Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato:

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato:"

Transkript

1 Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Att.: René Brinch Andersen Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato: Du har den 22. maj 2014 søgt om dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus samt gitterbur til gasflasker på Tinghusgade 16, 7200 Grindsted, matr. nr. 3s, Sønderby By, Grindsted. En mindre del af ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 1 16 (åbeskyttelseslinje), og byggeriet kræver derfor dispensation fra denne. Kommunens afgørelse Billund Kommune giver hermed dispensation til at opføre det ansøgte indenfor åbeskyttelseslinjen. Kommunens begrundelse Ifølge Naturbeskyttelseslovens 16 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 150 meter fra vandløb og søer. Ovennævnte ejendom ligger indenfor et område, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 16 (åbeskyttelseslinje). Kommunen kan give dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16, jf. lovens 65. Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt Grindsted Tlf Journalnr.: P25 Sagsnr.: 14/15881 Dok.nr.: 5 Sagsbehandler: Thomas Maigaard Tlf Billund Kommune har den 22. maj 2014 fortaget en besigtigelse af området. Formålet med besigtigelsen var at vurdere de landskabelige forhold. I forbindelse med opførslen af en ny erhvervsskole skal der i tilknytning til denne opføres et udhus til opbevaring af trævarer, affald mv.. Ligeledes opstilles et gitterbur til opbevaring af gasflasker samt et trådhegn. En mindre del af udhuset, hele gitterburet og trådhegnet ligger indenfor åbeskyttelseslinjen. Det ansøgte ligger centralt i Grindsted med store bygninger på begge sider. Situationsplan og 3D visualisering er vedlagt hhv. som bilag 1 og 2. Der er i kommunens afgørelse lagt vægt på, at det kun er den mindre del af de ansøgte, som ligger indenfor åbeskyttelseslinjen, at det ansøgte er omkranset af store bygninger, samt at det ansøgte ligger i byzone. Samlet er det Billund Kommunes vurdering, at dispensationen ikke vil påvirke de landskabelige værdier i væsentlig grad, eller være uforeneligt med de interesser, der søges beskyttet gennem ovenstående bestemmelser. Derfor gives dispensation til det ansøgte. 1 LOV nr. 951 af 03/07/2013. Lov om naturbeskyttelse, med senere ændringer Side 1/6

2 Billund Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets 2 bilag IV. Kommunen har dog ikke et detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området. Offentliggørelse Afgørelse annonceres den 27. maj 2014 på kommunens hjemmeside samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis. Klagebestemmelser Dispensationen efter Lov om naturbeskyttelse kan senest den 24. juni 2014 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Eventuel klage over godkendelsen stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis afgørelsen påklages, vil det straks blive meddelt ansøgeren. Klagen skal være skriftlig og være modtaget ved kommunen inden lukketid på dagen for klagefristudløb. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 2 BEK nr. 408 af 01/ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, med senere ændringer Side 2/6

3 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller kommunen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. En eventuel klage har opsættende virkning medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Hvis du/i vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af dette brev, jf. Naturbeskyttelsesloven s 88, stk. 1. Dispensationens baggrund og gyldighed Dispensationen er givet efter 65, stk. 2, jf. 17 i Naturbeskyttelsesloven. Den er givet på baggrund af din ansøgning af 8. april Hvis der bliver klaget over afgørelsen, gives der omgående besked herom, og Natur- og Miljøklagenævnets endelige afgørelse må så afventes. Hvis der ikke bliver klaget, må dispensationen udnyttes, når klagefristen er udløbet. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra den dag, hvor dispensationen er meddelt. Andre tilladelser Kommunens dispensation fra Naturbeskyttelsesloven fritager dig ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af anden lovgivning. Hvis det i forbindelse med anlægsarbejdet bliver nødvendigt at udlede grundvand til vandløb, skal der forinden indhentes tilladelse hertil efter Miljøbeskyttelsesloven. En eventuel ansøgning herom skal sendes til Billund Kommune. Efter Museumslovens 3 25 kan den, der udfører et jordarbejde forud for igangsætning af arbejdet anmode det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder. Efter lovens 27 skal jordarbejde standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes til det lokale kulturhistoriske museum. Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 3 LBK nr af 14/12/2006. Bekendtgørelse af museumsloven, med senere ændringer Side 3/6

4 Med venlig hilsen Thomas Maigaard Miljøsagsbehandler Kopi af afgørelsen er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Dansk Ornitologisk Forening, (lokalt), Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Naturstyrelsen Trekantområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, Esbjerg Museum, Torvegade 45, 6700 Esbjerg, Billund Museum, Borgergade 25, 7200 Grindsted, Landboretligt Udvalg att. Holger Bjørnskov, Landbrugscentret, Trehøjevej 10, 7200 Grindsted, Landboretligt udvalg att. Laila Kubel Madsen, Landbrugscentret, Nordre Boulevard 95, 6800 Varde, Friluftsrådet, att. John Kaare, Højderyggen 20, 7120 Vejle Ø, Dansk Botanisk Forening, v/rasmus Fuglsang Frederiksen, Jordbrovej 4, st. th., 8200 Århus N, Dansk Entomologisk Forening, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, Side 4/6

5 Bilag 1: Situationsplan Side 5/6

6 Bilag 2: 3D visualisering (rød linje angiver grænsen af åbeskyttelseslinjen) Side 6/6

Tilladelse efter Planloven til etablering af sø og vold på Østermosevej

Tilladelse efter Planloven til etablering af sø og vold på Østermosevej Ejer af Østermosevej 2 6623 Vorbasse Tilladelse efter Planloven til etablering af sø og vold på Østermosevej 2, 6623 Vorbasse Billund Kommune ønsker at forbedre levevilkårene for den sjældne løgfrø, som

Læs mere

GYTTEGÅRD GOLFKLUB Billundvej Hejnsvig Att.: Jens Elvang. Billund Kommune har den 21. maj 2014 besigtiget området, hvor søen ønskes placeret.

GYTTEGÅRD GOLFKLUB Billundvej Hejnsvig Att.: Jens Elvang. Billund Kommune har den 21. maj 2014 besigtiget området, hvor søen ønskes placeret. GYTTEGÅRD GOLFKLUB Billundvej 43 7250 Hejnsvig Att.: Jens Elvang Tilladelse efter Planloven til etablering af sø på Billundvej 43, 7250 Hejnsvig Du har den 14. maj 2014 søgt om tilladelse til at etablere

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato: 10-07-2017 Der er søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til etablering af enfamiliehus på Lærke Alle 3, 7260 Sønder

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Der er søgt om dispensation fra skovbyggelinje til ny kantine- og kontorbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund,

Læs mere

Dato: 1. september 2014. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal

Dato: 1. september 2014. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal Du har søgt om dispensation til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal på din ejendom matr. nr. 1 t,

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato: 11-07-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af carport og garage på 92 m 2 på Skovbrynet 5, 7260 Sønder

Læs mere

Tilladelse efter Planloven til etablering af tre søer samt udstykning af ejendom i landzone

Tilladelse efter Planloven til etablering af tre søer samt udstykning af ejendom i landzone Annette Uhd Kirkebyvej 132 7260 Sønder Omme Tilladelse efter Planloven til etablering af tre søer samt udstykning af ejendom i landzone Du har den 14. januar 2014 søgt om tilladelse til at etablere en

Læs mere

Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus

Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til om- og tilbygning af enfamiliehus på Rankenbjergvej 11, 6623

Læs mere

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag.

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag. Dispensation fra skovbyggelinje til tilbygning Dato: 13-06-2019 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning på, matr. nr. 7 GA, STENDERUP BY, ANSAGER. Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato:

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato: Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato: 10-08-2017 Der er søgt om tilladelse til skovrejsning på Fiskerivej 20, 7200 Grindsted, matr. nr. 3ø, Omvrå Søndermark, Filskov. Det ansøgte

Læs mere

Bemærk, at dispensationen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Bemærk, at dispensationen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Dispensation fra skovbyggelinje til lagerhal Dato: 20-11-2018 Konsulent har på vegne af ejer søgt om byggetilladelse til tilbygning af lagerhal på Industrivangen 1, 7200 Grindsted, matr. nr. 2 BB, FILSKOV

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato: 09-01-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af garage på 65 m 2 på Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme,

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til enfamilieshus med integreret garage

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til enfamilieshus med integreret garage Sune Terp Kruse Glentevej 29 7200 Grindsted Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til enfamilieshus med integreret garage Du har søgt om tilladelse til, at opføre et enfamilieshus med integreret

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Du har er søgt om tilladelse til at opføre en integreret garage på Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme, matr. nr. 6a, Kirkeby

Læs mere

Tilbygningen og overdækningen skal etableres som anvist i ansøgningen. Tilbygningen og overdækningen må ikke udbygges uden en dispensation.

Tilbygningen og overdækningen skal etableres som anvist i ansøgningen. Tilbygningen og overdækningen må ikke udbygges uden en dispensation. Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udbygning af eksisterende bygning på Holdgårdsvej 142, 7260 Sønder Omme Du har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 til udbygning af eksisterende

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: 03-04-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til en tilbygning på garage på Højene 5, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 12 AY, HEJNSVIG

Læs mere

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af halvtag til maskinhus Du har søgt om fornyet tilladelse til, at anlægge tilbygning af halvtag til maskinhus på matr. nr. 4a, Klink By,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven BOS A/S Mallevej 3 9681 Ranum Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947480 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation fra skovbyggelinjen omkring skovarealet beliggende

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Du har søgt om tilladelse til, at etablerer en 65m 2 stor integreret garage på matr. 6a Kirkeby By, Sdr. Omme. Matriklen

Læs mere

Tilbygningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr Lundager-Sønder Omme kanal

Tilbygningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr Lundager-Sønder Omme kanal Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning til enfamilieshus Du har søgt om tilladelse til, at etablerer en tilbygning m.v. til enfamilieshus på matr. nr. 6ex, Østerby By, Sdr. Omme.

Læs mere

Landzonetilladelse til Landzonesag - Ny garage opføres i forbindelse med opførelse af nyt stuehus

Landzonetilladelse til Landzonesag - Ny garage opføres i forbindelse med opførelse af nyt stuehus Zara Løvbjerg Jensen Hovborgvej 11 6623 Vorbasse Landzonetilladelse til Landzonesag - Ny garage opføres i forbindelse med opførelse af nyt stuehus Adresse : Hovborgvej 11, 6623 Vorbasse Matr. nr. : 1f,

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af en shelter med tilhørende bålsted

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af en shelter med tilhørende bålsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af en shelter med tilhørende bålsted Billund Kommune har søgt om tilladelse til, at opfører en shelter med tilhørende bålsted på matr. nr. 9 Østerby By,

Læs mere

Filskov Kro v/ Louise og Bent Sandfeld Amtsvejen 34, Filskov 7200 Grindsted. Landzonetilladelse fodboldgolfbane ved Filskov Dato: 12-01-2015

Filskov Kro v/ Louise og Bent Sandfeld Amtsvejen 34, Filskov 7200 Grindsted. Landzonetilladelse fodboldgolfbane ved Filskov Dato: 12-01-2015 Filskov Kro v/ Louise og Bent Sandfeld Amtsvejen 34, Filskov 7200 Grindsted Landzonetilladelse fodboldgolfbane ved Filskov Dato: 12-01-2015 Billund Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter 35,

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014 Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde enge, moser og heder ved Ansager Å Billund Kommune har på vegne af lodsejere

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven NORDLY INVEST ApS Nr Billumvej 34 6852 Billum (KL@nordlyhuse.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 17-04-2018 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Søren Henriksen Skjoldsgade 94 2 L 6700 Esbjerg Sendt til e-mail: henriksen.4196@gmail.com Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato: 30-01-2018 Arkitekt har på vejne af ejer søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af ny spejderhytte på 450

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven IVERSEN BYGGERI OG RÅDGIVNING ApS Poppelvangen 20 6715 Esbjerg N (mail@iversenbyg.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde mose Dato: 12. november 2014

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde mose Dato: 12. november 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde mose Dato: 12. november 2014 Du har søgt om dispensation til at afgræsse og rydde på din ejendom matr. nr. 12e, Fugdal By, Hejnsvig. Ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse til ferielejligheder m.m. på Vesterhedevej 33, 7250 Hejnsvig Dato: 22-02-2016

Landzonetilladelse til ferielejligheder m.m. på Vesterhedevej 33, 7250 Hejnsvig Dato: 22-02-2016 Lis og Henning Kristensen Vesterhedevej 33 7250 Hejnsvig Landzonetilladelse til ferielejligheder m.m. på Vesterhedevej 33, 7250 Hejnsvig Dato: 22-02-2016 Billund Kommune meddeler hermed landzonetilladelse

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen til haveskur

Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen til haveskur Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen til haveskur Der er søgt om tilladelse til, at lovliggøre et haveskur på matr. nr.7bø, Stenderup By, Ansager. Matriklen er tilknyttet ejendommen Nørrevej

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Bjarne Mølby Lundvej 183 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Christina Thormann CHSC@varde.dk Direkte tlf.: 7994 7480 Sag.nr.: 17/2552 Dok.nr.: 82584/17 Dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering permanent

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering permanent Teknik & Sønderho Havn Støtteforening Landevejen 80 6720 Sønderho Att. Anders Bjerrum Mail: anders.bjerrum@fp7consult.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. september 2013 Sagsbehandler Carsten E. Callisen

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til juletræsbeplantning

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til juletræsbeplantning Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til juletræsbeplantning Billund Kommune har den 15. og den 21. september 2015 konstateret, at der er blevet plantet juletræer på matr. nr. 6ø, 16d og

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt.

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt. Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt. Der er søgt om tilladelse til, at placere 5 borde- og bænkesæt på matr. 1co, Billund By, Grene. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Vandløb Frodesgade Esbjerg Att.: Thomas W. Jepsen

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Vandløb Frodesgade Esbjerg Att.: Thomas W. Jepsen Esbjerg Kommune Vandløb Frodesgade 30 6700 Esbjerg Att.: Thomas W. Jepsen twj@esbjergkommune.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 14-10-2015 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fem små huse på hedeareal

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fem små huse på hedeareal Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fem små huse på hedeareal XXX har søgt om tilladelse til at opsætte 5 huse á 2,5m x 2,5m på matr. nr. 3fs, Sønderby By, Grindsted. Husene skal bruges til maskiner

Læs mere

Naturstyrelsen Førstballevej Randbøl Att. Inken Breum Larsen

Naturstyrelsen Førstballevej Randbøl Att. Inken Breum Larsen færiste Naturstyrelsen Førstballevej 2 7183 Randbøl Att. Inken Breum Larsen Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse hedeareal og etablere færiste Du har søgt om dispensation til at afgræsse

Læs mere

Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til Nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport

Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til Nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til Nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Arkitektfirmaet Kloden ApS har, på vegne af Kurt Hansen, søgt om tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato:

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 14-01-2015 Du har søgt om tilladelse til, at anlægge to søer på cirka 800 m 2 hver på matr. 3 E, Gilbjerg By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet ejendommen beliggende

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til udvidelse af kyllingestald

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til udvidelse af kyllingestald Frijenborg & Wedellsborg Land- & Skovbrug v/bendt Wedell Linen 62 8450 Hammel Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til udvidelse af kyllingestald Billund Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø

Landzonetilladelse til etablering af sø Landzonetilladelse til etablering af sø Du har søgt om tilladelse til at etablere en ca.900 m² stor sø på matr. nr. 3as Risbøl, Hejnsvig tilhørende din ejendom beliggende på adressen Rugbjergvej 63, 6623

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus og overdækning

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus og overdækning Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus og overdækning Der er søgt om tilladelse til, at lovliggøre et udhus og en overdækning på matr. nr. 14e, Stenderup By, Ansager. Matriklen er

Læs mere

Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport

Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Arkitektfirmaet Kloden ApS har på vegne af ejer søgt om tilladelse til at etablere

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Arkitektfirmaet Kloden ApS har, på vegne af Kurt Hansen, søgt om tilladelse til,

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde beskyttet moseareal

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde beskyttet moseareal Flemming Sørensen Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Sendt til: flso@varde.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at rydde

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til anlæggelse af muldtoilet med opsamlingstank

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til anlæggelse af muldtoilet med opsamlingstank Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til anlæggelse af muldtoilet med opsamlingstank Du har søgt om tilladelse til, at anlægge et muldtoilet med mulighed for opsamlingstank på matr. nr. 9 Østerby By, Sdr.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven SAGRO I/S Att.: Lisbeth Gliese Jensen Birk Centerpark 24 7400 Herning (lgj@sagro.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved

Læs mere

Billund Kommune varslede ved skrivelse af 19. november 2015 påbud om en fysisk lovliggørelse.

Billund Kommune varslede ved skrivelse af 19. november 2015 påbud om en fysisk lovliggørelse. Afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til bibeholdelse af juletræer indenfor åbeskyttelseslinjen samt påbud om fjernelse af juletræer indenfor åbeskyttelseslinjen Billund Kommune har den 15.

Læs mere

Landzonetilladelse til tilbygning til eksisterende garagebebyggelse, Rugbjergvej 26, 7250 Hejnsvig

Landzonetilladelse til tilbygning til eksisterende garagebebyggelse, Rugbjergvej 26, 7250 Hejnsvig Landzonetilladelse til tilbygning til eksisterende garagebebyggelse, Rugbjergvej 26, 7250 Hejnsvig Billund Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter 35, stk.1 i lov om planlægning (lbk. nr. 1529

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø

Landzonetilladelse til anlæg af sø Gert Olesen Søndermarksvej 5 7200 Grindsted Landzonetilladelse til anlæg af sø Du har søgt om tilladelse til, at etablere en ca.1.000 m² stor sø på matr. nr. 3ar Omvrå Søndermark, Filskov. Matriklen er

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. Dato: 20. juni 2016

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. Dato: 20. juni 2016 Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinie til byggemodning i Sdr. Omme Billund Kommune har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 (fortidsmindebeskyttelseslinie)

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Anders Varridsbøl Friis Skyhedevej 73 6855 Outrup Sendt til e-mail: avf@kgh.dk Teknik og Miljø vardekommune@varde.dk 7994 6800 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

3. Arealet skal henlægge efter arbejdets udførelse uden isåning af græs el. lign.

3. Arealet skal henlægge efter arbejdets udførelse uden isåning af græs el. lign. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Att. bc@billundvand.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at nedgrave spildevandsledninger og omlægge vandløb i naturbeskyttet mose Billund

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fortsat opdyrkning af beskyttet natur med vilkår om erstatningsnatur.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fortsat opdyrkning af beskyttet natur med vilkår om erstatningsnatur. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fortsat opdyrkning af beskyttet natur med vilkår om erstatningsnatur. Du har søgt om tilladelse til at fortsætte opdyrkningen af beskyttet natur ved udlægning

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af carport

Landzonetilladelse til opførelse af carport Frank Pilgaard Jeppesen Purkærvej 44 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at rydde mose, etablere hegn og afgræsning

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at rydde mose, etablere hegn og afgræsning Lene Egtved Andersen Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2 6000 Kolding (lea@khl.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947113 18-09-2017 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning på hede og overdrev

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning på hede og overdrev Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning på hede og overdrev Dato: 13/09/2017 Du har søgt om tilladelse til afgræsning på matr. nr. 9ao, Donslund By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet ejendommen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng Et engareal på ca. 3,7 ha vest fra Grindsted by ønskes afgræsset af heste. Engen, som ønskes afgræsset, er en del af et større sammenhængende

Læs mere

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Birgitte Vestergaard og Kent Harndahl Baggesensvej 18 8600 Silkeborg Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Læs mere

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning Hede Danmark Heine Fischer Møller VVM-screening af skovrejsning Billund Kommune har modtaget materiale til brug for en VVM-screening af skovrejsningsprojekt på matr. nr. 20a, Vorbasse, Vorbasse by, tilhørende

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Aage Kristiansen Bymidten 114 9600 Aars. Dispensation fra skovbyggelinje til carport

Aage Kristiansen Bymidten 114 9600 Aars. Dispensation fra skovbyggelinje til carport Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Aage Kristiansen Bymidten 114 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 30. maj 2013 Dispensation

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde kommune Att.: Kristine Gregersen Bytoften 2 6800 Varde (krgr@varde.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946880 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af rekreative tilbud i Billund Anlæg.

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af rekreative tilbud i Billund Anlæg. Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Gindsted Att: Park og Vej Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af rekreative tilbud i Billund Anlæg. Billund Kommune Park & Vej har søgt om

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven VT HALLEN A/S Att.: Henning Søndergaard Fabriksvej 1 6920 Videbæk (hes@vthallen.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune

Læs mere

Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at opsætte en spunsvæg

Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til at opsætte en spunsvæg Tistrup Erhvervs- & Borgerforening Krarupvej 20 6862 Tistrup Att: Christian Anneberg Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Efterfølgende dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk. Dispensation fra skovbyggelinje til husstandsvindmølle

Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk. Dispensation fra skovbyggelinje til husstandsvindmølle Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre en husstandsvindmølle

Landzonetilladelse til at opføre en husstandsvindmølle Jacob Andersen Røgildvej 40 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 22-11-2012

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Jens Jensen Lund Rejsby 9 Ballum 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-125-13 02-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Holger Østergaard Birkegade Outrup

Holger Østergaard Birkegade Outrup Holger Østergaard Birkegade 12 6855 Outrup h.oestergaard@bbsyd.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947113 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af gangbroer. Varde Kommune har

Læs mere

Varde Kommune Naturcenteret Bytoften Varde

Varde Kommune Naturcenteret Bytoften Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af vandhul i kultureng

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af vandhul i kultureng Kirkebyvej 74 7260 Sønder Omme Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af vandhul i kultureng Du har søgt om tilladelse til lovliggørelse af etableret vandhul med et areal

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har den 24.03.2015 søgt om tilladelse til at oprense en ca. 3.300 m² stor sø på matr. nr. 6ao, Stenderup By, Ansager. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Afslag efter naturbeskyttelsesloven til at etablere vandhul i fugtig lavning på overdrev.

Afslag efter naturbeskyttelsesloven til at etablere vandhul i fugtig lavning på overdrev. Afslag efter naturbeskyttelsesloven til at etablere vandhul i fugtig lavning på overdrev. Ansøger har søgt om dispensation til at etablere en sø i en fugtig lavning, som ligger i sammenhæng med et overdrev

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning Dato:

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning Dato: Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning Dato: 11.07.2018 Du har søgt om tilladelse til rydning på matr. nr. 13p, Stenderup By, Ansager. Matriklen er tilknyttet ejendommen beliggende på Lundgårdvej

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø Jan Løhndorf Haderslevvej 80 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 08-02-2016 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail mesej@esbjergkommune.dk Sagsid 16/264 Dispensation

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Frederiksberg Kommune Att.: Karsten Klintø Via e-post: kakl01@frederiksberg.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til badebro i sø på 2800m 2 Dato: 6. juni 2019

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til badebro i sø på 2800m 2 Dato: 6. juni 2019 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til badebro i sø på 2800m 2 Dato: 6. juni 2019 Du har søgt om tilladelse til en badebro på 6 m i længden og 4 m i bredden i en sø på ca. 2800 m 2. Arbejdet skal

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Hans Kristian Andersen Agerholm 7 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation fra åbeskyttelseslinjen langs

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven K. Sørensen Byg Att.: Kristian Sørensen Kirkegårdsvej 11 6300 Gråsten (kedde@k-s-byg.dk) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947112 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

3. Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet følger fortsat eksisterende partsfordeling af 17. februar 1983 (bilag 2).

3. Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet følger fortsat eksisterende partsfordeling af 17. februar 1983 (bilag 2). Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Christian Søndergaard Faldborgvej 8 8840 Rødkærsbro Sendes til: kjaersoendergaard@gmail.com Tilladelse til medbenyttelse af rørlagt vandløb Viborg

Læs mere