Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune Befolkningsprognose 2013"

Transkript

1 Greve Kommune Center for Økonomi & It

2 Indhold Indhold Baggrund Resume af befolkningsprognosen Boliger Befolkningsudvikling i Greve Kommune Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper Befolkningssammensætning Aldersfordeling Fødsler og dødsfald Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper Indeks for udvalgte aldersgrupper Flyttemønstre Distriktsprognose Tabeller

3 1. Baggrund En befolkningsprognose er et kvalificeret skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man aflæse tendenserne i udviklingen under forudsætning af, at de præmisser, prognosen er konstrueret ud fra, fortsat gælder. Den kan derfor bruges til overvejelser, om der på langt sigt skal planlægges en udvidelse eller indskrænkning af f.eks. børnehaverne i et givet område. Den kan også føre til overvejelser om, hvorvidt det fremtidsbillede, som prognosen tegner, er lig den ønskelige udvikling, eller om kommunen snarere skal arbejde for at ændre de præmisser, der ligger til grund for prognosen. Befolkningsprognosen er et vigtigt element, der indgår i Greve Kommunes udarbejdelse af budgetter og øvrigt planlægningsarbejde. Udgangspunktet for er befolkningstallet pr. 31. december samt kommunens boligudbygningsforventninger. Prognosen er generelt mest nøjagtig på kortere sigt. Usikkerheden vokser i takt med antallet af år, der indgår i prognosen. Det anbefales derfor, at prognosetallene primært bruges inden for budgetperioden, mens tallene herefter bør betragtes som en tendensbeskrivelse, der kan indgå i langsigtede skøn over nødvendige fremtidige tilpasninger af kapacitet og serviceniveau. Læsevejledning De viste tabeller og grafer udgør kun et lille udsnit af det talmateriale, der kan udledes af prognosens beregninger. Der er mulighed for at bestille alternative udskrifter med opdeling på alder, køn eller områdeopdelt efter eget ønske for perioden til og med. Udskrifterne fremstilles af Center for Økonomi & It. Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside Læsning af grafer For en del grafer gælder, at de viser udviklingen i perioden til. Det er valgt for at sætte udviklingen ind i et historisk perspektiv. Det kan oplyses, at boligudbygningsforventningerne i denne prognose for - har været forelagt Byrådet d. 29. januar. Planerne for boliger er dog stadig forbundet med en vis usikkerhed. 3

4 Læsning af tabeller Ved læsning af tabellerne skal man være opmærksom på, at alle årstal refererer til den 31.december. Et befolkningstal for året angiver således befolkningen pr. 31.december. er således det første prognoseår 1. Status på befolkningsudvikling i Greve Kommune Nedenstående tabel viser befolkningsudviklingen i Greve Kommune fra til. Tabel 1. Status befolkningen pr. Aldersgrupper Udvikling Procent -årige ,3% -5-årige ,% 6-16-årige ,9% årige ,% årige ,5% årige ,3% 8+ årige ,1% Total -99år ,1% (+) stigning, (-) fald Greve Kommunes befolkning er i løbet af steget med 67 indbyggere og befolkningstallet var pr., hvilket svarer til en stigning på,1 pct. Antallet af -årige er faldet med 18 børn, hvilket svarer til et fald på 4,3 pct. Samlet set er antallet af børn i aldersgruppen -5-årige faldet med 164 børn, eller 5, pct. For aldersgruppen 6-16 år kan der konstateres et fald på 67 børn, svarende til,9 pct. Derimod er antallet af unge mellem år steget med 199 unge, hvilket er en stigning på 5, pct. For aldersgrupperne af voksne mellem år kan der konstateres et fald på 36 personer, eller 1,5 pct., mens antallet af ældre i aldersgruppen år er steget med 397 personer, svarende til en stigning på 5,3 pct. Antallet af borgere over 8 år er steget med 62 personer, svarende til 5,1 pct. Samlet set er der i kommunen blevet færre børn og færre voksne i den erhvervsaktive alder, mens der er blevet flere unge og flere ældre borgere. 1 Bemærk, at vi har ændret angivelse her i forhold til de seneste års befolkningsprognose, hvor alle årstal har refereret til 1. januar. Dvs. i dette års rapport er opgjort pr , mens i sidste års rapport er opgjort pr

5 Status på sidste års befolkningsprognose Befolkningsprognose estimerede antal indbyggere i Greve Kommune. Disse tal kan nu sættes i forhold til det faktiske indbyggertal for Greve Kommune som vist i tabel 2 og 3. Tabel 2: Prognose resultater fra Befolkningsprognose i forhold til det faktiske indbyggertal Faktisk Prognose Forskel Procent -årige ,6% -5-årige ,6% 6-16-årige ,7% årige ,8% årige ,7% årige ,3% 8+ årige ,5% ,4% (+) overvurdering, (-) undervurdering Tabel 2 viser, at sidste års befolkningsprognose undervurderede antallet af indbyggere med 181 personer, hvilket svarer til,4 pct. Prognosen overvurderede antallet af -årige børn med 55 børn, svarende til 13,6 pct. Når der ses bort fra de -årige, som er vanskelige at forudsige, kan der konstateres afvigelser på de øvrige aldersgrupper i intervallet -,8 til 2,5 pct. 5

6 2. Resume af befolkningsprognosen Befolkningstallet i Greve Kommune er stabilt i de kommende år, men befolkningssammensætningen i kommunen ændrer sig. I forhold til forventes befolkningstallet at være faldet med 67 borgere i, mens der i forventes at være 326 flere borgere. Greve Kommune vil komme under et stigende udgiftspres på grund af en stigende andel ældre borgere, mens kommunens skattegrundlag må forventes at blive reduceret som en konsekvens af, at andelen af borgere tilhørende de erhvervsaktive aldersgrupper falder. Kommunen vil opleve et fald i antallet af børn i aldersgruppen -16 år. Antallet af -2-årige og 3-5- årige bevæger sig stabilt omkring -niveau i hele prognoseperioden frem til. Antal børn i skolealderen er faldende i de kommende år. I vil der være 4,6 pct. færre i aldersgruppen end i, mens der i vil være 12 pct. færre. Antallet af borgere tilhørende den mest erhvervsaktive aldersgruppe vil falde i de kommende år. I vil antal borgere i aldersgruppen år være faldet med 1,9 pct. i forhold til status pr., mens det i vil være faldet med 1,4 pct. Det svarer til et fald på 34 borgere i forhold til status. I forhold til status pr. forventes antallet af 65+ årige at stige med 11,2 pct. frem til og med 21,2 pct. frem til. Antallet af 8+ årige forventes at være steget med 37,3 pct. i og med 163 pct. i. Samlet set vil Greve Kommunes befolkningssammensætning i bestå af flere ældre borgere, færre erhvervsaktive borgere, et stabilt antal institutionsbørn samt færre børn i den skolepligtige alder. Gennemsnitsalderen vil stige fra 4,8 år i til 43,7 år i. 6

7 3. Boliger Nye boliger - Som en del af befolkningsprognosen indgår Greve Kommunes forventninger til boligbyggeriet i kommunen. Forventningerne er baseret på det boligbyggeprogram, som blev vedtaget i Greve Kommunes Byråd i januar. Greve Kommunes forventninger til boligbyggeri blev nedjusteret i, og denne nedjustering slår også igennem i boligbyggeriprogrammet vedtaget i. Baggrunden for nedjusteringen er konjunkturbevægelserne, som har indflydelse på Greve Kommune såvel som resten af Danmark. Figur 1 viser, hvordan de 935 nye boliger, der forventes at blive opført i perioden -, fordeler sig i antal og type. Figur 1: Nye boliger i Greve Kommune i Etage Plejebolig Tæt/Lav Åben/Lav 5 Boligforventningerne for - er forbundet med endnu større usikkerhed, men et skøn på 1176 boliger for perioden indgår i prognosen. I tabel 3 er vist en oversigt over, hvor i kommunen tilgangen af de nye boliger vil finde sted opdelt efter boligtype. De forskellige boligtyper indgår i prognosen med forskellige parametre for gennemsnitlige husstandsstørrelser afstemt efter boligernes størrelse. Eksempelvis indgår nye ældreboliger i beregningerne 7

8 med én indbygger pr. bolig, hvor nye parcelhuse (åben/lav) indgår med ca. tre indbyggere per bolig. Ved tæt/lavt byggeri forventes en gennemsnitlig husstandsstørrelse på godt to indbyggere på bolig, mens der ved etageboliger i Greve også forventes knap to indbyggere pr. bolig. I var der beboede parcelhuse, beboede rækkehuse og beboede etageboliger i Greve Kommune. Kilde Danmarks Statistik Tabel 3. Boligudbygningsforventninger Type Navn i boligprognosen - Etage Hjørnegrunden, Greve Midtby 4 Karlslunde Center ved S-Station Greve Midtby Hundige Center Øst Plejebolig Plejecenter Karlslunde Station Plejeboliger i Strandcentret/ Tune 4 13 Tæt/Lav Langagergård Langagergård (6. bolig-ø) 7 Langagergård (5. bolig-ø) 125 Langagergård (4. bolig-ø) 125 Tune Nordøst Annasvej 1 Tværhøjgård Åben/Lav Diverse (hul udfyldning mv.) Tune Nordøst Tværhøjgård Hovedtotal Yderligere oplysninger vedrørende kommunens forventninger til boligbyggeri kan rekvireres i Center for Teknik & Miljø, der udarbejder kommunens boligprognose. I udarbejdelse af indgår boligbyggeprogrammet i en justeret udgave set i forhold til bl.a. den historiske udvikling. Ikke alle boliger vil være indflyttede fra færdiggørelsen, og på den måde rammes et niveau for nyindflyttede boliger i de kommende år, der gør befolkningsudviklingen mere realistisk. 8

9 I vil det samlede befolkningstal være steget med 326 personer i forhold til 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune Antallet af borgere i Greve Kommune ligger stabilt med en lille stigning siden på i alt 43 borgere til et befolkningstal på pr.. Det forventes, at antallet af borgere falder med i alt 161 frem til. I år forventes der at være 326 flere borgere i Greve Kommune, hvilket svarer til en stigning på,7 pct. i forhold til status pr.. Figur 2: Befolkningsudvikling i Greve Kommune Antal Faktisk - Prognose - Prognose - Figur 3: Befolkningsudvikling i Greve Kommune indeks: = Faktisk - Prognose - Prognose - 9

10 I forventes et stabilt niveau for -2- årige og 3-5-årige, mens antallet af 6-16-årige falder i forhold til - niveau. I forventes antallet af borgere i den erhvervsaktive alder at være faldet svagt. Der forventes stor stigning i 8 år+. 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper Figur 4 viser udviklingen i antallet af borgere i Greve Kommune opdelt på aldersgrupper. Antallet af ældre (lilla) stiger fra 9.28 i til i, mens antallet af voksne i den erhvervsaktive alder (grøn) reduceres fra i til i. Ligeledes forventes der et fald i antallet af unge (rød) fra i til i og et fald i antallet af børn (blå) fra til Figur 4: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper: børn unge voksne ældre år år år -16 år 5. - Figur 5 viser udviklingen i aldersgrupper som indeks. Det fremgår, at antallet af ældre i alderen år stiger med 11 pct. indtil år og med 21 pct. frem til år. Antallet af unge i alderen år falder med 5 pct. frem til år og med 9 pct. frem mod år. Børn i alderen -16 år reduceres med 5 pct. frem til år og med 9 pct. i. Voksne i alderen år falder med 2 pct. i perioden frem til og med 1 pct. i perioden frem til år. Figur 5 Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper - indeks: = år år år år 6 5 1

11 6. Befolkningssammensætning Andelen af ældre udgør 23 pct. af befolkningen i i udgjorde den 19 pct. Figur 6 og 7 viser befolkningssammensætningen i Greve Kommune i og den forventede befolkningssammensætning i. Det ses, at andelen af ældre (lilla) fylder næsten en fjerdedel (23 pct.) af befolkningen i år, mens andelen kun udgør 19 pct. i. Andelen af voksne mellem år (grøn) falder fra at udgøre 5 pct. af befolkningen i til forventet 49 pct. i år. Andelen af børn (blå) reduceres fra 22 pct. til 2 pct., mens andelen af unge (rød) i vil være faldet med én pct. fra 9 pct. til 8 pct. Figur 6 og 7 Befolkningssammensætning pr og år 19% -16 år 22% år 23% -16 år 2% år 9% år 8% år 5% år 49% 11

12 Gennemsnitsalderen forventes at stige fra 4,8 i til 43,7 år i. 7. Aldersfordeling Figur 8 viser Greve Kommunes borgere opdelt efter alder. Det fremgår, at der generelt vil være flere borgere, der tilhører de ældre aldersgrupper i år, end der er i, mens antallet af borgere tilhørende de yngre årgange vil blive reduceret. Af samme grund vil gennemsnitsalderen i de kommende år stige. Hvor gennemsnitsalderen således er på 4,8 år i, vil den være steget til 43,7 år i. Til sammenligning var gennemsnitalderen 38,6 år i. Figur 8: Aldersfordeling pr. og 1. 8 Antal personer år 4 år 8 år 12 år 16 år 2 år 24 år 28 år 32 år 36 år 4 år 44 år 48 år 52 år 56 år 6 år 64 år 68 år 72 år 76 år 8 år 84 år 88 år 92 år 96 år 12

13 8. Fødsler og dødsfald Antallet af -årige i Greve Kommune var historisk lavt i med 42 -årige Nyfødte Udviklingen i antallet af -årige i Greve Kommune er illustreret nedenfor. Det fremgår, at antallet af -årige overordnet set har været faldende siden. Hvor der i var 525 -årige i Greve Kommune, var antallet faldet til 42 per. Det fremgår imidlertid også, at der ikke er tale om et jævnt fald. Antallet af - årige er i det laveste i hele perioden. Det forventes at antallet vil stige svagt indtil. Beregningen af prognosen er foretaget ud fra den historiske fødselshyppighed og antallet af fødedygtige kvinder i prognoseperioden. Der er imidlertid andre forhold, der indvirker på det endelige resultat, såsom økonomiske konjunkturer, ændret til- og fraflytningsmønster, kvinders valg mht. uddannelse/karriere og tidspunkt for ønsket graviditet. Derfor vil en prognose for de -årige altid være behæftet med en vis usikkerhed. Figur 9: Faktisk og forventet antal -årige i Greve Kommune Faktisk - Prognose - Prognose - Fødselshyppighed I var den samlede fertilitet i Greve Kommune 1,9 barn pr. kvinde i den fødedygtige alder (15-49 år), mens den i 23 var 2,1 barn pr. kvinde. Til sammenligning var den samlede fertilitet på landsplan 1,7 barn pr. kvinde i for aldersgruppen år. Figur 1 viser fødselshyppigheden for Greve Kommune i perioden fra 25 til fordelt på aldersgrupper. Det fremgår, at fødselshyppigheden er størst for de årige kvinder, hvor der i fødtes ca. 137 børn per 1 kvinder. 13

14 Figur 1: Fødselshyppighed i Greve Kommune fra 25 til pr. 1 kvinder fordelt på alder år 2-24 år år 3-34 år år 4-44 år år Figur 11 viser at fødselshyppigheden i Greve Kommune gennem de seneste år har ligget over hyppigheden på landsplan. Figuren viser, at der siden gennemsnitligt set har været et svagt fald i fødselshyppigheden på landsplan, et fald der også kan ses i tallene for Greve. Figur 11: Samlet fødselshyppighed for Greve Kommune sammenlignet med hele landet fra til 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 Hele landet Greve 1,4 1,2 1 14

15 Kvinder i den fødedygtige alder Antallet af kvinder i den fødedygtige alder i Greve Kommune ses i figur 12. Det ses, at antallet af fødedygtige kvinder har været faldende fra i til i. Prognosen forudser, at denne tendens vil fortsætte i de kommende år. I år forventes der således at være omkring 7.7 kvinder i den fødedygtige alder i Greve Kommune. Dette svarer til et fald på 837 kvinder i den fødedygtige alder fra til. Det skal dog bemærkes, at faldet primært er i aldersgrupperne år samt 4-45 år, der er de målgrupper med den laveste fødselshyppighed. Herudover stiger antallet med knap 2 i alderen år, som er dem med den største fødselshyppighed. Dette har betydning for prognoseudviklingen af nyfødte. Figur 12: Kvinder i den fødedygtige alder år år 3-34 år år 2-24 år år Dødsfald Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i relation til antal mennesker i den pågældende alder. Tallene, som bruges i prognosen, er de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder baseret på tal for perioden - korrigeret for niveauet i Greve Kommune. I perioden - har Greve Kommune oftest ligget under det landsdækkende niveau. Herudover er der indregnet forventninger om en faldende dødshyppighed på 1,95 pct. i hvert af prognoseårene. Dette begrundes bl.a. af en stigende levealder. 15

16 9. Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper Vuggestuebørn de -2-årige Figur 13 viser udviklingen for de -2-årige i perioden -. Antallet af -2-årige i Greve Kommune er faldet fra i til i. Ifølge I vil antallet af -5-årige være faldet med 1,4 pct. i forhold til prognosen vil denne tendens dog vende svagt med som lavpunkt med årige. I år vil antallet af -2-årige således være på 1.45 børn, svarende til en stigning på 2 pct. i forhold til. Figur 13: Befolkningsudvikling -2-årige Faktisk - Prognose - Prognose - Børnehave de 3-5-årige Figur 14 viser udviklingen for de 3-5-årige i perioden -. Antallet af børn i denne aldersgruppe er faldet fra i år til i. Tendensen vil fortsætte indtil for herefter at stige svagt igen. I vil der være årige svarende til et fald på 4,4 pct. i forhold til. Figur 14: Befolkningsudvikling 3-5-årige Faktisk - Prognose - Prognose - 16

17 Skole de 6-16-årige Figur 15 viser udviklingen for de 6-16-årige i Greve Kommune i perioden -. Antallet af børn i denne aldersgruppe er faldet fra 7.71 i år til i. Der forventes et fortsat fald i prognoseårene, så der i vil være i aldersgruppen 6-16 år, hvilket er et fald på 12 pct. i forhold til. Figur 15: Befolkningsudvikling 6-16-årige Faktisk - Prognose - Prognose - Unge de årige Figur 16 viser udviklingen for de årige i perioden -. Antallet har været stigende siden og forventes at toppe i med Antallet af årige i Greve Kommune forventes at falde i prognoseårene. Frem til forventes et fald på 9 pct. i forhold til svarende til, at der er årige i Greve Kommune i. Figur 16: Befolkningsudvikling årige Faktisk - Prognose - Prognose - 17

18 Voksne - de årige Figur 17 viser udviklingen for de årige i perioden -. Antallet er faldet fra i til i. Denne tendens forventes at fortsætte nogle år endnu, hvorefter udviklingen vil stagnere indtil, hvor antallet af årige vil ligge på Dette er 6 pct. under -niveau. Figur 17: Befolkningsudvikling årige Faktisk - Prognose - Prognose - Voksne - de årige Figur 18 viser udviklingen for de årige i perioden -. Antallet er faldet fra i år til i. De kommende år vil være forholdsvis stabile på dette niveau. I vil der være årige. Dette er en stigning på 2 pct. i forhold til. Figur 18: Befolkningsudvikling årige Faktisk - Prognose - Prognose - 18

19 Antallet af 41-5-årige forventes at falde 18 pct. frem til Voksne de 41-5-årige Figur 19 viser udviklingen i antallet af 41-5-årige i perioden -. De 41-5-årige er interessante, fordi det de seneste år er den aldersgruppe, der har haft de højeste gennemsnitlige udskrivningsgrundlag blandt borgerne i Greve Kommune. Det fremgår, at antallet af 41-5-årige generelt har været stigende i perioden -. Hvor der i var 7.65 personer i aldersgruppen, er der i 8.28 personer. Det fremgår, at antallet af 41-5-årige forventes at falde frem til. Her vil der ifølge prognosen være personer i aldersgruppen, svarende til et fald på 18 pct. i forhold til. Figur 19: Befolkningsudvikling 41-5 år Faktisk - Prognose - Prognose - 19

20 Ældre - de årige Figur 2 viser udviklingen for de årige i perioden -. Antallet er steget fra 4.87 i år til i. Et foreløbigt toppunkt forventes at blive nået i, hvor antallet af borgere i aldersgruppen vil være steget til personer, hvilket er en stigning på 7,5 pct. i forhold til. Herefter forventes stabilt niveau et mindre fald i antallet af årige frem til, hvor der vil være 7.81 personer i aldersgruppen. Figur 2: Befolkningsudvikling årige Faktisk - Prognose - Prognose - Ældre - de 8+ årige Figur 21 viser udviklingen for de 8+ årige i perioden -. Antallet er steget fra 1.22 personer i til i, og prognosen forventer en kraftig stigning af indbyggere i denne aldersgruppe i de kommende år. Antallet af indbyggere på 8 år og derover forventes således at stige til i, hvilket er en stigning på hele 163 pct. i forhold til. Figur 21: Befolkningsudvikling 8+ årige Antallet af 8 år+ vil stige markant i de kommende 12 år Faktisk - Prognose - Prognose - 2

21 1. Indeks for udvalgte aldersgrupper I forhold til figurerne er udviklingen i kommunens aldersgrupper nu indekseret og ses i figurerne Af figur 22 fremgår det, antallet af -5-årige vil begynde at stige igen i de sidste prognoseår, hvorimod de 6-16-årige vil fortsætte med at falde i hele prognoseperioden. Figur 22: Børn indeks: = årige 3-5 årige 6-16 årige Jf. figur 23 vil antallet af unge i Greve kommune efter nogle år med stigende tendens begynde at falde allerede i første prognoseår (). Figur 23: Unge indeks: = årige 21

22 Figur 24 viser, at udviklingen i antallet af årige er forholdsvist stabilt. De årige vil falde de kommende år dog med stagnerende tendens. De 41-5-årige vil efter nogle år med stigende antal begynde at falde i prognoseperioden. Figur 24: Voksne indeks: = årige årige 41-5 årige Mest markant er udviklingen i antallet af borgere i aldersgruppen 8 år+, som stiger kraftigt frem imod år, jf. figur 25. Figur 25: Ældre indeks: = årige 8 år+ 22

23 11. Flyttemønstre I dette afsnit beskrives flyttemønstrene i Greve Kommune. Statistikken over til- og fraflytninger i kommunen udgøres af både interne og eksterne flytninger, dvs. flytninger indenfor kommunen såvel som flytninger til og fra andre kommuner og til og fra udlandet. Figur 26 viser udviklingen i til- og fraflytninger for Greve Kommune. Det fremgår, at både til- og fraflytningen varierer hen over årene, og at en bevægelse i en af kurverne typisk har været modsvaret af en tilsvarende bevægelse i den anden. Der kan konstateres et mindre fald i til- og fraflytning mellem 25 og, men herefter er niveauet stabilt. Figur 26: Samlet antal flytninger eksterne og interne Tilflytninger Fraflytninger Figur 27 er en oversigt over samtlige til- og fraflytninger i i Greve Kommune fordelt på aldersgrupper. Her ses, at det er de årige og de årige, der står for flest til- og fraflytninger. Hos de årige er der en overvægt af tilflytninger, og hos de årige en overvægt af fraflytninger, sandsynligvis grundet unge, der flytter hjemmefra. 23

24 Figur 27: Samtlige flytninger fordelt på aldersgrupper i år 6-16 år år år år år 8 år+ Tilflytninger Fraflytninger Figur 28 viser nettotilflytningen, dvs. flytninger til kommunen fratrukket flytninger fra kommunen, for aldersgrupper i kommunen i. Der er en fraflytning for unge mellem år på 273 indbyggere, samt en tilflytning for de -5-årige og de årige, hvilket indikerer, at en del børnefamilier er flyttet til Greve Kommune i. Figur 28: Nettotilflytning fordelt på aldersgrupper i år 6-16 år år år år år 8 år+ 24

25 Figur 29 viser udviklingen i nettotilflytningen fra 25- i Greve Kommune. Det fremgår, at der har været en nettofraflytning fra kommunen i og til dels i. I var der en nettotilflytning på 77 personer. Figur 29: Nettotilflytning

26 12. Distriktsprognose I befolkningsprognosen er Greve Kommune opdelt i fem distrikter: Hundige, Greve, Karlslunde, Tune og Det Åbne Land. I det følgende analyseres befolkningsudviklingen i distrikterne. Der udføres dog ikke nogen analyse på distrikt Det Åbne Land, som er tyndt befolket. Distrikterne oplever ikke den samme relative udvikling. I fremtidens planlægning af daginstitutionsområder, skoleområdet og ældreplejen, bør der tages højde for de demografiske forskelle mellem distrikterne. Total distriktsprognose I Greve Kommunes befolkningsmæssigt største distrikter Hundige og Greve er befolkningstallet stabilt frem til år. For distrikt Karlslunde kan der konstateres en stigning i befolkningstallet fra og frem til på 4 pct. I distrikt Tune stiger befolkningstallet ca. 2 pct. frem til, hvorefter det falder en smule igen for at ligge lige over -niveau. Figur 31: Befolkningsudvikling distrikter alle aldersgrupper. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune 26

27 Børn -5-årige distriktsprognose Aldersgruppen af børn mellem -5 år falder i alle distrikter på nær Tune indtil for herefter at udvise svagt stigende tendens. Tune falder indtil for herefter at stige med omkring 1 pct. indtil. Figur 32: Befolkningsudvikling distrikter børn -5 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Børn 6-16-årige distriktsprognose Aldersgruppen af børn mellem 6-16 år falder generelt. Tune falder mest. I Greve vil faldet være på 12 pct. frem til, i Karlslunde 11 pct., i Hundige 1 pct., og i Tune vil faldet udgøre 19 pct. Figur 33: Befolkningsudvikling distrikter børn 6-16 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune 27

28 Unge årige distriktsprognose I distrikterne Greve, Karlslunde og Hundige ser det ud til, at er året med det største antal årige. Herefter faldende tendens frem til. Dog vil Karlslunde stige svagt igen fra frem mod. Tune topper antalsmæssigt i for herefter at udvise samme faldende tendens som de øvrige distrikter. Det største fald vil opleves i Greve. Figur 34: Befolkningsudvikling distrikter unge år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Voksne årige distriktsprognose I Greve og Hundige forventes et fald på 3 pct. i set i forhold til. I Karlslunde vil man opleve en stigning på 5 pct. i set i forhold, mens Tune vil være stort set status quo med en meget svag stigning. Figur 35: Befolkningsudvikling distrikter voksne år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune 28

29 Ældre årige distriktsprognose Andelen af borgere i aldersgruppen år er stigende i alle distrikter de første par prognoseår. Herefter vil tendensen ændre sig, og der vil være faldende antal borgere i aldersgruppen i alle distrikter i de sidste prognoseår frem mod. Samlet set vil der være ca. 5 pct. flere årige i Greve i forhold til, mens der vil være færre i de andre distrikter Hundige oplever et fald på 5 pct., Karlslunde et fald på 6 pct. og Tune et fald på 7 pct. frem til. Figur 36: Befolkningsudvikling distrikter ældre over år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Ældre 8 år+ distriktsprognose Andelen af 8+årige er stærkt stigende i alle distrikter. Den største stigning forventes i Tune, hvor der i vil være 242 pct. flere i aldersgruppen end i dag. Herefter følger Greve med 173 pct. og Hundige med 154 pct. I Karlslunde forventes en stigning på 143 pct. frem til. Figur 37: Befolkningsudvikling distrikter ældre over 8 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune 29

30 Udviklingen i de enkelte distrikter Figur viser udviklingen i befolkningen i de enkelte distrikter. Fælles for alle figurerne er, at 8 år+ stiger i alle distrikter fra til. Den erhvervsaktive aldersgruppe årige falder i de store distrikter Greve og Hundige frem mod, men stiger i Karlslunde og er stort set status quo i Tune. Figur 38: Befolkningsudvikling Hundige fordelt på aldersgrupper Antal borgere Børn -5 årige Børn 6-16 årige Unge årige Erhvervsaktive årige Ældre årige Ældre 8 år+ Figur 39: Befolkningsudvikling Greve fordelt på aldersgrupper Antal borgere Børn -5 årige Børn 6-16 årige Unge årige Erhvervsaktive årige Ældre årige Ældre 8 år+ 3

31 Figur 4: Befolkningsudvikling Karlslunde fordelt på aldersgrupper Antal borgere Børn -5 årige Børn 6-16 årige Unge årige Erhvervsaktive årige Ældre årige Ældre 8 år+ Figur 41: Befolkningsudvikling Tune fordelt på aldersgrupper Antal borgere Børn -5 årige Børn 6-16 årige Unge årige Erhvervsaktive årige Ældre årige Ældre 8 år+ 31

32 13. Tabeller Tabel 4 Befolkning Hele Kommunen alle aldersklasser Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

33 45 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

34 95 år år år år år Total

35 Tabel 5a Hele Kommunen Aldersgrupper Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Tabel 5b Hele Kommunen Aldersgrupper Indeks =1 Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

36 Tabel 6a Distrikt Hundige Aldersgrupper Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Tabel 6b Distrikt Hundige Aldersgrupper indeks =1 Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

37 Tabel 7a Distrikt Greve Aldersgrupper Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Tabel 7b Distrikt Greve Aldersgrupper indeks =1 Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

38 Tabel 8a Distrikt Karlslunde Aldersgrupper Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Tabel 8b Distrikt Karlslunde Aldersgrupper indeks =1 Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

39 Tabel 9a Distrikt Tune Aldersgrupper Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Tabel 9b Distrikt Tune Aldersgrupper indeks = 1 Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

40 abel 1a Distrikt Det Åbne Land Aldersgrupper Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Tabel 1b Distrikt Det Åbne Land Aldersgrupper indeks =1 Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år Total

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Greve Kommune Befolkningsprognose Camilla Rasmussen Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2026 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2017 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2017 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2030 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere