VIBRO INJECTOR. Brugsanvisning Instruction manual Gebruiksaanwijzing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBRO INJECTOR. Brugsanvisning Instruction manual Gebruiksaanwijzing"

Transkript

1 VIBRO INJECTOR Brugsanvisning Instruction manual Gebruiksaanwijzing

2 DK Denne brugsanvisning er beregnet for Kongskilde Vibro Injector. Vedrørende brug og vedligeholdelse af fordeleren og hydraulikmotoren, som er monteret på Vibro Injector en, henvises der til den separate brugsanvisning, som gælder for den valgte type udstyr. Følg ligeledes instruktionerne, som gælder for udbringningskøretøjet. Læs brugsanvisningerne omhyggeligt, før redskabet tages i brug. Brugsanvisningerne er fremstillet for at gøre det lettere og mere sikkert at betjene udstyret. Anvendelsesområde Kongskilde Vibro Injector er beregnet til nedfældning af flydende naturgødning (f.eks. gylle eller slam) på almindelige dyrkede landbrugsarealer i en dybde fra 5 til 15 cm. Sikkerhedssymbol Sikkerhedssymbolet anvendes i denne brugsanvisning til at gøre opmærksom på sikkerhedsinstruktioner, som vedrører den personlige sikkerhed for brugeren eller andre personer i nærheden af maskinen. Sikkerhed Hydrauliksystemet til løft af sidefløjene skal udluftes, før redskabet tages i brug første gang. Hvis der er luft i systemet, kan sidefløjene falde ned med et brag, når de sænkes. Hydrauliksystemet kan udluftes ved at afmontere stempelstangen ved løftearmen og sætte tryk på cylindrene, så stempelstangen bevæger sig nogle gange frem og tilbage. Monter derefter stempelstangen igen. Hvis der er udført reparationer på det hydrauliske system, skal det ligeledes udluftes, hvis der er kommet luft i systemet. Sidefløjene må kun hæves med hydrauliksystemet. Hvis sidefløjene løftes med en kran eller lignende, kommer der luft i systemet og sidefløjene falder ned med et brag, når de igen skal sænkes. Sænk aldrig sidefløjene når der befinder sig nogen inden for sidefløjenes svingområde. Vær altid opmærksom på at alle personer er ude af arbejdsområdet både på og omkring maskinen når sidefløjene hæves eller sænkes, eller når Vibro Injector en hæves eller sænkes med tre-punkt ophænget. Sørg for at hydraulikhåndtaget til betjening af sidefløjene er låst, når Vibro Injector en transporteres på vejen, så sidefløjene ikke kan foldes ud ved et uheld. Sørg for at redskabet er forsvarligt koblet til udbringningskøretøjet, før det tages i brug. Tag hensyn til reglerne for transport af landbrugsmaskiner på offentlig vej. Kontroller regelmæssigt det hydrauliske system for utætheder. Fastspænd utætte samlinger og kontroller omhyggeligt hydraulikslangernes tilstand og udskift eventuelle slidte eller beskadigede slanger. Hydraulikolie under tryk kan være meget farlig, da den kan trænge ind under huden Hydrauliktilslutningerne må kun frakobles, når der ikke er tryk på systemet. Det er ikke tilladt at opholde sig på redskabet under kørslen. Kør forsigtigt når redskabet transporteres i ujævnt terræn, mens det er løftet i tre-punkt ophænget, ellers er der stor risiko for overbelastning. Kravl aldrig ind under redskabet for at foretage reparationer, justeringer eller for at udskifte skær o.s.v. før redskabet er sikkert understøttet, så det ikke kan falde ned. Redskabet skal sikres i en fast position, så det hverken kan flytte sig eller falde ned, før der gøres noget forsøg på at arbejde under redskabet. Se efter dette symbol for at finde frem til sikkerhedsinstruktionerne. Sikkerhedssymbolet betyder, at man skal være specielt opmærksom, da den personlige sikkerhed er involveret. 2 Tilkobling Bemærk at tre-punkt ophænget for Vibro Injector en skal være indstillet i flydestilling under arbejdet. Hvis der overføres vægt fra udbringningskøretøjet, kan det medføre belastninger langt ud over det, som Vibro Injector en er beregnet til.

3 Vibro Injector leveres med trækbom kategori 3. Det er lettere og mere sikkert at foretage tilkoblinger, hvis tre-punkt ophængets trækarme har kroge for kuglebøsninger. Husk at montere en skive (A) på hver side af trækarmenes koblingsøje, da det reducerer slitagen. Husk også at sikre trækbommen med beslagene (B) og hårnålesplitterne (C) så trækbommen ikke kan udløse ved en fejl under kørslen. Der må ikke bruges splitter af dårligere kvalitet end de originale af hærdet fjederstål. C C For at undgå overbelastning af redskabet er det vigtigt, at slangen fra udbringningskøretøjet til fordeleren er monteret således, at slangen kan bevæge sig frit, når Vibro Injector en løftes eller sænkes med trepunkt ophænget. Kapacitet Den mængde gylle der kan nedfældes per arealenhed med Vibro Injector'en er afhængig af mange forhold, der kan f.eks. nævnes: Fremkørselshastigheden Gyllens egenskaber Fordelerens kapacitet Udbringskøretøjets kapacitet Pumpens kapacitet B A For at bestemme den præcise kapacitet anbefales det derfor at udføre en test i marken. Udbringningskøretøjet fyldes med en kendt mængde af den type gylle der skal nedfældes. Denne mængde nedfældes derefter, mens der køres med en konstant fremkørselshastighed. Derefter opmåles arealet hvor gyllen er nedfældet og kapaciteten beregnes ved at dividere den nedfældede mængde med det opmålte areal. Hvis der skal nedfældes en anden mængde per hektar ændres fremkørselshastigheden tilsvarende. Vigtigt: For at få en jævn fordeling af gyllen er det vigtigt at fordelerens rotor kører med den korrekte hastighed. For lav hastighed giver pulserende udløb og dermed ujævn fordeling af gyllen. For høj hastighed giver unødvendig slitage og lavere kapacitet. Det anbefales at begynde ved lav rotorhastighed og derefter gradvis øge hastigheden med traktorens hydrauliksystem indtil gyllen kommer ud i en jævn strøm. Hvis regulering fra traktoren ikke er muligt skal der monteres en mængde-reguleringsventil på fordelerens hydraulikmotor. Sidefløje For at sikre at sidefløjene på Vibro Injector 4021 har tilstrækkelig jordsøgning under alle forhold kan de låses med en splitbolt i sænket position. Husk at fjerne splitboltene igen før der gøres forsøg på at løfte sidefløjene med hydrauliksystemet. Sliddele Det anbefales at anvende Kongskildes 11 cm brede muldskær til Vibro Injector en. Dette skær giver både en sikker nedfældning af gyllen og en effektiv opblanding af gylle og jord. Det er dog muligt at anvende andre typer af skær, som er beregnet til Kongskildes Vibro Flex tand. Kongskilde 11 cm muldskær Indstilling af topstang Vær opmærksom på at Vibro Injector ens ramme skal være vandret under arbejdet, så forreste og bageste tandrække arbejder lige dybt. Dette justeres med topstangen. Når Vibro Injector en arbejder i jorden, skal topstangen være lavere ved udbringningskøretøjet end ved Vibro Injector ens trækopstander. Topstangen må aldrig være vandret, da det nedsætter stabiliteten. 3

4 Indstilling af arbejdsdybde Arbejdsdybden bestemmes af hjulene. Løft harven i liften, så er hjulene lettere at indstille. Drejning Drej aldrig så skarpt med Vibro Injector en, at tænderne tvinges sidelæns. Det kan medføre belastninger langt ud over det, som tænderne er beregnet til. Bakning Bak aldrig mens tænderne er i jorden men løft Vibro Injector en godt op. Ellers kan tænderne let blive overbelastet og det kan senere føre til brud. Stil aldrig furejævneren så dybt, at knivsektionerne bærer Vibro Injector en. Det vil give tænderne en ustabil dybdegang, og kan overbelaste furejævneren. Furejævneren udfører det bedste arbejde, når hastigheden er over 8 km/time. Hvis der køres for langsomt vil furejævneren ikke jævne og blande så effektivt. For at forhindre at furejævnerens nav fyldes op med jord og derved slides i stykker, er der monteret en afskraberbolt på hver side af navet. For at opnå et tilfredsstillende arbejdsresultet skal harven justeres, så tænderne arbejder lige dybt i begge sider. Bemærk, at for de største modeller med hjul på sidefløjene vil den samme indstilling på midtersektionen og sidefløjene ikke altid give samme arbejdsdybde for alle tænder. Midtersektionens hjul bærer en større vægt end sidefløjenes hjul, og vil derfor synke dybere i løs jord. Vær opmærksom på at arbejdsdybden passer til den mængde gylle, der skal nedfældes, jo større mængde gylle der skal nedfældes, desto større skal arbejdsdybden og dermed sporet efter tanden være, for at der er plads til gyllen i sporet. Furejævner Furejævnerens arbejdsdybde indstilles med spindlerne. Kør ikke med større arbejdsdybde end nødvendigt for at jævne tandsporene. Hvis furejævneren stilles for dybt, vil den kaste for meget jord tilbage i tandsporene, og marken vil ikke blive jævn. Udskift afskraberboltene, når de er slidt så meget, at de ikke kan holde navet rent. Hastighed Hastigheden skal naturligvis afpasses efter den mængde gylle der skal nedfældes, men generelt vil tænderne på Vibro Injector en udføre det bedste arbejde ved en hastighed på 8-12 km/time. 4

5 Vedligeholdelse Fordeler og hydraulikmotor Se separat instruktion for dette udstyr. Hydrauliksystem Kontroller regelmæssigt det hydrauliske systen for utætheder. Fastspænd utætte samlinger og kontroller omhyggeligt hydraulikslangernes tilstand og udskift eventuelle slidte eller beskadigede slanger. Hydraulikolie under tryk kan være meget farlig, da det kan trænge ind under huden Efterspænding På en ny maskine skal alle bolte og skruer efterspændes efter den første dags kørsel. I øvrigt bør man sørge for, at de altid er fastspændte. Smøring Smør regelmæssigt alle drejelige led, sidefløjenes hængsler og andre bevægelige dele. Hjulnav og hjularrangementer smøres med fedt hver 25. driftstime, dog mindst 1 gang ugentlig. Furejævnerens knivsektioner er smurte fra fabrikken og behøver ikke yderligere smøring. Dæk Dækstørrelse: 10.0/80x12,8 ply Dæktryk: 3,5 bar/50 psi Dækstørrelsen kan aflæses på siden af dækket. Kontroller regelmæssigt at dæk og fælge er i orden og at alle hjulbolte er fastspændte. Sørg for at dæktrykket altid er korrekt. Reparationer af dæk må kun udføres af uddannet personale. Skift af skær på harvetænder Sørg for at skærene udskiftes rettidigt så harvetanden ikke udsættes for unødvendig slitage. Løft redskabet i liften mens skærene skiftes. Kravl ikke ind under redskabet før det er forsvarlig understøttet og køretøjet er bremset. Ved udskiftning af skær skal man være opmærksom på at kanter på skær og bolte kan blive meget skarpe når de er slidte. Rengøring Det anbefales at rengøre og smøre redskabet efter brug. Det forlænger redskabets levetid. Husk også at rengøre slanger og fordeler efter brug (se brugsanvisningen for denne). Opbevaring Det forlænger maskinens levetid og øger driftsikkerheden hvis den beskyttes mod rust. Det anbefales derfor at opbevar maskinen på et tørt sted så den er beskyttet mod fugtighed eller at den behandles med et rustbeskyttelses middel. 5

6 GB This instruction manual is for the Kongskilde Vibro Injector. For instructions on the use and maintenance of the dosing distributor and hydraulic motor mounted on the Vibro Injector, please consult the instruction manual for the machinery in question. The operating instructions for the spreading vehicle must also be complied with. Please read the instructions carefully before using the machinery. They have been prepared to make it easier and safer to operate the machinery. Application Kongskilde Vibro Injector is designed to inject liquid natural fertilizers (e.g. liquid manure or sewage sludge) to a depth of 5-15 cm on cultivated agricultural land. Safety symbol A safety symbol is used in this manual to draw attention to vital instructions concerning the personal safety of the user or other persons in the vicinity of the machinery. Look for this symbol to find such safety instructions. 6 Safety Before the Vibro Injector is used, the hydraulic system for raising the side extensions must be bled. If there is air in the system, the side extensions may fall with a crash when lowered. The hydraulic system can be bled by dismanteling the piston rod and applying pressure to the cylinders so that the piston rod moves to and fro a couple of times. Then refit the piston rod. The hydraulic system must also be bled if air has been allowed into the system during repair work. The side extensions must only be raised using the hydraulic system. If the extensions are raised by crane or similar means, air enters the system and, when lowered, the side extensions will fall with a crash. Never lower the side extensions when there are people within the extension swing area. Always ensure that no one is within the working area on or around the machinery when the side extensions are raised or lowered, or when the Vibro Injector is raised or lowered by means of the three-point linkage. Ensure that the lever for the hydraulic control of the side extensions is locked when the Vibro Injector is to be transported on roads. This prevents the side extensions from being unintentionally extended. Before use, ensure that the machinery is securely connected to the Spreading vehicle. Observe regulations concerning the transportation of agricultural machinery on public roads. Check the hydraulic system for leaks at regular intervals. Tighten any leaky connections, and carefully check the condition of hydraulic hoses. Replace any worn or damaged hoses. Pressurised hydraulic oil can be extremely dangerous as it can penetrate the skin. Hydraulic connections must only be disconnected when the system is not pressurised. No one is permitted on the machinery when in motion. Drive carefully when the machinery is raised in the three-point linkage for transport across uneven terrain as this situation presents a high risk of overloading. Never crawl under the machinery in order to perform repair work, make adjustments, replace shares, etc. unless the machinery is securely supported to prevent it from falling. The machinery must be securely fastened in a fixed position so that it can neither move nor fall before attempting to work under it. Connection Note that the three-point linkage of the Vibro Injector must be in float position during use. The transfer of weight from the spreading vehicle may result in a much greater load than the Vibro Injector is designed for.

7 The Vibro Injector is supplied with cat. 3 drawbar. The connection is easier and more secure if the threepoint coupling system have have lower links with hook for ball bushing. Remember to place a washer (A) on either side of the lower link coupling heads in order to reduce wear. Remember also to secure the snap coupling with clamps (B) and hair pin clips (C) in order to prevent the snap coupling from disconnecting unintentionally during use. Hair pin clips of a quality inferior to that of the original hardened spring steel must not be used. C C In order to prevent the machinery from being overloaded, it is important that the hose from the spreading vehicle to the dosing distributor is installed in such a way that it can move freely when the Vibro Injector is raised or lowered by the three-point linkage. Capacity The quantity of slurry injected per unit area by the Vibro Injector depends on many factors, including: B A Forward speed Slurry properties Dosing distributor capacity Spreading vehicle capacity Pump capacity To determine the exact capacity, it is therefore recommended that a trial run be performed in the field. Fill the spreading vehicle with a known quantity of the slurry to be injected. Then inject this quantity while maintaining a constant forward speed. After measuring the area on which the slurry was injected, the capacity can be calculated by dividing the injected quantity by the measured area. If injection of a different quantity per hectare is required, the forward speed must be adjusted correspondingly. Important: To obtain an even slurry distribution, it is important that the distributor rotor operates at the correct speed. Insufficient speed results in pulsating flow and thus uneven slurry distribution. Excessive speed results in unnecessary wear and lower capacity. It is recommended that a low rotor speed be used initially and that the speed be gradually increased via the hydraulic system of the tractor until the slurry is evenly dispensed. If the speed cannot be regulated from the tractor, a flow control valve must be installed on the hydraulic motor of the distributor. Side extensions To ensure that the side extensions of Vibro Injector 4021 have sufficient soil contact under all conditions, they can be locked in the lowered position using split bolts. Remember to remove the split bolts before attempting to lift the side extensions again by means of the hydraulic system. Wearing parts It is recommended that 11 cm Kongskilde shares be used on the Vibro Injector. This share ensures both reliable slurry injection and effective mixing of slurry and soil. It is, however, possible to use other share types that fit Kongskilde Vibro Flex tines. Kongskilde 11 cm muldskær Adjustment of top link The Vibro Injector frame must remain horizontal during use to ensure that both front and rear tines work at equal depth. This is adjusted by means of the top link. When the Vibro Injector is operating, the top link must be lower at the spreading vehicle end than at the Vibro Injector headstock. The top link must never be horizontal as the Vibro Injector will then run unsteadily. 7

8 Adjustment of working depth The working depth is adjusted by means of the wheels. Raise the Vibro Injector in the lift to allow the wheels to be adjusted more easily. Turning Never turn the Vibro Injector so sharply that tines are forced sideways. This may result in far greater loads than the tines are designed to withstand. Reversing Never reverse with the tines in the soil. When reversing, the Vibro Injector must be raised to prevent the tines from being overloaded. Never set the furrow leveller so deep that the blade sections support the Vibro Injector. This causes uneven working depth and may overload the furrow leveller. The furrow leveller functions best at speeds of more than 8 km/h. At lower speeds, the furrow leveller does not level and mix so effectively. To prevent the hub from being filled with soil and thereby worn to pieces, a scraper bolt is fitted on either side of the hub. For the Vibro Injector to operate properly, it must be adjusted to ensure that all tines operate at the same depth. On large cultivators with wheeled side extensions, equal adjustment of the middle section and side extensions may not always result in all tines having the same working depth. As the wheels on the middle section carry a greater weight than the wheels on the side extensions, they will sink deeper into loose soil. Care must be taken to ensure that the working depth is appropriate for the quantity of slurry to be injected. The higher the quantity of slurry to be injected, the greater the working depth (i.e. the depth of the furrow after the tine) must be in order to make sufficient room in the furrow for the slurry. Furrow leveller The working depth of the furrow leveller is adjusted by means of the spindles. Do not go deeper than necessary to level the ridges of the hindmost tines. If the furrow leveller is set too deep it will throw too much soil back into the furrows, and the field will not be level. Replace the scraper bolts when they are so worn that they cannot keep the hub clean. Speed Naturally, tractor speed must be adapted to the quantity of slurry to be injected, but Vibro Injector tines are generally most efficient at speeds of 8-12 km/h. 8

9 Maintenance Dosing distributor and hydraulic motor See separate instruction manual for this equipment. Hydraulic system Re-tightening On a new Vibro Injector, all bolts and nuts must be re-tightened after the first working day. Apart from that, check that they are tight at all times. Lubrication Lubricate all swivelling parts, side extension hinges and other moving parts regularly. Lubricate wheel hubs and wheel assemblies after every 25 hours of work or at least once a week. The blade sections of the furrow leveller are factory-greased and need no further greasing. Check the hydraulic system regularly for leaks. Tighten any leaky connections, and carefully check the condition of hydraulic hoses. Replace any worn or damaged hoses. Important: Pressurised hydraulic oil can be extremely dangerous as it can penetrate the skin. Tyres Tyre size: 10.0/80x12, 8ply Tyre pressure: 3,5 bar/50 psi The tyre size can be seen on the side of the tyre. Check the condition of tyres and rims regularly, and check that all wheel nuts are tight. Ensure that the tyre pressure is always correct. Tyre repairs must only be performed by qualified personnel. Replacing tine shares Ensure that the shares are replaced in good time to prevent the tines from being subjected to unnecessary wear. Raise the Vibro Injector in the lift, support the frame, stop the spreading vehicle and apply the handbrake before anybody goes underneath to replace the shares. Care must be taken when replacing shares as the edges of shares and bolts become very sharp when used. Cleaning It is recommended that the machinery be cleaned and lubricated after use as this extends its service life. Remember also to clean hoses and distributor after use (see separate instruction manual for this equipment). Storage The service life and reliability of machinery can be improved by protecting it against rust. It is therefore recommended that the machinery be stored in a dry place and protected against moisture or treated with a rust inhibitor. 9

10 NL Deze gebruikershandleiding is voor de Kongskilde Vibro Injector. Voor de gebruikershandleiding en het onderhoud van de snijkast en de hydro motor gemonteerd op de Vibro Injector raadpleeg uw gebruikershandleiding van desbetreffende onderdelen. Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik gaat nemen. Deze zijn er om het werken met de machine eenvoudiger en veiliger te maken. Toepassing Kongskilde Vibro Injector is ontwikkeld Om organische drijfmest te injecteren Op een diepte van 5-15 cm op landbouwgrond. Veiligheidssymbool Een veiligheidssymbool is in deze handleiding gebruikt om uw aandacht te vestigen op belangrijke instructies betreffende persoonlijke veiligheid en die van andere personen die zich in de nabijheid van de machine bevinden. met een grote klap naar beneden kunnen vallen wanneer men de zijstukken laat uitklappen. Ontkoppel daarvoor de zuigerstang van het frame en plaats druk op de cilinders, zodat de zuigerstang enkele malen in en uit schuift. Monteer daarna de zuigerstang weer in het frame. De zijstukken mogen enkel gelicht worden door het hydraulische systeem. Wanneer de zijstukken gelicht worden doormiddel van een kraan of soortgelijke komt er lucht in het systeem zodat bij het zakken van de zijstukken deze met een klap naar beneden zullen komen. Laat de zijstukken nooit zakken wanneer er in het uitklapgebied mensen bevinden. Overtuig uzelf er van dat er niemand zich in het werkgebied of rond de machine bevindt wanneer de zijstukken worden gelicht of neergelaten, ook wanneer de Vibro Injector gelicht of neergelaten wordt doormiddel van de hefarmen. Leef de transportregels na betreffende agrarische machines op de openbare weg. Check het hydraulische systeem met regelmaat op lekkages Dicht eventuele lekkages, en controleer de hydrauliek slangen Op hun condities en vervang poreus of beschadigde slangen. Hydrauliek olie onder hoge druk kan extreem gevaarlijk zijn en kan zich in de huid penetreren. Ontkoppelen van hydraulische verbindingen mag enkel plaats vinden wanneer er geen druk in het systeem aanwezig is. Niemand is geoorloofd zich op de machine te bevinden Wanneer deze zich verplaatst. Rijdt voorzichtig wanneer de machines opgelicht is in de driepuntshefinrichting voor transport in hobbelig terrein, deze situatie geeft een verhoogd risico op overbelasting van het frame. Kruip nooit onder door de machine om reparatiewerkzaamheden, verstellingen of vervangingen van beitels e.d. te doen Tenzij de machine is beveiligd tegen neervallen door middel van bijvoorbeeld schragen. Let op dit symbool en lees deze veiligheidsinstructies. 10 Veiligheid Voordat de zijstukken uitgeklapt worden, dienen de cilinders ontlucht te worden omdat anders het risico bestaat, dat wanneer zich lucht in het systeem bevindt, de zijstukken Vergrendel de zijstukken met vergrendelpen altijd in transportstand. Let er hierbij op dat ook de hydrauliek hendel geblokkeerd staat dit voorkomt onbedoeld uitklappen. Let erop dat de Vibro Injector veilig vergrendeld is met het voertuig. Aankoppeling Zorg er voor dat de driepuntshefinrichting in zweef positie staat tijdens het gebruik van de Vibro Injector. De overdracht van gewicht van het voertuig op de Vibro Injector kan in veel grotere krachten resulteren dan waarvoor de Vibro Injector is ontworpen. De Vibro Injector wordt geleverd met een cat. 3 trekstang. De aankoppeling is eenvoudiger wanneer

11 de driepuntshefinrichting is uitgevoerd met snelkoppelhaken. Vergeet niet om aan elke kant van de hefarm een ring (A) te plaatsen om slijtage te reduceren. Vergeet ook niet om de aankoppeling te borgen doormiddel van de schetsplaat (B) en de haarspeldclip om onbedoeld afkoppelen te voorkomen. Gebruik altijd de originele haarspeldclips of van soortgelijke kwaliteit. C C Om te voorkomen dat de Vibro Injector overbelast wordt, is het belangrijk dat de slang van het voertuig naar de snijkast zo is gemonteerd dat deze vrij kan bewegen wanneer de Vibro Injector wordt gelicht of neergelaten d.m.v. hefinrichting. B A Om de exacte capaciteit vast te stellen is het aan te raden om een proefstuk aan te leggen in het veld. Vul de tank met een bekende hoeveelheid mest. Injecteer deze hoeveelheid vervolgens met een constante pompcapaciteit en snelheid. Wanneer vervolgens het geïnjecteerde gebied wordt gemeten kan de capaciteit worden berekend door de hoeveelheid mest te delen door het geïnjecteerde gebied. Wanneer er een andere hoeveelheid mest per hectare is gewenst dient de snelheid en of pompcapaciteit met evenredigheid te worden aangepast. Belangrijk: om een gelijkmatige verdeling van de mest te verkrijgen is het belangrijk dat de snijkast met de juiste snelheid werkt. Onvoldoende toeren resulteert in een pulserende stroom en dus in een ongelijkmatige verdeling Te veel toeren resulteert in onnodige slijtage en lagere capaciteit. Het is aan te raden om te beginnen met een laag toerental en dit toerental langzaam op te voeren via het hydraulische systeem van het voertuig totdat de mest zich gelijkmatig verdeelt. Wanneer de snelheid niet vanaf het voertuig kan worden geregeld zal er een hydraulisch regelventiel moeten worden geïnstalleerd voor de hydro motor van de snijkast. Kongskilde 11 cm muldskær Afstelling topstang Het frame van de Vibro Injector dient horizontaal te worden afgesteld tijdens gebruik, om een gelijkmatig egale diepte te verzekeren van voor en achterste rij beitels. Deze verstelling dient te worden verricht door middel van de topstang. Capaciteit De hoeveelheid van de geïnjecteerde mest per hectare door de Vibro Injector Hangt af van verschillende factoren waaronder: Snelheid Mestsamenstelling Snijkastcapaciteit Capaciteit van het voertuig Pomp capaciteit Slijtdelen Het is aan te raden om de 11 cm Kongskilde beitels te gebruiken op de Vibro Injector. Deze beitels verzekeren u van een goede injectie en effectieve vermenging van de mest en de grond. Het is desondanks mogelijk om een ander type beitel op de Kongskilde Vibro Injector tand te gebruiken. Wanneer de Vibro Injector in werkstand staat moet de topstang vanaf het voertuig oplopen naar de Vibro Injector. De topstang mag nooit horizontaal worden afgesteld hierdoor gaat de Vibro Injector onrustig lopen. 11

12 Diepte instelling De werkdiepte is instelbaar door middel van de steunwielen. Door de Vibro Injector te heffen zijn de steunwielen emakkelijker te verstellen. Om de Vibro Injector zo goed mogelijk te laten functioneren, is het belangrijk dat alle tanden even diep werken. De Vibro Injector 4000 serie is uitgevoerd met steunwielen aan de zijstukken. Een gelijke afstelling van het middenstuk en deze zijstukken zal niet altijd resulteren in een gelijkmatige diepte werking van alle tanden. Dit komt doordat de steunwielen in het middenstuk een grotere last dragen dan de zijstukken, waardoor deze dieper insporen in losse grond. De werkdiepte moet aangepast zijn aan de hoeveelheid te verwerken mest. Hoe meer mest er per hectare moet worden uitgereden des te dieper moet de werkdiepte zijn. Met andere woorden de diepte van de sleuf achter de tand moet voldoende ruimte hebben om de mest te kunnen onderwerken. de tanden niet met voldoende kracht vibreren en zal de messeneg niet goed mengen en egaliseren De aanbevolen snelheid bedraagt 8-12 km/uur. Bij deze snelheid worden de meest ideale tandvibraties bereikt en zal de messeneg het best werken. Het nemen van bochten Neem met de Vibro Injector nooit zulke scherpe bochten dat er tanden gedwongen worden om zijdelings vooruit te bewegen. Dit kan resulteren in veel grotere belastingen dan waarvoor de tanden zijn berekend. Achteruit rijden Rijdt nooit achteruit met de tanden nog in de grond. De Vibro Injector moet worden opgeheven om te voorkomen dat de tanden worden overbelast. Gebruik messeneg De werkdiepte van de messeneg wordt afgesteld door middel van de spindels. Stel de messeneg niet dieper af dan nodig is om de ruggen, gemaakt door de laatste rij tanden, te egaliseren. Wanneer de messeneg te diep is afgesteld, zal te veel grond worden teruggeworpen in de tandgleuf waardoor het veld niet egaal achterblijft. Stel de messeneg nooit zo diep af dat de messensecties de Vibro Injector gaan dragen. Dit veroorzaakt een onstabiele werkdiepte van de Vibro Injector en kan resulteren in een overbelasting van de messeneg. Om te voorkomen dat de rotor vol met grond gaat zitten, is er een schraperbout gemonteerd aan iedere zijde van de rotor. Vervang de schraperbouten wanneer zij zover zijn versleten dat zij de rotor niet meer schoon kunnen houden. Snelheid De snelheid moet worden aangepast aan de hoeveelheid te verwerken mest per hectare, echter met snelheden onder 6 km/uur, kunnen 12

13 Onderhoud Snijkast en hydro motor Zie gebruiksaanwijzing desbetreffend onderdeel. Hydraulisch systeem Check het hydraulische systeem met regelmaat op lekkages Dicht eventuele lekkages, en controleer de hydrauliek slangen Op hun condities en vervang poreus of beschadigde slangen. Hydrauliek olie onder hoge druk kan extreem gevaarlijk zijn en kan zich in de huid penetreren. Aandraaien bouten Bij een nieuwe Vibro Injector moeten alle bouten worden aangedraaid na de eerste werkdag. Daarnaast moet u zich ervan verzekeren dat alle bouten ten alle tijde zijn aangedraaid. Smering Smeer alle draaiende en scharnierende regelmatig. De wiellagers moeten iedere 25 werkuren gesmeerd worden. De rotoren van de messeneg zijn reeds vanaf de fabriek gesmeerd en hebben geen verdere smering nodig. Banden Bandenmaat: 10.0/80x12,8 ply Banddruk: 3,5 bar/50 psi Check de conditie van de banden en velgen regelmatig en controleer of de wielmoeren vast staan. Verzeker u zelf ervan dat de banden altijd op de juiste druk staan. Bandreparaties dienen te worden verricht door hiervoor gekwalificeerd personeel. Wisselen van beitels Hef de Vibro Injector in de hoogste stand door middel van de lift, ondersteun het frame, zet het voertuig stil en trek de handrem aan voordat iemand onder de machine gaat om beitels te verwisselen. Opbergen Reinig en smeer de Vibro Injector na gebruik. Het is aan te raden om de machine na gebruik op te bergen op een droge plaats en te beschermen tegen vocht en roest of te behandelen met een anti roestmiddel. Dit verlengt de levensduur van uw Vibro Injector. 13

14 14

15 15

16

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Galvanisk tæring. Bedst til anoder

Galvanisk tæring. Bedst til anoder Galvanisk tæring 1 Bedst til anoder Galvanisk tæring af ShipShop & MgDuff Korrosion kan opstå i alle typer vand med dramatisk effekt. Når metaller med forskellige elektrokemiske potentialer er i elektrisk

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

AS LONG AS THERE IS WOOD ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN SÅ LÆNGE DER ER TRÆ

AS LONG AS THERE IS WOOD ZOLANG ER HOUT ZAL ZIJN SÅ LÆNGE DER ER TRÆ I would like to have more information about Ik ben geïnteresseerd in meer informatie over Jeg vil gerne have mere information om Fireplaces - Haarden - Ildsteder Fireplace stoves - Haardkachels - Brændeovne

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002

Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Niels E. Andersen, Civilingeniør, Lic. Techn. Lige siden den 11. september har der været diskuteret i massemedierne

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13 Technical DAIH Report 99-13 METEOROLOGICAL ITITUTE MIITRY OF TRAPORT TECHICAL REPORT 99-13 Observed Wind peed and Direction in Denmark - with Climatological tandard ormals, 1961-90 Observeret vindhastighed

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM

TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM Brigitte Rosenkranz, Thomas Knudsen, Hanne E. Mortensen, Peter Bøving Michealsen Indhold Summary and Introduction Poul Frederiksen,

Læs mere

SKF Smørefedttestsæt TKGT 1. Brugervejledning

SKF Smørefedttestsæt TKGT 1. Brugervejledning SKF Smørefedttestsæt TKGT 1 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...4 1. Indledning...5 1.1 Funktionsprincip... 5 2. Indhold...6 2.1 Tekniske data... 8 3. Analyseprotokol...9 3.1

Læs mere

Enkelt sæde ventiler Single Seat valves

Enkelt sæde ventiler Single Seat valves Enkelt sæde ventiler Single Seat valves ZP ZP Ventil Enkeltsæde ventil esignet til anvendelse i alle sanitære applikationer, er ZP ventilen med dets moderne design velkendt for sin ekstreme fleksibilitet,

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere