Resultatkontrakt. Vedrørende. Partnerskabet UNIK. 1. januar december 2013 Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Partnerskabet UNIK. 1. januar 2010-31.december 2013 Journalnummer: 1-15-1-3-09"

Transkript

1 kontrakt Vedrørende Partnerskabet UNIK 1. januar december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Tenna Korsbek Andreasen Syddansk Universitet Dekan Per Michael Johansen Teknisk Fakultet Niels Bohrs Allé Odense M Att: Niels Jul Jacobsen CVR: Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts 2014 Sammenfatning UNIK er et fireårigt projekt startet i 2010 og afsluttet 31. december 2013 med et samlet budget på 60 mio. DKK. Ud af de otte kroniske lidelser de såkaldte folkesygdomme - har UNIK arbejdet inden for fire områder: Hjertekarsygdomme, diabetes, muskel- og skeletlidelser og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (rygerlunger). UNIK har bidraget til at udvikle nye innovative velfærdsteknologiske løsninger og services til gavn for mennesker med kroniske lidelser med henblik på forbedret livskvalitet og højere grad af selvhjulpenhed blandt denne gruppe mennesker. UNIK har bidraget til at understøtte vækst og innovation i den spirende klynge inden for intelligent velfærdsteknologi. Dette er realiseret gennem udvikling af en række nye koncepter og teknologier til behandling, pleje og rehabilitering af mennesker med kroniske sygdomme i eget hjem. De nye løsninger er udviklet i et tæt samarbejde med brugerne dvs. patienter og medarbejdere i kommuner og på sygehuse, hvor de enkelte projekter har taget udgangspunkt i behov og efterspørgsel på ny teknologi og services. Projektgrupperne har alle været tværfagligt sammensatte med repræsentanter fra slutbrugere (sundhedssektor og borgere), vidensinstitutioner (GTS og/eller universitet) samt innovative virksomheder, der f.eks. arbejder med sensorer, robotter, telemedicin eller IT- infrastruktur til social- og sundhedsområdet. UNIK er opbygget med fokus på fire spydspidsprojekter, der udgør partnerskabets hovedaktiviteter: DiaLife, KOL og RIHAB. Spydspidsprojekterne er alle innovationsprojekter, hvor der har været fokus på at udvikle nye produkter eller services. Tidligt i projektforløbene har der været matchmaking mellem virksomheder og vidensinstitutioner med henblik på at definere rammerne og sætte partnerkredsen i de enkelte projekter. Efter identificering af partnerkredsen foregik det videre arbejde i workshops og ved projektmøder samt ved test hos brugerne. Spydspidsprojekterne er kendetegnet ved at spille en stor rolle i UNIK, og de har strakt sig over en længere periode. Spydspidsprojekterne understøttes af tre tværgående projekter med fokus på IT-infrastruktur, fælles journal og brugerdreven innovation: Connect2care, Brugerdreven Innovation (BDI) og Shared Care Platform også kaldet kronikerjournalen. Derudover har UNIK i alt gennemført 12 udviklingsprojekter, hvoraf de sidste er startet op i løbet af 2013 med slutdato d. 31. december Udviklingsprojekternes opbygning ligner spydspidsprojekternes, og der arbejdes efter samme principper med matchmaking, videndeling, workshop, tværfaglighed mv., men de har haft et væsentligt mindre budget ligesom projektperioden har været kortere dvs. mellem et halvt år til godt og vel 1 år. Projekter med de bedste resultater og størst potentiale er beskrevet og uddybet sidst i evalueringe. I bilag 1 findes en oplistning af projekterne med formål, resultat og status på projekterne. For uddybende forklaring henvises til UNIKs hjemmeside, hvor de endelige resultater ligger herunder også filmklip fra projekterne fra UNIK s afslutningskonference.

3 Partnerskabets udvikling Projektkoordinering- og samarbejde har været succesrigt; der har været udbredt samarbejde på tværs af projekterne i UNIK med det formål at udnytte partnerskabets kompetencer og erfaringer bedst muligt. Denne koordinering og samarbejde har været faciliteret via de fælles projektledermøder, som sekretariatet har arrangeret. Etablering af en tværsektoriel og tværfaglig innovationsplatform med fokus på teknologiske løsninger til kronisk syge har været succesrig. Mange udfordringer blev identificeret og søgt løst i samspil mellem universiteter, virksomheder, GTS-institutter, professionshøjskoler, hospitaler, regioner, kommuner og interesseorganisationer. Netværkets strategi Netværkets strategi UNIK er et Partnerskab blandt universiteter, vidensinstitutioner, virksomheder, kommuner, hospitaler og interesseorganisationer, som blev dannet for at skabe bedre sundhedsydelser til borgere med kroniske lidelser. I UNIK blev brugerbehov afdækket med henblik på at skabe nye velfærdsteknologiske koncepter, nye forretningsmodeller og nye behandlingskoncepter samt afprøve disse i kliniske miljøer. De vigtigste udviklings mål har været: Vækst og innovation indenfor velfærdsteknologi og udvikling af intelligent velfærdsteknologi og forbedret livskvalitet for borgere med kroniske sygdomme som hjerte-kar sygdomme, diabetes, muskel- og skeletlidelser og KOL (rygerlunger). I den sidste del af UNIK har der overordnet set været fokus på resultater, formidling af disse samt hvordan resultaterne kunne forankres og / eller videreføres. UNIK s resultater herunder formidling deraf blev vægtet højt ved afslutningskonferencen d. 23. oktober 2013, som blev afholdt i samarbejde med Lev Vel, men med UNIK som overordnede tovholder. Udover ved oplæg på konferencen blev resultaterne præsenteret ved udstilling og pitches til filmklip samt ved presse meddelelser til medierne i tiden op til. Konferencen, som blev afholdt i DGI byen i København, blev en god succesfuld afslutning på projektet. Der var rigtig god tilslutning både fra projektdeltagere, men også med eksterne deltagere. I alt deltog 135 hvoraf 1/3 var fra private virksomheder. Hvordan forankres og / eller videreføres resultaterne fra UNIK Erfaringer fra UNIK har været anvendt som input til partnerkredsen i Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærd (ISV), hvor partnerne både geografisk og strategisk spænder vidt. Der samles landsdækkende ressourcer i en slags partnercentre rundt om i landet i ISV. Det sikrer bl.a., at netværket bliver synligt nationalt samt, at partnerne ikke bliver konkurrerende internt i netværket. De tre GTS Institutter (Teknologisk Institut, Delta og Alexandra Instituttet) er placeret i tre forskellige regioner og med tre forskellige fokusområder. Det samme gør sig gældende med Væksthus Hovedstadsregionen (Lev Vel), MTIC og SDU (partnerskabet UNIK), som alle i forvejen har et godt erfaringsgrundlag i forhold til at samarbejde med SMV er gennem forskellige samarbejds- og udviklingsprojekter. 3

4 Virksomhedsklyngen Welfare Tech bliver den samlende partner via sekretariatsfunktionen, og der bygges videre på det virksomhedsnetværk, der i forvejen er en del af klyngen. UNIK sekretariatet har været en central spiller i forbindelse med identificering af relevante partnere til ansøgningen til Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærd (ISV) og har været med i denne proces helt fra starten. Sekretariatet har haft en overordnet og faciliterende funktion i processen dels med at sammensætte en partnerskreds, der afspejlede, at ISV er et stærkt nationalt Innovationsnetværk, og dels som en del af koordinations- og skrivegruppen. I processen omkring ISV ansøgningen er det tætte samarbejde med Lev Vel videreført. For de projekter fra UNIK, der har behov for yderligere innovation, videreføres ca. 1/3 i ISV, 1/3 i og 1/3 i andre/nye projekter, og flere af projekterne er allerede videreført i nye sammenhænge. Der samarbejdes med Lev Vel, Innovationsnetværket RoboCluster og Medico Innovation. UNIK har i hele projektperioden haft tæt samarbejde med især Lev Vel i form af fælles arrangementer. UNIKs sekretariat har rent fysisk været lokaliseret sammen med Innovationsnetværket RoboCluster og og der har været et tæt samarbejde. Af øvrige samarbejdspartnere i innovationssystemet kan nævnes: Welfare Tech, Syddansk Sundhedsinnovation, MedTech Innovation Center, Innovation Center Shanghai, Biopeople, Innovation Center München. Som tidligere nævnt har UNIK sekretariatet arbejdet hen imod, at der kom et innovationsnetværk på sund- og velfærdsområdet, hvilket nu er en realitet. Der vil kunne være elementer af overlap med andre aktører på sundhedsområdet fx De andre netværk på sundhedsområdet har imidlertid en helt anden type virksomheder: Biopeople har især virksomheder inden for pharma og bioteknologi i netværket og Innovationsnetværk for Medicoteknologi har især virksomheder inden for det medicotekniske område i deres netværk. PR og kommunikation Hjemmesiden har været en vigtig platform dels til synliggørelse af projekterne og dels til formidling af resultaterne. Alle arrangementer både fra UNIK sekretariatet, men også delprojekterne og fra netværkets partnere har været annonceret på hjemmesiden, hvilket har øget UNIK s synlighed. I sidste del af projektperioden har UNIK haft en ekstern journalist til at bistå med formidling af projektresultater, og der er udarbejdet en del populærvidenskabelige artikler, der samtidig kunne reklamere for afslutningskonferencen. Endvidere har de tilknyttede forskningsinstitutioner udarbejdet videnskabelige artikler. Derudover har mange af de deltagende partnerne synliggjort det eller de UNIK projekter, de har deltaget i på deres respektive hjemmesider eller linket til UNIK s hjemmeside. Artikler fra freelance journalist der har været tilknyttet UNIK i slutningen af 2012 og i 2013 KOL: PM i januar 2013 førte til omtale af gangpaceren og Kinnect 3D i Dagens Medicins tillæg om KOL. Samme PM førte primo februar 2013 til omtale i online-mediet MedWatch (ejet af JP /Politikken). En længere artikel (Teknologi til folket) om velfærdsteknologi blev bragt i RASK magasinet i marts 2013, projekter under Bedre liv med KOL samt det efterfølgende KOL projekt indgik heri. 4

5 Hjerte-kar sygdomme PM i februar førte til en artikel om i Dagens Medicin i marts En samlet artikel (Teknologi til folket) om velfærdsteknologi blev bragt i RASK magasinet i marts 2013; indgik heri. Med udgangspunkt i kilder fra er en artikel om psykiske fordele for patienterne ved anvendelsen af telemedicin blevet udarbejdet og den forventes bragt i RASK magasinet i november/december PM om de psykiske fordele for patienterne ved anvendelsen af telemedicin (med udgangspunkt i kilder fra fremsendes til Hjerteforeningen samt som pull til øvrige medier, når artiklen nævnt ovenfor er gået i trykken. PM om den intelligente seng er sendt som push til DRs sundhedskorrespondent. Her arbejdes der i øjeblikket på at lave en programserie om nye velfærdsteknologier og deres anvendelse i sundhedsvæsenet. Den intelligente seng kan forventes at blive omtalt her, såfremt disse programmer bringes på TV. Samme PM om den intelligente seng sendt til Jyllands Posten, er positivt modtaget af erhvervsredaktøren men endeligt svar på om historien vil blive bragt afventes. Ryglidelser En artikel om Fremtidens træningsplatform og træning ved nakkepude blev udarbejdet til fagmediet Helse. En længere artikel (Teknologi til folket) om velfærdsteknologi blev bragt i RASK magasinet i marts 2013, projekter under Fremtidens træningsplatform indgik heri. PM med udgangspunkt i projektet Fra demonstrationsmodel til funktionsmodel om elastiksensorerne førte til omtale i note-form i Børsen i oktober 2013 (erhvervsvinkel). Samme PM om elastiksensorerne førte til en artikel i online-mediet MedWatch (OPI og innovationsvinkel). Samme PM blev på engelsk bragt i BioTech News Denmark (OPI og innovationsvinkel). Diabetes PM om DiaNerve blev sendt og diskuteret med Berlingske i oktober og der forventes bragt en historie i november 2013 (vinkel: tidlig opsporing af nerveskader) er og effekter I alt har 46 virksomheder opnået forskellig former for innovation på baggrund af deltagelse i projekter i UNIK. I starten af projektperioden var der fokus på at definere projekterne med afsæt udfordringer og behov hos brugerne med henblik på at udpege og nedsætte partnerkredsen for det enkelte projekt. Efterfølgende blev der gennemført idégenerering og matchmaking med deltagelse af videninstitutionerne og private virksomheder. Der har endvidere været afholdt workshops og projektmøder i de enkelte delprojekter dels for at videndele og dels for at udvikle fælles projektaktiviteter. Endvidere har der har været afholdt seminarer og konferencer for alle medlemmer i partnerskabet med henblik på matchmaking og videndeling. Det skønnes, at mindst 23 virksomheder har udviklet nye produkter, nye forretningsområder, nye processer, nye forretningsgange, nye organisationsformer eller anden virksomhedsudvikling på baggrund af deltagelse i UNIKprojekter. 5

6 Konkrete resultater fra UNIK: Idékatalog med koncepter for fremtidige mobile og intelligente pilledispensore. Udvikling af sensorteknologier til forskellige redskaber/øvelser, fx PEP sensor til lungeøvelser, bevægelsessensorer, elastiksensor, stabilizer nakkepudesensor, Q sensor til inkontinens, iltmætningssensor til KOL samt udvikling af skridttæller. Elastiksensoren spås et stort potentiale og en virksomhed er ved at blive etableret (er beskrevet uddybende under UNIK s bedste resultater) Der er udviklet en række matematiske algoritmer som led i beslutningsstøtte ved screening for diabetes, herunder også en algoritme der kan hjælpe med at identificere, hvilke patienter der ved diagnosetidspunktet har forstadie til øjensygdom. Undersøgelse af hvorledes diagnostik og behandling for diabetikere kan optimeres ved hjælp af moderne teknologiske muligheder og derved på sigt give sundhedsfaglige og diabetikeren et bedre beslutningsgrundlag og redskab i hverdagen fx i forhold til at reducere komplikationer. Fortsætter som Ph.d. Mulighed for udveksling af sundhedsdata mellem velfærdsteknologiske løsninger i hjemmet og de elektroniske patientjournaler. Påvirkning af national standard. Ved at implementere en national standard har projektet demonstreret anvendelsen af Continua Health Alliance (er beskrevet uddybende under UNIK s bedste resultater) Der er udviklet en ny undersøgelsesteknik til påvisning af nerveskader. erne forventes offentliggjort i internationalt tidsskrift. Fortsætter som Ph.d. Synliggjort nytten af og behovet for en åben platform. Værdifuld læring om træningsprototypernes og infrastrukturens potentialer, begrænsninger og udfordringer. Udvikling af App, der gør det muligt for unge diabetikere at sende data fra deres målinger til behandlere på OUH fx. i perioder, hvor deres blodsukkermålinger er ustabile. Projektet har fået udviklet, testet og markedsmodnet Den intelligente seng til hjertepatienter i telemedicinsk behandling. Virksomhederne har fået udviklet et koncept og en teknisk løsning om den intelligente seng, hvilket har resulteret i nye arbejdspladser i den private virksomhed. Markedsføres allerede internationalt (er beskrevet uddybende under UNIK s bedste resultater). Fokus på at udvikle IT løsninger, der kan understøtte træning af borgere med ondt i ryggen Test af sensorteknologi fx til nakketræning. Der er udarbejdet en rapport: Online opsamling af praksis afprøvning af prototyper af biofeedback enheder koblet til smartphones. Projektets formål var at skabe et funktionelt og sundhedsfremmende aktivitetstilbud til psykisk udviklingshæmmede. Projektet mundede ud i et mobilt system, som er udformet sådan, at det let kan flyttes, nemt kan benyttes af personalet og samtidig digitaliserer den påkrævede dokumentation. ICURA træningsudstyr er videreudviklet, og der foreligger nu et godkendt produkt, som bl.a. kan opsamle og dele data med fx terapeuter. 6

7 Projektet (Brugerdreven Innovation) har været med til at styrke det faglige netværk på tværs af de deltagende institutioner og virksomheder og har givet inspiration til nye metoder og nye vinkler i arbejdet med brugerinddragelse inden for det velfærdsteknologiske felt. Projektet er en integreret del af alle projekterne og lever derfor videre i mange forskellige sammenhænge. Udvikling af Shared Care Platformen (Kronikerjournalen) muliggør elektronisk at kommunikere mellem sygehus, kommune og praktiserende læge (er beskrevet uddybende under UNIK s bedste resultater) I det følgende afsnit beskrives og uddybes de innovationsprojekter, der har opnået de bedste resultater og med størst potentiale som spænder vidt fra at påvirke den nationale standard ved at implementere en åben standard og demonstrere anvendelsen af Continua Health Alliance til etablering af en ny born global virksomhed over til en nyudviklet tværsektoriel platform, der vinder et EU udbud i Region Syddanmark og til en telemedicinsk seng, som allerede markedsføres internationalt. Bilag 1 indeholder en oplistning af alle projekterne med formål, resultat og status på projekterne. For uddybende forklaring henvises til UNIK s hjemmeside, hvor de endelige resultater ligger samlet under hvert enkelt projekt. Faglige innovationsprojekter med størst potentiale Connect2Care og End2End Demonstrator-projektet Connect2Care har været et tværgående projekt, som har taget afsæt i og samarbejdet med spydspidsprojekterne på de fire kronikerområder. Projektet har haft fokus på udvikling af åben infrastruktur for IKT baserede produkter på social- og sundhedsområdet og projektet har kortlagt og udviklet åbne tekniske standarder med særligt fokus på løsninger i boligen eller arbejdspladsen, men også i et vist omgang mobile løsninger. Det gjaldt især de sensorer, robotter og øvrige trådløse teknologier, der blev udviklet som led i spydspidsprojekterne på de fire kronikerområder. Men løsningerne skulle være så fleksible, at de kunne anvendes af alle fremtidige IKT-baserede social- og sundhedsprodukter i boligen, uanset hvilken teknologi de baserer sig på. Derved dannes grundlag for, at et nyt marked kan udvikle sig. Projektets primære målgruppe var virksomheder, der udvikler kommunikerende systemer og produkter til boligen og eller borgere/patienter. Projektet har med anbefalinger og standarder skabt grundlag for, at virksomhedernes IKT-baserede sundheds- og socialprodukter kan kommunikere med hinanden og med andre IKT-løsninger i boligen, på hospitaler, i den kommunale hjemmepleje, hos praktiserende læger mv. Projektets arbejde med standarder og infrastruktur foregik i agile processer, hvor ideer blev udviklet og afprøvet vha. prototyper på infrastrukturløsninger. Projektet undersøgte, hvordan disse nye infrastrukturer og internationale standarder kunne sameksistere med eksisterende nationale infrastrukturer. Hvor Connect2Care projektet udstak retningen for en overordnet udvikling af digital sammenhæng i sundhedssektoren, har End2End Demonstrator-projektet bidraget til at synliggøre værdien af dette igennem teknisk og praktisk afprøvning. Ligeledes synliggjordes Open Source tilgange ved telemedicinske projekter. 7

8 I et samarbejde mellem virksomheder, universitet, National Sundheds-IT og GTS-Institut demonstrerede man for første gang demonstreret, at det kunne lade sig gøre at udveksle sundhedsdata imellem velfærdsteknologisk løsninger i hjemmet og de elektroniske patientjournaler. Dette blev demonstreret live ved UNIK s afslutningskonference i efteråret Især SMV er, der udvikler apparater, men ikke kan løfte infrastrukturopgaven selv vil kunne drage nytte af projektet, da der blev udviklet en række standardiserede løsninger til den fælles infrastruktur, hvilket betyder at SMV er kan reducere deres udviklingsomkostninger. Med projektet elimineres en af de centrale barrierer for at sætte fart i markedet for velfærdsteknologiske løsninger. Samtidig har projektets anbefalinger skabt en langt bedre ramme for, at infrastrukturfirmaer kan udvikle og markedsføre nye infrastrukturløsninger. Og begge typer indsats vil styrke både konkurrenceevne og eksport. End2End Demonstrator-projektet har påvirket den nationale standard ved at implementere en åben standard, og projektet har demonstreret anvendelsen af Continua Health Alliance. På sigt forventes det, at projektet kan være med til at sætte skub på en fremtidig udvikling, hvor brugen af internationale standarder ikke blot er velmente intentioner, men hvor det også sker i praksis. Af konkrete fremtidige aktiviteter kan peges på GTS Institutternes resultatkontrakt om at gøre Danmark til telemedicinsk foregangsland, som vil gøre brug af resultaterne fremover ud fra den samme filosofi om en åben infrastruktur til at bære et økosystem af forskellige aktører og systemer. i Connect2Care: Alexandra Instituttet, Århus Universitet, Københavns Universitet, NSI, MedCom, Syddansk Universitet, TDC, Aarhus Kommune, Silverbullet, IBM, DNU, Intel Sweden AB, KMD, Region Midtjylland, Sekoia ApS, Sundhed.dk i End2End-demonstrator: Alexandra Instituttet, CSC Scandihealth, Århus Universitet, Systematic, NSI Fremtidens Træningsplatform / Fra demonstrations- til funktionsmodel erne i udviklingsprojektet Fremtidens Træningsplatform er videreført i Fra demonstrations- til funktionsmodel med det formål at videreudvikle på prototyperne. Den vigtigste af disse prototyper var elastiksensoren BandCizer som er en sensor, der let påmonteres træningselastikker, som anvendes af terapeuter. Sensoren monteres med en magnet på elastikken og måler kraft og antal gentagelser, når brugeren trækker i den. et vises løbende på brugerens smartphone eller tablet, hvor data kan gemmes eller videresendes til terapeuten. BandCizer har vist sig at være særdeles efterspurgt af forskere, terapeuter samt forhandlere af træningselastikker. BandCizer videreudvikles i samarbejde med virksomheden PROcare, som i forvejen har et relevant internationalt forhandlernetværk. Sensoren er opfundet og patenteret af Anders Stengaard Sørensen, Robotlaboratoriet, Syddansk Universitet. Den er udviklet fra prototype til funktionsmodel af Syddansk Universitet, gennem partnerskabet UNIK og 8

9 virksomheden PROcare med feedback fra brugere gennem offentlige og privat praktiserende terapeuter. Eftersom BandCizer primært blev udviklet i partnerskabet UNIK, vil dette projekt fungere som en fortsættelse af denne UNIK aktivitet over i en privat virksomhed. BandCizer anvendes også i projektet til validering af forskning i nakketræning. Januar 2014 har Bancizer søgt midler hos OPI-fonden dels til hjælp til yderligere finpudsning af teknologien samt til godkendelse og dels til yderligere test i kommunalt regi (Odense Kommune) Elastiksensoren er born global og den har vakt international interesse bl.a. på MEDICA messen i Düsseldorf, og hos verdens førende producent af træningselastikker TheraBand i USA, hvor den blev præsenteret december Sensoren søges nu kommercialiseret gennem stiftelsen af virksomheden BandCizer ApS fra marts 2014, i partnerskab mellem opfinderen og indehaveren af PROcare Aps, der har 20 års erfaring med distribution af træningsredskaber. Der ses et stort eksportpotentiale i dette produkt, da der bliver solgt 10 millioner elastikker om året verden over. Det bliver muligt at sælge BandCizer kommercielt fra 4. kvartal 2014, efter opnåelse af CE mærkning og brugerfladens tilpasning til konkrete behov fra brugerne. Fremtidens Trænings platform: Syddansk Universitet, UCL, Yoke, Team Online, ProCare, CareConsult, Mobile Identity, Odense Universitetshospital, Back App, Delta Fra demonstrationsmodel til funktionsmodel: PROcare, EGLU, Syddansk Universitet Shared Care Platform / kronikerjournalen et var at etablere forudsætningerne for at udvikle en Shared Care Platform (SCP) for behandlingen af kronisk syge patienter samt at give behandlerne overblik over den kroniske syges behandling på tværs at sektorerne. Projektet har haft 3 fokuspunkter: 1. Forløbsprogrammer Projektet har taget udgangspunkt i de forløbsprogrammer, som Sundhedsstyrelsen har opstillet for de 4 patientgrupper: diabetes 2, KOL, hjertesygdom og muskel-skeletsygdom. På grundlag af forløbsbeskrivelserne blev forløbene beskrevet i flowdiagrammer, hvor patientens kontakt med de sundhedsfaglige parter blev beskrevet. Herved tydeliggjordes de enkelte sektorers opgaver og ansvarsforhold i forløbet. For virksomheder, der står for at skulle udvikle it-understøttelse af disse forløb, danner programmerne ramme om det konkrete dataindhold. 2. Integrationsløsning For at tilgodese de kliniske brugeres behov for sammenhængende it-løsninger, blev der udviklet en integrationsløsning mellem Region Syddanmarks SCP og DAK-e s datafangstmodul, således at praktiserende læger kan anvende SCP integreret med deres eget system, så data kunne overføres mellem lægesystem og SCP. Løsningen er generisk og kan anvendes af de it-systemer, der ønsker at etablere integration med lægesystemerne via datafangstmodulet. 9

10 3. Videoportrætter Der blev gennemført en behovsundersøgelse, der genererede viden om patienternes behov i forhold til en SCP. Fokus var på patienternes syn på deres sygdom og på sundhedsteknologi i et hverdagsperspektiv. Med udgangspunkt i Region Syddanmarks udvikling og ibrugtagning af SCP til understøttelse af det tværsektorielle samarbejde om hjerterehabilitering blev gennemført Seeds-forløb, som bl.a. resulterede i anbefalinger til implementering og drift af it-systemer. Projektet har bidraget til forbedret kommunikation omkring patienten og har skabt det bedst mulige beslutningsgrundlag for en effektiv og koordineret behandlingsstrategi for den enkelte patient. I løbet af projektperioden har Region Syddanmark gennemført et EU-udbud og udviklet en SCP med IBM som leverandør. Systemet opfylder langt hen de krav og ønsker, som er frembragt i UNIK-projektet. Dog er patientdelen endnu ikke udfoldet, men her vil der blive taget udgangspunkt i det materiale, der er fremkommet i UNIK-projektet. Efter projektafslutning er det iværksat, at SCP bliver implementeret flere steder i Region Syddanmark. Endvidere er SCP blevet en del af hvor platformen, der som bekendt er udviklet til patienter med kroniske lidelser, skal understøtte et akut forløb i spydspidsprojekterne i : DAK-e, UCL, Region Syddanmark, IBM, CGI og KMD - Den Intelligente seng I projektets første modul (1. maj 2012 til august 2012) blev en brugerdreven innovationsproces gennemført med interviews og observationer hos hjertepatienter i eget hjem, og der blev afholdt tværfaglige workshops. Der blev identificeret og udarbejdet værdianalyse af fremtidige funktioner til den intelligente seng for svært hjertesyge i eget hjem, og der blev udarbejdet en kravspecifikation for et fremtidsscenarie for brug af den intelligente seng. Fremtidsscenariet er generiske forstået på den måde, at det også kan anvendes til andre sengeliggende patientgrupper, som modtager hjælp i eget hjem. Den samlede projektperiode var fra 1. september 2012 til 31. december med projektet var: at videreudvikle og teste den intelligente seng, at forebygge genindlæggelser, at øge livskvaliteten og trygheden for patienten, at gennemføre proof-of concept således, at den intelligente seng blev telemedicinsk, at udvikle en business case for brug af den intelligente seng i hjemmeplejen. Virksomheder har i samarbejde mellem parterne i projektet fået udviklet, testet og markedsmodnet Den intelligente seng til hjertepatienter i telemedicinsk behandling. Sengen indeholder sensorer, vægt og løbende dataovervågning, og det er hensigten, at sengen skal bidrage til reduktion af indlæggelsestiden og om muligt forebygge indlæggelser, så den kan spare ressourcer i kommunerne. Efter den tekniske udvikling har den intelligente seng har været i klinisk afprøvning på 2 hjertesvigt patienter i hjemmesygeplejen i Frederikshavn Kommune, og under supervision fra kardiologisk afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Forskningsmæssigt vil der blive foretaget en udforskning af brugen af den intelligente seng set fra patienter, pårørende, og sundhedsprofessionelle. Der vil blive anvendt kvantitative og kvalitative dataindsamlingsteknikker. 10

11 De intelligente senge skal i første halvår af 2014 afprøves på danske hospitaler og i kommuner, inden de bliver godkendt som hospitalsudstyr med en europæisk CE mærkning og går i produktion. Virksomhederne har fået udviklet et koncept og en teknisk løsning af den intelligente seng. Dette har foreløbig rent jobmæssigt resulteret i nye arbejdspladser hos KR-Hospitalsudstyr, som allerede nu oplever en stor interesse fra hospitalssektoren for den nye seng. Prisniveauet bliver som en almindelig plejeseng kr., og Region Midt har lavet en aftale med projektfirmaerne om, at de må købe sengen uden at gå i EU-udbud i op til ti år. Virksomheden forventet mindst en øget omsætning på mio. kr. i Danmark årligt, men de spår eksportpotentialet som markant større, og virksomheden har allerede inddraget det skandinaviske marked, hvor de er i fuld gang med markedsføringen, ligesom de ser hele det europæiske marked som potentielt for den nye seng. Aalborg Universitet, Zibo A/S, Linak A/S, KR-Hospitalsudstyr, Tunstall Healthcare, Sygehus Vendsyssel, Hjørring & Frederikshavn Kommuner, Århus Universitet, KMD. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE REGNSKAB Godkendt seneste budget/regnskab vedhæftes som fil TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING UNIK Region Midt bevilling opdateret 1 april 2014 Region midt Budget Endeligt regnskab Aktivitet BDI Connect2Care DiaNerve Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. oktober 2012 Region Midtjylland

12 Bilag 1 Kort præsentation af alle projekter og deres resultater Den intelligente pilledispensor Teknologisk Institut /status et med projektet har været, at udvikle nye idéer og inspirationer til fremtidige mobile og intelligente pilledispensore rettet mod kronikere. Projektet har trukket på eksisterende viden etableret i Lev Vel regi, i relation til eksisterende løsninger og behov. Projektet er mundet ud i et idékatalog med koncepter for fremtidige mobile og intelligente pilledispensore. Idéerne er ikke færdigudviklede koncepter, men kan kombineres og videreudvikles, og kataloget fungerer således som inspiration til fremtidig produktudvikling - frit tilgængeligt for interesserede. Der arbejdes videre med 2-3 koncepter i regi Teknologisk Institut, Astrid Leisner & Søn /Status Fremtidens Træningsplatform Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet et med Fremtidens Træningsplatform (FTP) er nemt og hurtigt at kunne sammensætte et motiverende og individuelt træningsprogram/platform, der har fokus på (genop)træning gennem motivation. I projektet er inddraget virksomheder, der kan udvikle produkter og services indenfor området. FTP har udviklet sensorteknologier til forskellige redskaber/øvelser, fx PEP sensor til lungeøvelser, bevægelsessensorer, elastiksensor, Stabilizer nakkepudesensor, Q sensor til inkontinens, iltmætningssensor til KOL samt udvikling af skridttæller. I projektet er der endvidere arbejdet på brug af data-opsamling til live -feedback den såkaldte biofeedback f. eks. via smartphones eller tablet, som skal bidrage til at styrke motivationen for træningen hos brugeren. erne fra FTP tages med videre til projektet Fra Demonstrations- til Funktionsmodel idet flere af prototyperne har international interesse og potentiale. For at komme videre med prototyperne er det nødvendigt med yderligere forskning og udvikling i samarbejde med de implicerede parter. Metropol, UCL, Odense Universitetshospital, Delta, ICURA, TeamOnline, BackApp, Syddansk Universitet Fra Demonstrations- til Funktionsmodel Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet Videreførelse af projekter og resultater fra Fremtidens Trænings platform og består ligeledes 12

13 af forskellige delprojekter: Elastiksensor kontakt til amerikansk virksomhed - samarbejde med Q-sensor konsordie dannet PEP fløjte samarbejde med GameLab4Health, OUH Nakkepuden kontakt til amerikansk virksomhed samarbejde med Elastiksensoren spås et stort potentiale og er beskrevet uddybende under UNIK s bedste resultater EGLU, PROcare, Syddansk Universitet /Status DiaData Aalborg Universitet Det overordnede formål er at undersøge, hvorledes diagnostik og behandlingen for diabetikere kan optimeres ved hjælp af moderne teknologiske muligheder og derved på sigt give sundhedsfaglige og diabetikeren et bedre beslutningsgrundlag og redskab i hverdagen fx i forhold til at reducere komplikationer. Der er udviklet en række matematiske algoritmer som led i beslutningsstøtte ved screening for diabetes, herunder også en algoritme der kan hjælpe med at identificere, hvilke patienter der ved diagnosetidspunktet har forstadie til øjensygdom. Målet er på sigt at disse kan indgå i at diagnosticere patienterne tidligere i deres sygdomsforløb og skræddersy behandlingsforløbet med det endepunkt at komplikationer kan reduceres væsentligt. Projektet forsætter i form af et Ph.d. forsker-forløb indtil april 2015 Aalborg Universitet End2End Demonstrator / Connect2Care Århus Universitet Hvor Connect2Care-projektet udstikker retningen for en overrodnet udvikling mod bedre og billigere digital sammenhæng i sundhedssektoren, er End2End Demonstrator projektet med til at synliggøre værdien af dette igennem en teknisk og praktisk afprøvning. Udveksling af sundhedsdata mellem velfærdsteknologiske løsninger i hjemmet og de elektroniske patientjournaler. Påvirkning af national standard. Ved at implementere en national standard har projektet demonstreret anvendelsen af Continua Health Alliance. Projektets resultater vil indgå i GTS Institutternes resultatkontrakt om at gøre Danmark til telemedicinsk foregangsland Projektet er uddybet under UNIK s bedste resultater 13

14 Alexandra Instituttet, Århus Universitet, Københavns Universitet, NSI, MedCom, Syddansk Universitet, TDC, Aarhus Kommune, Silverbullet, IBM, DNU, Intel Sweden AB, KMD, Region Midtjylland, Sekoia ApS, Sundhed.dk DiaNerve Århus Universitetshospital et var at udvikle højfelts MR teknikker til at påvise skader på perifere nerver hos patienter med diabetes Der er udviklet en ny undersøgelsesteknik til påvisning af nerveskader. erne forventes offentliggjort i internationalt tidsskrift. Projektet fortsætter som PhD ( ) og med samarbejde med Siemens Siemens, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitet, Odense Universitetshospital, Heidelberg Universitetshospital Et bedre liv med KOL Alexandra Instituttet Projektet har bidraget til udviklingen af connect2care s åbne infrastruktur bl.a. ved at tilføje understøttelse af kontekstdata på målinger og device info Synliggjort nytten af og behovet for en åben platform. Værdifuld læring om træningsprototypernes og infrastrukturens potentialer, begrænsninger og udfordringer SDU arbejder videre med genoptræningsprojekter bl.a. i og vil arbejde videre med resultaterne der. Delta, Odense Universitetshospital, Medisat, Dansk Lægemiddelinformation, Marselisborg Centret, Sekoia, KMD, Welfare Solutions, Reformo, Alexandra Instituttet DiApp Teknologisk Institut Hjælp til unge med diabetes til at styre deres hverdag og samtidig kontrollere deres diabetes. DiaApp gør det muligt for unge diabetikere at sende data fra deres målinger til behandlere på OUH fx. i perioder, hvor deres blodsukkermålinger er ustabile. Projektet videreudvikles i hvor det nu er koblet til det internationale projekt Diabetic Link, og hvor både tidligere samt en ny partner arbejder videre med en kommercialisering af DiaApp. 14

15 Odense Universitetshospital, CellPoint Mobile, KMD, Teknologisk Institut / Den intelligente seng Aalborg Universitet et er at videreudvikle og teste den intelligente seng til brug i hjemmet hos svært syge hjertepatienter med henblik på at forebygge genindlæggelser, øge livskvalitet og tryghed. Projektet fået udviklet, testet og markedsmodnet Den intelligente seng til hjertepatienter i telemedicinsk behandling. Virksomhederne har fået udviklet et koncept og en teknisk løsning om den intelligente seng, hvilket jobmæssigt har resulteret i nye arbejdspladser Projektet er uddybet under UNIK s bedste resultater Aalborg Universitet, Zibo A/S, Linak A/S, KR-Hospitalsudstyr, Tunstall Healthcare, Sygehus Vendsyssel, Hjørring & Frederikshavn Kommuner, Århus Universitet, KMD. RI-HAB / Teknologi understøttet rygtræning UCN og Metropol Fokus på at udvikle IT løsninger, der kan understøtte træning af borgere med ondt i ryggen Test af sensorteknologi fx til nakketræning. Der er udarbejdet en rapport: Online opsamling af praksis afprøvning af prototyper af biofeedback enheder koblet til smartphones. Rapporten er tilgængelig på UNIK s hjemmeside erne blev videreført i Fremtidens træningsplatform. UCN, Metropol, UCL, Fysiocenter Århus og Fysiocenter Tårnby, Syddansk Universitet I-Space Knowledge Lab Projektets formål var at skabe et funktionelt og sundhedsfremmende aktivitetstilbud til psykisk udviklingshæmmede. i-space-projektet udmundede i et mobilt system, som er udformet sådan, at det let kan flyttes, nemt kan benyttes af personalet og samtidig digitaliserer den påkrævede dokumentation. Personalet kan placere de forskellige satellitter i det ønskede træningsmodul eller program, og derefter sætte spillet i gang. Spillene kan varieres, men de mest populære spil er de, der indebærer en konkurrence spillerne imellem. Dele af projektet er indgået i projektet Uderum, som handler om at skabe en moderne lege- 15

16 plads på en af Odenses udsatte skoler, og via de trådløse sensorer i i-space forbinde den med en anden legeplads i det tilstødende boligkvarter UCL, PlayAlive, Team Online, Socialt Lederforum, Assens kommune, Udvikling Fyn, Knowledge Lab Den intelligente trøje / Rihab VIAUC University College Udvikling af et produkt til genoptræning af borgere med muskel og skeletlidelser især ryg og skulder. ICURA træningsudstyr er videreudviklet og der foreligger nu et godkendt produkt, som bl.a. kan opsamle og dele data med fx terapeuter VIAUC University College, syddansk Universitet, ICURA DiaLife Teknologisk Institut var at hjælpe diabetes patienter med at få en bedre hverdag på via udvikling og videreudvikling af en række teknologiske løsninger. Projektet blev lukket ned november 2012 pga. manglende fremdrift Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Intramed, Skovdata, Odense Kommune, Medicus Engineering, Hypo-safe Brugerdreven Innovation BDI Alexandra Instituttet Projektets hovedformål har været at udbrede viden og erfaring med inddragelse af brugere i udviklingen af velfærdsteknologi. Projektet har haft en tværgående rolle i UNIK samarbejdet og støttet og rådgivet de andre projekter i inddragelse af brugere. Projektet har været med til at styrke det faglige netværk på tværs af de deltagende institutioner og virksomheder og har givet inspiration til nye metoder og nye vinkler i arbejdet med brugerinddragelse inden for det velfærdsteknologiske felt. BDI er en integreret del af alle projekterne og lever derfor videre i mange forskellige sammenhænge. Konkrete eksempler er Alexandra Instituttets resultatkontrakt med Forskningsog Innovationsstyrelsen og Haschtrack i et digitalt udviklingsprojekt, Knowledge Lab laver i samarbejde med Helsingør kommune for unge med problematisk forhold til rusmidler. 16

17 Alexandra Instituttet, Syddansk Institut, Aalborg Universitet, Knowledge Lab, Designskolen Kolding. Shared Care Platform / Kronikerjournal Region Syddanmark At etablere forudsætningerne for at udvikle en Shared Care Platform for behandling af kronisk syge Region Syddanmark har gennemført et EU-udbud og udviklet Shared Care Platformen sammen med IBM. Platformen muliggør elektronisk at kommunikere mellem sygehus, kommune og praktiserende læge UCL, CGI, KMD, IBM, DAK-e, Region Syddanmark 17

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Mere om de regionale strategier og indsatser findes på regionernes hjemmesider: Region Nordjylland hjemmesiden om Forskningens Hus er en samlet indgang til forskning,

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT

Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Årsrapport 2011 Caretech Innovation er skabt af Region Midtjylland som en del af Vækstforums megasatsning Erhverv og sundhed. Vores formål er at

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Projektbeskrivelse. Sæt kryds RSI / NSI Regional Lokal x Syddansk Sundhedsinnovation (?)

Projektbeskrivelse. Sæt kryds RSI / NSI Regional Lokal x Syddansk Sundhedsinnovation (?) RSD It-Projektmodel Projektbeskrivelse Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter,

Læs mere

OPI-PROGRAM ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES

OPI-PROGRAM ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES OPI-PROGRAM ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Indhold Indledning... 3 Visionen er et innovationsmiljø i verdensklasse... 3 Behov for nye løsninger til personer med kronisk sygdom... 3 Fokus på type 2 diabetes...

Læs mere

Valgte Prioriteter. Projekt start dato: 4-1-2010. Projekt slut dato: 31-3-2013

Valgte Prioriteter. Projekt start dato: 4-1-2010. Projekt slut dato: 31-3-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 4-1-2010 Projekt slut dato: 31-3-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc ButlerBot22.06.09.1.docx

Læs mere

Layout & grafik Allan Schmidt, Designskolen Kolding. Foto Alle fotos er taget af projektpartnere. Papir MultiOffset White

Layout & grafik Allan Schmidt, Designskolen Kolding. Foto Alle fotos er taget af projektpartnere. Papir MultiOffset White Redaktion Anne Bøgh Fangel, Alexandra Instituttet Mette Mikkelsen, Designskolen Kolding Jacob Buur, Syddansk Universitet Marie Rørdam Fenger, Alexandra Instituttet Forfattere Mette Mikkelsen, Designskolen

Læs mere

Statusrapport. velfærdsteknologi. Sekretariatet for digitalisering og. Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen mbp@faaborgmidtfyn.dk Tlf.

Statusrapport. velfærdsteknologi. Sekretariatet for digitalisering og. Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen mbp@faaborgmidtfyn.dk Tlf. Statusrapport Sekretariatet for digitalisering og velfærdsteknologi Udarbejdet af: Udviklingskonsulent Michael Bech Petersen mbp@faaborgmidtfyn.dk Tlf.: 7253 5003 Sagsnummer.: Dato: 3. april 2013 Indhold

Læs mere

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN Elektronisk: 978-87-7723-737-9 ISBN Tryk: 978-87-7723-738-6 Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige

Læs mere

Projektbeskrivelse - Fælles Servicecenter

Projektbeskrivelse - Fælles Servicecenter Projektbeskrivelse - Fælles Servicecenter 23. oktober 2014 1 Executive Summary Der eksisterer et stort antal projekter inden for telesundhed i kommuner og regioner. Tiden er kommet til at få projekterne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 af 14 INDLEDNING... 3 VIDENDELER... 5. Arbejdsopgaver... 7 UNDERSTØTTER TELEMEDICINSKE INITIATIVER...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 af 14 INDLEDNING... 3 VIDENDELER... 5. Arbejdsopgaver... 7 UNDERSTØTTER TELEMEDICINSKE INITIATIVER... Arbejdsområder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIDENDELER... 5 Arbejdsopgaver... 6 UNDERSTØTTER TELEMEDICINSKE INITIATIVER... 6 Arbejdsopgaver... 7 SAMARBEJDER PÅ TVÆRS... 7 TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE...

Læs mere

BIV EVALUERING. BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV. Efteråret 2013. Udarbejdet af LB Analyse. I et samarbejde mellem

BIV EVALUERING. BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV. Efteråret 2013. Udarbejdet af LB Analyse. I et samarbejde mellem BIV EVALUERING Udarbejdet af LB Analyse Efteråret 2013 BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV I et samarbejde mellem Indhold Evalueringens hovedresultater... 3 Kort beskrivelse

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren. Henning Voss

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren. Henning Voss Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut September 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 15 syddanske OPI-historier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 15 syddanske OPI-historier 15 syddanske OPI-historier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i offentlig-private innovationsprojekter

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere