ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN"

Transkript

1 ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser for at kunne tiltrække turister. Kultur og turisme har med andre ord brug for hinanden. Overordnet set er det gruppens ønske, at kultur og turisme udvikler et tættere samarbejde til gensidig gavn. Gruppen tror på, at et tæt samarbejde vil øge synligheden af kulturbegivenheder og kulturattraktioner og samtidig bidrage til vækst og udvikling i hele landet i kraft af øget omsætning indenfor kulturturisme. 1. oktober 2013 Både danske og udenlandske kulturturister og brugere søger efter a reason to go, når de overvejer den næste rejsedestination eller oplevelse. Kulturturister og andre kulturbrugere ønsker indhold; kulturarv med gode fortællinger og kulturelle oplevelser af høj kvalitet. Det er gruppens vurdering, at Danmark rummer et stort potentiale for at kunne give kulturbrugere og -turister, det de efterspørger. Men for at udnytte potentialet kræver det, at den danske kulturarv og kunst og kultur generelt synliggøres og kommunikeres på en mere sammenhængende og systematisk måde, end tilfældet er i dag. I en tid, hvor der tales meget om økonomisk vækst, er det vigtigt for gruppen at fastholde, at kunst og kultur også skaber værdi i et ikke-økonomisk aspekt. Kunst og kultur er udforskning af det nye og ukendte. Kunst og kultur skaber og bidrager til identitet, samfundsdebat, kreativitet, nytænkning, interkulturel dialog og sammenhængskraft. Alt sammen noget det private erhvervsliv og kulturlivet i fællesskab skal være opmærksomme på og forstå at udnytte til nye landvindinger. Der er brug for et fælles sprog om kulturens egenværdi, så budskabet om kunsten og kulturens værdi kan kommunikeres på en overbevisende og professionel måde. At omsætte potentialet til virkelighed kræver prioritering og målrettet indsats. For at klarlægge mål og prioriteringer er der behov for en overordnet national strategi for synliggørelse af kultur, der udstikker retning for en målrettet fokusering af synliggørelse af kultur. Af de forskellige dele, som en strategi kan indeholde, har gruppen valgt at zoome ind på to konkrete tiltag, som der allerede nu kan konstateres et udbredt behov for: En digital løsning, der formidler alle relevante kulturbegivenheder ét sted og en systematisk etablering af kulturnetværk, der skal sikre udvikling, kvalitet og kreativitet i udviklingen af kulturprojekter og skabe grobund for tværgående samarbejde. Disse netværk skal med et populært ord agere kulturmafia og arbejde med at sætte kulturen højt på dagsordenen hos private og offentlige aktører som platform og grobund for udvikling af vækst og nye muligheder i Danmark. Behovet for såvel en digital løsning og etableringen af netværk er så åbenlyse, at arbejdet med disse to elementer bør sættes i gang sideløbende med strategiarbejdet.

2 Side 2 KORT RESUMÉ Der er brug for et fælles pejlemærke for, hvordan de mange kunst- og kulturbegivenheder i Danmark bliver mere synlige og tiltrækker flere besøgende fra ind- og udland. Ministerens arbejdsgruppe for øget synlighed anbefaler, at der udformes en national strategi for synliggørelse af kunst og kultur. Sideløbende hermed anbefaler gruppen, at der hurtigst muligt dannes grundlag for at etablere én samlet digital løsning til formidling af kunst og kulturbegivenheder, og at der etableres kulturnetværk i form af regionale kulturmafiaer. STRATEGI FOR SYNLIGGØRELSE AF KULTUR Kulturturister og tur- og rejsearrangører vælger rejsemål efter, hvilke oplevelser, de kan få undervejs. De ønsker a reason to go. Som billedet er nu, er det vanskeligt for kulturturister og andre at skabe sig et samlet overblik over, hvad der foregår i Danmark, inden for et givent interesseområde eller et givent tidsrum. For at nå flere publikumsgrupper/kulturturister skal det gøres let at sammensætte en samlet pakkerejse med et særligt tema, eksempelvis jazz eller litteratur både som privatperson og som turistaktør. Det er i dag vanskeligt at gøre på en lettilgængelig måde. Der er behov for at tænke i helheder og sammenhænge for at kunne tiltrække flere besøgende og flere kulturturister og derved få udnyttet det potentiale, der gemmer sig i et tættere samarbejde mellem kultur og turisterhvervet. Gruppen anbefaler, at der laves en samlet national strategi for synliggørelse af kultur. En strategi skal fungere som navigationsredskab og udstikke en retning for, hvad der satses på tematisk og begivenhedsmæssigt. En strategisk udvælgelse af særlige fokusområder kan ske med udgangspunkt i fælles fortællinger om Danmark eller kommende store nationale begivenheder (HC Andersen, jubilæumsår for kendte kulturpersoner, Kulturby 2017 mv.). Det vil være et pejlemærke som kulturaktører og turismeerhvervet kan medtænke i planlægning og markedsføring af konkrete initiativer. Strategien vil være et værktøj til øget synliggørelse af kulturbegivenheder og attraktioner, fordi den skaber mulighed for samtænkning og planlægning på tværs mellem kulturaktører, turismeaktører, kommuner mv. Strategien skal med andre ord sikre sammenhæng, overblik, udvikling og retning. Konkret foreslår gruppen, at en strategi indeholder: - Overvejelser om gennemgående fortællinger om Danmark og store nationale begivenheder - Overvejelser om overordnede tiltag vedrørende digital markedsføring og kommunikation - Overvejelser om hvordan de første led i fødekæden (græsrodsinitiativer og lokale arrangementer) mere systematisk kan understøttes og tænkes med ind i større nationale tiltag FORUDSÆTNINGER FOR EN STRATEGI Gruppens holdning er, at en succesfuld strategi med reel betydning er kendetegnet ved: At den samtænkes med øvrige relevante initiativer, eksempelvis anbefalingerne fra vækstteamet for turisme og oplevelsesøkonomi og regeringens opfølgende vækstplan. Et klart veldefineret ansvar for såvel udformningen af strategien som for den

3 Side 3 efterfølgende implementering, eksempelvis ved at der nedsættes tværfaglige implementeringstaskforces på regionalt og kommunalt niveau med repræsentanter fra erhverv, kultur, børn, natur/miljø, sundhed eller andre relevante sektorer. At relevante ministerier tages i ed og bakker op (Kulturministeriet, Erhverv- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet, By, bolig og landdistriktsministeriet). At relevante aktører indenfor såvel kultur som turisme og andre relevante erhverv inddrages allerede ved udformning af strategien for at sikre ejerskab. At der foretages en vurdering af, hvilke typer kulturbegivenheder, der skal være retningsgivende i strategien. Det skal være begivenheder og attraktioner med et vist potentiale enten i form af forventet efterspørgsel hos turister og kulturbrugere, international format eller et udviklings/nyskabende perspektiv. Indsats og midler skal komme fra flere relevante aktører (kultur, turisme, sundhed mv.) for at opnå ejerskab til strategien. Strategien bør medtænke både nationale og internationale perspektiver, herunder sprogversioneringer i forbindelse med synliggørelse overfor udenlandske gæster. Ud fra en betragtning om, at nogle aktiviteter primært er målrettet et dansk publikum og andre et internationalt publikum, bør der i strategien skelnes mellem nationalt og internationalt orienterede aktiviteter/indsatsområder. LANDSDÆKKENDE DIGITAL LØSNING Der er et grundlæggende behov for nem og hurtig adgang til oplysninger om kulturbegivenheder og attraktioner samt mulighed for booking af disse. Når man taler om digitale løsninger findes der flere målgrupper: Kulturbrugeren, der vil vide, hvad der sker på kulturscenen - og hvor det sker, kulturaktørerne som gerne vil synliggøre deres event, og turistaktørerne som gerne vil give deres kunder a reason to go. For alle målgrupper er der et fælles behov for, at der er én digital løsning, der rummer alle informationer, så brugerne føler sig sikre på, at de har fået eller afgivet alle relevante oplysninger via brug af ét knudepunkt. Samtidig har kulturaktørerne også et behov for let adgang til information om relevante faglige konferencer, kulturelle netværk mv. Der findes allerede en større underskov af digitale løsninger, der forsøger at skabe overblik over kulturbegivenheder rundt om i landet. De fleste løsninger dækker begivenheder enten i en bestemt landsdel eller indenfor bestemte genrer eller institutioner. Enkelte forsøger også at være altomfattende, men uden helt at opfylde behovet for et samlet overblik. For at imødekomme behovet om en one stop shop anbefaler gruppen, at der skabes én digital løsning. Løsningen skal rumme en funktion, så andre hjemmesider mv. kan lave relevante udtræk af oplysningerne og bringe dem i anden kontekst (f.eks. et hotels webside eller lign.). FORUDSÆTNINGER FOR EN DIGITAL LØSNING For at kunne udforme en velfungerende, landsdækkende digital løsning på behovet for et entydigt informationsknudepunkt mener gruppen, at følgende elementer er nødvendige: Der bør laves en kortlægning af eksisterende hjemmesider og andre digitale løsninger og så vidt muligt bygges videre på allerede eksisterende tiltag fremfor at udvikle en

4 Side 4 helt ny løsning med dertil hørende ekstra omkostninger. Oplysningerne skal være tilgængelige for kulturbrugere og ikke kun være opsamlingssted for informationer Ud over at give informationer om kulturbegivenheder og attraktioner i hele landet, bør løsningen også muliggøre booking af relevante oplevelser. gratis at taste begivenheder ind betaling for at trække data ud løbende kvalitetstjek f.eks. via eksternt udvalg, så der hele tiden sker en tilpasning til nye behov som følge af digital udvikling mv. Legitimt at tjene penge på at drive tjenesten Ejermæssig drift og forankring skal afklares Løsningen skal rumme minimum tre sprogversioner for at imødekomme behovet hos potentielle udenlandske kulturturister og rejsearrangører. NETVÆRK OG SAMARBEJDE Synliggørelse via en strategisk overlægger, som strategien skal udgøre, og via en digital formidling gør det ikke alene. I en tid, hvor digital kommunikation fylder mere og mere, er der fortsat behov for det personlige møde og den direkte kontakt mellem aktører. Både lokalt, nationalt og internationalt. Det er gruppens klare vurdering, at der både skabes øget kvalitet i og øget synliggørelse af kulturinitiativer, når aktørerne indgår i berigende netværk med andre. Det direkte møde åbner døre for nye samarbejdsflader, mulighed for sparring og kvalitetsudvikling og skaber mulighed for øget synlighed i kraft af mund-til-mund metoden, når netværksmedlemmernes baglande også mobiliseres. Netværk kan bruges til at videndele og samarbejde om konkrete begivenheder og kulturprojekter og til at styrke et kvalitativt løft ved f.eks. konkret at sende sine gæster videre til andre i netværket, gensidigt anbefale hinanden, tænke i mersalg, fælles presseindsats mv. Der er flere steder i landet gjort gode erfaringer med etablering af et regionalt eller lokalt kulturnetværk. Eksempelvis i Sønderjylland, hvor Den Sønderjyske Kulturmafia har skabt et netværk af forskellige kulturaktører, der ellers ikke har haft berøring med hinanden i det daglige. Kulturmafiaen har skabt en bevægelse fra at opfatte hinanden som konkurrenter til at se hinanden som kolleger, som man hjælper videre. Gruppen anbefaler, at der gøres en systematisk indsats for at etablere netværk og samarbejde på både lokalt, nationalt og internationalt niveau. Mere konkret anbefales det, at der skabes kulturmafiaer i hele landet. Kulturmafiaerne skal etableres på lokalt/regionalt niveau, men bør også have en national dimension eksempelvis ved, at repræsentanter for regionale netværk mødes på tværs af landet ved særlige arrangementer. For at styrke de internationale netværk anbefaler gruppen desuden, at Kulturstyrelsen påtager sig større ansvar for at informere om og understøtte dansk deltagelse i internationale netværk. Endelig anbefaler gruppen, at kulturmafiaerne regionalt suppleres med digitale netværk, en digital mødeplads, hvor mindre kulturudbydere kan matches med brugere og samarbejdspartnere.

5 FORUDSÆTNINGER FOR NETVÆRK For at kunne implementere anbefalingerne til styrket netværk ordentligt skal der tages behørigt hensyn til: Hver kulturmafia skal så vidt muligt rumme personer, der har international vinkel på tingene, f.eks. personer der prioriterer deltagelse i internationale fora. Kulturstyrelsen kan understøtte dette ved at informere om aktuelle internationale konferencer og andre fora. Hver kulturmafia bør have en facilitator (administrativt/praktisk ophæng), der tager initiativ til og faciliterer netværksarrangementer. Ophænget bør være i en allerede eksisterende struktur. Gruppen foreslår en model, hvor kulturregionerne i samarbejde med de fem regioner skaber det nødvendige ophæng. Kulturregionerne fordi det er etablerede enheder, som Kulturministeriet i forvejen har velfungerende samarbejde med. Regionerne fordi de har turismeerhverv som område og derved kan bygge bro. Udpegning af mafiamedlemmer skal ske ud fra specifikke kriterier, der sikrer, at eksempelvis halvdelen kommer fra andre steder end kulturens verden. Det skal sikres at der er deltagelse fra erhvervsliv, turismefaget mv. Netværkene bør også bruges til at sikre højere grad af professionalisme ved at videndele om f.eks. pressehåndtering (f.eks. fælles skabeloner til pressemeddelelser, kriterier for hvornår noget er unikke historier, effekt af kendisser til åbningsceremonier, målrette pressehenvendelser til hhv. lokale og nationale medier) og arbejde for øget grad af uddannelse i projektledelse, markedsføring mv. Side 5

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 I juni 2010 fremlagde regeringen sin strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv, som har til formål at øge kulturudvekslingen

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Evaluering af de seks indsatsområder Børnekulturområdet Det har været en hovedmålsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle en

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY BILAG 3.2 NOVEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY RAPPORTUDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 Oresund Event Center FORANALYSE Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 6 Indledning s. 3 Aktøranalyse s. 25 Summary & Anbefalinger s. 6 Borgeranalyse

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark

AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark 1 AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark Indholdsfortegnelse 1. Projektbeskrivelse... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål og mål... 3 2. Strategisk grundlag for projektet...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland

Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Vedtaget af Vækstforum den 2. marts 2011 Regionshuset VIBORG Regional Udvikling Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere