Generelle salgsog leveringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle salgsog leveringsbetingelser"

Transkript

1 Generelle salgsog leveringsbetingelser Creditreform Flensburg Hanisch KG (i det efterfølgende kaldet Creditreform) tilbyder informationer og tjenesteydelser inden for kreditog risikostyring. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tjenesteydelser fra Creditreform. I. Generelt 1. Anvendelse af Creditreforms tjenesteydelser forudsætter, at kunden er medlem af Creditreforms forening. Baggrunden for dette medlemskab og de deraf følgende rettigheder og forpligtelser er fastlagt i foreningens vedtægter. 2. Creditreform udfører kun kundens ordrer i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser. Supplerende eller afvigende aftaler kræver skriftform for at være gældende. 3. De generelle samt de forretningsområdespecifikke salgs- og leveringsbetingelser er gældende i den til enhver tid gældende version. Kan hentes på 4. Godtgørelse for Creditreform-ydelser fastsættes efter den aktuelle takst eller prislisten. Kunden kan kun modregne med ubestridte eller retsgyldigt fastsatte krav. 5. Fakturaer skal straks udlignes uden fradrag og i Euro. Priserne, som er nævnt i de gældende prislister eller takster, er faste plus gældende, lovpligtig moms. 6. Alle kontraktmæssige krav mod Creditreform forældes senest 12 måneder efter ordrens afslutning, såfremt kunden på dette tidspunkt kendte eller burde kende omstændighederne, som gav grundlag for kravet. 7. Creditreform hæfter udelukkende ved forsætlighed eller grov uagtsomhed også ved en adfærd fra lovmæssige repræsentanters og medhjælperes side, som kan henføres til firmaet. Creditreform hæfter kun for let uagtsomhed, hvis der foreligger en selvforskyldt krænkelse af en væsentlig kontraktforpligtelse. Her er ansvaret begrænset til erstatning af den typiske, forventede skade. 8. Mellem parterne i kontraktforholdet er tysk lov gældende. Opfyldelsessted og værneting for alle forpligtelser i dette kontraktforhold er Flensborg. Denne værnetingsaftale er dog kun gældende, hvis parterne er handelsdrivende, juridisk offentligretlige personer eller offentligretlig særlig formue. 9. Ugyldighed af enkelte bestemmelser berører ikke gyldigheden af de øvrige kontraktbestemmelser, uanset om bestemmelsen bliver ugyldig ved kontraktindgåelse eller senere. II. SEPA 1. Creditreform er berettiget til på baggrund af et separat aftalt SEPA-betalingsmandat at inddrive forfaldne fakturabeløb ved at debitere kundens anførte bankkonto. 2. Eksisterende inddrivelses-/betalingsbemyndigelser kan også anvendes som SEPA-betalingsmandater for SEPAbasisbetalinger. Forud for den første SEPA betalingsinddrivelse vil kunden blive informeret om de nødvendige mandats- og referencedata. 3. Informationsskrivelsen (Pre-Notification) kan til forskel fra EU-bestemmelserne fremsendes op til tre dage før inddrivelsen. Creditreform forbeholder sig ret til at sammenfatte Pre-Notification en med andre informationer, specielt med faktureringen. Samtidig er Creditreform berettiget til at fremsende Pre-Notification en i elektronisk Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 1 von 7

2 form, f.eks. som , eller overdrage den til kunden via et online-portal. 4. En SEPA-betalingsinddrivelse fra Creditreform, som tidsmæssigt afviger fra den inddrivelsesdato, som er nævnt i Pre- Notification en, med op til 2 hverdage, berettiger ikke kunden til at tilbageføre betalingen på grund af den tidsmæsige afvigelse. Omkostningerne, som opstår ved tilbageførsel af en betaling, bæres af kunden uafhængig af årsagen til tilbageførselen undtaget er tilbageførsler på grund af en berettiget indsigelse. III. Salgs- og leveringsbetingelser for kreditoplysninger 1.1 Creditreform giver kreditoplysninger om firmaer, erhvervsdrivende og freelancere. Desuden giver Creditreform oplysninger om privatpersoner. Hvis disse gives ved hjælp af databasen hos Creditreform Boniversum GmbH, er salgs- og leveringsbetingelserne for Creditreform Boniversum GmbH også gældende. 1.2 En oplysningsforespørgsel gælder som en ordre på at levere oplysningerne i form af en kreditoplysning, som Creditreform i store træk beregner på basis af sædvanlig virksomhedsresearch og efter rimeligt skøn for at vurdere de økonomiske forhold. Creditreform giver ingen garanti for oplysningernes fuldstændighed, specielt ikke for retten til indsigt i offentlige registre. Det kræver en speciel ordre, såfremt særlige spørgsmål skal besvares. 1.3 Online-oplysninger og telefoniske oplysninger videregives på grundlag af de oplysninger, som er gemt i databasen, uden videre kontrol af aktualiteten. For anvendelse af online-databasen gælder den online-brugeraftale, som skal underskrives særskilt af kunden. Kunden bærer især ansvaret for misbrug af databaseidentifikationerne fra de ansattes eller tredjemands side, og de herved eventuelt opståede omkostninger belastes kunden. Såfremt Creditreform får kendskab til omstændigheder, som afslører, at kunden ikke anvender disse data til et lovligt formål eller på en ulovlig måde, er Creditreform berettiget til at udelukke kunden fra at hente data. Hvis kunden har grund til at tro, at en ansat eller en tredjemand uberettiget har fået adgang til database-identifikationerne, skal Creditreform straks underrettes derom. 1.4 Creditreform kan i undtagelsestilfælde afvise at give en oplysning eller begrænse sig til mundlig information. 1.5 Kunden har over for Creditreform ikke krav på oplysning om informationskilder. 2.1 Kunden er berettiget til at få oplysninger om virksomheder eller personer i Tyskland med forespørgselsbeviser eller i forbindelse med den eksisterende oplysningssaldo eller i henhold til speciel aftale. For udlandsoplysninger gælder særlige takster. 2.2 Forespørgselsbeviser eller oplysningssaldi, som kunden har købt, har en gyldighedsperiode på et år. Op til 12 måneder efter forfaldstid tages de tilbage i forbindelse med en ny, ligeværdig kontraktindgåelse. For de returnerede, forfaldne forespørgselsbeviser eller dele af oplysningssaldoen afregnes 75 % af den betalte pris. Antallet af forfaldne forespørgselsbeviser eller delen af den forfaldne oplysningssaldo må ikke overstige omfanget af det købte ved en ny kontraktindgåelse. 2.3 Forespørgselsbeviser eller oplysningssaldi kan ikke overdrages. Deres indløsning er afhængig af betaling af medlemsbidraget og prisen for forespørgselsbeviser eller oplysningssaldi. Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 2 von 7

3 2.4 Creditreform er i tilfælde af en ikke rettidig betaling berettiget til at udelukke kunden fra yderligere hentning af kreditoplysninger frem til fuldstændig betaling. 3. I henhold til den tyske databeskyttelseslov forudsætter videregivelse af personrelaterede data, at modtageren troværdigt har demonstreret sin berettigede interesse i kendskabet. Med hensyn til personrelaterede data, som er indeholdt i Creditreform-kreditoplysningerne, forpligter kunden sig til kun at kræve kreditoplysninger, når han har denne interesse, og angive årsagerne til en berettiget interesse. Creditreform er i det enkelte tilfælde berettiget til at efterprøve den troværdigt demonstrerede interesse. Kunden må i henhold til 28 stk. 5 i BDSG (= tysk databeskyttelseslov) kun behandle eller anvende de modtagne data til det formål, til hvis opfyldelse de er blevet givet ham. En behandling eller anvendelse til andre formål er kun tilladt under forudsætningerne i 28 stk. 2 og 3 i BDSG. 4. Creditreform-oplysninger er kun beregnet til kundens personlige anvendelse, såfremt intet andet udtrykkeligt er tilladt. Videregivelse af Creditreform-oplysninger eller kopier til tredjemand er ikke tilladt og heller ikke integrering i processer. 5. Creditreform kontrollerer i forbindelse med oplysning om adresse eventuelt også flyttedatabasen hos Deutsche Post Adress GmbH. I tilfælde af en databeskyttelseskontrol fra Deutsche Post Adress GmbH s side er Creditreform berettiget til at oplyse om kundens identitet og hans berettigede interesse. IV Salgs- og leveringsbetingelser inkasso 1. Ordregenstand/ordreafgivelse 1.1. Creditreform overtager for kunden den udenretslige inddrivelse af antageligt ubestridte, ikke-dokumenterede fordringer, hvor skyldneren er i restance, inkl. gennemførsel af retsligt betalingspåbud og en udlægsforretning (Creditreformbetalingspåbud) samt efterfølgende inddrivelse af allerede retsligt fastsatte fordringer efter mislykket udlægsforretning (overvågningsservice) mod skyldneren. For inkasso mod skyldner med bopæl eller adresse i udlandet gælder specielle takster Med ordreafgivelsen stiller kunden alle data og formålstjenlige oplysninger til rådighed for Creditreform, som er nødvendige til inkassobehandlingen, specielt oplysninger om fordringens årsag, ved kontrakter med konkret fremlæggelse af kontraktgenstanden og datoen for kontraktindgåelsen, og såfremt en rentesats over den lovpligtige morarentesats gøres gældende, en speciel henvisning til dette og med angivelse af, på hvilket grundlag den forhøjede rentesats kræves. Desuden udleverer kunden til Creditreform alle oplysninger om erlagte betalinger. Ved overvågningsservice udleverer kunden originaldokumentet til Creditreform samt eventuelle udlægsdokumenter og data på erlagte betalinger. Kunden er over for Creditreform ansvarlig for den retlige eksistens af den fordring, der skal inddrives, og hæfter for konsekvenserne af ufuldstændige eller forkerte oplysninger. Dette gælder også og især ved WEBinkasso Fordringen mod skyldneren overdrages til Creditreform ved indgåelse af inkassokontrakten med det beløb, som Creditreform uanset af hvilken retsgrund har fået eller får krav over for kunden. Creditreform godkender denne overdragelse. Creditreform kan udligne beløb, som overføres fra skyldner, med egne krav over for kunden. Dette gælder også, hvis tredjemand betaler for skyldner. Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 3 von 7

4 1.4. Inkassokontrakten kommer i stand ved godkendelse af ordren for hver enkelt fordring, med mindre Creditreform afviser at godkende inden for en uge. Ved WEBinkasso bærer kunden ansvaret for fremsendelse af ordren. 2. Ordreafvikling 2.1. Creditreform gør hovedfordringen gældende over for skyldner og som ekstra fordring renter og påkravsomkostninger fra kunden samt inkasso-, advokat-, rets-, fogedomkostninger, registreringsgebyr m.m. som dennes moraskader. Inddrevne beløb afregnes i henhold til 367 i BGB (= tysk civillovbog) stk Creditreform vil gennemføre inddrivelsen af fordringen korrekt og under hensyntagen til rentabilitet og efter særligt skøn som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger. Her vil man overholde de arbejdsretslige retningslinier for Bundesverband Deutscher Inkasso- Unternehmen e.v Creditreform vil i forbindelse med fordringsinddrivelsen foretage skriftlige eller telefoniske henvendelser samt eventuelt besøg på skyldners adresse (efter særlig aftale og mod separat honorering), gennemføre påkrævede undersøgelser, lave betalingsaftaler, gennemføre betalingspåbud ad rettens vej og med hensyntagen til økonomiske aspekter også foranledige eksekutionsforretninger. Hvis kunden udtrykkeligt ønsker foranstaltninger derud over, skal kunden bære de deraf opståede omkostninger separat Creditreform er berettiget til at indgå betalingsaftaler og yde henstand, såfremt fordringen ved Creditreform-påkravsservice skal udlignes maksimalt inden for et år, ved overvågningsservice maksimalt inden for tre år. Henstandsaftaler, som går herudover, skal godkendes af kunden. Creditreform er desuden berettiget til på betingelse af en aftale med kunden at yde skyldner rabat på fordringen for at opnå en vellykket inkassoforretning Hvis der forestår retslige foranstaltninger, som Creditreform af juridiske årsager ikke selv må gennemføre, formidler Creditreform ordren til en kontraktadvokat og afgiver fordringen til denne, såfremt kunden ved ordreafgivelse ikke har udpeget en advokat. Et mandatsforhold kommer direkte i stand mellem kunden og kontraktadvokaten. Kunden giver kontraktadvokaten fuldmagt inkl. under- og pengemodtagelsesfuldmagt. Kunden bemyndiger kontraktadvokaten til at forestå korrespondancen, rapporteringen og afregningen principielt via Creditreform. Kontraktadvokaten vil give fordringssagen tilbage til Creditreform efter gennemførsel af de retslige foranstaltninger til videre inddrivelse. Kontraktadvokatens honorar inkl. udlægsgodtgørelse retter sig efter de lovmæssige bestemmelser Kunden forpligter sig til efter overdragelse af mandatet til Creditreform ikke længere at råde over fordringen for at undgå en parallelbehandling eller at indgå i forhandlinger med skyldner eller sagsøge ham indirekte eller direkte gennem tredjemand. Såfremt sådanne handlinger er nødvendige i det enkelte tilfælde, afstemmer kunden dette forud med Creditreform. Hvis skyldner tager direkte kontakt til kunden, henviser kunden skyldner til Creditreform. Korrespondancen med skyldner skal med henblik på en fælles fordringsinddrivelse kun føres via Creditreform. Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 4 von 7

5 2.7. På anmodning overdrager kunden rettidigt de dokumenter til Creditreform, som vedrører fordringen, så som ordre, ydelsesbevis, korrespondance m.m. samt de informationer og udtalelser, som er nødvendige for fremsættelse af kravet Kunden informerer straks Creditreform om skyldners betalinger, korrespondance, som vedrører fordringen, og andre forhold som for eksempel returvarer o.lign Creditreform leverer statusrapporter til kunden efter aftale i passende omfang Kunden er bekendt med, at i tilfælde af skyldners insolvens de betalinger, som skyldner har erlagt i forbindelse med fordringsinddrivelsen, kan anfægtes af kurator med tilbagevirkende kraft i op til 10 år på grundlag af bestemmelserne i insolvensloven. I tilfælde af en vellykket anfægtelse kan kunden være forpligtet til at refundere de beløb, som skyldner har erlagt, til kurator. Creditreform har intet ansvar for, om fordringer, som er inddrevet fra skyldner, er underkastet den senere anfægtelse fra kurator. Også i tilfælde af refundering af inddrevne beløb til kurator er Creditreform berettiget til fortsat at beholde allerede inddrevne godtgørelsesbestanddele, specielt resultatprovisionen, som betales af kunden, eller beregne kunden for de godtgørelsesbestanddele, som er betalt af skyldner, og som er overført til kurator. 3. Honorar/udlægsrefundering/afregning udarbejder Creditreform en oversigt til ordregiveren over honoraret i henhold til RVG. Som supplement gælder en godtgørelse i henhold til prisliste/takst i den til enhver tid gældende version som aftalt. Administrationsgodtgørelsen (ordregodtgørelse/-bevis) er forfalden ved ordreafgivelse, de andre godtgørelser og udlæg forfalder først ved afslutning af inkassoordren, og der gives henstand indtil da. Creditreform gør godtgørelserne gældende, undtagen resultatprovisionen, som moraskade hos skyldner og godtgør dem til kunden i tilfælde af positivt resultat, hvis han allerede har betalt dem forud til Creditreform. Såfremt godtgørelserne, med undtagelse af resultatprovisionen, som altid skal betales af kunden alene, og udlæggene ikke betales af skyldner som moraskade, følger overdragelsen i størrelsesordenen som de åbne godtgørelser og udlæg i henhold til punkt 1.3 i stedet for fyldestgørelse. Creditreform godkender overdragelsen Creditreform får ved overvågningsservice for sit arbejde med hver fordring, som skal inddrives, de aktuelle honorarer og udlæg i henhold til prisliste/takst i den til enhver tid gældende version. Ved overvågningsservice forfalder godtgørelserne (undtagen ordregodtgørelse/-bevis, som er forfalden straks ved ordreafgivelse) først ved afslutning af ordren, og der gives henstand indtil da. Creditreform gør godtgørelserne gældende hos skyldner med undtagelse af resultatprovisionen Creditreform får ved Creditreform-påkravsservice for sit arbejde med hver fordring, som skal inddrives, de aktuelle honorarer og udlæg med anvendelse af 4 stk. 5 i EGRDG i henhold til de bestemmelser, som er gældende på tidspunktet for ordreafgivelsen, i loven om advokathonorar (RVG). På opfordring Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 5 von 7

6 Til udligning af de opståede godtgørelser og udlæg med undtagelse af resultatprovisionen såfremt ikke udlignet via skyldnerbetaling foretages overdragelsen i henhold til punkt 1.3 i stedet for fyldestgørelse. Creditreform godkender overdragelsen. Ved et positivt resultat har Creditreform krav på resultatprovisionen i henhold til prisliste/takst i den til enhver tid gældende version af det indgåede beløb, fra hvilket først udlæg og godtgørelser fratrækkes. Creditreform overtager omkostningsrisikoen ved overvågningsservice og fritager dermed kunden for omkostningsbelastninger i tilfælde af negativt resultat. Dette gælder ikke for foranstaltninger i henhold til punkt og lignende, som formidles til kontraktadvokaten til gennemførsel i henhold til punkt Creditreform er berettiget til at forlange et forskud fra ordregiveren eller beholde indgåede skyldnerbetalinger som forskud op til det beløb, som de opståede godtgørelser (undtagen den betalte administrationsgodtgørelse) og udlæg forventes at udgøre Kunden er forpligtet til at betale resultatprovision for alle skyldnerbetalinger også hvis tredjemand betaler for denne med frigørende virkning, såfremt Creditreforms foranstaltninger var medvirkende til betalingen og i tilfælde af en af ham accepteret modregning med en modydelse eller en varekreditering på denne værdi. Dette krav fra Creditreform er også gældende, hvis betalingen indgår direkte hos kunden Kunden har krav på månedlig udbetaling af de betalinger, der indgår fra fordringen, såfremt disse efter et tilbageholdt forskud beløber sig til mere end 50,00 Euro. Beløb mindre end dette overfører Creditreform senest efter tre måneder. 4. Dokumenter Kunden bemyndiger Creditreform til at destruere dokumenter seks måneder efter udlevering af endelig afregning, såfremt kunden ikke forlanger dem udleveret i løbet af denne periode. Hvis fordringen ikke er afsluttet, udleverer Creditreform kundens originale dokumenter samt eventuelle andre dokumenter og udlægsdokumenter til kunden. 5. Ansvar / forældelse 5.1. Creditreform hæfter kun for forældelse af fordringer, når den pågældende inkassoordre er afgivet mindst 3 måneder før forældelsens indtræden, eller kunden ved ordreafgivelse udtrykkeligt har henvist til en nært forestående forældelse, og Creditreform har mulighed for at kontrollere forældelsen på baggrund af de overleverede data eller dokumenter Creditreform er ikke forpligtet til at forhindre deraf opståede omkostninger for kunden, at forhindre forældelse af erstatningskrav for morarente- og udlægsomkostninger. Creditreforms ansvar er for så vidt udelukket. 6. Databeskyttelse/anmeldelsespligt 6.1. Creditreform vil i forbindelse med fordringsinddrivelsen behandle lagrede data og dokumenter i henhold til principperne for en forskriftsmæssig datasikring og bestemmelserne i BDSG (= tysk databeskyttelseslov). De medarbejdere, som er beskæftiget med Creditreforms fordringsinddrivelse er forpligtede af datafortroligheden i henhold til BDSG Creditreform er berettiget til at anvende og fremsende data fra inkassosager ved levering af kreditoplysninger. Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 6 von 7

7 6.3 Creditreform forespørger i forbindelse med oplysning om adresse eventuelt også flyttedatabasen hos Deutsche Post Adress GmbH. I tilfælde af en databeskyttelseskontrol fra Deutsche Post Adress GmbH s side er Creditreform berettiget til at oplyse om kundens identitet og hans berettigede interesse. 7. Kontraktvarighed/opsigelse 7.1. Opsigelse Inkassokontrakten slutter, når fordringen er udlignet (fuld/delvis betaling/afkald), eller Creditreform efter særligt skøn konstaterer, at inddrivelsen er udsigtsløs. Dette er også tilfældet ved Creditreforms påkravsservice, hvis en udlægsforretning er mislykkedes, og yderligere foranstaltninger ikke er mulige eller hensigtsmæssige. For godtgørelser og udlægsrefundering gælder for Creditreforms påkravsservice punkt 3.1, for overvågningsservice punkt Opsigelse af Creditreforms påkravsservice Inkassokontrakten kan vedrørende Creditreforms påkravsservice skriftligt opsiges med en frist på 3 måneder. Kunden skylder i dette tilfælde de i henhold til prisliste/takst allerede opståede godtgørelser og udlæg. 7.4 Opsigelse af inkassokontrakten ved forestående betalinger. Såfremt foranstaltninger fra Creditreforms side ved Creditreform-påkravs- eller overvågningsservice er medvirkende til, at skyldner betaler, indgår ratebetalingsaftaler eller bekendtgør betalinger, skal kunden derefter betale resultatprovision og de åbentstående udlæg, uanset opsigelse. Direkte betalinger er ligestillet med betalinger til Creditreform. Resultatprovisionen trækkes altid fra de betalte beløb eller de forventede betalinger. 7.5 Opsigelse af inkassokontrakten ved pligtforsømmelser fra kunden Hvis kunden ikke opfylder sine forpligtelser i disse salgs- og leveringsbetingelser, specielt forpligtelserne i henhold til punkt 2.6, 2.7 og 2.8, på trods af forudgående opfordring med fastsættelse af frist, er Creditreform berettiget til at opsige inkassokontrakten uden varsel. Kunden skylder i dette tilfælde Creditreform den i henhold til prisliste/takst opnåelige godtgørelse ved fuldstændigt vellykket inddrivelse Opsigelse af overvågningsservice Inkassokontrakten kan vedrørende overvågningsservice først opsiges ved udløbet af det andet år efter påbegyndelse af overvågningsservicen med en frist på 3 måneder. Kunden skylder i dette tilfælde de i henhold til prisliste/takst opståede godtgørelser og udlæg op til højst et beløb, som svarer til den opnåelige resultatprovision ved fuldstændigt vellykket inddrivelse samt ved forudgående Creditreform-påkravsservice de relevante godtgørelser og udlæg, som ikke er udlignet gennem skyldnerbetalinger. Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 7 von 7

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter Kontraktpartner Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er Epson Deutschland GmbH Amtsret Neuss,

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER. Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner

SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER. Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner SALG- & FORRETNINGS BETINGELSER Gyldige fra 1. Oktober 2017 og erstatter alle tidligere versioner OM INKASSO DANMARK ApS Inkasso Danmark er et privatejet autoriseret inkassobureau med en mission om, at

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser parfumdreams.dk

Generelle forretningsbetingelser parfumdreams.dk Generelle forretningsbetingelser parfumdreams.dk 1 Anvendelsesområde 2 Indgåelse af aftale 3 Leveringsbetingelser / forsendelsesomkostninger 4 Betalingsbetingelser / restance 5 Forældelse / undersøgelses-

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Side 1 af 5 1. INDLEDNING VEJLEDNING Gensidig bistand Danmark/Grønland ved inddrivelse af skat m.v. Bistand ved inddrivelse af dansk skat m.v. i Grønland og grønlandsk skat m.v. i Danmark finder sted efter

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

NODECO PREMIUM+ HVORFOR BETALE NÅR MAN KAN FÅ DET GRATIS?

NODECO PREMIUM+ HVORFOR BETALE NÅR MAN KAN FÅ DET GRATIS? NODECO PREMIUM+ HVORFOR BETALE NÅR MAN KAN FÅ DET GRATIS? VI TAGER KAMPEN OP MOD OMKOSTNINGER! Nordic Debt Collection A/S (NODECO) har netop udviklet en af Danmarks mest gennemskuelige og omkostningbevidste

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere