VIBRO INJECTOR. Brugsanvisning Instruction manual Gebruiksaanwijzing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBRO INJECTOR. Brugsanvisning Instruction manual Gebruiksaanwijzing"

Transkript

1 VIBRO INJECTOR Brugsanvisning Instruction manual Gebruiksaanwijzing

2 DK Denne brugsanvisning er beregnet for Kongskilde Vibro Injector. Vedrørende brug og vedligeholdelse af fordeleren og hydraulikmotoren, som er monteret på Vibro Injector en, henvises der til den separate brugsanvisning, som gælder for den valgte type udstyr. Følg ligeledes instruktionerne, som gælder for udbringningskøretøjet. Læs brugsanvisningerne omhyggeligt, før redskabet tages i brug. Brugsanvisningerne er fremstillet for at gøre det lettere og mere sikkert at betjene udstyret. Anvendelsesområde Kongskilde Vibro Injector er beregnet til nedfældning af flydende naturgødning (f.eks. gylle eller slam) på almindelige dyrkede landbrugsarealer i en dybde fra 5 til 15 cm. Sikkerhedssymbol Sikkerhedssymbolet anvendes i denne brugsanvisning til at gøre opmærksom på sikkerhedsinstruktioner, som vedrører den personlige sikkerhed for brugeren eller andre personer i nærheden af maskinen. Sikkerhed Hydrauliksystemet til løft af sidefløjene skal udluftes, før redskabet tages i brug første gang. Hvis der er luft i systemet, kan sidefløjene falde ned med et brag, når de sænkes. Hydrauliksystemet kan udluftes ved at afmontere stempelstangen ved løftearmen og sætte tryk på cylindrene, så stempelstangen bevæger sig nogle gange frem og tilbage. Monter derefter stempelstangen igen. Hvis der er udført reparationer på det hydrauliske system, skal det ligeledes udluftes, hvis der er kommet luft i systemet. Sidefløjene må kun hæves med hydrauliksystemet. Hvis sidefløjene løftes med en kran eller lignende, kommer der luft i systemet og sidefløjene falder ned med et brag, når de igen skal sænkes. Sænk aldrig sidefløjene når der befinder sig nogen inden for sidefløjenes svingområde. Vær altid opmærksom på at alle personer er ude af arbejdsområdet både på og omkring maskinen når sidefløjene hæves eller sænkes, eller når Vibro Injector en hæves eller sænkes med tre-punkt ophænget. Sørg for at hydraulikhåndtaget til betjening af sidefløjene er låst, når Vibro Injector en transporteres på vejen, så sidefløjene ikke kan foldes ud ved et uheld. Sørg for at redskabet er forsvarligt koblet til udbringningskøretøjet, før det tages i brug. Tag hensyn til reglerne for transport af landbrugsmaskiner på offentlig vej. Kontroller regelmæssigt det hydrauliske system for utætheder. Fastspænd utætte samlinger og kontroller omhyggeligt hydraulikslangernes tilstand og udskift eventuelle slidte eller beskadigede slanger. Hydraulikolie under tryk kan være meget farlig, da den kan trænge ind under huden Hydrauliktilslutningerne må kun frakobles, når der ikke er tryk på systemet. Det er ikke tilladt at opholde sig på redskabet under kørslen. Kør forsigtigt når redskabet transporteres i ujævnt terræn, mens det er løftet i tre-punkt ophænget, ellers er der stor risiko for overbelastning. Kravl aldrig ind under redskabet for at foretage reparationer, justeringer eller for at udskifte skær o.s.v. før redskabet er sikkert understøttet, så det ikke kan falde ned. Redskabet skal sikres i en fast position, så det hverken kan flytte sig eller falde ned, før der gøres noget forsøg på at arbejde under redskabet. Se efter dette symbol for at finde frem til sikkerhedsinstruktionerne. Sikkerhedssymbolet betyder, at man skal være specielt opmærksom, da den personlige sikkerhed er involveret. 2 Tilkobling Bemærk at tre-punkt ophænget for Vibro Injector en skal være indstillet i flydestilling under arbejdet. Hvis der overføres vægt fra udbringningskøretøjet, kan det medføre belastninger langt ud over det, som Vibro Injector en er beregnet til.

3 Vibro Injector leveres med trækbom kategori 3. Det er lettere og mere sikkert at foretage tilkoblinger, hvis tre-punkt ophængets trækarme har kroge for kuglebøsninger. Husk at montere en skive (A) på hver side af trækarmenes koblingsøje, da det reducerer slitagen. Husk også at sikre trækbommen med beslagene (B) og hårnålesplitterne (C) så trækbommen ikke kan udløse ved en fejl under kørslen. Der må ikke bruges splitter af dårligere kvalitet end de originale af hærdet fjederstål. C C For at undgå overbelastning af redskabet er det vigtigt, at slangen fra udbringningskøretøjet til fordeleren er monteret således, at slangen kan bevæge sig frit, når Vibro Injector en løftes eller sænkes med trepunkt ophænget. Kapacitet Den mængde gylle der kan nedfældes per arealenhed med Vibro Injector'en er afhængig af mange forhold, der kan f.eks. nævnes: Fremkørselshastigheden Gyllens egenskaber Fordelerens kapacitet Udbringskøretøjets kapacitet Pumpens kapacitet B A For at bestemme den præcise kapacitet anbefales det derfor at udføre en test i marken. Udbringningskøretøjet fyldes med en kendt mængde af den type gylle der skal nedfældes. Denne mængde nedfældes derefter, mens der køres med en konstant fremkørselshastighed. Derefter opmåles arealet hvor gyllen er nedfældet og kapaciteten beregnes ved at dividere den nedfældede mængde med det opmålte areal. Hvis der skal nedfældes en anden mængde per hektar ændres fremkørselshastigheden tilsvarende. Vigtigt: For at få en jævn fordeling af gyllen er det vigtigt at fordelerens rotor kører med den korrekte hastighed. For lav hastighed giver pulserende udløb og dermed ujævn fordeling af gyllen. For høj hastighed giver unødvendig slitage og lavere kapacitet. Det anbefales at begynde ved lav rotorhastighed og derefter gradvis øge hastigheden med traktorens hydrauliksystem indtil gyllen kommer ud i en jævn strøm. Hvis regulering fra traktoren ikke er muligt skal der monteres en mængde-reguleringsventil på fordelerens hydraulikmotor. Sidefløje For at sikre at sidefløjene på Vibro Injector 4021 har tilstrækkelig jordsøgning under alle forhold kan de låses med en splitbolt i sænket position. Husk at fjerne splitboltene igen før der gøres forsøg på at løfte sidefløjene med hydrauliksystemet. Sliddele Det anbefales at anvende Kongskildes 11 cm brede muldskær til Vibro Injector en. Dette skær giver både en sikker nedfældning af gyllen og en effektiv opblanding af gylle og jord. Det er dog muligt at anvende andre typer af skær, som er beregnet til Kongskildes Vibro Flex tand. Kongskilde 11 cm muldskær Indstilling af topstang Vær opmærksom på at Vibro Injector ens ramme skal være vandret under arbejdet, så forreste og bageste tandrække arbejder lige dybt. Dette justeres med topstangen. Når Vibro Injector en arbejder i jorden, skal topstangen være lavere ved udbringningskøretøjet end ved Vibro Injector ens trækopstander. Topstangen må aldrig være vandret, da det nedsætter stabiliteten. 3

4 Indstilling af arbejdsdybde Arbejdsdybden bestemmes af hjulene. Løft harven i liften, så er hjulene lettere at indstille. Drejning Drej aldrig så skarpt med Vibro Injector en, at tænderne tvinges sidelæns. Det kan medføre belastninger langt ud over det, som tænderne er beregnet til. Bakning Bak aldrig mens tænderne er i jorden men løft Vibro Injector en godt op. Ellers kan tænderne let blive overbelastet og det kan senere føre til brud. Stil aldrig furejævneren så dybt, at knivsektionerne bærer Vibro Injector en. Det vil give tænderne en ustabil dybdegang, og kan overbelaste furejævneren. Furejævneren udfører det bedste arbejde, når hastigheden er over 8 km/time. Hvis der køres for langsomt vil furejævneren ikke jævne og blande så effektivt. For at forhindre at furejævnerens nav fyldes op med jord og derved slides i stykker, er der monteret en afskraberbolt på hver side af navet. For at opnå et tilfredsstillende arbejdsresultet skal harven justeres, så tænderne arbejder lige dybt i begge sider. Bemærk, at for de største modeller med hjul på sidefløjene vil den samme indstilling på midtersektionen og sidefløjene ikke altid give samme arbejdsdybde for alle tænder. Midtersektionens hjul bærer en større vægt end sidefløjenes hjul, og vil derfor synke dybere i løs jord. Vær opmærksom på at arbejdsdybden passer til den mængde gylle, der skal nedfældes, jo større mængde gylle der skal nedfældes, desto større skal arbejdsdybden og dermed sporet efter tanden være, for at der er plads til gyllen i sporet. Furejævner Furejævnerens arbejdsdybde indstilles med spindlerne. Kør ikke med større arbejdsdybde end nødvendigt for at jævne tandsporene. Hvis furejævneren stilles for dybt, vil den kaste for meget jord tilbage i tandsporene, og marken vil ikke blive jævn. Udskift afskraberboltene, når de er slidt så meget, at de ikke kan holde navet rent. Hastighed Hastigheden skal naturligvis afpasses efter den mængde gylle der skal nedfældes, men generelt vil tænderne på Vibro Injector en udføre det bedste arbejde ved en hastighed på 8-12 km/time. 4

5 Vedligeholdelse Fordeler og hydraulikmotor Se separat instruktion for dette udstyr. Hydrauliksystem Kontroller regelmæssigt det hydrauliske systen for utætheder. Fastspænd utætte samlinger og kontroller omhyggeligt hydraulikslangernes tilstand og udskift eventuelle slidte eller beskadigede slanger. Hydraulikolie under tryk kan være meget farlig, da det kan trænge ind under huden Efterspænding På en ny maskine skal alle bolte og skruer efterspændes efter den første dags kørsel. I øvrigt bør man sørge for, at de altid er fastspændte. Smøring Smør regelmæssigt alle drejelige led, sidefløjenes hængsler og andre bevægelige dele. Hjulnav og hjularrangementer smøres med fedt hver 25. driftstime, dog mindst 1 gang ugentlig. Furejævnerens knivsektioner er smurte fra fabrikken og behøver ikke yderligere smøring. Dæk Dækstørrelse: 10.0/80x12,8 ply Dæktryk: 3,5 bar/50 psi Dækstørrelsen kan aflæses på siden af dækket. Kontroller regelmæssigt at dæk og fælge er i orden og at alle hjulbolte er fastspændte. Sørg for at dæktrykket altid er korrekt. Reparationer af dæk må kun udføres af uddannet personale. Skift af skær på harvetænder Sørg for at skærene udskiftes rettidigt så harvetanden ikke udsættes for unødvendig slitage. Løft redskabet i liften mens skærene skiftes. Kravl ikke ind under redskabet før det er forsvarlig understøttet og køretøjet er bremset. Ved udskiftning af skær skal man være opmærksom på at kanter på skær og bolte kan blive meget skarpe når de er slidte. Rengøring Det anbefales at rengøre og smøre redskabet efter brug. Det forlænger redskabets levetid. Husk også at rengøre slanger og fordeler efter brug (se brugsanvisningen for denne). Opbevaring Det forlænger maskinens levetid og øger driftsikkerheden hvis den beskyttes mod rust. Det anbefales derfor at opbevar maskinen på et tørt sted så den er beskyttet mod fugtighed eller at den behandles med et rustbeskyttelses middel. 5

6 GB This instruction manual is for the Kongskilde Vibro Injector. For instructions on the use and maintenance of the dosing distributor and hydraulic motor mounted on the Vibro Injector, please consult the instruction manual for the machinery in question. The operating instructions for the spreading vehicle must also be complied with. Please read the instructions carefully before using the machinery. They have been prepared to make it easier and safer to operate the machinery. Application Kongskilde Vibro Injector is designed to inject liquid natural fertilizers (e.g. liquid manure or sewage sludge) to a depth of 5-15 cm on cultivated agricultural land. Safety symbol A safety symbol is used in this manual to draw attention to vital instructions concerning the personal safety of the user or other persons in the vicinity of the machinery. Look for this symbol to find such safety instructions. 6 Safety Before the Vibro Injector is used, the hydraulic system for raising the side extensions must be bled. If there is air in the system, the side extensions may fall with a crash when lowered. The hydraulic system can be bled by dismanteling the piston rod and applying pressure to the cylinders so that the piston rod moves to and fro a couple of times. Then refit the piston rod. The hydraulic system must also be bled if air has been allowed into the system during repair work. The side extensions must only be raised using the hydraulic system. If the extensions are raised by crane or similar means, air enters the system and, when lowered, the side extensions will fall with a crash. Never lower the side extensions when there are people within the extension swing area. Always ensure that no one is within the working area on or around the machinery when the side extensions are raised or lowered, or when the Vibro Injector is raised or lowered by means of the three-point linkage. Ensure that the lever for the hydraulic control of the side extensions is locked when the Vibro Injector is to be transported on roads. This prevents the side extensions from being unintentionally extended. Before use, ensure that the machinery is securely connected to the Spreading vehicle. Observe regulations concerning the transportation of agricultural machinery on public roads. Check the hydraulic system for leaks at regular intervals. Tighten any leaky connections, and carefully check the condition of hydraulic hoses. Replace any worn or damaged hoses. Pressurised hydraulic oil can be extremely dangerous as it can penetrate the skin. Hydraulic connections must only be disconnected when the system is not pressurised. No one is permitted on the machinery when in motion. Drive carefully when the machinery is raised in the three-point linkage for transport across uneven terrain as this situation presents a high risk of overloading. Never crawl under the machinery in order to perform repair work, make adjustments, replace shares, etc. unless the machinery is securely supported to prevent it from falling. The machinery must be securely fastened in a fixed position so that it can neither move nor fall before attempting to work under it. Connection Note that the three-point linkage of the Vibro Injector must be in float position during use. The transfer of weight from the spreading vehicle may result in a much greater load than the Vibro Injector is designed for.

7 The Vibro Injector is supplied with cat. 3 drawbar. The connection is easier and more secure if the threepoint coupling system have have lower links with hook for ball bushing. Remember to place a washer (A) on either side of the lower link coupling heads in order to reduce wear. Remember also to secure the snap coupling with clamps (B) and hair pin clips (C) in order to prevent the snap coupling from disconnecting unintentionally during use. Hair pin clips of a quality inferior to that of the original hardened spring steel must not be used. C C In order to prevent the machinery from being overloaded, it is important that the hose from the spreading vehicle to the dosing distributor is installed in such a way that it can move freely when the Vibro Injector is raised or lowered by the three-point linkage. Capacity The quantity of slurry injected per unit area by the Vibro Injector depends on many factors, including: B A Forward speed Slurry properties Dosing distributor capacity Spreading vehicle capacity Pump capacity To determine the exact capacity, it is therefore recommended that a trial run be performed in the field. Fill the spreading vehicle with a known quantity of the slurry to be injected. Then inject this quantity while maintaining a constant forward speed. After measuring the area on which the slurry was injected, the capacity can be calculated by dividing the injected quantity by the measured area. If injection of a different quantity per hectare is required, the forward speed must be adjusted correspondingly. Important: To obtain an even slurry distribution, it is important that the distributor rotor operates at the correct speed. Insufficient speed results in pulsating flow and thus uneven slurry distribution. Excessive speed results in unnecessary wear and lower capacity. It is recommended that a low rotor speed be used initially and that the speed be gradually increased via the hydraulic system of the tractor until the slurry is evenly dispensed. If the speed cannot be regulated from the tractor, a flow control valve must be installed on the hydraulic motor of the distributor. Side extensions To ensure that the side extensions of Vibro Injector 4021 have sufficient soil contact under all conditions, they can be locked in the lowered position using split bolts. Remember to remove the split bolts before attempting to lift the side extensions again by means of the hydraulic system. Wearing parts It is recommended that 11 cm Kongskilde shares be used on the Vibro Injector. This share ensures both reliable slurry injection and effective mixing of slurry and soil. It is, however, possible to use other share types that fit Kongskilde Vibro Flex tines. Kongskilde 11 cm muldskær Adjustment of top link The Vibro Injector frame must remain horizontal during use to ensure that both front and rear tines work at equal depth. This is adjusted by means of the top link. When the Vibro Injector is operating, the top link must be lower at the spreading vehicle end than at the Vibro Injector headstock. The top link must never be horizontal as the Vibro Injector will then run unsteadily. 7

8 Adjustment of working depth The working depth is adjusted by means of the wheels. Raise the Vibro Injector in the lift to allow the wheels to be adjusted more easily. Turning Never turn the Vibro Injector so sharply that tines are forced sideways. This may result in far greater loads than the tines are designed to withstand. Reversing Never reverse with the tines in the soil. When reversing, the Vibro Injector must be raised to prevent the tines from being overloaded. Never set the furrow leveller so deep that the blade sections support the Vibro Injector. This causes uneven working depth and may overload the furrow leveller. The furrow leveller functions best at speeds of more than 8 km/h. At lower speeds, the furrow leveller does not level and mix so effectively. To prevent the hub from being filled with soil and thereby worn to pieces, a scraper bolt is fitted on either side of the hub. For the Vibro Injector to operate properly, it must be adjusted to ensure that all tines operate at the same depth. On large cultivators with wheeled side extensions, equal adjustment of the middle section and side extensions may not always result in all tines having the same working depth. As the wheels on the middle section carry a greater weight than the wheels on the side extensions, they will sink deeper into loose soil. Care must be taken to ensure that the working depth is appropriate for the quantity of slurry to be injected. The higher the quantity of slurry to be injected, the greater the working depth (i.e. the depth of the furrow after the tine) must be in order to make sufficient room in the furrow for the slurry. Furrow leveller The working depth of the furrow leveller is adjusted by means of the spindles. Do not go deeper than necessary to level the ridges of the hindmost tines. If the furrow leveller is set too deep it will throw too much soil back into the furrows, and the field will not be level. Replace the scraper bolts when they are so worn that they cannot keep the hub clean. Speed Naturally, tractor speed must be adapted to the quantity of slurry to be injected, but Vibro Injector tines are generally most efficient at speeds of 8-12 km/h. 8

9 Maintenance Dosing distributor and hydraulic motor See separate instruction manual for this equipment. Hydraulic system Re-tightening On a new Vibro Injector, all bolts and nuts must be re-tightened after the first working day. Apart from that, check that they are tight at all times. Lubrication Lubricate all swivelling parts, side extension hinges and other moving parts regularly. Lubricate wheel hubs and wheel assemblies after every 25 hours of work or at least once a week. The blade sections of the furrow leveller are factory-greased and need no further greasing. Check the hydraulic system regularly for leaks. Tighten any leaky connections, and carefully check the condition of hydraulic hoses. Replace any worn or damaged hoses. Important: Pressurised hydraulic oil can be extremely dangerous as it can penetrate the skin. Tyres Tyre size: 10.0/80x12, 8ply Tyre pressure: 3,5 bar/50 psi The tyre size can be seen on the side of the tyre. Check the condition of tyres and rims regularly, and check that all wheel nuts are tight. Ensure that the tyre pressure is always correct. Tyre repairs must only be performed by qualified personnel. Replacing tine shares Ensure that the shares are replaced in good time to prevent the tines from being subjected to unnecessary wear. Raise the Vibro Injector in the lift, support the frame, stop the spreading vehicle and apply the handbrake before anybody goes underneath to replace the shares. Care must be taken when replacing shares as the edges of shares and bolts become very sharp when used. Cleaning It is recommended that the machinery be cleaned and lubricated after use as this extends its service life. Remember also to clean hoses and distributor after use (see separate instruction manual for this equipment). Storage The service life and reliability of machinery can be improved by protecting it against rust. It is therefore recommended that the machinery be stored in a dry place and protected against moisture or treated with a rust inhibitor. 9

10 NL Deze gebruikershandleiding is voor de Kongskilde Vibro Injector. Voor de gebruikershandleiding en het onderhoud van de snijkast en de hydro motor gemonteerd op de Vibro Injector raadpleeg uw gebruikershandleiding van desbetreffende onderdelen. Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik gaat nemen. Deze zijn er om het werken met de machine eenvoudiger en veiliger te maken. Toepassing Kongskilde Vibro Injector is ontwikkeld Om organische drijfmest te injecteren Op een diepte van 5-15 cm op landbouwgrond. Veiligheidssymbool Een veiligheidssymbool is in deze handleiding gebruikt om uw aandacht te vestigen op belangrijke instructies betreffende persoonlijke veiligheid en die van andere personen die zich in de nabijheid van de machine bevinden. met een grote klap naar beneden kunnen vallen wanneer men de zijstukken laat uitklappen. Ontkoppel daarvoor de zuigerstang van het frame en plaats druk op de cilinders, zodat de zuigerstang enkele malen in en uit schuift. Monteer daarna de zuigerstang weer in het frame. De zijstukken mogen enkel gelicht worden door het hydraulische systeem. Wanneer de zijstukken gelicht worden doormiddel van een kraan of soortgelijke komt er lucht in het systeem zodat bij het zakken van de zijstukken deze met een klap naar beneden zullen komen. Laat de zijstukken nooit zakken wanneer er in het uitklapgebied mensen bevinden. Overtuig uzelf er van dat er niemand zich in het werkgebied of rond de machine bevindt wanneer de zijstukken worden gelicht of neergelaten, ook wanneer de Vibro Injector gelicht of neergelaten wordt doormiddel van de hefarmen. Leef de transportregels na betreffende agrarische machines op de openbare weg. Check het hydraulische systeem met regelmaat op lekkages Dicht eventuele lekkages, en controleer de hydrauliek slangen Op hun condities en vervang poreus of beschadigde slangen. Hydrauliek olie onder hoge druk kan extreem gevaarlijk zijn en kan zich in de huid penetreren. Ontkoppelen van hydraulische verbindingen mag enkel plaats vinden wanneer er geen druk in het systeem aanwezig is. Niemand is geoorloofd zich op de machine te bevinden Wanneer deze zich verplaatst. Rijdt voorzichtig wanneer de machines opgelicht is in de driepuntshefinrichting voor transport in hobbelig terrein, deze situatie geeft een verhoogd risico op overbelasting van het frame. Kruip nooit onder door de machine om reparatiewerkzaamheden, verstellingen of vervangingen van beitels e.d. te doen Tenzij de machine is beveiligd tegen neervallen door middel van bijvoorbeeld schragen. Let op dit symbool en lees deze veiligheidsinstructies. 10 Veiligheid Voordat de zijstukken uitgeklapt worden, dienen de cilinders ontlucht te worden omdat anders het risico bestaat, dat wanneer zich lucht in het systeem bevindt, de zijstukken Vergrendel de zijstukken met vergrendelpen altijd in transportstand. Let er hierbij op dat ook de hydrauliek hendel geblokkeerd staat dit voorkomt onbedoeld uitklappen. Let erop dat de Vibro Injector veilig vergrendeld is met het voertuig. Aankoppeling Zorg er voor dat de driepuntshefinrichting in zweef positie staat tijdens het gebruik van de Vibro Injector. De overdracht van gewicht van het voertuig op de Vibro Injector kan in veel grotere krachten resulteren dan waarvoor de Vibro Injector is ontworpen. De Vibro Injector wordt geleverd met een cat. 3 trekstang. De aankoppeling is eenvoudiger wanneer

11 de driepuntshefinrichting is uitgevoerd met snelkoppelhaken. Vergeet niet om aan elke kant van de hefarm een ring (A) te plaatsen om slijtage te reduceren. Vergeet ook niet om de aankoppeling te borgen doormiddel van de schetsplaat (B) en de haarspeldclip om onbedoeld afkoppelen te voorkomen. Gebruik altijd de originele haarspeldclips of van soortgelijke kwaliteit. C C Om te voorkomen dat de Vibro Injector overbelast wordt, is het belangrijk dat de slang van het voertuig naar de snijkast zo is gemonteerd dat deze vrij kan bewegen wanneer de Vibro Injector wordt gelicht of neergelaten d.m.v. hefinrichting. B A Om de exacte capaciteit vast te stellen is het aan te raden om een proefstuk aan te leggen in het veld. Vul de tank met een bekende hoeveelheid mest. Injecteer deze hoeveelheid vervolgens met een constante pompcapaciteit en snelheid. Wanneer vervolgens het geïnjecteerde gebied wordt gemeten kan de capaciteit worden berekend door de hoeveelheid mest te delen door het geïnjecteerde gebied. Wanneer er een andere hoeveelheid mest per hectare is gewenst dient de snelheid en of pompcapaciteit met evenredigheid te worden aangepast. Belangrijk: om een gelijkmatige verdeling van de mest te verkrijgen is het belangrijk dat de snijkast met de juiste snelheid werkt. Onvoldoende toeren resulteert in een pulserende stroom en dus in een ongelijkmatige verdeling Te veel toeren resulteert in onnodige slijtage en lagere capaciteit. Het is aan te raden om te beginnen met een laag toerental en dit toerental langzaam op te voeren via het hydraulische systeem van het voertuig totdat de mest zich gelijkmatig verdeelt. Wanneer de snelheid niet vanaf het voertuig kan worden geregeld zal er een hydraulisch regelventiel moeten worden geïnstalleerd voor de hydro motor van de snijkast. Kongskilde 11 cm muldskær Afstelling topstang Het frame van de Vibro Injector dient horizontaal te worden afgesteld tijdens gebruik, om een gelijkmatig egale diepte te verzekeren van voor en achterste rij beitels. Deze verstelling dient te worden verricht door middel van de topstang. Capaciteit De hoeveelheid van de geïnjecteerde mest per hectare door de Vibro Injector Hangt af van verschillende factoren waaronder: Snelheid Mestsamenstelling Snijkastcapaciteit Capaciteit van het voertuig Pomp capaciteit Slijtdelen Het is aan te raden om de 11 cm Kongskilde beitels te gebruiken op de Vibro Injector. Deze beitels verzekeren u van een goede injectie en effectieve vermenging van de mest en de grond. Het is desondanks mogelijk om een ander type beitel op de Kongskilde Vibro Injector tand te gebruiken. Wanneer de Vibro Injector in werkstand staat moet de topstang vanaf het voertuig oplopen naar de Vibro Injector. De topstang mag nooit horizontaal worden afgesteld hierdoor gaat de Vibro Injector onrustig lopen. 11

12 Diepte instelling De werkdiepte is instelbaar door middel van de steunwielen. Door de Vibro Injector te heffen zijn de steunwielen emakkelijker te verstellen. Om de Vibro Injector zo goed mogelijk te laten functioneren, is het belangrijk dat alle tanden even diep werken. De Vibro Injector 4000 serie is uitgevoerd met steunwielen aan de zijstukken. Een gelijke afstelling van het middenstuk en deze zijstukken zal niet altijd resulteren in een gelijkmatige diepte werking van alle tanden. Dit komt doordat de steunwielen in het middenstuk een grotere last dragen dan de zijstukken, waardoor deze dieper insporen in losse grond. De werkdiepte moet aangepast zijn aan de hoeveelheid te verwerken mest. Hoe meer mest er per hectare moet worden uitgereden des te dieper moet de werkdiepte zijn. Met andere woorden de diepte van de sleuf achter de tand moet voldoende ruimte hebben om de mest te kunnen onderwerken. de tanden niet met voldoende kracht vibreren en zal de messeneg niet goed mengen en egaliseren De aanbevolen snelheid bedraagt 8-12 km/uur. Bij deze snelheid worden de meest ideale tandvibraties bereikt en zal de messeneg het best werken. Het nemen van bochten Neem met de Vibro Injector nooit zulke scherpe bochten dat er tanden gedwongen worden om zijdelings vooruit te bewegen. Dit kan resulteren in veel grotere belastingen dan waarvoor de tanden zijn berekend. Achteruit rijden Rijdt nooit achteruit met de tanden nog in de grond. De Vibro Injector moet worden opgeheven om te voorkomen dat de tanden worden overbelast. Gebruik messeneg De werkdiepte van de messeneg wordt afgesteld door middel van de spindels. Stel de messeneg niet dieper af dan nodig is om de ruggen, gemaakt door de laatste rij tanden, te egaliseren. Wanneer de messeneg te diep is afgesteld, zal te veel grond worden teruggeworpen in de tandgleuf waardoor het veld niet egaal achterblijft. Stel de messeneg nooit zo diep af dat de messensecties de Vibro Injector gaan dragen. Dit veroorzaakt een onstabiele werkdiepte van de Vibro Injector en kan resulteren in een overbelasting van de messeneg. Om te voorkomen dat de rotor vol met grond gaat zitten, is er een schraperbout gemonteerd aan iedere zijde van de rotor. Vervang de schraperbouten wanneer zij zover zijn versleten dat zij de rotor niet meer schoon kunnen houden. Snelheid De snelheid moet worden aangepast aan de hoeveelheid te verwerken mest per hectare, echter met snelheden onder 6 km/uur, kunnen 12

13 Onderhoud Snijkast en hydro motor Zie gebruiksaanwijzing desbetreffend onderdeel. Hydraulisch systeem Check het hydraulische systeem met regelmaat op lekkages Dicht eventuele lekkages, en controleer de hydrauliek slangen Op hun condities en vervang poreus of beschadigde slangen. Hydrauliek olie onder hoge druk kan extreem gevaarlijk zijn en kan zich in de huid penetreren. Aandraaien bouten Bij een nieuwe Vibro Injector moeten alle bouten worden aangedraaid na de eerste werkdag. Daarnaast moet u zich ervan verzekeren dat alle bouten ten alle tijde zijn aangedraaid. Smering Smeer alle draaiende en scharnierende regelmatig. De wiellagers moeten iedere 25 werkuren gesmeerd worden. De rotoren van de messeneg zijn reeds vanaf de fabriek gesmeerd en hebben geen verdere smering nodig. Banden Bandenmaat: 10.0/80x12,8 ply Banddruk: 3,5 bar/50 psi Check de conditie van de banden en velgen regelmatig en controleer of de wielmoeren vast staan. Verzeker u zelf ervan dat de banden altijd op de juiste druk staan. Bandreparaties dienen te worden verricht door hiervoor gekwalificeerd personeel. Wisselen van beitels Hef de Vibro Injector in de hoogste stand door middel van de lift, ondersteun het frame, zet het voertuig stil en trek de handrem aan voordat iemand onder de machine gaat om beitels te verwisselen. Opbergen Reinig en smeer de Vibro Injector na gebruik. Het is aan te raden om de machine na gebruik op te bergen op een droge plaats en te beschermen tegen vocht en roest of te behandelen met een anti roestmiddel. Dit verlengt de levensduur van uw Vibro Injector. 13

14 14

15 15

16

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015 POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 1 POWERTEX Beam Clamp PBC-S1 1 10 ton Assembly / Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Brugervejledning Instruction Manual

Brugervejledning Instruction Manual Projekt / Project:: - DK Jack Dokumentation / DK Jack Documentation Nr. Sprog / No. - Language: 8.09.01 DK - ENG Brugervejledning Instruction Manual HCP engineering A/S Sønderbrogade 16, 2 DK 8700 Horsens

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015 POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 1 POWERTEX Trolley PGT-S1 and PPT-S1 0,5 10 ton Mounting / Instruction for use (GB) (Original instructions)

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af pedal på High-low:x str. 2. Monteringsanvisning (N) Montering av pedal på High-low:x str. 2

Monteringsvejledning (DK) Montering af pedal på High-low:x str. 2. Monteringsanvisning (N) Montering av pedal på High-low:x str. 2 onteringsvejledning () ontering af pedal på igh-low:x str. 2 onteringsanvisning (N) ontering av pedal på igh-low:x str. 2 ounting instruction () ounting the foot pedal kit on igh-low:x size 2 ontageanleitung

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

Dealer s Manual Forhandlerens manual. HR 9016 Turbo. Forhandler. Dealer 4136605-DK

Dealer s Manual Forhandlerens manual. HR 9016 Turbo. Forhandler. Dealer 4136605-DK 4136605-DK Dealer s Manual Forhandlerens manual HR 9016 Turbo 70528 Kubota V3300, 4WD 70529 Kubota V3300, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300, 4WD EC Dealer This manual is designed to assist dealer personnel

Læs mere

Brugsanvisning Directions for use KS 40

Brugsanvisning Directions for use KS 40 Brugsanvisning Directions for use KS 40 KS 40 separator DK Denne originale brugsanvisning er beregnet for Kongskildes separator type KS 40. Fabrikant: Kongskilde Industries A/S, DK 4180 Sorø Danmark Hvis

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol.

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. Vores 5 trins Sundhedsguide er nøje udviklet af vores dyrlæger og fungerer parallelt med PRO PLAN s 5 løfter.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere