HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø- og Handelsrettens afgørelse om erstatning af advokatudgifter i sagen Forbrugerombudsmanden mod Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe A/S. I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø- og Handelsretten den 20. november I påkendelsen har deltaget tre dommere: Jytte Scharling, Vibeke Rønne og Lars Hjortnæs. Påstande Kærende, Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS, har nedlagt påstand om, at statskassen skal betale ,83 kr. til kærende med procesrente fra den 9. november Sø- og Handelsretten har henholdt sig til afgørelsen. Sagsfremstilling Hovedforhandling i sagen Forbrugerombudsmanden mod Dansk InkassoBrancheforening (herefter brancheforeningen ) som mandatar KGS Europe A/S var berammet til den 9. november Under sagen var Danske INKASSO Advokater indtrådt som biintervenient til støtte for sagsøgte. Under hovedforhandlingen traf Sø- og Handelsretten afgørelse om, at hovedforhandlingen måtte gå om på grund af to retsmedlemmers inhabilitet. I kendelsen af 9. november 2011 hedder det bl.a.: I sit procedureindlæg har biintervenienten, opfordret af sagsøgte, inddraget advokatbranchens forhold i sagen og har til støtte for sagsøgte bl.a. anført, at spørgsmålet om Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence i nærværende sag må vurderes i lyset af, at Forbrugerombudsmanden ikke på advokatområdet kan antages at have hjemmel til at

2 - 2 - påtale overtrædelser af god inkassoskik. Denne kompetence tilkommer Advokatnævnet, og dette synspunkt er af advokatmyndighederne fremført på et møde mellem advokatmyndighederne og Forbrugerombudsmanden i De af biintervenienten fremførte synspunkter har ikke tidligere været inddraget i sagen og fremgår herunder ikke af sagens dokumenter. Idet retsformanden var generalsekretær i Advokatsamfundet, da det nævnte møde mellem Forbrugerombudsmanden og Advokatsamfundet fandt sted, og da Advokatsamfundets repræsentant på mødet handlede under generalsekretærens instruks, findes der at foreligge inhabilitet for restformandens vedkommende og under de beskrevne omstændigheder tillige for sagkyndig dommer Gitte Forsberg, som er medlem af Advokatnævnet. Hovedforhandling blev senere gennemført med en anden sammensætning af rettens medlemmer, hvorefter Sø- og Handelsretten afsagde dom i sagen den 20. november Brancheforeningen anmodede i brev af 26. marts 2012 Sø- og Handelsretten om at få erstattet de merudgifter, som brancheforeningen var blevet påført som følge af, at hovedforhandlingen måtte gå om. Merudgifterne til advokatbistand omfatter ifølge brancheforeningen ,83 kr. Ved den påkærede afgørelse afslog Sø- og Handelsretten at give brancheforeningen erstatning. I afgørelsen hedder det bl.a.: Under de omstændigheder, som er anført i rettens kendelse af 9. november 2011 om inhabilitet, og da det af sagsøgte i brev af 26. marts 2012 og telefax af 14. september 2012 anførte ikke kan føre til et andet resultat, findes betingelserne i retsplejelovens 320 for at erstatte sagsøgtes udgifter som følge af, at sagens hovedforhandling måtte gå om, ikke at være opfyldt. Anbringender Brancheforeningen har anført, at den er berettiget til erstatning, jf. retsplejelovens 320. Det har under sagens forberedelse for Sø- og Handelsretten været gjort gældende, at der i forhold til Forbrugerombudsmandens kompetence over for autoriserede inkassovirksomheder er en parallel i forhold til advokater og dermed Advokatnævnet. Under sagens forberedelse blev KGS Europa ApS og Forbrugerombudsmanden kontaktet af Sø- og Handelsretten vedrørende parternes opfattelse af retspræsident Henrik Rothes habilitet

3 - 3 - i sagen. Denne henvendelse skete på baggrund af et brev af 10. februar 2005 fra Advokatsamfundet til advokat Kim B. Ulrich om muligheden for at opkræve administrationsomkostninger. Forbrugerombudsmandens kompetence i forhold til advokater omtales ikke i brevet. På daværende tidspunkt vidste parterne ikke, at der i maj 2009 havde været afholdt møde og været skriftlig korrespondance mellem Advokatsamfundet og Forbrugerombudsmanden om dennes kompetence i forhold til advokater i relation til inkassoomkostningsbekendtgørelsen, og at Henrik Rothe i den forbindelse havde underskrevet et brev til Forbrugerombudsmanden, hvori det blev tilkendegivet, at det falder uden for dennes kompetence efter markedsføringsloven at iværksætte søgsmål eller udstede påbud rettet mod advokaters eventuelle overtrædelse af denne bekendtgørelse. Brancheforeningen kunne eller burde derfor ikke forud for hovedforhandlingen have henledt Sø- og Handelsrettens opmærksomhed på mulig inhabilitet hos de dommere, der deltog i hovedforhandlingen den 9. november Retsgrundlag Retsplejelovens 320, der blev indsat ved lov nr. 554 af 24. juni 2005, lyder således: Retten kan beslutte, at statskassen skal erstatte udgifter, som en part uden egen skyld er blevet påført som følge af, at sagen helt eller delvis har måttet gå om eller ikke har kunnet behandles. I lovforslagets bemærkninger til 320 hedder det bl.a. (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, L 132, s. 5555): Bestemmelsen giver retten mulighed for at bestemme, at statskassen skal erstatte udgifter, som en part uden egen skyld er blevet påført som følge af, at sagen helt eller delvis har måttet gå om. Bestemmelsen lovfæster dermed en praksis, der har udviklet sig, hvorefter Domstolsstyrelsen udbetaler erstatning, eksempelvis når en sag har måttet gå om på grund af en dommers inhabilitet eller død. Som det vigtigste eksempel kan nævnes tilfælde, hvor parterne påføres merudgifter som følge af, at domsforhandlingen aflyses og udsættes med meget kort varsel på grund af en dommers pludselige sygdom eller andre forhold, der kan henføres til retten. Bestemmelsen kan derimod ikke anvendes, hvis aflysningen skyldes en parts eller en rettergangsfuldmægtigs pludselige sygdom eller andre forhold, der ikke kan henføres til retten.

4 - 4 - Det er en forudsætning, at parten er uden skyld i, at sagen må gå om. Bestemmelsen kan således for eksempel ikke anvendes, hvis parten på et tidligere tidspunkt burde have henledt rettens opmærksomhed på en mulig inhabilitet. Bestemmelsen er fakultativ og forudsættes anvendt i forholdsvis begrænset omfang. Hovedeksemplerne vil være de nævnte situationer, hvor en dommer dør eller viser sig at være inhabil, således at sagen må gå om, eller hvor en domsforhandling aflyses med meget kort varsel på grund af rettens forhold. Højesterets begrundelse og resultat Efter ordlyden af og forarbejderne til retsplejelovens 320 må der ved afgørelsen af, om statskassen skal erstatte udgifter, som en part er blevet påført som følge af, at sagen har måttet gå om, lægges vægt på, om parten er uden skyld heri. Efter de foreliggende oplysninger lægger Højesteret til grund, at Dansk InkassoBranceforening ikke forud for hovedforhandlingen i november 2011 havde kendskab til forhandlingerne i maj 2009 mellem Advokatsamfundet og Forbrugerombudsmanden om dennes kompetence i forhold til advokater i relation til inkassoomkostningsbekendtgørelsen. Under hensyn hertil finder Højesteret, at statskassen skal erstatte de udgifter, som brancheforeningen er blevet påført ved, at sagen må gå om. Højesteret finder, at erstatningen passende kan fastsættes til kr. Højesteret har herved taget hensyn til sagens værdi og til på den ene side, at hovedforhandlingen i november 2011 blev afbrudt, og til på den anden side, at hovedforhandlingen efterfølgende blev gennemført med formodet reduceret tidsforbrug til følge. Højesteret finder ikke, at der er grundlag for at give brancheforeningen medhold i påstanden om forrentning af beløbet fra den 9. november Beløbet forrentes derfor efter rentelovens 8 a fra udløbet af fuldbyrdelsesfristen for denne højesteretskendelse. Thi bestemmes: Sø- og Handelsrettens kendelse ændres, således at statskassen skal betale kr. til kærende, Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS

5 - 5 - Europe A/S). Beløbet skal betales inden 14 dage efter denne højesteretskendelses afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a. Kæreafgiften på 750 kr. tilbagebetales til kærende.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. oktober 2012 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Kaspar Linkis og Gry Berdiin (kst.)). 16. afd. nr. B-2562-09: 1)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015 Sag 180/2013 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Jesper Schäfer Munk) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Carsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere