STUDIEHÅNDBOG FOR DIPLOMUDDANNELSER INDEN FOR DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEHÅNDBOG FOR DIPLOMUDDANNELSER INDEN FOR DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOG FOR DIPLOMUDDANNELSER INDEN FOR DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE Studiehåndbogen er sidst revideret 10. november 2015

2 Indhold 1. Diplomuddannelser i det sundhedsfaglige område Bekendtgørelser og love Uddannelsens formål Diplomuddannelsens varighed Uddannelsens struktur Den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Ernæringsfaglig diplomuddannelse Diplomuddannelse i psykiatri Diplomuddannelse i ældrearbejde Prøver og eksamen Adgangskrav Modulbeskrivelser Studievejledning Web-vejledning Fleksible forløb Merit Ansøgning om merit Behandling af meritansøgning Flere oplysninger Bibliotek Prøver og eksamen Generelt om opgavekriterier og bedømmelse Indstilling til eksamen Dokumenteret læse- og/eller skrivehandicap Opgavebedømmelse Plagiat Reeksamination Sygeeksamen Klager over prøver og eksamen Feedback på skriftlige prøver og opgaver... 13

3 7. Vejledning Vejledning i forbindelse med skriftlige opgaver Redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver Generelt Opsætning Litteratur- og kildehenvisninger Citater i teksten Noter Bilag Etiske og juridiske retningslinjer for indsamling af data til brug i opgaver og projekter Informeret samtykke Procedure for indhentning af informeret samtykke hos patienten i forbindelse med dataindsamling til opgaver og projekter Dataindsamling til opgaver og projekter når informanterne er sundhedspersonale Anonymitet og fortrolighed Persondataloven og datatilsynet Skemaer til brug for information af patienten og til indhentning af samtykke Forslag til videre læsning Bilag 1a (1/2) Information om deltagelse i opgaver og projekter i forbindelse med Diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område (2/2) Bilag 1b (1/2) Ansøgning om tilladelse til at foretage dataindsamling i forbindelse med opgaver og projekter i/på: (2/2) Bilag 1c (1/1) Samtykkeerklæring i forbindelse med opgaver/projekter i forbindelse med Diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område

4 Udbud af diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige omra de ved Professionshøjskolen Metropol I øjeblikket udbydes moduler på den sundhedsfaglige og ernæringsfaglige diplomuddannelse på Metropol. Professionshøjskolen Metropol har udbudsret til 4 diplomuddannelser under det sundhedsfaglige område: Sundhedsfaglig diplomuddannelse (SD) Ernæringsfaglig diplomuddannelse (ED) Diplomuddannelse i psykiatri (DPS) Diplomuddannelse i ældrearbejde (DAE) Diplomuddannelserne er senest revideret 1. juli se mere om uddannelserne på Studiehåndbogen revideres løbende.

5 1. Diplomuddannelser i det sundhedsfaglige område 1.1 Bekendtgørelser og love En diplomuddannelse inden for det sundhedsfaglige område er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der udbydes i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelser, BEK /07/2015, med hjemmel i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse, LBK 578 af 01/06/2014. Uddannelserne udbydes som åben uddannelse jævnfør Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser mv., BEK 957 af 19/08/2015. Eksaminer afholdes i henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK 1519 af 16/12/2013 og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen), BEK 114 af 03/02/ Uddannelsens formål En diplomuddannelse inden for det sundhedsfaglige område har til formål at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for den sundheds- og ernæringsfaglige praksis, samt at videreudvikle egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metode. Formålet retter sig mod udviklingen af enten specialistforståelse, et bredere/udvidet fagperspektiv og/eller nye faglige kompetencer. Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner, forvaltninger mv. En diplomuddannelse er en teoretisk uddannelse med en høj grad af relatering til praksis. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til niveauet for en mellemlang videregående uddannelse - herunder en professionsbacheloruddannelse. I undervisningen integreres i størst muligt omfang nationale og internationale forskningsresultater, der er relevante for det professionsområde, uddannelsen retter sig mod. 1.3 Diplomuddannelsens varighed Uddannelse er normeret til 1 studenterårsværk og varer ca. 40 uger, svarende til 60 ECTS point. En diplomuddannelse skal gennemføres inden for 6 år. I særlige tilfælde kan der ansøges om dispensation. 1.4 Uddannelsens struktur Diplomuddannelserne er modulopbygget og normeret til 60 ECTS point. Modulerne har et omfang på 5 eller 10 ECTS point undtagen det afsluttende modul, som er på 15 ECTS point. Diplomuddannelserne består af obligatoriske moduler af mindst 15 ECTS point inden for uddannelsens faglige område og er konstituerende for uddannelsen. 5

6 Der er valgfrie moduler, der understøtter uddannelsens mål for læringsudbytte, svarende til mindst 5 ECTS point. Valgfrie moduler inden for andre fagområder end uddannelsens faglige område kan højst udgøre 15 ECTS point, hvis du tager diplomuddannelsen som et reguleret forløb. Diplomuddannelsen kan også tilrettelægges som et fleksibelt forløb. Det enkelte modul kan kun tages en gang, også hvis det er tonet. Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Emnet for afgangsprojektet skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag, herunder valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages. Se i øvrigt Oversigt over den sundhedsfaglige diplomuddannelse Den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er opdelt i tre uddannelsesretninger: SD i Professionspraksis SD Kultur og sundhed SD i Sundhedsfremme og forebyggelse SD i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse Hver uddannelsesretning konstitueres af en række retningsspecifikke moduler. Det betyder, at du kan tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse uden en uddannelsesretning, eller vælge at tone den med en uddannelsesretning fx Diplom i Sundhedsfag med uddannelsesretningen Professionspraksis. Du vælger selv, om du vil sammensætte din diplomuddannelse med eller uden en uddannelsesretning. En uddannelsesretning har et omfang, der svarer til mindst 15 og højst 30 ECTS point. Diplomuddannelser med uddannelsesretninger kan tilrettelægges uden valgfri moduler. Såfremt du vælger at sammensætte en sundhedsfaglig diplomuddannelse med en uddannelsesretning skal følgende struktur følges: Fælles obligatoriske moduler, 15 ECTS Retningsbestemt obligatorisk modul, 10 ECTS Retningsspecifikke valgmoduler 10 ECTS Andre valgmoduler kan udgøre højst 10 ECTS eller Retningsspecifikke valgmoduler mindst 10 og højst 20 ECTS Afgangsprojekt 15 ECTS- 6

7 Sammensætter du en sundhedsfaglig diplomuddannelse uden en uddannelsesretning skal følgende struktur følges: Fælles obligatoriske moduler, 15 ECTS Valgmoduler 30 ECTS, heraf mindst 15 ECTS inden for det sundhedsfaglige område og højst 15 ECTS fra et andet fagområde Afgangsprojekt, 15 ECTS Den, som gennemfører og består valgmodulet Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser, svarende til 10 ECTS point, kan anvende betegnelsen klinisk vejleder Ernæringsfaglig diplomuddannelse Ernæringsfaglig diplomuddannelse omfatter i alt tre obligatoriske moduler: Praksis videnskabsteori og metode - 10 ECTS-point, Humanernæring og sundhedsfremme- 10 ECTS-point Afgangsprojekt - 15 ECTS-point. Derudover består den ernæringsfaglige diplomuddannelse af et antal valgmoduler på 5 eller 10 ECTS-point. Som valgfrie moduler skal den enkelte studerende vælge modul(er) svarende til mindst 25 ECTS-point. Den studerende har mulighed for som valgfrie moduler at vælge moduler fra andre diplomområder. Disse moduler kan dog højst udgøre 15 ECTS-point. Obligatorisk modul 10 ECTS Praksis videnskabsteori og metode Obligatorisk modul 10 ECTS Humanernæring og sundhedsfremme Valgmoduler af 5 og 10 ECTS I alt 25 ECTS Afgangsprojekt 15 ECTS 7

8 1.4.3 Diplomuddannelse i psykiatri Strukturen for diplomuddannelsen i psykiatri Obligatorisk modul 10 ECTS Praksis videnskabsteori og metode Obligatorisk modul 10 ECTS Teori og metode i arbejdet med mennesker med sindslidelser Valgmoduler i alt 25 ECTS Afgangsprojekt 15 ECTS Diplomuddannelsen i psykiatri omfatter i alt tre obligatoriske moduler. Praksis - videnskabsteori og metode med et omfang på 10 ECTS-point Teori og metode i arbejdet med mennesker med sindslidelser med et omfang på 10 ECTS-point Afgangsprojekt med et omfang på 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Uddannelsens obligatoriske moduler omfatter således 35 ECTS-point Diplomuddannelse i ældrearbejde Struktur for diplomuddannelse i ældrearbejde Obligatorisk modul 10 ECTS Praksis videnskabsteori og metode Uddannelsesspecifikke obligatoriske moduler 20 ECTS Valgmoduler 15 ECTS Afgangsprojekt 15 ECTS 8

9 Diplomuddannelse i ældrearbejde omfatter i alt fire obligatoriske moduler: Praksis videnskabsteori og metode med et omfang på 10 ECTS-point. Ældres hverdagsliv i et tværfagligt perspektiv med et omfang på 10 ECTS-point Rammer og forudsætninger for ældres livskvalitet og sundhed med et omfang på 10 ECTS-point Afgangsprojekt med et omfang på 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Uddannelsens obligatoriske moduler omfatter således i alt 45 ECTS-point. 1.5 Prøver og eksamen Alle moduler afsluttes med en prøve, der bedømmes efter karakterbekendtgørelsen. Eksamensformen kan variere. Se Prøveallonge for de Sundhedsfaglige Diplomuddannelser. Ønskes en hel diplomuddannelse skal mindst 20 ECTS point (medregnet afgangsprojektet), bestås med ekstern bedømmelse 1.6 Adgangskrav Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller relevant videregående voksenuddannelse (VVU), samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene er det muligt at søge Metropol om en realkompetencevurdering (RKV). Ønsker du at ansøge om realkompetencevurdering, bedes du kontakte uddannelseskonsulent Maren Inger Lillelund Lise Søgaard Lund 1.7 Modulbeskrivelser Til hvert modul udarbejdes en modulbeskrivelse. Hensigten med beskrivelserne er at tydeliggøre Professionshøjskolen Metropols tolkning af studieordningens indholdskrav og prioriteringer af hvilke læringsmål, der primært indgår i bedømmelsesgrundlaget for prøven på det pågældende modul. Modulbeskrivelserne indeholder: Studieordningens beskrivelse af modulet (evt. med toning) Modulets indhold Undervisnings- og arbejdsformer Målgruppen for modulet Bedømmelse Evaluering 9

10 2. Studievejledning 2.1 Web-vejledning På kan du finde oplysninger om vore diplomuddannelser. 3. Fleksible forløb Vælger du at tage valgmoduler uden for uddannelsens faglige område på mere 15 ECTS point (fx uden for det sundhedsfaglige fagområde), indgår du i et fleksibelt forløb. Sammensætningen af modulerne i din uddannelse skal fastsættes i en personlig uddannelsesplan. Fleksible forløb har egen bekendtgørelse Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne, BEK 1348 af 29/11/2013. Et fleksibelt forløb kræver, at der udarbejdes en skriftlig uddannelsesplan til Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse, hvis du tager afgangsprojektet hos os. Det koster 1200 kr. at få lavet en uddannelsesplan sammen med en uddannelseskonsulent. Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke moduler din diplomuddannelse består af, hvor de ønskes taget, hvilken diplomuddannelse eller studieordning de hører til, samt en kort begrundelse for relevansen i forhold til din praksis. Uddannelsesplanen skal underskrives af en uddannelseskonsulent og skal bruges som dokumentation for dit endelige diplombevis. Der kan naturligvis komme ændringer undervejs, hvis udbudte moduler ikke oprettes eller du træffer andre valg. Disse revisioner skal du løbende oplyse os om, så uddannelsesplanen kan revideres. Hvis du har yderligere spørgsmål om fleksible forløb og uddannelsesplan, så kontakt uddannelseskonsulent Tina Johnson 4. Merit Har du bestået uddannelseselementer fra dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og er du i gang med en diplomuddannelse, har du mulighed for at søge merit. Merit er en formel anerkendelse af uddannelseselementer, svarende til indhold, omfang og niveau på et konkret sundhedsfagligt diplommodul. Såfremt du opnår merit, skal du som regel ikke følge undervisning eller aflægge prøve i pågældende fag, og dermed bliver uddannelsestiden kortere. Som udgangspunkt kan du søge merit på baggrund af: Uddannelseselementer, der bygger på en bekendtgørelse Uddannelseselementer der er gennemført og afsluttet på samme eller højere niveau svarende til indhold, omfang og niveau Uddannelseselementer, der er afsluttet for højst 6 år siden Hvis du ønsker at opnå merit for uddannelse/uddannelseselementer gennemført i udlandet, skal du ansøge Meritudvalget om dette. Der kan blive tale om en længere sagsbehandling, såfremt uddannelsen skal vurderes af Styrelsen for internationale uddannelser (CIRIUS). 10

11 4.1 Ansøgning om merit Det er kun muligt at søge merit, hvis du allerede ER i gang med en diplomuddannelse ved Metropol. Er det tilfældet, skal du sende en kort, målrettet og motiveret ansøgning til meritudvalget Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse, Tagensvej 18, 2200 Kbh. N. Eller på mail til uddannelseskonsulent Maren Inger Lillelund Lise Søgaard Lund Det er vigtigt, at du klart og tydeligt begrunder og argumenterer for relevansen af ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde: En angivelse af hvilket modul, du ønsker merit for. En angivelse af hvilket fag/uddannelse, du ønsker merit på baggrund af (vedlæg dokumentation fx kopi af studieordning eller anden beskrivelse af forløbet samt uddannelses-/eksamensbevis). Du kan også vedlægge en kopi af opgaven du udarbejdede på faget/uddannelsen. En præcis argumentation for hvorfor du mener, der skal gives merit på baggrund af ovenstående. Dvs. en argumentation for, at indhold og niveau svarer til det modul, du søger merit for. 4.2 Behandling af meritansøgning Vi behandler løbende ansøgninger, og bestræber os på at færdigbehandle ansøgninger inden for en måned. Du modtager et skriftligt og begrundet svar. Såfremt merit-ansøgningen imødekommes fremsendes et bevis herfor. Ønsker du at klage over et afslag, kan du klage til chef på Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efterog Videreuddannelse Lykke Jensen 4.3 Flere oplysninger Meritbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv., BEK 539 af 19/06/ Bibliotek Som studerende på Professionshøjskolen Metropol kan du frit benytte PH Metropols fagbiblioteker. På bibliotekerne tilbydes introduktion, litteratursøgning på grundlæggende niveau og workshops for dig, der kender lidt til litteratursøgning i forvejen og som måske har et konkret projekt, du skal søge litteratur til. Du oprettes automatisk som låner og bruger af PH Metropols fagbiblioteker, når du optages som studerende. 6. Prøver og eksamen 6.1 Generelt om opgavekriterier og bedømmelse Beskrivelse, bedømmelsesgrundlag og kriterier for prøve- eller eksamensopgaven fremgår af modulbeskrivelsen for de enkelte moduler på uddannelsen. Du vil blive introduceret til dette på modulet. Afviklingen af prøven/eksamen følger Eksamensbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, nr af 16/12/2013. I Bekendtgørelse om diplomuddannelser står anført, at mindst 20 ECTS point, herunder afgangsprojektet skal være dokumenteret ved ekstern prøve. 11

12 Du kan finde råd og vejledning om eksamen på Intrapol: Eksamen 6.2 Indstilling til eksamen Når du påbegynder et modul er du automatisk tilmeldt prøve eller eksamen. Ved tilmelding bruges en prøvegang, jf. 6, stk. 3. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel, jf. Eksamensbekendtgørelsen kap. 3, Dokumenteret læse- og/eller skrivehandicap Har du et dokumenteret læse- og/eller skrivehandicap kan du søge om dispensation fra de bestemmelser, der gælder på modulet. Du skal selv ansøge om dispensation. Der fx søges om: forlænget eksamenstid mundtlig eksamen i stedet for skriftlig eller omvendt brug af it-hjælpemidler eksamensspørgsmål på særlige medier fx skriftlige materialer udleveret digitalt Det er dispensationsudvalget der afgør, om der skal gives dispensation. Man kan ikke anke et afslag til anden myndighed. 6.4 Opgavebedømmelse Bedømmelsen sker ud fra en individuel præstation, herunder individuelle dele af en gruppeopgave. Ved gruppeopgave skal det fremgå, hvilke afsnit de forskellige gruppemedlemmer er ansvarlige for. Ved mundtlig prøve kan eksaminationen foregå individuelt eller i gruppe. Der tages udgangspunkt i den skriftlige opgave. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen i henhold til og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen), BEK 114 af 03/02/ Plagiat En studerende skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse bekræfte med sin underskrift, der kan være digital, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp (Eksamensbekendtgørelsen 19, stk. 6). Ved plagiat forstås, at den studerende har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil (jf. Eksamensbekendtgørelsen 19, stk. 2) Alle skriftligt afleverede prøve- og eksamensopgaver kontrolleres for plagiat. Ved mere end 16 procent plagiat foretager den modulansvarlige i ISTE i samråd med en kollega en vurdering af, hvilken betydning plagiatet vil få for bedømmelsen. Vurderingen har tre mulige udfald: 1. Hvis plagiatet vurderes at have et sådan omfang og en sådan karakter, at det får væsentlig betydning for bedømmelsen, udelukkes opgaven fra bedømmelse og betragtes som ikke bestået. Det tæller som et prøveforsøg for den studerende. 2. Hvis plagiatet vurderes til at være begrænset til enkelte afsnit/dele af opgaven, kan disse udelukkes fra bedømmelsen. 3. Hvis plagiatet vurderes at have et sådan omfang og en sådan karakter, at det ikke får væsentlig betydning for bedømmelsen, sendes opgaven til bedømmelse. Den studerende får besked fra den modulansvarlige, hvis vurderingens udfald er enten 1 eller 2. 12

13 6.5 Reeksamination Du kan højst forsøge at bestå et modul 3 gange. Metropol kan dog dispensere herfor og tillade en 4. prøvedeltagelse, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Er en prøve ikke bestået, er den studerende fortsat tilmeldt prøven, jf. Eksamensbekendtgørelsen kap. 3, 6, stk. 2. Reeksamination afholdes når det er muligt og ud fra samme formål, kriterier og rammer, som ved den eksamen du skal reeksamineres i. Beståede prøver kan ikke tages om. 6.6 Sygeeksamen Sygdom i forbindelse med en prøve skal meldes til EVU studieservice, senest på prøvedagen eller dagen for aflevering af opgave. Sygdom skal dokumenteres. Dette kan være i form af følgende: frihåndsattest/lægeerklæring fra lægen en skadeseddel fra skadestue (original fremvises, kopi afleveres) en indlæggelsesseddel (original fremvises, kopi afleveres) vandrejournal (original fremvises, kopi afleveres) Dokumentationen for sygdom/fravær sendes til EVU studieservice, Sygeeksamen bliver afviklet, når du er rask. Du kan læse mere om sygeeksamen på Intrapol: Syg til eksamen. 6.7 Klager over prøver og eksamen Klagen behandles i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, nr af 16/12/2013. En prøve- og eksamensklage kan vedrøre: 1. Prøve- og eksaminationsgrundlaget, fx læringsmålet i bedømmelsesgrundlaget 2. Prøveforløbet, det vil sige selve eksamensforløbet. 3. Bedømmelsen Hvis du vil klage, skal klagen stiles til Institutchef på Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse Lykke Jensen og sendes til Studieservice på og være modtaget senest to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen forelægges derefter for de oprindelige bedømmere, der skriftligt begrunder deres vurdering. Du kan forvente svar efter to uger. Herefter får du en uge til at kommentere bedømmernes vurdering. Vær opmærksom på at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Du kan læse mere om klagemuligheder her: Feedback på skriftlige prøver og opgaver Alle studerende har mulighed for at få feedback på deres skriftlige prøver og opgaver. Feedbacken er mundtlig og individuel, af op til et kvarters varighed og udgør en begrundelse for opgavekarakteren. Ved opgaver bedømt med intern censur, er det bedømmer, som giver feedbacken. Ved opgaver bedømt med ekstern censur, er det eksaminator (vejleder), som giver feedbacken. Du aftaler selv med bedømmer/eksaminator hvornår feedbacken finder sted. 13

14 Feedbacken gives efter fristen for klager over prøver og eksaminer er udløbet. Muligheden for feedback bortfalder to måneder efter klagefristen for den afgivne karakterer er udløbet. I forbindelse med at der er indgivet en klage over opgavens bedømmelse, bortfalder muligheden for at få mundtlig feedback, idet denne gives skriftligt i forbindelse med klageforløbet. 7. Vejledning På de moduler, som afsluttes med en skriftlig opgave, vil du få tildelt en vejleder på modulet. På enkelte moduler kan du som studerende selv ønske og/eller træffe en forhåndsaftale med en vejleder. I givet fald skal den modulansvarlige hurtigst muligt orienteres herom, så denne kan vurdere, om aftalen kan godkendes og efterfølgende planlægge herefter. Det er afgørende, at den modulansvarlige orienteres i god tid, da vejlederaftaler kan være fastlagt før modulstart. 7.1 Vejledning i forbindelse med skriftlige opgaver Vejlederen kan forventes at have en generel viden om fagligheden på studiet, men ikke nødvendigvis specialviden inden for det emneområde, der er valgt. Du skal som studerende tage initiativ til og henvende dig til din vejleder. Kontakten etableres enten pr. telefon, mail, eller ved personlig henvendelse, så tid og sted kan aftales. Der kan med fordel udarbejdes en overordnet plan for forløbet. Aftal med vejlederen hvor og hvordan vejledningen foregår: face to face, tlf., mail, Skype, etc. Det kan være en god ide at begynde den indledende vejledning med en afklaring af forventninger til vejledningsforløbet. For at få størst muligt udbytte af vejledningen skal der afleveres skriftligt materiale i god tid inden en aftale samt angivelse af de specifikke områder og spørgsmål, der skal diskuteres med vejlederen. Aftal f.eks. med vejleder hvor meget materiale, der fremsendes. Aftal med vejlederen hvor og hvordan tilbagemeldingen foregår. Vær opmærksom på, at når du kontakter din vejleder, såvel telefonisk, pr. eller personligt, tæller det som vejledningstid. 8. Redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver 8.1 Generelt Opgaven skal skrives i et akademisk sprog og have en logisk struktureret og sammenhængende opbygning. Overskrifter anvendes til at tydeliggøre indhold i afsnittet og skal være dækkende for indholdet. Der skal anvendes en skriftstørrelse på pkt. 12 med linjeafstand 1,5. Det vil fremgå af modulbeskrivelsen, det maximale omfang opgaven må have. Ved beregning af opgavens omfang medregnes kun tekstsider. Resumé, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og bilag medregnes ikke. En normalside beregnes som 2400 tegn med mellemrum eksklusiv figurer. Opgaver der overskrider det tilladte omfang vil ikke blive bedømt. Det vil tælle som et brugt prøveforsøg. Jf. Eksamensbekendtgørelsen kap. 3 10, stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan afvise en besvarelse, hvis den ikke opfylder de fastsatte formkrav. Hvis besvarelsen afvises, skal der ikke gives en bedømmelse, og den studerende har brugt et prøveforsøg, jf. 6, stk

15 Modulopgaven afleveres elektronisk senest på det tidspunkt, som fremgår af lektionsplanen. Opgaven inklusivt bilag mv. skal afleveres som en samlet pdf fil. Opgaven må ikke afleveres i en scannet version. Der findes en vejledning på IntraPol om, hvordan man samler flere pdf filer til én samlet fil Hvordan-samler-jeg-flerepdf-filer-til-en-samlet-fil. Opgaver som afleveres efter afleveringstidspunktet, vil ikke blive sendt til bedømmelse, og den studerende har brugt et prøveforsøg. 8.2 Opsætning Opgavens forside skal indeholde: Titel og evt. undertitel Den/de studerendes fulde navn(e) Vejleders navn Institutionens navn Modulnavn Måned og år Sideantal og antal tegn På forsiden angives om: "Opgaven må anvendes internt på uddannelsen" eller "Opgaven må ikke anvendes internt på uddannelsen". Må opgaven benyttes internt kan dele af opgaven blive anvendt eksemplarisk i undervisningen. Ved en karakter på 7 eller derover vil opgaven blive låst i en PDF-fil i et opgavebibliotek på IntraPol, så den hverken kan printes, kopieres eller redigeres men udelukkende læses på pc'en. Opgaven skal desuden indeholde en indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. noter og en bilagsliste. 8.3 Litteratur- og kildehenvisninger Litteratur- og kildehenvisninger indgår i en opgave som dokumentation for den del af opgaven, der bygger på brugen af andres tekster og informationer. Litteratur- og kildehenvisninger skal udformes, så man kan identificere og genfinde det, der henvises til. Litteratur og kilder er alle skrevne kilder (bøger og artikler samt tekster fra internettet) og materialer fra øvrige elektroniske medier. Brug en anerkendt standard for opstilling af litteraturhenvisninger eventuelt Harvard eller Vancouver- systemet og brug den konsekvent. Materialer fra elektroniske medier (programmer, billedfiler, apps mv.) anføres også i litteraturlisten. Det vil fremgå af modulbeskrivelsen, hvis der skal anvendes et bestemt reference-standard system til den aktuelle opgave 8.4 Citater i teksten Ved brug af citater skal man ud over forfatter og årstal også oplyse den (de) sider, som citatet står på. Citatet skrives i kursiv. Såfremt et citat er på mere end 3 linjer, skrives det med enkelt linjeafstand, indrykkes 15

16 på siden og i skriftstørrelse 11 punkt. Citater er direkte afskrift fra den citerede bog/artikel, dvs. normalt på originalsproget. Udelades noget i et citat markeres det med [ ] eller ( ). Begynder eller afslutter citatet midt i en sætning, sættes 3 prikker først/sidst i citatet. 8.5 Noter Noter ses som uddybende kommentarer i opgaven. Opgaven skal kunne læses, forstås og bedømmes uafhængigt af noterne. Noter nummereres og kan placeres som fodnote på de enkelte sider eller som slutnoter i et særligt noteafsnit umiddelbart før litteraturlisten. 8.6 Bilag Eventuelle bilag placeres efter litteraturlisten. Bilagene nummereres, og der henvises til numrene i selve teksten. Der må henvises til begrænset bilagsmateriale, og opgaven skal kunne læses uafhængig af disse. Husk at have reference på bilagene. Censor og eksaminator er ikke forpligtigede til at læse bilag. 9. Etiske og juridiske retningslinjer for indsamling af data til brug i opgaver og projekter Formålet med diplomuddannelserne er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for den sundhedsfaglige praksis/det ernæringsfaglige felt samt at videreudvikle egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metode. Som led i denne kvalificering udarbejder den studerende opgaver og projekter, hvori der kan indgå empirisk datamateriale. Empirisk datamateriale kan omfatte data fra patienter/klienter og deres journaler, data om patienten fra pårørende og sundhedspersonale, samt data indsamlet ved observationsstudier i relation til plejen. Data der gøres til genstand for refleksion og analyser. Den studerende er ved alle former for dataindsamling forpligtet til at overholde de gældende etiske og juridiske retningslinjer. Denne forpligtigelse er rettet imod patienter, klienter, pårørende, samarbejdspartnere, afdelinger samt institutioner og omfatter alle aspekter fra planlægning af dataindsamlingen til formidling af data. I det følgende anvendes udtrykket patient, der skal forstås bredt som patient, borger, bruger og klient. 9.1 Informeret samtykke Alle, som deltager som informanter i en opgave, bør principielt give skriftligt samtykke. Samtykke kan dog udelades ved opgaver, der udelukkende handler om oplevede situationer, som det eksempelvis er tilfældet i case-beskrivelser. Krav om anonymisering og fortrolighed skal følges (se afsnit 9.4). Forinden en patient involveres som informant i en dataindsamling, skal patienten give et skriftligt informeret samtykke. Hvis der indhentes oplysninger om en konkret patient via interview med pårørende, skal der ligeledes indhentes et skriftligt informeret samtykke fra patienten. For at der kan gives et informeret samtykke forudsætter det, at patienten er fornuftshabil og kan overskue konsekvenserne af sin stillingtagen til medvirken. Patienter der er midlertidig eller varig fornuftsinhabile (eksempelvis på grund af bevidstløshed eller sindssyge) kan ikke inddrages i en dataindsamling til brug i opgaver 16

17 og projekter. Hvis der inddrages mindreårige patienter under 15 år skal forældrene give deres samtykke. Mindreårige, som er fyldt 15 år, kan selvstændigt give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger. Forældremyndigheden skal informeres om, at den mindreårige er anmodet om at give et samtykke. Kontakten til den mindreårige patient og forældrene skal ske parallelt, så indehaveren af forældremyndigheden har mulighed for at få indflydelse på beslutningen. Ved indhentning af det informerede samtykke skal den studerende udvise særlig forsigtighed, hvis deltageren står i et afhængighedsforhold til vedkommende. Lederen eller den ansvarshavende sundhedsperson i den pågældende kliniske afdeling skal sikre, at der foreligger et skriftligt informeret samtykke fra patienten. 9.2 Procedure for indhentning af informeret samtykke hos patienten i forbindelse med dataindsamling til opgaver og projekter Ved opgaver og projekter er den studerende og dennes vejleder forud for dataindsamlingen forpligtet til at drøfte, hvordan de juridiske retningslinjer overholdes. Såfremt det er relevant og velbegrundet, at der foretages dataindsamling via spørgeskema, interview eller observation, skal der indhentes en samtykkeerklæring efter følgende procedure: 1. Den studerende skal skriftligt anmode lederen eller den ansvarshavende sundhedsperson om tilladelse til, at iværksætte dataindsamling til brug i opgaver og projekter. Anmodningen skal være vedlagt informationsmateriale til patienten. 2. Den studerende er ansvarlig for udarbejdelse af informationsmateriale til patienten, der skal indeholde følgende: Beskrivelse af opgavens/projektets formål og foreløbige problemformulering. En præcisering af, at deltagelse er frivillig, og at det er uden konsekvenser at sige nej. En præcisering af, at deltageren på et hvilket som helst tidspunkt kan trække samtykkeerklæringen tilbage samt, at det er uden konsekvenser for plejen og behandlingen. En beskrivelse af, hvordan fortrolighed og anonymitet opretholdes i behandling af de indsamlede data, herunder om sletning og makulering af fortrolige oplysninger. En beskrivelse af de eventuelle risici og ubehag der kan være forbundet med at deltage. En beskrivelse af, hvem der kan kontaktes ved eventuelle spørgsmål eller problemer i forbindelse med deltagelse. 3. Lederen eller den ansvarshavende sundhedsperson indhenter et mundtligt samtykke hos patienten i forhold til, at den studerende efterfølgende må rette henvendelse til vedkommende. 4. Når den mundtlige accept foreligger, orienterer den studerende patienten om dataindsamlingen og gennemgår informationsmaterialet. 5. Efterfølgende skal patienten underskrive samtykkeerklæringen. 6. Samtykkeerklæringen skal opbevares i afdelingen. 17

18 9.3 Dataindsamling til opgaver og projekter når informanterne er sundhedspersonale Når informanterne i dataindsamlingen er sundhedspersonale og andet personale, indhenter den studerende tilladelse til at gennemføre dataindsamlingen hos lederen eller den ansvarshavende sundhedsperson. Når tilladelsen er givet, informerer den studerende informanterne om projektets formål, problemformulering, metode og dataindsamling. Hvis sundhedspersonale skal udtale sig om en konkret patient, skal der ligeledes indhentes skriftligt samtykke fra patienten. 9.4 Anonymitet og fortrolighed Helbredsoplysninger og andre personlige oplysninger i relation til patienter, og pårørende til patienter, er fortrolige data, og de skal behandles fortroligt. Den studerende har ansvar for, at håndtere data under dataindsamlingen og opbevaringen af data, så fortrolighed og anonymitet opretholdes. Da betragtes som en åben forsendelse, må den ikke indeholde personlige data eller oplysninger om patientforløb, pårørende, afdelingen eller sundhedspersonale. Den studerende er undervejs i skriveprocessen og i den endelige projektrapport ansvarlig for, at oplysninger om helbred og behandling samt andre personlige oplysninger er anonymiseret. Anonymiseringen forudsætter, at navn, CPR-nummer, stilling, adresse, sygehus, kommune eller lignende er fjernet. Andre oplysninger kan være så specielle, at de også må fjernes eller camoufleres for at undgå identifikation af patienten. Det vil sige, at det skal være umuligt for andre at identificere patienten. Den studerende, er omfattet af Forvaltningslovens regler om tavshedspligt (Forvaltningsloven 27 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014). De anonymiserede patientoplysninger betragtes som anonyme helbreds- og behandlingsdata. På den måde kan oplysninger anvendes til undervisningsbrug, uden at tavshedspligten krænkes. Den studerende har ansvaret for at makulere datamaterialet (eksempelvis interviewudskrifter, journaloplysninger m.v.) Opgaver og projekter, der er omfattet af de juridiske retningslinjer er baseret på anonymiserede oplysninger, hvorfor de evt. kan publiceres eller offentliggøres (Kristensen K. Sundhedsjura Gads Forlag 2007 s. 136). 18

19 9.5 Persondataloven og datatilsynet Alle personoplysninger (eksempelvis oplysninger om patienter, pårørende og personale), og alle former for dataindsamling er som udgangspunkt omfattet af persondataloven. Anmeldelse til Datatilsynet kan dog undlades i følgende tilfælde: såfremt den studerende ikke noget sted skriver oplysninger ned, som kan identificere patienten såfremt afdelingslederen eller den ansvarshavende sundhedsperson lader det skriftlige samtykke opbevare i afdelingen under arbejdet med opgaven og såfremt afdelingslederen eller den ansvarshavende sundhedsperson, makulerer de skriftlige samtykker, når opgaven er bedømt. Der ud over kan anmeldelse til datatilsynet undlades hvis dataindsamlingen omfatter oplysninger der ikke er følsomme personoplysninger (eksempelvis interview med personale). Hvis ovennævnte betingelser ikke kan opfyldes, skal der ske anmeldelse til Datatilsynet mhp. indhentning af tilladelse til indsamling og behandling af følsomme personoplysninger. Såfremt der er tvivlsspørgsmål, vil Datatilsynet være den studerende behjælpelig med at afklare, om den påtænkte dataindsamling forudsætter deres godkendelse. Yderligere oplysninger og ansøgningsskema findes på: Skemaer til brug for information af patienten og til indhentning af samtykke Der er udarbejdet følgende skemaer til brug for information og samtykke: Information i forbindelse med deltagelse i opgaver/projekter (bilag 1a). Ansøgning til klinisk uddannelsessted om tilladelse til dataindsamling (bilag 1b). Samtykkeerklæring opgaver og projekter (bilag 1c). 9.7 Forslag til videre læsning Glasdam, Stinne (2011) Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Merete Bjerrum: Fra problem til færdig opgave. Akademisk forlag. 1. udgave 2. oplag Rienecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen (2012): Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 4. Udgave. Samfundslitteratur. 19

20 Bilag 1a. (1/2) Information om deltagelse i opgaver og projekter i forbindelse med Diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område. Dato: Jeg er studerende ved Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse i I forbindelse med min Diplomuddannelse er jeg i gang med at udarbejde en opgave/projekt der omhandler.. (opgavens/projektets formål og problemformulering beskrives kort). Jeg har til dette formål brug for, at få kontakt med..(x antal patienter) som jeg vil (her beskrives undersøgelsesmetoden kort). Jeg vil spørge om du vil deltage i opgaven/projektet på følgende betingelser: Din deltagelse er frivillig, og du kan til enhver tid trække dig fra deltagelse. Hvis du trækker dig, vil ingen af de informationer, du har bidraget med blive anvendt. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt. Oplysninger der indgår i opgaven/projektet vil blive opbevaret forsvarligt indtil opgaven/projektet er afsluttet. Herefter slettes/makuleres alle oplysninger. Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i opgaven/projektet. Såfremt du har spørgsmål og eller problemer i forbindelse med din deltagelse kan du kontakte.(her beskrives hvem der er kontaktperson) Såfremt du vil deltage bedes du underskrive en samtykkeerklæring. Denne vil blive opbevaret i din journal på afdelingen. Med venlig hilsen (den/de studerende) 20

21 Bilag 1a. (2/2) Vejleder: Navn: Underskrift: Arbejdstelefonnummer: Arbejds- 21

22 Bilag 1b. (1/2) Ansøgning om tilladelse til at foretage dataindsamling i forbindelse med opgaver og projekter i/på: I perioden: _ Opgave/projekt: Formål: _ Problemformulering: Dataindsamlingsmetode (sæt x): Interview af enkeltpersoner: Gruppeinterview: Spørgeskema: Observation: Andet: Deltagere: Beskriv typer og antal Fagpersonale Patienter i et bestemt afsnit eller med en bestemt diagnose Andre Hvilken gruppe? Hvor mange? Information til deltagerne: Der gives mundtlig information Der gives skriftlig information Hvornår? Hvornår udleveres det? Hvem informerer? Hvem udleverer det? 22

23 Bilag 1b. (2/2) Med venlig hilsen Navn og studienummer: Uddannelsessted: adresse og telefon:_ Ovenstående er godkendt af: Vejleder (underviser): Uddannelsessted: E- mailadresse og telefon: Vejleders underskrift: Den ansvarlige kliniske leder: Undertegnede imødekommer hermed ovennævnte ansøgning: Dato: Navn: Undertegnede kan desværre ikke imødekomme ovennævnte ansøgning Dato: Navn: 23

24 Bilag 1c. (1/1) Samtykkeerklæring i forbindelse med opgaver/projekter i forbindelse med Diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område. Vedrørende opgave/projekt: Udarbejdet af: Formålet med opgaven/projektet: Opgavens/ projektets problemformulering: Jeg giver hermed samtykke til, at jeg vil deltage i ovenstående opgave/projekt. I den forbindelse kan mine oplysninger m.v. bruges af den/de studerende der udarbejder opgaven/projektet. Jeg er blevet informeret om: Navn: Underskrift: Dato: 1. At deltagelse er frivillig og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse. 2. At jeg på et hvilket som helst tidspunkt kan trække mig fra deltagelse. 3. At ingen informationer gives videre i en sådan form, at min identitet kan genkendes. 4. At fortrolige oplysninger slettes/makuleres efter at prøven er afsluttet. 5. At der ingen risici er ved at deltage i projektet. 24

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

STUDIEHÅNDBOG FOR DIPLOMUDDANNELSER INDEN FOR DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE

STUDIEHÅNDBOG FOR DIPLOMUDDANNELSER INDEN FOR DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE STUDIEHÅNDBOG FOR DIPLOMUDDANNELSER INDEN FOR DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE Studiehåndbogen er sidst revideret 26. august 2016 Indhold 1. Diplomuddannelser i det sundhedsfaglige område... 5 1.1 Bekendtgørelser

Læs mere

STUDIEHÅNDBOG FOR DIPLOMUDDANNELSER INDEN FOR DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE

STUDIEHÅNDBOG FOR DIPLOMUDDANNELSER INDEN FOR DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE STUDIEHÅNDBOG FOR DIPLOMUDDANNELSER INDEN FOR DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE Studiehåndbogen er sidst revideret 1 7. februar 2015 Indhold 1. Diplomuddannelser i det sundhedsfaglige område...5 1.1 Bekendtgørelser

Læs mere

Juridiske retningslinier for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinier for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Lederforsamling Juridiske retningslinier for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er, at kvalificere den

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Find vejen frem VIA University College Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Muligheder for empiriindsamling i sygeplejestudiet. i Region Hovedstaden. Godkendt i Regionalt Klinisk Udvalg den 29. februar 2016.

Muligheder for empiriindsamling i sygeplejestudiet. i Region Hovedstaden. Godkendt i Regionalt Klinisk Udvalg den 29. februar 2016. Muligheder for empiriindsamling i sygeplejestudiet i Region Hovedstaden. Godkendt i Regionalt Klinisk Udvalg den 29. februar 2016. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Empiriindsamling i egen praksis,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 04-09-2012 12:06 Udarbejdet af laud Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 4. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Formkrav og redaktionelle retningslinjer

Formkrav og redaktionelle retningslinjer Formkrav og redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver ved Sundhedsuddannelserne UCC 2/11/16/lc 1 Generelle krav Opgaver kan udarbejdes på dansk, svensk og norsk. Ønske om aflevering på andre

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Retningslinjer og projektbeskrivelse

Retningslinjer og projektbeskrivelse Dato 14.11.2016 Reference alka og bith Revideret november 2016 Retningslinjer og projektbeskrivelse Ekstern prøve i jordemoderkundskab Modul 9 Modul 9 afsluttes med udarbejdelse af et gruppeprojekt. Det

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Efterårssemestret 2015 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere