UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET APRIL 2001 Fakultetet For Højere Militær Uddannelse VUT II/L STK 2000 / 2001 SPECIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET APRIL 2001 Fakultetet For Højere Militær Uddannelse VUT II/L STK 2000 / 2001 SPECIALE"

Transkript

1 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET APRIL 2001 Fakultetet For Højere Militær Uddannelse VUT II/L STK 2000 / 2001 Specialegruppe 17 KN Frank Jacobsen KN Claus Elberth KL Sten Bilde Jensen SPECIALE KOMPETENCE OG KOMPETENCEUDVIKLING FOR FREMTIDENS STABSOFFICER

2 KOMPETENCE OG KOMPETENCEUDVIKLING FOR FREMTIDENS STABSOFFICER "Forsvaret kompetenceudvikler ikke sine stabsofficerer optimalt, idet der overvejende fokuseres på den enkelte stabsofficer uden kobling til den organisatoriske helhed". 2

3 RESUMÉ Specialegruppen har - med udgangspunkt i en opgavediskussion i kapitel 1 fastlagt specialets formål. Gruppen har med dette speciale ønsket, at be- eller afkræfte følgende hypotese: "Forsvaret kompetenceudvikler ikke sine stabsofficerer optimalt, idet der overvejende fokuseres på den enkelte stabsofficer uden kobling til den organisatoriske helhed". Med udgangspunkt i en teoretisk diskussion af begreberne kompetence, kompetenceudvikling og kompetenceledelse - en empirisk afdækning af Forsvarets tendenser og aktuelle tiltag inden for samme områder - er der søgt svar på følgende spørgsmål: Hvad er Forsvarets forståelse og anvendelse af kompetencebegrebet sammenlignet med de traditionelle begreber "viden, færdigheder og holdninger"? Har Forsvaret indsigt i og forståelse for de muligheder en "lærende organisation" rummer? I hvilket omfang har Forsvaret iværksat tiltag, der omsætter personalepolitikkens og visionens (Vision 2010) mål på kompetenceområdet til handling? På baggrund af ovenstående har gruppen i kapitel 5 identificeret de indsatsområder, hvor Forsvaret kan optimere kompetenceudviklingen af stabsofficerer, samt givet forslag til forbedring af kompetenceudviklingen og konsekvenserne i forhold til Forsvarets valg eller fravalg af de identificerede indsatsområder. Perspektiveringen i kapitel 5 forholder sig konkret til, hvorvidt Forsvaret fremadrettet kan gøre brug af de anførte konklusioner. Det kan konkluderes, at Forsvaret har udvidet de traditionelle begreber og i sin anskuelse af kompetence og kompetenceudvikling overordnet har fulgt med tiden. Forsvarets vision vedrørende kompetenceudvikling er således i tråd med den aktuelle debat, men når ordene skal omsættes til handling, er der grundlag for forbedringer. Gruppen har i sine bestræbelser på at besvare de opstillede spørgsmål identificeret et antal indsatsområder, hvor Forsvaret bør sætte ind for at optimere kompetenceudviklingen. Forsvaret lægger ikke en tilstrækkelig indsats i, at bibringe chefer/ledere (herunder stabsstabsofficeren i chef-/lederrollen) kompetence til kompetenceudvikling af medarbejdere (her-under andre stabsofficerer) på trods af, at man har erkendt chefernes/ledernes manglende indsigt og forståelse. Slutteligt har markedsføringen af Forsvarets hensigt i f.m. implemen-tering af kompetenceudvikling indtil nu været begrænset - og der er ikke udsigt til, at den intensiveres. Konsekvensen af disse to uhensigtsmæssigheder kan blive, at kompetence-udviklingen i Forsvaret i praksis ikke følger hensigten. 3

4 Gruppen kan bekræfte den opstillede hypotese, idet der kan knyttes følgende kommentarer til Forsvarets aktuelle og planlagte kompetenceudvikling af stabsstabsofficeren: Forsvaret fokuserer overvejende på den individuelle kompetenceudvikling og har dermed, jf. teorien, begrænset udbytte af de mange år stabsstabsofficeren har tilbragt på skolebænken. Det kan derfor umiddelbart udledes, at kompetenceudviklingen af stabsstabsofficeren ikke er optimal idet den ikke finder sted som organisatorisk læring i den konkrete arbejdssituation eller det aktuelle job. Forsvarets motiver for fastholdelse af den individuelle læring syntes at være knyttet til "faren" for manglende effektivitet og styring ved en større satsning på "Den Lærende Organisation". Fælles for alle identificerede indsatsområder synes at være manglende ressourcer i den del af Forsvarskommandoens Personelstab, der skal udarbejde og overordnet implementere Forsvarets kompetenceudvikling at man er travlt beskæftiget med at holde "skidtet" for døren. Gruppen ønsker ikke at være belærende, men må konstatere, at tilstrækkelige ressourcer må sættes ind for at tilsikre, at der som Forsvaret i høj grad selv ønsker - bliver sammenhæng imellem ord og handling. I yderste konsekvens vil en manglende sammenhæng kunne betyde, at Forsvaret ikke kan fastholde sine officerer og ikke kan nå de mål, som Forsvarschefen har fastlagt i Vision Specialegruppen skal således slutteligt anbefale, at Forsvaret: Indsætter tilstrækkelige ressourcer m.h.p. at gøre kompetenceudviklingen i Forsvaret til en succes. Intensiverer markedsføringen af Forsvarets fremadrettede kompetenceudvikling i lyset af de strategiske mål og Forsvarets værdier - herunder, at tilsikre de ansattes forståelse for og accept af de nye begreber omkring kompetence og kompetenceudvikling. Iværksætter tiltag, der i overensstemmelse med den nye begrebsverden - tilsikrer bibringelsen af kompetence til kompetenceudvikling hos chefer og ledere. Formelt overvejer indførelsen af en lærende kultur og organisation m.h.p. at den enkelte medarbejders kompetenceudvikling får optimale vilkår og at Forsvarets samlede kompetence kan tilsikre efterlevelse af de krav, som kan udledes af omverdenens krav og Forsvarets fremtidige opgaver. 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resume 3 Indholdsfortegnelse 5 Kapitel 1. FRA ARBEJDSTEKST TIL ENDELIG PROBLEMFORMULERING 1.1. INDLEDNING ARBEJDSTEKST BAGGRUND OG FORMÅL FORELØBIG PROBLEMFORMULERING Overordnet afgrænsning Afgrænsning af det empiriske felt Afgrænsning det teoretiske felt ENDELIG PROBLEMFORMULERING METODEVALG MÅLGRUPPE 17 Kapitel 2. TEORI VEDRØRENDE KOMPETENCE OG KOMPETENCEUDVIKLING 2.1. FORMÅL KOMPETENCE Begrebsafklaring Kompetence og kvalifikation Fra kvalifikation til generisk kompetence Kompetence faglighed og personlighed Diskussion af kompetence Kompetence på individ- og organisationsniveau Diskussion af kompetence på individ- og organisationsniveau Virksomhedsspecifik og generel kompetence Diskussion af virksomhedsspecifik og generel kompetence Sammenfatning LEDELSESKOMPETENCE Diskussion af ledelseskompetence KOMPETENCEUDVIKLING- OG LEDELSE Begrebsafklaring af kompetenceudvikling- og ledelse En analogi til kompetenceudvikling- og ledelse at opstille en militær styrke Kompetencestrategi Kompetencetyper og læring Hvad kan vi lære af eksemplet om opstilling af en militær styrke? Diskussion af kompetenceudvikling i virksomhedssammenhæng Virkemidler til udvikling af ledelseskompetence Viden og organisatorisk læring Teori om organisatorisk læring Den Lærende Organisation Begyndelsen Filosofien bag Den Lærende Organisation Kulturtræk ved Den Lærende Organisation 37 5

6 Definition på Den Lærende Organisation Kendetegn ved Den Lærende Organisation Målene for Den Lærende Organisation Teoretisk fundament for Den Lærende Organisation Teorier, metoder og redskaber Rammer og infrastruktur Kommunikation Forudsætninger for Den Lærende Organisation SAMMENFATNING Generelt Kompetence som begreb Kompetence på individ- og organisationsniveau Kompetenceledelse 46 Kapitel 3. KOMPETENCE OG KOMPETENCEUDVIKLING I FORSVARET 3.1. GENERELT YDRE PÅVIRKNING Generelle samfundstendenser Forsvarets formål, opgaver og roller Politiske krav og tiltag i relation til kompetenceudvikling Statens personalepolitik Aftale om kompetenceudvikling INDRE VILKÅR Vision Styring Den organisatoriske ramme Styringsdirektiv for Forsvaret Vision 2010 og styring i Forsvaret Ledelse Ledelsesdirektiv for Forsvaret Ledelsesprincipper for Forsvaret Vision 2010 og ledelse i Forsvaret Uddannelse Generelt Uddannelsers formål Uddannelsers mål De militære lederuddannelser Vision 2010 og uddannelse i Forsvaret Personalepolitik og forvaltning Forsvarets Personelpolitik Jobrotation/funktionsskifte Koordinering mellem myndighederne i Forsvaret Styringsværktøjer Forsvarets personeludviklings- og bedømmelsessystem DeMap/DeMars Oplæg til praktisk kompetenceudvikling INTERVIEW MED NØGLEPERSONER I FORSVARET ET UDKAST TIL FORSVARETS KOMPETENCEUDVIKLING Målsætning for kompetenceudviklingen i Forsvaret Definitioner Ansvar for kompetenceudvikling 72 6

7 Personelplaner Forsvarets Personeludviklings- og bedømmelsessystemer Chef- og lederudvikling Merit og akkreditering SAMMENFATNING Generelt Kompetence som begreb Kompetence på individ- og organisationsniveau Kompetenceledelse 76 Kapitel 4. KOMPARATIV ANALYSE 4.1. INDLEDNING FOKUSERING DEN LÆRENDE ORGANISATION OG KOMPETENCEUDVIKLING Læring og læreprocesser Læring Læreprocesser Organisationers læring Udvikling af læringskultur Organisationskultur Organisationskulturens niveauer Kulturdannelsesprocessen Organisationskultur og Den Lærende Organisation Forandringsledelse Transitionsproces Forandringsproces Modstand mod forandring Ændringsprocessen Værdibaseret ledelse og Den Lærende Organisation Delkonklusion KOMPETENCELEDELSE Generelt Strategisk kompetenceudvikling Delkonklusion 98 Kapitel 5. KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 5.1. KONKLUSION PERSPEKTIVERING 102 BILAG TILLÆG 1. FORPUBS 2. Vejledning til udviklingssamtale 3. Referat af interview med CH/FMLP FAK 4. Referat af interview med CH/PSF FKO og CH/PSU FKO A. Specialestruktur B. Forkortelsesliste C. Bibliografi 7

8 KAPITEL 1 FRA ARBEJDSTEKST TIL ENDELIG PROBLEMFORMULERING 1.1. INDLEDNING Med udgangspunkt i den opgivne arbejdstekst skal rammerne for specialet fastlægges. Dette omfatter en diskussion af emnets kontekst herunder afgrænsning med det formål, at kunne indsnævre arbejdsfeltet og dermed skabe basis for specialets indhold, struktur og metode. Den endelige problemformulering skal således være tro mod den gennemførte diskussion og afgrænsning, og ikke mindst være ledestjernen for processen og produktet ARBEJDSTEKST 1 Kompetenceprofil for fremtidens stabsofficer. Kompetencebegrebet har fået en stigende betydning bl.a. i forbindelse med den pædagogiske og indholdsmæssige tilrettelæggelse af videreuddannelser, herunder VUT II/L. I den forbindelse kan en kompetenceprofil være et hensigtsmæssigt værktøj BAGGRUND OG FORMÅL Panderynkerne er blevet stadig dybere hos ledere i private og offentlige virksomheder, efterhånden som manglen på kvalificerede medarbejdere er blevet en uundgåelig del af hverdagen på arbejdsmarkedet. Mindre bliver bekymringen ikke af, at kampen står om den måske mest krævende og selvbevidste generation arbejdsgiverne endnu har mødt: Generationen af unge i tyverne, som hverken lader sig lokke med løn eller lederstillinger, men kræver udvikling og udfordringer - kort sagt et job, der kan stimulere deres personlige projekt. De er parate til at gøre op med årtiers organisationsstrukturer, ledelsesformer og aflønningsmekanismer. Bl.a. Forsvaret skal kompetenceudvikle rekrutteret personel fra denne generation - derfor panderynkerne. Forsvarschefens lovpriste udsagn "Personellet er Forsvarets vigtigste ressource" runger derfor hult, hvis ikke Forsvaret som moderne virksomhed formår at tiltrække, udvikle og fastholde nuværende og kommende medarbejdere. De menneskelige ressourcer er kommet i søgelyset i en tid, hvor samfundet og dermed Forsvaret ikke længere kan nyde godt af fortidens fokus på teknologi og materielle ressourcer. Dette paradigmeskift har medført et tiltagende ønske fra offentlige og private virksomheder om optimering af de menneskelige ressourcer, ikke alene for at tilfredsstille medarbejderne, men i erkendelse af, at virksomhedens værdi og overlevelsesevne er bundet til de menneskelige ressourcer. Ovenstående udvikling har tilsvarende affødt et skift fra den traditionelle Personal Managements (PM) primære centrering omkring den enkelte medarbejder til det noget bredere og mere komplekse Human Ressource Management (HRM), der i 1995 bl.a. blev udtrykt således: 1 Specialekatalog, VUT II/L-STK 2000/01 af AUG

9 "I en moderne kompleks organisation er perspektivet bredere, og det har ført til fremkomsten af HRM. Her tilstræbes en integreret forståelsesramme, som inddrager person, job og organisation. Her betragtes organisationens medlemmer som en strategisk nøglefaktor, hvorfor samspillet mellem forretnings- og personalestrategi inddrages eksplicit 2 " HRM er tilsyneladende kommet for at blive. Hvor der for tyve år siden var meget lille forståelse for og viden om funktionsbetingelser for arbejdslivets menneskelige ressourcer, er HRM nu kommet i fokus. Virksomheden ser sig i stigende grad presset mod muren, hvis ikke anvendelsen af de menneskelige ressourcer sker professionelt. Hovedparten af virksomhedens omkostninger ligger på personalesiden og alene derfor er der et tungtvejende argument for at interessere sig for nyttiggørelse af de menneskelige ressourcer. Virksomheden må erkende, at den ikke længere dikterer spillereglerne for samspillet med medarbejderne. Medarbejderne sætter ofte dagsordenen i dag, fordi de repræsenterer virksomhedens konkurrencemæssige 3 styrke, og det afføder en afmægtighed, som arbejdsgiverne ikke har kendt til tidligere 4. To centrale begreber indenfor HRM er rekruttering og udvikling. I dette speciales kontekst, og i forlængelse af ovenstående, er udvikling ikke længere udelukkende knyttet til karriere og forfremmelse men er i lige så høj grad et spørgsmål om udviklingsmuligheder og jobtilfredsstillelse. Sidstnævnte kan direkte kobles til de grene af HRM der konkret forsker i og diskuterer kompetence- og kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling nævnes i stigende grad som en betingelse for, at virksomhederne kan fastholde - og helst forbedre - deres konkurrenceevne. Forskningsmæssigt er kompetenceområdet blusset op i de senere år. Dette skyldes virksomhedernes erkendelse af, at de ansattes kompetence er en afgørende handlingsparameter, både hvad angår organisationens interne krav om produktivitet og effektivitet men også i forhold til ydre vilkår, hvor Forsvarets nuværende omstilling fra nationalt forsvar til øget internationalisering kan fremhæves. Disse krav opleves dog ikke kun på virksomhedsniveau. Det enkelte menneske oplever et pres om løbende faglig og personlig udvikling. Samfundsmæssigt opleves presset også, og det er årsagen til de nationale uddannelses-, teknologi- og ledelsestiltag der iværksættes 5. Et af disse tiltag udløber af en aftale fra 1999 om kompetenceudvikling i statens institutioner indgået mellem Finansministeriet (FIM) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU 6 ), der sammen har udgivet en "Vejledning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner" 7. Endvidere er etableret Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling (SCKK), der fra 1. august 2000 har ydet råd og vejledning om bl.a. den praktiske opfølgning på aftalen. 2 Jensen og Larsen, Erhvervslivets kvalifikationsbehov, Konkurrencemæssig i bred forstand, forstået således, at Forsvaret eksempelvis ikke konkurrerer på produkter, men i kampen om tiltrækning og fastholdelse af de "bedste" menneskelige ressourcer. 4 Holt Larsen, HRM i modlys, Bramming og Holt Larsen, Kompetenceudvikling - en nøgle til konkurrenceevne? Ikke at forveksle med Center for Fjernundervisning, hvis hovedmål i øvrigt er, at højne kompetencen og uddannelsesniveauet i den danske befolkning. CFU repræsenterer Akademikernes Centralorganisation, hvorunder Hovedorganisationen af Officerer i Danmark hidrører. 7 Vejledning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner, Personalestyrelsen og CFU, juni 2000 (www.fm.dk eller 9

10 Samtidig erklærer vejledningen, at Kompetenceudvikling er et af de tre indsatsområder i den statslige personalepolitik. De øvrige er ledelse og den hele medarbejder 8. Forsvaret er med andre ord blevet pålagt, at gennemføre kompetenceudvikling. Af vejledningen fremgår det bl.a. at 9 : Kompetenceudvikling er udvikling af ny viden, færdigheder og/eller holdninger hos medarbejderne og Når en medarbejders muligheder for at handle udvides, kan man derfor tale om kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling er en forøgelse, supplering eller forandring af medarbejderens eksisterende kompetencer. Af bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet, uddannelsesplaner fra skoler i Forsvaret, Håndbog i Ledelse og Uddannelse fra Forsvarets Center for Lederskab, samt funktionsbeskrivelser, m.m., fremgår det med al tydelighed, at Forsvaret har anvendt disse begreber gennem årtier. Det interessante er derimod hvorvidt Forsvaret følger udviklingen jf. HRM diskussionen og den øgede fokus på de menneskelige ressourcer, og disses samspil med organisationen. Forsvarets Vision 2010 udkom i sommeren 2000 i forlængelse af Forsvarskommissionen af 1997, og synliggør Forsvarets øverste ledelses syn på fremtiden med de forventninger, der i dag er til Forsvaret. Indtil forventningerne eventuelt ændrer sig, må de i hæftet angivne opgaver forventes at skulle varetages. Visionen angiver en overordnet strategi for Forsvaret - sigtepunktet for Forsvarets udvikling over de næste 10 år 10. Visionen anvender formentlig bevidst ordet sigtepunkt og ikke mål, da Visionen er endog særdeles ambitiøs. Vedrørende internationale operationer taler man f.eks. om, at indtage en ledende rolle. og at være førende i forhold til andre nationer. Som Machiavelli 11 populært sagt udtrykte det: Sigt over målet så rammer du plet! Det er altså en stor satsning i kvalitet og konkurrenceevne det drejer sig om. Dette hænger igen sammen med kompetence og -udvikling, der netop er et udtryk for et ønske om, at få løst opgaverne bedst muligt. Kompetenceområdet er derfor ikke overraskende nævnt (ikke direkte, men i indhold) i forbindelse med indsatsområderne styring, ledelse og uddannelse, der ses som metoden til, at virkeliggøre visionen i den nationale, regionale og globale rolle og dermed leve op til Forsvarets formål. Det er første gang Forsvaret udgiver en sådan vision, men det hænger bestemt godt sammen med den før omtalte vejledning i kompetenceudvikling fra FIM og CFU, der fastslår, at.øgede krav til medarbejderne og en øget kompetence hos medarbejderne vil medføre øgede krav til lederne om, at kunne lede synligt og strategisk så medarbejdernes nye kompetencer udnyttes. 12 Forsvarskommandoen har i maj 2000 udgivet et virksomhedsregnskab, hvor man skriver, at begrebet kompetence dækker over den viden, de færdigheder, de erfaringer og de personlige egenskaber, som bidrager til opgaveløsningen 13. At der skrives erfaring og personlige egenskaber anses for at være et forsøg på tilpasning af Forsvarets gamle begreb holdning, at der lægges noget nyt i det. Det tilpassede eller udvidede holdningsbegreb indikerer en formel erkendelse af de personlige egenskabers betydning for opgaveløsningen. Ikke dermed sagt, at Forsvaret ikke hidtil har anerkendt og nyttiggjort den variation af individualitet der hersker i organisationen, men det har formentlig været på det uformelle plan uden reel forankring og kobling til 8 Vejledning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner, p Ibid, p Forsvarskommandoen, juni Italiensk finansfyrste og militærpolitisk strateg fra 1500-tallet. 12 Vejledning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner, p Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 1999, maj 2000, p

11 Forsvarets mål og opgaver. Kobles denne antagelse på HRM diskussionen og paradigmeskiftet fra materiel og teknologisk fokus til erkendelse af de menneskelige ressourcers betydning for Forsvarets konkurrenceevne og overlevelse berøres noget helt centralt i relation til opgaveteksten, og dermed den første hjørnesten i den videre diskussion og undersøgelse af "kompetence og kompetenceudvikling" FORELØBIG PROBLEMFORMULERING Opgavetekstens problemfelt er nu belyst og en af hjørnestenene med relation til Forsvaret er identificeret. For yderligere at indsnævre problemfeltet m.h.p. den endelige problemformulering vil den overordnede afgrænsning indledningsvis blive diskuteret og defineret Overordnet afgrænsning. Omverdenen, forstået som de ydre påvirkninger der direkte eller indirekte har indflydelse på Forsvarets virke, vil blive inddraget i det omfang det er relevant og passende med relation til specialets problemfelt, altså kompetence- og kompetenceudvikling. Som allerede klarlagt, er kompetence en HRM disciplin der stiller skarpt på de menneskelige ressourcers interaktion med organisationen og dennes strategi eller vision. Specialet bør derfor naturligt være fokuseret på systemniveauet, men med centrering omkring det subsystem der udgøres af Forsvarets stabsofficerer og deres samspil med organisationen, d.v.s. Forsvarets myndigheder. Helt konkret er omverdenen derfor kun en aktør, hvis påvirkningen har indflydelse på Forsvarets kompetenceopfattelse og anvendelse på det militære lederniveau. Som eksempler herpå kan nævnes den allerede omtalte "Vejledning i strategisk og systematisk kompetenceudvikling", det nuværende forsvarsforlig og den politiske påvirkning generelt, og ikke mindst den omverdslige udvikling på kompetenceområdet. Det er specialegruppens klare opfattelse at Forsvaret har forstået nødvendigheden af en proaktiv og synlig indsats, såvel indadrettet som udadrettet. Forsvarets deltagelse i Cranet-E projektet 14 og Vision 2010 peger på et Forsvar der er opmærksom på omverdenen og indstillet på forandringer. D.v.s. at Forsvaret organisationsteoretisk har bevæget sig i retning af det åbne/naturlige perspektiv jf. Scott Afgrænsning af det empiriske felt. Som konkluderet ovenfor vil Forsvaret som organisation og dennes samspil med den militære ledergruppe udgøre de ydre empiriske rammer, dog vil Forsvarets omverden, de ydre vilkår, blive involveret i relevant omfang. Den opgivne arbejdstekst omtaler stabsstabsofficeren som central aktør. Vi har valgt at anvende begrebet stabsofficer om officerer der har gennemgået Videreuddannelsestrin II for militære ledere (VUT II/L) 15. Forsvarets uddannelser og kurser for militære ledere, herunder VUT II/L, vil indgå i diskussionen af Forsvarets formelle kompetencegrundlag. VUT II/L uddannede officerer forretter tjeneste ved myndigheder i ind- og udland på lederniveauets højeste funktionsniveau samt chefniveau. Aktørgruppen kunne formentlig udvides til at omfatte hele officersgruppen uden det ville få nævneværdig indflydelse på problemfeltet og dermed specialet. 14 Handelshøjskolen i København er i samarbejde med Dansk Management Forum involveret i et stort europæisk forskningsprojekt om strategisk HRM (det såkaldte Cranet -E projekt). Til projektet er knyttet et panel af fremtrædende HR-ansvarlige, herunder Generalmajor Rosgaaard, Chef for Forsvarskommandoens personelstab. 15 Stabsstabsofficeren og det militære lederniveau vil fremadrettet blive brugt i flæng om VUT II uddannede officerer, afhængig af den sproglige kontekst. 11

12 Stabsstabsofficeren skal i denne kontekst forstås som både leder og medarbejder. Vi finder det relevant og hensigtsmæssigt, at holde os til den VUT II uddannede stabsofficer da det indskrænker den empiriske undersøgelse til det værnsfælles niveau, og dermed primært Forsvarskommandoen (FKO), herunder FKO publikationer og uddannelsesdirektiver og ikke mindst nøglepersonel involveret i kompetence- og udvikling af Forsvarets stabsofficerer. Rekrutterings-, fastholdelses- og afviklingsdelen af HRM vil ikke blive behandlet direkte. Det er dog værd at understrege, at kompetenceudvikling må formodes at være et afgørende kriterium for den unge generations valg af uddannelse og ønske om personlig udvikling. Endvidere er kompetenceudvikling jf. den senere tids debat i bl.a. "Danske Officerer" ligeledes en væsentlig fastholdelsesparameter. Emnet er derfor ikke alene interessant i specialets udviklingsorienterede kontekst, men i ligeså høj grad et element i HRM der kan få afgørende indflydelse på Forsvarets fremadrettede rekruttering og fastholdelse af militære ledere og dermed Forsvarets eksistens som den virksomhed, den så klart tegner et billede af i bl.a. Vision Det centrale empiriske problemfelt må nødvendigvis jf. diskussionen hidtil, være Forsvarets nuværende forståelse og anvendelse af begreberne kompetence- og udvikling. I et fremadrettet perspektiv, som anses for det mest interessante jf. begrebernes nylige introduktion gennem "Statens vejledning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling" og ikke mindst hele den igangværende debat om intensivering og optimering af fokus på de menneskelige ressourcer, er det helt afgørende at få klarlagt Forsvarets tanker og aktuelle tiltag på kompetenceområdet. I forlængelse heraf er det væsentligt at få klarlagt hvorvidt Forsvaret såvel p.t. som fremadrettet er gearet til håndtering af strategisk kompetenceudvikling. Den empiriske undersøgelse skal derfor søge svar på flg. spørgsmål: Alle med relation til det militære lederniveau. 1. Hvad er Forsvarets forståelse og anvendelse af kompetencebegrebet sammenlignet med de traditionelle begreber "viden, færdigheder og holdninger"? 2. Har Forsvaret iværksat tiltag, der omsætter personalepolitikkens og visionens (Vision 2010) mål på kompetenceområdet til handling? Afgrænsning af det teoretiske felt. "Kompetencebegrebet har fået en stigende betydning bl.a. i forbindelse med den pædagogiske og indholdsmæssige tilrettelæggelse af videreuddannelser, herunder VUT II/L" Således indledes arbejdsteksten,som specialegruppen blev præsenteret for, og der peges direkte på kompetencebegrebets indflydelse på uddannelsen af Forsvarets stabsofficerer. Vi har dog allerede klarlagt kompetencebegrebets kompleksitet afledt af HRM disciplinens fremkomst med større fokus på de menneskelige ressourcers samspil og interaktion med organisationen. Kompetencebegrebets introduktion, formelt via "Statens vejledning om.." men i lige så høj gennem debatten generelt, er et af de "ydre vilkår" Forsvaret nødvendigvis må forholde sig til. Sammenfattende kan problemfeltets kontekst illustreres som skitseret på næste side, hvilket samtidig er det indledende afsæt til den teoretiske diskussion og afgrænsning. 12

13 Viden Færdighe- Kompetence Personlige egenskaber Erfaring Holdning Fig. 1.1.: Kompetence og kompetenceudviklingens kontekst. (Egen udformning) Som konsekvens af den empiriske diskussion og afgrænsning er en redegørelse for Forsvarets formelle grundlag for erhvervelse og udvikling af kompetence nødvendig. Vi har i vores undersøgelse ikke fundet en klart defineret teori der dækker Forsvarets forståelse og anvendelse af kompetence- og udvikling. Vi har derfor valgt at undersøge den af Forsvaret udgivne litteratur der bevæger sig i det ovenfor illustrerede spændingsfelt, for derved at indkredse evt. fokusområder sammenholdt med de muligheder for kompetence- og udvikling der diskuteres uden for Forsvaret. Den i arbejdstekstens angivne antagelse ". i den forbindelse kan en kompetenceprofil være et hensigtsmæssigt værktøj" udfordrer hele den nuværende uddannelsesstruktur for militære ledere. Er den hidtidige "masseproduktion" af officerer til Forsvarets laveste, højere og højeste funktionsniveau overhovedet vejen frem? Er Forsvarets eksisterende udannelse af militære ledere på omgangshøjde med den nuværende og fremsynede HRM forskning vedrørende kompetence- og udvikling? 13

14 "I en moderne kompleks organisation er perspektivet bredere, og det har ført til fremkomsten af HRM. Her tilstræbes en integreret forståelsesramme, som inddrager person, job og organisation. Her betragtes organisationens medlemmer som en strategisk nøglefaktor, hvorfor samspillet mellem forretnings- og personalestrategi inddrages eksplicit" (introduceret under pkt. 1.3.). I forlængelse af ovenstående HRM forståelsesramme, syntes det naturligt at udfordre Forsvarets nuværende kompetenceudvikling af officerer i almindelighed og stabsofficerer i særdeleshed. Teorien er i HRM sammenhæng aldeles uoverskuelig og indfaldsvinklerne adskillige. Vi finder det derfor relevant at diskutere HRM litteraturen for derved legalt, at kunne indsnævre valget af relevant litteratur. Ved konsultation af Forsvarets civile HRM sparringspartner "Dansk Management Forum" blev vi anbefalet Pia Bramming og Henrik Holt Larsens bog "Kompetenceudvikling en nøgle til konkurrenceevne". Bogen afklare begreberne kompetence- og udvikling fra såvel en teoretisk som en praktisk synsvinkel. Den teoretiske diskussion omfatter væsensforskellige synspunkter fra flere førende HRM teoretikere og er valgt som den primære hovedkilde i den teoretiske redegørelse. Bramming og Holt Larsen, og særligt Holt Larsen, nyder stor anerkendelse i debatten vedrørende kompetenceudvikling. Efter den første sporadiske fordybning i litteraturen var vi af den klare overbevisning, at der kunne opstilles en normativ kompetenceteori. En teori vi efterfølgende kunne "holde" op mod Forsvarets nuværende og fremadrettede kompetenceudvikling. Eksempelvis diskuterer Bramming og Larsen sig frem til flg. "totalmodel": Faglighed & personlighed Individuel & organisatorisk Kompetence Tilpassende & udviklende Virksomhedsspecifik & generel Fleksibilitet Fig. 1.2.: Kompetencemodel. (Kilde: Bramming og Larsen, 1995, p. 46). Modellen illustrerer en række delområder der hver for sig diskuteres hos Bramming og Larsen. Ved en redegørelse for hver af disse har man således en mulig tilgang til en samlet forståelse af kompetencebegrebet. 14

15 At modellen kan legitimeres som en normativ teoretisk forståelsesramme skyldes som før omtalt, at Bramming og Larsen inddrager de toneangivende teoretikere i deres diskussioner og dermed - bl.a. som afspejlet i modellen - opnår en bredt funderet og "universel" tilgang til emnet. Et grundlæggende og centralt tema som direkte eller indirekte berører alle ovenstående delemner er spørgsmålet om individuel og organisatorisk kompetence. Den individuelle kompetence erhverves og udvikles traditionelt via formaliserede uddannelsesforløb. Denne individorienterede tilgang til kompetence er nært beslægtet med kvalifikationsbegrebet der kun sporadisk berører individets interaktion med organisationen. Den organisatoriske tilgang ser individet som en "ressource" i en given organisatorisk sammenhæng. Erhvervelse og udvikling af kompetence er her centreret omkring begreber som "organisatorisk læring" og "en lærende kultur". I en større teoretisk forståelsesramme er den individuelle kompetenceudvikling bundet til PM tanken, mens den organisatoriske læring knytter sig til HRM. Afledt heraf vil den teoretiske redegørelse og diskussion primært bevæge sig i spændingsfeltet omkring individuel og organisatorisk kompetence- og udvikling. En indledende redegørelse for begreberne kvalifikationer og kompetence er obligatorisk. Som allerede omtalt er begreberne "organisatorisk læring" og "en lærende kultur" centrale med en organisatorisk tilgang til kompetencebegrebet. Disse begreber vil derfor ligeledes blive introduceret og diskuteret i det omfang den teoretiske forståelsesramme tilsiger dette. Flere af elementerne i Bramming og Larsens totalmodel vil udgøre grundlaget for den teoretiske udforskning. En udforskning der har til hensigt at afdække de muligheder for ehvervelse- og udvikling af kompetence de toneangivende teoretikere anviser. For at krydre teorien med holdninger til kompetenceudvikling i praksis, har vi flere steder indlagt citater eller standpunkter fra topledere, eksempelvis: " Klasseværelset og tavlen er måske stadig anvendelige, men vi skal til at udvikle folks kompetencer på en anden måde " Personalechef i SAS, Janne Sødring " In some companies they say competence development equals training and education. I normally say that training and education is maximum 15 % 16 I Forsvaret udgør uddannelse og træning hovedparten af den formelle kompetenceudvikling for officerskorpset, hvilket umiddelbart står i kontrast til ovennævnte citater. Kompetenceprofilen i entydig uddannelsesmæssig sammenhæng, som omtalt i arbejdsteksten, er måske i virkeligheden mindre interessant, såfremt Forsvaret kompetenceudvikler sine stabsofficerer uden en bevidst forankring i Forsvarets strategi og organisatoriske samspil. Det er vores klare opfattelse at Forsvarets nuværende syn på kompetence er orienteret mod individet. Denne antagelse er primært baseret på specialegruppens erfaringer der bl.a. omfatter tjeneste på Flyvevåbnets og Søværnets Officersskole, og ikke mindst sammenlagt næsten 20 års uddannelse i Forsvaret. Sammenfattes empirisk og teoretisk afgrænsning kan flg. foreløbige problemformulering opstilles: 16 Citat af kompetenceudviklingsmanager hos Ericsson, Per-Olof Nyquist. Fra artiklen "Har din virksomhed kompetence til at skabe resultater". Rekvireret via Dansk Management Forum hos konsulentvirksomheden ementor. 15

16 Er den nuværende kompetenceudvikling af Forsvarets stabsofficerer optimal, sammenlignet med de muligheder teorien anviser? Herunder ønskes følgende besvaret (1 og 2 er udledt af den empiriske afgrænsning): 1. Hvad er Forsvarets forståelse og anvendelse af kompetencebegrebet sammenlignet med de traditionelle begreber "viden, færdigheder og holdninger"? 2. Har Forsvaret iværksat tiltag, der omsætter personalepolitikkens og visionens (2010) mål på kompetenceområdet til handling? 3. Har Forsvaret indsigt i og forståelse for de muligheder en "lærende organisation" rummer? 4. Såfremt problemformuleringen kan bekræftes, hvorledes kan Forsvaret så forbedre kompetenceudviklingen? Ovenstående spørgsmål taler for en evt. udvidelse af den empiriske redegørelse med kvalitative interviews, idet den af Forsvaret udgivne litteratur kun i begrænset omfang antyder Forsvarets visioner og mål på kompetenceområdet ENDELIG PROBLEMFORMULERING. På grundlag af arbejdsteksten, det diskuterede problemfelt samt den empiriske og teoretiske afgrænsning bliver specialets og dermed undersøgelsens formål at be- eller afkræfte følgende hypotese: "Forsvaret kompetenceudvikler ikke sine stabsofficerer optimalt, idet der overvejende fokuseres på den enkelte stabsofficer uden kobling til den organisatoriske helhed". Med udgangspunkt i en teoretisk redegørelse for kompetence, herunder individuel og organisatorisk læring og kompetenceudvikling, diskuteres en model der afdækker en teoretisk funderet tilgang til erhvervelse og udvikling af kompetence. Denne sammenholdes med den empiriske undersøgelse idet der søges svar på spørgsmål 1 og 2: 1. Hvad er Forsvarets forståelse og anvendelse af kompetencebegrebet sammenlignet med de traditionelle begreber "viden, færdigheder og holdninger"? 2. Har Forsvaret indsigt i og forståelse for de muligheder en "lærende organisation" rummer? 3. I hvilket omfang har Forsvaret iværksat tiltag, der omsætter personalepolitikkens og visionens (Vision 2010) mål på kompetenceområdet til handling? På baggrund af ovenstående, identificeres de indsatsområder hvor Forsvaret kan optimere kompetenceudviklingen af stabsofficerer. Indsatsområderne fokuseres i muligt omfang, og gennem en komparativ analyse - teori versus empiri - svares på spørgsmål Hvordan kan kompetenceudviklingen af stabsofficer forbedres? 16

17 Svarene på de fire spørgsmål be- eller afkræfter den opstillede hypotese, og giver dermed stof til konklusionen, som endvidere forholder sig til konsekvenserne i forhold til Forsvarets valg eller fravalg af de identificerede indsatsområder. Perspektiveringen vil konkret forholde sig til, hvorvidt Forsvaret fremadrettet kan gøre brug af de anførte konklusioner METODEVALG. Specialets struktur fremgår af tillæg A. Kapitel 2. Teoretisk undersøgelse. Som anført i den teoretiske afgrænsning vil vi med udgangspunkt i den anbefalede metalitteratur (Bramming og Larsen) 17 redegøres for begreberne kvalifikationer og kompetence. Undersøgelsen vil være centreret omkring individuel og organisatorisk kompetence, da sondringen mellem disse er de grundlæggende væsensforskellige tilgange til erhvervelse og udvikling af kompetence. Kapitel 3. Empirisk undersøgelse. Her undersøges den foreliggende litteratur med relation til kompetence. Kapitlet har til formål, at beskrive baggrunden for og afdække aktuelle forhold, tendenser og tiltag i Forsvarets forståelse og anvendelse af kompetence og kompetenceudvikling. For at supplere identifikationen af Forsvarets aktuelle og fremadrettede indsats på kompetenceområdet, suppleres den vidensrefererende undersøgelse med kvalitative interviews. Sidstnævnte omfatter interviews af nøglepersoner med relation til kompetenceerhvervelse, udvikling og forskning i Forsvaret. Kapitel 4. Komparativ analyse. Kapitlet har til hensigt af afdække de muligheder for kompetenceerhvervelse- og udvikling som Forsvaret ikke udnytter jf. den teoretiske diskussion. Som styringsparametre for den komparative analyse tages udgangspunkt i de redegørende kapitlers delkonklusioner og sammenfatninger. I det omfang det skønnes formålstjenligt udvides den teoretiske forståelsesramme med redegørende afsnit. Kapitel 5. Konklusion og perspektivering. Den opstillede hypotese be- eller afkræftes. I perspektiveringen foretages en realistisk vurdering af Forsvarets muligheder for realisering/implementering af de i kapitel 4 behandlede indsatsområder MÅLGRUPPE Specialets primære målgruppe er intern og ekstern bedømmer (censor). Da ekstern bedømmer ikke formodes at være fortrolig med Forsvaret som organisation og virksomhed, vil vi tilstræbe at undgå indforståede forhold og har derfor beskrevet nødvendige militære forhold. Det er endvidere vores ambition, at Forsvarets chefer og ledere kan lade sig inspirere af specialet og evt. realisere vores anbefalinger. 17 Litteratur der udlægger, fortolker, nuancerer, anvender, kommenterer, kvalificerer og kritiserer de teorier og begreber som faget anvender til analyse. 17

18 KAPITEL 2 TEORI VEDRØRENDE KOMPETENCE OG KOMPETENCEUDVIKLING 2.1. FORMÅL På baggrund af en grundlæggende introduktion til kompetencebegrebet, herunder begrebsafklaring, vil der i kapitlet blive redegjort for toneangivende teoretikeres syn på kompetence. Med afsæt i den grundlæggende teoretiske redegørelse, udvides begrebsverdenen idet beslægtede begreber som kompetenceudvikling og kompetenceledelse diskuteres. Afslutningsvis redegøres for begrebet Den Lærende Organisation, som ikke umiddelbart kan kobles til konteksten, men som jf. teoridiskussionen i kapitel 1. ses at være afgørende for kompetenceudvikling i praksis, hvilket er helt centralt med relation til specialets problemstilling KOMPETENCE Begrebsafklaring. Selvom de fleste af os har kørekort, er vi ikke alle lige dygtige bilister. Det kan der være flere grunde til, eksempelvis manglende evner, træning, eller mulighed for at køre bil. Når du får kørekort, er du kvalificeret til at køre bil, men ikke nødvendigvis en kompetent bilist. Kompetencen udvikles i takt med, at kvalifikationen anvendes i praksis. På samme måde er det på jobbet. Medarbejdernes kvalifikationer bliver først til kompetencer når de anvendes i praksis og samtidig skaber merværdi for virksomheden 19. Det diskuteres flittigt fra teoretisk hold, hvordan kompetence kan defineres - og hvorvidt det overhovedet er muligt eller hensigtsmæssigt at gøre det. Et begreb eller koncept som kompetence kan siges at være lige så abstrakt som "intelligens" og "personlighed". Helt grundlæggende kan begrebet eksplicit forklares ved en diskussion af skellet mellem kompetence og kvalifikationer. Begreberne kompetence og kvalifikation er nært beslægtede - de findes i samme "begrebsfamilie" og anvendes ofte i flæng - som dækkende over det samme. Men hvori består så forskellen? Nyere dansk kompetenceforskning konkluderer flg.: "Den begrebsforvirring der knytter sig til kompetencebegrebet skyldes især, at det på baggrund af den eksisterende teori ikke er muligt at adskille kvalifikations- og kompetencebegrebet, idet der ikke er konkrete og entydige definitioner på begreberne." 20 Bramming & Larsen tager udgangspunkt i, om der er forskel på begreberne kompetence og kvalifikationer eller om begrebsopfattelsen er sammenfaldende, idet begreberne ofte blandes sammen og anvendes i flæng. En opfattelse der deles af de fleste teoretikere. 18 Som anført i diskussionen af teorivalg i kap. 1, er Bramming og Larsen, 1995, en vigtig del af det bærende teoretiske grundlag, idet bogen er at betragte som metalitteratur 18 der diskuterer væsensforskellige teoretikeres anvendelse af kompetencebegrebet. Bramming og Holt Larsen, Kompetenceudvikling - en nøgle til konkurrenceevne, 1995, er derfor afsnittets hovedkilde med mindre andet er anført. 19 ementor, konsulentvirksomhed med speciale i kompetenceudvikling, artikel på rekvireret CD - rom under titlen " Har din virksomhed kompetence til at skabe resultater". 20 Andersen & Holsbo 1996, p.6. 18

19 Kvalifikationer forstås ofte som personbundne egenskaber, der er erhvervet af personen gennem en form for læreproces. Taler man om kompetence, inddrager man derimod ofte de erfaringer, der knytter sig til anvendelsen af kvalifikationerne Kompetence og Kvalifikation. En klassisk sondring i kvalifikationsforskningen er opdelingen i procesafhængige og procesuafhængige kvalifikationer som illustreret ved nedenstående model. De procesafhængige kvalifikationer har direkte tilknytning til arbejdsopgaven, mens de procesuafhængige kvalifikationer kun har en indirekte eller slet ingen tilknytning til den konkrete arbejdsopgave. PROCESAFHÆNGIGE KVALIFIKATIONER PROCESUAFHÆNGIGE KVALIFIKATIONER SPECIFIKKE GENERELLE PERSONLIGE KVALIFIKATIONER KVALIFIKATIONER EGENSKABER/ HOLDNINGER Fig. 2.1: Kvalifikationer i sammenhæng. (Kilde: Bramming og Larsen, 1995, p. 14). Det fremgår heraf, at de procesafhængige henholdsvis de procesuafhængige kvalifikationer yderligere underopdeles i specifikke og generelle kvalifikationer samt personlige egenskaber og holdninger. Figuren illustrerer endvidere, at der til en given konkret proces knytter sig en nøje defineret specifik kvalifikation. Herved forstås typisk en fysisk/teknisk arbejdsproces hvortil de specifikke kvalifikationer traditionelt erhverves gennem uddannelse. Arbejdet kan dog ikke udføres uden et lystmotiv som er personafhængigt men procesuafhængigt, og derfor en kvalifikation der hidrører under de procesuafhængige kvalifikationer. De generelle kvalifikationer er et udtryk for en bredere forståelse for den sammenhæng arbejdet udføres i. Et godt eksempel er kendskab til hele produktionsapparatet og organisationen bag fremstillingen af eksempelvis en bil, selvom den pågældende kun er ansvarlig for lakeringen af højre forskærm. Andre teoretikere skelner tilsvarende mellem specifikke og generelle kvalifikationer, men modsat ovenstående, hvor personligheden betragtes som en selvstændig kvalifikation, inddrages de personlige egenskaber og holdninger implicit i begge kategorier. Der er dog generel enighed om, at kompetence kan forstås som udøvelsen af kvalifikationerne. Omverdenen indgår således i forståelsesrammen for kompetence. Kompetencen bliver dermed det specifikke handlingsmønster, som personen udviser i samspil med jobsituationen og inden for en given organisatorisk sammenhæng. Kompetence kan således sammenfattende udtrykkes som den bro der forbinder kvalifikationer med job eller opgave. Kompetencebegrebet rummer således en potentiale dimension der har fokus på personens evner og muligheder i andre sammenhænge, mens kvalifikationer primært er koblet til en specifik arbejdsopgave. 19

20 Fra kvalifikation til generisk kompetence 21. At matche kvalifikationer og kvalifikationskrav har altid været en grundsten i traditionel uddannelse og personaleplanlægning. Over tid er fokus skiftet fra kvalifikationer til kompetence og fremtidens kompetencekrav er kommet i søgelyset. I forlængelse af den indledende begrebsafklaring er det interessant at stille flg. spørgsmål "Hvorfor skiftet fra kvalifikationer til kompetencer "? Hvor kvalifikationer rummer den viden, de færdigheder og de holdninger som personen besidder, uanset deres oprindelse, hvordan de anvendes og hvorvidt de er attraktive for virksomheden, sætter kompetencebegrebet netop personens "udrustning" i relation til omverdenen og dermed arbejdslivets krav og muligheder. Kompetenceudvikling er derfor en dynamisk interaktiv proces mellem medarbejder og virksomhed. På tilsvarende vis interagerer virksomheden med samfundet med deraf afledte fremtidige kompetencekrav. Kompetence udtrykker således det individuelle eller organisatoriske beredskab virksomheden kan "handle" med i forhold til omverdenens krav og muligheder. Kompetence udtrykker derfor graden af overlevelsesevne. På personniveau kaldes dette employability, som et udtryk for personens anvendelighed og markedsværdi. På virksomhedsniveau udtrykker kompetence virksomhedens evne til at matche ydre vilkår 22. Med ovenstående definition af kompetence som grundlag introduceres generisk kompetence, der i stigende grad er udslagsgivende ved ansættelse af nye medarbejdere eller intern rekruttering. Den generiske kompetence er udtryk for basale, ikke situationsafhængige kompetencer som supplement til den specifikke faglige og personlige kompetence. Den udtrykker den grundlæggende udrustning til at bestride jobs generelt, i Forsvaret typisk formuleret som den brede anvendelighed 23. En relevant og grundlæggende generisk kompetence er medarbejderens evne, til hurtigt at beherske en ny stilling. I et økonomisk og rationelt perspektiv er det simpelthen essentielt, at medarbejderen/lederen hurtigst muligt gør fyldest i stillingen for derved at minimere spildtiden og optimere muligheden for organisatorisk kompetenceudnyttelse. En anden generisk kompetence er vidensdeling, som udtrykker evnen (og lysten) til at dele erhvervet viden med andre. Systematisk udveksling af viden i f.m. jobrotation er afgørende for den enkeltes rettidige kompetenceudvikling, den organisatoriske kompetence og ikke mindst virksomhedens dynamik og effektivitet. Et tredje område inden for generisk kompetence er samarbejdsevner til et bredt spektrum af medarbejdere med vidt forskellig baggrund, herunder et kludetæppe af viden, færdigheder og holdninger. Det kræver en mental og personlig spændvidde hos en person på samme tid at være en unik ressource indenfor et snævert fagligt område, og samtidig kunne interagere konstruktivt med andre unikke medarbejdere. 21 Henrik Holt Larsen, Human Ressource Management i modlys, I Forsvaret kan dette tolkes til eksempelvis indeværende og kommende forlig. 23 Det er et velkendt fænomen blandt Forsvarets officerer, at den "brede anvendelighed" er en afgørende parameter i f.m. optagelse på videregående uddannelser, primært VUT II, og dermed mulighederne for udnævnelse til den næste højere grad. 20

21 Som et fjerde eksempel skal iværksætteregenskaber fremhæves. Selv meget store, etablerede og "gumpetunge" virksomheder har brug for det brændstof, som iværksættertænkning er. Det er dog krævende og vanskeligt at skabe rammer der appellerer til iværksættertænkning, men lykkes det ikke, vil dele af den fremadrettede og proaktive dynamik gå tabt, da iværksætterne søger andre græsgange. Sidst men ikke mindst skal IT-kompetence nævnes. Fortrolighed med IT værktøjer er ikke længere en pluskvalifikation forbeholdt de få. Brugen af IT gennemsyrer både private og offentlige virksomheder. Man er allerede i agterhånd hvis ikke basale IT værktøjer mestres herunder intra- og internet, der i stigende grad afløser de gængse kommunikationsformer som telefon og breve. På tilsvarende vis kan der opstilles andre generiske kompetencer som er bredt anvendelige og således kan nyttiggøres uafhængigt af arbejdssituationen. Generiske kompetencer som motivation, overblik, handlekraft og intuition m.m. samt føromtalte samarbejdsevner, omstillingsparathed og vilje til vidensdeling ses primært at være knyttet til motivationelle og lystbetonede egenskaber, og dermed primært relateret til personen. Larsen anfører dog, at generiske kompetencer ikke nødvendigvis er knyttet til personen men argumenterer ikke yderligere for dette synspunkt Kompetence - faglighed og personlighed. I diskussionen af skellet mellem kvalifikationer og kompetencer udledte vi, at kompetence er et udtryk for udnyttelsen af kvalifikationer og personlige egenskaber. Sidstnævnte er kilen der deler teoretikerne i to retninger. Den første retning, der betragter kompetence som færdigheder, kundskaber og evner, der kan anvendes til at udføre et arbejde, ligger tæt på vores forståelse af kvalifikationer. Man holder således personlige karaktertræk uden for kompetencebegrebet. Man anerkender, at disse personrelaterede egenskaber har betydning for hvordan kompetencen kommer til udtryk, men de indgår ikke i den videre behandling af begrebet 24. Den anden retning beskæftiger sig med samspillet mellem de arbejdsrelaterede kompetencer og de personrelaterede egenskaber. Denne anskuelse harmonerer med eksempelvis Larsens (2000) antagelser vedrørende generiske kompetencer, som netop involverer en grad af personbundne egenskaber 25. Odd Norhaug 26, den dominerende repræsentant for den første retning, inkluderer ikke motivation og holdninger i sin fortolkning af kompetencebegrebet. I sin argumentation for sin tilgang til kompetence anfører han, at det analytisk syntes mere frugtbart at operere med et kundskabs-, færdigheds og evnebaseret kompetencebegreb, end med et udvidet begreb, hvor de personrelaterede (generiske) kompetencer indgår direkte. Han anerkender dog betydningen at de personlige egenskaber, idet disse betragtes som transformerende for udøvelsen af evner, kundskaber og færdigheder, men disse holdes adskilt fra kompetencebegrebet. 24 Se eksempelvis "Research Paper nr. 4/00 "Kompetenceudviklingen i Danmark". Udgivet af Roskilde Universitet, institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. 25 Bogen "Kompetence i et organisatorisk perspektiv" af Torben Andersen og Inger Jensen, Roskilde Univer sitetsforlag 2000, diskuterer ligeledes koblingen mellem faglige kompetencer og personlige egenskaber, pp Odd Nordhaug, professor, Norges Handelshøjskole, Bergen. 21

SPECIALE PERSONLIG LEDELSE

SPECIALE PERSONLIG LEDELSE FORSVARSAKADEMIET Fakultet For Højere Militær Uddannelse VUT II/L STK 2001/2002 APRIL 2002 SPECIALE PERSONLIG LEDELSE Specialegruppe 16 OLG H. O. Jørgensen KL M. Hvilshøj Sørensen KN N. Bohsen UKLASSIFICERET

Læs mere

OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15

OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15 Værdier og værdibaseret ledelse i forsvaret FORSVARSAKADEMIET VUT-II/L-STK 2000/2001 Specialegruppe 2. OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15 Værdier og værdibaseret ledelse i forsvaret

Læs mere

Forsvaret som konkurrencedygtig virksomhed

Forsvaret som konkurrencedygtig virksomhed UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET FAKULTET FOR HØJERE MILITÆR UDDANNELSE VUT-II/L, STK 2001/2002 Kaptajnløjtnant Jan Bøgsted Major Jörg Thomas Hartmann Kaptajn Jan Glargaard Larsen 2002.04.19 Forsvaret

Læs mere

Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre kompetenceudvikling i forsvaret?

Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre kompetenceudvikling i forsvaret? FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L, STK 2003/2004 Kaptajn S. Kærgaard Marts 2004 Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre kompetenceudvikling i forsvaret? På baggrund

Læs mere

LÆRING PÅ ARBEJDSPLADSEN

LÆRING PÅ ARBEJDSPLADSEN FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/L STK 2006/07 Kaptajn Claus Klaris APR 2007 LÆRING PÅ ARBEJDSPLADSEN Det tekniskorganisatoriske læringsmiljø Peter Jarvis helhedsteori

Læs mere

FJERNUNDERVISNING I RELATION TIL VUT II/L-STK.

FJERNUNDERVISNING I RELATION TIL VUT II/L-STK. UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET APRIL 2002 VUT II/L-STK 2001/2002 FJERNUNDERVISNING I RELATION TIL VUT II/L-STK. SPECIALE: KK Uwe Arnold KN Frank Buksti KN Michael Noe UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET

Læs mere

Ekspedition OBS! Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243

Ekspedition OBS! Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243 Ekspedition Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243 Tidsskriftet redigeres af redaktionen inden trykning, derfor anmodes - om muligt - kommende

Læs mere

OFFICEREN SOM BESLUTNINGSTAGER I INTERNATIONALE OPERATIONER

OFFICEREN SOM BESLUTNINGSTAGER I INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L STK 2006/2007 Kaptajnløjtnant Niels Mathiesen OFFICEREN SOM BESLUTNINGSTAGER I INTERNATIONALE OPERATIONER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aalborg Universitet. Forord

Aalborg Universitet. Forord Aalborg Universitet Forord Dette paper er udarbejdet i perioden februar juni 2007, som et led i afgangsprojektet Strategi og forretningsudvikling i byggebranchen. Paperet er udarbejdet som en oversigt

Læs mere

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SELVEVALUERING OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SELVEVALUERING OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SELVEVALUERING OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN Søværnets Officersskole tager i hele sit virke udgangspunkt i Forsvarets Vision 2010: Forsvaret vil være førende i rettidig indsættelse af

Læs mere

FORSVARET OG PRESSEN

FORSVARET OG PRESSEN FORSVARET OG PRESSEN Fig. illustrerer det japanske skrifttegn for åbenhed og loyalitet. Åbenhed Speciale: Kaptajn M. Andersen FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Operationer VUT II/L-STK 2004-2005

Læs mere

SERVICEASSISTENTER SPECIALE TEKSAM I. I! Ida Bering: Betina Halbech j Solveig Jakobsen j. Institut for miljø, teknologi og samfund

SERVICEASSISTENTER SPECIALE TEKSAM I. I! Ida Bering: Betina Halbech j Solveig Jakobsen j. Institut for miljø, teknologi og samfund il SERVICEASSISTENTER Et godt arbejde for mænd og kvinder? SPECIALE TEKSAM I I! Ida Bering: Betina Halbech j Solveig Jakobsen j j Forår 4997 RAPPORTSERIEN NR. 57 APRIL. 1997 Institut for miljø, teknologi

Læs mere

FORSVARET & PRESSEN. - Forsvar på Dåse? Speciale: Kaptajnløjtnant Martin Ole Thorup

FORSVARET & PRESSEN. - Forsvar på Dåse? Speciale: Kaptajnløjtnant Martin Ole Thorup FORSVARET & PRESSEN Forsvaret & Corporate Branding d - Forsvar på Dåse? Speciale: Kaptajnløjtnant Martin Ole Thorup FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/L STK, 2004-2005

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE

DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE JUNI 2013 DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE SAMMENFATNING... 1 Analysens anbefalinger... 2 1. DIGITALISERING

Læs mere

Værdifulde seniorer. - en kvalitativ analyse af seniorers værdi for virksomhederne. Februar 2005. Erhvervsudvikling

Værdifulde seniorer. - en kvalitativ analyse af seniorers værdi for virksomhederne. Februar 2005. Erhvervsudvikling Værdifulde seniorer - en kvalitativ analyse af seniorers værdi for virksomhederne Februar 2005 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621

Læs mere

Kaptajn Kenneth Lundager Muhs 09-05-2011. Vejleder: Major Jens Christian Rytterager. Antal ord: 20.640

Kaptajn Kenneth Lundager Muhs 09-05-2011. Vejleder: Major Jens Christian Rytterager. Antal ord: 20.640 Karrieremuligheder for yngre officerer. Horisontal og vertikal karriere i forsvaret. En analyse af forventning og motivation blandt forsvarets yngre officerer set i relation til karrierekulturen i forsvaret.

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark

Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark Politiken den 7. september 2005. Mette Dreyer, Tegning Janne Kofod Lassen og Ulla Moth-Lund KAPITEL 1 1.1 Indledning og baggrund EU har

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2006/07, Syndikat Douhet KN N. Majland Jørgensen APR 2007 LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING Hvorledes har udøvelse af ledelse

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 19 Delrapport vedr. merit og akkreditering Indholdsfortegnelse Resume 1. Opgave 4 2. Forudsætninger 4 3. Afgrænsninger

Læs mere

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen Selvet i organisationer under forandring Maria Schimkat Christian Steen Aalborg Universitet Institut for Kommunikation Psykologi 2002 1 Indholdsfortegnelse Forord 1. Indledning og problemformulering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, Aalborg afd.

Indholdsfortegnelse. Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, Aalborg afd. Projektopgave ved Danmarks Biblioteksskole, Aalborg afd. Indholdsfortegnelse 1. DET MODERNE SAMFUND...3 1.1 DEN MODERNE ORGANISATION...3 1.2 BEHOV FOR ALTERNATIVE REGNSKABER...4 1.3 MEDARBEJDERNE...5 1.4

Læs mere

Om at lære at lære. En systemisk tilgang til refleksion i praktikforløbene på Søværnets Officersskole. Problemformulering:

Om at lære at lære. En systemisk tilgang til refleksion i praktikforløbene på Søværnets Officersskole. Problemformulering: UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant Niels Christian Skoust 17. Maj 2010 Om at lære at lære En systemisk

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere