Den Landsdækkende Undersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Landsdækkende Undersøgelse"

Transkript

1 Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, Marts 2012 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011, København Rapporten findes på følgende hjemmeside: Enheden for Brugerundersøgelser, Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Evalueringskonsulent Max Mølgaard Miiller Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej Frederiksberg Design og grafisk produktion: Identitet & Design A/S Fotograf: Klaus Sletting

3 Indhold 1 Introduktion 4 2 Ændringer i spørgeskemaet siden Validering 4 4 Udsendelse af spørgeskemaer 5 5 Udtræk og stikprøve 5 6 Specialeinddeling 7 7 Patienternes karakteristika og repræsentativitet 8 8 Forskellige patientgruppers besvarelser 13 9 Omkodning af variable Sammenligning over tid Bilag 24 Bilag 1 - Spørgeskemaer til indlagte patienter 24 Bilag 2 - Spørgeskemaer til ambulante patienter 27 Bilag 3 - Links til følge- og påmindelsesbreve 30 Bilag 4 - Svarfordeling for indlagte patienter 31 Bilag 5 - Svarfordeling for ambulante patienter 32 Bilag 6 - Her finder du øvrigt materiale 33 3

4 1 Introduktion I denne publikation finder du uddybende information om patientgrundlaget og de spørgeskemaer, der er udsendt for LUP Publikationen er en årlig publikation, der offentliggøres samtidig med årets nationale LUP rapport. Formålet er at give baggrundsviden om blandt andet antallet af patienter, der har besvaret et spørgeskema, deres baggrundskarakteristika fordelt på LUP-spørgsmål og deres repræsentativitet i forhold til stikprøven for undersøgelsen. Derudover dokumenteres blandt andet ændringer i spørgeskemaet siden LUP 2010, og hvilke spørgsmål, der kan sammenlignes med tidligere resultater. 2 Ændringer i spørgeskemaet siden 2010 LUP er baseret på en kerne af nationale spørgsmål, som alle patienterne får. De indlagte og ambulante patienter får ikke de samme spørgsmål, hvorved der overordnet set er to versioner af spørgeskemaet. Ud over de nationale spørgsmål har regionerne mulighed for at tilføje regionale spørgsmål, som kun patienterne i samme region får. Den nationale afrapportering indeholder kun nationale spørgsmål, hvorfor dette kapitel kun beskriver ændringer i disse spørgsmål. Der er foretaget få ændringer i spørgeskemaets nationale spørgsmål siden LUP i Spørgeskemaerne for 2011 kan findes i bilag 1 og 2. Fra 2010 til 2011 er der et enkelt spørgsmål i det nationale spørgeskema til ambulante patienter, som er blevet taget ud. Spørgsmålet omhandler ventetiden inden patienten blev indkaldt til ambulant behandling. Begrundelsen for at udelukke dette spørgsmål er, at første besøg i ambulant behandling ofte ligger langt tilbage i tiden for en stor del af patienterne, og det derfor kan være svært at svare på. Derudover er der føjet et spørgsmål til spørgeskemaet, der vedrører, om kontaktpersonen har taget ansvar for patientens forløb. Ifølge bemærkningerne til Sundhedsloven 90a har kontaktpersoner et særligt ansvar for at sikre sammenhæng m.m. i patientforløbet. Det supplerende spørgsmål har til hensigt at afklare, hvordan patienten oplever, at personalet/kontaktpersonen lever op til dette ansvar. 3 Validering LUP-sekretariatet 1 har valideret de nationale og regionale spørgsmål, som indgår i spørgeskemaerne til LUP Der har hovedsageligt været fokus på de spørgsmål, der er valideret for mere end et par år siden, samt spørgsmål, som vi formoder, kan være vanskelige at forstå/besvare. Spørgsmålene er valideret ved hjælp af enkeltpersoninterview med patienter, hvor formålet blandt andet er at sikre korrekt forståelse og relevans af spørgsmålene. Spørgeskemaerne for de ambulante og de indlagte patienter er valideret på otte ambulatorier og otte sengeafdelinger. Vi har ligeledes valideret følgebrevene til spørgeskemaerne. Valideringen har fundet sted på et privathospital og otte offentlige hospitaler jævnt fordelt over hele landet. Ambulatorierne og sengeafdelingerne er udvalgt, så de repræsenterer de store specialer i LUP samt specialer, hvor vi ikke har valideret spørgeskemaerne de tidligere år. Spørgeskemaet til ambulante patienter er valideret inden for følgende specialer: kardiologi, reumatologi, intern medicin, onkologi, kirurgi, ortopædkirurgi og urologi. Spørgeskemaet til indlagte patienter er valideret inden for specialerne: intern medicin, ortopædkirurgi, kirurgisk gastroenterologi og kardiologi. Samlet set har vi foretaget valideringsinterview med 95 patienter forud for LUP i Der blev ikke foretaget nogen justeringer af spørgeskemaerne på baggrund af valideringen. 1 ) LUP-sekretariatet består af Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden og Center for Folkesundhed og Kvalitet i Region Midt. 4

5 4 Udsendelse af spørgeskemaer Figur 4.1 viser det tidsmæssige forløb af undersøgelsen. Inklusionsperioden for indlagte patienter omfatter udskrivelser mellem den 8. august og den 30. oktober 2011 (del 1: uge 32-39, del 2: uge 40-43). Udtrækket for de ambulante patienter består af de patienter, som har haft ét eller flere besøg på et ambulatorium i perioden fra den 22. august til den 2. oktober I efteråret 2011 udsendte vi postomdelte spørgeskemaer til indlagte og ambulante patienter. Spørgeskemaerne til de indlagte patienter blev udsendt ad to omgange (del 1 d. 24. oktober og del 2 d. 23. november). Det sker for at sikre, at der ikke går for lang tid fra patienterne bliver udskrevet, til de modtager spørgeskemaet om indlæggelsen. Udsendelsen af spørgeskemaerne til de ambulante patienter skete ad én omgang (4. november). To til fire uger efter udsendelsen af spørgeskemaerne udsendte vi påmindelsesbreve med et nyt eksemplar af spørgeskemaet (se bilag 3 for henvisning til følge- og påmindelsesbreve). Figur 4.1 Det tidsmæssige forløb af undersøgelsen Indlagte del 1 Indlagte del 2 Ambulante Inklusionsperiode { Udsendelse af spørgeskemaer Påmindelsesbreve Resultater til afdelinger, sygehuse, regioner Offentliggørelse af rapport 8. aug - 2. okt 24. okt 18. nov Uge 10 Uge okt okt 23. nov 9. dec Uge 10 Uge aug - 2. okt 4. nov 8. dec Uge 10 Uge 18 { { { { 3-5 uger 2-4 uger uger 8 uger 5 Udtræk og stikprøve Undersøgelsen er baseret på et udtræk af patienter fra Landspatientregistret (LPR). Undersøgelsen omfatter både somatisk indlagte og ambulante patienter fra landets offentlige sygehuse. Derudover er somatiske patienter fra privathospitaler, som er behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg, og hvor behandlingen dermed er finansieret af regionerne, også inkluderet i undersøgelsen. Stikprøven til undersøgelsen består af et udsnit af det samlede udtræk med 400 patienter på hver afdeling/ambulatorium per speciale. Hvis en afdeling har patienter, der hører under mere end ét speciale, bliver der udtrukket 400 patienter per speciale for den pågældende afdeling. På afdelinger/ambulato- 5

6 rier, hvor der har været mindre end 400 patienter i inklusionsperioden, er samtlige med i undersøgelsen. Efter udtagelse af stikprøven er der et frafald af patienter fra undersøgelsen på grund af post, der ikke er blevet leveret (returpost), og patienter, der er døde fra stikprøve til udsendelse af spørgeskema. Derudover ekskluderer vi afdelinger/ambulatorier med færre end 30 personer i stikprøven og afdelinger/ambulatorier med færre end 20 besvarelser fra undersøgelsen af hensyn til patienternes anonymitet. Figur 5.1 illustrerer udvælgelsesprocessen for patienterne. Patientgrundlaget i undersøgelsen består således af ambulante patienter og indlagte patienter. De indlagte patienter er fordelt inden for 18 LUP specialer/opgørelsesenheder på i alt 327 afdelinger, og de ambulante patienter er fordelt inden for 19 LUP specialer/opgørelsesenheder på i alt 496 ambulatorier. Figur 5.1 Oversigt over udvælgelsesproces for patienter i undersøgelsen Udtræk fra LPR Samtlige patienter i inklusionsperioden defineret ved undersøgelsens udtrækskriterier Indlagte = Ambulante = Stikprøve til udsendelse Indlagte = Stikprøve på op til 400 pr. afdeling/ambulatorie pr. speciale Ambulante = Frafald Returpost, afdelinger/ambulatorier med for få patienter i udtrækket eller for få besvarelser, døde patienter (i perioden fra stikprøve til udsendelse) Indlagte = Ambulante = 717 Patienter i undersøgelsen N = Indlagte patienter Ambulante patienter N = N = Antal afdelinger = 327 Antal ambulatorier = 496 Antal specialer = 18 Antal specialer = 19 Svarprocent N = % Indlagte patienter Ambulante patienter N = N = % 60% Besvarelser - indlagte patienter Papirversion Internet N = N = % 12% Besvarelser - ambulante patienter Papirversion Internet N = N = % 13% 6

7 6 Specialeinddeling Ved den specialeinddeling, vi anvender i LUP, er nogle specialer lagt sammen med andre sammenlignelige specialer til større opgørelsesenheder. Det gælder for internt medicin og kirurgi. I 2011 er kirurgisk gastroenterologi ikke længere et selvstændigt speciale i LUP, da det er lagt ind under kirurgi. Derudover har vi dannet en restgruppe af en række mindre specialer, hvorfra der kun indgår få patienter i undersøgelsen. Specialerne i restgruppen er så forskelligartede, at det ikke er hensigtsmæssigt at sammenlægge dem til større opgørelsesenheder. Afdelinger og ambulatorier, som er tilknyttet restgruppen, får ikke tildelt placering (O, U eller G) og behandles ikke som ét samlet speciale. De specialer, der indgår i LUP for indlagte og ambulante patienter, er vist i tabel 6.1. Tabel 6.1 Specialeoversigt for indlagte og ambulante patienter Indgår i undersøgelsen Indgår ikke i undersøgelsen Speciale/opgørelsesenhed i LUP Speciale i Landspatientregistret (LPR) Indlagte patienter Ambulante patienter Intern medicin Intern medicin Medicinske lungesygdomme Nefrologi Infektionsmedicin Medicinsk endokrinologi Medicinsk endokrinologi Ortopædkirurgi Ortopædisk kirurgi Kirurgi Kirurgi Thoraxkirurgi Karkirurgi Kirurgisk gastroenterologi Gynækologi og obstetrik Gynækologi og obstetrik Øre, næse og hals Oto-, rhino-, laryngologi Pædiatri Pædiatri Geriatri Geriatri Reumatologi Reumatologi Kardiologi Kardiologi Neurologi Neurologi Urologi Urologi Onkologi Onkologi Hæmatologi Hæmatologi Plastikkirurgi Plastikkirurgi Medicinsk Gastroenterologi Medicinsk Gastroenterologi 7

8 Neurokirurgi Oftalmologi Restgruppen Neurokirurgi Oftalmologi* Oftamologi* Hospitalsodontologi Dermato-venerologi Medicinsk allergologi Samfundsmedicin Arbejdsmedicin Ingen specialeangivelse 7 Patienternes karakteristika og repræsentativitet Det følgende omhandler baggrundsoplysningerne for respondenterne i undersøgelsen fordelt på henholdsvis de indlagte og de ambulante patienter, og hvorvidt respondenterne er repræsentative for patienterne i udtrækket fra LPR. For at vurdere, om besvarelserne fra patienterne i undersøgelsen danner et repræsentativt billede af samtlige patienters oplevelser, har vi lavet en bortfaldsanalyse. En bortfaldsanalyse viser, om deltagerne i en undersøgelse adskiller sig væsentligt fra de, der ikke deltager i undersøgelsen. Respondenter (patienter, som har returneret et udfyldt spørgeskema) sammenlignes således med nonrespondenter (patienter, som ikke har returneret et udfyldt spørgeskema). Dette har vi undersøgt for følgende baggrundsvariable: køn, alder, indlæggelsesform, indlæggelsestid, antal ambulante besøg, region og speciale (se bilag 4 og 5). 7.1 Indlagte patienter Der er et lille flertal af kvinder blandt de indlagte patienter i undersøgelsen. Over 2/3 af respondenterne er mellem år, og heraf er størstedelen i aldersgruppen år. Flertallet af respondenterne har været akut indlagt, og lidt under halvdelen af patienterne har været indlagt 1-2 dage. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er 5 dage (ikke vist i figur). 98 % af respondenterne har været indlagt på et offentligt sygehus, mens 2 % har været indlagt på et privathospital. Region Hovedstaden er repræsenteret med 31 % af indlæggelserne, hvilket er den største andel blandt regionerne. Der er flest respondenter inden for specialerne intern medicin, kirurgi samt ortopædkirurgi. Til sammen omfatter disse tre specialer halvdelen af de indlagte patienter i undersøgelsen. Se figurerne for de nærmere fordelinger. Blandt de indlagte patienter er køn den eneste repræsentative baggrundsvariabel. For øvrige grupperinger på fx alder, indlæggelsesform og indlæggelsestid er der ikke repræsentativitet. Eksempelvis er planlagt indlagte patienter overrepræsenterede i undersøgelsen, idet de har større tilbøjelighed til at svare end de akutte patienter (se bilag 4). 8

9 Indlagte patienter Figur Respondenter fordelt på køn Figur Respondenter fordelt på alder Mænd Kvinder 0-19 år år 8% 7% 48% 52% år år 80+ år 16% 22% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Figur Respondenter fordelt på indlæggelsesform Figur Respondenter fordelt på indlæggelsestid Akut Planlagt 1-2 dage 3-7 dage 38% 46% 58% 42% 8-14 dage 15+ dage 5% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Figur Respondenter fordelt på regioner og privathospitaler Region Hovedstaden 31% Region Syddanmark Region Midtjylland 23% 22% Region Sjælland Region Nordjylland 10% 13% Privathospitalerne 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 9

10 Tabel Respondenter fordelt på specialer Intern Medicin 21% Kirurgi 16% Ortopædkirurgi 16% Kardiologi Neurologi Urologi Pædiatri Gynækologi og Obstetrik Øre-Næse-Hals Restgruppen Medicinsk Endokrinologi Plastikkirurgi Onkologi Neurokirurgi Geriatri Hæmatologi Reumatologi Medicinsk Gastroenterologi 7% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 10

11 7.2 Ambulante Der lidt flere kvinder end mænd i undersøgelsen blandt de ambulante patienter. Der er flest respondenter i aldersgruppen år, efterfulgt af de årige. 80 % af respondenterne har haft 3 ambulante besøg eller derunder inden for de seneste 6 måneder, og heraf har størstedelen kun haft ét besøg. 96 % af respondenterne har været behandlet på et offentligt sygehus, mens de resterende 4 % har været på et privathospital. Omkring halvdelen af de ambulante besøg har fundet sted i Region Syddanmark og Region Hovedstaden. De største patientgrupper findes inden for specialerne intern medicin, kirurgi og ortopædkirurgi. Se figurerne for de nærmere fordelinger. Fordelingen af respondenter på baggrundsvariable som køn, alder og antal besøg de seneste 6 måneder er ikke repræsentativ. Patienter med mere en 3 besøg er eksempelvis overrepræsenteret i undersøgelsen (se bilag 5). Ambulante patienter Tabel Respondenter fordelt på køn Tabel Respondenter fordelt på alder Mænd Kvinder 0-19 år år 8% 10% 45% 55% år år 27% 45% 80+ år 10% 43,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% Tabel Respondenter fordelt på antal ambulante besøg de seneste 6 mdr. 10% 1 besøg 2-3 besøg 35% 45% 4+ besøg 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 11

12 Tabel Respondenter fordelt på regioner og privathospitaler Region Syddanmark Region Hovedstaden 25% 27% Region Midtjylland Region Sjælland 16% 19% Region Nordjylland 10% Privathospitalerne 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Tabel Respondenter fordelt på specialer Intern Medicin 16% Kirurgi Ortopædkirurgi 10% 12% Øre-Næse-Hals Gynækologi og Obstetrik Kardiologi Restgruppen Oftalmologi Reumatologi Medicinsk Endokrinologi Neurologi Urologi Pædiatri Onkologi Hæmatologi Medicinsk Gastroenterologi Plastikkirurgi Neurokirurgi Geriatri 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 12

13 8 Forskellige patientgruppers besvarelser Der er forskel på, hvordan forskellige grupper af patienter svarer på spørgsmålene vedrørende deres oplevelser af kontakten med sundhedsvæsenet. Disse forskelle findes mellem mænd og kvinder og for forskellig alder, indlæggelsesform, indlæggelsestid og antal ambulante besøg. 8.1 Køn Overordnet set er mænd en smule mere positive i besvarelserne omkring deres oplevelser på sygehusene, end kvinder er. Den største forskel viser sig ved spørgsmålene omkring tryghed, når patienten forlader sygehuset, hvor en større andel af mænd angiver, at de har været trygge eller meget trygge (figur 8.1.1). Der er imidlertid enkelte spørgsmål, hvor kvinderne er lidt mere positive i deres besvarelser end mændene. Eksempelvis er der både blandt indlagte og ambulante patienter flere mænd end kvinder, der har været i tvivl om deres livsstils betydning for deres helbred. Figur Indlagte patienter: Køn og tryghed ved udskrivelse 17. Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Køn Mand Kvinde % 20% 40% 60% 80% 100% Grupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden (p<0,005). I alt har svaret. 8.2 Alder I en stor del af spørgsmålene er besvarelserne fra patienter over 60 år mere positive end besvarelserne fra patienter under 60 år. Det ses blandt andet på spørgsmål vedrørende modtagelsen og ventetid. Patienter, der er fyldt 60 år, er mere positive i forhold til modtagelsen i ambulatoriet (figur 8.2.1). Patienter over 60 år svarer endvidere mere positivt på, hvordan de blev informeret om ventetiden fra indkaldelse til indlæggelse og i hvilken grad, der opstod unødig ventetid på undersøgelse og behandling, der forlængede deres besøg/ophold på sygehuset (figur 8.2.2). Desuden var der færre ambulante patienter over 60 år, der oplevede ventetid, fra de skulle møde i ambulatoriet, til de blev kaldt ind, og blandt dem, der oplevede ventetid, var der flere over 60 år, som vurderede ventetiden som acceptabel, end dem under 60 år. 13

14 Figur Ambulante patienter: Alder og modtagelsen 1. Hvordan oplevede du modtagelsen i ambulatoriet? god God Dårlig dårlig Alder 0-59 år år % 20% 40% 60% 80% 100% Grupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden (p<0,005). I alt har svaret. Figur Indlagte patienter: Alder og unødig ventetid, der forlængede opholdet 12. Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? Nej, slet ikke Nej, kun i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Alder 0-59 år år % 20% 40% 60% 80% 100% Grupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden (p<0,005). I alt har svaret. 8.3 Indlæggelsesform De planlagt indlagte patienter er mere positive end de akutte på alle punkter, undtagen når det gælder afdelingens samarbejde med den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje, hvor der ikke er forskel på de to grupper. På informationsområdet er der stor forskel på de to grupper. Hvor 84 % af de planlagt indlagte har modtaget skriftlig information, så er det samme tilfældet for 52 % af de akutte. Blandt dem, der modtager information, er der også en mere positiv vurdering fra de planlagte (figur 8.3.1). Det er måske ikke så overraskende, at samme mønster gør sig gældende for vurderingen af den mundtlige information (figur 8.3.2). 14

15 Figur Indlagte patienter: Indlæggelsesform og skriftlig information 15. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? (Omfatter kun patienter, som har modtaget skriftlig information og læst den) Indlæggelsesform god God Dårlig dårlig Akut indlagt Planlagt indlagt % 20% 40% 60% 80% 100% Grupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden (p<0,005). I alt har svaret. Figur Indlagte patienter: Indlæggelsesform og mundtlig information 16. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? Indlæggelsesform god God Dårlig dårlig Akut indlagt Planlagt indlagt % 20% 40% 60% 80% 100% Grupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden (p<0,005). I alt har svaret. 8.4 Indlæggelsestid Det er ikke entydigt, om patienter med kort eller lang indlæggelsestid giver de mest positive besvarelser. Ved en del spørgsmål er det ikke muligt at se nogen tendens til, at patienter med enten kort eller lang indlæggelsestid svarer mest positivt. Et eksempel på dette er spørgsmålet om samlet indtryk af indlæggelsen (figur 8.4.1). Der er imidlertid nogle spørgsmål, hvor der er forskel i besvarelserne fra patienter med kort og lang indlæggelsestid. For eksempel er der flere patienter, der oplever fejl i forbindelse med deres indlæggelsesforløb, jo længere tid, de er indlagt (figur 8.4.2). Dette skyldes formentlig, at risikoen for at blive udsat for patientoplevede fejl stiger, jo længere tid man er indlagt. Mere overraskende er det, at patienter, der har været indlagt lang tid, i mindre grad føler sig inddraget i beslutninger om behandling og pleje end patienter, der har været indlagt i kort tid (figur 8.4.3). 15

16 Figur Indlagte patienter: Indlæggelsestid og samlet indtryk af indlæggelsen 22. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? Indlæggelsestid god God Dårlig dårlig 1-2 dage dage dage dage % 20% 40% 60% 80% 100% Grupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden (p<0,005). I alt har svaret. Figur Indlagte patienter: Indlæggelsestid og patientoplevede fejl 9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Ja Nej Indlæggelsestid 1-2 dage dage dage dage % 20% 40% 60% 80% 100% Grupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden (p<0,005). I alt har svaret. Figur Indlagte patienter: Indlæggelsestid og patientinddragelse 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? Passende For meget eller for lidt Indlæggelsestid 1-2 dage dage dage dage % 20% 40% 60% 80% 100% Grupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden (p<0,005). I alt har svaret. 16

17 8.5 Antal ambulante besøg Patienterne har forskellige oplever af deres kontakt med sundhedsvæsnet, alt efter hvor mange ambulante besøg de har haft inden for de seneste 6 måneder. Patienterne vurderer nogle spørgsmål en anelse mere positivt jo flere besøg, de har haft, mens det er omvendt for andre spørgsmål. Derudover er der enkelte spørgsmål, hvor der ikke kan findes noget mønster i besvarelserne i forhold til antal besøg. Patienter med et besøg oplever oftere ventetid, fra de skulle møde i ambulatoriet, til de blev kaldt ind, end patienter med flere besøg (figur 8.5.1). Blandt dem der oplever ventetid, er der imidlertid ingen forskel blandt grupperne på, om de finder ventetiden acceptabel (figur 8.5.2). Til gengæld er historien en anden, når vi ser på spørgsmålet omkring unødig ventetid under undersøgelse/behandling. Her er der en større andel, der oplever unødig ventetid, blandt patienter med flere besøg (figur 8.5.3). Figur Ambulante patienter: Antal besøg og ventetid ved fremmøde 3(1). Oplevede du, at der var ventetid, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? Ja Nej 2 Antal besøg 1 besøg besøg Mere end 3 besøg % 20% 40% 60% 80% 100% Grupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden (p<0,005). I alt har svaret. Figur Ambulante patienter: Antal besøg og vurdering af ventetid 3(2). Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? (Omfatter kun patienter, som har oplevet ventetid) Acceptabel Uacceptabel 2 Antal besøg 1 besøg besøg Mere end 3 besøg % 20% 40% 60% 80% 100% Grupperne er ikke statistisk signifikant forskellige fra hinanden (p>0.005). I alt har svaret. 17

18 Figur Ambulante patienter: Antal besøg og unødig ventetid, der forlængede besøgene 12. Oplevede du, at der opstod unødig ventetid under din undersøgelse/behandling i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg? Nej, slet ikke Nej, kun i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Antal besøg 1 besøg 2-3 besøg Mere end 3 besøg % 20% 40% 60% 80% 100% Grupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden (p<0,005). I alt har svaret. 9 Omkodning af variable I resultaterne er nogle spørgsmål opgjort anderledes, end de fremstår i spørgeskemaet. Det skyldes, at der er foretaget omkodninger, som vi her vil gøre rede for. Der findes tre typer af omkodninger: Svarkategorierne er samlet til to kategorier Svarkategorierne er omkodet til flere kategorier Svar på ét spørgsmål er opgjort på to måder I det følgende er der en oversigt, der beskriver, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan. Bemærk, at neutrale svarkategorier ikke indgår i analyserne og derfor heller ikke beskrives i det følgende. En neutral svarkategori er patientens mulighed for at markere, at han/hun ikke skal eller ikke kan svare på det givne spørgsmål. Eksempler på denne type af svarkategorier er: det husker jeg ikke, det kan jeg ikke vurdere og ikke aktuelt for mig. Svarkategorierne er samlet til to kategorier Når vi placerer en enhed i forhold til et mere overordnet resultat (O, U eller G) eller sammenligner resultater for to år (ì,î og è), bruger vi logistiske regressioner. Hvis spørgsmålet er rangordnet (fx virkelig godt, godt, og virkelig ), kan det indgå i en ordinal logistisk regression. De spørgsmål, der ikke er rangordnede, kan i nogle tilfælde indgå i en binær logistisk regression. Det kræver dog, at vi samler svarkategorierne i spørgsmålet til to kategorier. Hvor en sådan omkodning er foretaget, viser vi svarfordelingen på to kategorier i figurer og samtlige svarkategorier i tabeller. 18

19 Tabel 9.1 Indlagte patienter: Svarkategorierne er samlet til to kategorier Oprindeligt spørgsmål 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? 7. I hvilket omfang blev du indraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? 8. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? 14. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? (N.B. Svarkategorierne er omkodet til flere kategorier) Oprindelige svarkategorier Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej For meget For lidt Passende For meget For lidt Passende Ja, før indlæggelsen Ja, mens jeg var indlagt Ja, før og under indlæggelsen Nej, jeg fik ikke tilbudt det Nye kategorier Positiv Negativ Negativ Positiv Negativ Positiv Positiv Negativ Tabel 9.2 Ambulante patienter: Svarkategorierne er samlet til to kategorier Oprindeligt spørgsmål 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktpersoner i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/ behandlingsforløb? 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 8. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 14. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? Oprindelige svarkategorier Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej For meget For lidt Passende For meget For lidt Passende Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Nye kategorier Positiv Negativ Negativ Positiv Negativ Positiv Positiv Negativ 19

20 Svarkategorierne er omkodet til flere kategorier I spørgsmål, hvor patienten må give flere svar og dermed kan sætte flere kryds, er der foretaget omkodninger for at få mest mulig information. I figurer viser vi svarfordelingen i to kategorier: positiv (alle svar med ja) og negativ ( nej ). I tabeller viser vi den nye kategorisering. Tabel 9.3 Indlagte patienter: Svarkategorierne er omkodet til flere kategorier Oprindeligt spørgsmål 14. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Oprindelige svarkategorier Ja, før indlæggelsen Ja, mens jeg var indlagt Nej, jeg fik ikke tilbudt det Nye kategorier Ja, før indlæggelsen: Hvis patienten kun har sat kryds i denne kategori Ja, mens jeg var indlagt: Hvis patienten kun har sat kryds i denne kategori Ja, før og under indlæggelsen: Hvis patienten både har sat kryds i Ja, før indlæggelsen og Ja, mens jeg var indlagt Nej, jeg fik ikke tilbudt det. Hvis patienten kun har sat kryds i denne kategori Svar på ét spørgsmål er opgjort på to måder I nogle tilfælde er det muligt at få mere end et resultat ud af svarene på et spørgsmål. Typisk er det, når det er interessant at få belyst andelen af patienter, for hvem spørgsmålet ikke er aktuelt. Første opgørelse viser andelen af svar i den ikke-aktuelle svarkategori mod andelen af svar i de øvrige svarkategorier (markeret med (1) efter spørgsmålsnummeret). Anden opgørelse viser fordelingen af svar på de svarkategorier, som patienten bruger, når spørgsmålet er aktuelt for vedkommende (markeret med (2) efter spørgsmålsnummeret). Tabel 9.4 Indlagte patienter: Svar på ét spørgsmål er opgjort på to måder Oprindeligt spørgsmål Oprindelige svarkategorier Nye kategorier Nyt spørgsmål 3. Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? Acceptabel Uacceptabel Jeg oplevede ikke ventetid Acceptabel Uacceptabel Ja Nej Acceptabel Uacceptabel 3(1). Oplevede du, at der var ventetid, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? 3(2). Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? (Omfatter kun patienter, som har oplevet ventetid.) 20

21 10 Sammenligning over tid Det er ikke alle spørgsmål, hvor resultater fra 2011 kan sammenlignes med resultater fra Sammenligningen kræver, at spørgsmålene var med i 2010 samt at spørgsmålsteksten og svarkategorierne er ens for de to år. Tabellerne nedenfor viser, hvilke spørgsmål, der kan sammenlignes. I kolonnen 2010 står spørgsmålsnummeret fra LUP 2010, hvis sammenligningen er foretaget for det givne spørgsmål. Tabel 10.1 Indlagte patienter: Sammenligning over tid Spørgsmålstekst Spørgsmålsnummer i 2011 Spørgsmålsnummer i Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) sp01 sp01 2. Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? sp02 sp02 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn) sp04 sp04 5. Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn, og som har haft en kontaktperson) sp05 6. Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? sp06 sp05 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? sp07 sp06 8. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? sp08 sp07 9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? sp09 sp Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/ fejlene, efter den/de blev opdaget? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen(e)) sp11 sp Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? sp12 sp Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? (Omfatter kun patienter, som er blevet overflyttet) sp13 sp Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? (Omfatter kun patienter, der har haft behov for skriftlig information) sp14 sp Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? (Omfatter kun patienter, som har modtaget skriftlig information og læst den) sp15 sp14 21

22 16. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? 17. Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? 18. Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? 19. Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? 20. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter indlæggelsen)? 22. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? sp16 sp17 sp18 sp19 sp20 sp21 sp22 sp15 sp16 sp17 sp18 sp19 sp20 sp21 Tabel 10.2 Ambulante patienter: Sammenligning over tid Spørgsmålstekst Spørgsmålsnummer i 2011 Spørgsmålsnummer i Hvordan oplevede du modtagelsen i ambulatoriet? 3(1). Oplevede du, at der var ventetid, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? 3(2). Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? (Omfatter kun patienter, som har oplevet ventetid) 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/behandlingsforløb? (Omfatter kun patienter, som har haft mere end to besøg de seneste 6 måneder) 5. Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har haft mere end to besøg de seneste 6 måneder, og som har haft en kontaktperson) 6. Hvordan vurderer du, at ambulatoriets personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 8. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet? sp01 sp03(1) sp03(2) sp04 sp05 sp06 sp07 sp08 sp09 sp02 sp04(1) sp04(2) sp05 sp06 sp07 sp08 sp09 22

23 11. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/ fejlene, efter den/de blev opdaget? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen) 12. Oplevede du, at der opstod unødig ventetid under din undersøgelse/behandling i ambulatoriet, der forlængede dit/ dine besøg? 13. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet samarbejdede med andre afdelinger/ambulatorier om din undersøgelse/behandling? (Omfatter kun patienter, hvor andre afdelinger/ambulatorier har været involveret) 14. Har du i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? (Omfatter kun patienter, der har haft behov for skriftlig information) 15. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik i ambulatoriet? (Omfatter kun patienter, som har modtaget skriftlig information og læst den) 16. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik i ambulatoriet? 17. Var du tryg eller utryg, da du tog hjem efter dit/dine besøg i ambulatoriet? 18. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om dit undersøgelses-/behandlingsforløb? 19. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet har orienteret din praktiserende læge om dit undersøgelses-/behandlingsforløb? 20. Har du i forbindelse med dit undersøgelses-/ behandlingsforløb i ambulatoriet været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses-/behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter dit/dine ambulatoriebesøg)? 22. Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i ambulatoriet? sp11 sp12 sp13 sp14 sp15 sp16 sp17 sp18 sp19 sp20 sp21 sp22 sp11 sp12 sp13 sp14 sp15 sp16 sp17 sp18 sp19 sp20 sp21 sp22 23

24 11 Bilag Bilag 1 Spørgeskema til indlagte patienter Spørgeskema om indlæggelse på <<Afdeling>> på <<Sygehus>> INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN 1. Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? 2. Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? 3. Har du kommentarer til din modtagelse på afdelingen? Det husker jeg ikke Jeg blev ikke indkaldt god God Dårlig dårlig Løbenr.: >>lobnr<< PERSONALE 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (En kontaktperson er en sundhedsperson, der skal informere dig og sikre sammenhæng i dit forløb) 5. Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? 6. Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? 8. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Gå til spørgsmål 6 Det kan jeg ikke vurdere Det kan jeg ikke vurdere For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Ikke aktuelt for mig BEHANDLINGSFORLØB 9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Ja Nej Gå til spørgsmål 12 24

25 Bilag 1 Spørgeskema til indlagte patienter (fortsat) 10. Hvilke(n) fejl oplevede du? 11. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? 12. Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? 13. Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? Personalet kendte ikke til fejlen(e) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Det kan jeg ikke vurdere Det kan jeg ikke vurdere Jeg blev ikke overflyttet Løbenr.: >>lobnr<< INFORMATION 14. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? (Sæt eventuelt flere kryds) 15. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? 16. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? UDSKRIVELSE 17. Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? 18. Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? 19. Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? 20. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? Ja, før indlæggelsen Ja, mens jeg var indlagt Nej, jeg fik ikke tilbudt det Nej, jeg havde ikke behov for det god God Dårlig Gå til spørgsmål 16 dårlig Gå til spørgsmål 16 Jeg læste den ikke god God Dårlig dårlig Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Det kan jeg ikke vurdere Ikke aktuelt for mig Det kan jeg ikke vurdere Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Ikke aktuelt for mig 25

26 Bilag 1 Spørgeskema til indlagte patienter (fortsat) SAMLET INDTRYK 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter indlæggelsen)? 22. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? Det kan jeg ikke vurdere 23. Skriv her, hvis du synes, afdelingen kunne gøre noget bedre, og/eller hvis du synes, afdelingen gjorde noget særligt godt. Returnér venligst skemaet i vedlagte svarkuvert. Portoen er betalt. Tak for din medvirken! 26

27 Bilag 2 Spørgeskema til ambulante patienter VED MODTAGELSEN I AMBULATORIET 1. Hvordan oplevede du modtagelsen i ambulatoriet? 2. Har du kommentarer til din modtagelse i ambulatoriet? Spørgeskema om besøg på <<Ambulatorium>> på <<Sygehus>> god God Dårlig dårlig 3. Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? Acceptabel Uacceptabel Jeg oplevede ikke ventetid PERSONALE 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses- /behandlingsforløb? (En kontaktperson er en sundhedsperson, der skal informere dig og sikre sammenhæng i dit forløb) 5. Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? 6. Hvordan vurderer du, at ambulatoriets personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 8. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Gå til spørgsmål 6 Det kan jeg ikke vurdere Det kan jeg ikke vurdere For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Ikke aktuelt for mig UNDERSØGELSES-/BEHANDLINGSFORLØB 9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet? Ja Nej Gå til spørgsmål 12 27

28 Bilag 2 Spørgeskema til ambulante patienter (fortsat) 10. Hvilke(n) fejl oplevede du? 11. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? 12. Oplevede du, at der opstod unødig ventetid under din undersøgelse/behandling i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg? 13. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet samarbejdede med andre afdelinger/ambulatorier om din undersøgelse/behandling? Personalet kendte ikke til fejlen(e) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Det kan jeg ikke vurdere Det kan jeg ikke vurdere Ingen andre afdelinger/ ambulatorier var involveret Løbenr.: >>lobnr<< INFORMATION 14. Har du i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? 15. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik i ambulatoriet? 16. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik i ambulatoriet? Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Nej, jeg havde ikke behov for det Gå til spørgsmål 16 god God Dårlig Gå til spørgsmål 16 dårlig Jeg læste den ikke god God Dårlig dårlig EFTER DIT/MELLEM DINE BESØG I AMBULATORIET 17. Var du tryg eller utryg, da du tog hjem efter dit/dine besøg i ambulatoriet? 18. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om dit undersøgelses- /behandlingsforløb? 19. Hvordan vurderer du, at ambulatoriet har orienteret din praktiserende læge om dit undersøgelses-/behandlingsforløb? 20. Har du i forbindelse med dit undersøgelses-/ behandlingsforløb i ambulatoriet været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Det kan jeg ikke vurdere Ikke aktuelt for mig Det kan jeg ikke vurdere Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Ikke aktuelt for mig 28

29 Bilag 2 Spørgeskema til ambulante patienter (fortsat) SAMLET INDTRYK 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses-/behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter dit/dine ambulatoriebesøg)? 22. Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i ambulatoriet? Det kan jeg ikke vurdere 23. Skriv her, hvis du synes, ambulatoriet kunne gøre noget bedre, og/eller hvis du synes, ambulatoriet gjorde noget særligt godt. Returnér venligst skemaet i vedlagte svarkuvert. Portoen er betalt. Tak for din medvirken! 29

30 Bilag 3 - Links til følgebreve og påmindelsesbreve Følge- og påmindelsesbreve for indlagte og ambulante patienter findes på: 30

31 Bilag 4 - Svarfordeling for indlagte patienter En p-værdi på <0,005 angiver, at der er statistisk signifikant forskel på fordelingen af baggrundsvariablerne i gruppen af hhv. respondenter og nonrespondenter. Svarprocent for indlagte patienter Svarprocent 59% Svarprocent for regioner og privathospitaler (p<0,0001) Region Svarprocent Svarprocent for aldersgrupper (p<0,0001) Alder Svarprocent 0-19 år 47% år 45% år 57% år 68% Sjælland Hovedstaden Nordjylland Syddanmark Midtjylland Privathospitalerne 56% 57% 60% 63% 58% 79% 80+ år 54% Svarprocent for specialer (p<0,0001) Svarprocent for indlæggelsestid (p<0,0001) Indlæggelsestid Svarprocent 1-2 dage 60% 3-7 dage 60% 8-14 dage 56% 15+ dage 53% Svarprocent for køn (p<0,4557) Speciale Intern Medicin Geriatri Hæmatologi Kardiologi Medicinsk Endokrinologi Medicinsk Gastroenterologi Reumatologi Neurologi Svarprocent 52% 47% 63% 68% 48% 50% 56% 57% Køn Svarprocent Onkologi 59% Mænd 60% Kirurgi 62% Kvinder 59% Plastikkirurgi 69% Urologi 66% Svarprocent for indlæggelsesform (p<0,0001) Indlæggelsesform Svarprocent Akut indlagt 53% Planlagt indlagt 69% Gynækologi og obstetrik Neurokirurgi Ortopædkirurgi Øre-Næse-Hals Pædiatri Restgruppen 68% 69% 67% 59% 48% 62% 31

32 Bilag 7 - Svarfordeling for ambulante patienter En p-værdi på <0,005 angiver, at der er statistisk signifikant forskel på fordelingen af baggrundsvariablerne i gruppen af hhv. respondenter og nonrespondenter. Svarprocent for ambulante patienter Svarprocent 60% Svarprocent for aldersgrupper (p<0,0001) Svarprocent for køn (p<0,0001) Køn Mænd Kvinder Svarprocent 60% 61% Alder 0-19 år Svarprocent 42% Svarprocent for specialer (p<0,0001) år 43% Speciale Svarprocent år 56% Intern Medicin 60% år 74% Geriatri 55% 80+ år 67% Hæmatologi 75% Kardiologi 66% Svarprocent for antal besøg (p<0,0001) Indlæggelsesform 1 besøg 2-3 besøg Mere end 3 besøg Svarprocent 58% 61% 64% Svarprocent for regioner og privathospitaler (p<0,0001) Medicinsk Endokrinologi Medicinsk Gastroenterologi Reumatologi Neurologi Onkologi Kirurgi Plastikkirurgi Urologi Gynækologi og Obstetrik 58% 56% 65% 56% 74% 62% 64% 67% 57% Region Svarprocent Neurokirurgi 58% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Nordjylland Midtjylland 58% 59% 60% 63% 60% Ortopædkirurgi Oftalmologi Øre-Næse-Hals Pædiatri Restgruppen 57% 72% 59% 43% 56% Privathospitalerne 66% 32

33 Bilag 8 - Her finder du øvrigt materiale Det elektroniske bilagsmateriale opdelt i opgørelser for henholdsvis indlagte og ambulante patienter. Hver del består af: En tabel med svarprocenter for de fire niveauer: afdeling/ambulatorium, sygehus, region og land En overordnet bilagstabel med resultater på lands-, regions- og sygehusniveau samt baggrundsoplysninger En bilagstabel per speciale med specialeresultatet på landsplan og regionsplan og afdelingsresultater for afdelinger, der hører under specialet samt baggrundsoplysninger En figur per speciale med frekvensfordelinger for spørgsmål i undersøgelsen Publikationen Baggrund og metode for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser : 33

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Spørgeskemaundersøgelse 70.697 indlagte og 160.496 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Hospitalsrapport for ambulante patienter på Hospitalsenhed Midt 17-03-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 for Region Midtjylland

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Øre-, Næse- og Halsafd. Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 30-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Resultater fra Brystkirurgisk ambulatorium indgår i indeværende rapport i Kirurgisk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på IVF-klinikken, Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling P Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland 29-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Livsstilscenteret Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Reumatologisk U Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere