Generelle salgsog leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle salgsog leveringsbetingelser"

Transkript

1 Generelle salgsog leveringsbetingelser Creditreform Flensburg Hanisch KG (i det efterfølgende kaldet Creditreform) tilbyder informationer og tjenesteydelser inden for kreditog risikostyring. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tjenesteydelser fra Creditreform. I. Generelt 1. Anvendelse af Creditreforms tjenesteydelser forudsætter, at kunden er medlem af Creditreforms forening. Baggrunden for dette medlemskab og de deraf følgende rettigheder og forpligtelser er fastlagt i foreningens vedtægter. 2. Creditreform udfører kun kundens ordrer i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser. Supplerende eller afvigende aftaler kræver skriftform for at være gældende. 3. De generelle samt de forretningsområdespecifikke salgs- og leveringsbetingelser er gældende i den til enhver tid gældende version. Kan hentes på 4. Godtgørelse for Creditreform-ydelser fastsættes efter den aktuelle takst eller prislisten. Kunden kan kun modregne med ubestridte eller retsgyldigt fastsatte krav. 5. Fakturaer skal straks udlignes uden fradrag og i Euro. Priserne, som er nævnt i de gældende prislister eller takster, er faste plus gældende, lovpligtig moms. 6. Alle kontraktmæssige krav mod Creditreform forældes senest 12 måneder efter ordrens afslutning, såfremt kunden på dette tidspunkt kendte eller burde kende omstændighederne, som gav grundlag for kravet. 7. Creditreform hæfter udelukkende ved forsætlighed eller grov uagtsomhed også ved en adfærd fra lovmæssige repræsentanters og medhjælperes side, som kan henføres til firmaet. Creditreform hæfter kun for let uagtsomhed, hvis der foreligger en selvforskyldt krænkelse af en væsentlig kontraktforpligtelse. Her er ansvaret begrænset til erstatning af den typiske, forventede skade. 8. Mellem parterne i kontraktforholdet er tysk lov gældende. Opfyldelsessted og værneting for alle forpligtelser i dette kontraktforhold er Flensborg. Denne værnetingsaftale er dog kun gældende, hvis parterne er handelsdrivende, juridisk offentligretlige personer eller offentligretlig særlig formue. 9. Ugyldighed af enkelte bestemmelser berører ikke gyldigheden af de øvrige kontraktbestemmelser, uanset om bestemmelsen bliver ugyldig ved kontraktindgåelse eller senere. II. SEPA 1. Creditreform er berettiget til på baggrund af et separat aftalt SEPA-betalingsmandat at inddrive forfaldne fakturabeløb ved at debitere kundens anførte bankkonto. 2. Eksisterende inddrivelses-/betalingsbemyndigelser kan også anvendes som SEPA-betalingsmandater for SEPAbasisbetalinger. Forud for den første SEPA betalingsinddrivelse vil kunden blive informeret om de nødvendige mandats- og referencedata. 3. Informationsskrivelsen (Pre-Notification) kan til forskel fra EU-bestemmelserne fremsendes op til tre dage før inddrivelsen. Creditreform forbeholder sig ret til at sammenfatte Pre-Notification en med andre informationer, specielt med faktureringen. Samtidig er Creditreform berettiget til at fremsende Pre-Notification en i elektronisk Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 1 von 7

2 form, f.eks. som , eller overdrage den til kunden via et online-portal. 4. En SEPA-betalingsinddrivelse fra Creditreform, som tidsmæssigt afviger fra den inddrivelsesdato, som er nævnt i Pre- Notification en, med op til 2 hverdage, berettiger ikke kunden til at tilbageføre betalingen på grund af den tidsmæsige afvigelse. Omkostningerne, som opstår ved tilbageførsel af en betaling, bæres af kunden uafhængig af årsagen til tilbageførselen undtaget er tilbageførsler på grund af en berettiget indsigelse. III. Salgs- og leveringsbetingelser for kreditoplysninger 1.1 Creditreform giver kreditoplysninger om firmaer, erhvervsdrivende og freelancere. Desuden giver Creditreform oplysninger om privatpersoner. Hvis disse gives ved hjælp af databasen hos Creditreform Boniversum GmbH, er salgs- og leveringsbetingelserne for Creditreform Boniversum GmbH også gældende. 1.2 En oplysningsforespørgsel gælder som en ordre på at levere oplysningerne i form af en kreditoplysning, som Creditreform i store træk beregner på basis af sædvanlig virksomhedsresearch og efter rimeligt skøn for at vurdere de økonomiske forhold. Creditreform giver ingen garanti for oplysningernes fuldstændighed, specielt ikke for retten til indsigt i offentlige registre. Det kræver en speciel ordre, såfremt særlige spørgsmål skal besvares. 1.3 Online-oplysninger og telefoniske oplysninger videregives på grundlag af de oplysninger, som er gemt i databasen, uden videre kontrol af aktualiteten. For anvendelse af online-databasen gælder den online-brugeraftale, som skal underskrives særskilt af kunden. Kunden bærer især ansvaret for misbrug af databaseidentifikationerne fra de ansattes eller tredjemands side, og de herved eventuelt opståede omkostninger belastes kunden. Såfremt Creditreform får kendskab til omstændigheder, som afslører, at kunden ikke anvender disse data til et lovligt formål eller på en ulovlig måde, er Creditreform berettiget til at udelukke kunden fra at hente data. Hvis kunden har grund til at tro, at en ansat eller en tredjemand uberettiget har fået adgang til database-identifikationerne, skal Creditreform straks underrettes derom. 1.4 Creditreform kan i undtagelsestilfælde afvise at give en oplysning eller begrænse sig til mundlig information. 1.5 Kunden har over for Creditreform ikke krav på oplysning om informationskilder. 2.1 Kunden er berettiget til at få oplysninger om virksomheder eller personer i Tyskland med forespørgselsbeviser eller i forbindelse med den eksisterende oplysningssaldo eller i henhold til speciel aftale. For udlandsoplysninger gælder særlige takster. 2.2 Forespørgselsbeviser eller oplysningssaldi, som kunden har købt, har en gyldighedsperiode på et år. Op til 12 måneder efter forfaldstid tages de tilbage i forbindelse med en ny, ligeværdig kontraktindgåelse. For de returnerede, forfaldne forespørgselsbeviser eller dele af oplysningssaldoen afregnes 75 % af den betalte pris. Antallet af forfaldne forespørgselsbeviser eller delen af den forfaldne oplysningssaldo må ikke overstige omfanget af det købte ved en ny kontraktindgåelse. 2.3 Forespørgselsbeviser eller oplysningssaldi kan ikke overdrages. Deres indløsning er afhængig af betaling af medlemsbidraget og prisen for forespørgselsbeviser eller oplysningssaldi. Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 2 von 7

3 2.4 Creditreform er i tilfælde af en ikke rettidig betaling berettiget til at udelukke kunden fra yderligere hentning af kreditoplysninger frem til fuldstændig betaling. 3. I henhold til den tyske databeskyttelseslov forudsætter videregivelse af personrelaterede data, at modtageren troværdigt har demonstreret sin berettigede interesse i kendskabet. Med hensyn til personrelaterede data, som er indeholdt i Creditreform-kreditoplysningerne, forpligter kunden sig til kun at kræve kreditoplysninger, når han har denne interesse, og angive årsagerne til en berettiget interesse. Creditreform er i det enkelte tilfælde berettiget til at efterprøve den troværdigt demonstrerede interesse. Kunden må i henhold til 28 stk. 5 i BDSG (= tysk databeskyttelseslov) kun behandle eller anvende de modtagne data til det formål, til hvis opfyldelse de er blevet givet ham. En behandling eller anvendelse til andre formål er kun tilladt under forudsætningerne i 28 stk. 2 og 3 i BDSG. 4. Creditreform-oplysninger er kun beregnet til kundens personlige anvendelse, såfremt intet andet udtrykkeligt er tilladt. Videregivelse af Creditreform-oplysninger eller kopier til tredjemand er ikke tilladt og heller ikke integrering i processer. 5. Creditreform kontrollerer i forbindelse med oplysning om adresse eventuelt også flyttedatabasen hos Deutsche Post Adress GmbH. I tilfælde af en databeskyttelseskontrol fra Deutsche Post Adress GmbH s side er Creditreform berettiget til at oplyse om kundens identitet og hans berettigede interesse. IV Salgs- og leveringsbetingelser inkasso 1. Ordregenstand/ordreafgivelse 1.1. Creditreform overtager for kunden den udenretslige inddrivelse af antageligt ubestridte, ikke-dokumenterede fordringer, hvor skyldneren er i restance, inkl. gennemførsel af retsligt betalingspåbud og en udlægsforretning (Creditreformbetalingspåbud) samt efterfølgende inddrivelse af allerede retsligt fastsatte fordringer efter mislykket udlægsforretning (overvågningsservice) mod skyldneren. For inkasso mod skyldner med bopæl eller adresse i udlandet gælder specielle takster Med ordreafgivelsen stiller kunden alle data og formålstjenlige oplysninger til rådighed for Creditreform, som er nødvendige til inkassobehandlingen, specielt oplysninger om fordringens årsag, ved kontrakter med konkret fremlæggelse af kontraktgenstanden og datoen for kontraktindgåelsen, og såfremt en rentesats over den lovpligtige morarentesats gøres gældende, en speciel henvisning til dette og med angivelse af, på hvilket grundlag den forhøjede rentesats kræves. Desuden udleverer kunden til Creditreform alle oplysninger om erlagte betalinger. Ved overvågningsservice udleverer kunden originaldokumentet til Creditreform samt eventuelle udlægsdokumenter og data på erlagte betalinger. Kunden er over for Creditreform ansvarlig for den retlige eksistens af den fordring, der skal inddrives, og hæfter for konsekvenserne af ufuldstændige eller forkerte oplysninger. Dette gælder også og især ved WEBinkasso Fordringen mod skyldneren overdrages til Creditreform ved indgåelse af inkassokontrakten med det beløb, som Creditreform uanset af hvilken retsgrund har fået eller får krav over for kunden. Creditreform godkender denne overdragelse. Creditreform kan udligne beløb, som overføres fra skyldner, med egne krav over for kunden. Dette gælder også, hvis tredjemand betaler for skyldner. Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 3 von 7

4 1.4. Inkassokontrakten kommer i stand ved godkendelse af ordren for hver enkelt fordring, med mindre Creditreform afviser at godkende inden for en uge. Ved WEBinkasso bærer kunden ansvaret for fremsendelse af ordren. 2. Ordreafvikling 2.1. Creditreform gør hovedfordringen gældende over for skyldner og som ekstra fordring renter og påkravsomkostninger fra kunden samt inkasso-, advokat-, rets-, fogedomkostninger, registreringsgebyr m.m. som dennes moraskader. Inddrevne beløb afregnes i henhold til 367 i BGB (= tysk civillovbog) stk Creditreform vil gennemføre inddrivelsen af fordringen korrekt og under hensyntagen til rentabilitet og efter særligt skøn som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger. Her vil man overholde de arbejdsretslige retningslinier for Bundesverband Deutscher Inkasso- Unternehmen e.v Creditreform vil i forbindelse med fordringsinddrivelsen foretage skriftlige eller telefoniske henvendelser samt eventuelt besøg på skyldners adresse (efter særlig aftale og mod separat honorering), gennemføre påkrævede undersøgelser, lave betalingsaftaler, gennemføre betalingspåbud ad rettens vej og med hensyntagen til økonomiske aspekter også foranledige eksekutionsforretninger. Hvis kunden udtrykkeligt ønsker foranstaltninger derud over, skal kunden bære de deraf opståede omkostninger separat Creditreform er berettiget til at indgå betalingsaftaler og yde henstand, såfremt fordringen ved Creditreform-påkravsservice skal udlignes maksimalt inden for et år, ved overvågningsservice maksimalt inden for tre år. Henstandsaftaler, som går herudover, skal godkendes af kunden. Creditreform er desuden berettiget til på betingelse af en aftale med kunden at yde skyldner rabat på fordringen for at opnå en vellykket inkassoforretning Hvis der forestår retslige foranstaltninger, som Creditreform af juridiske årsager ikke selv må gennemføre, formidler Creditreform ordren til en kontraktadvokat og afgiver fordringen til denne, såfremt kunden ved ordreafgivelse ikke har udpeget en advokat. Et mandatsforhold kommer direkte i stand mellem kunden og kontraktadvokaten. Kunden giver kontraktadvokaten fuldmagt inkl. under- og pengemodtagelsesfuldmagt. Kunden bemyndiger kontraktadvokaten til at forestå korrespondancen, rapporteringen og afregningen principielt via Creditreform. Kontraktadvokaten vil give fordringssagen tilbage til Creditreform efter gennemførsel af de retslige foranstaltninger til videre inddrivelse. Kontraktadvokatens honorar inkl. udlægsgodtgørelse retter sig efter de lovmæssige bestemmelser Kunden forpligter sig til efter overdragelse af mandatet til Creditreform ikke længere at råde over fordringen for at undgå en parallelbehandling eller at indgå i forhandlinger med skyldner eller sagsøge ham indirekte eller direkte gennem tredjemand. Såfremt sådanne handlinger er nødvendige i det enkelte tilfælde, afstemmer kunden dette forud med Creditreform. Hvis skyldner tager direkte kontakt til kunden, henviser kunden skyldner til Creditreform. Korrespondancen med skyldner skal med henblik på en fælles fordringsinddrivelse kun føres via Creditreform. Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 4 von 7

5 2.7. På anmodning overdrager kunden rettidigt de dokumenter til Creditreform, som vedrører fordringen, så som ordre, ydelsesbevis, korrespondance m.m. samt de informationer og udtalelser, som er nødvendige for fremsættelse af kravet Kunden informerer straks Creditreform om skyldners betalinger, korrespondance, som vedrører fordringen, og andre forhold som for eksempel returvarer o.lign Creditreform leverer statusrapporter til kunden efter aftale i passende omfang Kunden er bekendt med, at i tilfælde af skyldners insolvens de betalinger, som skyldner har erlagt i forbindelse med fordringsinddrivelsen, kan anfægtes af kurator med tilbagevirkende kraft i op til 10 år på grundlag af bestemmelserne i insolvensloven. I tilfælde af en vellykket anfægtelse kan kunden være forpligtet til at refundere de beløb, som skyldner har erlagt, til kurator. Creditreform har intet ansvar for, om fordringer, som er inddrevet fra skyldner, er underkastet den senere anfægtelse fra kurator. Også i tilfælde af refundering af inddrevne beløb til kurator er Creditreform berettiget til fortsat at beholde allerede inddrevne godtgørelsesbestanddele, specielt resultatprovisionen, som betales af kunden, eller beregne kunden for de godtgørelsesbestanddele, som er betalt af skyldner, og som er overført til kurator. 3. Honorar/udlægsrefundering/afregning udarbejder Creditreform en oversigt til ordregiveren over honoraret i henhold til RVG. Som supplement gælder en godtgørelse i henhold til prisliste/takst i den til enhver tid gældende version som aftalt. Administrationsgodtgørelsen (ordregodtgørelse/-bevis) er forfalden ved ordreafgivelse, de andre godtgørelser og udlæg forfalder først ved afslutning af inkassoordren, og der gives henstand indtil da. Creditreform gør godtgørelserne gældende, undtagen resultatprovisionen, som moraskade hos skyldner og godtgør dem til kunden i tilfælde af positivt resultat, hvis han allerede har betalt dem forud til Creditreform. Såfremt godtgørelserne, med undtagelse af resultatprovisionen, som altid skal betales af kunden alene, og udlæggene ikke betales af skyldner som moraskade, følger overdragelsen i størrelsesordenen som de åbne godtgørelser og udlæg i henhold til punkt 1.3 i stedet for fyldestgørelse. Creditreform godkender overdragelsen Creditreform får ved overvågningsservice for sit arbejde med hver fordring, som skal inddrives, de aktuelle honorarer og udlæg i henhold til prisliste/takst i den til enhver tid gældende version. Ved overvågningsservice forfalder godtgørelserne (undtagen ordregodtgørelse/-bevis, som er forfalden straks ved ordreafgivelse) først ved afslutning af ordren, og der gives henstand indtil da. Creditreform gør godtgørelserne gældende hos skyldner med undtagelse af resultatprovisionen Creditreform får ved Creditreform-påkravsservice for sit arbejde med hver fordring, som skal inddrives, de aktuelle honorarer og udlæg med anvendelse af 4 stk. 5 i EGRDG i henhold til de bestemmelser, som er gældende på tidspunktet for ordreafgivelsen, i loven om advokathonorar (RVG). På opfordring Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 5 von 7

6 Til udligning af de opståede godtgørelser og udlæg med undtagelse af resultatprovisionen såfremt ikke udlignet via skyldnerbetaling foretages overdragelsen i henhold til punkt 1.3 i stedet for fyldestgørelse. Creditreform godkender overdragelsen. Ved et positivt resultat har Creditreform krav på resultatprovisionen i henhold til prisliste/takst i den til enhver tid gældende version af det indgåede beløb, fra hvilket først udlæg og godtgørelser fratrækkes. Creditreform overtager omkostningsrisikoen ved overvågningsservice og fritager dermed kunden for omkostningsbelastninger i tilfælde af negativt resultat. Dette gælder ikke for foranstaltninger i henhold til punkt og lignende, som formidles til kontraktadvokaten til gennemførsel i henhold til punkt Creditreform er berettiget til at forlange et forskud fra ordregiveren eller beholde indgåede skyldnerbetalinger som forskud op til det beløb, som de opståede godtgørelser (undtagen den betalte administrationsgodtgørelse) og udlæg forventes at udgøre Kunden er forpligtet til at betale resultatprovision for alle skyldnerbetalinger også hvis tredjemand betaler for denne med frigørende virkning, såfremt Creditreforms foranstaltninger var medvirkende til betalingen og i tilfælde af en af ham accepteret modregning med en modydelse eller en varekreditering på denne værdi. Dette krav fra Creditreform er også gældende, hvis betalingen indgår direkte hos kunden Kunden har krav på månedlig udbetaling af de betalinger, der indgår fra fordringen, såfremt disse efter et tilbageholdt forskud beløber sig til mere end 50,00 Euro. Beløb mindre end dette overfører Creditreform senest efter tre måneder. 4. Dokumenter Kunden bemyndiger Creditreform til at destruere dokumenter seks måneder efter udlevering af endelig afregning, såfremt kunden ikke forlanger dem udleveret i løbet af denne periode. Hvis fordringen ikke er afsluttet, udleverer Creditreform kundens originale dokumenter samt eventuelle andre dokumenter og udlægsdokumenter til kunden. 5. Ansvar / forældelse 5.1. Creditreform hæfter kun for forældelse af fordringer, når den pågældende inkassoordre er afgivet mindst 3 måneder før forældelsens indtræden, eller kunden ved ordreafgivelse udtrykkeligt har henvist til en nært forestående forældelse, og Creditreform har mulighed for at kontrollere forældelsen på baggrund af de overleverede data eller dokumenter Creditreform er ikke forpligtet til at forhindre deraf opståede omkostninger for kunden, at forhindre forældelse af erstatningskrav for morarente- og udlægsomkostninger. Creditreforms ansvar er for så vidt udelukket. 6. Databeskyttelse/anmeldelsespligt 6.1. Creditreform vil i forbindelse med fordringsinddrivelsen behandle lagrede data og dokumenter i henhold til principperne for en forskriftsmæssig datasikring og bestemmelserne i BDSG (= tysk databeskyttelseslov). De medarbejdere, som er beskæftiget med Creditreforms fordringsinddrivelse er forpligtede af datafortroligheden i henhold til BDSG Creditreform er berettiget til at anvende og fremsende data fra inkassosager ved levering af kreditoplysninger. Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 6 von 7

7 6.3 Creditreform forespørger i forbindelse med oplysning om adresse eventuelt også flyttedatabasen hos Deutsche Post Adress GmbH. I tilfælde af en databeskyttelseskontrol fra Deutsche Post Adress GmbH s side er Creditreform berettiget til at oplyse om kundens identitet og hans berettigede interesse. 7. Kontraktvarighed/opsigelse 7.1. Opsigelse Inkassokontrakten slutter, når fordringen er udlignet (fuld/delvis betaling/afkald), eller Creditreform efter særligt skøn konstaterer, at inddrivelsen er udsigtsløs. Dette er også tilfældet ved Creditreforms påkravsservice, hvis en udlægsforretning er mislykkedes, og yderligere foranstaltninger ikke er mulige eller hensigtsmæssige. For godtgørelser og udlægsrefundering gælder for Creditreforms påkravsservice punkt 3.1, for overvågningsservice punkt Opsigelse af Creditreforms påkravsservice Inkassokontrakten kan vedrørende Creditreforms påkravsservice skriftligt opsiges med en frist på 3 måneder. Kunden skylder i dette tilfælde de i henhold til prisliste/takst allerede opståede godtgørelser og udlæg. 7.4 Opsigelse af inkassokontrakten ved forestående betalinger. Såfremt foranstaltninger fra Creditreforms side ved Creditreform-påkravs- eller overvågningsservice er medvirkende til, at skyldner betaler, indgår ratebetalingsaftaler eller bekendtgør betalinger, skal kunden derefter betale resultatprovision og de åbentstående udlæg, uanset opsigelse. Direkte betalinger er ligestillet med betalinger til Creditreform. Resultatprovisionen trækkes altid fra de betalte beløb eller de forventede betalinger. 7.5 Opsigelse af inkassokontrakten ved pligtforsømmelser fra kunden Hvis kunden ikke opfylder sine forpligtelser i disse salgs- og leveringsbetingelser, specielt forpligtelserne i henhold til punkt 2.6, 2.7 og 2.8, på trods af forudgående opfordring med fastsættelse af frist, er Creditreform berettiget til at opsige inkassokontrakten uden varsel. Kunden skylder i dette tilfælde Creditreform den i henhold til prisliste/takst opnåelige godtgørelse ved fuldstændigt vellykket inddrivelse Opsigelse af overvågningsservice Inkassokontrakten kan vedrørende overvågningsservice først opsiges ved udløbet af det andet år efter påbegyndelse af overvågningsservicen med en frist på 3 måneder. Kunden skylder i dette tilfælde de i henhold til prisliste/takst opståede godtgørelser og udlæg op til højst et beløb, som svarer til den opnåelige resultatprovision ved fuldstændigt vellykket inddrivelse samt ved forudgående Creditreform-påkravsservice de relevante godtgørelser og udlæg, som ikke er udlignet gennem skyldnerbetalinger. Generelle salgs- og leveringsbetingelser, Creditreform Flensburg Hanisch KG, Stand Seite 7 von 7

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser I. Gyldighedsområde/Generelt 1. wedi GmbH s almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler om levering af varer, der er

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhverv. FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for erhvervsdrivende. 1 Anvendelsesområde, sprog

Almindelige forretningsbetingelser - erhverv. FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for erhvervsdrivende. 1 Anvendelsesområde, sprog Almindelige forretningsbetingelser - erhverv FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for erhvervsdrivende 1 Anvendelsesområde, sprog (1) Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for forbrugere. 1 Anvendelsesområde, sprog

Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for forbrugere. 1 Anvendelsesområde, sprog Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for forbrugere 1 Anvendelsesområde, sprog (1) Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for samtlige

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Generelle vilkår TJENESTEN. 1. Generelt

Generelle vilkår TJENESTEN. 1. Generelt Generelle vilkår izettle AB, 556806-0734, ("izettle"), Kungsgatan 9, 11143 Stockholm, Sverige, leverer en tjeneste, der gør det muligt at modtage konto- og kreditkortbetalinger via mobiltelefon og tablet

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER DATO: [XX/XX XXXX] Sags nr.: 2014-0191043 Dokument nr.: 2014-0191043-17 Parterne Undertegnede

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr. 4 10969 Berlin Germany Vejledning for salgspartnere. Denmark [ 01 2012]

WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr. 4 10969 Berlin Germany Vejledning for salgspartnere. Denmark [ 01 2012] WellStar Danmark Aps c/o WellStar GmbH & Co.KG Charlottenstr. 4 10969 Berlin Germany Vejledning for salgspartnere Denmark [ 01 2012] 1. Generelt Vilkår for salgspartnere Betingelserne for udnævnelse til

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale 1. Forord Flavon Group Polska sp. z o.o. i det følgende kaldet Flavon Group distribuerer produkter

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere