Strukturering af ressourcer i CCS Klassifikation af ressourcer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strukturering af ressourcer i CCS 11151 Klassifikation af ressourcer"

Transkript

1 13. januar 2014 Strukturering af ressourcer i CCS Klassifikation af ressourcer

2 cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Strukturering af ressourcer i CCS Projektgruppe Andreas Foldager - Byggecentrum (projektleder) Søren Spile - cuneco cuneco en del af bips bips Lyskær Herlev Telefon Fax E- mail Grafisk tilrettelæggelse Fænø Design 2

3 1 Indhold Indhold 1 Indhold Indledning Fremgangsmåde Ved fravalg af klassifikation Ved klassifikation Ressourcedomænet Byggeinformation Byggeinformations- ressourcer generelt Byggevarer Byggevare- ressourcer generelt Behov og anvendelse Eksisterende byggevare- systemer Egenskaber for byggevarer og bygningsdele Reference- egenskaber for byggevarer Aktører Aktør- ressourcer generelt Behov og anvendelse Definitioner for aktør- ressourcer Materiel Materiel- ressourcer generelt Behov og anvendelse Præfix Klassifikations- niveauer Referencer Bilag: Klassifikationstabeller for materiel- ressourcer Funktionelle systemer Komponenter Bilag: forslag til reference- egenskaber for byggevarer

4 2 Indledning cuneco center for produktivitet i byggeriet er et udviklingsprojekt, der frem til 2014 udvikler, afprøver og implementerer fælles standarder for udveksling af digitale informationer gennem alle byggeriets processer fra idéfase og projektering over udførelse til drift og vedligehold. Målet er at skabe et fælles sprog, for udveksling af informationer, som øger produktivi- tet for alle aktører i byggebranchen. Blandt cunecos indsatsområder er opbyg- ningen af et klassifikationssystem efter de retningslinjer, der er specificeret i stan- darden ISO , der bl.a. beskæftiger sig med ressourcer i form af byggeinfor- mation, byggevarer, materiel og aktører, som der er behov for i forbindelse med planlægning, projektering, udførelse og drift af bygværker. Dette projekt beskæftiger sig med, hvordan disse ressourcer struktureres med henblik på at kunne anvendes i både analoge og digitale processer. Struktureringen af ressourcerne vil ske i et samspil mellem anvendelse af klassifikation og egenskabsdata for ressourcerne. Projektet har taget udgangspunkt i anbefalingerne fra projektet Begrebsmodel for ressourcedomæne, hvor deltagerne i projekt- gruppen med udgangspunkt i deres egen faglige baggrund skitserede scena- rier, hvori ressourcer indgår. Målsætningen med indeværende projekt er at klassificere de områder af ressourcedomænet hvor der er behov for etablering af klassifikationstabel- ler samt at specificere egenskabsdata, der vil være velegnede i forbindelse med håndteringen af ressourcerne. 4

5 3 Fremgangsmåde 3.1 Håndtering af informationer om ressourcer I arbejdet med strukturering af ressourcer er der for hver af områderne byggeinformation, byggevarer, materiel og aktører, foretaget en vurdering af, om det vil give værdi af lave klassifikationstabeller indenfor de enkelte områder. Denne vurdering er udført på baggrund af anbefalingerne fra projekt Begrebsmodel for ressourcedomæne. 3.2 Ved fravalg af klassifikation For de områder hvor klassifikation er fravalgt, har metoden været at gen- nemgå de tidligere beskrevne scenarier med henblik på at detaljere og fast- slå hvilke krav til egenskaber, der vil være for at kunne understøtte scenari- ernes processer. Eksisterende IT- systemer der indeholder ressourcedatas egenskaber har også indgået i afklaringen. 3.3 Ved klassifikation For de områder hvor klassifikation er valgt, har metoden været indlednings- vis at se på eksisterende lister og strukturer. Et inddelingskriterium der gi- ver stabile klasser er valgt ud fra behov i scenarier og de eksisterende lister er herefter forsøgt placeret i nye klasser, der er blevet oprettet undervejs i processen. En klasse skal gerne have et fælles sæt egenskaber tilknyttet som giver fag- lig mening. Derfor er klasserne forsøgt sporadisk tildeling af egenskaber for at afsløre behov for ændringer og opdeling. Tildeling af egenskaber er ikke foretaget for at danne endelige egenskaber for klasserne, men mere for at sikre at vi har de rigtige klasser. 5

6 4 Ressourcedomænet Standarden ISO definerer overordnet ressourcedomænet. Ressourcer indgår i en proces og skaber et resultat. Ressourcer, processer og resultater har alle beskrivende egenskaber. Standarden definerer fire områder indenfor ressourcedomænet: Byggeinformation, Byggevarer, Aktører og Materiel. Ressourcerne kunne for eksempel være mursten, mørtel, murerstillads og en murer, der gennemgår byggeprocessen. Resultatet af de sammenbragte ressourcer er en mur (en bygningsdel). Nogle af ressourcerne bliver opbrugt i processen (murerens tid), andre ind- bygges (mursten og mørtel) og andre indgår kun midlertidigt i processen (murerstillads). 6

7 5 Byggeinformation 5.1 Byggeinformation generelt Definition dokumenterede krav og viden om bygge- riet Synonymer projektdokumenter, tegnin- ger, bygningsmodel Standarden ISO betragter byggeinformation som en ressource. Da hele cunecos resultat kan ses som strukturer der systematiserer infor- mation om byggeri, er det svært at finde konkret anvendelse for en yderli- gere klassifikation. Det anbefales derfor at fravige/justere standarden og definere at byggein- formation ikke betragtes som en ressource på niveau med de øvrige, men mere som en forudsætning for at ressourcer kan benyttes. Det er dog relevant at strukturere dokumenter i byggeprojekter. Her kan A104: Dokumenthåndtering benyttes, og det er derfor heller ikke fundet nødvendigt at klassificere dette område yderligere men snarere at inddrage A104 i arbejdet med henblik på at sikre, at nødvendige justeringer foretages fremadrette for at bips A104 kan indgå i den samlede CCS struktur for hånd- tering af information om byggeri. 7

8 6 Byggevarer 6.1 Byggevarer generelt Definition fysiske genstande som under byggepro- cessen sammensættes til bygværkets bygningsdele Synonymer byggematerialer, materialer. For en lang række byggevarer anbefales det, at disse klassificeres ved hjælp af bygningsdelsklassifikationen, da dette vil lette kommunikationen mellem tilbudsgivere og udbydere hhv. tilbudsgivere og leverandører i tilbudssitua- tionen. 6.2 Behov og anvendelse Byggevarer udvælges og indkøbes af den udførende, med tanke på de byg- ningsdele der skal leveres som resultat. Det er derfor hensigtsmæssigt også at benytte bygningsdelsklassifikationen til at strukturere byggevarerne i stedet for en ny selvstændig klassifikation til byggevarer, idet søgning og udvælgelse vil have udgangspunkt i bygningsdelene. 6.3 Eksisterende byggevare- systemer Der findes i dag mange forskellige systemer indeholdende byggevarer (fx VVS- kataloget, TUN m.fl.). De er alle struktureret forskelligt og med varie- rende og uklare inddelingskriterier. Inddelingen i systemerne benyttes kun sekundært af brugerne, idet det primære behov er at finde en specifik byg- gevare ligesom digitale medier gør det muligt at søge i stedet for at benytte strukturen som navigation. Standardisering af strukturerne vil kræve omfattende ændringer i disse systemer og vil kun bibringe begrænset værdi i forhold til brugerne. Det er ingen nødvendighed, men det vil kunne give værdi at indbygge byg- ningsdelsklassifikationen i systemerne og derved give mulighed for at angi- ve hvilke byggevarer der kan benyttes til at levere en given bygningsdel. Ved at benytte CCS bygningsdels- klassifikation til dette vil udvælgelse og prisberegning blive nemmere for alle parter, især i de projekter der følger efter det første med CCS- klassifikation. 8

9 6.4 Egenskaber for byggevarer og bygningsdele Egenskaber der efterspørges på bygningsdele, kan i de tilfælde hvor én byg- gevare udgør bygningsdelen findes direkte på byggevaren. I tilfælde hvor flere byggevarer omdannes til en bygningsdel kan byggeva- rens egenskaber ikke forventes at kunne overføres. Her må egenskaber oprettes på bygningsdelen. 6.5 Reference- egenskaber for byggevarer Under afklaringen af brugsscenarier vedr. byggevarer i projektet Begrebsmodel for ressourcedomæne, blev der identificeret potentialer ved at definere referenceegenskaber for byggevarer Byggevareegenskaber hos entreprenøren Ved at benytte CCS- strukturen for bygningsdele både hos rådgiver og en- treprenør opnås mulighed for at modtage standardiserede data som er ens struktureret hver gang. Dette muliggør opbygning af databaser hos entre- prenøren, så der opnås overblik over egne leverancer på tværs af projekter, som kan anvendes til analyse og optimering af forretningen. Under tilbudsindhentning opsamler entreprenøren data om de byggevarer der skal benyttes til at levere hvert af projektets bygningsdele. Dette gøres sammen med mængdeberegningen for at kunne afgive tilbud. Krav er defineret som egenskaber for bygningsdelene, og benyttes til at bestemme hvilke byggevarer der skal bruges ved at egenskaber for de spe- cifikke byggevarer til sammen skal matche kravene til bygningsdelen. Informationerne der peger på den specifikke byggevare kan, hvis de gem- mes struktureret, også benyttes til andre formål. Valget af den specifikke byggevare bør gemmes systematisk relateret til den bygningsdel der skal leveres. En bygningsdel vil, ud over egne egenskaber, have en liste af en eller flere byggevarer, svarende til de byggevarer der er brugt til at bygge den. Ved aflevering af et byggeprojekt afleveres listen for hver bygningsdel, med reference til hvor man kan finde flere oplysninger om byggevaren. 9

10 For eksempel: 1. Bygningsdelen murværk med egenskaberne Gul sten opbygget med KC35/65/650 mørtel. Bygningsdelen har en CCS- bygningsdels- kode. Entreprenøren finder frem til de byggevarer der skal bruges for at levere bygningsdelen, altså gule sten og mørtel af den angivne type. 2. Listen over de ønskede byggevarer sendes til byggevareleverandøren, som finder byggevarer der matcher egenskaberne der er stillet krav til. 3. Listen returneres til entreprenøren, nu tilført egenskaber for byggevarer- ne herunder varenummer og pris (udregnet på tværs af bygningsdele). 4. Entreprenøren benytter priserne til at indgå i i projektets prisberegning, så en samlet pris for projektets bygningsdele kan afleveres til bygherren eller dennes projekterende. 5. De specifikke byggevarer og deres egenskaber der beskriver hvilken da- tabase de er fundet i og deres nummer, bevares hos entreprenøren efter køb. Egenskaberne for bygningsdelen kan efter projektet leveres til drifts- herren inklusive en liste over de byggevarer der har indgået i processen med at lave bygningsdelen. Driftsherren får derved et set egenskabsdata for bygningsdelene der også indeholder referencer til de enkelte byggeva- rer der har indgået i byggeriet. 10

11 6.5.2 Aflevering af referenceegenskaber for byggevarer til drift Aflevering af egenskabsdata for byggevarer fra udførende til driftsherre kan begrænses til data der kan bruges til denne udpegning af den specifikke byggevare for at minimere opgaven med at indsamle og aflevere data. Disse data kan supplere den traditionelle aflevering af information til drift, men kan ikke erstatte den før datagrundlag og data i byggevaredatabaserne er blevet væsentligt forbedret og understøtter versionering i udbredt grad. Data er til stede hos entreprenøren fordi de er blevet benyttet til at indhen- te priser fra leverandøren ved tilbud og indkøb. Når reference- data om hvilke specifikke byggevarer der er brugt til at levere bygningsdelene afleveres til drift, kan disse senere bruges til at indhente mere detaljerede informationer om den enkelte byggevare. Dette kan fx være nyttigt i tilfælde hvor en byggevare ønskes udskiftet grundet miljø- hensyn. Referencen afleveres som et sæt egenskaber for hver byggevare på byg- ningsdelens liste over byggevarer. Konkret skal afklaringen af egenskaberne foretages i projektet vedr. egen- skaber for byggevarer. Bilag B specificerer forslag til konkrete egenskaber. 11

12 7 Aktører 7.1 Aktører generelt Definition organiserede personer der har kompe- tence til at bygge Synonymer person, virksomhed Aktør- begrebet som det er defineret i standarden underdeles og strukture- res. Der benyttes klassificerede egenskaber for de forskellige ressourcety- per under aktør- ressource. 12

13 7.2 Behov og anvendelse Klassifikation og strukturering af aktørbegrebet kan anvendes i en lang ræk- ke situationer hvor information om aktører overføres mellem parter. For eksempel kan standardisering af personroller forenkle og ensrette pro- cessen ved udbud af rådgivningsydelser ved prækvalifikation. En bygherre [1.]udbyder rådgivningsydelser og stiller krav til personkompe- tencer for nøglepersoner i form af en rolleliste med egenskaber der define- rer krav. Rådgiveren [2.]besvarer med en kompetencebeskrivelse der do- kumenterer at have personer der har de efterspurgte kompetenceegenska- ber. Ressourcestyring for bemanding på byggepladsen og kontrol og styring af certificeringsordninger er også områder der vil kunne forbedres ved at an- vende CCS- strukturerede informationer. 7.3 Definitioner for aktør- ressourcer Aktørbegrebet underdeles i en række aktørtyper, der har relationer der kan udnyttes til strukturerede data. Personer har kompetencer der kommer fra uddannelse og erfaring fra tidli- gere projekter. Når en person har en personrolle i et projekt, er det fordi personens virksomhed har en virksomhedsrolle i projektet. 13

14 7.3.1 Projekt Definition en samling af processer der bruger res- sourcer til at frembringe et resultat Synonymer projekt, byggesag, sag. Man kan argumentere for at projekt- begrebet hører hjemme under proces- domænet i henhold til ISO som den øverst overordnede proces omkring et byggeri. Begrebet er defineret her for at kunne relatere de øvri- ge begreber i forhold til projektet. Relationerne til et projekt beskriver projektets organisation. For afsluttede projekter benyttes relationerne til at dokumentere erfaring for deltagerne. Et projekt har via virksomhedsroller virksomheder tilknyttet Virksomhed Definition en organisatorisk samling af en eller flere juridiske enheder der organiserer perso- ner og udøver økonomisk aktivitet Synonymer firma, datterselskab, konsor- tium Virksomhederne har ansat personer der bidrager til at levere virksomhe- dens leverance i forhold til et projekt Virksomhedsrolle Definition funktion en virksomhed varetager i et projekt Synonymer Entreprise, Kontrakt Ydelser og leverancer i et projekt defineres for en virksomhedsrolle. En virksomhed kan have flere virksomhedsroller i et projekt. Følgende egenskaber og eksempler på værdilister er identificeret. Virksom- hedsroller svarer i mange tilfælde til kontrakt eller entreprise og værdilister for virksomhedstype, vidensområde og arbejdsområde er derfor også hen- tet fra bips A

15 7.3.4 Person Definition et menneske der leverer værdi til et pro- jekt ved at bruge sine kompetencer til at oparbejde ressourcer til resultater Synonymer Mandskab, mandskabs- ressource, medarbejder Personer har personroller i projekter, hvor de via deres kompetence, der består af uddannelse og erfaring fra tidligere projekter, leverer resultater på vegne af virksomheden Personrolle Definition funktion en person varetager i et projekt Synonymer Titel, rolle, ansvarsområde Ved udbud benyttes personroller til at definere efterspurgt kompetence der kan matches af en person. Flere personer kan have samme personrolle, dog ikke hvis rollen har egenskaben primær ansvarlig for virksomheden i forhold til projekt. Personroller har en række beskrivende egenskaber. Værdilisterne refererer til bips publikation A104, hvor værdier til udfyldelse af egenskaberne hen- tes. 15

16 7.3.6 Kompetence Definition en faglig færdighed som er tillært ved uddannelse eller erfaring Synonymer Uddannelse, certifikat, spe- ciale, ekspertise Kompetencer er enten tillært ved erfaring fra afsluttede projekter eller (for personer) ved uddannelse. En person kan have mange kompetencer, der enten er tillært ved uddan- nelse eller ved erfaring fra personroller i tidligere projekter. En virksomhed kan have kompetencer i form af erfaring fra virksomhedsrol- ler i tidligere projekter. En persons kompetence er altså summen af de uddannelser og tidligere projekter som han/hun har deltaget i. 16

17 7.3.7 Uddannelse Definition en dokumentérbar tillært faglig færdig- hed som besiddes af en person Synonymer Uddannelse, Certifikat, Spe- ciale, ekspertise Uddannelser har egenskaber som hjælper til at adskille sortere og definere krav. Følgende egenskaber og værdilister er identificeret. Uddannelse er primært dokumentérbar viden der er tillært ved at have gennemgået et læringsforløb på et uddannelsessted. Egenskaben uddannelsestype, certifikatudsteder og certifikatkravstiller, har udgangspunkt i undervisningsministeriets lister. 17

18 8 Materiel 8.1 Materiel generelt Definition fysiske genstande som benyttes i proces- ser på en byggeplads til at frembringe resultater og som ikke er beregnet til at indgå i det færdige resultat Synonymer udstyr, hjælpemidler, værk- tøj, sikkerhedsanordninger, maskiner Der er udarbejdet klassifikations- tabeller for materiel med primær funktion som inddelingskriterium. 8.2 Behov og anvendelse Klassifikationen kan anvendes til udbud og efterspørgsel af materiel- leverancer, systematisering af interne data vedr. materiel. Klassifikationen vil kunne indgå i udbudsprocessen på samme vis som ud- bud af bygningsdele, og give mulighed for udbud af leverancer og ydelser som ikke er en del af resultatet (bygværket). Blandede udbud indeholdende både bygningsdele og materiel vil også kun- ne forekomme Funktionsudbud af byggeplads Entreprenøren har ofte kompetencen til at kende de konkrete løsninger på byggepladsen, hvorfor udbud af funktionsniveau kan anvendes. For eksempel kan man forestille sig at byggepladsen udbydes som sen selv- stændig entreprise i et projekt, eller som del af en større entreprise. Tilbudslisten indeholder funktionsbehov for materiel der skal være til stede på byggepladsen under byggeriet. Grundlaget for behovet er tidsplanen, hvoraf bemandingen over tid fremgår og byggepladsplanen hvor arealer og overordnet indretning af byggeplads fremgår. Et funktionsbehov kunne være skurvognsfaciliteter til 10 mand i start og slut og 35 mand i projektets travle perioder. I entreprenørens system mappes tilbudslistens funktionsbehov med tidlige- re projekters behov samt regler for brug af materiel, ved at udnytte gen- kendelsen i ccs- klassifikationen. Systemet indeholder informationer om hvilke ressourcer der skal til, for at levere de givne behov. Der kan være flere løsninger af samme behov, fx kan skurvogne leveres med badefacilite- 18

19 ter i hver vogn, eller en badevogn for sig. For hvert behov findes hvilke ma- teriel- komponenter der skal anvendes og hvilke mandskabsressourcer der skal bruges. Den valgte løsning beskrives og prissættes, og tilbud afleveres Udlejning af materiel Materiel- udlejning kan understøttes af materiel- klassifikationen. Komponent- klassifikationens klasser er opbygget således at egenskaber for en klasse kan angives uden på forhånd at have valgt et konkret stykke ma- teriel. For eksempel kan man forestille sig at man som entreprenør efterspørger adgangsforhold til 12 meters højde, som kan leveres af både stilladser, plat- forme og lifte Sikkerhedsforskrifter for materiel Sikkerhedsanvisninger er til en vis grad ensartet for materiel af samme type. Det er derfor muligt at opbygge struktureret informationsarkiver for klas- serne i komponentklassifikationen. 8.3 Præfix Materielklassifikationen er en del af CCS- klassifikationstabellerne, hvor også andre dele af domænerne i ISO er klassificeret. For at undgå sam- menblanding indføres et præfix foran klassifikationskoden, der angiver hvil- ken del af CCS- klassifikationen der peges på. Materiel- klassifikationen angives med et E i kantparantes, altså <E>A for at angive et funktionelt system <E>A? for at angive en komponent på øverste niveau <E>AA for at angive en komponent på nederste niveau 8.4 Klassifikations- niveauer Materiel er klassificeret dels i funktionelle systemer og i komponenter. Metodikken er således den samme som i bygningsdelsklassifikationen. De funktionelle systemer er tiltænkt anvendes på et overordnet niveau, mens komponenterne kan anvendes til mere detaljeret information. Systemer og komponenter er ikke knyttet til hinanden i et fast hierarki, men er løst koblet. En komponent kan derved placeres i et system alt efter be- hovet i det konkrete tilfælde. Et system kan indeholde komponenter fra mange forskellige klasser. Der er således ikke nogen entydig sammenhæng mellem funktionelle systemer og komponenter. Dette er helt bevidst for at kunne samle objekter på tværs. For eksempel er et advarselsskilt placeret i komponentklassen materiel til information men samtidig være en del af et overordnet ansvarsområde vedr. sikkerhed der dækkes af systemklassen sikkerhedssystem og i andre tilfælde være en del af systemklassen informationssystem. 19

20 8.4.1 Funktionelle systemer Definition materiel med egenskaber, der beskriver en overordnet funktion i forhold til en byggeplads Funktionelle systemer har til formål at samle information om materiel- ressourcer på et overordnet niveau ud fra et konkret behov. Rækkefølgen i systemniveauets klasser søger at følge rækkefølgen ved op- byggelsen af en byggeplads. Funktionelle systemer angives med ét bogstav efter præfixet, for eksempel A Komponent- klassifikation Definition materiel med egenskaber, der beskriver en grundlæggende funktionel enhed i forhold til en byggeplads Komponenterne er inddelt efter primær funktion set i forhold til det enkelte stykke materiels virke. Komponenterne er inddelt i to niveauer. Dette er gjort for at give tilstræk- kelig fleksibilitet, dels ved at kunne placere materiel i det øverste niveau af komponent- klassifikationens klasser hvis der ikke findes en underklasse der passer, og dels for at sikre at der er et passende antal ledige klasser til sene- re udvidelser. Klasserne er desuden inddelt så klasserne kan udvides med egenskabsdata der passer til hver klasse. Komponenter angives med to bogstaver efter præfixet, for eksempel A? for at angive øverste niveau i komponentklassifikationen, eller AA for at angive nederste niveau i komponentklassifikationen. Se punkt 0 for bilag med specifikation af klasser for både systemer og kom- ponenter. 20

21 9 Referencer Generelt ISO (2001): ISO :2001(E). Building construction Organisation of information about construction works Part 2: Framework for classifi- cation of information. cuneco resutlatrapport Begrebsmodel for ressourcedomæne Øvrige cunecoprojekter Byggevarer Rørforeningen: Danske Byggecentre: DB- databasen TUN- databasen ELnummerlisten Lise Borups Bibliotek Materiel Materieldatabasen SBEF strukturen Lise Borups Bibliotek materiel- listen. Ajos materieludlejning Cramo materieludlejning Remirant materieludlejning Bips- B3.100 byggeplads Ritchiespecs materiel auktioner Aktører Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser Byggeriets uddannelser Information Bips 104 Dokumenthåndtering 21

22 10 Bilag A: Klassifikationstabeller for materiel- ressourcer 10.1 Funktionelle systemer Niv1 Begreb Definition Eksempler og synonymer Note A B C D E F G Færdselssystem Forsyningssystem Adgangskontrolsystem Opbevaringssystem Trafiksystem Adgangssystem Renholdelsessystem Byggepladssystem der udgør byggepladsens infrastruktur i horisontalt plan. Byggepladssystem der forsyner byggeplad- sen. Byggepladssystem der forhindrer uved- kommendes adgang til byggepladsen Byggepladssystem der giver mulighed for opmagasinering af materialer og udstyr Byggepladssystem der flytter mennesker, materialer eller udstyr horisontalt Byggepladssystem der giver adgang til loka- tioner for ophold og udførelse Byggepladssystem der renholder byggge- pladsen samt at opbevare affald indtil bort- skaffelse Køreplader, byggepladsveje, lys- signaler, vejbelysning Belysningsanlæg, El- forsyning, Ventilationsanlæg, Varmeblæse- readgangskontrolsystem Interimslukninger, Låsesystemer, Byggepladshegn Containere Lastbiler, Trucks (Transportsy- stem) Trapper, stilladser Fejemaskiner, affaldssugere, af- faldscontainere Vejsystem omfatter materiel der etableres på byg- gepladsen for at give mulighed for at mennesker, materialer og udstyr kan fordeles i horisontalt plan. Forsyningssystemet omfatter materiel der etableres med henblik på at sikre, at der er mulighed for for- syning med forbrugsstoffer som el, vand, lys, varme, ventilation, afløb, internet, telefon etc. Adgangskontrolsystemet omfatter låse, aflukninger og afskærmninger, der etableres for at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til byggepladsen Opmaganiseringssystemet etableres for at sikre, at materialer og udstyr kan opbevares på betryggende vis. Trafiksystemet etableres for at sikre, at der er mate- riel til rådighed, der kan sikre at mennesker, mate- rialer og udstyr kan transporteres rundt på bygge- pladsen. Adgangssystemet etableres for at sikre at menne- sker kan få adgang til indkvartering og udførelseslo- kationer med nødvendige materialer og udstyr. Renholdelsessystem omfatter materiel der anven- des til at renholde byggepladsen samt at opbevare affald indtil det bortskaffes.

23 23 Niv1 Begreb Definition Eksempler og synonymer Note Byggepladssystem der flytter ved hejsning Kraner, Lifte Løftesystemet etableres for at sikre, at mennesker, materiel og udstyr kan flyttes vertikalt til lokationer H Løftesystem for ophold eller produktion. Produktionssystemet etableres for at sikre, at der er Byggepladssystem der forarbejder byggeva- Gravemaskine, boremaskine, svej- de nødvendige hjælpemidler til at forarbejde omgi- rer seapparat, sav, hammer J Produktionssystem velser og materialer på byggepladsen. K L M N P Infomationssystem System for menneske- lige behov System for menneske- ligt virke Sikkerhedssystem Klimasystem Byggepladssystem der informerer Byggepladssystem der giver rum og efter- kommer menneskelige behov Byggepladssystem der giver rum og mulig- hed for at arbejde Byggepladssystem der afgrænser og lukker midlertidigt med henblik på sikkerhed Byggepladssystem der har til formål at regu- lere klimaet Sirener, Informationstavler, Skilte Informationssystemet etableres for at sikre, at der kommunikationsmidler til at holde byggepladsens interessenter informeret om relevante forhold.

24 Komponenter Niv1 Overbegreb Niv2 Underbegreb Definition Synonymer og eksempler A? Materiel der forsyner Materiel der leverer forbrugsstof eller imma- teriel fornødenhed AA Belysningsmateriel Materiel der forsyner med belysning lampe, arbejdslampe, byggepladsbe- lysning, lysmast AB El- materiel Materiel der forsyner med elektricitet El- tavle, kabeltromle, generator AC Afløbsmateriel Materiel der forsyner med afløb kloak, pumpe AD Informationsmateriel Materiel der forsyner med information skilt, tavle, afmærkning AE Vandforsyningsmateriel Materiel der forsyner med vand vandinstallation, pumpe AF Kommunikationsmateriel Materiel der forsyner med kommunikation telefon, fax, computer, mobil, net- værk, wifi, LAN AG Varmeforsyningsmateriel Materiel der forsyner med varme varmekanon, kalorifere, radiator AH Ventilationsmateriel Materiel der forsyner med ventilation udsugning, ventilationsanlæg AI Trykluftmateriel Materiel der forsyner med trykluft kompressor B? Materiel til personlig beskyttelse Materiel der bidrager til at opretholde sikker- hed og sundhed for aktør BA Arbejdsbeklædning Materiel til personlig beskyttelse af krop og hænder og fødder BB Personligt sikkerhedsudstyr Materiel til personlig beskyttelse af hoved, ansigt, åndedræt, ører og øjne og fødder BC Redningsudstyr Materiel til personlig beskyttelse for afhjælp- ning af personskade beskyttelsesdragter, faldsikring, hand- sker, sikkerhedssko maske, støvmaske, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn førstehjælpsudstyr, førstehjælpskasse, øjenskyllestation

25 25 C? Materiel til infrastruktur Materiel der tjener til at understøtte fordeling af aktører, byggevarer og materiel på bygge- pladsen CA Manuelt transportmateriel Materiel der tjener til at understøtte aktørers manuelle flyning af byggevarer og materiel på byggepladsen CB Selvkørende transportmateriel Mekanisk drevet materiel der tjener til at flyt- te aktører, byggevarer og materiel på bygge- pladsen i overvejende horisontalt plan CC Manuelt højdemateriel Materiel der ved opstilling giver adgang i over- vejende vertikalt plan CD Selvkørende højdemateriel Mekanisk drevet materiel der tjener til at give adgang i overvejende vertikalt plan CE Trafikmateriel Materiel der tjener til at sikre, afgrænse og regulere trafik CF Afspæringsmateriel Monteret materiel der tjener til at regulere aktørers adgang til områder på byggepladsen trækvogn, gipshejs, palleløfter lastbil, truck, dumper, transportbånd stilladser, rullestilladser, stiger, trap- per arbejdsplatforme, lifte køreplader, pullerter, vejbomme byggepladshegn, interimslukninger, værn, hegn, afspærringer D? Ophold og opbevaring Materiel der tjener til at udgøre rum for op- hold for mennesker og opbevaring for for- brugsstoffer, byggevarer og materiel DA Opholdsmateriel Materiel til ophold for mennesker skurvogn, pavillion, mandskabsvogn, arbejdstelt DB Opbevaringsmateriel Materiel til opbevaring af byggevarer og mate- materialecontainer, materielcontainer riel DC Affaldsmateriel Materiel til opbevaring af affald affaldscontainer DD Brændstofmateriel Materiel til opbevaring af brændstof tank, gastank, benzintank DE Giftmateriel Materiel til opbevaring af farlige stoffer giftcontainer E? Materiel der renser Materiel der fjerner uønskede substanser og organismer EA Trykluftrenseudstyr Materiel der renser med lufttryk trykluftrenser EB Vandafrensningsudstyr Materiel der renser med vand højtryksspuler EC Afbrændingsudstyr Materiel der renser med ild gasbrænder ED Vacuumudstyr Materiel der renser med sug støvsuger EE Fejeudstyr Materiel der renser ved fejning kost, støvkost, fejemaskine EF Kemiudstyr Materiel der renser med kemi tæpperenser

26 26 F? Materiel der bearbejder byggevarer til resultater Materiel der omformer ved bearbejdning FA Skæringsmateriel Materiel der bearbejder ved skæring vinkelsliber, kniv, sav FB Afhøvlningsmateriel Materiel der bearbejder ved høvling betonhøvl, asfalthøvl, træhøvl FC Afretningsmateriel Materiel der bearbejder ved afretning spartel FD Slibningsmateriel Materiel der bearbejder ved slibning gulvslibemaskine, båndsliber, ekscen- tersliber FE Klipningsmateriel Materiel der bearbejder ved klipning saks, klippemaskine, armeringsklipper, betonsaks, jernklippemaskine FF Bukningsmateriel Materiel der bearbejder ved bukning tyndpladebukker FG Svejsningsmateriel Materiel der bearbejder ved svejsning gulvbelægningsmaskiner, asfaltbræn- der, loddekoble, svejseapparat FJ Komprimeringsmateriel Materiel der bearbejder ved komprimering pladevibrator, tromler, stavvibrator, jordstamper FK Blandingsmateriel Materiel der bearbejder ved blanding tvangsblander FL Fastholdelsesmateriel Materiel der bearbejder ved fastholdelse forskallingsmateriel, forskalling, form F M Slagmateriel Materiel der bearbejder ved slag hammer, økse, mejsel, hydraulisk hammer, betonmejsel,tryklufthammer FN Bore og skruemateriel Materiel der bearbejder ved rotation skruemaskine, boremaskine, skrue- trækker FP Affyrringsmateriel Materiel der skyder søm sømpistol, skudpistol G? Materiel der understøtter forarbejdning af byggevarer til resultater Materiel der bevarer ved behandling uden at lave om på byggevaren GA Påføringsudstyr Materiel der påfører malergrej, pensel, malerrulle GB Påbygningsudstyr Materiel der påbygger fugepistoler, mørtelsprøjter GC Transportbånd Materiel der ved bånd transporterer materia- Materialetransportører ler GD Sorteringsmateriel Materiel der sorterer sorteringsmaskine GE Smøringsudstyr Materiel der smører smørekande GF Udtørringsudstyr Materiel der udtørrer affugter GG Borde Materiel til underlag for bearbejdning tilskærebord, løftebord,

27 27 H? Materiel der bearbejder terræn Materiel der anvendes til at omforme terræn med henblik på at etablere basis for bygvær- ker HA Gravemateriel Materiel der bearbejder ved gravning gravemaskine, minigraver, rendegra- ver, skovl, spade, grabber HB Ramningsmateriel Materiel der anvendes til at indarbejde emner i terræn og undergrund HC Vejbearbejdningsmateriel Materiel der anvendes til at bearbejde terræn til at udgøre underlag for trafikanlæg HD Jordbearbejdningsmaskiner Materiel der anvendes til at bearbejde terræn til at udgøre bebyggelige arealer HE Gartnermateriel Materiel der bearbejder planter og beplantede områder flishugger, græsslåmaskine, hækklip- per HF Knusningsmateriel Materiel der bearbejder ved knusning knusemaskine, kæbeknuser HG Sprængningsmateriel Materiel der bearbejder ved sprængning dynamit, sprængstof HH Afvandingsudstyr materiel der anvendes til at afvande områder drænpumpe, pumpe J? Materiel der registrerer Materiel der kan anvendes til at gengive in- formation om fysisk variabel eller tilstand JA Afstandsmålingsudstyr Materiel der registrerer lokation eller afstand landmålerudstyr, sekstant, GPS, ekko- lod JB Lydmålingsudstyr Materiel der registrerer og måler lyd lydoptager JC Billed- og lydoptageudstyr Materiel der registrerer billede og lyd kamera, video JD Lysmålingsudstyr Materiel der registrerer og måler lys lysmåler JE Varmeregistreringsudstyr Materiel der registrerer varme varmemåler, termometer JF Fugtighedsregistreringsudstyr Materiel der registrerer fugtighed fugtighedsmåler

28 11 Bilag B: forslag til reference- egenskaber for byggevarer Dette bilag har til formål at viderebringe krav til egenskaber for byggevarer til projektet vedrørende dette så konkret som muligt. For effektiv digital aflevering af detaljeret information om de indbyggede byggevarer, skal man kunne sammenholde én bygningsdel i udbudsmateria- let med en liste af byggevare- ressourcer. Én bygningsdel kan altså have én eller flere byggevare- ressourcer tilknyttet. Disse data bygges op under indkøb af varer og skal kunne afleveres til sy- stemer til bygningsdrift. Byggevarer specificeres entydigt ved at pege præcist på data i en byggeva- re- database. Følgende informationer være indeholdt Egenskaben Byggevaredatabase Navn eller ID på den produktdatabase hvor byggevaren er fundet. Angivelsen kan være navnet på en af de gængse produktdatabaser som fx DB, VVS- kataloget, El- databasen mv.. Denne egenskab kan også udføres som en reference til en værdi i en tabel over godkendte byggevaredatabaser på CCS- serveren. Dette ville kræve at bips vedligeholder en tabel over byggevaredatabaser. Det kunne gøre det muligt at stille krav til byggevaredatabasen som fx krav til versionering og tidsstempling af data og samtidig gøre det muligt at bevare og vedligeholde data selv om byggevaredatabaser kommer og går. Denne angivelse er obligatorisk Egenskaben Byggevarenummer Det specifikke nummer i den angivne Byggevaredatabase der identificerer byggevaren. fx.: (Der peger på 0-3 mm Pudsemørtel i byggevare- databasen DB). Denne angivelse er obligatorisk.

29 11.3 Egenskaben Leverandør Her angives navn eller anden unik angivelse af hvilken leverandør, der leve- rer byggevaren, fx Wewers. Denne angivelse er obligatorisk ved digital aflevering af projekt- data, men må ikke være angivet i andre tilfælde (fx ved udbud under EU s udbudsreg- ler) Egenskaben Tidspunkt Angivelse af dato for hvornår byggevaren blev tilført projektet. Denne angivelse er obligatorisk ved digital aflevering, da datoen skal an- vendes til afklaring af version for produktinformation ved indbygningstids- punktet Forslag til struktur for reference- egenskaber Egenskaberne kan angives på flere måder, det skal fastlægges hvilke der skal anvendes Sammensat egenskab En byggevare har én egenskab der hedder produktnummer og indeholder alle informationerne. Det kunne fx indeholde: 'DB Wevers ' Opdelt på flere egenskaber Der findes én egenskab, der angiver produktnummer, en anden egenskab, der angiver produktdatabase, en der angiver leverandør og en der angiver tidspunkt for hvornår varen kom ind i projektet Forslag 3: Egenskab med metadata Der findes en egenskab der angiver produktnummer, og de øvrige informa- tioner angives som metadata på denne Tillægsforslag: Flere produktnumre Der kan angives et uendeligt antal varenumre efter enten metode 1, 2 eller 3 for at understøtte præcisering flere steder i processen i forhold til flere produktdatabaser Opmærksomhedspunkter ved valg af løsning Valg af løsning skal vurderes ud fra hensyn til implementering i eksisterende systemer, herunder særligt BIM- systemer. Nogle løsninger er mere korrekte og sikre, set med IT- øjne end andre, mens andre giver større muligheder for fejl, men til gengæld giver de bedre mulighed for hurtig implementering. Der bør overvejes om der skal tænkes en model ind med flere mulige løs- ninger. 29

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

CCS Identifikation R5, juni 2015

CCS Identifikation R5, juni 2015 CCS Identifikation R5, juni 2015 Kolofon 2015-06-10 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk bips.dk

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

CCS Informationsniveauer

CCS Informationsniveauer CCS Informationsniveauer R0, december 2014 Kolofon 2014-12- 11 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

CCS Identifikation R4, januar 2015

CCS Identifikation R4, januar 2015 CCS Identifikation R4, januar 2015 Kolofon 2015-01- 09 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Metode & struktur for egenskabsdata Onsdag 30. maj 2012 Byggecentrum i Ballerup Høringsworkshop Agenda Velkomst Præsentation af projektet Pause Debat Afrunding Løbende

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

CCS strukturelle aspekter

CCS strukturelle aspekter Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Typeaspekt 5 Produktaspekt 6 Sammensat produktaspekt 7 Placeringsaspekt 8 Funktionsaspekt 9 Supplerende strukturelle aspekter 10 Eksempler på kodning af bygningsdele

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Branchen sætter nye standarder Temamøde Onsdag den 20. marts 2013 Kosmopol cuneco en del af bips Objekt Et objekt kan være en bebyggelse, et bygværk, et brugsrum eller en bygningsdel.

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af rum center for produktivitet i byggeriet Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

høringseksemplar CCS Informationsniveauer

høringseksemplar CCS Informationsniveauer høringseksemplar CCS Informationsniveauer januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG Metode for egenskaber i kodestreng - 4. udgave.docx SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG cuneco en del af bips Dato 30. januar 2014 Projektnr. 12 071 Sign. SSP 1 Indledning Formålet med kodestrukturen for

Læs mere

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Type-ID 5 Produkt-ID 6 Sammensat produkt-id 7 Placerings-ID 8 Funktions-ID 9 Supplerende ID er 10 Eksempler på kodning af bygningsdele 11 Eksempler på kodning

Læs mere

Januar 2016. a 102-1. IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 1 klassifikation

Januar 2016. a 102-1. IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 1 klassifikation Januar 2016 a 102-1 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 1 klassifikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 cuneco buildingsmart Formidling og indarbejdning af cuneco-resultater i buildingsmart International CCS-klassifikation

Læs mere

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips CCS i praksis Fremtidens cunecoservices bips konference 2012 bips forretningsmodel Forretningen bips Foreningen bips Business model Business case Produkter Fora / medlemsaktiviteter Forskelligt sprog og

Læs mere

CCS Formål Arealudnyttelse

CCS Formål Arealudnyttelse CCS Formål Arealudnyttelse Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet CCS-egenskaber for hele værdikæden fra idé til producent Mandag den 16. september 2012 bips konference 2013 Agenda Intro til CCS egenskaber Anvendelse i praksis Klassificerende

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d.

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. Leverancespecifikationer med informationsniveauer Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. bips konference, 16. september 2013 cuneco en del af bips 2 Hvad er et hovedprojekt? 13

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. kommentarer (Noteret, afvist, delvist acceptret eller accepteret)

KOMMENTARSKABELON. kommentarer (Noteret, afvist, delvist acceptret eller accepteret) KOMMENTARSKABELON Dato Dokument 02-02-2014 Høring af CCS Klassifikation af ressourcer Udfyldt af: E-mail: Arkidata v. Peter Hauch hauch@arkidata.dk Navn på person der kommer med kommenta rer Henvisni ng

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

totalstation, som anvender vinkelmåling og afstandsmålinger

totalstation, som anvender vinkelmåling og afstandsmålinger Besvarede hørings vedr. projekt 11 151 Klassifikatio af ressourcer 16/06/14 1 Hans- Erik Lund Side 13-17 7.3 og relevante under- punkter Teknisk Efter min opfattelse kan Uddannelse også forekomme i forbindelse

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen indeholder dels en redegørelse for

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E mail: Dokument Høring af 14 021 CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister Bygherreforeningen, Kontaktperson HLB@bygherreforeningen.dk Navn på er Opmålings

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Definition: unikt beskrivende navn på engelsk, der entydigt refererer til egen- skaben

Definition: unikt beskrivende navn på engelsk, der entydigt refererer til egen- skaben Bilag 1 - Felter i CCS- egenskabstabel - 3. udgave.docx BESKRIVELSE AF FELTNAVNE I CCS EGENSKABSTABEL cuneco en del af bips 21. januar 2014 Projektnr. 12 061 Sign. SSP 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Indledning...

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen redegør for formålet med og organiseringen af

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

IEC/ISO 81346-1 og 81346-2

IEC/ISO 81346-1 og 81346-2 IEC/ISO 81346-1 og 81346-2 Henrik Balslev Ingeniør M.IDA Formand for DS / S-503 IEC 81346: Struktureringsprincipper og referencebetegnelser Nyhed: ISO / IEC 81346 standardserien Kort om nyhederne i 81346-1

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. Præsentationen redegør for forløbet ved opstarten af samarbejdet

Læs mere

Find det relevante dokument på rekordtid med A104 Dokumenthåndtering Gunnar Friborg, bips

Find det relevante dokument på rekordtid med A104 Dokumenthåndtering Gunnar Friborg, bips Find det relevante dokument på rekordtid med A104 Dokumenthåndtering Gunnar Friborg, bips Dokumenthåndtering er nøglen Nøglen til dokumenterne Nøglen til informationerne Nøglen til data Preben Mejer, Innovation

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift Kolofon 2016-08-19

Læs mere

bips F104, Dokumenthåndtering

bips F104, Dokumenthåndtering bips F104, Dokumenthåndtering af Gunnar Friborg & Charlotte Lund Poulsen Disposition Introduktion Tidsforløb og historik Hvad erstatter anvisningen? Baggrund Struktur og tankesæt Dokumenthåndtering Genfinding

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Begrebskatalog Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Udarbejdet af Ejvind Alf Jensen, arkitekt m.a.a, MANUAL NEW Version 1.0 januar 2013 Forord

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning

CCS en helhedsbetragtning CCS en helhedsbetragtning Keynote bips konference, 16. september 2013 Bent Feddersen, Rambøll, og formand for cunecos styregruppe cuneco en del af bips CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 2 Før CCS CCS/BF/bips

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth.dk

KOMMENTARSKABELON. Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth.dk KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E-mail: Dokument Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth. Navn på er afsnit figur 5.3 Generel Hele funktionsinddelingen er ikke tilgængelig. Hvad

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme CCS i praksis i Hillerød Ejendomme 48.000 daglige kunder Rum til byens liv Vi understøtter kommunens aktiviteter med funktionelle, tidssvarende og attraktive fysiske rammer. Vi er en helt almindelig gennemsnitlig

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013)

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) 2. maj 2013 Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) har interesse modtaget høring af CCS kodestruktur. ser det som positivt, at CCS er ved at tage form og kan formidles

Læs mere

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik 1. NIRAS 1.200 ansatte Worldwide Bygherrerådgivning,

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

håndtering af bygningsdele i landskab v/ Frank Hasling Pedersen, SHØNHERR A/S

håndtering af bygningsdele i landskab v/ Frank Hasling Pedersen, SHØNHERR A/S håndtering af bygningsdele i landskab v/ Frank Hasling Pedersen, SHØNHERR A/S landskabsarkitekt faget projekterer uderum i alle skalaer fra de største anlæg til de mindste sten CCS LANDSKAB DET DIGITALE

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER MedCom 28. Oktober 2013 Thor Schliemann OM REFERENCEARKITEKTURER (I) Tager udgangspunkt i forretningsmæssige målsætninger

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

CCS Klasser af egenskaber

CCS Klasser af egenskaber CCS Klasser af egenskaber Oktober 2014 Kolofon 2014-10- 23 < Forrige side CCS Klasser af egenskaber Produktblad 2 Forord bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23

Læs mere

3D CAD-projektaftale 200. DBK 2006 procesdomænet Klassifikationstabeller for faser og processer

3D CAD-projektaftale 200. DBK 2006 procesdomænet Klassifikationstabeller for faser og processer 3D CAD-projektaftale 200 DBK 2006 procesdomænet Klassifikationstabeller for faser og processer DBK 2006 procesdomænet DBK 2006 procesdomænet er udarbejdet i Det Digitale Byggeris regi af en projektorganisation

Læs mere

Nyt fængsel - Storentreprise A, Etablering, drift og afrigning af byggeplads

Nyt fængsel - Storentreprise A, Etablering, drift og afrigning af byggeplads Nyt fængsel - Storentreprise A, Etablering, drift og afrigning af byggeplads Info Version 6 URL http://com.mercell.com/permalink/33267044.aspx Ekstern udbuds ID 4693-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Totalt digitalt udbud. Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling

Totalt digitalt udbud. Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling Totalt digitalt udbud Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling En analyse af De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud. En anbefaling til byggebranchen

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere