CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CLAIRVOYANCE fup eller fakta?"

Transkript

1 1

2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang 2

3 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der ikke spørgsmålstegn ved, om evnen til at se ved hjælp af metafysiske sanser er et faktum eller ej. Udgangspunktet er, at psykiske evner er et faktum. I stedet fokuseres der på, om man kan stole på arten og kvaliteten af den clairvoyance, der i stigende grad tilbydes mennesker, som opsøger terapeuter med psykiske evner, og om der er grund til at være kritisk og i givet fald hvordan. Det er blevet almindeligt at konsultere en clairvoyant, som ved hjælp af sine særlige evner er i stand til at se aura, indre verdener og fænomener, som man ikke kan se med det fysiske syn. Netop dette faktum medfører, at det er almindeligt at anklage clairvoyante terapeuter for at være ofre for hallucinationer eller måske endda direkte for at bedrage deres klienter, for ifølge den anerkendte naturvidenskabelige forskning skal al forskning baseres på fysisk iagttagelse, og det medfører, at det, der ikke kan iagttages med det fysiske syn, betragtes som ikke-eksisterende. Men ifølge åndsvidenskaben baserer terapeuterne også deres oplysninger på iagttagelse, for de benytter metafysiske synsevner til at gøre iagttagelser, men det forudsætter naturligvis, at terapeuterne faktisk er clairvoyante i ordets rette betydning. 3

4 Evnen til at se Clairvoyance er det franske ord for klarsyn. Clairvoyance er en medfødt eller optrænet evne til at registrere det, der eksisterer i andet end det tætte fysiske stof og opfatte denne registrering som synsindtryk. Ifølge åndsvidenskaben har sjælen en række sanser og psykiske evner, som den anvender som erkendelsesredskaber på menneskets syv bevidsthedsplaner, hvoraf det fysiske plan består af det tungeste og tætteste stof, der kan iagttages med det fysiske syn. De øvrige eksistensplaner kan iagttages med metafysiske sanser, der fungerer uafhængigt af den fysiske synsevne. Lavere og højere clairvoyance Clairvoyance eller klarsyn er eksempelvis sjælens evne til at se på astralplanet (følelsernes plan), som er det eksistensplan, der ligger umiddelbart bag det fysiskæteriske. Evnen til at se denne verden kaldes lavere clairvoyance. Ved hjælp af højere clairvoyance kan man se mentalplanet (tankens plan), som ligger bag den astrale verden, og derfor befinder sig på et endnu højere niveau, der består af endnu finere stof end det astrale. Clairvoyance er evnen til at se overfysiske fænomener og verdener uafhængigt af tid og rum. Der er mange grader af clairvoyance. Nogle har kun evne til at se de lavere astrale vibrationer, mens andre kan se helt op til det højere mentalplan ja højere endnu i sjældnere tilfælde. Ofte anvendes clairvoyance til at fortolke de tankeformer og farver, der findes i menneskets aura. Men den højere udviklede clairvoyance kan desuden iagttage både historiske og fremtidige begivenheder det sidste dog som potentialer, for mennesket har som bekendt fri vilje. Den højere clairvoyance er som sagt en betegnelse for klarsyn på mentalplanet. Det gør den højere clairvoyance mere præcis end den astrale udgave, der ofte rummer mulighed for mange blændværk. 4

5 Evnen til clairvoyance ligger latent hos alle mennesker, men for at opnå de højere grader må menneskets karakter udvikles betydeligt, for der kræves et højt moralsk niveau at kunne opnå og udholde at have denne evne. Det samme gælder for andre psykiske evner. Er den clairvoyante clairvoyant? En clairvoyant er derfor et menneske med oversanselige evner. Det clairvoyante menneske kan se de fænomener, der eksisterer på astral- og mentalplanet og i den menneskelige aura. Men mange, der tilbyder clairvoyance er ikke clairvoyante, for de kan ikke se de indre verdener. De føler eller fornemmer dem eller de hører beskeder men hvis de ikke ser dem med deres klarsyn, er der ikke tale om clairvoyance. Clairvoyance er derfor en falsk varebetegnelse. Nogle clairvoyante forsvarer sig med, at det kommer ud på ét, men det ville man nok ikke acceptere, hvis man købte et Tv, og fik leveret en radio med den begrundelse, at det kommer ud på ét. Hvis man opsøger en clairvoyant for at få clairvoyance, vil det være klogt indledningsvis at spørge, om der er tale om ægte clairvoyance, eller om det reelt er klarhørelse eller klarfølelse eller noget helt andet. Det kan nemlig have stor betydning for troværdigheden og udbyttet af den aktuelle seance. Vær tavs og lyt Et andet godt råd går ud på, at man ikke skal forsyne den clairvoyante med informationer under selve seancen. Bed den clairvoyante om at fortælle. En dygtig clairvoyant spørger aldrig! Lyt og undlad at kommentere oplysningerne undervejs, men afslut seancen med en samtale om de informationer, der blev givet. Et tankevækkende eksempel så man engang på Tv, hvor en clairvoyant lukkede øjnene og efter en pause indledte med at sige til klienten: Jeg får et T siger det dig noget? Klienten svarede tøvende: Øh... jo måske jeg elsker i hvert fald at 5

6 holde ferie i Tyrkiet, hvorefter den clairvoyante straks sagde: Ja! Tyrkiet jo, der er noget med dig og Tyrkiet! Du har sandsynligvis levet i Tyrkiet i et tidligere liv! Den slags er direkte skadeligt for det seriøse clairvoyante arbejde, der heldigvis også udføres i denne branche. Aura ja men hvilken? Er man clairvoyant, hvis man kan se et andet menneskes aura? Ikke nødvendigvis! Det afhænger af hvilken aura, man kan se. Er det den astrale aura, den mentale aura eller i sjældne tilfælde den kausale aura (sjælens aura), er der tale om clairvoyance. Nogle mennesker kan med det fysiske øje iagttage den aura og det svage farvespil, der omgiver alle mennesker, og måske er der blot tale om æterisk syn. Æterisk syn er ikke en psykisk evne, for det er resultatet af en videreudvikling og forædling af det fysiske øjes synsevne. Det sensitive fysiske syn kan opfatte det elektromagnetiske felt, der omgiver mennesket, og som åndsvidenskaben kalder æterlegemet eller den æteriske dublet. Det fysiske syn bliver derfor fysisk-æterisk. Æterlegemet er en del af det fysiske legeme. Fordi den æteriske synsevne er begrænset til den fysiske verden, kan æterisk syn ikke betragtes som clairvoyance. Clairvoyante ser ikke med de fysiske øjne. Det er en kendsgerning, at en terapeut ser klientens aura gennem sine egne legemer eller auraer. Det svarer til at betragte et landskab gennem farvet glas. Hvis terapeuten ikke har lært at tage dette forhold med i betragtningen, vil de egenskaber, som terapeuten selv er mest tilbøjelig til at reagere over for, være de mest fremtrædende hos klienten. 6

7 Der er forskel på at se og føle Mange clairvoyante terapeuter bruger reelt klarfølelse. De ser ikke den indre verden, tidligere liv, afdøde eller fremtidige potentialer. De føler eller fornemmer disse fænomener. Klarfølelse er absolut også en vigtig psykisk evne, men der er stor forskel på at se den indre verden og føle eller fornemme den. Klarfølelse rummer nemlig risiko for, at terapeuten sandsynligvis uden at vide det henter informationerne direkte fra klientens tanker og følelser, og det var jo ikke det, der var hensigten med at opsøge terapeuten. Hvis en seance blot medfører, at man får en anden til at aflæse og gentage, hvad man allerede selv har tænkt og følt, er man dårligt hjulpet. Hvorfor skulle det være interessant at få noget at vide, som man allerede ved og oven i købet betale penge for det? Det er svært at forstå. Alligevel fungerer mange clairvoyante på dette niveau. Problemet bliver stort, når det drejer sig om kontakt til afdøde. Kontakt til afdøde er et spændende og omdiskuteret emne, og set fra et åndsvidenskabeligt synspunkt er det både muligt og til tider gavnligt at kontakte afdøde. Ikke alene for at få en bekræftelse på, at der er et liv efter livet, men også for at afklare eventuelle uafklarede spørgsmål fra det fysiske liv. Men hvis terapeuten ved hjælp af klarfølelse alene refererer klientens egne tanker og forestillinger om den afdøde, er der ikke tale om kontakt med afdøde, men om tankelæsning eller en eller anden grad af telepati. Meget tyder på, at en del clairvoyante ikke er i stand til at skelne mellem klientens tanker og/eller følelser og en virkelig afdød person. 7

8 Telepati Telepati er den klassiske betegnelse for paranormal overførsel af tanker. Åndsvidenskaben skelner mellem den interne og eksterne telepati. Den interne telepati er den udveksling af bevidsthedsimpulser, der foregår mellem hjernen, astrallegemet, mentallegemet, og i bedste fald sjælen på sjælens eget plan (kausalplanet). Den eksterne telepati kan defineres som en spontan overførsel af bevidsthedsimpulser mellem mennesker. Ethvert menneske står i permanent telepatisk kontakt med sine omgivelser ofte uden at være klar over, at man hele tiden modtager tanke- og følelsesindtryk fra omgivelserne. Der findes mange typer af telepati afhængigt af de bevidsthedsplaner, de stammer fra. Den sande telepati er kommunikation fra mentallegeme til mentallegeme eller fra sjæl til sjæl. En indikation på, at terapeuten ikke aflæser klientens tanker og/eller følelser, er, hvis terapeuten er i stand til at komme med informationer, som klienten intet ved om, men problemet er naturligvis, at hvis man intet kender til informationerne, kan man ikke føle sig sikker på, at de er korrekte, medmindre man senere vil være i stand til at få dem bekræftet. Intuition? Nogle terapeuter kalder deres klarfølelse for intuition uden at vide, hvad der åndsvidenskabeligt menes med intuition. Alene det faktum, at intuition forbindes med føleevnen, viser, at der ikke er tale om ægte intuition. Intuition er ikke en følelse heller ikke en klarfølelse! Intuition i åndsvidenskabelig forstand er direkte åndelig og ufejlbarlig erkendelse. Det skyldes, at intuition er sjælens buddhiske evne dvs. evnen til at erkende sandheden uden hjælp af tænkning, logik, viden, følelser og fornemmelser. Intuition er derfor en direkte erkendelse af og viden om sandhed. Det buddhiske bevidsthedsplan befinder sig over sjælens bevidsthedsplan (kausalplanet), og intuition er derfor udtryk for meget høje eller forædlede bevidsthedsimpulser, som kun de færrest er i stand til at registrere i hjer-nebevidstheden. Ren intuition kan bedst defineres som en bevidsthed, der erkender, at livet er en enhed og at adskilthed derfor er en illusion. Alt liv er ét, men legemer og former skaber oplevelsen af adskilthed. Men legemer og former er også energi eller liv. Derfor er oplevelsen af adskilthed en illusion. Der er ét liv, alt er liv og livet udgør en enhed. Denne erkendelse udspringer fra det buddhiske plan, og kan ikke forklares eller beskrives, for en beskrivelse medfører adskilthed mellem det, der beskrives, og den der beskriver. Intuition er derfor en spontan indsigt i den større guddommelige helhed og plan, der ligger bag livets udfoldelse på det fysiske plan. Intuitiv indsigt vedrører ikke enkeltpersoner, men altid helhed, grupper af mennesker, fremtiden og den højere mening og formålet med livet. 8

9 Intuition eller instinktiv telepati? Intuition giver mennesket en klar viden om, hvilke højere formål det skal tjene. Terapeuter, der giver personlig rådgivning og påstår, at det sker ved hjælp af intuition, anvender ikke intuition men følelser og fornemmelser. Når ægte intuition virker i forbindelse med følelseslivet, opstår ægte kærlighed (der ikke er en følelse), og når samme enhedsbevidsthed udtrykker sig gennem mentallegemet opstår visdom, som er et andet udtryk for kærlighed. Intuition må derfor ikke forveksles med instinktiv telepati, som er en proces, hvormed et menneske via sin indføling spontant kan vide, hvad der sker i et andet menneske. Denne type indføling kan rumme illusioner det gør intuitionen aldrig. Jung har anerkendt intuitionen som en selvstændig psykologisk erkendelsesform, der er lige så sand og legitim som alle andre typer af erkendelse. Det samme har den transpersonlige psykolog Roberto Assagioli sagt. Han placerer intuitionen som en højere erkendelsesform, og den indtager en central plads i hans psykologiske system. Roberto Assagioli definerer intuitionen som den direkte erfaring af enhed med den ultimative virkelighed. Intuitionen kan give mennesket en direkte oplevelse af at være en del af den overordnede helhed, uden at vedkommende kan forklare alle detaljer i dette forhold. Klarfølelse er derfor ikke det samme som intuition! Psykisme Clairvoyante arbejder med psykisme, og psykisme handler om naturens skjulte kræfter, der kan erkendes ved hjælp af både lavere og højere sensitivitet, afhængig af om kræfterne og fænomenerne stammer fra lavere eller højere niveauer på det fysiske, astrale eller mentale plan. Der skelnes mellem to slags psykisme: Lavere psykisme, der ofte kommer til udtryk som clairvoyance eller clairaudience samt evnen til at kontakte ikke-menneske lige væsener (former). Højere psykisme kommer til udtryk som telepati, åndelige evner og evnen til at erkende det guddommelige i alle former samt illumination. Engang i en fjern fremtid vil disse evner ikke længere blive betragtet som psykiske, men som almindelige menneskelige egenska ber, fordi de alle ligger latent i ethvert menneske. 9

10 Skal en terapeut nødvendigvis kunne se de indre verdener for at kunne tilbyde hjælp ved at bruge sine psykiske evner? Nej bestemt ikke, men hvis terapeuten ikke ser, er der ikke tale om clairvoyance, og desværre er ordet clairvoyance ved at udvikle sig til at blive en fællesbetegnelse for alverdens psykiske evner lavere såvel som højere tvivlsomme såvel som reelle. Indre og ydre sanser Der er intet mystisk ved psykiske evner. Sjælen har en række sanser og evner, der benyttes som erkendelsesredskaber på menneskets syv bevidsthedsplaner. På det fysiske plan bruger sjælen personlighedens fem fysiske sanser, men på de indre bevidsthedsplaner, benytter den en række metafysiske eller oversanselige evner. Clairvoyance er blot en af dem. Clairaudience, telepati og intuition er andre eksempler på psykiske evner. Mentallegemets eller tænkeevnens højere funktioner betragtes af åndsvidenskaben som sjælens sjette sans og intuition som den syvende. Ikke alle sjælens sanser er oversanselige. Skelneevne og aspiration betragtes også som væsentlige erkendelsesredskaber, som de fleste åndeligt søgende mennesker benytter. Nogle terapeuter hører meddelelser fra de indre planer eksempelvis fra afdøde. Denne evne kaldes clairaudience (fransk). Clairaudience er en med født eller optrænet evne til at høre lyde, som ikke kan registreres af det fysiske øre. Clairaudience eller klarhørelse er evnen til at høre uafhængig af tid og rum. Lavere clairaudience er sjælens evne til at høre på astralplanet, og højere clairaudience er sjælens evne til at høre på mentalplanet. Evnen benyttes som regel til at høre, hvad afdøde på astralplanet eller i sjældnere tilfælde på mentalplanet meddeler. Kontakt med mestre og oplyste sjæle? Nogle terapeuter påstår, at de står i kontakt med mestre, opstegne og oplyste sjæle, ærkeengle m.m., og at de som terapeuter blot fungerer som kanaler for disse høje væsener. Her er der grund til at appellere til sund fornuft, for der ligger en alvorlig psykologisk fælde i denne påstand, for hvem sætter spørgsmålstegn ved et budskab, der kommer fra et ophøjet væsen, der nærmest er guddommeligt? Hvis man stoler på, at det personlige budskab faktisk stammer fra den påståede høje kilde, har man intet andet valg end at adlyde! Man må tilsidesætte sin egen skelneevne og kritikløst underkaste sig en påstået mester eller rettere den terapeut, der påstår, at der er kontakt til en opstegen mester. Terapeuten kan altid afvise ethvert ansvar for ethvert budskab under henvisning til, at jeg er jo kun en kanal jeg overbringer bare et budskab. 10

11 Hvis klienten i stedet var blevet ringet op og i telefonen hørte en ukendt stemme, der krævede, at klienten ændrede sit liv, valgte en anden partner, flyttede til en anden by osv., ville vedkommende uden tvivl med stor skepsis spørge: Hvem taler jeg med? og hvis stemmen påstod, at det var en oplyst sjæl, ville røret utvivlsomt blive lagt på. Men når en terapeut fungerer som omstillingsbord, tror mange ukritisk på påstanden og budskabet. Det enkelte menneske må naturligvis selv afgøre, om det vil tro på, at det er så betydningsfuldt for menneskehedens samlede udvikling, at en opstegen mester vil gøre sig den ulejlighed at give personlige råd om småjusteringer i det personlige liv. Ifølge åndsvidenskaben kommunikerer en mester aldrig direkte med inkarnerede personligheder, men alene med sjælene på sjælens eget plan (kausalplanet). Det er herefter det inkarnerede menneskes opgave at kontakte sin egen sjæl (eksempelvis gennem meditation) for ad denne vej at modtage vejledning i livet. Og hvis den stammer fra en mester, vil denne vejledning aldrig have karakter af personlige råd, men altid omhandle emner, der vil være til gavn for større grupper af mennesker eller for helheden. Andre psykiske evner I sjældnere tilfælde praktiserer psykiske terapeuter psykometri. Ordet psykometri er græsk, men kaldes også genstandslæsning. Psykometri var oprindeligt betegnelsen for evnen til at læse eller se ikke med de fysiske øjne, men med det indre syn. I dag bruger åndsvidenskaben ordet om evnen til ved berøring af en ting at kunne se eller føle denne tings fortidige historie altså en slags clairvoyance eller clairaudience. En psykometri ker kan f.eks. ved at tage en personlig genstand i hånden aflæse infor mationer om personen og de begivenheder, der har udspillet sig i genstandens nærhed. Hypnoterapi er en kendt og anerkendt terapeutisk metode til ændring af uheldige vaner som f.eks. rygning eller til kontakt med fortiden en såkaldt regression. I regression føres en person tilbage til tidligere tidspunkter i det aktuelle liv eller til 11

12 før fødslen eller endda til tidligere inkarnationer ved hjælp af regressionsteknikker. Hypnose kan bruges til meget andet, for det er en effektiv metode, som kan benyttes til at skyde genvej til de mange ressourcer, der gemmer sig under overfladen hos alle mennesker. Gennem hypnose kan der skabes en direkte kontakt til underbevidstheden, og derved skabe forandringer i dagligdagen. Formålet med hypnoterapi og regression er at skabe kontakt til de indre følelsesmæssige blokeringer, for på den måde at forstå, ophæve eller ændre dem til noget, der er mere hensigtsmæssigt og positivt. Det drejer sig om at få omprogrammeret handle- og tankemønstre, som engang var nyttige, men som ikke længere har noget formål. Hvad sker der? Hypnose er den græske betegnelse for de forskellige processer, hvorved en terapeut ved hjælp af sin vilje er i stand til at hensætte et andet menneske med svagere vilje i en slags trance. Hvis hypnosen ikke bruges til et positivt formål, falder handlingen ind under sort magi. I åndsvidenskaben betragtes hypnose som farligt både fysisk og moralsk for fysisk set påvirker den nerveæteren og de nerver, der kontrollerer blodets cirkulation i hårkarnettet. Og moralsk set bringes den hypnotiseredes vilje ind under hypnotisørens, og det er betænkeligt, hvis hypnotisøren ikke befinder sig på et højt moralsk niveau. 12

13 Håndlæsning eller kiromanti et ord, der også er græsk er også en af de alternative videnskaber, som stadig flere terapeuter tilbyder. Kiromanti går ud på at læse et menneskes anlæg og karakter og dermed dets potentielle skæbne ved tydning af håndens linjer og struktur. Psykiske evner og chakraerne Ifølge åndsvidenskaben er menneskets sanser både fysiske og metafysiske knyttet til chakrasystemet. Lugtesansen er forbundet med rodcentret, og dermed egoisme og selvopholdelsesdrift. Smagssansen er knyttet til sakralcentret og menneskets seksualitet og sanselighed. Det personlige følelsesliv, den lavere clairvoyance og lavere clairaudience udspringer af solar plexus centret. Den højere psykometri og medfølelse der er udtryk for kærlighed til gruppen er forbundet med hjertecentret. Høresansen og højere clairaudience (klarhørelse) er knyttet til halscentret, som repræsenterer menneskets evne til kommunikation og kreativ tænkning. Synssansen, intuitionen og den højere clairvoyance har sit udspring i pandecentret, hvor menneskets idéer, erkendelser og integration skabes. Endelig samles alle de højere sanser i hovedcentret, der repræsenterer bevidsthedsområdet med vilje, hensigt, kraft og transcendens. Det er vigtigt at understrege, at denne gennemgang af sanserne i forhold til chakraerne og de psykiske evner er meget forenklet og derfor bestemt ikke fyldestgørende. Vidende terapeuter og kritiske klienter efterlyses Mangel på viden hos både klienter og terapeuter er medvirkende til, at clairvoyancebranchen med rette udsættes for kritik og mistænkeliggørelse. Kritiske klienter vil 13

14 være en stor fordel for branchen, men det er først og fremmest de clairvoyante selv, der står med ansvaret for, at der skabes respekt om deres vanskelige arbejde. Der er derfor god grund til at opfordre clairvoyancebranchen og dens skoler til at modvirke den mangel på viden, uddannelse og moral, der ødelægger det udmærkede arbejde, der udføres af branchens seriøse, vidende og dygtige terapeuter. Og husk klarfølelse eller aflæsning af tanker og følelser er ikke clairvoyance! 14

15 15

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Clairvoyance C.W. Leadbeater Original titel: Clairvoyance Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel: Hvad er clairvoyance? 2. kapitel: Almindelig clairvoyance:

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

TIL SØRGENDE MENNESKER

TIL SØRGENDE MENNESKER 1 TIL SØRGENDE MENNESKER C.W. Leadbeater Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Sorgen Et menneske, du holdt meget af, er afgået ved døden. Et menneske, der måske var hele din verden. Og nu

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Hvad er drømme, og hvordan opstår de?

Hvad er drømme, og hvordan opstår de? 1 DRØMME Hvad er drømme, og hvordan opstår de? C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold I. Indledning II. Mekanismen: 1. Fysisk 2. Æterisk 3. Astral III. Sjælen

Læs mere

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Gennem Forhænget Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 VIOLA PETITT NEAL, Ph.d. 1907-1981 Den 7. august 1981 blev Shamballas porte

Læs mere

DØDEN. - og den indre rejse. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DØDEN. - og den indre rejse. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DØDEN - og den indre rejse Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Dødsprocessen... 4 o Døden i esoterisk belysning... 11 o Kroppen forlades... 25 o På tærsklen... 46 o Astralplanets beboere...

Læs mere

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 Magi & Magikere C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Magi & Magikere Af C. W. Leadbeater Fra Some Glimpses of Occultism (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvis man slår op i et leksikon,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Natur Helse. Særnummer 5 ISSN 1396-6855 INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. www.l-n-s.dk - det naturlige samlingspunkt

Natur Helse. Særnummer 5 ISSN 1396-6855 INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. www.l-n-s.dk - det naturlige samlingspunkt Særnummer 5 ISSN 1396-6855 Natur Helse 20. årgang, 27 marts 2005 Rapport fra Forskningsudvalgets temadag om: INDRE HJÆLP afholdt tirsdag d. 25. januar 2005 i Valby Medborgerhus. Arrangement og redaktion

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Penge og det åndelige liv

Penge og det åndelige liv 1 Penge og det åndelige liv Roberto Assagioli www.visdomsnettet.dk 2 Penge og det åndelige liv Af Roberto Assagioli Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Når man iagttager og

Læs mere

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 Kentaur Forlag S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse 10 14 26 42 66 Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden

Læs mere

Etik & Moral - esoterisk belyst

Etik & Moral - esoterisk belyst 1 Etik & Moral - esoterisk belyst Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Etik & Moral - esoterisk belyst Af Erik Ansvang Der er endnu ikke fundet et ord, som fyldestgørende beskriver instinktet for det gode

Læs mere

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Usynlige Hjælpere C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold Kapitel 1. Den almindeligt udbredte tro på usynlige hjælpere 2. Nogle tilfælde fra nutiden 3. Personlige

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers Steen Kofoed & Steen Krarup Sjælens Univers Indhold Kære læser! Tak Indledning Mennesket Æterlegemet Madens indvirkning Fødevarernes æteriske energiniveau Grønne fingre Astrallegemet Sanseoplevelser Farvernes

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

1. Projektets ramme og hovedresultater

1. Projektets ramme og hovedresultater Første rapport, omfattende den spirituelle del af: Undersøgelse vedrørende videns- og forsknings-kulturen blandt alternative behandlere, - beregnet til drøftelse i den alternative behandler-verden Tekst:

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

1 Ayin. Bogstavet Ayin betyder et øje, for at Se. Ayin repræsenterer lyset: det Himmelske Lys, hvoraf alting er skabt og lyset i den retfærdiges øjne. Ayin er, ligesom Aleph, et stumt eller tavst bogstav.

Læs mere

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DEN NYE NATION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DEN NYE NATION Af Erik Ansvang Aldrig før har menneskeheden stået over for så mange vanskeligheder. Aldrig før har den stået med så mange muligheder.

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere