OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet, som tiltrækker sig større opmærksomhed og med større synlighed end analoge skilte. Med digitale skilte er det muligt at opnå et mere dynamisk informationsflow, og sikre at aktuelle nyheder bliver tilgængelige. Samtidig kan skiltene være med til at signalere en aktiv og levende by. Baggrund for retningslinjerne I trit med den teknologiske udvikling er det nu i højere grad end tidligere muligt at bruge digital skiltning, fordi skilte kan udføres vejrbestandige og er økonomisk rentable. Det medfører samtidig, at denne skiltningsform bliver mere interessant for både erhvervsdrivende, marketingbureauer og også for kommunen i fht. markedsføring. De digitale skilte adskiller sig væsentligt fra de faste skilte, da de er dynamiske, hvad der kan være en fordel for dem, som skilter. Det giver imidlertid en ny udfordring for administrationen af, hvor der skal tillades opsætning af skilte. Udfordringen ligger i, at skiltningen er "levende" og dermed i højere grad vil kunne påvirke omgivelserne Skiltningen kan både være med til at understøtte et bymiljø ved at tilføre aktivitet og dynamik, men kan samtidig forstyrre oplevelsen af ældre bymiljøer, være distraherende for trafikken, og medføre gener for naboer pga. konstante skift i farver og lysintensitet. Med retningslinjerne er det kommunens mål, at følsomme områder i byen (f.eks. boligområder og ældre bydele) friholdes for digitale skilte samtidig med, at der åbnes op for digital skiltning i mere robuste områder, f.eks. trafikknudepunkter og mere urbane byrum uden væsentlige kulturhistoriske eller rekreative værdier. DATO JOURNALNUMMER P RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER E: F: SAGSBEHANDLER: LOTTE JUUL T: Fælles for digital skiltning er, at der i forbindelse med en ansøgning skal ske en konkret vurdering af påvirkningen af omgivelserne ud fra følgende hensyn: Visuel påvirkning af omgivelserne: Tilgangen til regulering af skiltning vil være afhængig af, om der er tale om gader i midtbyen, hvor gaderummene generelt er i mindre dimensioner, og man færdes tættere på facaderne, eller om der er tale om større indfaldsveje, hvor gaderummene er større og trafikken tungere. Lys og reflektioner: Ved opsætning ved veje og gader kan der skabes problemer med lys- og refektionsgener for omkringboende, hvis der er levende billeder på skærmen, hvorved der f.eks. sendes lysflimmer ind i boligrum. Trafiksikkerhedsmæssige gener: Filmklip og billeder, der skifter på skærmen, kan i mere eller mindre grad distrahere de forbipasserende og trække opmærksomheden væk fra trafikken. Politiet lægger vægt på, at der ikke må vises filmlignende sekvenser, og at belysningen i skiltet ikke må blænde, og skal variere efter vejrforholdende. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 9

2 Politiet skal ikke meddele tilladelse til opsætning af skilte, men kan kræve skilte taget ned, hvis de vurderer, at færdselslovens bestemmelser ( 99) er overtrådt. (Hvis skiltet er til fare og ulempe for trafiksikkerheden). Regulering Kommunen vil, for at sikre nabo- og trafiksikkerhedsmæssige hensyn, kunne stille krav om begrænsninger i lysstyrke, lyskarakter, billedskift m.m. I fht. hvad der må reklameres med på skiltene, vil det være vanskeligt at regulere mere præcist. Det kan være ønskeligt at undgå f.eks. her og nu - tilbud, men en håndhævelse vil i praksis kunne vise sig at være svær. Love og regler til regulering af skiltning Byggeloven 6d En tilladelse kan gøres afhængig af, at en bebyggelse får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Anvendelse af denne bestemmelse forudsætter, at skiltningen kræver byggetilladelse, hvilket vil være tilfældet ved store skilte, der kan sidestilles med egentlige bygningsværker. (Eksempelvis pylonskilte). Bygningsreglementet 2010 Kap 3 Bestemmelse om højde og afstandsforhold Kap 5 Konstruktive bestemmelser herunder styrke og stabilitet Kap 6 Brandforhold herunder materialer og overflader etc. Naturbeskyttelsesloven 21 Friluftsreklamer. I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Vejlovgivning 103 Ved offentlige veje må faste genstande, skilte eller lignende ikke uden vejbestyrelsens tilladelse anbringes, således, at de rager ind over vejens areal. Færdselsloven 99 Skilte, opslag lysindretninger og lignende kan, såfremt de er til gene for færdslen, forlanges fjernet. Kan bruges såfremt politiet vurderer, at der er fare for trafiksikkerheden. Lokalplaner Der kan optages regler om skiltning i en lokalplan. Nogle af de områder, der foreslås til placering af digitale skilte er omfattet af eksisterende lokalplaner. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt at ændre plangrundlaget, hvis der er uoverensstemmelser. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 9

3 OPLÆG TIL RETNINGS- LINJER TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 9

4 DIGITAL SKILTNING 3 TYPER Der skelnes mellem tre overordnede typer af digital skiltning: 1. Byportaler Hvilken type skilt: Et digitalt infoskilt udformet som en pylon med indbygget digital skærm. Hvor må de sættes op: Ved hovedindfaldsvejene til Struer Hvad må skiltet bruges til: Administreres som en form for byporte, hvor annoncører kan leje sig ind. Annoncering sker efter fælles retningslinjer for, hvad der må reklameres for, og på hvilken måde. 2. Storskærme og lysskilte Hvilken type skilt: Storskærme / elektroniske lystavler Hvor må de sættes op: I tilknytning til større offentlige byrum/kulturinstitutioner. Der udpeges konkrete placeringer til denne type skiltning. Hvad må skiltet bruges til: Skal bruges til at understøtte kulturelle arrangementer. På skærmene kan der reklameres for større kulturelle og turistmæssige arrangementer. Herudover kan skærmene benyttes til transmission af koncerter, fodboldkampe mm., som henvender sig til et publikum. 3. Reklameskilte tilknyttet virksomheder Hvilken type skilt: Digitalt skilt til reklamering. Hvor må de sættes op: På erhvervsejendomme beliggende i erhvervsområder og blandede centerområder ved større trafikårer. Må ikke opsættes i gågaden og ældre, bevaringsværdige byområder. Hvad må skiltet bruges til: Der kan opsættes digitale skilte på lige fod med andre typer skiltning på virksomheder. Digitale skilte skal være knyttet til virksomheden og reklamere med produkter/serviceydelser fra den pågældende virksomhed. Der fastsættes retningslinjer for størrelse og placering af skiltene. Forudsætning for tilladelse For alle tre typer skilte gælder, at der ved afgørelse af, om der kan opsættes et skilt skal foretages en individuel vurdering af, om skiltet kan medføre gener for naboer og trafiksikkerheden. Der kan være fastsat mere detaljerede bestemmelser i eksisterende lokalplaner, der skal respekteres. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 9

5 1. FRITSTÅENDE DIGITALE INFOSTANDERE (BYPORTALER) Krav til placering Byportaler, i form af fritstående skilte med indbygget digital skærm. Må kun placeres ved hovedindfaldsveje med meget trafik (Holstebrovej samt Vinderupvej). Placeringer udpeget på kort. Byportalerne skal fungere som informationstavler ved indkørslen til byen og samtidig som en velkomst til kommunens gæster. Hvem kan annoncere Kan benyttes til annoncering af kulturelle og sportslige events samt kommunale og turistmæssige kampagner. Hensigten med skiltene er at informere borgere og turister om, hvad der er af forskellige arrangementer og tilbud i kommunen. Der kan reklameres med arrangementer indenfor følgende kategorier: Kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer, turistarrangementer o.lign. Kommunale kampagner fx branding, bosætning, erhverv m.v. Store handelsarrangementer som f.eks. Open by Night Generel borgerinformation som f.eks. åbent hus på uddannelsessteder, borgermøder m.v. Trafikinformationer Der må ikke annonceres for kommercielle produkter i form enkeltvarer, virksomheder, slagtilbud og lign. Retningslinjer for annoncering Spots skal udføres med stillbilleder Lysstyrken må ikke være til gene for omgivelserne Skift mellem spots skal ske ved langsom op- og nedblænding af hensyn til trafiksikkerheden. Spots må ikke indeholde stødende billeder eller tekst Der må ikke være reklamer eller kommercielle budskaber på spots, men: o Der må reklameres for et arrangement i byen, hvor der skal betales entré o Der må henvises til billetsalg vedrørende et arrangement via en hjemmeside eller henvisning til et billetsalgssted o Der må bruges virksomhedsnavne, hvis det indgår i event-titel, som f.eks. Danske Bank Cup o Logoer fra sponsorer må figurere på spots med sekundær placering TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 9

6 Forslag til placering af digitale skilte Eksempel på digital byport TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 9

7 2. STORSKÆRME OG ELEKTRONISKE LYSTAVLER Krav til placering Signboards, storskærme og elektroniske lystavler, kan tillades opsat på kulturelle institutioner og aktivitetshuse (såsom biograf, wellness-center, bowlingcenter o.lign. ), når det placeres på en bygnings facade, og bygningen er beliggende i byområder med stor skala (store bygningsvolumener / åben bebyggelse på store grunde) i tilknytning til et torv/plads. Hvem kan annoncere Kan benyttes til annoncering af kulturelle og sportslige events eller andre typer arrangementer, af almen interesse for byens borgere og turister. Herudover kan skærmene benyttes til transmission af koncerter, fodboldkampe, gaming events mm., som henvender sig til et publikum (borgere og turister). Må ikke benyttes til rent kommercielle formål såsom reklame for varer, her- og nu tilbud, priser o.lign. Retningslinjer for annoncering Spots skal udføres med stillbilleder Lysstyrken må ikke være til gene for omgivelserne Skift mellem spots skal ske ved langsom op- og nedblænding af hensyn til trafiksikkerheden. Spots må ikke indeholde stødende billeder eller tekst TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 9

8 Forlag til steder, hvor storskærme og elektroniske lystavler må opsættes Anlægstorvet/ Torvegade Skibsværftsgrunden Tegltorvet StruerHallerne Bredgade Eksempler på storskærme opsat på facade TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 9

9 3. REKLAME SKILTE Krav til placering Reklameskilte - udformet som lysskilte og digitale skærme - kan tillades opsat på erhvervsejendomme beliggende i erhvervsområder og blandede centerområder i tilknytning til større veje og trafikknudepunkter. Hvem kan annoncere Digital skiltning sidestilles med anden form for skiltning. Digitale skilte skal være tilknyttet en virksomhed/butik, og reklamere med produkter/serviceydelser fra den pågældende virksomhed. Retningslinjer for skiltning Skiltes størrelse skal tilpasses bygningens skala, og skal underordne sig facadens inddeling. Skilte skal tilpasse sig bygningens udseende og områdets karakter, og må ikke placeres på tage o.lign. Skilte må ikke være bevægelige/roterende Spots skal udføres med stillbilleder Lysstyrken skal afpasses til omgivelserne og må ikke være til gene for omgivelserne Skift mellem spots skal ske ved langsom op- og nedblænding af hensyn til trafiksikkerheden. Spots må ikke indeholde stødende billeder eller tekst TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 9

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER Retningslinier for MASTER OG ANTENNER MAS Retningslinier for MASTER OG ANTENNER UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch. i samarbjede

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N Mastepolitik 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Mastepolitik UDVIKLINGSFORVALTNINGEN vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

NATTEN I BYENS LYS ForSLAg TIL EN BELYSNINgSSTrATEgI For KøBENhAvN

NATTEN I BYENS LYS ForSLAg TIL EN BELYSNINgSSTrATEgI For KøBENhAvN NATTEN I BYENS LYS Forslag til en belysningsstrategi for København INDHOLD FORORD 5 VISION 6 BYLIV 10 IDENTITET 14 IDE OG ÆSTETIK 18 FUNKTION 22 TEKNIK 25 LÆS MERE 26 NATTEN I BYENS LYS Forslag til en

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

L O K A L P L A N N R.

L O K A L P L A N N R. L O K A L P L A N N R. Facader og skilte i Vejle Midtby 1 0 0 0 V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE Vejle midtby EGTVED BØRKOP Godkendt af Vejle Byråd den 16.12.2009 Offentligt bekendtgjort den

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 Rammer - Forstæderne del 2 FORSLAG Rammerne _ 14. Indledning...3 15. Generelle rammebestemmelser...7 16. Forstæderne... 15 Større lokalby: Nr. Lyndelse / Nr. Søby...17

Læs mere

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere