BRUGSANVISNING SIDE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING SIDE 1"

Transkript

1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: IKL Produkter ApS, Ådalen 1, DK-4600 Køge Tel: Fax: SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOF- FER 2.1 Kemisk karakter: Aerosol. Rensemiddel. Kulbrinte (aromatindhold under 0,01 %) med propan/butan som drivgas. 2.2 Stofbetegnelse: % Symbol R-sætninger Note Propan Fx 12 1) Butan Fx 12 1) 1) Flygtigt stof. 3. FAREIDENTIFIKATION 3.1 Brand- og eksplosionsfare: Yderst brandfarlig. 3.2 Sundhedsfare: Indånding af dampene kan forårsage hovedpine, svimmelhed og kvalme. 3.3 Miljøfare: - 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Indånding: Ved træthed eller kvalme søg mod frisk luft. Ved fortsatte symptomer tilkald læge. 4.2 Hudkontakt: Bemærk, at forurenet tøj kan være brandfarligt. Forurenet tøj vaskes inden videre brug. Forurenet hud vaskes med vand og sæbe. Ved fortsat irritation søg læge. 4.3 Øjenkontakt: Skyl øjnene med store mængder lunkent vand i minimum 15 minutter. Tilkald læge, hvis irritationen fortsætter. 4.4 Indtagelse: Munden skylles med vand og patienten bringes til læge. PATIENTEN MÅ IKKE KASTE OP. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne.

2 BRUGSANVISNING SIDE Til læger og andre førstehjælpsuddannede: Behandling efter symptomerne. Vær opmærksom på fare for kemisk lungebetændelse. 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Egnede slukningsmidler: Skum, pulver, vandtåge og CO 2. Sand og jord til mindre ildebrande 5.2 Uegnede slukningsmidler: Vandstråle spreder ilden. 5.3 Særlige farer: Eksplosionsfare ved øget tryk, hvis dåserne bliver udsat for ildebrand. Aerosoldåser, der befinder sig i nærheden af åben ild, afkøles med vand på en passende afstand. 5.4 Personlige værnemidler: Heldragt med luftforsynet åndedrætsværn. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1 Sikkerhedsforanstaltninger: Undgå direkte kontakt med produktet. Sørg for god ventilation. Brug personlige værnemidler, se pkt. 8. Holdes væk fra antændelseskilder. Begræns spild og undgå, at det kommer til afløb, jordbund, overflade- og grundvand. Informer de lokale myndigheder ved udslip af større mængde til kloakker og vandveje. 6.2 Metoder til oprydning: Spild absorberes i sand, jord eller andet velegnet absorberende stof og lægges i en egnet beholder tydeligt mærket med indholdsangivelse. Bortskaffelse se punkt HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Håndtering: Undgå indånding af dampe og direkte kontakt med produktet. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå gnister. 7.2 Opbevaring: I et lager der egner sig til meget letantændelige aerosoler. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMID- LER 8.1 Arbejdsstedets indretning: Følgende grænseværdier skal overholdes (1994): Olietåge (mineraloliepartikler): 1 mg/m³ Propan: 1000 ppm, 1800 mg/m³ Butan: 500 ppm, 1200 mg/m³ 8.2 Tekniske hjælpemidler: Arbejdsplads og arbejdsmetode skal være indrettet således, at indånding af dampe og hud- og øjenkontakt med produktet undgås. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend ved behov personligt beskyttelsesudstyr.

3 BRUGSANVISNING SIDE Personlige værnemidler: Åndedræt: Brug åndedrætsværn, når der er risiko for, at koncentrationen overstiger fastsatte grænseværdier. Produktet indeholder lavtkogende væsker, hvis dampe ikke tilbageholdes effektivt på kulfiltre. Derfor skal der altid anvendes luftforsynet åndedrætsværn i de tilfælde, hvor dampene ikke fjernes tilstrækkeligt ved ventilation uanset hvilken type åndedrætsværn, der kræves i værnemiddelskemaerne. Hænder: Anvend ved behov Polyvinylalkohol- eller nitrilgummihandsker. Øjne: Anvend beskyttelsesbriller eller -maske, hvis sprøjt forekommer. Hud: Anvend arbejdstøj. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1 Udseende: Klar, farveløs væske. 9.2 Lugt: ph: Kogepunkt: 50ºC (Kulbrinteforbindelse) -20ºC (Propan/butan) 9.5 Smeltepunkt: Flammepunkt: under 0ºC 9.7 Antændelighed: Selvantændelighed: 245ºC (Kulbrinteforbindelse) 9.10 Eksplosionsgrænserne a) nedre 0,6 % (Kulbrinteforbindelse) b) øvre 8,0 % (Kulbrinteforbindelse) 9.11 Oxiderende egenskaber: Damptryk: Relativ vægtfylde: 630 kg/m³ 9.14 Opløselighed(vand): Uopløselig 9.15 Fordelingskoefficient: Viskositet: Andre oplysninger: Kan blandes med de fleste kulbrinteopløsningsmidler. 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Forhold og materialer, der skal undgås: Undgå ophedning af aerosolbeholder Farlige reaktioner og nedbrydningsprodukter: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Indånding: Kan give let irritation af luftvejene samt hovedpine, svimmelhed og kvalme Hudkontakt: Kan give let irritation af huden Øjenkontakt: Kan give let irritation af øjnene.

4 BRUGSANVISNING SIDE Indtagelse: Kan give mavesmerter Langtidsvirkninger: Ved gentagen hudkontakt affedtes huden, og der kan opstå irritation, hvormed huden bliver mere gennemtrængelig for kemiske stoffer. 12. MILJØOPLYSNINGER Produktet er ikke klassificeret som miljøfarlig. Undgå udslip til kloakker og vandveje. Informer de lokale myndigheder ved udslip af større mængder. 13. BORTSKAFFELSE Affald, der indeholder dette præparat, er problemaffald. De tomme dåser skal tilintetgøres efter renovationslovgivningens og miljømyndighedernes anvisninger. Affaldsgruppe: Z 14. TRANSPORTOPLYSNINGER UN IMDG(sø) ADR/RID DGR (fly) UN-nr: 1950 Klasse: 2.1 Klasse: 2 Klasse:2.1 EmS No 2-13 Punkt: 5F MFAG No 4.2 Page: OPLYSNINGER OM REGULERING Faresymbol: Fx - Yderst brandfarlig R-sætninger: R-12: Yderst brandfarlig S-sætninger: S-9: Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. S-16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Særlig mærkning: Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50ºC. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse. Rygning forbudt. Skal opbevares utilgængeligt for børn. 16. ANDRE OPLYSNINGER 16.1 Anvendelse: Rensemiddel, anvendelseskode: TOL 321 KT Brugsanvisning: Øvrige fakta: Udgave 2: Dansk Teknologisk Institut/Miljøteknik har pr tilpasset denne brugsanvisning til gældende lovgivning i Danmark Yderligere information fås af: Taerosol Oy

5 BRUGSANVISNING SIDE Informationen er baseret på oplysninger fra leverandørerne af de pågældende råstoffer.

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 908 0256

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol Revision 19/04/2012 Revision 2 Erstatter dato 22/03/2012 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. RF00876C

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer Anvendelse: Forseglingsmiddel SDS udarbejdet den: 02-04-2009 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere