretaget, viser, en G C C N

6 LUNGEKR/EFT Lungekrseft er den hyppigste krajftsygdm i verden. Det er desuden den kneftfrm, sm mest direkte er relateret til tbak. Nar rgen inhaleres, suges de skadelige stffer direkte ned i lungeme. Der er fretaget mange undersgeiser afj hvr meget rygning frger risiken fr at udvikle lungekrsft. Det gennemsnitlige resultat er. at cigaretrygere har ca. 10 gange strre risik fr at udvikle lungekraftj end ikke-rygere har. Lungekrasft ptrcedcr hyppigst hs mrend. Det er imidlerad tankevsekkende. at antallet af nye lungekrasft- ~tflf51de i Danmark er stagnereridetbr maend, mens det er stigende fr kvinder. Danske kvinder er de kvinder i verden, der har den strste arlige stigning i antallet af nye tilfselde af lungekneft. Xrmalt udvikler lungekrteft sig fcrst efter ars rygning. Derfr passer sygdmsbilledet med nedgangen i antallet af mandlige rygere g stigningen i antallet af kvindelige rygere. Det kan betale sig at sige fan-el til tbakken. ver en amekke vil risiken tr at fa lungekrseft vare reduceret sa meget, at den naermer sig risiken fr en persn, sm aldrig har rset. ANDRE KR/EFTFRV1ER Ud ver lungekneft har gsd kraft i bla:re g urinveje. kraft i bugspytkirtelen samt krsefr i mur.dhule. svcelg. strube g spiserr en sammenhceng med rygning. Tbaksrygning menes gsa at have sammenhseng med udvikling af livmderhalskrsft, men ier er ingen afgrende beviser hener. Hvert ar registreres ca nye krasfttilfaslde i Danmark. mkring af disse kunne undgds. hvis ingen rg. HJERTE- KAR- SYGDMME Frhjet bldtryk, frhjet indhld af klesterl i bldet samt tbaksrygning er en farlig ccktail. Tbaksrygning ale::a giver nsster. en frdbling af risikcen fr at udvikle bldprpper i hjerte: g i hjernen samt anden arefrkalkr.ing. Har persnen desuden frhjet bldtryk g klesterlindhld. sriger risiken fr at fa disse sygdmme drastisk. C C C

7 KRNISK BRNKITIS G FR STRE LUNGER (LUNGEEMFYSEM) Den typiske hste.. $m mange rygere lidcr af m mrger.en, kan vcere begyndelsen til krnisk brnkitis. Der prduceres mere slim, sm skal hstes p, g de =ma fimrehar, sm skai tierne slimen ia luftvejene, er deiagt. Symptmet pa fr stre lunger er andend. I svcere nlfcelde ikke blt ved anstrengelse, men gsa nar man %lder=sig i pr=be=i5ne=liingeseekke"er deiagt. g lungerr.e er mindre elasriske. Begge lungesygdmme er tbaksrelarerede. Hvis persnenyderligere udsautes fr stv g rag pa arbejdspladsen, ages risiken vjesendigt fr at udvikle krnisk brnkitis g fr stre lunger. ANDRE GENER Den maksimale fysiske ydeevne reduceres ved rygning. Bldets evne til at ptage ilt nedsettes, g man bliver hunigere stakande:. frdi kulilten frbinder sig med de rde bldlegemer g ptager plads fr transprt af ilt. Undersgelser tyder dg pa, at krppen pa tengere sigt til en vis grad kmpenserer fr dette ved at prducere flere rde bldlegemer. Det vil dg altid krseve en strre indsats at hlde sig i gd fysisk frm, hvis man ryger. Rygere far fte en nedsat lugte-g smagssans. Til gengsld kan andre sm regel lugte, nar en persn ryger. Rgen sastter sig i tj g har, g tender g fingre bliver med tiden misfarvede, g man fir nbaksande*. PASSIV RYGNING Passiv rygning er en anden knsekvens ved rygning. Mange mennesker C UT C C

8 09 5 a c 3 3 z 0) 3 K3 0) 3" I'ler sig generei af andrcs tbaksrg. Dei kan bl.a. ytrc sig ved hsts, hvedpine, cine, der Inber i vand, g irritatin af slimhindcrnc i na:se g hals. Hndvidere kan lugtcn i sig selv gcnere. Undcrsgclser tydcr pa, at passiv rvgning kan indvirke pa hclliredct g iiinlit viv.r niii\t:nidinhcder l«inli-.:ige alvurlige sygdmme. Ngle gnipper af beflkningcn cr sxrligt pdvirkede af passiv rygning, bl.a. astmatikere, flk med krnisk hrnkiiis g mindre bm. Th.tksskadercldct barudgivet en piece m passiv rygning. RYGEPH0R Mange rygere nsker at laegge tbakken pa hylden, ngle frsger p til Here gange, men en del (ir tilbagefald. Undersngclscn fra l l )SS viste, at 18 pet. af den vksne bcflkning er tidligere rygere. 56 pet. af rygeme vil germ: hlde p med at ryge. Det er primaert dem, der rygcr andre tbaksprdukter end cigaretter, samt flk med et lille tbaksfrbrug, der isxr har halt held til at hlde p. Mange afscrrygerne, smerde inest udsatte lr at la tbaksrelatcredc sygdmmc, nsker enten ikke at kvitte tbakken eller anser det fr hablsi at prve. METDERTIL RYGEAFV/ENNING Lin del hlder p med at ryge lia den ene dag til den anden uden andre hjxlpcmidler end viljesiyrke. Per fintics dg en ncklte hjuhpcmidlcr g mctdcr, sm kan anvemles. Dei r: nikntinpiu'panitcr hypnse akupunkwr gruppeterapi individual samtaleterapi aversinsterapi Mctdernc kan iinidlcrtid udclukkende anvendes til sttte fr rygerens egen indsats. Pel altafgrende er, at rygercn er 11 i) pet. indstillet pa at gre en serins g ihairdig indsais fr at slippe af m id tbakken. Pet cr i sidste ende ry ;eren selv, der afgr, m fnrsgci lyjikes. I'baksskaderadet kan ikke nnhflailen cue inetde frm fr den anil. Ngle af ineiderne kan cvl. kinbiiieies. Per er ikke lilmrukkclig.tkumenteret viden m metdemes el^ektivitet. Nikiinpneparaicr anvendes sm nedtrapning til en rgfri tilviurelse. Pel m.-si almindclig er nikiiniyggcgt mmi, men AcxfiiuUs gsa nikniinpl ister g rll-n-stick. l'rineippet i metden er, at rygercn i en verganpsperinde far sit beliv fr niktin djvkkei pa anden ntiide end ved rygning. (tnippcwrupi bygger pa, nt en gruppe rygere stttcrhinanden i at hlde up med ;tl ryge. limk-nlih-l siimtiili'ii'rtipi kan f.ks, freg hs en Ucge, psyklg eller sygeplejerske.. lil-rsinsicrapi har til frmal ill Skabc.il'sky fr rygning. Dei sker ved, ai rygercn frgcr sit tbaksfrbrug krafdgi - ved at ryge mange cigaretter hurtigt cfter hinanden g frdble tbaksfrbmget i lbet a flit ditge. Meiden er hei.i:nkclig al'sundhedsmiessige arsager. TBAKSSKADE- RADET Tliaksskaderadei blev nedsat i begyndelsen af l')h8 af sundhedsml- 68ISSS00S

9 nisteren sm etuafhaengigt, sagkyndigt rad. Bevillingen er pa ca. 4,5 mi. kr. irligt, hvraf de 2,5 mi. skal anvendes til plysningsvirksmhed. Den verrdnede malsaetning fr radet er at reducere antallec af aktive rygere mest muligt. Radet vil arbejde fr: at unge ikke begynder at ryge at fiest raulige rygere hlder p nied at ryge at ragfri miljer far en strre udbredelse, g at ingen md sin vilje udsaettes fr passiv rygning Tbaksskaderadet har siden 1988 ivserksat en rskke kampagner, hvr der isasr har va=ret fkuseret pa bm!tgtmptl!) n"kermkste^r^rtekr=^ Rgfri Argang, sm har til frmal at fasthlde en hel klasse-argang sm ikke-rygere resten af livet. I sklearet 1991/92 gar disse bm i 6. klasse. FKUS PA TBAK Tbakkens rlle fr fikesundheden er i fkus bade narinalt g intemadnalt. I regenngens frebyggelsesprgram, sm blev fremlagt i marts 1989, er der frmuleret en egendig tbaksplitik: malet med regeringens tbaksplitik er at begraense tbaksrygningens gener g helbredsskadelige virkninger fr savel aktive sm passive rygere, herunder saerligt at begraense tiigangen af nye rygere. WH (Verdenssundhedsrganisatinen) har udarbejdet en handlingsplanjbr_etjc0,gfri_t_e_urp_a3mie_d_i_gt_ samlet prgram fr at pna strre simdhed fr Eurpas beflkning»sundhed fr alle ar 2000«. Malet er, at i ar 1995 skal mindst 80 pet. af beflkningen i hvert land vsere ikke-rygere. g tbaksfrbruget skal v Ere nedbragt med 50 pec. gsa EF har udarbejdet en handlingsplan pa dette mrade. Flere af handlingsplanens punkter er udmntet i direkuv-frslag, der siden er fuldt p af en dansk flgelvgivning. Det drejer sig m frbud md salg af cigaretter med hjt tjareindhld g m regler fr advarselsmaerkning af tbaksvarer.

10 TBAKSSKADE RADETS PUBUKATINER M.V. Tbaksskaderadet har - alenc g i samarbejde med andre instituriner g rganisariner - udarbejdet en lang rakke publikariner m.v., hvraf flgende kan rekvireres i Tbaksskaderadets sekretariat: Fldere: Hvem. hvad g hvrdan? -fakta m Tbaksskaderadet Til rygere - g til dem, der hlder afenryger Verdens mindste»passiv-ryger«- fakta m bm sm passiv-rygere Tbak g rygning - en bgliste fra bibliteket Krt m tbak g dit hjerte Pjecer: Fakta m tbak Fakta m passiv rygning Tbak er andet end cigaretter Rygephr - uden at tage pa Bliv en glad ikke-ryger 0vrige publikatiner: Saernummer af laesepaedaggen m tbak g rygning Passiv rygning - depsitin g helbredsmaessige knsekvenser Rapprt fra en arbejdsgruppe nedsat af Tbaksskaderddet. Tbaksskaderadets skriftsserie nr. 1 Hjaelp din patient til at hlde p med at ryge Arsberetning fra Tbaksskaderddet 1988,1989 g Chancen - en avis til unge m rygning Nej tak! Elevens bg m tbak g rygning Fase 1. Rgfri Argang Nej tak! Laererens bg m tbak g rygning. Lerervejledning til fase 1. Rgfri Argang Ellers tak! Elevens bg m tbak g rygning Fase 2. Rgfri Argang. Skilte g klistermcerker lil Drug fr^vel^kslnliedertrn private har Tbaksskaderadet prduceret en nekke frskellige skilte g klistermkrker, der kan anvendes til markering af rgfri lkaler, mraaer m.m. Desuden findes flgende publikatiner, der kun kan kbes i bghandelen (via Frlaget Thrup): Faktabgen m tbak g rygning Tbaksskaderadet 19S9. 72 sidcr. Pris: 55,00 kr. Rygningens psyklgi. Af Dnald F. Smith. Tbaksskaderadet sider. Pris: 45,00 kr. WH'S 5 ars handlingsplan - fr et rgfrit Eurpa. Tbaksskaderadet 19S9. 48 sider. Pris: 35,00 kr. C Ln c *c

11 TBAKSSKADERADET Ravnsbrggade 2, Kbenhavn N df n C Ln

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Når børn stiller spørgsmål:

Når børn stiller spørgsmål: Når børn stiller spørgsmål: En analyse af kmmunikatinen i det fysiske børnebiblitek g på Spørg Olivia en spørgetjeneste fr børn på nettet Juli 2006 Af Ltte Nybe, adjunkt, ph.d. g Kirsten Drtner, prfessr

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Benzodiazepiner Hvordan de virker & hvordan man nedtrapper

Benzodiazepiner Hvordan de virker & hvordan man nedtrapper Schl f Neursciences Divisin f Psychiatry The Ryal Victria Infirmary Queen Victria Rad Newcastle upn Tyne NE1 4LP Benzdiazepiner Hvrdan de virker & hvrdan man nedtrapper Medicinsk frskningsinfrmatin fra

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation 1 In Vitr Fertilisatin - IVF/ICSI behandling COPENHAGEN FERTILITY CENTER Cpyright SL-Design 2 Cpenhagen Fertility Center ledes af prfessr dr. med Svend Lindenberg, en af pinererne inden fr den nyere g

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009 Internatinal Farm Management Assciatin (IFMA) afhlder hvert andet år en verdenskngres. I 2009 afhldtes kngressen i Illinis USA fra 19.-24. juli. IFMA er kendetegnet ved en bredt sammensat medlems- g deltagerkreds,

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: www.langemettegaard.dk Navn på leder

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere