IP/TMT Update. Dom om inkassoomkostninger samt. på inkassoområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IP/TMT Update. Dom om inkassoomkostninger samt. på inkassoområdet"

Transkript

1 Dom om inkassoomkostninger samt Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence på inkassoområdet... 2 Ny EU-forordning giver bedre muligheder for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder... 2 Ændring af reglerne om God Klinisk Praksis (GCP) 3 Seminar om forebyggelse og håndtering af korruption og bestikkelse... 4 Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen... 4 Kontakt... 5

2 Dom om inkassoomkostninger samt Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence på inkassoområdet Advokatfuldmægtig Christian Nielsen Højesteret afsagde dom den 4. juli 2013 i en sag mellem Forbrugerombudsmanden og inkassovirksomheden KGS Europe ApS (KGS). Først tog Højesteret stilling til spørgsmålet om Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence på inkassoområdet. Inkassoloven bestemmer, at inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik, og at Rigspolitiet har tilsynskompetencen med inkassovirksomhederne. Markedsføringsloven tillægger Forbrugerombudsmanden en generel tilsynskompetence indenfor lovens område. Forbrugerombudsmandens har tilsynskompetence med alle erhvervsdrivende med undtagelse af finansielle virksomheder. Inkassovirksomheder er, modsat finansielle virksomheder, ikke undtaget Forbrugerombudsmandens kompetence, og derfor udtalte Højesteret, at en "sektorspecifik lovgivning med særskilt tilsyn er uden betydning for Forbrugerombudsmandens kompetence efter markedsføringsloven, medmindre andet er fastsat ved lov". Forbrugerombudsmandens tilsyn med erhvervsdrivendes overholdelse af god markedsføringsskik indenfor markedsføringslovens anvendelsesområde omfatter altså også inkassovirksomheder. Højesteret fastslog endvidere, at det i forarbejderne til renteloven er bestemt, at Forbrugerombudsmanden påser overholdelsen af renteloven, og at han derfor ligeledes har tilsynskompetence med inkassovirksomheders aftalevilkår overfor skyldnere. Højesteret behandlede også tvisten om inkassoomkostninger. KGS havde hos skyldnere opkrævet omkostninger til udsendelse af girokort samt adressesøgning. Efter inkassobekendtgørelsen kan en skyldner afkræves udgifter forbundet med inddrivelsen af fordringen. Udgifterne skal være rimelige og må for forbrugere ikke overstige et fastsat maksimumbeløb. Højesteret fastslog, at udsendelse af girokort og adressesøgning måtte være dækket af de rimelige udgifter i forbindelse med inddrivelse af fordringer, som inkassovirksomheder har. KGS var derfor ikke berettiget til at opkræve gebyrer for udsendelse af girokort samt adressesøgning udover det i bekendtgørelsen fastsatte maksimumbeløb. Højesterets dom fastslår, at Forbrugerombudsmanden har generel tilsynskompetence indenfor markedsføringslovens anvendelsesområde, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt ved lov. Dernæst er det afgjort, at muligheden for at pålægge skyldner inkassoomkostninger udover maksimumbeløbet fastsat i inkassobekendtgørelsen er begrænset. I et tilfælde, hvor skyldner har hemmelig adresse, og hvor inkassovirksomheden har særlige omkostninger forbundet med udlevering af adressen fra en offentlig myndighed, kan omkostningen dog formentlig væltes over på skyldner. Dommen kan læses her. Ny EU-forordning giver bedre muligheder for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder Advokatfuldmægtig Mette-Marie Henrichsen Den 24. januar 2013 vedtog Europa-Parlamentet EU-Kommissionens forslag til en ny toldforordning, der skal erstatte den nugældende forordning fra Forordningen er foreslået på baggrund af og til effektiv imødegåelse af især den stigende internethandel med krænkende produkter produceret i lande uden for EU. Den nye forordning medfører en række ændringer i forhold til den nuværende toldprocedure og træder i kraft 1. januar For det første udvides forordningens område, således at toldkontrollen omfatter flere typer af krænkelser, end de rettigheder der i dag beskyttes; varemærke-, ophavs-, design- og patentrettigheder, supplerende beskyttelsescertifikater, sortsbeskyttelse, beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser samt beskyttelse af plantesorter. Herudover kommer forordningen til at gælde i forhold til anordninger til omgåelse af teknologiske foranstaltninger, handelsnavne, som antages at omfatte virksomhedsnavne, i det omfang de er beskyttet som eksklusive ejendomsrettigheder ifølge national ret, halvlederprodukters topografier og brugsmodeller. Det blev i den forbindelse tillige drøftet at inkludere parallelimporterede varer, men det

3 blev besluttet ikke at lade parallelimport omfatte af forordningen. For det andet foreskrives der en ny forenklet procedure for tilintetgørelse af krænkende varer uden først at skulle indlede en retlig procedure for at fastslå, om der har fundet en krænkelse sted af en intellektuel ejendomsrettighed - forudsat at rettighedshaverens samtykke foreligger, og den, der importerer, ikke protesterer. Den måske vigtigste ændring vedrører en ny procedure for tilintetgørelse af ikke-fordærvelige varer indført ved småforsendelser. Det bliver således muligt, uden rettighedshaverens udtrykkelige samtykke, og uden først at skulle indlede en retlig procedure for at fastslå, om der har fundet en krænkelse sted af en intellektuel ejendomsrettighed, at få tilintetgjort disse varer. Rettighedshaveren skal blot have givet toldmyndighederne en generel godkendelse, og vareindehaveren såvel som rettighedshaveren må ikke inden 10 dage have protesteret imod tilintetgørelsen. Rettighedshaveren garanterer selvsagt for eventuelle tab, som varemodtageren uretmæssigt måtte lide i den forbindelse. Endvidere tydeliggøres det med forordningen, hvilke informationer toldmyndighederne må dele, og det fremhæves, at en toldmyndighed, der opdager krænkende varer i transit, kan give besked herom til destinationslandets toldmyndigheder, der dermed opfordres til handling. Toldforordningen finder under visse særlige omstændigheder anvendelse på varer, som antageligt er "i transit". Varer, hvor den angivne destination betvivles, vil således kunne tilbageholdes. Modtageren af sådanne varer, der søger deres frigivelse, vil være forpligtet i en efterfølgende retssag til at bevise, at de varemærkeforfalskede varer er bestemt til et land uden for EU og derved vitterligt er varer "i transit". Forordningen løser ikke spørgsmålet, om import til privates eget brug kan stoppes, men i de nye regler på varemærkeområdet er det foreslået, at en erhvervsdrivendes salg til private vil udgøre en varemærkekrænkelse. Samlet set er der tale om en velkommen udvidelse og forenkling af reglerne. Forordningen kan læses her. Ændring af reglerne om God Klinisk Praksis (GCP) Advokatfuldmægtig Mette-Marie Henrichsen Forsøg med lægemidler på mennesker skal foregå i overensstemmelse med god klinisk praksis (GCP). GCP er en internationalt anerkendt etisk og videnskabelig kvalitetsstandard til bl.a. beskyttelse af forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velfærd. GCP-reglerne fremgår i dansk ret af GCPbekendtgørelsen, som den 1. juli 2013 er blevet ændret. Ifølge GCP-reglerne er det et krav, at forsøgspersoner skal have udleveret gratis forsøgslægemidler. Sundhedsstyrelsen har hidtil kun kunnet fravige dette krav, hvis formålet med forsøget ikke ville blive opnået, hvis forsøgslægemidlerne blev udleveret gratis. Med de nye regler er det nu også blevet muligt at dispensere fra kravet, hvis 1) forsøgslægemidlet anvendes til en indikation, der er omfattet af lægemidlets produktresume, 2) forsøgspersonen er i behandling med lægemidlet, uanset deltagelse i forsøget, og 3) forsøgspersonen selv betaler for lægemidlet. Udgangspunktet er, at sponsor skal levere - og betale for - forsøgslægemidlet. Med de nye regler er der imidlertid åbnet mulighed for, at sponsor kan indgå en aftale med et sygehus om, at sygehuset betaler for forsøgslægemidlet i forsøg, der foregår på sygehuset, hvis patienten i forvejen får lægemidlet gratis som et led i behandlingen. Endelig er kravet til sponsor om, at denne skal sikre, at der foretages monitorering, blevet præciseret, således at det gøres klart, at monitoreringskravet gælder både før, under og efter forsøget og under hensyntagen til forsøgets karakter og risiko. Baggrunden for ændringerne er at gøre det mere attraktivt at gennemføre kliniske forsøg i Danmark, idet de økonomiske krav til sponsor er blevet lempet. Samtidig skal monitoreringskravet sikre en forøget etisk og videnskabelig acceptabel gennemførelse af forsøgene.

4 Den ændrede bekendtgørelse kan læses her. Seminar om forebyggelse og håndtering af korruption og bestikkelse Advokat, partner Michael Hopp Børsen Ledelseshåndbøger og Plesner indbyder til seminar om forebyggelse og håndtering af korruption og bestikkelse Onsdag den 18. september 2013 kl Med den voksende globale samhandel har bekæmpelsen af korruption og bestikkelse fået stort fokus i den internationale lovgivning. Den interessante dato i denne sammenhæng ligger imidlertid ikke til maj, men er nok snarere den 22. september 2013, hvor det nævnte valg til forbundsdagen finder sted. Ovennævnte udtalelser skal således nok mest læses i det lys, at når blot den tyske regering fremstår ambitiøse i forhold til forhandlingerne i tiden inden valget, så er de tilfredse. Hvis de så senere må konstatere, at deres optimisme blev gjort til skamme, er det nok et nederlag, de kan leve med. Endelig er det også værd at holde for øje, at den umiddelbart så ambitiøse tyske justitsminister, slet ikke har ansvaret for den tyske deltagelse i forhandlinger. Det ansvar påhviler den noget mere afdæmpede indenrigsminister. For ledelsen i danske virksomheder er det derfor vigtigt at tage de fornødne forholdsregler i forhold til korruption og bestikkelse. Er det juridiske beredskab ikke på plads, kan sanktionerne være hårde og i værste fald indebære store bøder, fængselsstraf, konfiskation af fortjeneste, udelukkelse fra udbudsrunder i EU og omdømmetab. Seminaret ruster dig til at arbejde proaktivt på at modvirke og forebygge sager om korruption og bestikkelse i din virksomhed. Tilmelding på Plesners hjemmeside. Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen Senior Policy Advisor, Moderniseringsstyrelsen Christian Wiese Svanberg Inden EU-institutionerne som sædvanlig gik på ferie i august, nåede sammenfaldet af den såkaldte "PRISM"-sag og den tyske valgkamp forud for forbundsdagsvalget at trække selveste Angela Merkel ind i forhandlingerne. Hun tilkendegav således offentligt, at effektiv databeskyttelse forudsætter en fælles europæisk løsning, og i en erklæring inden juli rådsmødet (retlig- og indre anliggender) gik den franske og tyske regering sammen om at opfordre til, at forhandlingerne om den nye forordning afsluttes snarest muligt. Den tyske justitsminister gik endog så langt, at hun opfordrede til, at forordningen vedtages senest i maj 2014.

5 Kontakt De nævnte er og e kan også kontaktes på telefon Peter-Ulrik Plesner Per Håkon Schmidt Sture Rygaard Michael Hopp Mikkel Vittrup Niels Chr. Ellegaard Christian L. Bardenfleth Jon Balsby Henrik Bechgaard Mette Hygum Clausen Kasper Frahm Caroline Thufason von Barnekow Anders Rex Rønn Andreas Poul Cederholm Peter Nørgaard Henrik Rubæk Jørgensen

6 Kamilla Enevoldsen Mette-Marie Henrichsen Christian Nielsen Sarah Gahrn Møller Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service firmaer i Danmark. Med ca. 380 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

IP/TMT Update. Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen. om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse

IP/TMT Update. Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen. om one-stop-shop - Ny frist for mulig vedtagelse Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen - Uenighed i Rådet om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse... 2 Højesteretsdom om TV der ikke ville kunne modtage public service-kanaler...

Læs mere

IP/TMT Update. Ost i skiver... 4 Plesner lancerer Persondataretligt Forum... 4 Kontakt... 6

IP/TMT Update. Ost i skiver... 4 Plesner lancerer Persondataretligt Forum... 4 Kontakt... 6 Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser sendt i høring... 2 Forvekslingsrisiko mellem FEMIVIA og FEMIBION. 2 NETTO taber domænesag men vinder varemærkesag... 3 Ost i skiver... 4 Plesner

Læs mere

IP/TMT Update. Dom om vildledende markedsføring af isoleringsmaterialer

IP/TMT Update. Dom om vildledende markedsføring af isoleringsmaterialer Selskab og selskabets direktør fandtes ansvarlige for krænkelse af varemærket Geographical Norway ved ulovlig parallelimport fra varemærkeindehaverens kinesiske producent... 2 Dom om vildledende markedsføring

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Nr. 3 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011

Nr. 3 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 Af Gitte Holtsø, fuldmægtig Louise Tandrup Christensen og fuldmægtig Asbjørn Godsk Fallesen Afgørelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling 1

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL AKTUEL IP-RET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Højesterets første domænenavnsafgørelse Af advokat dr. jur. Per Håkon Schmidt og advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Højesteret Post Danmarks selektive rabatter til Forbruger-Kontakts kunder var ikke et ekskluderende misbrug af dominerende stilling I en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Juridisk Nyt NYE REGLER OM MIDLERTIDIGE FORBUD OG PÅBUD. Clemens Advokater. Overblik. Nye regler. Immaterialret (IPR) og proces.

Juridisk Nyt NYE REGLER OM MIDLERTIDIGE FORBUD OG PÅBUD. Clemens Advokater. Overblik. Nye regler. Immaterialret (IPR) og proces. Maj, 2013 Clemens Advokater Juridisk Nyt Immaterialret (IPR) og proces I dette nr. af Juridisk Nyt sætter Clemens Advokater fokus på følgende emner: NYE REGLER OM MIDLERTIDIGE FORBUD OG PÅBUD Nye regler

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere